VMS


Al2(C2H5)3+TіCl4 қолданылады
катализатор ретінде;
Циглер-Натт катализаторы ретінде;
ионды-координациялық полимерлену катализаторы ретінде.
BuLі қатысуымен тірі тізбек механизмі бойынша полимерленеді
1. стирол;
2. Метилакрилат
3. Метилметакрилат
Fe2+ + H2O2 жүйесінде винилды мономерлерді полимерлеу кезіндегі белсенді орталар:
1.бос радикалдар
2.жұптаспаған электрондары бар бөлшектер
3.жұптаспаған электрондары бар молекулалар
Q-e” сызба – нұсқасы анықтауға мүмкіндік береді:
1. мономерлердің салыстырмалы белсенділігін
2. Сополимер құрамын;
3. Сополимер құрылымын
Азо-бис-изомай қышқылының динитрилінің (АҚД) қатысуымен 600С температурада жүретін радикалды полимерлеудің иницирлеу процесінің сатылары:
1.АҚД-ның термоыдырауы және радикалдың түзілуі;
2.түзілген радикалдардың мономер молекулаларына қосылып өсуі
3.өсу радикалының түзілуі;
Алғашқы кристалдық жасалуі
Ламель.Фибрилла. Пластикалық монокристалл.Монокристалл.
Алкидті шайырлар:Глифталь шайырлары. Пентафталь шайырлары.
Алкидті шайырлардың өндірісте қолдануы:Лактарда.Эмальдарда.
Аминопласттар:Мочевиноальдегидті шайырлары.Анилинальдегидті шайырлары.
Аморфты полимердің аққыштық температурасы молекулалық массасы өскен сайын: Жоғарлайды;
полимердің молекулалық массасы өскен сайын аққыштық температурасы жоғарлайды; молекулалық масса үлкен болған сайын, аққыштық температурасы да жоғары болады
Аморфты полимерлердің аққыштық температурасының физикалық мәні:
1.бұл температурада полимер жоғары эластикалық күйден тұтқыраққыштық күйге ауысады
2.қайтымсыз диформацияға ие болады
3.бұл температурадан жоғары полимердің макромолекулалары қозғалғыштыққа ие болады.
Аморфты полимерлердің гистерезис құбылысы байқалады:
1.кернеуді өсіріп және төмендеткенде алынған деформация–кернеу тәуелділігінің қисықтарының бір-біріне сәйкес келмеген жағдайында байқалады;
2.кернеуді өсіріп және төмендеткенде алынған деформация–кернеу тәуелділігінің қисықтарында гистерезис тұзағының түзілуі
3.жүктеме түсіріп және алып тастаған жағдайдағы деформация–кернеу тәуелділігінің қисықтарының траекториясының тең еместігі
Аморфты полимерлердегі буындар мен тізбектердің орналасу реті:
бергі реттілік;
үш бағыттағы бергі реттілік ;
кристалдану дәрежесі 5% шамасындағы бергі реттілік
Аморфты полимерлердің қайтымды жоғары эластикалық деформациясы байқалады:
1.жоғары эластикалық күйде;
2.шынылану температурасынан жоғары температурада
3.аққыштық температурасынан төмен температурада.
Аморфты полимерлердің мәжбүрэластикалық құбылысының байқалу аймағы:
1.шыны тәрізді күй;
2.шынылану температурасынан төмен.
3.морттылық пен шынылану температурасы арасында
Аморфты полимерлердің морттылық температурасы -300С, шынылану температурасы 100С және аққыштық температурасы 130 0С. Осыполимерқайтемпературалықаралықтажоғарыэластикалықкүйдеболады:
100С жоғары, 1300С төмен температура аралығында
1300С төмен температура аралығында
1300С- қа дейінгі температура аралығында
Аморфты полимердің морттылық температурасы -30 0С, шынылану температурасы 100С және аққыштық температурасы 1300С. Осы полимер қайтемпературалықаралықтамойынтүзеотырып, мәжбүрэластикалыққұбылыскөрсетеді:
-300С жоғары, 100С төмен температура аралығында.
100С төмен, -300С жоғары температура аралығында;
-300С және 100С температура аралығында
Аморфты полимерлердің термомеханикалық қисықтарының төменгі молекулалық аморфты қосылыстардың термомеханикалық қисықтарынан негізгі айырмашылықтары:
1.үш физикалық күй аймақтары болады;
2.жоғары эластикалық күй облысы болады;
3.шынылану температуралары аққыштық температураларынан ажыратылған;
Аморфты полимерлердің тұтқыраққыштық жағдайын сипаттайды:
1.қайтымсыз деформация;
2.аққыштық
3.тұтқыр ағу
Амофты полимерлердің физикалық күйі:Шынытәріздес.Тұтқыраққыш.Жоғарыэластикалық.
Аморфты полимердің шынылану температурасы молекулалық массасы өскен сайын: бастапқыда жоғарлайды, сосын белгілі бір молекулалық массаға жеткенде молекулалық массаға тәуелсіз болады;
бастапқыда жоғарлайды, сосын кун сегментінің ұзындығына тең полимердің молекулалық массасына жеткенде, молекулалық массаға тәуелсіз болады;
полимердің молекулалық массасы өскен сайын, оның
Аморфты полимерлердің шынылану жағдайын сипаттайды:
1.қайтымсыз деформация;
2.мәжбүр эластикалық күй
3.морт сынғыштық
Аморфты полимерлердің шынылану температурасы:
1.полимердің шыны тәрізді күйден жоғары эластикалық күйге ауысу температурасы;
2.полимердің эластикалығының артуы байқалатын температура
3.бұл температурада сегменттердің қозғалғыштығы жоғарлайды.
Анионды полимерленудің катализаторлары:Натрий-нафталині. Қалий амиді.Бутиллитий.
Арнаулы тағайындаулы каучуктер: Этиленпропиленді.
Аралық бөлшектердің табиғатына байланысты тізбекті реакциялардың түрлері:
1.еркін-радикалды
2.иондық;
3.ионды-координациялық;
Әр түрлі атомдардан құралған гетеротізбекті полимерлер:Полиэтилентерефталат. Глифталь шайыры. Полиамид.
Әрекеттесетің әртүрлі мономерлердің санына қарай поликонденсацияны жіктейді:Гетерополиконденсациялау.
Бейорганикалық табиғи полимерлер:
1.асбест
2.полисиликаттар
3.графит
Бейорганикалық полимерлерге жатады:Цеолиттер.Полисиликаттар.
Белсенді ортаның пайда болуына қарай полимерленудің түрлері:Катиондық полимерлер.Радикалды полимерлену.
Белсенді орталықтың табиғатына байланысты полимерлеу реакциялары бөлінеді:
1.радикалды
2.анионды
3.катионды
Беріктілігі жоғары полимерлер:
1.кеңістікті
2.тігілген
3.стереоретті
Бутадиен мен стирол блок-сополимері немесе СБС (қатты резеңке )қолданылады:
1.аяқ киім табанын дайындау үшін;
2.автомобиль жапқыштарының протекторын дайындау үшін;
3.тозуға тұрақтылық қажет бұйымдарда;
Бутадиен-стиролды каучукты заттардың сополимерленуімен алады:
1. 1,3-бутадиен мен стиролдың
2. 1,3-бутадиен мен метилстиролдың
3. бутадиеннің стиролмен
Бутадиеннің стиролмен блок-сополимерлерінің аққыштық температурасы:
полистиролдың аққыштық температурасына тең;
полимерлердің біреуінің аққыштық температурасынан жоғарырағына тең ;
блок-сополимердегі қатаңырақ компоненттің аққыштық температурасына тең
Бутадиеннің стиролмен блок-сополимерлерінің шынылану температурасы:
екі гомополимерлердің шынылану температураларына жақын (екі шынылану температурасы бар);
құрамындағы гомополимерлердің шынылану температурасы аймағында болады;
бутадиеннің де, стиролдың да шынылану температуралары аймағында жатыр
Буындар конфигурациясының кеңістіктік изомериясы:
1.изотактикалық;
2.синдиотактикалық;
3.атактикалық;
Вискозды талшық болып табылады:
1.жасанды
2.целлюлозалы талшық
3.жасанды целлюлозалы талшық
Вулкандау және термореактивті шайырларды алу кезінде, тізбектің тігілу нәтижесінде, алынған полимерлер аталады: Торлы. Кеңістіктік.
Гель-эффект тәуелді:
1.мономерге;
2.түрлену дәрежесіне;
3.температураға;
Гетеротізбекті полимер болып табылады:
1.полидиметилсилоксан;
2.полиэтилентерефталат;
3.лавсан
Гидрогель дегеніміз:
1.суда ісінетін тігілген полимерлер;
2.торлы құрылымды гидрофильді полимерлер
3.суда ісінетін қабілеті бар полимерлі гель
Гидролиз процесі тән полимер:Полиэтилентерефталат. Целлюлоза.Полигексаметиленадипинамид.Полисахаридтер.
Гомополимер дегеніміз:
1.бірдей қайталанатын буындардан тұратын макромолекулалар;
2.негізгі тізбегі бірдей атомдардан құралған полимерлердің макромолекуласы;
3.тек кремнийтізбекті немесе карботізбекті болатын полимерлер;
Деструкциядан сақтап калу үшін қолданатын зат:Антирад.Антиоксидант. Жарықстабилизатор.
Деструкцияны қолданады:
1.глюкозаны алу үшін;
2.полимердің молеулалық массасын реттеу үшін;
3.молекулалық-массалық таралуды зерттеу үшін;
Егерде полиметилметакрилатқа 20 % төменгі молекулярлық пластификатор енгізсе ол:Шынылау температурасын төмендетеді.Еріксіз эластикалығының шектігін азайтады. Үзу кезінде салыстырымалы ұзаруды жоғарлатады.
Еківинилды каучук аталады:
1.стереоретті құрылымды изопренді
2.транс - формалы изопренді макромолекула
3.стереоретті құрылымды бутадиенді
Ең көп таралған эластомерлер:
каучук;
найлон;
капрон
Еркін түзілген тізбекті эксперименталды аңықтау әдістер:Вискозиметриялық.
Ерудің термодинамикалық параметрлері байланысты:
1. Макромолекуланың химиялық құрылымына
2. Макромолекуланың иілгіштігіне
3. Полимердің молекулалық массасына
Еріткіштің термодинамикалық сапа параметрі:
1.парциалды қысым;
2.Хаггинс константасы χ;
3.екінші вириал коэффициенті А2;
Еріткіштің термодинамикалық сапасы
1. Жақсы
2. Нашар
3. Идеал
Еріткіштің термодинамикалық сапасын сипаттайтын параметрлер:
1.екінші вириал коэффициенті А2 және Хаггинс константасы ;
2.екінші вириал коэффициенті А2;
3.Хаггинс константасы ;
Ерітіндінің кез-келген күйін анықтайтын параметрлер:Температура.Қысым.
Жалпы тағайындаулы каучуктер:Изопренді.
Жақсы еріткіш үшін келтірілген осмос қысымының полимер ерітіндісінің конценрациясынан тәуелділігі:
1.жоғарылайды
2.келтірілген осмостық қысым концентрация артқан сайын сызықты емес артады
3.келтірілген осмостық қысым концентрация артқан сайын сызықты артады
Жоғары және төменмолекулалық қосылыстардың функционалдық топтардың реакциялық қабілетіне әсер ететін факторлар: «Көрші»эффектісі.Электростатистикалық әрекеттесу.Сольваттаушы эффект.
ЖМҚ конформациясы нені түсіндіреді?
макромолекуланың әртүрлі кеңістіктік түрі;
қарапайым байланыс төңірегінде атомдық топтардың еркін айналысы салдарынан туындайтын кеңістіктік форма;
ішкі энергияның есебінен макромолекула формасының өзгеруі;
ЖМҚ химиясында химиялық түрленулердің қандай түрлері бар:
полимерлену дәрежесі өзгерусіз жүретін;
полимерлену дәрежесінің артуымен;
молекулалық массаның төмендеуімен;
Жоғарғы молекулалық қосылыстар конформациясы - бұл:
1.макромолекуланың әртүрлі кеңістіктік түрі;
2.қарапайым байланыс төңірегінде атомдық топтардың еркін айналысы салдарынан туындайтын кеңістіктік форма;
3.ішкі энергияның есебінен макромолекула формасының өзгеруі;
Жоғары молекулалық қосылыстардың (М) салыстырмалы молекулалық массасының шамасы:
5000-нан жоғары;
10000;
6000
Жоғары молекулалы массалы полиэфирді алу жолы:
1.компоненттердің экивалентті қатынасы;
2.компоненттердің 1:1 қатынаста болу;
3.компоненттердің 2:2 қатынаста болуы.
Жоғары молекулалық қосылыстарың полимерлену дәрежесі дегеніміз:
1.жоғары молекулалық қосылыстардың макромолекуласына кіретін буындар саны; 2.мономердің молекулалық массасы;
3.макромолекуладағы мономер буындарының саны;
Жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу әдістері:Полимерлену.Поликонденсацилау.Сополимерлену.
Жоғары эластикалық күйдегі полимердің негізгі қасиеті:
1.аздаған кернеудің әсерінен үлкен қайтымды деформацияға ие болу
2.макромолекла сегментінің еркін айналуы
3.макромолекла сегментінің еркін айналуы және конформациялық ауысуға қабілеттілігі
Жүйелі (ИЮПАК) номенклатура бойынша аталған полимерлер:
1.поли-1-гидроксиэтилен
2.поли-1-цианэтилен
3.поли-1-фенилэтилен
Жүйелі (ИЮПАК) номенклатура бойынша аталған полимерлер:
1.поли-1-хлорэтилен
2.поли-1-фенилэтилен
3.поли-1-(метоксикарбонил)этилен
Жүйелік (ИЮПАК) номенклатура бойынша аталған полимерлер:
1.полиоксиэтилен
2.поли-1-хлорэтилен
3.поли-1-ацетоксиэтилен
Жүретін реакцияның типіне байланысты полимераналогтық түрлендірулер болады: ішкі молекулалық;
Молекулааралық
;циклдің түзілуімен;
Идеал еріткіш үшін келтірілген осмос қысымының полимер ерітіндісінің конценрациясынан тәуелділігі:
1.келтірілген осмостық қысым концентрацияға пропорционал
2келтірілген осмостық қысым кез келген концентрацияда тұрақты болады;
3келтірілген осмостық қысым концентрацияға тәуелді болмайды
Изомерлер болып табылады:
1.2-хлорпропан және 1-хлорпропан
2.бутен және циклобутан
3.пропион қышқылы және 2-метилпропион қышқылы
Ионогенді топтардың табиғатына қарай полиэлектролиттердің классификациясы:Полиқышқылдар.Полинегіздер.Полииондар.Полиамфолиттер.
Ингибиторлар:
1. Бензохинон
2. Нитробензол
3. Оттегі
Ингибиторлы түрлі антиоксидант :Дифенил-n-фенилендиамин.
Иницирлеу келесі факторлардың әсерінен еркін радикалдар түзеді:
1.температураның;
2.жарықтың;
3.иондаушы сәулелер;
Инициатордың концентрациясы бойынша радикалды полимерлеудің жылдамдығының реті:
½ - екіден бір;
ициатор концентрациясының түбір астынан;
жарты немесе нөл бүтін оннан бес;
Иондану дәрежесі жоғарлағандаға полиэлектролиттің диссоциациялану константасының эффективтілігі үшін рК мәні:
төмендейді;
сызықты төмендейді.
сызықты емес төмендейді.
Иілгіштігі бойынша полимерлердің өсу қатары:
1.полиметилметакрилат, полипропилен, полиэтилен, полибутадиен;
2.целлюлоза, полиметилметакрилат, полипропилен, полиизопрен;
3.целлюлоза, поливинилхлорид, полиэтилен, полиизопрен;
Капрон алуға қолданыладтын қосылыстар:
1.адипин қышқылы тұзы;
2.ε-капролактам;
3.гексаметилендиамин;
Катионды полимерленудің мономерлері:Пропилен .Изобутилен.Стирол.Винилакил эфирлері.
Катионды полимерленудің катализаторлары:Алюминий хлориді Күкірт қышқылы.Фосфор қышқылы.
Катионды полимерленуге әсер ететін факторлар:Ортаның полюстігі.
Катионды полимерлену катализаторлары:
1.күкірт қышқылы;
2.алюминий хлориді;
3.фосфор қышқылы;
Катионды полимерлену кезінде полярлы ортаның өсуімен полимердің молекулалық массасы мен жылдамдығы өзгереді:
молекулалық масса мен реакция жылдамдығы артады;
реакция жылдамдығы артады;
полимердің молекулалық массаы артады;
Катиондық полимерлену кезінде тізбектің үзілуі жүреді:Активті ортаның рекомбинациясы нәтижесінде.Қарсы ионның макрокатионға қосылу нәтижесінде.
Каучуктерді алу:Изопреннің полимерленуі.Бутадиен-1,3 полимерленуі .Хлорпреннің полимерленуі
Каучукті вулкандау процесі:Каучуктің беріктігін артады.Бүл үшін күкірті қолданады.
Каучукты вулкандау үрдісі болып табылыды:
1.тігілу үрдісі жүреді
2.химиялық процесс болып табылады
3.бұл мақсатта күкірт қолданылады
.
Кезектескен сополимерлер:
1.АВВАВВАВВАВВ
2.АВАВАВАВАВАВ
3.АВААВААВААВА
Келесі кұрлысы бар полимерлер үшін кристалды күй тән:Стереоретті.Изотактикалық.
Келтірілген ЖМҚ ішіндегі полиэлектролиттер:
нуклеин қышқылдары;
поливинил-2-пиридин;
полиакрил қышқылы.
Кең таралған инициаторлар:
1.пероксидтер;
2.гидропероксидтер;
3.изо- және диазоқосылыстар, ацилпероксидтер;
Кен таралған пластификаторлар:Фтальқышқылының күрделі эфирлері.Күрделі винил эфирлері.Ортофосфорқышқылының күрделі эфирі.Эпоксидтелінген өсімдік майлары.
Кеңінен қолданылатын полимерлер:
1.поливинилхлорид
2.полипропилен
3.полистирол
Кеңістікті полимерлер ерімейді, өйткені :
1.макромолекулалар химиялық байланыстың үлкен санымен байланысқан
2.макромолекулалардың жанама байланыстары бар
3.олар тігілген құрылымды
Кинетикалық сызба жасағанда, қолайлы болу үшін енгізілген болжамалар:
1.радикалдардың реакцияға қабілеттілігі тізбек ұзындығына тәуелсіз;
2.мономер басым түрде тізбектің өсу сатысында жұмсалады;
3.жүйеде стационарлық күй орнайды;
Көміртегі мен сутегі атомдарынан туратын карботізбекті полимерлер:Полиэтилен.Полиметилметакрилат. Полистирол.
Классикалық термомеханикалық қисығынында аморфты полимердің физикалық күйінің аймағы:Тұтқыраққыш.Шынытәріздес. Жоғарыэластикалық.
Кристалдану кинетикасына әсер ететін факторлар:Температура.Деформация.
Кристалды полимердің аморфты полимерлерден өзгешелігі:
1.құрылым элементтерінің үш өлшемді ретімен;
2.беріктілігінің жоғары, аққыштығының төмендігімен, серпімділік модулінің үлкен мәнімен
3.кристалдық дәрежесінің жоғарылығымен (70-90 %)
Кристалды полимердің балқу температурасының физикалық мәні:
1.бұл температурадан төмен температурада полимердің кристалдануы жүреді
2.балқу температурасынан төмен температурада полимер кристалданады
3.полимердің кристалдануы полимердің балқу температурасының төмен мәнінде жүреді
Кристалды полимерлердің балқу температура аймағы:
1.аққыштық температурасынан төмен температурада
2.шынылану температурасынан жоғары температурада
3.аққыштық температурасы мен шынылану температурасы арасында
Кристалды полимерлердің молекуладан үлкен құрылымдарының түрлерін атау:
1.монокристалдар,;
2.фибриллалар
3.сферолиттер
Қазіргі таңда қолданылатын полимерлер номенклатурасы:
1.тривиалды
2.радионал
3.жүйелі (ИЮПАК)
Қайтымды поликонденсация өнімінің молекулалық массасы өседі:
1.поликонденсацияны инертті газ атмосферасында өткізу
2.бөлінетін төменгі молекулалық қосылысты шығару арқылы;
3.өнімнің тұнбаға түсуі
Қалыпты жағдайда радикалды полимерлеу үрдісінің кинетикалық сызбасының сатылары:
1.иницирлеу;
2.тізбектің өсуі;
3.тізбектің үзілуі;
Қолдануға қамтамасыз ететін синтетикалық каучуктердің физико-химиялық қасиеттері:Каучуктер диэлектриктер болады.
Қоюлану процесі жүреді:
ЖМҚ макромолекулалары арасында молекулааралық тартылу нәтижесінде;
ЖМҚ макромолекулалары арасында сутектік байланыстың туындауынан;
ЖМҚ макромолекулалары арасында қосымша химиялық байланыстардың түзілуіне әкелетін бөгде заттарды қосуды енгізу кезінде;
Құрылымды буын – бұл:
1.макромолекулада бірнеше рет қайталанатын атомдардың топтары
2.макромолекула тізбегінің бөлігі
3.тізбек элементі
Құрылымдық элементтерінің орналасуында алыс тәртiбі бар полимерлер болады:Стереореттелген.Кристалды.Реттелген.
Құрылымына байланысты фенолформальдегидті шайырден синтездеуге болады:Резит.
Қысым арқылы полимерлік материалдарды өңдеу әдістері:
тікелей престеу;
интрузия мен экструзия;
вальцтеу;
Қысым арқылы процесті жүргізу:
қалыптанатын материалдың нығыздалуына әкеледі;
берілген конфигурацияда бұйымды жасауды жеңілтеді;
полимерлік материалдан ұшқыш заттардың бөлінуін қамтамасыз етеді;
Қысымсыз полимерлік материалдарды өңдеу әдістері (қалыптау процестері):
форма жасау және құю;
тозаңдату және и ұнтақты пісіру;
ротациялық қалыптау.
Лавсан талшығын алуға пайдаланатын заттар:
1.этиленгликоль
2.терефталь қышқылы
3.этиленгликоль мен терефталь қышқылы
Макромолекула тізбектерінің құрылымыны байланысты полимерлер бөлінеді:Тармақталған.Сызықты.Торланған (үш өлшемді).
Макромолекулалардың құрылымның өзгеруіннің сипатына қарай полимерлердің химиялық түрлендірудің типтері.Тігілу реакциялары.Полимерге үқсас. Молекулаішілік.Молекулааралық.
Макромолекуланың иілгіштігі негізделген:
1.макромолекуланың тізбекті құрылысына;
2.жоғары молекулалық массасына;
3.сызықтық құрылысына;
Марк-Кун-Хаувинг теңдеуіндегі α коэффициенті:
1.температураға байланысты
2.полимердің табиғаты мен еріткішке тәуелді;
3.макромолекуланың конформациясымен байланысты;
Марк-Кун-Хаувинг теңдеуіндегі К тұрақтысы тәуелді:
1.температураға байланысты
2.полимер табиғатына
3.еріткіш табиғатына
Мәжбүр эластикалықтың м шегі болып есептелінеді:
1. полимер үлгісінде мәжбүр эластикалық деформация пайда болатын кернеудің шамасы;
2. полимер үлгісінде "мойын" түзілу байқалады
3. полимер үлгісінде пайда болатын кернеудің шамасынан мәжбүр эластикалық деформация байқалады
Метилметакрилатпен полиизопреннің блок-сополимерлерінің аққыштық температурасы
:полиметилметакрилаттың аққыштық температурасына тең ;
сомополимерлердің біреуінің аққыштық температурасынан жоғарырағына тең ;
блок-сополимердегі қатаңырақ компоненттің аққыштық температурасына тең
Метилметакрилатпен полиизопреннің блок-сополимерлерінің шынылану температурасы:
екі гомополимерлердің шынылану температураларына жақын (екі шынылану температурасы бар);
құрамындағы гомополимерлердің шынылану температурасы аймағында болады;
метилметакрилаттың да, полиизопреннің де шынылану температуралары аймағында жатыр
Метилметакрилатты полимерлеу арқылы қандай инициатор қатысында полимер алуға болады:
1. Азоизомай қышқылының динитрилы
2. Лаурил пероксиды;
3. Бензоил пероксиды
Молекулааралық реакцияларға жатады:
каучуктерді күкіртті вулкандау;
металл оксиді көмегімен күкіртсіз каучукты вулкандау;
реакцияға қабілетті сұйық олигомерлерді қатыру;
Молекулааралық реакцияларға жатады:
1.каучуктерді күкіртті вулкандау;
2.металл оксиді көмегімен күкіртсіз каучукты вулкандау;
3.радиационды тігілу;
Молекулааралық түрленулер жүреді:
оттегімен вулкандау арқылы;
температураның әсерінен;
күкіртті вулкандау;
Молекулалық массаны вискозиметриялық әдіспен анықтағанда есептейді:Ерітіндінің сипаттама тұтқырлығын.Ерітіндінің келтірілген тұтқырлығын .Ерітіндінің салыстырмалы тұтқырлығын .Ерітіндінің меншікті тұтқырлығын.
Молекулаішілік реакциялар:Полиакрилонитрилдің циклденуі.
Монодисперсті полимерлер үшін:
1.орташасандық және орташамассалық молекулалық массалары бір-біріне жақын;
2.полидисперстік дәрежесі бірге тең немес жуық полимерлер;
3.әр түрлі әдістермен табылған молекулалық массалардың мәндері жуық;
Мономер бұл:
1.полимер синтезделініп алынатын төмен молекулалы қосылыс;.
2.полимерлі молекуланың құрамындағы қайталанатын буыны
3.полимерлену реакциясында полимер түзетін төменгі молекулалы зат
Мономерге тізбектің берілу реакциясы жүреді:
кинетикалық тізбектің үзілуімен;
материалдық тізбек жойылмайды;
кинетикалық тізбектің өсуі тоқтатылады;
"Морттылық температурасының" физикалық мәні:
1.бұл температурадан төмен температурада түсірілген кернеу әсерінен полимер морт сынады;
2.бұл температура полимер морт сынғыш болып келеді
3.бұл температурадан төмен температурада полимер бұзылады.
Найлон-6,10 алуға қолданылатын қосылыстар:
1.гексаметилендиамин және себацин қышқылы;
2.себацин қышқылы
3.гексаметилендиамин;
Найлон-66 алуға қолданылатын қосылыстар:
1.адипин қышқылы;
2.гексаметилендиамин;
3.гексаметилендиамин мен адипин қышқылының тұзы;
Нашар еріткіш үшін келтірілген осмос қысымының полимер ерітіндісінің конценрациясынан тәуелділігі:
1.төмендейдй
2.келтірілген осмостық қысым концентрация артқан сайын сызықты емес төмендейді
3.келтірілген осмостық қысым концентрация артқан сайын сызықты төмендейді
Негізгі өнеркәсіптік маңызды полимерлерді алатын реакциялар:Радикалды полимерлену.Анионды полимерлену.Иондық-координациялық полимерленуюКатионды полимерлену.
Негізгі тізбектегі асимметриялық көміртегі атомының орналасуы:
1. Изотактикалық
2. Синдиотактикалық
3. Атактикалық
Негізгі тізбектің кеңістіктегі құрылымы бойынша полимерлердің бөлінуі:
1.сызықты
2.тігілген
3.тармақталғаy
Органикалық полимерлер құрамына кіретін атомдар:
1.көміртек
2.оттек
3.азот
Органикалық полимерлер:
1.полисахаридтер
2.ақуыздар
3.нуклеин қышқылдары
Ортаның рН-ы өскен сайын полиамфолиттің судағы ерітіндісінің келтірілген тұтқырлығы:
1.изоэлектрлік нүктеде минимум арқылы өтеді;
2.алдымен төмендейді, сосын өседі;
3.изоэлектрлік нүктеге дейін төмендейді, изоэлектрлік нүктеден кейін жоғарылайды;
Орташа массалық молекулалық массаны есептейтін теңдеу:
1.
2.
3.
Орташа сандық молекулалық массаны есептейтін теңдеу:
1.
2.
3.
Орташа санды молекулалық массаны анықтайтың әдістер:Эбуллиоскопиялық.Криоскопиялық.
Орташа салмақты молекулалық массаны анықтайтың әдістер:Жарықшашу.Жыдамдық седиментация.
Осмометрлік, вискозиметрлік және сәуле шашырату әдістерімен анықталған молекулалық массалары бірдей шама болған жағдайда полимердің молекулалық массалық таралуы:
1.монодисперсті үлгі;
2.молекулалы массалық таралудың дифференциалды қисығы бір ғана тар шыңмен сипатталады;
3.молекулалы массалық таралудың интегралды қисығы бір ғана күрт секірмелі өзгеріспен сипатталады;
Осы полимердің кристалдану жылдамдығы ең жоғары шамаға ие болатын температуралары:
1.1800С температураға жақын;
2.1000С пен 2600С температура интервалының тура ортасына жақын
3.170-1900С температура интервалында
Өндірісте полиакрилонитрил синтетикалық талшықты алу үшін қолданылады:Нитрон.Орлон.Акрил.
Өндірілетін пластикалық массалардың негізгі бөлігін құрайды:
полиолефиндер;
полистирол;
поливинилхлорид;
Өнеркәсіпте полиамидтардың синтезі жүзеге асырыладыДиаминдердің екі негізді қышқылдар мен поликонденсациясы арқылы.ω-аминоқышқылдың поликонденсациясы арқылы.Лактамдардың поликонденсациясы.
Өнеркәсіптік полимерлер:
1.полиэтилен
2.полипропилен
3.полистирол
Пластикалық масса құрамына кіреді:
материалдың негізін құратын полимерлер;
толықтырғыштар;
антипирендер;
Пластикалық масса құрамына кіреді:
стабилизаторлар;
қатайтқыш;
пластификаторлар;
Пластификаторларға жалпы талаптар: Полимермен жықсы үйлесімділік.Төменгі ұшатындық.Сұйықтық орталарды полимерден экстракцияға табандылық.Пластификатордың полимермен химиялық әрекеттеспеу.
Пластмассаның химиялық тұрақтылығы келесі ерекшеліктеріне негізделген:
полимер құрылысына ;функционалды топтарына ;
қосымша байланыстарының жиілігіне
Полиамидтерді алады:
1.поликонденсациялау;
2.полиамидтеу;
3.тепе-тең емес поликонденсациялау;
Полиамфолиттерді алады:
1. Поликонденсациялау әдісі арқылы
2. Полимерлеу әдісі арқылы
3. Полимераналогты түрленулер әдісі арқылы;
Полиамфолиттің изоэлектрлік жағдайы:
1.ерітіндінің тұтқырлығы төмен болатын жағдай;
2.макромолекуланың орташа зарядтарының қосындысы нольге тең жағдай;
3.макромолекуланың диссоциацияланған қышқылдық және негіздік топтарының саны теңесетін жағдай
Полиамфолиттің изоэлектрлік нүктесі:
1.макромолекуланың орташа зарядтарының қосындысы нолге тең болатын ерітіндінің рН шамасы;
2.полиамфолит ертінідісінің минималды тұтқырлық мәніне сәйкес келетін рН мәні;
3.полиамфолит ерітіндісінің минималды электрөткізгіштігіне сәйкес келетін рН мәні;
Полиамфолиттің судағы ерітіндісінің тұтқырлығы изоэлектрлік нүктеде ең төмен шама болу себебі:
1.макромолекула құрамындағы зарядталған қышқылдық және негіздік топтардың бір-біріне жақындауы;
2.изоэлектрлік нүктеде полиамфолит анағұрлым компакты құрылымға ие;
3.изоэлектрлік нүктеде полиамфолит макромолекуланың қосынды заряды нөлге тең;
Полиамфолиттің судағы ерітіндісінің келтірілген тұтқырлығы ортаның рН-ы өскен сайын:
изоэлектрлік нүктеде минимум арқылы өтеді;
алдымен төмендейді, сосын өседі;
изоэлектрлік нүктеге дейін төмендейді, изоэлектрлік нүктеден кейін жоғарылайды;
Поливинил спиртінің ПВС және полиакрил қышқылының ПАҚ судағы ерітінділерінің келтірілген тұтқырлығы ерітіндіні сұйылтқан сайын қалай өзгереді: 1. ПВС ерітіндісінің келтірілген тұтқырлығы сұйылтқанда төмендейді, ал ПАҚ ерітіндісінің тұтқырлығы жоғарылайды;
2. ПАҚ ерітіндісінің тұтқырлығы жоғарылайды
3. сұйылтқанда ПВС ерітіндісінің келтірілген тұтқырлығы төмендейді
Полидисперсті полимер үлгісінің вискозиметрлік әдіспен жақсы және нашар еріткіштерде анықталған молекулалық массаларының қатынасы:
1.М1>М2
2.М2/М1<1
3.М1/М2 >1
Поликонденсация әдісі арқылы алынған полимер:Глифталь шайыры.
Поликонденсация әдісімен полимерлеуге болатын мономер:
1.NH2-R-NH2;
2.HOOC-RCOOH;
3.ароматты төртаминдер;
Поликонденсация әдісімен полимерлеуге болатын мономерді анықтау:
1.H2N – R-NH2 ;
2.H2N - R – COOH;
3.НООС-(СН2)4-СООН;
Поликонденсация кезінде деструкция реакциялары:
1.гидролиз
2.цидолиз;
3.аминолиз;
Поликонденсация кезінде сызықты полимерлерді алудың негізіндегі реакциялар:
1.полиэфирлеу
2.полиалкилдеу
3.полиамидтеу
Поликонденсация кезіндегі деструкция реакциялары:
1.гидролиз;
2.аминолиз;
3.алкоголиз;
4ацедолиз
Поликонденсация реакциясы нәтижесінде түзілуі мүмкін:
1.фенолформальдегидті шайыр
2.полиэтилентерефталат
3.полиэфирлі шайыр
Поликонденсация реакциясымен алуға болады: Фенопласт.Аминопласт.Амидтерді.Найлон.
Поликонденсация реакциясының тепе-теңдігі полимердің молекулалық массасын жоғарылау жағына ығысады, егер:
1.бөлінетін төменгі молекулалық қосылысты шығарса
2полимерді тұнбаға түсірсе.
3температураны жоғарылатса
Поликонденсация реакциясының тепе-теңдік константасын өсірген кезде түзілетін полимердің молекулалық массасы өзгереді:
1.жоғарылайды;
2.бірқалыпты артады
3.көбейеді
Поликонденсацияға қатысатын мономерлер:
1.фталь ангидриді мен глицерин
2.фталь ангидриді мен этиленгликоль
3.фенол мен формальдегид
Поликонденсацияланған пластмассаларға жатады:
1.фенопласттар;
2.аминопласттар;
3.капрон
Поликонденсациялау реакциясымен новолак шайырын алу үшін қолданады:
1.фенол мен формальдегид;
2.фенолдың артық мөлшер
3.формальдегид пен фенол қышқылдық ортада
Поликонденсациялық полимерлерді алу тәсілдері:Полиэфирлерді синтездеу Поликонденсацияны жүргізу жолдары:
1.балқымада
2.ерітіндіде
3.фазалар бөлігінде
Поликонденсацияны жүргізу тәсілдері:Балқымада.
Поликонденсацияның полимерленуден негізгі айырмашылығы:
1.процесс функционалдық топтардың әрекеттесуіне негізделген
2.полимердің элементтік құрамы әрекеттесетін заттардың құрамынан ерекшеленеді 3.реакция сатылы өтеді
Полиэфирлерді синтездеу үшін қолданатын мономерлер:Дикарбонқышқылы.Терефталқышқылы. Фталь ангидриді.Этиленгликоль.
Полимер – бұл:
1.бірнеше рет қайталанатын атом топтарынан тұратын жоғары молекулалы қосылыс 2.ковалентті байланыстармен байланысқан бірнеше рет қайталанатын буындардан тұратын жоғары молекулалы қосылыс
3.негізі бірдей немесе ұқсас буындардан тұратын атомдардың ұзын тізбегінен құралған органикалық заттар
Полимер ерітінділері:
1.шынайы
2.өздігінен түзіледі
3.термодинамикалық тұрақты
Полимереріткіш әрекеттесу параметрі Хаггинс константасы және екінші вириал коэффициентінің А2 қай жағдайда полимер ерітіндісі үшін нашар еріткіш болады:
A2< 0, > 1/2;
Хагинс константасы екі бүтін оннан бірден үлкен, екінші вириал коэффиценті нөлден кіші;
A2< 0, > 0,5.
Полимереріткіш әрекеттесу параметрі Хаггинс константасы және вириал коэффициентінің А2 қай жағдайда полимер ерітіндісі үшін идеал еріткіш болады:
A2 = 0, = 1/2.
A2 = 0;
= ½
Полимереріткіш әрекеттесу параметрі Хаггинс константасы және вириал коэффициентінің А2 қай жағдайда полимер ерітіндісі үшін жақсы еріткіш болады:
А2> 0, < 1/2;
А2> 0, < 0,5;
Хагинс константасы екі бүтін оннан бірден кіші, екінші вириал коэффиценті нөлден үлкен;

Полимер еріткіш жүйесінде екі критикалық температура бар және екі Өтемпературасы бар: ТКЕТ800С және Өтемпературасы 600С, ЖКЕТ300С және Өтемпературасы 400С. 500С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. өседі;
2. сызықты өседі;
3. Біркелкі емес өседі
Полимер еріткіш жүйесінің ТКЕТ400С және Ө температура 200С. Қандай температуралар аралығында осы жүйе А2<0 болатын ерітінді түзеді:
1. 300С температурада
2. 400С және 200С темпетарура аралығында
3. 500С температурада
Полимер деп:
1.молекулалары бір немесе бірнеше түрлі көп қайталанып келетін буындардан құралған жоғары молекулалық қосылыстар аталады;
2.молекулаларындағы көп рет қайталанатын буындары коваленттік байланыстармен байланысқан ЖМҚ;
3.бір немесе бірнеше атомдардың немесе атомдар тобының (құраушы буыны) кө п рет қайталануымен сипатталатын молекулалардан тұратын зат;
Полимер ерітіндісінің бетіндегі парциалды бу қысымының еріткіштің мольдік үлесіне тәуелділігі Рауль заңына бағынбайды теріс ауытқу. Еріткіштің термодинамикалық сапасы:
1.жақсы еріткіш;
2.А2 > 0 болатын еріткіш;
3.χ < 1/2болатын еріткіш;
Полимер ерітіндісінің бетіндегі парциалды бу қысымының еріткіштің мольдік үлесіне тәуелділігі Рауль заңына бағынбайды оң ауытқуы бар. Еріткіштің термодинамикалық сапасы:
1.нашар еріткіш;
2.А2 < 0 болатын еріткіш;
3. >1/2болатын еріткіш
Полимер ерітіндісінің бетіндегі еріткіштің салыстырмалы бу қысымының еріткіштің мольдік үлесіне тәуелділігі Рауль заңына бағынады. Еріткіштің термодинамикалық сапасы:
1.тета-еріткіш;
2.идеалды еріткіш;
3.A2 = 0 болатын еріткіш;
Полимер ерітіндісінің келтірілген осмос қысымы π/С концентрацияны жоғарылатқан сайын өседі. Еріткіштің термодинамикалық сапасы: 1.жақсы еріткіш;
2.А2 > 0 болатын еріткіш;
3.χ < 1/2болатын еріткіш;
Полимер ерітіндісінің келтірілген осмос қысымы конценрацияға тәуелсіз. Еріткіштің термодинамикалық сапасы:
1.Ө-еріткіш;
2.идеалды еріткіш;
3.A2 = 0 болатын еріткіш
Полимер ерітіндісінің келтірілген осмос қысымы конценрацияны жоғарылатқан сайын төмендейді. Еріткіштің термодинамикалық сапасы:
1.нашар еріткіш;
2.А2 < 0 болатын еріткіш;
3.χ >1/2болатын еріткіш;
Полимер ерітіндісінің коллигативті қасиеті:Осмос қысымы. Ерітіндінің қайнау температурасының еріткіштің қайнау температурасына қарағанды жоғарлауы.Ерітндінің қату температурасының еріткіштің қайнау температурасына қарағанда төмендеуі.
Полимер үлгісінің деформациясының термомеханикалық әдіспен анықтағанда тәуелді болады:
1.температураға
2.полимердің табиғатына
3.полимердің молекулалық массасына
Полимер үлгісінің деформациясының мәні термомеханикалық әдіспен анықтағанда қандай шамаға тәуелді:
температураға;
полимердің табиғатына;
полимердің молекулалық массасына
Полимереріткіш жүйесінде ЖКЕТ бар. Температура жоғарылаған осы еріткіштің келтірілген тұтқырлығы:
1. жоғарылайды;
2. бірқалыпты өседі
3. Біркелкі емес өседі
Полимереріткіш жүйесінде ЖКЕТ400С және Ө температурасы 600С. 500С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. өскен сайын төмендейді
2. сызықты төмендейді;
3. сызықты емес төмендейді
Полимереріткіш жүйесінде ЖКЕТ400С және Ө температурасы 600С. 400С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. төмендейді;
2. сызықты төмендейді
3. Біркелкі емес төмендейді
Полимереріткіш жүйесінде ЖКЕТ400С және Ө температурасы 600С. 400С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. төмендейді;
2. сызықты төмендейді;
3. Біркелкі емес төмендейді
Полимереріткіш жүйесінде ЖКЕТ400С және Ө температурасы 600С. 700С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. өседі;
2. сызықты өседі;
3 Біркелкі емес өседі;.
Полимереріткішжүйесінде ЖКЕТ400С және Өтемпературасы 600С. Екіншівириалкоэффициентініңшамасы осы жүйеүшін 400С және 600С температураларындақандайболады:
400С температурасында А2<0, 600С – А2=0;
А2<0 мәнгетең 400С температура кезінде, А2=0 тең 600С кезінде
400С және 600С температураларында А2<0, А2=0
Полимереріткішжүйесінде ЖКЕТ400С және Өтемпературасы 600С. Екіншівириалкоэффициентініңшамасы осы жүйеүшін 500С және 700С температураларындақандайболады:
500С температурасында А2<0, 700С – А2>0;
500С және 700С температураларында А2<0, А2>0
А2<0 мәнгетең 500С температура кезінде, А2>0 тең 700С кезінде
Полимереріткішжүйесінде ЖКЕТ400С және Өтемпературасы 600С. Екіншівириалкоэффициентініңшамасы осы жүйеүшін 500С және 600С температураларындақандайболады:
500С температурасында А2<0, 600С – А2=0.
А2=0 тең температура 600С кезінде, А2<0 тең 500С температурасында
500С және 600С температураларында А2<0, А2=0.
Полимереріткіш жүйесінде ТКЕТ400С және Ө температурасы 200С. 100С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С::
1. өседі;
2. сызықты өседі;
3 Біркелкі емес өседі;.
Полимер еріткіш жүйесінің ЖКЕТ бар. Ө температурадан жоғары және төмен температурада идеалдықтан ауытқу
Ө-температурадан жоғары тампературада теріс ауытқу, Ө-температурадан төмен температурада – оң;
Ө-температурадан жоғары тампературада теріс ауытқу,
Ө-температурадан төмен температурада – оң;
Полимереріткіш жүйесінде ТКЕТ400С және Ө температурасы 200С. 150С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С::
1. өседі;
2. сызықты өседі;
3 Біркелкі емес өседі;.
Полимереріткіш жүйесінде ТКЕТ400С және Ө температурасы 200С. 200С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. тәуелсіз;
2. /С = const;
3. концентрация /С әсер етпейді
Полимер еріткіш жүйесінде екі критикалық температурасы бар және екі Өтемпературасы бар: ТКЕТ800С және Өтемпературасы 600С, ЖКЕТ300С және Өтемпературасы 400С. Осы жүйеүшін 300С және 600С температуралардаекіншівириалдыкоэффициентініңшамасы А2болады:
300С температурада А2<0;
600С температурада А2=0;
300С температурада А2<0 және 600С -та А2=0;
Полимер еріткіш жүйесінде екі критикалық температурасы бар және екі Өтемпературасы бар: ТКЕТ800С және Өтемпературасы 600С, ЖКЕТ300С және Өтемпературасы 400С. Осы жүйеүшін 500С және 700С температуралардаекіншівириалдыкоэффициентініңшамасы А2болады:
500С температурада А2>0;
700С температурада А2<0;
700С температурада А2<0 және 500С -та А2>0;
Полимер еріткішжүйесінің ТКЕТ400С және Ө температура 200С. Осы жүйеүшін 300С және 300С температуралардаекіншівириалдыкоэффициентініңшамасы А2болады:
300С температурада А2<0 және 200С -та А2=0;
300С температурада А2<0;
200С температураларда А2=0;
Полимер еріткішжүйесінің ТКЕТ400С және Ө температура 200С. Қандайтемпературалараралығында осы жүйе А2<0 болатынерітіндітүзеді:
300С температурада;
400С және 200С темпетарурааралығында;
500С температурада;
Полимереріткіш жүйесінде ТКЕТ400С және Ө температурасы 200С. 300С температурасында ерітінді концентрациясының С жоғарылауынан келтірілген осмос қысымы С:
1. төмендейді;
2. сызықты төмендейді;
3. Біркелкі емес төмендейді; Полимереріткішжүйесінде ТКЕТ бар. Осы ерітіндініңкелтірілгентұтқырлығы температура жоғарылағансайынқалайөседі:
төмендейді;
сызықтытөмендейді.
сызықтыеместөмендейді.
Полимереріткішжүйесінде ТКЕТ400С және Өтемпературасы 200С. Екіншівириалкоэффициентініңшамасы осы жүйеүшін 100С және 150С температураларындақандайболады:
100С және 150С температураларында А2>0;
100С температурасында А2>0, 150С температураларында А2>01
00С және 150С температураларында А2мәні 0-ден үлкенболғанжағдайда
Полимереріткішжүйесінде ТКЕТ400С және Өтемпературасы 200С. Екіншівириалкоэффициентініңшамасы осы жүйеүшін 100С және 300С температураларындақандайболады:
100С температурасында А2>0, 300С –А2<0;
А2>0 температура 100С кезінде, А2<0 тең 300С температурасында
100С және 300С температураларында А2>0, А2<0.
Полимераналогтық түрлендіруде функционалдық топтардың реакциялық қабілетіне әсер ететін факторлар:
тізбектің эффектісі;
макромолекуланың иілгіштігі;
конфигурациялық эффектілер;
Полимерге пластификатор қосу келесі құбылыстың болуына әкеледі:
тұтқырлығын төмендетеді;
шынылануын төмендетеді;
аязға төзімділігін арттырады;
Полимердегі релаксациялық құбылыс:Кернеулердің бәсіндеуі.Гистерезис.
Полимердегі сыртқы күштердiң ара қатынасына және жылулық қозғалысқа байланысты макромолекулалардың конформацияларының түрлерi : Статистикалық шумақ. Глобула.Керілген таяқша.
Полимерлерді пластификациялау кезінде:
пластикалылығыжоғарылайды;
эластикалығыартады;
шынылану температурасы төмендейді;
Полимерлерді тізбек қатаңдығының жоғарылауы бойынша:
полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиакрилонитрил;;
полипропилен, полистирол, полиакрилонитрил, целлюлоза ;
полипропилен, полистирол, полиакрилонитрил, полиметилметакрилат
Полимерді физикалық деструкцияға әкелетін факторлар : УҚ–сәуленің әсері.-сәуленің әсері.
Полимерлерді фракциялау әдістері: Бөлшектеп тұнбаға тұсіру.Бөлшектеп еріту.
Полимерді химиялық деструкцияға әкелетін факторлар:Сілтінің әсері.Қышқылдың әсері.
Полимерді химиялық деструкцияға әкелетін факторлар:Сілтінің әсері.Қышқылдың әсері.
Полимердің агрегаттық күйлері:
1.қатты және сұйық;
2.қатты;
3.сұйық;
Полимерлердің аққыштығына әсер ететің факторлар:Температура.
Полимердің аморфты күйі сипатталады:
1.макромолекуланың ретсіздігімен
2.жоғарыэластикалық күйдің пайда болуымен
3.үш физикалық күйдің болуымен
Полимердің ерекше қасиеттері:
1.полидисперстілігі;
2.ісіну;
3.жоғары эластикалығы;
Полимердің кристалдылығы – бұл:
1.полимер макромолекуласы ретпен орналасқан
2.макромолекула буыны үш өлшемді арғы ретті құрылым түзеді
3.полимердің балқу температурасы бар
Полимерлердің қандай белгілері ТМҚ-дан ерекшеленеді:
еру кезінде ісінуімен;
ерітінділердің жоғары тұтқырлығы ;
Жоғары эластикалық күй;
Полимердің молекулалық массасы – бұл:
1.жеке молекулалардың массасы әртүрлі болғандықтан, орташа шама
2.полимерді құрайтын макромолекуланың салыстырмалы молекулалық массасының орташа статистикалық шамасы
3.полимер құрамына кіретін макромолекулалардың орташа массалық мәні
Полимердің молекулалық массасы – орташа шама, өйткені:
1. полимердің макромолекуласының тізбегінің ұзындығы әр түрлі, сондықтан молекулалық массасы әр түрлі
2. бір полимердің құрамындағы әр түрлі молекуланың құрамына кіретін мономер буынының саны әр түрлі болғандықтан, ондай полимердің молекулалық массасы да бірдей емес
3. бұл шама полимер молекуласындағы буындардың орташа саны жөнінде мәлімет береді
Полимердің молекулалық массасын анықтайтың абсолютті әдістер:Осмометриялық.Криоскопиялық.Эбуллиоскопиялық.
Пoлимерлердің модификациясы дегеніміз:Полимерлердің қасиеттерін бағыттап өзгерту.Полимерлердің құрылысын бағыттап өзгерту. Полимердің қажет емес қасиетін жою.
Полимерлердің негізгі сипаттамасы
1. Полимерлер жоғары молекулалық массадан тұрады
2. Полимерлердің ерітіндісі өте тұтқыр;
3. Полимерлер полидисперсті;
Полимерлердің тұтқыраққыш күйде ие болатын деформациялардың түрі:Көлемдік сығылу.
Полимерлердің тігілуіне әкелетін химиялық реакциялар:Эпоксидті шайырлардың қатаюі.Резиттердің түзілуі.Каучукті вулкандау.
Полимердің шынылану температурасы 800С және балқу температурасы 2400С. 900С және 2700С осы полимер үлгісі:
1.900С кристалдауға болады, 2800С – болмайды;
2.80-2400С кристалдауға болады
3.800С -тан жоғары және 2400С-тан төмен температурада кристалдауға болады
Полимердің шынылану температурасы 800С және балқу температурасы 2400С. 700С және 2000С осы полимер үлгісі:
1.2000С кристалдауға болады, 700С – болмайды;
2.80-2400Саралығында кристалдауға болады
3.800С -тан жоғары және 2400С-тан төмен температурада кристалдауға болады
Полимердің шынылану температурасы 800С және балқу температурасы 2400С. 1200С және 2000С осы полимер үлгісі:
1.кристалданады;
2.80-2400С аралығында кристалдауға болады
3.800С -тан жоғары және 2400С-тан төмен температурада кристалдауға болады
Полимерлену әдісімен полимерді синтездеп алу үшін керекті мономерлер:
акрил қышқылы;
Бутадиен;
Акрилонитрил
Полимерленудің негізгі сатылары:Иницирлеу.Тізбектің өсуі.Тізбектің үзілуі.
Полимерленуді жүргізу тәсілдері: Эмульсияда полимерлеу.
Полимерлердің физикалық күйлерің эксперименталды аңықтайтың әдістер:Термомеханикалық.
Полимер-еріткіш жүйесінде жоғары критерий еру температурасы бар. Температура өзгеруі:
1.жоғарылайды;
2.бірқалыпты өседі
3.біркелкі емес өседі
Полимеризация жылдамдығын зерттеу үшін тәжірибелік қолданылатын әдістер:
1.дилатометрия;
2.тұтқырлық әдісі;
3.ингибирленген полимерлеу;
Полимеризация жылдамдығын тәжірибелі зерттеу үшін қолданылатын әдіс:
1.тығыздық реакциясына негізделген зерттеу (дилатометрия);
2.сыну көрсеткіші;
3.тұтқырлық
Полимеризация кезінде қолданылатын инициаторлар:
1.бензоил тотығы;
2.азо-бис-изомай қышқылының динитрилі;
3.аммоний персульфаты;
Полимерленген пластмассаларға жатады:
1.полиэтилен;
2.полистирол;
3.полипропилен;
Полимерлену бұл:
1.төмен молекулалардан қосалқы өнім түзбей жоғары молекулалы қосылыс түзілу үрдісі;
2.төмен молекулалы заттың (мономердің) көптеген бастапқы молекулаларының полимердің үлкен молекуласына (макромолекулаға) қосылуының химиялық үрдісі
3.өсіп келе жатқан макрорадикалға мономер молекуласының еркін радикалды механизм бойынша қосылуынан полимердің түзілу
Полимерлену дәрежесі – бұл:
1.макромолекуладағы құрылымды буындардың орташа саны
2.полимер немесе олигомер молекуласындағы мономер буындарыңың саны
3.макромолекуладағы қайталанатын мономер молекуласының саны +
Полимерлену дәрежесінің жоғарлауына әкелетін полимерлердің химиялық түрлендірулері: Тігілген және блок-сополимерлену.Вулкандау.Жалғанған сополимерлер алу. Эпоксидтік шайырлардың қатаюі.
Полимерлену реакциясымен алынған полимерлер үшін, мономер мен құрылымдық буын болып келеді:
1.бірдей құрылымды
2.бірдей құрамды және бірдей құрылымды
3.бірдей құрамды
Полимерлену реакциясымен алынған полимерлер үшін, мономер мен құрылымдық буын болып келеді:
1.байланыс түрі бойынша
2.молекулалық массасы бойынша
3.байланыс саны бойынша
Полимерлену үрдісінің бірінші сатысында жүреді:
1.тізбектің пайда болуы;
2.мономердің біріншілік радикалы түзіледі
3.инициатор радикалдары генерирленеді
Полимерлер ериді:
1.сызықты құрылымды
2.сызықты және тармақталған құрылымды
3.алдымен ісінеді, содан соң гомогенді күйге ауысады
Полимерлер ерітінділерінің қасиеттері тәуелді
1. Концентрациға
2. Молекулалық массаға
3. Еріткіш табиғатына
Полимерлер ерітіндісі келесі шарттарды қанағаттандырады:
1. өз еркімен түзілу
2. бірфазалылық, гомогендік
3. термодинамикалық тұрақтылық;
Полимерлерді қайта айдауға болмайды, өйткені
1.полимерлерді қайта айдау температурасында олар химиялық ыдырауға ұшырайды
2.мономерге дейін ыдырау жүреді
3.жоғары температурада шайырланады
Полимерлерді тізбек қатаңдығының жоғарылауы бойынша орналастыр:
1.полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиакрилонитрил
2.полипропилен, полистирол, полиакрилонитрил, целлюлоза
3.полипропилен, полистирол, полиакрилонитрил, полиметилметакрилат
Полимерлердің кеңінен қолданылуы негізделген:
1.жеңілдігіне, химиялық тұрақтылығы мен жоғары механикалық төзімділігіне 2.жеңілдігіне, химиялық тұрақтылығына
3.химиялық тұрақтылығы мен жоғары механикалық төзімділігіне
Полимерлердің салыстырмалы орташа массалық молекулалық массасын анықтайтын әдістер:
1.седиментация
2.жарық шашырату
3.гель-хроматография
Полимерлердің салыстырмалы орташа сандық молекулалық массасын анықтайтын әдістер:
1.осмометрия
2.эбуллиоскопия
3.криоскопия
Полимерлердің салыстырмалы молекулалық массасы:
1.орташа сандық
2.орташа массалық
3.орташа тұтқырлық
Полимерлердің төмен молекулалардан ерекшеленетін белгілері
1.еру кезінде ісінуімен;
2.ерітінділердің жоғары тұтқырлығы
3.жоғары эластикалық күй;
Полимерлердің шынылану температурасы 1000С және балқу температурасы 2600С.
Полимерлердің шынылану температурасы 1000С және балқу температурасы 2600С. Қай температуралық аралықта осы полимердің кристалдану жылдамдығы ең жоғары шамаға ие болады:
1. 1800С температураға жақын
2. 1000С пен 2600С температура интервалының тура ортасына жақын
3. 170-1900С температура интервалында
Полимерлеу реакциясының қарапайым сатылары:
1.инициирлеу
2.тізбектің өсуі
3.тізбектің үзілуі
Полимерлеу әдісімен полимер алуға мономер ретінде қолданылады:
1.СН2=СН-СООН;
2.СН2=С(СН3) –СООН
3.СН2=СН-С6Н5;
Полимерлеу реакцияларындағы белсенді орталықтар:
1.радикал
2.анион
3.катион
Полимерлі тізбектің орташа ұзындығы немесе полимерлену дәрежесі - бұл:
1.макрамолекуланың құрамына кіретін мономер буындарының орта саны;
2.полимердің орташа молекулалық салмағы мен мономердің молекулалық салмағының байланысын көрсетеді;
3.орташаланған шама;
Полимерлік дененің үлкен қайтымды дефрормацияға қаблетін сипаттайтың қасиет:Жоғары эластикалық.
Полимерлік материалдарды бұйымдарға өңдеу процесінің негізгі параметрлері:
температура;
қысым;
қалыптау уақыты;
Полимерлік материалдардың шикізат базасы:
көмір;
мұнай;
газ;
Полимерлік материалды қыздыру келесі құбылысты қамтамасыз етеді:
полимерлік фазаны тұтқыр аққыштық күйге ауыстыруды қамтамасыз етеді
полимерлік фазаны жоғары эластикалық күйге ауысуын қамтамасыз етеді;
диффузиялық және релаксациялық процестерді жылдамдатады;
Полиметилметакрилатты сынау кезінде бөлме температурасынан 800
жоғарлату :Еріксіз эластикалығының шектігін жоғарлатады.Үзу кезінде қирату кернеуді жоғарлатады.
Полистирол үшін 340С циклогексан тэта-еріткішболады. Полистиролдыңциклогександағыерітіндісінің 340С жоғарыжәнетөментемпературасындаидеалдықтанауытқуынанықтаужүйенің ЖКЕТ бар:
340С температураданжоғарыда – теріс ауытқу, 340С төментемпературада – оң;
Берілген температурадан жоғарыда – теріс ауытқу, берілген төмен температурада – оң;
340С температурадан артқанда – теріс ауытқу, 340С төмен температура кезінде – оң ауытқу;
Полистиролдың өнеркәсiптiк өндiрiсiнiң негiзгi тәсiлдерi:Блокта.Суспензионды.
Полиэлектролиттер – ... бар ЖМҚ:
1. Электролиттік диссиоциацияға қабілетті функционалды топтары;
2. Ионогенді топтары;
3. молекула құрамында ерітіндіде ионизацияға қабілетті топтары;
Полиэлектролиттер болып табылады:
1.нуклеин қышқылдары;
2.поливинил-2-пиридин;
3.полиакрил қышқылы.
4 желатин
5 политилимин
Полиэлектролиттер
1. полиакрил қышқылы
2. Политиленимин
3. Желатин
Полиэлектролиттің ісіну эффекті байқалады:
1.ерітінділердің келтірілген тұтқырлығы сұйылтқан сайын жоғарылайды; 3.функционалды топтардың аттас зарядтары диссоциациялануымен
Полиэлектролиттің ісіну эффектісі жойылады:
1.ерітіндіге натрий хлориды тұзын артық мөлшерде қосқанда;
2.еріткішті иондалмайтынға (органикалық) ауыстырғанда
3.ерітіндіге калий бромидының артық мөлшердегі тұзын қосқанда
Полиэфирлер тобына жататын полимерлер:
1.полиэтилентерефталат;
2.полиэфирмалеинат;
3.полиэфиракрилат.
Полиэфирлі талшықтар болып табылады:
1.лавсан
2.дакрон
3.войлок
Превентивті түрлі антиоксидант:Мырыштың диизопропилдитиофосфаті.
Радикалды полимерлеуді иницирлеу:
1.химиялық
2.фотохимиялық
3.термиялық
Радикалды полимерленудің ингибиторлары:Оттек. Бензохинон .Дифенилпикрилгидразил.Нитробензол Радикалды полимерленудің иницирлеу түрлері:Фотохимиялық.Термиялық.
Радикалды полимерленудің кинетикасын зерттеу әдістері: Гравиметриялық. Дилатометриялық.
Радикалды полимерленудің инициаторлары:Бензоил пероксиді. Фентон реактиві.Азобисизобутиронитрил.Кумолдың пероксиді.
Радикалды полимерленудің мономерлері:Стирол.Акрилонитрил.Винилацетат.Акриламид.
Радикалды механизммен полимерленетін жүйеге баяулатқыш (тежегіш) енгізгенде байқалатын өзгеріс:
1.полимерлеу үзілмейді, бірақ жылдамдығы төмендейді;
2.полимерлеудің жылдамдығы бірден төмендейді;
3.полимерлеу үзілмейді, бірақ өсіп келе жатқан активті орталықтың табиғаты иондыға ауысады;
Радикалды механизммен полимерленетін жүйеге ингибитор енгізгендегі өзгерістер:
1.ингибитор полығымен біткенде, полимерлеу қайта басталады немес жаңартылады
2.полимерлену толығымен тоқтатылады;
3.индукциалық период байқалады
Радикалды полимерлену жылдамдығы тәуелді: V=K[M][І]1/2
жылдамдық константасына;
мономер молекуласының концентрациясына;
инициатор концентрациясына;
Радикалды полимерлену ингибиторлары келесі мәселелерді шешеді:
1.полимерлену жылдамдығын реттейді;
2.полимерлену жылдамдығын анықтайды;
3.сақтау кезінде мономерлер өздігінен полимерленуін болдырмайды;
Радикалды полимерлену кезінде гель-эффект түсіндіріледі:
1.өсу жылдамдығының төмендеуімен
2.конверсия бойынша ортаның тұтқырлығының артуымен
3.үзілу константасының төмендеуімен және конверсия бойынша ортаның тұтқырлығының артуымен
Радикалды полимерлену процесіне температура қалай әсер етеді:
белсенді орталықтардың түзілу реакциясының жылдамдығы мен тізбектің өсу реакциясы артады;
полимерлену дәрежесі төмендейді;
полимер тізбегін құруда ретсіздік артады;
Радикалды полимерленуге әсер ететін факторлар:
1.температура
2.инициатор мен мономер концентрациясы;
3.инициатор мен мономердің химиялық табиғаты;
Радикалды полимерленуді жүргізеді:
1.блокта (массада);
2.ерітіндіде;
3.эмульсияда, суспензияда;
Радикалды полимерлеуге ингибиторларды қолданылу мақсаты
1. Мономерлерді сақтау кезінде қажетсіз өздігінен полимерлеудің алдын алу үшін;
2. Қопарылыс жағдайын алдын алу мақсатында полимерлеу жылдамдығын реттеу;
3. Иницирлеу жылдамдығын анықтау
Радикалды полимерлеуді иницирлеудің қай түрінде активтендіру энергиясы нөлге тең болады:
1. ультракүлгін фотоиницирлеу
2. Гамма сәлелерінің әсерінен
3. Нейтрондардың әсерінен
Радикалды полимерлеудің жылдамдығы тәуелді:
1.мономер концентрациясының бірінші дәрежесіне;
2.инициатордың концентрациясына
3.температураға
Радикалды сополимерлеуде иницирлеу жылдамдығы анықталады
1 Инициатор табиғатымен
2.. Инициатор концентрациясымен
3. Мономерлі қоспа құрамымен
Радикалды тізбекті полимеризацияны жүргізудің негізгі әдісітері:
1.блокты полимеризация;
2.ерітіндіде полимерлеу;
3.суспензиялы және эмульсионды полимерлеу
Рационалды номенклатура бойынша аталған полимерлер:
1.поливинил спирті
2.поливинилацетат
3.полиэтилентерефталат
Рационалды номенклатура бойынша аталатын полимерлер:
1.полиэтилен
2.полипропилен
3.полистирол
Рационалды номенклатура бойынша аталған полимерлер:
1.поливинилхлорид
2.поливинилацетат
3.полиметилметакрилат
Рационалды номенклатура бойынша аталған полимерлер:
1.полиизопрен
2.полибутадиен
3.поливинил спирті
Резолды қыздырғанда түзілетін қосылыс:
1.резит;
2.резол шайыры
3.фенолформальдегидті шайыр
Реологияның негізгі міндеті қандай көрсеткіштер арасындағы функционалдық тәуелділікті анықтау болып табылады:
механикалық кернеу немесе күш;
деформация;
уақытқа байланысты механикалық кернеу мен деформацияның өзгеруі;
Салыстырмалы молекулалық массасының шамасына байланысты химиялық қосылыстар бөлінеді:
1.төмен молекулалық қосылыстар
2.олигомерлер
3.жоғары молекулалық қосылыстар
Синтетикалық органикалық полимерлер:Поливинилхлорид.Полистирол.
Синтетикалық полимерлерді алу реакциясы:Полимеризациялау.
Синтетикалық талшықтар:
1.лавсан
2.найлон
3.капрон
Синтетикалық талшықтарды алатын реакциялар: Гомополиконденсациялау. Гетерополиконденсациялау. Фазааралық поликонденсациялау.
Синтетикалық талшықтарға жатады:
1.лавсан
2.капрон
3.нитрон
Сомономерлі буындардың сополимерлердің қасиетіне әсер ету механизмі:
1. Полимердің кристалдануын басу;
2. Тізбектің когезия энергиясын арттыру
3. Молекула ішілік пластификациялау
Сополимер құрамы немен аңықталады:Бастапқы мономерлік қоспада М1 мономердің мөлшерімен.Бастапқы мономерлік қоспада М2 мономердің мөлшерімен .
Сополимерлердің құрамы және буындардың тізбекте орналасуына қарай жіктейді:Статистикалық. Топтасқан.Жалғанған.Алмасушы.
Сополимерлердің түрлері:
1.блок;
2.жалғанған
3.статистикалық
Статистикалық Кун сегментінің шамасы анықталады:
1.молекулалық массалары әр түрлі полимерлердің термомеханикалық қисықтарын тұрғызу арқылы
2.полимергомологтардың термомеханикалық қисықтарын тұрғызу арқыл
3.полимергомологтардың деформацияның температураға тәуелділігін анықтау әдісімен
Стереорегулярлы полимерлерді селективті синтездеуде қолданылады:
1.Циглер-Натт катализаторы
2.ионды-координациялық полимерлену катализаторы;
3.Al2(C2H5)3+TіCl4
Стереоспецификалық полимерлену дегеніміз: Изотактикалық полимерлердің синтезі. Синдиотактикалық полимерлердің синтезі.Кристалды полимерлердің синтезі.
Сферолит дегеніміз:
1.кристалды полимердің молекуладан үлкен құрылымы;
2.концентрлі-зоналы ережесі бойынша радиалды - сәулелі құрылым түзу. артықшылығы бойынша жарты сфера түріне ие
3.полимерді кристалдау нәтижесінде пайда болатын молекуладан үлкен құрылым
Сызықты және торлы құрылымды (тігілген) аморфты полимерлердің термомеханикалық қисықтарының негізгі айырмашылықтары:
1.торлы полимердің термомеханикалық қисығында тұтқыраққыштық күй болмайды;
2.бұл температурада полимер морттылық көрсетеді
3.сызықты полимердің термомеханикалық қисығында барлық күйлер болады
Cызықты полимерлер қыздырғанда:
1.алдымен жұмсарады, тұтқыраққыш ерітінді түзеді, содан соң ыдырайды
2.біртіндеп шыныланудан жоғарыэластикалық күйге өтеді, содан соң тұтқыраққыш күйге ауысады
3.алдымен жұмсарады, тұтқыраққыш ерітінді түзеді
Сызықты полимерге тән қандай физикалық күйлер термомеханикалық қисықта байқалады:
1.шыны тәрізді;
2.жоғары эластикалық
3.тұтқыраққыштық;
Сыртқы күштің әсерінен туатын аморфты полимерлердің жоғары эластикалық деформациясы:
1.макромолекулалардың конформациясы өзгеруінің нәтижесінде;
2.молекуланың ұзын тізбегінің немесе осы молекуланың аймағының иілгіштігі
3.полимердің молекулалық массасының жоғарылығы
Сыртқы пластификаторлар ретінде қолданылады:
фосфор қышқылының күрделі эфирлері;
фталь қышқылының күрделі эфирлері;
адипин қышқылының күрделі эфирлері;
Сілтілік металдардың металорганикалық қосылыстары мономерлердің полимерленуін иницирлейді:
метилметакрилат;
бутилметакрилат;
α-цианометилакрилат;
Сірікпе үрдісіне әсер етеді:
ерітіндідегі ЖМҚ концентрациясы;
температура;
қосымша (көлденең) байланыстың табиғаты;
Табиғи жоғары молекулалы қосылыстарға жатады:
1.клетчатка
2.целлюлоза
3.агароза
Табиғи жоғарымолекулалы қосылыстардың:
1.крахмал
2.целлюлоза
3.клетчатка
Табиғи органикалық полимерлер:Крахмал. Ақуыздар.
Табиғи талшықтар:
1.мақта
2.жүн
3.зығыр
Талшық өндірісінде қолданылатын полимерлер:
вискоза;
полиамид;
полиэтилентерефталат;
Тармақталған полимерлердің жіктелуі:Тарақ тәрізді.Еспелі. Жүлдыз тәрізді. Аса тармақталған.
Температура мен полимердің құрылысына байланысты полимердің ісінуі жүреді:
1.шекті және шексіз;
2.шекті;
3.шексіз;
Температураны жоғарылатқанда мәжбүр эластикалықтың м шегі өзгереді:
1.жоғарлайды
2.полимер үлгісінде "мойын" түзілу байқалады
3.полимер үлгісінде пайда болатын кернеудің шамасынан мәжбүр эластикалық деформация байқалады
Тепе-теңсіз қайтымсыз поликонденсация жүреді
1. екі фазаның шекарасында
2. Фазааралық поликонденсация
3. Хлорангидрид пен диамин арасындағы реакция
Термиялық деструкция кезінде деполимерленетің полимер:Полиметилметакрилат.
Термодинамикалық сапасына байланысты еріткіштердің жіктелуі:Жақсы. Жаман. θ-еріткіш. Идеал.
Термодинамикалық сегмент:
1.көрші буындардың орналасуынан тәуелсіз орналасатын макромолекуланың статикалық элементтері;
2.бір бүтін кесінді ретінде қарастырылатын полимер тізбегінің бір бөлігі
3.Кун сегменты
Термопластикалық қасиет көрсететін полимерлер:
1.полистирол
2.полиэтилен
3.поливинилхлорид
Термопластикалық полимерлер: Полиэтилен.Полипропилен.Полибутилен. Глифталь шайыр.
Термопласттар:
1.полиэтилен
2.полипропилен
3.полистирол
Термореактивті пластмассалар:
1.фенол-формальдегидті шайыр
2.полиэтилентерефталат
3.карбамидті шайыр
Термореактивті полимерлер:
1.полиэфир
2.резол
3.полиамид
Термореактивті полимерлеры: Фенолальдегидті шайырлар.Мочевина –формальдегидті шайырлар. Карбамидті шайырлар.Эпоксидті шайырлар.
Торланған полимерлердің жіктелуі:Паркеттәріздес. Сирек торланған.Кеңістікте.Аса тармақталған.
Тотығу-тотықсыздану полимерленуі жүзеге асады:
1.радикалды механизм бойынша;
2.блокта және ерітіндіде;
3.мономері бар ортада тотығу-тотықсыздану реакция есебінен жүреді;
Төмен шынылану температурасына ие полимерлер:
1.полибутадиен;
2.полидиметилсилоксан
3полиизопрен
Төменгі молекулалық қосылыстармен салыстырғанда полимерлердің макромолекулаларына тән қасиеттер
1.ұшқыш емес
2.диффузия жылдамдығы төмен
3.тізбекті құрылым
Төменде аталған мономерлердің қайсысы анионды механизммен полимерленеді:
1. стирол;
2.Метилакрилат
3. Метилметакрилат
Төменде келтірілген полимерлерді шынылану температурасы өсу ретімен орналастыру:
1.полиизопрен, полиэтилен, полипропилен, полиметилметакрилат, целлюлоза;
2.полиизопрен, полипропилен, целлюлоза;
3.полиэтилен, полипропилен, полиметилметакрилат
Төменде келтірілген полимерлердің ішіндегі гетеротізбектілер:
1.полидиметилсилоксан;
2.полиэтиленгликоль
3.полиамид
Төменде көрсетілген әдістердің қайсысымен полимердің орташа массалық молекулалық массасын табуға болады (Мw )?
1. жарықтың шашырауы;
2. седиментация;
3. диффузия.
Төменде көрсетілген әдістердің қайсысымен полимердің орташа сандық молекулалық массасын табуға болады (Мn )?
1. эбулиоскопия;
2. криоскопия;
3. осмометрия;
Төменде көрсетілген қосылыстардың қайсысы полимерлеу әдісімен полимер алуға мономер ретінде қолданылады:
СН2=СН-СООН;
СН2=С(СН3) –СООН;
СН2=СН-С6Н5;
Төменде көрсетілген қосылыстардың ішінде полиқышқыл болып табылады:
1. Полистиролсульфон қышқылы;
2. Полиакрил қышқылы;
3. Полиметакрил қышқылы
Төменде көрсетілген қосылыстардың ішінде полинегіз болып табылады:
1. поливиниламин;
2.Полиэтиленимин;
3. поливинилпиридин;
Төменде көрсетілген қосылыстардың ішінен поликонденсация әдісімен полимерлеуге болатын мономерді анықтау:
1. H2N – R-NH2
2 H2N - R – COOH;
3. НООС-(СН2)4-СООН

Төменде көрсетілген қосылыстардың ішінен поликонденсация әдісімен полимерлеуге болатын мономерді анықтау:
1. NH2-R-NH2;
2. RCOH;
3. ароматты тетрааминдер
Төменде көрсетілген сополимерлердің ішінде полиамфолит болып табылады:
1. Метакрил қышқылы мен винилпиридиннің сополимері
2. Акрил қышқылы мен виниламиннің сополимері
3. Акрил қышқылы мен 1-винилимидазол сополимері
Төменде көрсетілген табиғи полимерлердің ішінде полиамфолит болып табылады:
1. желатин;
2. белки;
3. Альбумин
Төмендегі қосылыстардың ішінен полимерлеу әдісімен полимер алуға болатын мономер:
1.СН2=СН-СН3;
2.СН2=С(СН3)-СООН;
3.СН2=СН-С6Н5;
Төмендегі қосылыстардың ішінен полимерлеу әдісімен полимер алуға болатын мономерлер:
424815552451.
2.формальдегид және этилен тотығы.
3.СН2=СН-С6Н5;
Төмендегі полимерлердің ішінен шынылану температурасы ең төмен полимерді анықтау:
1. Полиизопрен
2. Табиғи каучук
3. поли-1-метил-1-бутенилен
Төмендегі процестердің ішінен химиялық деструкцияға жататын процестер:
1.тотықтырғыш деструкция
2.протонды заттардың әсерінен деструкция
3.гидролитты деструкция
Тривиалды номенклатура бойынша аталған полимерлер:1.каучук2.тефлон3.лавсан
Тігілген полимерлерді қыздырғанда:
1.полимер молекуласының тұтқыраққыш күйге ауыспай ыдырайды
2.полимер молекуласы ыдырайды
3.қайтымды деформация болады
«Тірі» полимерлену тізбегі алынады:
1.анионды;
2.ионды полимерленудің бір түрінен
3.анионды механизм бойынша өтетін полимерлен
Тігілген полимерлердің ісіну дәрежесін анықтау үшін керек теңдеу:
1.

2.
3.
Тізбекті макромолекулалардың иілгіштігі: Полимерлiк буындардың айналу тербелiстерге қабiлеттiлiгі.
Тізбекті полимерлену арқылы алынған полимер:Полиакрилонитрил.
Тізбекті үзу механизмі:
1. Өсетін макрорадикалдар бір-біріне қосылады (рекомбинация
2. Радикалдар диспропорцияланады
3. Ингибиторлар радикалға қосылады (ингибиторде үзіледі
Тізбектің термодинамикалық иілгіштігіне әсер ететін факторлар:Негізгі тізбектегі атомдардың ілесуі.
Тізбектің кинетикалық иілгіштігіне әсер ететін факторлар:Полимердің молекулалық массасы.
Ұрық түзілу қандай процестің сатысы:
1.кристалдау;
2.кристалдаудың бастапқы сатысы
3.кристалды құрылым түзу
Физикалық деструкцияға жатады:
1.термиялық;
2.механикалық;
3.фотохимиялық және радиациялық;
Формальдегидті фенолдың артық мөлшерімен поликонденсациялағанда алынады:
1.новолак;
2.бакелит
3.фенолформальдегидті шайыр
Формальдегидтің артық мөлшерімен фенолды поликонденсациялағанда алынады:
1.резол;
2.резолды лак
3.резолды шайыр
Фракциялаудың препаративтік әдісіне жатады
1. Фракциялық тұнбалау ;
2. бөлшектеп ерітіу
3. Фракциялық еру
Фракциялаудың аналитикалық әдісіне жатады:
1. ультрацентрифугалау;
2. Турбидиметрия
3. жарық шашырату
Функционалдық топтардың сипатына байланысты әр түрлі химиялық реакциялар өтуі мүмкін ;
әр түрлі функционалдық топтары бар біртекті молекулалар қатысады;
реакциялық қабілеттіліктері бірдей функцияналдық топтары бар біртекті молекулалар қатысады;
бифункционалды топтрары бар
Химиялық табиғатына байланысты полимерлер бөлінеді: Органикалық.Бейорганикалық.Элементорганикалық.Металлоорганикалық.
Химиялық табиғатына сәйкес полимерлер бөлінеді:
1.органикалық
2.бейорганикалық
3.элементорганикалық
Xимиялық талшықтарға жатады:
1.лавсан
2.вискозды
3.капрон
Химиялық түрлендіру арқылы алынған полимер:Целюлозаның ацетаты.
Целлюлозаны түрлендіру арқылы алынатын полимерлік материалдар:Күрделі эфирлерЖай эфирлер.Гидратцеллюлоза.Нитроцеллюлоза.
Шығу тегіне байланысты полимерлер келесі түрлерге бөлінеді:
1.табиғи
2.синтетикалық
3.жасанды
Шынылау температураны аңықтайтың әдістер:Термомеханикалық.Меншікті көлемнің температураға тәуелдігі.Жылу сыйымдылықтың температуралық тәуелдігі.Бос көлем теориясы.
Шынылану температурасынан (Тш) төмен температурада полимердің кристалдануы жүрмейді:
1.Тш төмен температурада макромолекулалардың конформациялық ауысуы қиындайды;
2.полимер жеткіліксіз қозғалғыштық пен иілгіштікке ие
3.полимерде сегменттік қозғалғыштық болмайды
Эластомерлер ретінде қолданылатын полимерлер
1. полиизопрен2. полибутадиен;
3. полиизобутилен;
Элементорганикалық полимерлер:
1.полидиметилсилоксан
2.полиорганофосфазендер
3.поликарбосилаксандар
Элементорганикалық полимерлер:Поливинилмеркаптан.Полиорганосилоксан.
Ісіну кезінде бірінші типті гельдер пайда болады:Кеністіктік полимерлерде.Торланған полимерлерде.Тігілген полимерлерде.
Ісіну процесін сипаттайтың параметрлер:Ісіну қысымы.Ісіну дәрежесіІсіну жылдамдығы.Контракция.

Приложенные файлы

  • docx 14737265
    Размер файла: 126 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий