mpi_po_alfavitu_1-300


(Алтын кен) Үгілмелі алтын кен орындарының қандай тиыттері тәжеребеде аса манызды? алювиалды;
¦рылып-жарылған қ±былыстағы шыныланған µнімдер, сонымен қатар гексагональды алмаздарды ата?жаспелиттер;
Абиссальды аймақтың тереңдігі қанша?3 – 5 дейін 10 – 15 км;
Айтылған қасиеттердің қайсысы кешмагматикалық кен орнын сипаттайды?кендермен араласқан жыныстардаң арасындағы бірте-бірте өтуі;
Аксоран жєне Қызыл-Эспе кен орындары қай типке жатады скарнды алтын кенді;
Активтелген ежелгі платформалар б±зылыстарына қатысты лампроит пен кимберлит денелерімен қай минералды шикізат т‰рі байланысты? магнетитті;
Албитит-грейзенді кен орнын ата.- Алтын-Топкан;
Аллювиальды жайылмалар қайда пайда болады?теңіз жағалауында ;
Алмаздық кембирліттер кен орындарының қай классына жатады?ертемагматикалық;
Алтын аралас топырақтың (ұсақ тау жыныстарының) қай түрінің сапасы және саны жағынан тәжірибелік мәні көп?теңізді;
Алтын, платина, вольфрам , олова ірі кен орындары шашылымдардың қандай генетикалық типімен байланысты?кµлдік;
Алтынның, платинаның, қалайының, вольфрамның ірі кен орындары қандай алтын аралас топырақтың (ұсақ тау жыныстарының) генетикалық тобымен байланысты? аллювиалды;
Альбититке арналған қандай темірлер типоморфты болып саналады?-цирконий, ниобий, торий жєне сирек жерлер;
Альбититке жєне грейзенге арналған басты қандай провинциялық кен орны бар?- Урал, Таулы Алтай;
Альбититті кен орны қайда орналасқан?- интрузийдің бүйір білігінде.
Алюминийдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:бёмит;
Алюминийдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:диаспор;
Алюминийдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:нефелин.
Ангренсор кен орнындағы силикатты кобальт-никелді кені қандай топқа жатады?-қалдық;
Андезитонды вулканиттермен байланысты теллуридпен байланысқан алтын-к‰місті формациялы кен орнын ата.Соколов – Сарбай;
Артезиан бассейндерінің седиментальды сулар ағысымен қ±ралған кен орындар кен орындарын ата? эксфильтрационды;
Асылған кен қыртыстарының сілемі қайда орналасқан? интрузивті шыңтастың жоғары жағында;
Атақты текстура қандай кен орындарына сыйпатты? ликвациялық кен орнына;
Аумақты қышқылдану кенінің т‰зілімдері қалай пайда болады?таңбалы;
Ашық даланың толық дифференцияланған пегматитке өзгешелігі?кварцты өзек микроклиндік және жазылған зона;
Бақыршық кен орны қай классқа жатады? телетермальды төменгі температурада;
Бариидың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:барит;
Барит-полиметаллды формацияның төменгі температурадағы гидротермальды кен орнын ата? Саяк.
Бастапқы этапта қабаттық аумақтың дамуы, пайдалы кен қазбалары қандай кен орынында т‰зіледі?магмалық жєне колчеданды;
Басты (тамырдан) жіпшелерден қосалқы жыныстарға өскіндер тарайтын жіпшелер қалай аталады?апофиз;
Берілгендердің қайсысы кешмагматикалық кен орнының қ±рамына жатпайды? кеннің жєне жынысқа ақырындап µтуі;
Бишофит, карналлит, сильвин, галит сияқты минералдар пайда болатын галогенез типін ата? сульфатты-натрий;
Бокситтер қандай кен түзілімімен сипатталады? оолитті, конкреционды, бобовалы, микроқабатты
Бокситтердің кендік пласты пішіні нені көрсетеді?- седиментация және диагенез кеннен өтуі ;
Бокситтердің пайда болуы қандай жағдайда өтеді?- латеритті үгілу-тозу, тропикалық климат, тегістелген рельеф, саз-балшықты жыныстар;
Бушвель типті кен орын қай генетикалық топтастыруға жатады?магматикалық ликвацияға;
Вольфрамның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:шеелит;
Вольфрамның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:шеелит;
Гексогоналді алмаздар мен жарылғыш құбылыс нәтижесіндейгі шыныланған заттар қалай айтылады?импактиттер;
Гелий, неон, аргон, криптон жанбайтын инертті газдары минералды шикізаттың қай түріне жатады? газ минералды шикізат;
Генетикалық классификациядан Бушвель типі қандай типті кен орнына жатады? ертемагмалық;
Геохимиялық арнайы фосфориттерді ата.темірлі-марганец;
Гидротермалдық кен орындарындағы экрандайтын беттердің айналасындағы қүыстар мен бос орындарда, карстық каверналарда, желдетілетің аумақтардағы кен материалдарының изометриялық жиынтығы?кен қалтасы
Гидротермалдық топтарына қандай кен орындары класстары кіреді?плутоногенді, вулканогенді, телетермальды;
Гидротермальды кен орны деп нені атаймыз ? метасоматикалық.
Гидротермальды кен орны деп нені атаймыз? ертемагмалық;
Гидротермальды кен орнына қандай құрылыс тєн?брекчия тәріздес, колломорфтық, нодулярлық;
Гидротермальдық жүйелердің қандай көздері болады?теңіз суы, жер үсті суы;
Гидротермальдық кен орындарына қандай формадағы рудалық денелер тән ?пластты жєне линза тєріздес;
Гидротермальдық кен орындарының тау жыныстары қандай өзгеріске тап болады?серпентиниттеледі.
Гипабиссальды аймақтың тереңдігі қанша? 3 – 5 дейін 10 – 15 км;
Гипергенді µзгерістер кен орны қалай бµлінеді?серицитизация;
Гранитоидтар интрузиясымен байланысты жєне ортоклаз, микроклин, кварц альбит, олигоклаз, мусковит, турмалин, гранат, топаз, берилл, сподумен жєне т.б. минералдардан қ±ралған пегматиттерді қалай атайды?ультранегізгі магмалардың пегматиттері.
Гранитті магмамен єрт‰рлі тау жыныстарды ассамиляциялау нєтижесінде пайда болатын пегматиттар? ультранегізді магмалы пегматиттар
Графит кен орнына қандай генетикалық классификация типі жатады?скарнды;
Графиттің кен орыны генетикалық классификацияның қай түріне жатады?метаморфизиялық трансформациялық;
Грейзенге арналған қандай темірлер типоморфты болып саналады?- цирконий, ниобий, торий;
Грейзендер қандай жыныстармен көрсетілген?интрузивтікжыныстардың қышқыл құрамымен;
Грейзендермен не кµрсетілген?шµгінді карбонаттты жыныстар;
Делювиальды жайылмалар қайда пайда болады ?негізгі етегінде;
Екібаст±з кµмір бассейні қандай геотектоникалық типке қатысты?геосинклинальды-ауыспалы;
Єр т‰рлі грунтты потокта т‰зілген жєне артезиан жер асты сулары жєне флюдтар кµміртегі жєне тµмен температурадағы гидротермальдық ерітінділерден қ±ралған орындары қалай аталады? эпигенетикалық;
Жанғыш тақтатастардың органикалық заттарының кµмірдің органикалық заттарынан айырмашылығы қандай?бірінші- теңіздік жєне кµлдік жағдайда жиналады, екінші- батпақты;
Жаңғыш тақтатас лингит м±най, кµмір кен орындарын қандай топқа біріктіреді ?каустобиолиттер;
Жасырын кристаллды, ±сақ кристаллды апатиттің экзогенді концентрациясы бар кендер қалай аталады?апатиттер;
Жатып қалған аспа кен шығаратын орыдар қайда орналасқан?интрузивтік көлемнің ішінде;
Жезғазған кен орны қай класқа жатады? инфильтрационды-қалдық
Жіпшеның денесіндегі бай телімдер қалай аталады?кен бағанасы;
Жоғары µсімдіктерден пайда болған кµмір қалай аталады?гумит-сапропелит;
Жоғары температурада кварц-касситеритті формациялы гидротермальды кен орны ? Алтын-Топкан;
Жоғары температурада кварц-алтын кен формациялы гидротермальды кен орны. Саяк;
Жоғары температуралы плутоногендік гидротермальды кен орындары қайда қалыптасады? 1 – 5 км тереңдікте жєне температурасы 500 - 300º;
Зерен құрылымының формасы бойынша мыс бөлінеді:идиоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая ;
Изометриялық денеге қандай морфологиялық тип жатады? желі;
Инфильтрационды кен орны қай топқа жатады?- жанартаулы - шөгінді;
Инфильтрационды кен орындары қай топқа жатады?- постмагматикалық кен орныІрі фосфориттер кен орны қандай топқа жатады? Осадочным биохимиялық;
Кµмірлі формациялар қандай типтерге бµлінеді?лимникалық, параликалық;
Кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады? штокверк.
Кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?линза;
К‰кірттің єлемдік қорының 90 % қай кен орнына жатады? химиялық шµгінділер;
К‰рделі желілер деп нені атайды? ‰рленген жєне қысылған желілер реті;
Калий элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:сильвин;
Калийдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:карналлит.
Каолиниттердің жоғары сапалы болып пайда болуына қай жағдай тєн ?- латеритті үгілу-тозу, тропикалық климат, тегістелген рельеф, темірлі жыныстар;
Карбонатиттер дене пішіні қандай?шток, коникалық жєне сақиналы дайкалар;
Карбонатиттер деп нені атаймыз?мраморлар жиынтығы;
Кейінгі этапта қабаттық аумақтың дамуы, пайдалы кен қазбалары қандай кен орынында т‰зіледі? латеритті қабыршақ ‰гілу- тозу кен орны;
Келесі минералды ассоциация тєн болатын пегматиттер қалай аталады: бронзит, анортит, битовнит, лабрадор, андезин, оливин, амфибол, биотит, апатит, гранат, сфен, циркон, титаномагнетит, сульфидтер?гибридті пегматит;
Кен денесінің асылған сілемі қайда орналасқан? интрузиялық массивтің б‰йір жағында;
Кен емес пайдалы қазбалардың скарндармен байланысы?флогопит, графит, хризотил-асбес жєне талька;
Кен құраушы ерітінділерді ата? суспензия;
Кен орындарының химиялық шөгінділерінің түзілуінде кандай фактор басты болып табылады? шөгінді жиынтығының физикалық-химиялық ортасы.
Кен шығаратын жердің жатып қалған сапа орны? интрузивтік көлемніңбүйір бөлшегінде;
Кендердің оолитті т‰зілімі нені білдіреді?қатты ерітінділердің кристаллизациясы;
Кеннің қай типі Метаморфизмнің гранулиттік фациалар шартында қалыптасқан кенның қай түрі өндірістік манызы зор? гранат-рутил-кермиттік пегматиттер;
Кең‰ңгір желі деп нені атайды?параллельді немесе шашыраңқы желі системасы.
Кешмагматикалық жєне ертемагматикалық, ликвационды қай топқа жатады? магматикалық;
Кимберлитті және лампронтты денелердің минералдық шикізат үлгісімен байланысы, көне платформаны активті сындыруына тураланғаны? алмазды;
Колчедан кен орны қандай формациямен байланысқан?-интрузивлық ультрабазитті;
Колчедан кен орнының түзіліміне тєн?-массивтік жєне нүктелік;
Колчедан кен орындарында көп кездесетін кен денелерінің пішіні?-пласттәріздес;
Колчедан кен орыны қандай топтарға бµлінеді?- жанартаулық гидротермальды-метасоматикалық, жанартаулы гидротермальды-шөгінді, біріктірілген;
Колчедан қандай кен орнына жатады?- кендердің алдын-ала темір силикатпен орналасуы;
Контактово-метаморфизиялық жєне аймақтық-метаморфизиялық кен орны?метасоматикалық
Контакттік-метаморфозаланған және регионалдық-метаморфоздық кен орыны қай топқа жатады? метаморфозиялық;
Континентальды кµлді-батпақты жағдайда пайда болған кµмірлер қалай аталады?параликалық;
Коунрад кен орны қай классқа жатады? телетермальды тµменгі температурада;
Көлді-батпақ тектес темір-марганец кенінің түзілуіне қандай фактор қажет? құрамында гумусты қыщқылдың бар болуы.
Күкірт қорының 90%-на жуық әлеміден кен орындары қандай кен орындарына жатады? вулкандық шөгінді;
Күкірт қышқылын өндіру үшін ең құнды басты минералды көрсетіңіз:пирит;
Күкірт элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:серасамородная;
Қ±рамында калий жєне магний оливин, клинопироксен, флогопит, лейцит, амфибол, санидин, апатит, нефелин, шпинель, перовскит, ильменит жєне алмаз бар негізді-ультранегізді магмалық тау жынысы қалай аталады?кимберлит;
Қабыршақтағы ‰гілу - тозу кен орнының т‰зілімінің дамуы қандай?конгломератты;
Қабыршақтағы ‰гілу-тозу кен орнының дене пішіні ?қ±растырған дене;
Қазіргі заманғы темір – марганец конкрецияларында қандай химиялық элементтер пайда болады?Au, , Co, W;
Қай пайдалы қазба алтын аралас топырақтың жағалау-теңіздік түрімен байланысты? янтарь;
Қалайының ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:касситерит
Қалайының ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:сфалерит;
Қалдық ерітінділерден пайда болған, кен орындар газдық-сұйық минерализатормен толықтырылған, аналық жынысты кристаллдандырмайтын ерітіндінің көлемін қатырмауына кедергі ететін?кешмагматикалық;
Қандай грейзендік кен орны кен минералдарына тен?- ковелин, милибденит, вульфенит;
Қандай кен орны нодулярлы т‰зілімге тєн? кешмагматикалық кен орны;
Қандай кен орындар шөгінді деп аталады? шөгіндінің седиментация және диагенез үрдісінде түзілетін;
Қандай магматикалық классқа кен орнына алмазды кимберлиттер жатады?ертемагматикалық;
Қандай пайдалы кен қазбалары карбонатиттік орнымен байланысты?оловокенді.
Қандай пайдалы қазба шашылымдардың типімен байланысты циркон;
Қандай процесс метасоматизм деп аталады? аралас жыныстың ыстық ерітіндімен әсер етуінің арқасында өзгеруі;
Қандай элементтер үгілу-тозу процессінде қозғалыста болады?- Ca, Na, Mo, K, F;
Қандай элементтер үгілу-тозу процессінде тез төзімді?- Cl, Ca, SiO2, Fe;
Қандай элементтер үгілу-тозу процессіне төзімді?- Ca, Na, Mo, K, F;
Қандай элементтер үгілу-тозуға инертті болып табылады?- Cl, Br, I, S;
Қара пелитоморфты шµгінді тау жыныстар, седиментогенді органикалық затпен, байытылғанын қалай айтады?озокериттер.
Қара тақтатастардың геохимиялық специализациясы? сиреклиталды;
Қаратау фосфориттер кен орны қандай типке жатады?жалбырлы;
Қорғасынның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:галенит;
Ликвация дегеніміз? төменге қызуда қосылмайтын екі қорытындыдан дара магманы бөлу;
Ликвация деп нені атайды?єлсіреген аймаққа жылжымалы магманың енуі;
Литий элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:лепидолит;
Литоральды жайылмалар қайда пайда болады?кµлдерде, теңіздерде жєне м±хитта.
Литофицирленген торф жєне сапропель қалай аталады?балхашит;
Магмалық кен орындары қайда пайда болады? қорытындысында жыныстардың б±зылуымен магмалық єсер етуі;
Магматикалық жерқойнауының құрыуы: темірі бар магманың бөлшектенуінің нәтежесінде;
Майқайың кен орны қай типке жатады?- Скарнды
Марганец Чиатури жєне Никополь қандай металлогенді эпохада кен орнында пайда болған ?ордовиксты.
Марганецтің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:манганит.
Марганецтің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:пиролюзит.
Марганецтің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:псиломелан.
Метаморфизленің әсерінен өзгеріске ұшыраған кен орындары қалай аталады?метаморфтық;
Метаморфизм дегеніміз не? магманың суынуы мен кристаллизациясы;
Метаморфизм алғашқы кен процессінің физикалық құрамы мен сапасына қалай әсер етуі? әсер етпейді;
Метаморфизм деп не аталады? магмалар суы кристаллдануы;
Метаморфизм әсерінен өзгерген кен орындар қалай аталады?диагенетикалық.
Метаморфизм процесі алғашқы кендердің физикалық қасиетіне және сапасына қалай әсер етеді? алғашқы кендердің қасиеті мен сапасын жақсартады;
Метаморфизмнің глаукофанды фация шартында қ±ралған қай кен т‰рін µнеркєсіптік маңызы кµп? марганец жєне цинк кендері;
Метаморфизмнің глаукофанды фация шартында құралған қай кен түрін өнеркєсіптік маңызы көп? марганец жєне цинк кендері;
Метаморфизмнің жасыл тақтатас фация шартында қ±ралған қай кен т‰рінің µнеркєсіптік маңызы зор? металлды конгломераттар;
Метаморфизмнің іршіктелген фация шартында қ±ралған қай кен т‰рінің µнеркєсіптік маңызы зор? алмаздар;
Метаморфизнің эклогитті фация шартында қ±ралған қай кен т‰рінің µнеркєсіптік маңызы кµп? магнетит-гематитті кварциттер;
Метаморфогенді кен орнына не жатады? метаморфизм єсерінен µзгертілген немесе метаморфиялық процесстер қорытындысында т‰зілген;
Метаморфогенді кен орындарына тєн ерекшеліктері қандай? метаморфты тау жыныстар т‰зілімі жєне қ±рылымы;
Метаморфогенді процесстер қандай кен орындары жатады? метаморфтық процессор немесе метаморфизимің әрекетімен қалыптасқан.
Метаморфогендік кен орындарың қасиеті қандай? метаморфтық жыныстарға тән кендердің құрылымы мен түзілімі;
Метаморфты үрдістер нєтижесінде құралған кен орындар қалай аталады?диагенетикалық;
Метаморфтық процесс негізінде құрылган кен орындары қалай аталады?метаморфтық;
Метасоматоз деп қандай процессті айтамыз ? ыстық ерітінділер әсерінен араласқан шөгінділердің өзгеруі;
Метеорн артезиан бассейндерінің сулар ағысымен қ±ралған кен орындар?инфильтрационды;
Механогенді шашылым кен орындар класында қандай подкласстар бµлінеді?континентальды жєне жағажай-теңізді;
Минерализатолар дегеніміз не?ерітіндідегі кез-келген зат;
Молибденнің басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:молибденит;
Мрамор кен орны қандай генетикалық классификация типі жатады биохимиялық шөгінді;
Мрамор кен орындары генетикалық классификацияның қай түріне жатады?метаморфолық;
Мыс-никелді сульфид кен орны қалай т‰зіледі?қорытындысында скарнды
Мыс-никельді сульфидтік типке жататын кенді ата? Садбери;
Мысты-никельді сульфиттік үлгіге қатынасты кен орның атаныз: Садбери;
Мыстың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:малахит;
Мыстың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:халькопирит;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз: куприт;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:борнит;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:ковеллин;
Мыстың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:куприт;
Мыстың ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:азурит;
Мышьяктың басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:арсенопирит;
Мышьяктың ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:аурипигмент;
Мышьяктың ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:реальгар;
Нәтижесінде бишофит, карналлит, сильвин секілді минералдар түзілетін галогенездің түрін атаңыз. хлоридты;
Никельдің ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:пентландит;
Ниобий мен альбитит минералдарымен қандай байланыста болады?- ковелин, милибденит, вульфенит;
Оливин, клинопероксен, флогопит, лейцит, амфибол, санидин, апатит, нефилин, шпинель, перофскит, ильменит және алмаздан тұратын, ультранегіз-құрамы магний мен калийге бай магматикалык жыныс негізі қалай аталады?лампроит;
Опал-кристаболитты силикатты шµгінді пайда болуын қалай атайды?силицитті;
Орта температуралы плутоногендік гидротермальдік кен орны қайда қалыптасады?орташа тереңдікте температурсы 200 - 50º.
Орташа температурадағы гидротермальды алтын кенді формация кен орнын ата?Жайрем;
Орташа температурадағы гидротермальды сурьмяно-сынап формация кен орнын ата? Альмаден;
Орташа температурадағы гидротермальды уранды формация кен орнын ата.Орталық массив (Франция);
Өзін көрсететін интрузивтік фацияның ішінде гиппабиссалдық дифференцияның өте негізделген жыныс, лакколиттік және силлдік пішіні бар, кендік минералдың дуниттерге тураланған кен орыны қалай аталады?хромитталған;
Өндірістік манызы зор, метаморфизленің эклогиттік фациалар шартында қалыптаскан кеннің қай түрі? алмаздар;
Өндірістік манызы зор,метаморфизмнің жасыл сланецті фациалар шартында қалыптаскан кеннің қай түрі? магнетит-гематитті кварц;
Өндірістік маңызы зор, метаморфизленің глаукофановтық фациалар шартында қалыптаскаң кешің қандай түрі? марганец пен мырыштың силикаттық кендері;
Пайдалы кен қазбалардың гидротермальдық кен орындары қалай пайда болады? жанартаулы-шµгінді процестердің нєтижесінде
Пайдалы қазбалар кен орны деп нені атаймыз? Жер қабыршағының пайдалы компонент жиынтығы, берілген
Пегматитті жыныстар қайда орналасқан?интрузивті шыңтастың тµбесіне қарай;
Пегматитті кен орнының ерекшеліктеріне не тєн? таңбалы ±ялы;
Пегматитті кен орындарының ерекшеліктеріне не тєн?тегістелген кен денесінің пішіні.
Пегматиттік кен орнының ерекше болып табылуына не сипатталады? ірі кристаллдар мен текстуранның шығуы.
Пегматиттік кен орыны қалай орналасқан? интрузивтік көлемнің төбесіне таяу;
Прикарпат т±зды бассейні қашан пайда болды?юра;
Прикарпат тұзды бассейнінің құрылған уақыты? неоген;
Пролювиальды жайылмалар қайда пайда болады? уақытша ағымды суларда;
Пропилитизация қандай кен орнына тєн? төментемпературада;
Сингенетикалық деп қандай кен орны аталады?‰гілу-тозудан шыққан кен орны;
Сирек металды пегматиттік кен орнын ата? Кингз-Маунтин;
Сілемдер тереңдігі қалай бµлінген?апикальды бµлімде интрузивті шыңтас;
Скарндалған кен орыны қандай жыныспен қосылғанда қалыптасқан? магматикалық және карбонаттық жыныспен қосылғанда;
Скарнды вольфрам-молибденді кен орынын аты.- Мамай.
Скарнды деп нені атаймыз? темір-магнезиальды жыныстар, метаморфизм кезінде пайда болған;
Скарнды жыныстар қандай т‰зілімдерге ие болады?дақты, сызықты, шыңтасты, гранобластты;
Скарнды кен орны қалай т‰зіледі?карбонатты жєне магмалық жыныспен байланысты болғанда;
Скарнды оловянды кен орнын ата- ТырнауызСкарнды-қорғасын мырышты кен орнын аты- Тырнауыз
Скарнды-молибденді кен орнын аты.- Керунавара;
Соколов скарндық темір кен орындарының минералды ассоциациясының дамуы қандай? магнетитті скаполит-альбититті жєне скаполит-альбитит-скарнды;
Солт‰стікҚазақстан алюминий кен орны қандай металлогенді эпохада пайда болған?юралық;
Су астындағы бұзылу-тозу процессі қалай аталады?- латеритті бұзылу-тозу.
Су бассейнінде түзілетін шөгінді жыныстарымен үйлесімді сыятын пайдал қазбалардың жазық, қыртыс тектес денелерін атаңыз?қыртыстар;
Сульфидтік мыс-никеліның жер койнау құрылуы: магманың ликвациялануы нәтежесінде;
Сурьманың ең құнды басты минералды рудасын(кенін) көрсетіңіз:антимонит;
Сынап элементінің ең құнды басты минералын көрсетіңіз:киноварь;
Т±здармен т±зды газдар қабатының сазды қораптары қалай аталады? пликативті тектоника;
Т±зды шµгіндерге сай болатын т‰зілімді ата.друзалы.
Т‰пкі тау жыныстар сілемдерінің қатаюының аяғына дейін ерітінділердің кристаллдануын тоқтататын газ-с±йық минерализаторлармен байытылған қалдықты ерітінділерден, қ±ралған кен орындар қалай аталады? кешмагмалық;
Темір мен марганецтің шµгінді кен орындары қалай пайда болады?электролиттердің єсері нєтижесінде ірі кµлдердің арнасында;
Темір рудалы скарндік кен орнын ата? Качканар;
Темірдің басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:магнетит;
Темірдің басты ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:лимонит;
Темірдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз: гематит;
Темірдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:ильменит;
Темірдің ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:сидерит;
Темірдің темірлі кварцты кен орындарында қандай генетиқалық түрге жатады? диагенетикалық;
Темірлі кварциттердегі темір кен орындары қай генетикалық түрге жатады?диагенетикалық;
Темір-марганецті батпақты-кµлді типтің пайда болу факторы болып не саналады?ерітіндегі жоғары мазм±нды сілтілер.
Титанның ең құнды басты минералды рудасын (кенін) көрсетіңіз:рутил;
Титанның магмалы кен орындары қай геологиялық формацияға байланысты? қышқыл магмалы тау жыныстар;
Титанның магматикалық кен орны қандай геологиялық формациямен байланысты? негізгі және өте негізгі жыныстармен;
Толық дифференциалды пегматитті тізбекке тєн;кварц аумағы жєне дала шпаты аумағы;
Төмен температуралық плутоногендік гидротермальдік кен орындары қайда қалыптасады? 1 – 5 км тереңдікте температурсы 500 - 300º;
Түпкі жатып қалған кендер қайда орналасқан? интрузивтік құрастырудың төменгі бөлшегінде;
Тұзтасымалдаушы қабаттарғы тән текстурасын атаңыз. қабатты.
Ультраабиссальды аумақтың тереңдігі қандай?Мохоровичич шекарасынан бетіне дейін 10-15 км;
Ультранегізгі жєне карбонатты тау жыныстарға гранитті балқу єсерінен қ±ралатын, нєтижесінде плагиоклаз пайда болатын пегматиттер қалай аталады?сілтілі пегматит;
Ультранегізді тау жыныстарының гипабиссалды диференцирлі сілемдер ішіндегі интрузивті фация болып келетін, кеннің минералдануы дуниттерге қатысатын, лакколит жєне силл т‰ріндегі кен орынды қалай атайды? магнетитті;
Үгілу-тозу кен орындарының кендік дене пішіні қандай?- құбыр тәріздес.
Үгілу-тозудағы қалдық кен орындарының пайда болуындағы басты факторларды ата?- жыныстың құрамы.
Ұсақ жіпшелермен өткен және минералды заттардың түйіршіктерімен қаныққан тау жынысының өлкенді кішілі изометриялық көлемі қалай аталады?штокверк;
Физикалық үгілу-тозу түзілу кезінде берілген факторлардың қайсысы басты кен орны болып саналады?- химиялық дифференциация;
Физикалық үгілу-тозу түзілу кезінде кен орнының басты факторы болып не саналады?-механикалық дифференциация;
Флювиогляциальды жайылмалар қайда пайда болады?морилкада;
Фосфор элементінің басты ең құнды минералын көрсетіңіз:апатит;
Фосфор элементінің басты ең құнды минералын көрсетіңіз:фосфорит;
Фосфорит кен орындарының негізгі типтерін ата?платформалы, геосинклинальдық;
Фосфоритті Қаратау кен орнының типі?метаморфогенді.
Фосфориттің iрі кен орындары кен орындарының қандай тобына жатады?биохимиялық шөгінді;
Фтор элементінің басты ең құнды минералын көрсетіңіз:флюорит;
Химиялық бұзылу-тозу процесінің соңғы заты?-сазды минералдар негізді және гидронегіздік қышқылдар;
Хромның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:хромит;
Хромның ең бағалы рудасының (кенінің) минералын көрсетіңіз:хромит;
Хрусталды пегматитік кен орнын ата?Бушвельд;
Шµгінді кен орны деп нені атаймыз? магмалық ерітінділер қалдықпен пайда болуы;
Шµгінді кен орнына қандай кен денесінің пішіні тєн?тақтатасты жєне линзатєріздес;
Шµгінді кен орнының кен денесінің пішіні қандай?тақтатас жєне тақтатас тєріздес;
Шµгінді кен орнының пайда болуы неге байланысты?сынық материал пішіні;
Шµгінді кен орнының т‰зілімдері қандай?таңбалы, желімшелі;
Шµгінді кен орындарының пайда болуы неге байланысты?гидротермальды ерітінділер єсеріне.
Шµгінді кристалдану нєтижесінде пайда болатын сирек кездесетін темірлер;
Шµгінді т±зды бассейндерде т±зды жиналу процессімен байланысты т±зды тас кен орындарының пайда болуы қалай аталады? диагенез;
Шамозит, гетит, гидрогетит темір минералдары болып табылатын кен
Шашылым дегеніміз не?цементтелген жаңа қ±рылған минералдар
Шашылымды кен орны кµбірек зертханалық деңгейде сапа жєне сан жағынан қандай типке жатады? пролювиальды;
Шашылымды кен орнының қандай типтерінің қ±рамында алтын бар?эолды;
Шөгінді бассейндерде тұз жиналу үрдісімен байланысты тасты тұздардың түзілуі қалай аталады? галогенез;
Шөгінді кен орындардың кенінің құрылымы?сынықты седиментационды, қатпарлы, айқынды, биогенді;
Шөгінді кен орындарына кен денелерінің қай түрі тән? қыртысты,линзатектес;
Штокверк деп не аталады? изометриялық кµлемі аз немесе кµп кен денесі;
Эолды жайылмалар?дюннің аяқ жағында;
Эпигенетикалық кен орындар қашан қ±ралады?шашылымдар т‰зілгенде;
Эпигенетикалық кен орындарының қай т‰ріне Жезғазғанның, жезді қ±мтастар кен орны жатады?экзодиагенетикалық;
Эпигенетикалық топта қандай кен орындары пайда болады?жыныстармен араласқан кешірек пайда болған кен орны ;
Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
B) ±я;

Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
B) қ±быр тєріздес;

Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
C) воронка тєріздес;
Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
E) шток.
Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
D) діңгек тєріздес;

Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
А) қ±быр тєріздес;

Суретте кµрсетілген кенді денелер морфологиялық типтің қайсысына жатады?
А) желі;

Суретте берілген қандай қ±рылым деп аталады?
B) нодулярды;

Суретте қандай текстура берілген?
C) брекчиялы;

Суретте қандай текстура берілген?
B) оолитты;

Суретте қандай текстура берілген?
E) жєшікті.
Суретте қандай текстура берілген?
C) нодулярлы;

Суретте қандай текстура берілген?
C) брекчиялы;

Суретте қандай текстура берілген?
D) друзоалы;

Суретте қандай текстура берілген?
А) желісілем;

Суретте қандай текстура берілген?
А) вкрапленді;


Приложенные файлы

  • docx 14736915
    Размер файла: 178 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий