mpi_po_alfavitu_1-300 (2)


А (Алтын кен) Үгілмелі алтын кен орындарының қандай тиыттері тәжеребеде аса манызды? алювиалды;
¦рылып-жарылған қ±былыстағы шыныланған µнімдер, сонымен қатар гексагональды алмаздарды ата?жаспелиттер;
Абиссальды аймақтың тереңдігі қанша?3 – 5 дейін 10 – 15 км;
Айтылған қасиеттердің қайсысы кешмагматикалық кен орнын сипаттайды?кендермен араласқан жыныстардаң арасындағы бірте-бірте өтуі;
Аксоран жєне Қызыл-Эспе кен орындары қай типке жатады скарнды алтын кенді;
Активтелген ежелгі платформалар б±зылыстарына қатысты лампроит пен кимберлит денелерімен қай минералды шикізат т‰рі байланысты? магнетитті;
Албитит-грейзенді кен орнын ата.-Алтын-Топкан;
Аллювиальды жайылмалар қайда пайда болады?теңіз жағалауында ;
Алмаздық кембирліттер кен орындарының қай классына жатады?ертемагматикалық;
Алтын аралас топырақтың (ұсақ тау жыныстарының) қай түрінің сапасы және саны жағынан тәжірибелік мәні көп?теңізді;
Алтын, платина, вольфрам , олова ірі кен орындары шашылымдардың қандай генетикалық типімен байланысты?кµлдік;
Алтынның, платинаның, қалайының, вольфрамның ірі кен орындары қандай алтын аралас топырақтың (ұсақ тау жыныстарының) генетикалық тобымен байланысты? аллювиалды;
Альбититке арналған қандай темірлер типоморфты болып саналады?-цирконий, ниобий, торий жєне сирек жерлер;
Альбититке жєне грейзенге арналған басты қандай провинциялық кен орны бар?-Урал, Таулы Алтай;
Альбититті кен орны қайда орналасқан?-интрузийдің бүйір білігінде.
Алюминийдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:бёмит;
Алюминийдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:диаспор;
Алюминийдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:нефелин.
Ангренсоркенорнындағысиликаттыкобальт-никелдікеніқандайтопқажатады?-қалдық;
Андезитондывулканиттерменбайланыстытеллуридпенбайланысқаналтын-к‰містіформациялыкенорныната.Соколов – Сарбай;
Артезиан бассейндерініңседиментальдысуларағысыменқ±ралғанкенорындаркенорындарыната? эксфильтрационды;
Асылған кен қыртыстарының сілемі қайда орналасқан? интрузивті шыңтастың жоғары жағында;
Атақты текстура қандай кен орындарына сыйпатты? ликвациялық кен орнына;
Аумақты қышқылдану кенінің т‰зілімдері қалай пайда болады?таңбалы;
Ашық даланың толық дифференцияланған пегматитке өзгешелігі?кварцты өзек микроклиндік және жазылған зона;
Б Бақыршық кен орны қай классқа жатады? телетермальдытөменгітемпературада;
Бариидың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:барит;
Барит-полиметаллды формацияның төменгі температурадағы гидротермальды кен орнын ата? Саяк.
Бастапқы этапта қабаттық аумақтың дамуы, пайдалы кен қазбалары қандай кен орынында т‰зіледі?магмалық жєне колчеданды;
Басты (тамырдан) жіпшелерден қосалқы жыныстарға өскіндер тарайтын жіпшелер қалай аталады?апофиз;
Берілгендердің қайсысы кешмагматикалық кен орнының қ±рамына жатпайды? кеннің жєне жынысқа ақырындап µтуі;
Бишофит, карналлит, сильвин, галит сияқты минералдар пайда болатын галогенез типін ата? сульфатты-натрий;
Бокситтер қандай кен түзілімімен сипатталады? оолитті, конкреционды, бобовалы, микроқабатты
Бокситтердің кендік пласты пішіні нені көрсетеді?-седиментация және диагенез кеннен өтуі ;
Бокситтердің пайда болуы қандай жағдайда өтеді?- латеритті үгілу-тозу, тропикалық климат, тегістелген рельеф, саз-балшықты жыныстар;
Бушвель типті кен орын қай генетикалық топтастыруға жатады?магматикалық ликвацияға;
В Вольфрамның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:шеелит;
Вольфрамның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:шеелит;
Г Гексогоналді алмаздар мен жарылғыш құбылыс нәтижесіндейгі шыныланған заттар қалай айтылады?импактиттер;
Гелий, неон, аргон, криптон жанбайтын инертті газдары минералды шикізаттың қай түріне жатады? газ минералды шикізат;
Генетикалық классификациядан Бушвель типі қандай типті кен орнына жатады? ертемагмалық;
Геохимиялық арнайы фосфориттерді ата.темірлі-марганец;
Гидротермалдық кен орындарындағы экрандайтын беттердің айналасындағы қүыстар мен бос орындарда, карстық каверналарда, желдетілетің аумақтардағы кен материалдарының изометриялық жиынтығы?кен қалтасы
Гидротермалдық топтарына қандай кен орындары класстары кіреді?плутоногенді, вулканогенді, телетермальды;
Гидротермальды кен орны деп нені атаймыз ? метасоматикалық.
Гидротермальды кен орны деп нені атаймыз? ертемагмалық;
Гидротермальды кен орнына қандай құрылыс тєн?брекчия тәріздес, колломорфтық, нодулярлық;
Гидротермальдық жүйелердің қандай көздері болады?теңіз суы, жер үсті суы;
Гидротермальдық кен орындарына қандай формадағы рудалық денелер тән ?пластты жєне линза тєріздес;
Гидротермальдық кен орындарының тау жыныстары қандай өзгеріске тап болады?серпентиниттеледі.
Гипабиссальды аймақтың тереңдігі қанша? 3 – 5 дейін 10 – 15 км;
Гипергенді µзгерістер кен орны қалай бµлінеді?серицитизация;
Гранитоидтар интрузиясымен байланысты жєне ортоклаз, микроклин, кварц альбит, олигоклаз, мусковит, турмалин, гранат, топаз, берилл, сподумен жєне т.б. минералдардан қ±ралған пегматиттерді қалай атайды?ультранегізгі магмалардың пегматиттері.
Гранитті магмамен єрт‰рлі тау жыныстарды ассамиляциялау нєтижесінде пайда болатын пегматиттар? ультранегізді магмалы пегматиттар
Графит кен орнына қандай генетикалық классификация типі жатады?скарнды;
Графиттің кен орыны генетикалық классификацияның қай түріне жатады?метаморфизиялық трансформациялық;
Грейзенге арналған қандай темірлер типоморфты болып саналады?-цирконий, ниобий, торий;
Грейзендер қандай жыныстармен көрсетілген?интрузивтікжыныстардың қышқыл құрамымен;
Грейзендермен не кµрсетілген?шµгінді карбонаттты жыныстар;
Д Делювиальды жайылмалар қайда пайда болады ?негізгі етегінде;
Е Екібаст±з кµмір бассейні қандай геотектоникалық типке қатысты?геосинклинальды-ауыспалы;
Ә Әр т‰рлі грунтты потокта т‰зілген жєне артезиан жер асты сулары жєне флюдтар кµміртегі жєне тµмен температурадағы гидротермальдық ерітінділерден қ±ралған орындары қалай аталады? эпигенетикалық;
Ж Жанғыш тақтатастардың органикалық заттарының кµмірдің органикалық заттарынан айырмашылығы қандай?бірінші- теңіздік жєне кµлдік жағдайда жиналады, екінші- батпақты;
Жаңғыш тақтатас лингит м±най, кµмір кен орындарын қандай топқа біріктіреді ?каустобиолиттер;
Жасырын кристаллды, ±сақ кристаллды апатиттің экзогенді концентрациясы бар кендер қалай аталады?апатиттер;
Жатып қалған аспа кен шығаратын орыдар қайда орналасқан?интрузивтік көлемнің ішінде;
Жезғазған кен орны қай класқа жатады? инфильтрационды-қалдық
Жіпшеның денесіндегі бай телімдер қалай аталады?кен бағанасы;
Жоғары µсімдіктерден пайда болған кµмір қалай аталады?гумит-сапропелит;
Жоғары температурада кварц-касситеритті формациялы гидротермальды кен орны ? Алтын-Топкан;
Жоғарытемпературада кварц-алтын кенформациялыгидротермальдыкенорны.Саяк;
Жоғары температуралы плутоногендік гидротермальды кен орындары қайда қалыптасады? 1 – 5 км тереңдікте жєне температурасы 500 - 300º;
З Зерен құрылымының формасы бойынша мыс бөлінеді:идиоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая ;
И Изометриялық денеге қандай морфологиялық тип жатады? желі;
Инфильтрациондыкенорнықайтопқажатады?-жанартаулы - шөгінді;
Инфильтрациондыкенорындарықайтопқажатады?-постмагматикалықкенорны
І Ірі фосфориттер кен орны қандай топқа жатады? Осадочным биохимиялық;
К Кµмірліформацияларқандайтиптергебµлінеді?лимникалық, параликалық;
Кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады? штокверк.
Кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?линза;
К‰кірттің єлемдік қорының 90 % қай кен орнына жатады? химиялық шµгінділер;
К‰рделі желілер деп нені атайды? ‰рленген жєне қысылған желілер реті;
Калий элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:сильвин;
Калийдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:карналлит.
Каолиниттердің жоғары сапалы болып пайда болуына қай жағдай тєн ?-латеритті үгілу-тозу, тропикалық климат, тегістелген рельеф, темірлі жыныстар;
Карбонатиттер дене пішіні қандай?шток, коникалық жєне сақиналы дайкалар;
Карбонатиттер деп нені атаймыз?мраморлар жиынтығы;
Кейінгі этапта қабаттық аумақтың дамуы, пайдалы кен қазбалары қандай кен орынында т‰зіледі? латеритті қабыршақ ‰гілу- тозу кен орны;
Келесі минералды ассоциация тєн болатын пегматиттер қалай аталады: бронзит, анортит, битовнит, лабрадор, андезин, оливин, амфибол, биотит, апатит, гранат, сфен, циркон, титаномагнетит, сульфидтер?гибридті пегматит;
Кен денесінің асылған сілемі қайда орналасқан? интрузиялық массивтің б‰йір жағында;
Кен емес пайдалы қазбалардың скарндармен байланысы?флогопит, графит, хризотил-асбес жєне талька;
Кен құраушы ерітінділерді ата? суспензия;
Кен орындарының химиялық шөгінділерінің түзілуінде кандай фактор басты болып табылады? шөгінді жиынтығының физикалық-химиялық ортасы.
Кен шығаратын жердің жатып қалған сапа орны? интрузивтік көлемніңбүйір бөлшегінде;
Кендердің оолитті т‰зілімі нені білдіреді?қатты ерітінділердің кристаллизациясы;
Кеннің қай типі Метаморфизмнің гранулиттік фациалар шартында қалыптасқан кенның қай түрі өндірістік манызы зор? гранат-рутил-кермиттік пегматиттер;
Кең‰ңгір желі деп нені атайды?параллельді немесе шашыраңқы желі системасы.
Кешмагматикалық жєне ертемагматикалық, ликвационды қай топқа жатады? магматикалық;
Кимберлитті және лампронтты денелердің минералдық шикізат үлгісімен байланысы, көне платформаны активті сындыруына тураланғаны? алмазды;
Колчедан кен орны қандай формациямен байланысқан?-интрузивлық ультрабазитті;
Колчедан кен орнының түзіліміне тєн?-массивтік жєне нүктелік;
Колчедан кен орындарында көп кездесетін кен денелерінің пішіні?-пласттәріздес;
Колчедан кен орыны қандай топтарға бµлінеді?- жанартаулық гидротермальды-метасоматикалық, жанартаулы гидротермальды-шөгінді, біріктірілген;
Колчедан қандай кен орнына жатады?-кендердің алдын-ала темір силикатпен орналасуы;
Контактово-метаморфизиялық жєне аймақтық-метаморфизиялық кен орны?метасоматикалық
Контакттік-метаморфозаланған және регионалдық-метаморфоздық кен орыны қай топқа жатады? метаморфозиялық;
Континентальды кµлді-батпақты жағдайда пайда болған кµмірлер қалай аталады?параликалық;
Коунрадкенорнықайклассқажатады? телетермальдытµменгітемпературада;
Көлді-батпақ тектес темір-марганец кенінің түзілуіне қандай фактор қажет? құрамында гумусты қыщқылдың бар болуы.
Күкірт қорының 90%-на жуық әлеміден кен орындары қандай кен орындарына жатады? вулкандық шөгінді;
Күкірт қышқылын өндіру үшін ең құнды басты минералды көрсетіңіз:пирит;
Күкірт элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:серасамородная;
Қ Қ±рамында калий жєне магний оливин, клинопироксен, флогопит, лейцит, амфибол, санидин, апатит, нефелин, шпинель, перовскит, ильменит жєне алмаз бар негізді-ультранегізді магмалық тау жынысы қалай аталады?кимберлит;
Қабыршақтағы ‰гілу - тозу кен орнының т‰зілімінің дамуы қандай?конгломератты;
Қабыршақтағы ‰гілу-тозу кен орнының дене пішіні ?қ±растырған дене;
Қазіргі заманғы темір – марганец конкрецияларында қандай химиялық элементтер пайда болады?Au, , Co, W;
Қай пайдалы қазба алтын аралас топырақтың жағалау-теңіздік түрімен байланысты? янтарь;
Қалайының ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:касситерит
Қалайының ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:сфалерит;
Қалдық ерітінділерден пайда болған, кен орындар газдық-сұйық минерализатормен толықтырылған, аналық жынысты кристаллдандырмайтын ерітіндінің көлемін қатырмауына кедергі ететін?кешмагматикалық;
Қандай грейзендік кен орны кен минералдарына тен?-ковелин, милибденит, вульфенит;
Қандай кен орны нодулярлы т‰зілімге тєн? кешмагматикалық кен орны;
Қандай кен орындар шөгінді деп аталады? шөгіндінің седиментация және диагенез үрдісінде түзілетін;
Қандай магматикалық классқа кен орнына алмазды кимберлиттер жатады?ертемагматикалық;
Қандай пайдалы кен қазбалары карбонатиттік орнымен байланысты?оловокенді.
Қандай пайдалы қазба шашылымдардың типімен байланысты циркон;
Қандай процесс метасоматизм деп аталады? аралас жыныстың ыстық ерітіндімен әсер етуінің арқасында өзгеруі;
Қандай элементтер үгілу-тозу процессінде қозғалыста болады?-Ca, Na, Mo, K, F;
Қандай элементтер үгілу-тозу процессінде тез төзімді?- Cl, Ca, SiO2, Fe;
Қандай элементтер үгілу-тозу процессіне төзімді?-Ca, Na, Mo, K, F;
Қандайэлементтерүгілу-тозуғаинерттіболыптабылады?- Cl, Br, I, S;
Қара пелитоморфты шµгінді тау жыныстар, седиментогенді органикалық затпен, байытылғанын қалай айтады?озокериттер.
Қаратақтатастардыңгеохимиялықспециализациясы?сиреклиталды;
Қаратау фосфориттер кен орны қандай типке жатады?жалбырлы;
Қорғасынның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:галенит;
Л Ликвация дегеніміз? төменге қызуда қосылмайтын екі қорытындыдан дара магманы бөлу;
Ликвация деп нені атайды?єлсіреген аймаққа жылжымалы магманың енуі;
Литий элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:лепидолит;
Литоральдыжайылмаларқайдапайдаболады?кµлдерде, теңіздердежєнем±хитта.
Литофицирленген торф жєне сапропель қалайаталады?балхашит;
М Магмалық кен орындары қайда пайда болады? қорытындысында жыныстардың б±зылуымен магмалық єсер етуі;
Магматикалық жерқойнауының құрыуы: темірі бар магманың бөлшектенуінің нәтежесінде;
Майқайың кен орны қай типке жатады?- Скарнды
Марганец Чиатури жєне Никополь қандай металлогенді эпохада кен орнында пайда болған ?ордовиксты.
Марганецтің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:манганит.
Марганецтің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:пиролюзит.
Марганецтің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:псиломелан.
Метаморфизленің әсерінен өзгеріске ұшыраған кен орындары қалай аталады?метаморфтық;
Метаморфизм дегеніміз не? магманың суынуы мен кристаллизациясы;
Метаморфизм алғашқы кен процессінің физикалық құрамы мен сапасына қалай әсер етуі? әсер етпейді;
Метаморфизм деп не аталады? магмалар суы кристаллдануы;
Метаморфизм әсерінен өзгерген кен орындар қалай аталады?диагенетикалық.
Метаморфизм процесі алғашқы кендердің физикалық қасиетіне және сапасына қалай әсер етеді? алғашқы кендердің қасиеті мен сапасын жақсартады;
Метаморфизмнің глаукофанды фация шартында қ±ралған қай кен т‰рін µнеркєсіптік маңызы кµп? марганец жєне цинк кендері;
Метаморфизмнің глаукофанды фация шартында құралған қай кен түрін өнеркєсіптік маңызы көп? марганец жєне цинк кендері;
Метаморфизмнің жасыл тақтатас фация шартында қ±ралған қай кен т‰рінің µнеркєсіптік маңызы зор? металлды конгломераттар;
Метаморфизмнің іршіктелген фация шартында қ±ралған қай кен т‰рінің µнеркєсіптік маңызы зор? алмаздар;
Метаморфизнің эклогитті фация шартында қ±ралған қай кен т‰рінің µнеркєсіптік маңызы кµп? магнетит-гематитті кварциттер;
Метаморфогенді кен орнына не жатады? метаморфизм єсерінен µзгертілген немесе метаморфиялық процесстер қорытындысында т‰зілген;
Метаморфогенді кен орындарына тєн ерекшеліктері қандай? метаморфты тау жыныстар т‰зілімі жєне қ±рылымы;
Метаморфогенді процесстер қандай кен орындары жатады? метаморфтық процессор немесе метаморфизимің әрекетімен қалыптасқан.
Метаморфогендік кен орындарың қасиеті қандай? метаморфтық жыныстарға тән кендердің құрылымы мен түзілімі;
Метаморфты үрдістер нєтижесінде құралған кен орындар қалай аталады?диагенетикалық;
Метаморфтық процесс негізінде құрылган кен орындары қалай аталады?метаморфтық;
Метасоматоз деп қандай процессті айтамыз ? ыстық ерітінділер әсерінен араласқан шөгінділердің өзгеруі;
Метеорн артезиан бассейндерінің сулар ағысымен қ±ралған кен орындар?инфильтрационды;
Механогенді шашылым кен орындар класында қандай подкласстар бµлінеді?континентальды жєне жағажай-теңізді;
Минерализатолар дегеніміз не?ерітіндідегі кез-келген зат;
Молибденнің басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:молибденит;
Мрамор кен орны қандай генетикалық классификация типі жатады биохимиялық шөгінді;
Мрамор кен орындары генетикалық классификацияның қай түріне жатады?метаморфолық;
Мыс-никелді сульфид кен орны қалай т‰зіледі?қорытындысында скарнды
Мыс-никельді сульфидтік типке жататын кенді ата? Садбери;
Мысты-никельді сульфиттік үлгіге қатынасты кен орның атаныз: Садбери;
Мыстың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:малахит;
Мыстың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:халькопирит;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз: куприт;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:борнит;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:ковеллин;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:куприт;
Мыстың ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:азурит;
Мышьяктың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:арсенопирит;
Мышьяктың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:аурипигмент;
Мышьяктың ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:реальгар;
Н Нәтижесінде бишофит, карналлит, сильвин секілді минералдар түзілетін галогенездің түрін атаңыз. хлоридты;
Никельдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:пентландит;
Ниобий мен альбитит минералдарымен қандай байланыстаболады?-ковелин, милибденит, вульфенит;
О Оливин, клинопероксен, флогопит, лейцит, амфибол, санидин, апатит, нефилин, шпинель, перофскит, ильменит және алмаздан тұратын, ультранегіз-құрамы магний мен калийге бай магматикалык жыныс негізі қалай аталады?лампроит;
Опал-кристаболиттысиликаттышµгіндіпайдаболуынқалайатайды?силицитті;
Орта температуралы плутоногендік гидротермальдік кен орны қайда қалыптасады?орташа тереңдікте температурсы 200 - 50º.
Орташа температурадағы гидротермальды алтын кенді формация кен орнын ата?Жайрем;
Орташа температурадағы гидротермальды сурьмяно-сынап формация кен орнын ата? Альмаден;
Орташатемпературадағыгидротермальды урандыформация кенорныната.Орталық массив (Франция);
Ө Өзін көрсететін интрузивтік фацияның ішінде гиппабиссалдық дифференцияның өте негізделген жыныс, лакколиттік және силлдік пішіні бар, кендік минералдың дуниттерге тураланған кен орыны қалай аталады?хромитталған;
Өндірістік манызы зор, метаморфизленің эклогиттік фациалар шартында қалыптаскан кеннің қай түрі? алмаздар;
Өндірістік манызы зор,метаморфизмнің жасыл сланецті фациалар шартында қалыптаскан кеннің қай түрі? магнетит-гематитті кварц;
Өндірістік маңызы зор, метаморфизленің глаукофановтық фациалар шартында қалыптаскаң кешің қандай түрі? марганец пен мырыштың силикаттық кендері;
П Пайдалы кен қазбалардың гидротермальдық кен орындары қалай пайда болады? жанартаулы-шµгінді процестердің нєтижесінде
Пайдалықазбаларкенорныдепненіатаймыз? Жерқабыршағыныңпайдалы компонент жиынтығы, берілген
Пегматиттіжыныстарқайдаорналасқан?интрузивтішыңтастыңтµбесінеқарай;
Пегматиттікенорныныңерекшеліктеріне не тєн? таңбалы ±ялы;
Пегматиттікенорындарыныңерекшеліктеріне не тєн?тегістелгенкенденесініңпішіні.
Пегматиттік кен орнының ерекше болып табылуына не сипатталады? ірі кристаллдар мен текстуранның шығуы.
Пегматиттік кен орыны қалай орналасқан? интрузивтік көлемнің төбесіне таяу;
Прикарпат т±зды бассейні қашан пайда болды?юра;
Прикарпат тұзды бассейнінің құрылған уақыты? неоген;
Пролювиальды жайылмалар қайда пайда болады? уақытша ағымды суларда;
Пропилитизация қандай кен орнына тєн? төментемпературада;
С Сингенетикалық деп қандай кен орны аталады?‰гілу-тозудан шыққан кен орны;
Сирекметалды пегматиттіккенорныната?Кингз-Маунтин;
Сілемдертереңдігіқалайбµлінген?апикальдыбµлімдеинтрузивтішыңтас;
Скарндалған кен орыны қандай жыныспен қосылғанда қалыптасқан? магматикалық және карбонаттық жыныспен қосылғанда;
Скарнды вольфрам-молибденді кен орынынаты.-Мамай.
Скарнды деп нені атаймыз? темір-магнезиальды жыныстар, метаморфизм кезінде пайда болған;
Скарнды жыныстар қандай т‰зілімдерге ие болады?дақты, сызықты, шыңтасты, гранобластты;
Скарнды кен орны қалай т‰зіледі?карбонатты жєне магмалық жыныспен байланысты болғанда;
Скарндыоловяндыкенорныната- Тырнауыз
Скарнды-қорғасын мырышты кен орнын аты- Тырнауыз
Скарнды-молибдендікенорнынаты.-Керунавара;
Соколов скарндық темір кен орындарының минералды ассоциациясының дамуы қандай? магнетитті скаполит-альбититті жєне скаполит-альбитит-скарнды;
Солт‰стікҚазақстан алюминий кен орны қандай металлогенді эпохада пайда болған?юралық;
Су астындағы бұзылу-тозу процессі қалай аталады?-латеритті бұзылу-тозу.
Су бассейнінде түзілетін шөгінді жыныстарымен үйлесімді сыятын пайдал қазбалардың жазық, қыртыс тектес денелерін атаңыз?қыртыстар;
Сульфидтік мыс-никеліның жер койнау құрылуы: магманың ликвациялануы нәтежесінде;
Сурьманың ең құнды басты минералды рудасын(кенін) көрсетіңіз:антимонит;
Сынап элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:киноварь;
Т Т±здармен т±зды газдар қабатының сазды қораптары қалай аталады? пликативті тектоника;
Т±зды шµгіндерге сай болатын т‰зілімді ата.друзалы.
Т‰пкі тау жыныстар сілемдерінің қатаюының аяғына дейін ерітінділердің кристаллдануын тоқтататын газ-с±йық минерализаторлармен байытылған қалдықты ерітінділерден, қ±ралған кен орындар қалай аталады? кешмагмалық;
Темір мен марганецтің шµгінді кен орындары қалай пайда болады?электролиттердің єсері нєтижесінде ірі кµлдердің арнасында;
Теміррудалыскарндіккенорныната? Качканар;
Темірдің басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:магнетит;
Темірдің басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:лимонит;
Темірдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз: гематит;
Темірдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:ильменит;
Темірдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:сидерит;
Темірдің темірлі кварцты кен орындарында қандай генетиқалық түрге жатады? диагенетикалық;
Темірлі кварциттердегі темір кен орындары қай генетикалық түрге жатады?диагенетикалық;
Темір-марганецті батпақты-кµлді типтің пайда болу факторы болып не саналады?ерітіндегі жоғары мазм±нды сілтілер.
Титанның ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:рутил;
Титанның магмалы кен орындары қай геологиялық формацияға байланысты? қышқыл магмалы тау жыныстар;
Титанның магматикалық кен орны қандай геологиялық формациямен байланысты? негізгі және өте негізгі жыныстармен;
Толық дифференциалды пегматитті тізбекке тєн;кварц аумағы жєне дала шпаты аумағы;
Төмен температуралық плутоногендік гидротермальдік кен орындары қайда қалыптасады? 1 – 5 км тереңдікте температурсы 500 - 300º;
Түпкі жатып қалған кендер қайда орналасқан? интрузивтік құрастырудың төменгі бөлшегінде;
Тұзтасымалдаушы қабаттарғы тән текстурасын атаңыз. қабатты.
У Ультраабиссальды аумақтың тереңдігі қандай?Мохоровичич шекарасынан бетіне дейін 10-15 км;
Ультранегізгі жєне карбонатты тау жыныстарға гранитті балқу єсерінен қ±ралатын, нєтижесінде плагиоклаз пайда болатын пегматиттер қалай аталады?сілтілі пегматит;
Ультранегізді тау жыныстарының гипабиссалды диференцирлі сілемдер ішіндегі интрузивті фация болып келетін, кеннің минералдануы дуниттерге қатысатын, лакколит жєне силл т‰ріндегі кен орынды қалай атайды? магнетитті;
Ү Үгілу-тозу кен орындарының кендік дене пішіні қандай?-құбыр тәріздес.
Үгілу-тозудағы қалдық кен орындарының пайда болуындағы басты факторларды ата?-жыныстың құрамы.
Ұ Ұсақ жіпшелермен өткен және минералды заттардың түйіршіктерімен қаныққан тау жынысының өлкенді кішілі изометриялық көлемі қалай аталады?штокверк;
Ф Физикалық үгілу-тозу түзілу кезінде берілген факторлардың қайсысы басты кен орны болып саналады?- химиялық дифференциация;
Физикалық үгілу-тозу түзілу кезінде кен орнының басты факторы болып не саналады?-механикалық дифференциация;
Флювиогляциальдыжайылмаларқайдапайдаболады?морилкада;
Фосфор элементінің басты ең құнды минералын көрсетіңіз:апатит;
Фосфор элементінің басты ең құнды минералын көрсетіңіз:фосфорит;
Фосфорит кен орындарының негізгі типтерін ата?платформалы, геосинклинальдық;
Фосфоритті Қаратау кен орнының типі?метаморфогенді.
Фосфориттің iрі кен орындары кен орындарының қандай тобына жатады?биохимиялық шөгінді;
Фтор элементінің басты ең құнды минералын көрсетіңіз:флюорит;
Х Химиялық бұзылу-тозу процесінің соңғы заты?-сазды минералдар негізді және гидронегіздік қышқылдар;
Хромның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:хромит;
Хромның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:хромит;
Хрусталды пегматитік кен орнын ата?Бушвельд;
Ш Шµгінді кен орны деп нені атаймыз? магмалық ерітінділер қалдықпен пайда болуы;
Шµгінді кен орнына қандай кен денесінің пішіні тєн?тақтатасты жєне линзатєріздес;
Шµгінді кен орнының кен денесінің пішіні қандай?тақтатас жєне тақтатас тєріздес;
Шµгінді кен орнының пайда болуы неге байланысты?сынық материал пішіні;
Шµгінді кен орнының т‰зілімдері қандай?таңбалы, желімшелі;
Шµгінді кен орындарының пайда болуы неге байланысты?гидротермальды ерітінділер єсеріне.
Шµгінді кристалдану нєтижесінде пайда болатын сирек кездесетін темірлер;
Шµгінді т±зды бассейндерде т±зды жиналу процессімен байланысты т±зды тас кен орындарының пайда болуы қалай аталады? диагенез;
Шамозит, гетит, гидрогетиттемірминералдарыболыптабылатынкен
Шашылымдегенімізне?цементтелгенжаңақ±рылғанминералдар
Шашылымды кен орны кµбірек зертханалық деңгейде сапа жєне сан жағынан қандай типке жатады? пролювиальды;
Шашылымды кен орнының қандай типтерінің қ±рамында алтын бар?эолды;
Шөгінді бассейндерде тұз жиналу үрдісімен байланысты тасты тұздардың түзілуі қалай аталады? галогенез;
Шөгінді кен орындардың кенінің құрылымы?сынықты седиментационды, қатпарлы, айқынды, биогенді;
Шөгінді кен орындарына кен денелерінің қай түрі тән? қыртысты,линзатектес;
Штокверк деп не аталады? изометриялық кµлемі аз немесе кµп кен денесі;
Э Эолды жайылмалар?дюннің аяқ жағында;
Эпигенетикалық кен орындар қашан қ±ралады?шашылымдар т‰зілгенде;
Эпигенетикалық кен орындарының қай т‰ріне Жезғазғанның, жезді қ±мтастар кен орны жатады?экзодиагенетикалық;
Эпигенетикалық топта қандай кен орындары пайда болады?жыныстармен араласқан кешірек пайда болған кен орны ;

Приложенные файлы

  • docx 14735426
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий