! 6.МР.Виконавче провадження

13 EMBED Word.Picture.8 1415
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра цивільного права та процесу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
Л. І. Чорний
24 січня 2014 р.


ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до семінарських занять та самостійної роботи студентів
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство за денною формою навчання(ВС ПФПР 2.2.3.9)

Хмельницький
2014
___________________________________
Розроблено за формою, затвердженою рішенням методичної ради ХУУП від 24.01.2013, протокол № 4.
Виконавче провадження : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство за денною формою навчання / [розр. Ю. В. Білоусов]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. 72 с.


Розробник:
Білоусов Ю. В., професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент.Затверджено кафедрою цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права 17 січня 2014 року, протокол № 7.


В. о. завідувача кафедри С. Д. Гринько
17 січня 2014 р.


Декан
юридичного факультету В. І. Нагнибіда

17 січня 2014 р.


Схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 р., протокол № 5.

Голова методичної ради В. Т. Савицький

23 січня 2014 р.

( Білоусов Ю. В., 2014
( Хмельницький університет управління та права, 2014
ЗМІСТ


Вступ
4

1.
Опис навчальної дисципліни
5

2.
Структура навчальної дисципліни
6

3.
Зміст семінарських занять
6

4.
Зміст самостійної роботи студентів
27

5.
Модульний контроль
36


5.1.
Питання для модульного контролю
36


5.2.
Приклади тестових завдань
39

6.
Індивідуальні завдання
39


6.1.
Умови виконання завдань
39


6.2.
Теми завдань
396.2.1.
Теми рефератів
396.2.2.
Теми науково-дослідних завдань
40


6.3.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
41

7.
Підсумковий контроль
44


7.1.
Питання для підсумкового контролю
44

8.
Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
47

9.
Рекомендовані джерела
53

10.
Інформаційні ресурси
71ВСТУП

Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи розроблені відповідно до змісту програми і робочої програми вибіркової навчальної дисципліни «Виконавче провадження», вивчення якої передбачене освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство за денною формою навчання.
Головна мета методичних рекомендацій полягає у сприянні розвитку в студентів здатності до самонавчання та самовдосконалення. Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, поглиблене засвоєння теоретичних знань, опанування практичними навичками щодо вміння використовувати нормативно-правові акти під час виконання покладених на них обов’язків і завдань. Методика вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» базується на єдності лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів. У розрізі кожної теми подаються ключова термінологія, методичні поради стосовно самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вказівки щодо рекомендованих джерел. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються питання для самоперевірки.
В окремих розділах запропоновано тематику індивідуальних завдань, подано питання для підготовки до модульного контролю та приклади тестових завдань, питання до підсумкового семестрового контролю, систему оцінювання поточної успішності та знань студентів за результатами модульного і підсумкового семестрового контролю, список рекомендованих джерел.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів 2
Галузь знань
0304 Право
вибіркова

Модулів 2
Напрям підготовки
6.030401 Правознавство
Рік підготовки:

Змістових модулів 1

4
5

Індивідуальні науково-дослідні завдання: наукові роботи, реферати

Семестр8
9Лекції20 год.
10 год.

Загальна кількість годин 72

Практичні, семінарські10 год.
2 год.Лабораторні

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних 2,1
самостійної роботи студента 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр
-
-Самостійна робота42 год.
60 год.Індивідуальні завдання: 10 год.*Вид контролю: залікПримітки.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання 42 % : 58 %.
для заочної форми навчання 17 % : 83 %.

* у межах обсягу годин для самостійної роботи.

2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


Денна форма


усього
у тому числіл
п
лаб
інд
с.р.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Правове регулювання організації та здійснення примусового виконання

Тема 1. Загальні положення виконавчого провадження
8
26

Тема 2. Суб’єкти відносин виконавчого провадження
12
4
2


6

Тема 3. Загальні правила здійснення виконавчого провадження
16
4
4


8

Тема 4. Процесуальний порядок застосування заходів примусового виконання
16
6
2


8

Тема 5. Особливості процесуального порядку виконання рішень з окремих категорій справ
10
2
2


6

Тема 6. Процесуальні гарантії захисту прав учасників виконавчого провадження
10
28

Усього за змістовим модулем 1
72
20
10


42

Модуль 2

ІНДЗ

10*

Усього годин
72
20
10


42


* у межах обсягу годин для самостійної роботи.


3. Зміст семінарських занять

У матеріалах до семінарських занять містяться питання для обговорення на навчальному занятті, завдання, наводяться переліки літератури і нормативно-правових актів, необхідних для вивчення теми семінарського заняття, вказуються теми доповідей, що рекомендуються, та рефератів. Спірні в літературі теоретичні питання за відповідною темою, на які необхідно звернути увагу студентам при підготовці до семінарського заняття, зазначаються викладачем, який проводить заняття у відповідній навчальній групі.
Семінарські заняття можуть проводитися за доповідною системою, у формі «круглих столів», наукових конференцій, диспутів у студентських навчальних групах, тощо за розсудом викладача. Метою підготовки студентами доповідей (співдоповідей) і виступів під час проведення семінарських занять, написання ними рефератів є прищеплення навичок самостійної роботи над літературними джерелами, законами й іншими правовими актами, використання опублікованої судової і господарської практики для того, щоб на основі їхнього аналізу й узагальнення студенти могли робити власні висновки теоретичного і практичного характеру, обґрунтовуючи їх відповідним чином. Кількість часу, виділюваного на розгляд теоретичних питань і дискусії, визначається викладачем.
У матеріалах до занять також містяться питання для обговорення. У списку літератури зазначені роботи, знання яких необхідно студентам для засвоєння матеріалів теми і рішення задач; спеціальна література призначена для більш глибокого вивчення питань теми.
Основна задача занять навчити студентів розуміти зміст закону і застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. Такі ситуації викладаються в задачах, більшість яких мають у своїй основі конкретні випадки, які мали місце у діяльності державної виконавчої служби. Їхнє рішення дозволяє в навчальній аудиторії домогтися максимального наближення студентів до практичної юридичної діяльності.
Приступаючи до вивчення, студент повинен вчитися юридично мислити, самостійно, без «підказок» коментарів, довідників, оцінювати ту чи іншу правову ситуацію (наприклад при вирішенні ситуаційних завдань). Більше уваги потрібно приділяти навчальній, монографічній літературі, статтям у наукових журналах. При підготовці до занять студенти повинні переглянути рекомендовану літературу і стосовні до відповідної теми правові акти й інші матеріали. Лише після цього можна приступити до складання доповідей і співдоповідей на семінарських заняттях, написанню рефератів, рішенню задач і виконанню завдань. Викладач, що веде семінарське заняття, може рекомендувати студентам і іншу, крім зазначеної в переліку, літературу з урахуванням новітніх публікацій.
Таким чином, готуючись до занять по темі, треба:
уважно ознайомитися з планом заняття і списком нормативних актів, що рекомендуються, та навчальної та спеціальної літератури;
студенти мають засвоїти методичні вказівки, вивчити відповідні питання в конспекті і підручнику;
опрацювати нормативні акти з відповідної теми;
законспектувати одну або дві наукові праці з рекомендованого списку джерел;
використовуючи вивчений матеріал, вирішити ситуаційні завдання, вказані викладачем.
Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їхнього розвитку, розкрити відмінності в трактуванні розглядуваних положень, провести порівняльний аналіз питань, що висвічуються у відповідних розділах різних підручників, у спеціальній літературі.
При вирішенні задач студенти, керуючись правовими актами і практикою їхнього застосування, повинні визначити юридичне значення фактичних обставин, згаданих у задачі, самостійно сформулювати питання, зв’язані з правами й обов’язками учасників правовідносин, що виникли, визначитись про обґрунтованість їхніх вимог чи заперечень, а якщо справа уже вирішена судом то і про обґрунтованість викладеного в задачі рішення. Відповіді на ці питання повинні бути обґрунтовані посиланнями на конкретні правові норми.
Аналізуючи зміст правових норм, студенти мають в обов’язковому порядку давати точні і конкретні посилання на відповідні нормативно-правові акти: вказувати, коли і ким вони прийняті, відповідні статті (пункти, підпункти і т. ін.). При цьому студенти повинні звертатися безпосередньо до нормативних актів, а не викладати їх зміст за навчальною, додатковою або популярною літературою. Використовуючи коментар до законодавства, необхідно розмежувати текст коментарю від тексту самого нормативно-правового акту.
Конспектування літератури не повинне носити характер механічного переписування. Літературне джерело треба обов’язково заздалегідь прочитати, не конспектуючи. Потім потрібно «пробігти» очима текст і занотувати цікаві фрагменти у вигляді цитат або своїми словами, посилаючись кожного разу на сторінку. Важливо, щоб законспектований матеріал незалежно від його обсягу, був достатній за змістовим навантаженням і логічно завершений.
Основне завдання вирішення ситуаційних завдань навчити студентів розуміти зміст закону і застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. Такі ситуації викладаються у задачах, більшість яких мають у своїй основі розгляд судових та господарських справ. Їх вирішення в навчальній аудиторії дозволяє досягнути максимального наближення студента до практичної діяльності юриста-цивіліста.
Вирішуючи практичні ситуаційні завдання (казуси), потрібно давати відповіді на поставлені питання повні і обґрунтовані як нормативно, так і логічно. Потрібно уважно розібрати всі елементи завдання. Логічному і нормативному обґрунтуванню повинен відповідати кожний висновок, зроблений при відповіді на те або інше питання і кінцевий, і проміжний. Не можна робити висновків, що лише фіксують порушення закону. Треба обов’язково показати наслідки такого порушення і способи відновлення порушених прав.
Вирішення завдань, які рекомендуються викладачем до семінарських занять, повинно ґрунтуватися на вимогах правових приписів процесуального та матеріального законодавства. Розв’язки ситуаційних завдань студент повинен занотовувати у свій робочий зошит, який можна користуватися під час відповіді на семінарському занятті при вирішенні тої чи іншої ситуаційної задачі (казусу).
При використанні судової практики необхідно пам’ятати, що самі по собі постанови Пленуму Верховного Суду України не містять норм права. Вони тільки дають їхнє тлумачення. Тому, посилаючись при вирішенні ситуаційного завдання на постанову Пленуму, необхідно вказувати, про яку саме норму права йдеться.
При підготовці до семінарських занять студенти повинні використовувати рекомендовані джерела у законодавстві, серед навчальної та наукової літератури. Результати самостійної роботи студенти повинні занотовувати у свої робочі зошити з навчальної дисципліни.
Усі питання, які виникають у студентів при підготовці до семінарських занять, під час самостійної роботи, можуть бути вирішені під час групових та індивідуальних консультацій, що здійснюються викладачем, відповідно до затвердженого графіку.

Змістовий модуль 1
Правове регулювання організації та здійснення примусового виконання

Семінарське заняття 1 Тема 2. Суб’єкти відносин виконавчого провадження

Питання для усного опитування та дискусії
Суб’єкти відносин виконавчого провадження: поняття, система, особливості правового статусу.
Державна виконавча служба як орган примусового виконання.
Учасники виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки.
Представництво у виконавчому провадженні.
Участь у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності.

Задача № 1
Петряков звернувся до суду з вимогою про стягнення з Ланського заборгованості за договором позики. За рішенням суду з Ланського на користь Петрякова підлягає стягненню 25 тис. грн. На виконання рішення державний виконавець наклав арешт на автомобіль «HONDA». Присутній при арешті Кутепов, власник мережі магазинів «Автобум», оцінив автомобіль в 25 тис. грн. Наступного дня після арешту автомобіля Петряков і Ланськой уклали договір про передачу Петрякову автомобіля у власність.
Визначте суб’єктів цього виконавчого провадження. Якими правами володіють сторони виконавчого провадження? Чи мають право Петряков і Ланськой укласти договір? Як повинно розвиватися виконавче провадження далі?

Задача № 2
Рішенням суду задоволено позовні вимоги Азарова, Безуглова і Григорьєва до ЗАТ «Міськбуд» про виконання зобов’язань і надання окремих упорядкованих квартир з урахуванням складу їх сімей.
Судовим рішенням у цій справі у порядку забезпечення позову накладено арешт на виробничу базу, яка належить ТОВ «Арремонт», чиїм засновником з 100 % внеском є ЗАТ «Міськбуд».
Чи є підстави для видачі виконавчого документа і відкриття виконавчого провадження? Чи можливо у цьому випадку співучасть на стороні стягувача? Хто підлягає залученню як боржник? Чи є підставою для накладення арешту на майно ТОВ «Арремонт» та обставина, що ЗАТ «Міськбуд» є засновником ТОВ «Арремонт»? Якими правами у виконавчому провадженні володіє ТОВ «Арремонт»?

Задача № 3
Рішенням суду Алмазова відновлена на роботі на посаді головного інженера-конструктора ВАТ «Технік» із стягненням заробітної плати за час вимушеного прогулу. Проте це рішення не було виконано, оскільки з’ясувалося, що завод «Технік» припинив свою діяльність, а на його базі створене ЗАТ «Інженер».
Як бути з невиконанням рішення суду у цій справі? Хто у вказаній ситуації буде боржником?

Задача № 4
Іванов юрисконсульт заводу «Вольтаж» звернувся до суду з позовом про стягнення матеріального збитку на користь заводу на суму 10 тис. грн. із п’ятнадцятирічного Перміна, який перебував у трудових правовідносинах із підприємством. Законні представники до участі у справі не залучались, оскільки суд прийшов до висновку, що Пермін самостійно може захистити свої інтереси належним чином. Позов заводу було задоволено.
Після набрання рішенням законної сили керівник підприємства Помазкін пред’явив виконавчий лист до виконання. Державний виконавець при здійсненні виконавчих дій встановив, що в Перміна є майно на суму 5 тис. грн., яких недостатньо для погашення заборгованості. Тоді він звернув стягнення на майно матері Перміна.
Чи правомірні дії суду і державного виконавця? Назвіть суб’єктів виконавчого провадження. Чи можливим у цьому випадку є виникнення співучасті? Якщо так, то який її характер?

Задача № 5
За рішенням суду Рамазанова зобов’язано принести публічні вибачення своїй сусідці Кутирєвой. Через декілька днів до стягувача з’явився Ковалів, що представився представником Рамазанова, і приніс їй вибачення.
Чи можливі за чинним законодавством про виконавче провадження такі дії? Коли не допускається представництво у виконавчому провадженні?

Задача № 6
Державний виконавець проводив арешт майна на квартирі Саблігамедова. Боржникові за його клопотанням було надано перекладача. У процесі виконавчих дій Саблігамедов заявив відвід перекладачеві, пояснивши, що він трохи розуміє українську мову і зміг зробити висновок про неправильний переклад. Державний виконавець погодився і відпустив перекладача, продовживши виконавчі дії.
Чи правильно вчинив державний виконавець? Який порядок відводу перекладача? Як ці дії оформляються?

Задача № 7
Чи правильні дії державного виконавця, якщо:
а) не дивлячись на те, що стягувач у справі надав боржнику відстрочку виконання, посилаючись на те, що це питання не розглядалося судом, звернув стягнення на майно боржника;
б) доручив провести виконання рішення суду про розподіл майна між подружжям представнику органу опіки та піклування, який мав відповідні повноваження на участь у справі на цій стадії;
в) відмовив залучити на прохання стягувача до справи офіційного представника боржника;
г) не звернув увагу на вказівку боржника про те, на яке майно слід звернути стягнення, а описав інші більш коштовні речі.

Задача № 8
Чи правильні дії державного виконавця, якщо:
а) залучив понятими у справі свого колегу державного виконавця цього ж Департаменту державної виконавчої служби, студента Хмельницького інституту регіонального управління та права, який проходив навчальну практику у суді та сестру боржника, передавши їй на збереження описане майно;
б) виконав рішення суду між сторонами, стягувачем, за яким виступав його рідний брат;
в) відмовив забезпечити виконання шляхом накладення арешту на збереження боржника, який наніс шкоду юридичній особі, яка виступила стягувачем у справі.

Задача № 9
Державний виконавець направив до банку запит з вимогою про надання інформації про наявність грошових коштів, що знаходяться на рахунках ВАТ «Рожкін, Ножкін і партнери». Керівник банку відмовився надати державному виконавцеві таку інформацію, посилаючись на банківську таємницю.
Державний виконавець виніс постанову про накладення на винну особу штрафу.
Чи має право керівник банку оспорити дії державного виконавця? Яка підвідомчість цієї справи?

Методичні вказівки
Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: державний виконавець, відвід, самовідвід, стягувач, боржник, представник, правонаступництво, заміна сторони, експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, прокурор, суд.
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:
порядок призначення та звільнення на посади в органах державної виконавчої служби;
особливості правового статусу державного виконавця;
співвідношення понять «учасники» та «суб’єкти» виконавчого провадження;
правовий статус учасників виконавчого провадження залежно від наявності та характеру заінтересованості;
гарантії незаангажованості публічних суб’єктів виконавчого провадження (державного виконавця, спеціаліста, експерта та ін.);
особливості участі у виконавчому провадженні понятих.
Відомо, що елементами структури системи права виступають окремі норми, інститути і галузі права. Правовідносини у виконавчому провадженні є логічним продовженням судових правовідносин по вирішенню спорів. Виконання рішення є кінцевим етапом юрисдикційної діяльності. Виконавче провадження виникає у зв’язку з невиконанням боржником своїх зобов’язань. У такому разі до боржника застосовуються заходи примусового виконання, які визначені законодавством про виконавче провадження.
При вивченні питань цієї теми перш за все потрібно визначитися із галузевою належністю виконавчого провадження. У юридичній науці відсутній єдиний підхід щодо галузевої належності виконавчого провадження у системі права України. Необхідно висвітлити думки, які склалися в юридичній літературі, висловити та обґрунтувати власну думку з цього питання.
Розуміння принципів виконавчого провадження має важливе значення не тільки для його правозастосування, але й для подальшого удосконалення. Гарантії прав громадян та юридичних осіб втілені у принципах виконавчого провадження, що реалізуються через діяльність органів державної виконавчої служби. Тому принципи як основоположні начала цієї діяльності повинні бути закріплені у нормативних актах.
Для визначення правових гарантій принципів виконавчого провадження та формування єдиної картини системи принципів виконавчого провадження потрібно розробити таблицю принципів, з такими критеріями розкриття: найменування, суть, нормативне закріплення, правові гарантії.
Завданням державної виконавчої служби є виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів відповідно до законів України. Однак на державну виконавчу службу покладений тільки обов’язок примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів. Важливим є розглянути загальну характеристику рішень, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.
Підстави виконання це лише передумова для відкриття виконавчого провадження, а безпосередньою підставою для відкриття виконавчого провадження та проведення виконавчих дій є виконавчий документ. Важливим є питання видачі дубліката виконавчого документа, оскільки дане питання регулюється тільки процесуальним законодавством (цивільним процесуальним, господарським процесуальним). Видача дублікатів рішень інших юрисдикційних органів детально не регламентований. Тому слід з’ясувати правову базу вирішення питання видачі дубліката виконавчого документа.
Правильне визначення суб’єктів виконавчого правовідношення сприяє науковому тлумаченню місця окремого суб’єкта в цих правовідносинах, сприяє встановленню їх прав та обов’язків. Оскільки в науковій літературі вживаються терміни «учасники» та «суб’єкти виконавчого провадження» необхідно визначити співвідношення даних понять. При цьому важливо визначити чи узгоджується термін «учасники виконавчого провадження» з їхнім правовим статусом у процесі виконання рішень. Також потрібно визначити осіб, які є суб’єктами виконавчого провадження.
На сучасному етапі розвитку нашої держави роль суду у виконавчому провадженні надзвичайно важлива. При цьому важливо з’ясувати чи є суд суб’єктом виконавчих правовідносин. При вивченні даного питання особливу увагу слід звернути на проблему участі суду у виконавчих правовідносинах та визначити коло питань, які віднесені до юрисдикції суду що стосуються виконавчого провадження.
Державний виконавець є тією особою, яка в силу закону уповноважена на виконання рішення юрисдикційного чи іншого органу. Визначення місця і ролі державного виконавця у виконавчому провадження є важливим для подальшого вивчення дисципліни «Виконавче провадження». Ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» закріплює права та обов’язки державного виконавця, однак в цій статті наведений не вичерпний перелік прав та обов’язків. Тому важливо визначити права та обов’язки державного виконавця, які закріплені в інших статтях Закону.
Головними та обов’язковими учасниками виконавчого провадження, що мають особисту заінтересованість у наслідках виконавчих дій є сторони: стягував і боржник. Стягувач та боржник стають сторонами лише після відкриття виконавчого провадження, що оформляється постановою про відкриття виконавчого провадження. Однак важливим є і питання правосуб’єктності сторін у виконавчому провадженні, тому на самостійне опрацювання виноситься питання цивільної правосуб’єктності сторін у виконавчому провадженні.
Сторони можуть здійснювати свої права й обов’язки у виконавчому провадженні особисто або через представника. Однак не всі особи можуть бути представниками у виконавчому провадженні. Необхідно визначити коло осіб, які беруть участь у виконанні та представляють інтереси інших, а також потрібно знати хто не може бути представником у виконавчому провадженні.


Семінарські заняття 2, 3 Тема 3. Загальні правила здійснення виконавчого провадження

Питання для усного опитування та дискусії
Відкриття виконавчого провадження.
Добровільне виконання рішення.
Заходи примусового виконання рішення.
Закінчення виконавчого провадження.
Ускладнення у ході виконавчого провадження.

Задача № 1
За рішенням суду на користь позивача стягнуто заборгованість за договором поставки. Отримавши наказ господарського суду, позивач пред’явив його до виконання. Державний виконавець відкрив виконавче провадження. Після отримання копії постанови про відкриття виконавчого провадження боржник запропонував стягувачу прийняти для погашення заборгованості партію автонавантажувачів, оскільки у нього відсутні грошові кошти.
Чи можлива така зміна способу виконання? Чи має право стягувач погодитися на це? Як слід вчинити державному виконавцеві?

Задача № 2
Для примусового виконання в державну виконавчу службу поступило посвідчення КТС (комісії з трудових спорів) про стягнення заробітної плати. Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, посилаючись на ту обставину, що посвідчення КТС не містило такого обов’язкового реквізиту, як відтиск печатки. Викликаний в судове засідання голова КТС повідомив, що КТС не є юридичною особою, через що не має в своєму розпорядженні печатки.
Як вирішити таку ситуацію?

Задача № 3
Перед зверненням до державної виконавчої служби стягувач виявив, що втратив текст нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів, проте збереглася нотаріально посвідчена копія такого договору. Стягувач звернувся до державної виконавчої служби із заявою про відкриття виконавчого провадження, додавши до нього копію вказаного договору.
Державний виконавець наполягав на наданні оригіналу або дублікату договору про виплату аліментів, проте стягувач наполягав на прийнятті копії договору, оскільки копія також нотаріально посвідчена.
Як вирішити ситуацію? Чи є відмінності в юридичній силі справжнього виконавчого документа, його дубліката і його посвідченої копії? Який порядок отримання дубліката нотаріально посвідченого договору про виплату аліментів? Який порядок отримання дубліката виконавчого листа?

Задача № 4
Рішенням господарського суду Хмельницької області від 3 квітня з приватного підприємця Боброва на користь ТОВ «Ігрек» стягнуто 700 тис. грн.
Виданий на підставі рішення суду наказ господарського суду спрямовано для виконання у державну виконавчу службу у м. Хмельницькому.
Складіть постанову про відкриття виконавчого провадження, вказавши необхідні дані на свій розсуд.

Задача № 5
У відповідності до виконавчого напису нотаріуса про стягнення 300 гривень за нотаріально не посвідченим договором позики А. виданий виконавчий лист, який був пред’явлений до виконання.
Вкажіть, постанови яких органів підлягають виконанню?
Які документи відносяться до виконавчих?
Подайте характеристику правовідносин, які виникли у наведеному випадку? Визначте дії державного виконавця у даному випадку?

Задача № 6
У провадженні державного виконавця знаходилися два виконавчі листи господарського суду про стягнення з ВАТ «Захід» 12 млн. грн. на користь ТОВ «Коло» і 500 тис. грн. адміністративного штрафу.
З моменту відкриття виконавчих проваджень за двома стягненнями пройшло більше півтора роки. Прокурор області в своєму приписі на ім’я державного виконавця зажадав припинити ці провадження у зв’язку із закінченням встановленого строку здійснення виконавчих дій.
Як слід вчинити державному виконавцеві?

Задача № 7
Відносно ЗАТ «Крахстрах» господарським судом порушено справу про визнання його банкрутом. ЗАТ «Крахстрах» боржник за зведеним виконавчим провадженням.
Державний виконавець, отримавши копію рішення господарського суду, звернувся до загального і господарського суду за місцем свого знаходження із заявою про зупинення зведеного виконавчого провадження.
Чи правильно вчинив державний виконавець?

Задача № 8
У провадженні державного виконавця перебуває ряд виконавчих документів про стягнення грошових коштів із ТОВ «Бурштин».
Представник ТОВ Долгов звернувся до державного виконавця із заявою про закінчення виконавчого провадження з огляду на те, що рішенням засновників ТОВ підлягає ліквідації.
Як вчинити державному виконавцеві?

Задача № 9
Рішенням районного місцевого суду задоволено позов Бобрик до ПП Дроздової про захист прав споживачів. Із відповідача стягнуто на користь Бобрик 4 тис. грн. на відшкодування шкоди.
У ході виконання рішення суду з’ясувалось, що майно і доходи, на які може бути звернене стягнення, в Дроздової відсутні. При складанні постанови про повернення виконавчого документа та закінчення виконавчого провадження в державного виконавця виникли складнощі із визначенням того, куди слід повернути виконавчий лист.
Дайте юридичну консультацію державному виконавцеві з посиланням на норми закону.

Задача № 10
Чи є підставою до закінчення виконавчого провадження наступні обставини:
1) укладення шлюбу неповнолітнім, на користь якого стягувалися аліменти;
2) виключення фізичної особи-боржника із Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій (майна, що належить йому, немає);
3) смерть фізичної особи стягувача за рішенням суду про компенсацію моральної шкоди, завданої злочином;
4) передача сторонами виконавчого провадження державному виконавцеві письмової угоди, відповідно до якої боржник передає стягувачу в рахунок боргу належне йому майно;
5) відмова стягувача, за рішенням суду про надання жилого приміщення, від укладення договору соціального найму запропонованого відповідачем жилого приміщення і отримання ключів від нього (мотив відмови: це жиле приміщення не благоустроєне).
6) погашення боржником заборгованості по виконавчому документу в строк, встановлений державним виконавцем для добровільного виконання виконавчого документа;
7) досягнення дитиною, на користь якої стягуються аліменти, повноліття (в особи, зобов’язаної до сплати аліментів, є заборгованість по аліментах);
8) смерть фізичної особи стягувача за судовим наказом про стягнення заробітної плати;
9) закінчення річного строку з дня набрання постанови про стягнення адміністративного штрафу законної сили;
10) скасування рішення суду, на підставі якого виданий виконавчий лист, судом касаційної інстанції.

Задача № 11
10 травня державний виконавець відкрив виконавче провадження, надавши боржникові термін на самостійне виконання до 15 травня. 14 травня копію постанови про відкриття виконавчого провадження було направлено боржнику і 19 травня було ним отримано. 20 травня державний виконавець виніс постанову про стягнення з боржника виконавчого збору у розмірі 10 % від суми, вказаної у виконавчому документі, і приступив до примусового виконання.
Чи правомірно вчинив державний виконавець?

Задача № 12
Рішенням суду Комарова поновлено на посаді заступника директора ВАТ «Кворум». Виконавчий лист пред’явлено до примусового виконання, відкрито виконавче провадження. У ході виконавчого провадження державним виконавцем було встановлено, що юридична особа-боржник фактично припинила господарську діяльність, а за вказаною у виконавчому документі адресою знаходиться інша юридична особа.
Як слід вчинити державному виконавцеві в даній ситуації?

Методичні вказівки
Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: стадії викового провадження; відкриття виконавчого провадження; підготовка до примусового виконання; добровільне виконання; примусове виконання; поворот виконання; відновлення виконавчого провадження; зупинення виконавчого провадження; розшук боржника; розшук майна; постанова державного виконавця; акт.
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:
теоретичні положення щодо стадійності виконавчого провадження як процесуальної діяльності;
процесуальний порядок відкриття виконавчого провадження, підготовки до примусового виконання та примусового виконання рішення;
вплив на хід виконавчого провадження обставин, які унеможливлюють його нормальний перебіг (ускладнення виконання);
особливості повороту виконання по несудових виконавчих документах.
Вивчення питань цієї теми слід розпочати з розкриття питання права на звернення виконавчого документа до виконання. Право на звернення із заявою про відкриття виконавчого провадження реалізовується стягувачем самостійно або через представника. Це повноваження є проявом принципу диспозитивності, однак, за певних умов, виконавчий документ має бути обов’язково звернутий до виконання. Потрібно розкрити підстави обов’язкового звернення до виконання виконавчого документа.
В юридичній літературі немає єдиного підходу щодо визначення стадій виконавчого провадження, тому необхідно ознайомитися із точками зору різних вчених щодо виділення стадій виконавчого провадження та запропонувати власну думку щодо окреслення стадій виконавчого провадження.
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження», за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання. Особливо слід звернути увагу на підстави відстрочки та розстрочки виконання рішення, а також на випадки коли відстрочка виконання рішення не допускається.
Відкладення провадження виконавчих дій застосовується лише за наявності певних обставин, що перешкоджають виконанню. Конкретні юридичні підстави відкладення виконавчих дій, встановлені Законом України «Про виконавче провадження». Важливо порівняти поняття «відкладення виконавчих дій» та «відстрочка виконання».
Зупинення виконавчого провадження є факультативною стадією, однак знаходить широке застосування на практиці. Закон передбачає обов’язкове та факультативне зупинення виконавчого провадження. Необхідно скласти таблицю, яка б відображала підстави для обов’язкового та факультативного зупинення виконавчого провадження.
Рішення суду чи іншого юрисдикційного органу, що було предметом виконання може бути скасовано чи змінено, у такому разі виникає питання про повернення стягувачем боржникові всього одержаного за скасованим рішенням. Однак загальних правил, які б передбачали поворот виконання немає. Студентам потрібно самостійно ознайомитися із порядком повороту виконання у цивільному, адміністративному, господарському та кримінальному судочинстві.
Вивчення питань даної теми варто розпочати з розкриття ролі та місця інституту самостійного виконання у виконавчому провадженні. Повне самостійне виконання вимог виконавчого документа боржником в строк, встановлений державним виконавцем, є підставою для закінчення виконавчого провадження. Самостійне виконання має важливе значенні для боржника, адже з початком примусового виконання його витрати зростатимуть.
Державний виконавець не завжди має надавати боржнику строк для самостійного виконання рішення. Так, державний виконавець не вправі надавати строк для самостійного виконання: виконавчих листів за рішеннями, які допущені судом до негайного виконання. Важливо розібратися у питанні негайності виконання рішення.


Семінарське заняття 4 Тема 4. Процесуальний порядок застосування заходів примусового виконання

Питання для усного опитування та дискусії
Звернення стягнення на майно боржника.
Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Задача № 1
У провадженні державного виконавця районного відділу державної виконавчої служби знаходиться виконавчий лист про стягнення грошових коштів з громадянина С. на користь громадянина П.
При виконанні цього рішення державним виконавцем накладено арешт на телевізор, що належить боржнику. Його оцінено самостійно державним виконавцем у 3250 грн. та передано на реалізацію.
Чи законні дії державного виконавця?

Задача № 2
Які обставини є підставою для визнання торгів з продажу майна боржника недійсними:
1) організатор торгів не є переможцем тендеру (конкурсу) спеціалізованих організації по реалізації арештованого майна;
2) на торги виставлено майно юридичної особи-боржника третьої черги за наявності у боржника майна першої та другої черги;
3) про арешт майна, виставленого на торги, державний виконавець не повідомив податковий орган;
4) сторін виконавчого провадження не було ознайомлено з початковою ціною майна, виставленого на торги;
5) повідомлення про проведення торгів зроблено у лише рухомому рядку телеканала «Контакт»;
6) повідомлення про проведення торгів зроблено 1 березня, а торги проведено 20 березня (20 грудня).

Задача № 3
У рамках виконавчого провадження про стягнення грошових коштів з Сидорова державним виконавцем було накладено арешт на набір м’яких меблів, який належав боржникові. Вартість арештованого майна було визначено державним виконавцем при складанні акту опису і арешту. У подальшому стягувач, який не був присутній при складанні акту опису, заперечив проти оцінки, проведеної державним виконавцем. Постановою державного виконавця для визначення вартості арештованого майна було призначено спеціаліста, витрати пов’язані із залученням якого сплатив стягувач.
Після реалізації майна стягувач зажадав від державного виконавця віднести витрати по проведенню оцінки арештованого майна на боржника.
Чи підлягає задоволенню вимога стягувача?

Задача № 4
У державного виконавця на виконанні знаходився виконавчий лист про стягнення 800 тис. грн. з боржника Хитромудрого на користь громадянки Непродуманої. У процесі виконання з’ясувалося, що боржник проживає у квартирі, яка належить співмешканці Красоткіній, шлюб з якою не зареєстрований. Всі речі у квартирі Красоткіної, з її слів, належать особисто їй. Хитромудрий ніде не працює, їздить на машині, яка належить його матері.
Державним виконавцем встановлено також, що машина була подарована боржником матері після відкриття виконавчого провадження у період наданого строку на добровільне виконання. При цьому матері боржника 90 років, самостійно пересуватися вона не може.
Чи можна якимось чином захистити права стягувача у цьому випадку? Дайте стягувачу розгорнену правову консультацію.

Задача № 5
ЗАТ «Нерудсервіс» звернулося до господарського суду з скаргою на дії державного виконавця, зокрема про винесення постанови, якою боржникові заборонено здійснювати будь-які дії відносно майна, що належить боржникові, без письмової згоди державного виконавця. В обґрунтування скарги заявник посилався на неможливість здійснення нормальної господарської діяльності у зв’язку з винесенням оскаржуваної постанови.
Дайте оцінку правомірності дій державного виконавця.

Задача № 6
При виконанні судового рішення про стягнення грошових коштів з ТзОВ «Злагода» державним виконавцем було звернено стягнення на майно боржника холодильник.
Боржник оскаржив дії державного виконавця до суду. Суд задовольнив скаргу боржника, мотивуючи це тим, що холодильник включений до переліку видів майна. на яке те може бути звернено стягнення за виконавчими документами.
Проведіть правовий аналіз наведеної ситуації.

Задача № 7
За рішенням господарського суду Хмельницької області Депозитарний центр «Акція» (реєстратор) зобов’язано внести до реєстру акціонерів ВАТ «Електроніка» запис про приналежність Архипову 1 702 звичайних акцій АТ.
На виконання рішення суду державний виконавець, вивчивши реєстр акціонерів ВАТ «Електроніка», виніс постанову, якою зобов’язав Депозитарний центр «Акція» списати 1 702 звичайних акції АТ з особового рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія "Ігрек"» (номінального держателя) на особовий рахунок Архипова. Ця постанова була виконана реєстратором.
ТОВ «Інвестиційна компанія "Ігрек"» звернулося до суду із скаргою на дії державного виконавця, вказавши, що державний виконавець при списанні акцій перевищив свої повноваження і виконав функції суду, оскільки ні у рішенні суду, ні у наказі господарсього суду не було вказано особу, з особового рахунку якого слід було провести списання акцій. При цьому ТОВ «Інвестиційна компанія "Ігрек"» є лише номінальним утримувачем акцій, що належать на праві власності ЗАТ «Золотник». Ні ТОВ «Ігрек», ні ЗАТ «Золотник» не були ні сторонами, ні третіми особами за позовом Архипова.
Дайте оцінку діям державного виконавця.

Задача № 8
На виконання до державного виконавця надійшов виконавчий лист про стягнення із Палкіна аліментів на користь двох неповнолітніх дітей.
До дня відкриття виконавчого провадження заборгованість по аліментах склала 7 тис. грн.
Палкін ніде не працює, джерел доходів не має. Майно, яке б належало Палкіну, крім легкового автомобіля марки «ВАЗ-2110», 2004 року випуску, не виявлено.
Державний виконавець наклав арешт на легковий автомобіль та вилучив його.
Палкін оскаржив дії державного виконавця до суду, посилаючись на невідповідність вартості автомобіля стягуваній сумі, а також на те, що арешт майна проведено після закінчення одного місяця з дня відкриття виконавчого провадження.
Чи підлягає скарга задоволенню?

Задача № 9
Чи правильні дії державного виконавця, який:
а) поклав стягнення на майно боржника, незважаючи на те, що сума стягнення становила 20 відсотків заробітної плати боржника;
б) описав на покриття боргу одного з подружжя спільне їх майно.
Задача № 10
Рішенням суду з Андрєєва стягнуто аліменти на користь неповнолітньої дитини у розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку (доходів). У даний час Андрєєв є студентом медичної академії, і рішення суду направлено державним виконавцем до бухгалтерії академії. За наслідками зимової сесії Андрєєву не нараховувалася стипендія протягом подальшого навчального семестру.
Як слід вчинити бухгалтерії академії із рішенням суду про стягнення аліментів? Як проводитиметься стягнення аліментів, якщо з’ясується, що інших джерел доходів боржник не має?

Методичні вказівки
Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: арешт, опис, вилучення майна, зберігання майна, виключення майна з опису, оцінка майна.
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:
процесуальний порядок звернення стягнення на майно та доходи фізичної особи;
гарантії захисту прав стягувача та інших осіб у процесі примусового виконання рішення;
процесуальний порядок виконання рішення про стягнення аліментів.
З метою захисту прав та законних інтересів сторін виконавчого провадження, інших осіб примусове виконання може бути здійснено лише у формах, які визначені законом. При вивченні теми особливу увагу слід звернути на особливості застосування заходів примусового виконання. Студентам самостійно потрібно визначити способи примусового виконання, які застосовуються у майнових спорах.
Особливості звернення стягнення на майно залежить від того, хто є божником, фізична чи юридична особа. Зважаючи на це визначають черговість звернення стягнення на майно боржника. Потрібно ознайомитися із черговістю звернення на майно боржника фізичної та юридичної особи.
Арешт майна є складовою загального порядку звернення стягнення на майно боржника. При проведенні виконавчих дій щодо опису та арешту майна боржника державний виконавець обов’язково складає акт опису й арешту майна. Потрібно знати шляхи накладення арешту на майно боржника державним виконавцем, а також які дані мають бути в акті опису і арешту майна боржника.
Закон України «Про виконавче провадження» встановлює, що не допускається звернення стягнення на майно, зазначене в Переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами. Немає потреби вивчати даний Перелік, однак потрібно ознайомитися із ним.
Студенти самостійно опрацьовують питання, що пов’язані з особливостями примусової реалізації рухомого та нерухомого майна (особливо звернути увагу на порядок примусової реалізації транспортних засобів, земельної ділянки та житлового будинку).


Семінарське заняття 5
Тема 5. Особливості процесуального порядку виконання рішень з окремих категорій справ

Питання для усного опитування та дискусії
Загальні правила виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені (крім передачі грошей чи майна).
Спеціальні правила виконання рішень у немайнових справах.

Задача № 1
Д. рішенням суду був поновлений на роботі з виплатою заробітної плати за 30 робочих днів вимушеного прогулу. Наступного дня Д. одержав виконавчий лист і пред’явив його директорові заводу з проханням видати наказ про його поновлення на роботі.
Директор заводу заявив, що рішення суду він не виконає до того часу, поки ця справа не буде переглянута в апеляційному порядку.
Який процесуальний порядок виконання судових рішень про поновлення на роботі?

Задача № 2
У провадженні державного виконавця перебуває виконавчий лист про вселення П. у квартиру до свого колишнього чоловіка Р. Державним виконавцем було виконано вказане рішення суду і П. була вселена у квартиру.
Через два роки після проведеного вселення П. знову звернулась до державного виконавця із заявою про те, що Р. перешкоджає їй у користуванні житловим приміщенням і вселити її знову у квартиру до свого колишнього чоловіка Р.
Державним виконавцем було відновлене виконавче провадження і проведені виконавчі дії.
Чи правомірні дії державного виконавця?

Задача № 3
У провадженні державного виконавця перебуває виконавчий лист про виселення Ф. з квартири без надання іншого житлового приміщення. Виконуючи судове рішення, державний виконавець 1 грудня 2001 року виніс постанову про відкриття виконавчого провадження і надав боржнику термін для добровільного виконання рішення до 15 грудня 2001 року.
Боржник звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця, обґрунтовуючи свою скаргу тим, що в опалювальний сезон виселення проводити заборонено.
Як необхідно вирішити справу?

Задача № 4
За рішенням районного суду С. необхідно було до 1 квітня цього року знести самовільно збудовану ним перегородку на кухні. Після вступу рішення в законну силу, оскільки С. добровільно не виконав до зазначеного строку цього рішення, державний виконавець прибув з групою робітників і дав їм вказівку розібрати перегородку, що і було зроблено.
Чи правильно було виконано рішення суду?

Задача № 5
Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 1 грудня Клюєва відновлено на посаді державного виконавця міського відділу державної виконавчої служби.
Виданий на підставі рішення суду від 15 серпня виконавчий лист Клюєв пред’явив до міського відділу державної виконавчої служби 1 жовтня.
На наступний після відкриття виконавчого провадження день представник боржника надав державному виконавцеві копію рішення Львівського апеляційного адміністративного суду від 27 грудня про скасування рішення суду від 1 грудня і направлення справи на новий розгляд.
Варіант: представник боржника надав державному виконавцеві копію рішення суду апеляційної інстанції про скасування рішення суду від 1 грудня та відмову у задоволенні позову.
Чи підлягає виконанню виконавчий лист про поновлення Клюєва на посаді?

Методичні вказівки
Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: зобов’язання, поновлення на роботі, примусове вселення, примусове виселення.
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:
процесуальний порядок вселення;
процесуальний порядок виселення;
виконавчі дії державного виконавця у випадку невиконання боржником рішення, яким останнього зобов’язано вчинити певну дію або утриматися від її вчинення.
Аліменти можуть сплачуватися у добровільному порядку або ж їх стягують на підставі рішення суду. Загальний порядок стягнення аліментів визначається судом, який у своєму рішенні конкретизує розмір аліментів, що мають стягуватися із боржника, тому на державного виконавця покладений лише обов’язок здійснювати контроль за правильним та своєчасним їх відрахуванням та надходження відрахованих сум стягувачеві. Виконання рішень про стягнення аліментів має певні особливості щодо негайності виконання, черговості стягнення, обсягу доходів, які враховуються при виконанні таких рішень, проведенні розшуку, визначенні заборгованості по аліментах, стягненні аліментів у разі виїзду боржника за межі України.
Відібрання дитини є способом захисту прав та законних інтересів дитини. Виконання рішень про відібрання дитини має ряд особливостей. Це стосується перш за все того, що суд у своєму рішенні повинен чітко визначити боржника, виконавчі дії повинні проводитися тільки у присутності особи, якій дитина передається на виховання, за певних умов є обов’язковим проведення розшуку дитини та боржника, дії щодо виконання рішення про відібрання дитини можуть проводитися і у нічний час. Ці та інші особливості зумовлені специфікою рішення яке повинно бути виконаним.
Законодавство України встановлює, що виконавче провадження щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають чи зареєстровані на території України, або мають на території України власне майно, застосовуються положення чинного законодавства. Отже, при проведенні виконавчих дій щодо іноземного елемента державному виконавцю слід керуватися нормами чинного законодавства України та міжнародними договорами. Незважаючи на це дана категорія справ має певні особливості.
При розгляді особливостей виконавчого провадження з іноземним елементом особливу увагу слід звернути на зміст положень Закону України «Про міжнародне приватне право» та ЦПК України.
Працівник органу ДВС зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб гарантованих Конституцією та законами України. Права та інтереси сторін та інтереси інших осіб у виконавчому провадженні забезпечуються численними гарантіями закріпленими у Законі України «Про виконавче провадження» та інших актах законодавства України. Потрібно розкрити основні гарантії законності виконавчого провадження та захисту прав його учасників.
Контроль за виконанням судових рішень є однією з форм зміцнення законності, умовою, що забезпечує дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у демократичному суспільстві.
Оскарження дій державного виконавця одна з найважливіших гарантій забезпечення прав громадян та юридичних осіб у виконавчому провадженні. При цьому можна виділити два основні види оскарження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців:
адміністративний порядок оскарження;
судовий порядок оскарження.
Отже, органи державної виконавчої служби можуть безпосередньо здійснювати контроль за діями державних виконавців. Судовий контроль є зовсім іншим державним контролем, ніж той, що здійснюють вищестоящі органи за діяльністю державних виконавців. Специфіка судового контролю полягає в тому, що він здійснюється лише у випадку звернення особи (в тому числі і державного виконавця) за захистом. Особливу увагу заслуговує розгляд питання, що пов’язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця.
Важливо розібратися у питаннях адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про виконавче провадження. Для цього потрібно провести порівняльний аналіз положень Закону України «Про виконавче провадження» та Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України.


4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів є важливою складовою частиною навчального процесу та має на меті закріплення та поглиблення знань і навичок, одержаних на усіх видах навчальних занять; підготовку до наступних занять, іспиту, формування культури розумової праці з чинними правовими нормами, законодавством та практикою його застування. Під час самостійної роботи уточнюється коло питань, що підлягають вивченню по темі, аналізується та вивчається нормативний матеріал, наукові джерела, виконуються завдання.
Самостійна робота студента виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.
Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навики з організації праці менеджера. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані з обов’язковими посилання на використані джерела.
Самостійна робота студентів має бути логічно пов’язана з іншими видами навчальних занять. Однак вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми не бажано починати з самостійної роботи студентів.
Від якості самостійної підготовки студентів залежить якість семінарських занять, глибина їх теоретичного змісту й активність студентів.
Самостійна робота є методом глибокого вивчення і творчого засвоєння студентами навчальної програми.
Перевірка самостійної роботи студентів здійснюється викладачами, які проводять семінарські заняття з навчальної дисципліни.
Викладач може обрати один з наступних способів перевірки самостійної роботи:
проведення перевірки конспектів опрацьованої літератури, яка рекомендується для вивчення теми навчальної дисципліни;
фронтального усного опитування;
письмового опитування;
проведення тестування з вивчених тем;
розв’язування ситуаційних завдань до кожної теми навчальної дисципліни.
З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.
Питання самостійної роботи виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль. Для самостійної роботи студентів з кожної теми надається рекомендована література з якою студенти повинні ознайомитися для якісного виконання завдань на самостійну підготовку.
Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів:
Ознайомитися із питаннями, що виносяться на самостійне вивчення студентами.
Уважно прочитати матеріал, викладений на лекції і занотований студентами до відповідної теми.
Ознайомитися із рекомендованою літературою до відповідної теми (як до семінарського заняття, так і самостійної роботи) і розширити одержані знання під час лекційного заняття (обсяг представлень про конкретні предмети і явища, що входять у сферу регулювання приватним правом).
За бажанням студент може підготувати коротке повідомлення (до десяти хвилин) з найбільш складного і цікавого питання.
У випадку необхідності студент може скористатися індивідуальними консультаціями викладача, який читає лекції, а також викладача, який проводить семінарські заняття у навчальній групі.
Змістовий модуль 1
Правове регулювання організації та здійснення примусового виконання

Тема 1. Загальні положення виконавчого провадження

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:
Поняття, значення процесуальних відносин у провадженні по виконанні рішень судів та інших органів та посадових осі.
Поняття виконавчого провадження.
Значення виконавчого провадження
Поняття принципів виконавчого провадження.
Система та класифікація принципів виконавчого провадження.
Принцип диспозитивності у виконавчому провадженні.
Принципи об’єктивності, рівноправності сторін, оперативності, повноти, законності.
Правові гарантії реалізації принципів виконавчого провадження.
Рішення судових та інших органів (посадових осіб) як підстави виконання.
Виконавчий документ: поняття, значення, вимоги щодо змісту, порядок виготовлення.
Видача дубліката виконавчого документа.
Процесуальні строки пред’явлення виконавчого документа до виконання (виконавча давність) та їх значення.
Переривання виконавчої давності.
Поновлення виконавчої давності.

Питання для самоконтролю
Що означають такі ознаки рішення, як «здійсненність», «реалізованість», «обов’язковість»?
Що таке виконавче провадження?
Визначте місце виконавчого провадження у системі державної діяльності.
Виконання яких завдань переслідує виконавче провадження?
Чим відрізняються підстави виконання від виконавчих документів?
Які наслідки втрати виконавчого документа?
Що таке принцип виконавчого провадження?
Яким чином реалізується принцип законності у виконавчому провадженні?
Які наслідки порушення принципу законності?
Яким чином реалізується у виконавчому провадженні принцип недоторканості людини у виконавчому провадженні?
Яким чином реалізується у виконавчому провадженні принцип недоторканості житла у виконавчому провадженні?
Чим відрізняється реалізація принципу диспозитивності від аналогічного принципу у цивільному та господарському процесах?
Яким чином реалізується принцип мови діяльності у виконавчому провадженні?

Література: 13 REF _Ref377471140 \n \h \* MERGEFORMAT 14115; 13 REF _Ref377471207 \n \h \* MERGEFORMAT 14215; 13 REF _Ref377471208 \n \h \* ME
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Тема 2. Суб’єкти відносин виконавчого провадження

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:
Суб’єкти відносин виконавчого провадження.
Система суб’єктів виконавчого провадження.
Особливості правового статусу суб’єктів виконавчого провадження.
Органи примусового виконання.
Державна виконавча служба як орган примусового виконання.
Структура органів державної виконавчої служби.
Державний виконавець: поняття, правовий статус.
Сторони виконавчого провадження та учасники виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки.
Стягувач як суб’єкт виконавчого провадження.
Боржник як суб’єкт виконавчого провадження.
Співучасть у виконавчому провадженні.
Представництво у виконавчому провадженні.
Прокурор у виконавчому провадженні.
Участь у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності.
Експерт як учасник виконавчого провадження.
Спеціаліст як учасник виконавчого провадження.
Випадки обов’язкового призначення експерта чи спеціаліста.
Суб’єкт оціночної діяльності суб’єкт господарювання як учасник виконавчого провадження.
Відводи як спосіб забезпечення незаангажованості окремих учасників виконавчого провадження.
Відводи державного виконавця.
Відводи прокурора.
Відводи експерта, спеціаліста.
Особи, які залучаються до проведення виконавчих дій.
Понятий.
Працівники органів внутрішніх справ.

Питання для самоконтролю
Чим відрізняються виконавчі правовідносини від цивільних процесуальних, господарських процесуальних?
Хто такий державний виконавець?
Якими правами та обов’язками наділений державний виконавець?
Визначте співвідношення між поняттями «суб’єкти виконавчого провадження», «учасники виконавчого провадження», «особи, які залучаються до проведення виконавчих дій», «особи, які беруть участь у виконавчому провадженні».

Література : 13 REF _Ref377471207 \n \h \* MERGEFORMAT 14215; 13 REF _Ref377471208 \n \h \* MERGEFORMAT 14315; 13 REF _Ref377471210 \n \h \* MERGEFORMAT 14415; 13 REF _Ref377471213 \n \h \* MERGEFO
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Тема 3. Загальні правила здійснення виконавчого провадження

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:
Стадії виконавчого провадження.
Поняття стадії виконавчого провадження.
Значення стадії виконавчого провадження.
Загальна характеристика стадій виконавчого провадження.
Відкриття виконавчого провадження.
Поняття та значення відкриття виконавчого провадження.
Процесуальне оформлення відкриття виконавчого провадження.
Відмова у відкритті виконавчого провадження.
Самостійне виконання рішення боржником.
Примусове виконання рішення.
Заходи примусового виконання рішення: поняття, види, загальна характеристика.
Місце виконання.
Час проведення виконавчих дій.
Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
Черговість задоволення вимог стягувачів.
Виконавчі витрати.
Виконавчий збір.
Витрати, пов’язані із виконанням рішення.
Закінчення виконавчого провадження.
Поняття закінчення виконавчого провадження.
Підстави закінчення виконавчого провадження.
Наслідки закінчення виконавчого провадження.
Ускладнення у ході виконавчого провадження.
Зупинення виконавчого провадження: поняття, підстави, значення, наслідки.
Оголошення розшуку у виконавчому провадженні.
Повернення виконавчого документу без виконання.
Поворот виконання.
Відновлення виконавчого провадження.

Питання для самоконтролю
Які наслідки подання до виконання виконавчого документа, який не відповідає встановленим вимогам?
Які підстави для відмови у відкритті виконавчого документа?
Які підстави для відкладення провадження виконавчих дій?
У яких випадках передбачається негайне виконання рішення?
Які підстави та наслідки повернення виконавчого документа стягувачеві?
У яких випадках надається відстрочка чи розстрочка виконання? Чи може надати відстрочку стягувач?
Які наслідки зупинення виконавчого провадження?
Який порядок оголошення розшуку у виконавчому провадженні?
Які процесуальні відмінності підстав та порядку розшуку боржника чи його майна?

Література: 13 REF _Ref377471207 \n \h \*
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·; 13 REF _Ref377471156 \n \h \* MERGEFORMAT 1422115; 13 REF _Ref377471434 \n \h \* MERGEFORMAT 1422215; 13 REF _Ref377471175 \n \h \* MERGEFORMAT 1422315.


Тема 4. Процесуальний порядок застосування заходів примусового виконання

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:
Заходи примусового виконання рішення.
Поняття заходів примусового виконання.
Види заходів примусового виконання.
Загальний порядок застосування заходів примусового виконання.
Звернення стягнення на майно боржника.
Виявлення майна, опис майна, зберігання майна, реалізація майна.
Майно фізичних осіб, на яке не може бути звернене стягнення.
Особливості звернення стягнення на вклади боржників фізичних осіб у кредитно-банківських установах.
Особливості звернення стягнення на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельні ділянки, іншу нерухомість).
Порядок реалізації нерухомого майна.
Звернення стягнення на майно юридичної особи боржника.
Загаьний порядок звернення стягнення на майно юридичної особи боржника.
Черговість задоволення претензій юридичної особи боржника.
Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
Гарантії забезпечення інтересів боржника при зверненні стягнення на заробітну плату та прирівняні до неї доходи.
Суми, на які не може бути звернене стягнення за виконавчими документами.
Особливості звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває кримінальне покарання.
Особливості виконання рішення про стягнення аліментів.
Спеціальні процесуальні форми примусового виконання рішення в окремих справах.
Особливості звернення стягнення на заставлене майно.
Виконання рішення про передачу певних речей стягувачеві.
Виконання судових рішень та вироків у частині стягнення шкоди, завданої злочинами.

Питання для самоконтролю
У яких випадках застосовується примусове виконання рішення?
У яких випадках проводяться прилюдні торги для реалізації арештованого майна?
Яка черговість звернення стягнення на майно юридичної особи?
Визначте черговість задоволення претензій (вимог) стягувачів?

Література: 13 REF _Ref377471207 \n \h \* MERGEFORMAT 14215; 13 REF _Ref377471208 \n \h \* MERGEFORMAT 14315; 13 REF _Ref377471213 \n \h \* MERGEFORMAT 14515; 13 REF _Ref377471214 \n \h \*
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·; 13 REF _Ref377471433 \n \h \* MERGEFORMAT 1422015; 13 REF _Ref377471156 \n \h \* MERGEFORMAT 1422115; 13 REF _Ref377471434 \n \h \* MERGEFORMAT 1422215.


Тема 5. Особливості процесуального порядку виконання рішень з окремих категорій справ

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:
Загальні правила виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені (крім передачі грошей чи майна).
Спеціальні правила виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені.
Особливості виконання рішення про стягнення аліментів.
Порядок виконання рішення про виселення, про вселення
Особливості виконання рішення про поновлення на роботі.
Виконання рішення про відібрання дитини.
Особливості вчинення виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб.

Питання для самоконтролю
Які особливості звернення стягнення аліментів?
Чи може підлягати негайному виконанню рішення суду про стягнення аліментів, якщо безпосередньо у рішенні цього не вказано?
Які встановлені гарантії при зверненні стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника?
Якими мають бути дії державного виконавця у випадку неможливості передачі предмету, вказаного у рішенні, стягувачеві в силу його гибелі?
Яким чином державний виконавець може вплинути на боржника у випадку невиконання останнім рішення про вчинення певної дії або утримання від її вчинення?
З якого моменту вважається виконаним рішення про поновлення працівника?
Які дії державного виконавця у випадку, коли виконанню рішення про примусове вселення перешкоджає особа, яка не є боржником за виконавчим документом?

Література: 13 REF _Ref377471207 \n \h \
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·ef377471433 \n \h \* MERGEFORMAT 1422015; 13 REF _Ref377471156 \n \h \* MERGEFORMAT 1422115; 13 REF _Ref377471434 \n \h \* MERGEFORMAT 1422215.


Тема 6. Процесуальні гарантії захисту прав учасників виконавчого провадження

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:
Оскарження дій посадових осіб державної виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби України.
Адміністративний порядок оскарження.
Судовий порядок оскарження.
Захист стягувача у виконавчому провадженні.
Юридична відповідальність у виконавчому провадженні.
Адміністративна відповідальність у виконавчому провадженні.
Кримінальна відповідальність за порушення порядку виконання рішень.
Цивільно-правова відповідальність у виконавчому провадженні.
Контроль та нагляд у виконавчому провадженні.
Контроль у виконавчому провадженні.
Перевірка виконавчого провадження.
Нагляд у виконавчому провадженні.

Питання для самоконтролю
Яке призначення виконавчого збору?
Який порядок накладення штрафу у виконавчому провадженні?
У яких випадках може наставати кримінальна відповідальність за порушення норм про виконавче провадження?

Література: 13 REF _Ref377471207 \n \h \* MERGEFORMAT 14215; 13 REF _Ref377471208 \n \h \* MERGEFORMAT 14315; 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· \* MERGEFORMAT 1422215.


5. Модульний контроль

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» проводиться модульний контроль рівня знань студентів з одного змістового модуля, передбаченого тематичним планом. У завдання модульного контролю включаються питання, що передбачають подання студентами текстових відповідей та визначення правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів.

5.1. Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1
Правове регулювання організації та здійснення примусового виконання
Поняття, значення процесуальних відносин у провадженні по виконанні рішень судів та інших органів та посадових осі.
Поняття та значення виконавчого провадження.
Поняття принципів виконавчого провадження.
Система та класифікація принципів виконавчого провадження.
Принцип диспозитивності у виконавчому провадженні.
Принцип об’єктивності, рівноправності сторін, оперативності, повноти, законності. Правові гарантії реалізації принципів виконавчого провадження.
Рішення судових та інших органів (посадових осіб) як підстави виконання.
Виконавчий документ: поняття, значення, вимоги щодо змісту, порядок виготовлення.
Видача дубліката виконавчого документа.
Процесуальні строки пред’явлення виконавчого документа до виконання (виконавча давність) та їх значення.
Переривання виконавчої давності.
Поновлення виконавчої давності.
Суб’єкти відносин виконавчого провадження: поняття, система, особливості правового статусу.
Органи примусового виконання.
Державна виконавча служба як орган примусового виконання.
Структура органів державної виконавчої служби.
Державний виконавець: поняття, правовий статус.
Сторони виконавчого провадження та учасники виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки.
Представництво у виконавчому провадженні.
Участь у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності.
Випадки обов’язкового призначення експерта чи спеціаліста.
Відводи як спосіб забезпечення незаангажованості окремих учасників виконавчого провадження (державний виконавець, прокурор, експерт, спеціаліст).
Стадії виконавчого провадження: поняття, значення, загальна характеристика.
Відкриття виконавчого провадження: поняття та значення, процесуальне оформлення.
Відмова у відкритті виконавчого провадження.
Самостійне виконання рішення боржником.
Примусове виконання рішення.
Заходи примусового виконання рішення: поняття, види, загальна характеристика.
Місце виконання.
Час проведення виконавчих дій.
Оголошення розшуку у виконавчому провадженні.
Виконавчі витрати.
Виконавчий збір.
Витрати, пов’язані із виконанням рішення.
Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
Черговість задоволення вимог стягувачів.
Закінчення виконавчого провадження: поняття, підстави, наслідки.
Ускладнення у ході виконавчого провадження.
Зупинення виконавчого провадження: поняття, підстави, значення, наслідки.
Повернення виконавчого документу без виконання.
Поворот виконання.
Відновлення виконавчого провадження.
Заходи примусового виконання рішення.
Поняття, види, загальний порядок застосування заходів примусового виконання рішення.
Звернення стягнення на майно боржника.
Виявлення майна, опис майна, зберігання майна, реалізація майна.
Майно фізичних осіб, на яке не може бути звернене стягнення.
Особливості звернення стягнення на вклади боржників фізичних осіб у кредитно-банківських установах.
Особливості звернення стягнення на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельні ділянки, іншу нерухомість).
Порядок реалізації нерухомого майна.
Особливості звернення стягнення на заставлене майно.
Звернення стягнення на майно юридичної особи боржника.
Черговість задоволення претензій юридичної особи боржника.
Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
Гарантії забезпечення інтересів боржника при зверненні стягнення на заробітну плату та прирівняні до неї доходи.
Суми, на які не може бути звернене стягнення за виконавчими документами.
Особливості звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває кримінальне покарання.
Виконання рішення про передачу певних речей стягувачеві.
Виконання судових рішень та вироків у частині стягнення шкоди, завданої злочинами.
Загальні правила виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені (крім передачі грошей чи майна).
Особливості виконання рішення про стягнення аліментів.
Порядок виконання рішення про виселення, про вселення, про примусовий обмін.
Особливості виконання рішення про поновлення на роботі.
Виконання рішення про відібрання дитини.
Особливості вчинення виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб.
Оскарження дій посадових осіб державної виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби України.
Захист стягувача у виконавчому провадженні.
Цивільно-правова відповідальність у виконавчому провадженні.
Адміністративна відповідальність у виконавчому провадженні.
Кримінальна відповідальність за порушення порядку виконання рішень.
Контроль, перевірка виконавчого провадження.
Нагляд у виконавчому провадженні.
5.2. Приклади тестових завдань

Змістовий модуль 1
1. Організація продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах покладається на:
а) спеціалізовані організації;
б) державну виконавчу службу;
в) іпотекодержателя.

2. Які з перерахованих документів не відносяться до виконавчих документів:
а) судовий наказ;
б) посвідчення комісії по трудових спорах;
в) постанова суду про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу;
г) рішення іноземного суду у випадках, встановлених чинним законодавством.

6. Індивідуальні завдання

6.1. Умови виконання завдань
Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).
Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ може передбачає:
 підбір та опрацювання літератури за темою;
 складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання розкриття теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та інформаційних джерел);
 презентація ІНДЗ на семінарських заняттях (виступ до 5 хвилин).
Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.

6.2. Теми завдань

6.2.1. Теми рефератів
Поняття та система відносин у виконавчому провадженні.
Система та класифікація принципів виконавчого провадження.
Рішення третейського суду як підстава виконання.
Повноваження державного виконавця.
Правовий статус стягувача.
Правовий статус боржника.
Правовий статус представника у виконавчому провадженні.
Експертиза у виконавчому провадженні.
Особи, які сприяють виконанню.
Стадійність виконавчого провадження як ознака процесуальної діяльності.
Розшук майна у виконавчому провадженні.
Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
Поворот виконання.
Відновлення виконавчого провадження.
Процесуальний порядок звернення стягнення на майно боржника.
Процесуальний порядок арешт майна.
Процесуальний порядок звернення стягнення на вклади боржників фізичних осіб у кредитно-банківських установах.
Процесуальний порядок звернення стягнення на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельні ділянки, іншу нерухомість).
Процесуальний порядок реалізації нерухомого майна.
Процесуальний порядок звернення стягнення на заставлене майно.
Процесуальний порядок звернення стягнення на майно юридичної особи боржника.
Процесуальний порядок звернення стягнення на заробітну плату,
Процесуальний порядок звернення стягнення на пенсію боржника фізичної особи;
Процесуальний порядок звернення стягнення на інші доходи боржника фізичної особи;
Процесуальний порядок виконання рішення про передачу певних речей стягувачеві.
Процесуальний порядок виконання судових рішень та вироків у частині стягнення шкоди, завданої злочинами.
Процесуальний порядок виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені (крім передачі грошей чи майна).
Процесуальний порядок виконання рішення про стягнення аліментів.
Процесуальний порядок виконання рішення про виселення.
Процесуальний порядок виконання рішення про вселення.
Процесуальний порядок виконання рішення про поновлення на роботі.
Процесуальний порядок виконання рішення про відібрання дитини.

6.2.2. Теми науково-дослідних завдань
Місце виконавчого провадження у системі юрисдикційної діяльності.
Принцип гуманізму у виконавчому провадженні.
Виконавча давність у системі строків здійснення й захисту цивільних прав.
Дискреційні повноваження державного виконавця.
Добровільне виконання: затягування із виконанням чи останній шанс?
Справедливість та доцільність в інституті виконавчих витрат.
Особи, які зобов’язані виконувати розпорядження державного виконавця.

6.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.
Для виконання рефератів і творчих наукових завдань студенти повинні використовувати законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію органів управління, а також практику та специфіку діяльності установ.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ у формі творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.
Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого 30 мм, верхнього та нижнього 20 мм, правого не менше 10 мм.
Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату 5-7, творчої наукової роботи 10-12 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.
Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.
Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1. В тексті реферату вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається список використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.
Творча наукова робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Складові частини творчої наукової роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком.
Титульний аркуш творчої наукової роботи оформлюється за зразком 2.
Зразок 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра цивільного права та процесу
Навчальна дисципліна:
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

РЕФЕРАТ
на тему:
« назва теми »

Виконав:

Шала-Торбенко
Тарас Семенович,
студент 4 курсу
юридичного факультету


Перевірив:

Білоусов
Юрій Валерійович,
кандидат юридичних наук,
доцентХмельницький2014

ПЛАНСтор.


Вступ
-
2

1.
(назва першого розділу)
-
3

2.
(назва другого розділу)
-
6

3.
(назва третього розділу)
-
9


Висновки
-
12


Список використаних джерел
-
14


Зразок 2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра цивільного права та процесу
Навчальна дисципліна:
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
на тему:
« назва теми »Виконала:

Чубученко
Уляна Романівна,
студентка 4 курсу
юридичного факультету

Перевірила:

Гарієвська
Мирослава Богданівна
Хмельницький2014Вступ
. . . . . . . . .
(Виклад змісту вступу)
. . . . . . . . .
1. ( назва першого розділу)
. . . . . . . . .
( Виклад змісту першого розділу)
. . . . . . . . .
2. ( назва другого розділу)
. . . . . . . . .
( Виклад змісту другого розділу)
. . . . . . . . .
3. ( назва третього розділу)
. . . . . . . . .
( Виклад змісту третього розділу)
. . . . . . . . .
Висновки
. . . . . . . . .
(Виклад змісту висновків)
. . . . . . . . .
Список використаних джерел
1. . . . ( реквізити джерела)
2. . . . ( реквізити джерела)
3. . . . ( реквізити джерела) ( і т.д. відповідно до вимог оформлення списку джерел).

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.
Оцінювання результатів виконання рефератів і творчих наукових завдань здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності.


7. Підсумковий контроль

7.1. Питання для підсумкового контролю
Поняття, значення процесуальних відносин у провадженні по виконанні рішень судів та інших органів та посадових осі.
Поняття та значення виконавчого провадження.
Поняття принципів виконавчого провадження.
Система та класифікація принципів виконавчого провадження.
Принцип диспозитивності у виконавчому провадженні.
Принцип об’єктивності, рівноправності сторін, оперативності, повноти, законності. Правові гарантії реалізації принципів виконавчого провадження.
Рішення судових та інших органів (посадових осіб) як підстави виконання.
Виконавчий документ: поняття, значення, вимоги щодо змісту, порядок виготовлення.
Видача дубліката виконавчого документа.
Процесуальні строки пред’явлення виконавчого документа до виконання (виконавча давність) та їх значення.
Переривання виконавчої давності.
Поновлення виконавчої давності.
Суб’єкти відносин виконавчого провадження: поняття, система, особливості правового статусу.
Органи примусового виконання.
Державна виконавча служба як орган примусового виконання.
Структура органів державної виконавчої служби.
Державний виконавець: поняття, правовий статус.
Сторони виконавчого провадження та учасники виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки.
Представництво у виконавчому провадженні.
Участь у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності.
Випадки обов’язкового призначення експерта чи спеціаліста.
Відводи як спосіб забезпечення незаангажованості окремих учасників виконавчого провадження (державний виконавець, прокурор, експерт, спеціаліст).
Стадії виконавчого провадження: поняття, значення, загальна характеристика.
Відкриття виконавчого провадження: поняття та значення, процесуальне оформлення.
Відмова у відкритті виконавчого провадження.
Самостійне виконання рішення боржником.
Примусове виконання рішення.
Заходи примусового виконання рішення: поняття, види, загальна характеристика.
Місце виконання.
Час проведення виконавчих дій.
Оголошення розшуку у виконавчому провадженні.
Виконавчі витрати.
Виконавчий збір.
Витрати, пов’язані із виконанням рішення.
Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
Черговість задоволення вимог стягувачів.
Закінчення виконавчого провадження: поняття, підстави, наслідки.
Ускладнення у ході виконавчого провадження.
Зупинення виконавчого провадження: поняття, підстави, значення, наслідки.
Повернення виконавчого документу без виконання.
Поворот виконання.
Відновлення виконавчого провадження.
Заходи примусового виконання рішення.
Поняття, види, загальний порядок застосування заходів примусового виконання рішення.
Звернення стягнення на майно боржника.
Виявлення майна, опис майна, зберігання майна, реалізація майна.
Майно фізичних осіб, на яке не може бути звернене стягнення.
Особливості звернення стягнення на вклади боржників фізичних осіб у кредитно-банківських установах.
Особливості звернення стягнення на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельні ділянки, іншу нерухомість).
Порядок реалізації нерухомого майна.
Особливості звернення стягнення на заставлене майно.
Звернення стягнення на майно юридичної особи боржника.
Черговість задоволення претензій юридичної особи боржника.
Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
Гарантії забезпечення інтересів боржника при зверненні стягнення на заробітну плату та прирівняні до неї доходи.
Суми, на які не може бути звернене стягнення за виконавчими документами.
Особливості звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває кримінальне покарання.
Виконання рішення про передачу певних речей стягувачеві.
Виконання судових рішень та вироків у частині стягнення шкоди, завданої злочинами.
Загальні правила виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити на користь стягувача певні дії або утриматися від їх вчинені (крім передачі грошей чи майна).
Особливості виконання рішення про стягнення аліментів.
Порядок виконання рішення про виселення, про вселення, про примусовий обмін.
Особливості виконання рішення про поновлення на роботі.
Виконання рішення про відібрання дитини.
Особливості вчинення виконавчих дій щодо іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб.
Оскарження дій посадових осіб державної виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби України.
Захист стягувача у виконавчому провадженні.
Цивільно-правова відповідальність у виконавчому провадженні.
Адміністративна відповідальність у виконавчому провадженні.
Кримінальна відповідальність за порушення порядку виконання рішень.
Контроль, перевірка виконавчого провадження.
Нагляд у виконавчому провадженні.


8. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи в Хмельницькому університеті управління та права (далі Положення про ЄКТС), затвердженим наказом університету від 22.06.2010 № 485/10, (зі змінами, затвердженими наказами університету від 01.03.2011 № 177/11 та від 30.10.2012 № 725/12), основні вимоги якого наведені нижче.

8.1. Загальні положення
Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою (позитивні оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», негативна оцінка «незадовільно») і за 100-бальною накопичувальною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 8.1).

Таблиця 8.1
Співвідношення оцінок за національною, 100-бальною та шкалою ЄКТС і критерії оцінювання знань
Сума балів за 100-бальною шкалою
Оцінка в ЕСТS
Критерії оцінювання
Рівень компетентності
Оцінка за національною шкалою

екзамен
залік

90-100
A
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили
Високий (творчий)
відмінно
зараховано

82-89
B
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна
Достатній
(конструктивно-варіативний)
добре


74-81
C
Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок
64-73
D
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих
Середній (репродук-тивний)
задовільно


60-63
E
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59
FX
Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу
Низький
(рецептивно-продуктивни)
незадовільно (з можливістю повторного складання семестрового екзамену)
незараховано (з можли-вістю повторного складання семестрового контролю)

0-34
F
Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

незадовільно (з обов’язко-вим повторним вивченням залікового кредиту)
незараховано (з обов’язко-вим повторним вивченням залікового кредиту)


Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання знань більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.
Система оцінювання обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями Спеціаліст відповідно до навчальних планів.

8.2. Поточний контроль
З поточного контролю знань за семінарські заняття та самостійну (індивідуальну) роботу студент максимально може набрати 60 балів.
Кількість набраних за семінарські заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 12 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою), якщо підсумковий контроль з навчальної дисципліни передбачений у формі заліку.
Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4; 3; 2) отриманих студентом протягом семестру оцінок («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих оцінок та пропущених з неповажних причин семінарських занять.
Семестрова середня арифметична оцінка та кількість набраних з поточного контролю балів визначаються після проведення останнього у семестрі семінарського заняття.
За кожне пропущене з неповажних причин лекційне заняття віднімається по одному балу від суми балів, набраних під час поточного контролю.
Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.
Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка та відповідна їй кількість балів за накопичувальною школою, набраних за результатами поточного контролю, виставляється після їх відпрацювання.
Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 5-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності студентів.
Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.

8.3. Модульний контроль
В умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.
Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. З навчальної дисципліни «Виконавче провадження» передбачено складання студентами протягом семестру одного модульного контролю. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру студент може отримати 40 балів.
Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу в рамках змістового модуля, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для перездач.
Модульний контроль проводиться за тестовими технологіями для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів.
Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.
До складання модульного контрою допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських занять.
Студенти, які з поважних причин не з’явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.
Студенти, які не були допущені або без поважних причин не з’явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.
Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.
Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни. Якщо запланована письмово-усна форма проведення модульного контролю, то усна компонента проводиться після перевірки письмових завдань.
Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.
Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.
Перескладання модульного контролю не допускається.
Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.

8.4. Підсумковий семестровий контроль
Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни «Виконавче провадження» проводиться у формі заліку за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.
Семестрова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої проводиться у формі заліку, обчислюється шляхом додавання набраних студентом балів з поточного та модульного контролю (табл. 8.2, 8.3) за накопичувальною шкалою з наступним переведенням отриманої суми балів у відповідну оцінку за шкалою ЄКТС згідно з табл. 8.1.

Таблиця 8.2
Шкала розрахунку балів,
набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни,
підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку
Поточний контроль (семінарські заняття, самостійна робота)
Модульний контроль
Сума балів

ЗМ 1
ІНДЗ
МК 1


Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

В1
Максимум 60 балів за накопичувальною шкалою. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12)
Максимум 40 балів за накопичувальною шкалою
100


Таблиця 8.3
Приклад розрахунку балів,
набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни,
підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку
Поточний контроль (семінарські заняття, самостійна робота)
Модульний контроль
Сума балів

ЗМ 1
ІНДЗ
МК 1


Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

В1
69 D
3

3
-
5
н/4*
-
-
4
31


(3+5+н+4+4)/5*12=38,4Максимум 60 балів за накопичувальною шкалою. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12)
Максимум 40 балів за накопичувальною шкалою
100

* семінарське заняття пропущене без поважної причини і відпрацьоване на оцінку «4».
Студент вважається таким, що успішно засвоїв навчальну дисципліну, якщо він набрав не менше 60 балів за накопичувальною шкалою (отримав оцінку «задовільно» за національною шкалою) за результатами поточного і модульного контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку.
У разі набрання менше 60 (35–59) балів за результатами поточного та модульного контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку, студент має можливість повторного складання заліку двічі: викладачу та комісії.
У разі набрання менше 35 (0–34) балів студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.
Підсумковий семестровий контроль (складання викладачу) у формі заліку проводиться в письмовій або письмово-усній формі. Письмова компонента заліку обов’язкова та проводиться у формі виконання комплексного завдання.
Перевірка письмової компоненти заліку здійснюється протягом одного робочого дня із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.
Результат заліку фіксує викладач, який веде семінарські заняття.
Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності, заліковій книжці студента та індивідуальному навчальному плані студента.

8.5. Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів визначені у підрозділах 7.5.1. 7.5.7. Положення про ЄКТС.

9. Рекомендовані джерела

9.1. Базові джерела
9.1.1. Нормативні джерела
Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.
Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. у ред. Закону України від 04.11.2010 р. № 2677-VI // ВВР. 2011. № 19-20. Ст. 142.
Про державну виконавчу службу України : Закон України від 24.03.1998 р. // ВВР. 1998. № 36-37. Ст. 243.
Положення про Державну виконавчу службу України, затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 385/2011 // ОВУ. 2011. № 28 (22.04.2011). Стор. 32. Ст. 1159.
Інструкція з організації примусового виконання рішень, затв. наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 р. за № 489/20802 // ОВУ. 2012. № 27. Стор. 23. Ст. 1018.

9.1.2. Нормативні джерела
Білоусов, Ю. В. Виконавче провадження : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов. К. : Прецедент, 2005. 188 с. (Серія «Юридична бібліотека»). Бібліогр.: с. 177-187.
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. 348 с.
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 червня 2012 року).  Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012.  368 с.
Фурса, C. Я. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. К. : Атіка, 2002. 480 с.
Фурса, С. Я. Законодавство про виконавче провадження : наук.-практ. комент. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. К. : Ін Юре, 2004. 976 с.
Цивільне виконавче право України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України / [Копайгора І. Д., Панченко М. І., Олюха В. Г., Ан М. І., Нечаєв А. В.] ; за заг. ред. І. Д. Копайгори. Львів : Магнолія-2006, 2007. 538 с.
Цивільний процес : навч. посіб. / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. ; за ред. Ю. В. Білоусова. К: Прецедент,2005. 293 с.

9.2. Допоміжні джерела
9.2.1. Нормативні джерела
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням спільного підприємства «Мукачівський плодоовочевий консервний завод» про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» (справа про виконання рішень третейських судів) від 24.02.2004 р. // Офіційний вісник України (ОВУ). 2004. № 9. Ст. 536.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про введення мораторію на примусову. реалізацію майна» (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) від 10.06.2003 р. // ОВУ. 2003. № 25. Ст. 1217.
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // ВВР. 2001. № 25-26. Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // ОВУ. 2012. № 37. Стор. 11. Ст. 1370.
Кримінально-виконавчий кодекс України 11.07.2003 р. // ВВР. 2004. № 3-4. Ст. 21.
Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // ВВР. 2002. № 21-22. ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ОВУ. 2003. № 11. ст. 461.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // ОВУ. 2004. № 16. Ст. 1088.
Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. // ВВР. 200. № 5-6. Ст. 30.
Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI // ВВР. 2011. № 40. Ст. 404.
Про введення мораторію на примусову реалізацію майна : Закон України від 29.11.2001 р. // ВВР. 2002. № 10. ст. 77.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон від 23.02.2006 р. № 3477-IV // ВВР. 2006. № 30 (28.07.2006). Ст. 260.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.2002 р. у ред. Закону України від 30.06.1999 р. // ВВР. 1999. № 42-43. Ст. 378.
Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки : Закон України від 24.06.2004 р. // ОВУ. 2004. № 30. Ст. 1982.
Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР. 1993. № 52. Ст. 490.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень : Закон України від 01.07.2004 р. в ред. Закону України № 1878-VI від 11.02.2010 р. // ВВР. 2010. № 18. Ст. 141.
Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 18.11.2003 р. // ОВУ. 2003. № 52. Ст. 2734.
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 р. // ОВУ. 2003. № 33. Ст. 1770.
Про заставу : Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. 1992. № 47. Ст. 642.
Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. // ВВР. 1996. № 36. Ст. 164.
Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. // ВВР. 2001. № 12. Ст. 64.
Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. // ВВР. 1996. № 47. Ст. 256.
Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р. // ВВР. 2003. № 38. Ст. 313.
Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. 2004. № 1. Ст. 1.
Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. // ВВР. 1994. № 25. Ст. 198
Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР. 1993. № 39. Ст. 383.
Про оплату праці: Закон України від 23.05.1995 р. // ВВР. 1995. № 17. Ст. 121.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. 2001. № 47. Ст. 251.
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб : Закон України від 09.04.2002 р. // ВВР. 1992. № 29. Ст. 399.
Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р. // ВВР. 1992. № 3. Ст. 10.
Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17.07.1997 р. // ВВР. 1997. № 40. Ст. 263.
Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 р. // ВВР. 1991. № 25. Ст. 283.
Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. // ВВР. 1994. № 28. Ст. 232.
Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 р. // ОВУ. 2004. № 23. Ст. 1540.
Про Національний план дій із забезпечення належного виконання рішень судів : Указ Президента від 27.06.2006 р. № 587/2006 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 р. № 710 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2004. № 5.
Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р. № 112 // ОВУ. 1999. № 26. Ст. 69.
Питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. // ОВУ. 2004. № 28. Ст. 1871.
Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 р. № 1448 // ОВУ. 1998. № 2. Ст. 50.
Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1351 // ОВУ. 1999. № 30. Ст. 1538.
Порядок накладення арешту на цінні папери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 р. № 1744 // ОВУ. 1999. № 38. Ст. 1912.
Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна : постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. № 830 // ОВУ. 2004. № 27. Ст. 1770.
Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження та виконавчого збору, стягнутого з боржника : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 554 // ОВУ. 2004. № 17. Ст. 1184.
Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 985 // ОВУ. 2002. № 29. Ст. 1371.
Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. № 1087 // ОВУ. 2002. № 31. Ст. 1479.
Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 в ред. постанови від 01.07.2002 р. № 869 // Зібрання постанов Уряду України (ЗП України). 1993. № 8. Ст. 161; ОВУ. 2002. № 27. Ст. 1254.
Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри : постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. № 702 // ОВУ. 2001. № 26. Ст. 1178.
Про створення спеціалізованого державного підприємства Укрспец’юст : постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 р. № 1270 // ОВУ. 1999. № 29. Ст. 1477.
Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань, пов’язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб) : постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 986 // ОВУ. 2002. № 29. Ст. 1372.
Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 // ОВУ. 1998. № 46 (03.12.98). Ст. 1715.
Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт : наказ Міністерства фінансів України від 2004.05.20, № 338 // ОВУ. 2004. № 41 (29.10.2004). Ст. 2722.
Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби : наказ Міністерства юстиції України та Державної митної служби України від 17.08.2001р. № 46/5/571 // ОВУ. 2001. № 34 (07.09.2001). Ст. 1619.
Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) : наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 р. № 607/56/5 // ОВУ. 2002. № 27 (19.07.2002). Ст. 1298.
Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, та внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України : постанова Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. № 409 // ОВУ. 2005. № 52 (11.01.2006). Ст. 3359.
Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна : наказ Міністерства юстиції України від 27.10.1999 р. № 68/5 // ОВУ. 1999. № 44 (19.11.99). Ст. 2214.
Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна : наказ Міністерства юстиції України від 15.07.1999 р. № 42/5 // ОВУ. 1999. № 29 (06.08.99). Ст. 1511.
Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна : наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2003 р. № 136/5 // ОВУ. 2003. № 46 (28.11.2003). Ст. 2414.
Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень : наказ Міністерства юстиції України від 20.05.2003 р. № 43/5 // ОВУ. 2003. № 21 (06.06.2003). Ст. 981.
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України : постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 408 // ОВУ. 2007. № 18 (23.03.2007). Ст. 716.
Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби : наказ Міністерства юстиції України від 25.12.2008 р. № 2274/5 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затв. наказом МВС, Мін’юсту від 25.06.2002 р. № 607/56/5, зареєстровано в Мін’юсті 27.06.2002 р. за № 541/6829 // ОВУ. 2002. № 27. Ст. 1298.
Інструкція про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження, затв. наказом Мін’юсту від 11.10.1999 р. № 65/5 із змінами, внесеними наказом від 17.08.2001 р. № 48/5 // ОВУ. 1999. № 41. Ст. 2062.
Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затв. наказом Мінфіну від 06.04.1998 р. № 84, зареєстрована в Мін’юсті 28.04.1998 р. за № 271/2711 // ОВУ. 1998. № 18. ст. 657.
Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затв. наказом Мін’юсту від 18.03.2004 р. № 26/5, зареєстровано в Мін’юсті від 18.03.2004 р. за № 342/8941 // ОВУ. 2004. № 12. Частина 1. ст. 777.
Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт, затв постановою Правління Національного банку України від 04.10.1999 р. № 489 зі змінами, внесеними постановою від 02.11.2005 р. № 409 // ОВУ. 1999. № 44. ст. 2194.
Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затв. наказом Мін’юсту від 11.11.2003 р. № 136/5 // ОВУ. 2003. № 46. ст. 2414.
Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затв. наказом Мін’юсту, Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 р. № 60/5; зареєстровано в Мін’юсті 04.07.2002 р. за № 555/6843 // ОВУ. 2002. № 28. ст. 1340.
Порядок здійснення державною виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, затверджений наказом Мін’юсту від 23.03.2000 р. № 10/5a, зареєстровано в Мін’юсті 15.05.2000 р. за № 278/4499 // ОВУ. 2000. № 20. Ст. 844.
Порядок реалізації арештованого майна, затв. наказом Мін’юсту від 15.07.1999 р. № 42/5, зареєстровано в Мін’юсті 19.07.1999 р. за № 480/3773 // ОВУ. 1999. № 29. Ст. 1511.
Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби : наказ Мін’юсту, Державної митної служби України від 17.08.2001 р. № 46/5/571, зареєстровано в Мін’юсту 17.08.2001 р. за № 720/5911// ОВУ. 2001. № 34. ст. 1619 та ін.
Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби : наказ Мін’юсту від 17.05.2004 р. № 37/5, зареєстрований у Мін’юсті 17.05.2004 р. за № 624/922 // ОВУ. 2004. № 20. ст. 1388.
Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затв. наказом Мін’юсті від 27.10.1999 р. № 68/5, зареєстроване в Мін’юсті 02.11.1999 р. за № 745/4038 // ОВУ. 1999. № 44. ст. 2214.
Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень : наказ Генерального прокурора України від 29.11.2006 р. № 6гн // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про виконання рішень третейських судів: роз’яснення Вищого арбітражного (господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене постановою Вищого арбітражного суду України від 28.02.1997 р. № 3 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. 1997. № 2.
Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України : роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. 2002. 17 квітня.
Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України : постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2000. № 11.
Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» : лист Вищого арбітражного суду України від 11.12.2000 р. № 01-8/739 // Вісник господарського судочинства. 2001. № 1.
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2004. № 5.
Про практику застосування судами законодавства про оплату праці : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13 // Право України. 2000. № 6. С. 128–134.
Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. 2000. № 1.
Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // Вісник Верховного Суду України. 2004. № 2.
Про практику розгляду судами справ за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян: постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.12.1997 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України. 1997. № 4.
Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України : постанова пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. 2000. № 1.
Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2004. № 5.
Про судову практику в справах про виключення майна з опису: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.08.1976 р. № 6 // Юридичний вісник України. 2002. 21 травня.
Щодо виконання рішень третейських судів та рішень МКАС чи МАК : лист Міністерства юстиції України від 25.03.2005 р. № 25-32/622 // Юридичний вісник України. 2005. № 17.
Щодо підвідомчості судових рішень про стягнення коштів з органів ДВС : лист Міністерства юстиції України від 06.04.2005 р. № 25-32/735 // Баланс. 2005. № 19.
Щодо оцінки та реалізації арештованого майна : лист Міністерства юстиції України від 28.02.2005 р. № 25-53-23 // Вісник законодавства України. 2005. № 16.
Щодо оптимізації виконання рішень судів про стягнення аліментів : лист департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 09.06.2006 р. № 25/7-33-4272 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень : лист Вищого арбітражного суду України від 05.05.2001 р. № 01-2.2/112 // Вісник законодавства України. 2001. № 23.
Щодо порядку підготовки та надіслання державними виконавцями до суду подань і заяв : лист департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18.12.2006 р. № 25-1/899/7 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2008. № 3.
Щодо виконавчого провадження : лист Державної митної служби України від 15.11.2002 р. № 11/2-19-11101-ЕП // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
9.2.2. Літературні джерела
Kennett, W. A. Enforcement of Judgments in Europe / W. A. Kennett. Oxford : Oxford University Press, 2000. 504 p.
Агеев, А. Х. Частноправовые и публично-правовые начала в исполнительном производстве : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражний процесс» / А. Х. Агеев. Екатеринбург, 2004. 24 с.
Амельченко, М. В. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому процесі та у виконавчому провадженні : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / М. В. Амельченко ; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2001. 18 с.
Амельченко, М. В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве : дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / М. В. Амельченко ; Донецкий национальный ун-т. Донецк, 2001. 201 л.
Андреева, Т. К. Исполнительное производство в Российской Федерации: (В вопросах и ответах) / Т. К. Андреева, В. М. Шерстюк. М. : Городец, 2000. 107 с.
Афанасьев, В. В. Организационно-правовые проблемы исполнительного производства в Украине : дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Афанасьев В. В. ; Национальная юридическая академия Украины. Х., 1995. 200 л.
Афанасьєв, В. В. Організаційно-правові проблеми виконавчого провадження в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / В. В. Афанасьєв ; Національна юридична академія України. Х., 1995. 13 с.
Белоусов, Л. В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» / Л. В. Белоусов, В. В. Мартынова. М. : Статут, 1999. 127 с.
Белоусов, Л. В. Судебный пристав: статус и организация деятельности : науч.-практ. пособ. / Л. В. Белоусов, В. В. Мартынова. М. : Рос. прав. Академия МЮ РФ; Юрайт, 2000. 136 с.
Бочарова, С. Н. Совершенствование прокурорского надзора в исполнительном производстве: проблемы теории и практики : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура» / С. Н. Бочарова. М., 2002. 25 с.
Валеев, Д. Х. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (с постатейными материалами) / Д. Х. Валеев. М. : Статут, 2011. 950 с.
Валеев, Д. Х. Лица, участвующие в исполнительном производстве : монограф. / Д. Х. Валеев. Казань : Унипресс, 2000. 125 с.
Валеев, Д. Х. Процессуальное положение лиц, участвующих в исполнительном производстве :Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право» / Д. Х. Валеев ; Казанский государственный университет. Казань,1999. 26 с.
Валеев, Д. Х. Процессуальные гарантии прав граждан и организаций в исполнительном производстве : монограф. / Д. Х. Валеев. Казань : Унипресс, 2001. 164 с.
Виконання судових рішень: Збірка коментованого законодавства: Нормативні акти, коментарі, аналітичні матеріали, зразки документів / упор. К.М. Гуцалова. К., 2002. 512 с.
Викут, М. А. Исполнительное производство : учебник. Практикум / М. А. Викут, О. В. Исаенкова. М. : Юристь, 2001. 254 с.
Власов, А. А. Гражданское исполнительное право : учебник / А. А. Власов, А. А. Максуров ; под ред. А. А. Власов. М. : Экзамен, 2004. 352 c.
Власов, А. А. Судебный исполнитель / А. А. Власов. М. : Госюриздат, 1957. 124 с.
Гепп, Ю. В. Участники исполнительного производства: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 / Гепп Юлия Владимировна; [Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сарат. гос. акад. права"]. Саратов, 2002. 30 с.
Гладышев, С. И. Исполнительное производство Англии : монография / С. И. Гладышев. М. : Лекс-Книга, 2002. 222 с.
Гладышев, С. И. Исполнительное производство в английском и российском праве : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / С. И. Гладышев ; Ин-т гос. и права, Рос. акад. наук. М., 2001. 26 с.
Гольмстен, А. Х. Юридическая квалификация гражданского процесса / А. Х. Гольмстен. Казань : Типография Дорре, 1916. 302 с.
Государственному исполнителю согласно требованиям закона положено вознаграждение. Как его получить и возможно ли это практически? // Юридическая практика. 2000. № 9. 28 февраля.
Додин, Е. В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий : учеб. пособ. / Е. В. Додин. Одесса : Юридична література, 1999. 68 с.
Євтушенко, О. І. Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / О. І. Євтушенко ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 18 с.
Євтушенко, О. І. Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. І. Євтушенко ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 214 арк. Бібліогр.: арк. 196-214.
Завадская, Л. Н. Реализация судебных решений: Теорет. аспекты / Л. Н. Завадская. М. : Наука, 1982. 141 с.
Заворотько, П. П. Виконання судових рішень в Українській РСР (історико-правовий нарис) / П. П. Заворотько, В. П. Пастухов. К. : Вища школа, 1973. 216 с.
Заворотько, П. П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения / П. П. Заворотько. М. : Юрид. лит., 1974. 360 с.
Заворотько, П. П. Судове виконання: Для викладачів і студентів юрид. вузів, працівників суду / П. П. Заворотько, М. Й. Штефан. К. : Вид-во Київського ун-ту, 1967. 263 с.
Загидуллин, М. Р. Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Загидуллин Марат Рашидович. Казань, 2003. 177 c.
Зайцев, А. И. Третейское судопроизводство России (проблемные аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Зайцев. Саратов, 2004. 226 л.
Зайцев, И. М. Зайцев И.М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства/ И. М. Зайцев. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1990. 137 с.
Зайцев, Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов : дис. канд. юрид. наук : 12.00.15 / Зайцев Р. В. Екатеринбург, 2005. 216 л.
Законодавство України про виконавче провадження : наук.-практ. коментар / [Ємельянова І. І., Нижник А. І., Павлова Л. М., Ромовська З. В., Свиридов Б. С.] Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Ін Юре, 2001. 472 с.
Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар. К. : Ін Юре, 2001. 472 с.
Иванов, Е. Полномочия не имеют границ в пределах ? / Е. Иванов // Юридическая практика. 2001. № 17. 25 апреля.
Исаенкова, О. В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции : автореф. дисс. на соискание учен. степени д–ра юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / О. В. Исаенкова. Саратов, 2003. 46 с.
Исаенкова, О. В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции : монография / О. В. Исаенкова; под ред. М. А. Викут. Саратов : Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2002. 240 c.
Исполнение судебных решений /справочник по законодательству и судебной практике/, / под ред. Г. П. Батурова. М. : Юридическая литература, 1979. 360 с.
Исполнительное производство в Украине. Х. : Ксилон, 1999. 60 с.
Исполнительное производство : учеб пособ. / Валеев Д. Х., Ганеев Р. Р., Загидуллин М. Р., Фархтдинов Я.Ф., и др. ; под ред. Я. Ф. Фархтдинова. 3-е изд., доп. и перераб. С.-Пб.: Питер, 2004. 369 c.
Исполнительное производство: традиции и реформы / под ред.: Ван Рее Р. М. : Инфотропик Медиа, 2011. 416 c.
Исполнительное производство: учебно-методическое пособие/ В. В. Ярков, В. Д. Кайгородов, А. В. Закарлюка и др. Екатеринбург : УрГЮА, 1998. 108 c.
Ігонін, Р. В. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Р. В. Ігонін ; Національний ун-т держ. податкової служби України. Ірпінь, 2007. 20 с.
Киселева, Т. С. Оспаривание и принудительное исполнение решений международного коммерческого арбитража: сравнительно-правовое исследование : дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / Киселева Т. С. ; Донецкий национальный ун-т. Донецк, 2003. 204 л. Библиогр.: л. 169-191.
Кисельова, Т. С. Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Т. С. Кисельова ; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2003. 16 с.
Клепикова, М. А. Правовое положение органов принудительного исполнения в исполнительном производстве / М. А. Клепикова. Иркутск: Изд-во Байкальского госуд ун-та экономики и права, 2002. 68 с.
Клепикова, М. А. Проблемы правового положения органов принудительного исполнения в исполнительном производстве : автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / М. А. Клепикова ; Уральская государственная юридическая академия. Екатеринбург, 2001. 27 с.
Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об исполнительном производстве» / [Андреева Т. К. и др.] ; под ред. М. К. Юкова, В. М. Шерстюка. М. : Статут ; Городец, 1999. 237 с.
Костюшин, Е. К. Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 Е. К. Костюшин. Казань, 2005. 26 c.
Кройтор, В. А. Исполнительное производство : учеб. пособ. / В. А. Кройтор, Н. М. Ясынок. Х. : Эспада, 2003. 176 с.
Крохалев, С. В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе. Сравнительное исследование на основе правовых систем России и Франции : автореф. дис. на соикание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / С. В. Крохалев. Екатеринбург, 2005. 30 с.
Крохалев, С. В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе / С. В. Крохалев. С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. 472 c.
Кузнецов, В. Ф. Реализация судебных решений, не связанных с передачей имущества или денежных сумм : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / В. Ф. Кузнецов. Свердловск, 1986. 19 с.
Кузнецов, Е. Н. Исполнительное производство Франции / Е. Н. Кузнецов. СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та, 2005. 280 с.
Кузнецов, Е. Н. Исполнительное производство Франции : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Е. Н. Кузнецов ; Казанский государственный университет. Екатеринбург, 2004. 26 c.
Курочкин, С. А. Теоретико-правовые основы третейского разбирательства в Российской Федерации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / С. А. Курочкин. Екатеринбург, 2004. 26 с.
Курс цивільного процессу : підручник / В. В.Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. Х. : Право, 2011. 1352 с.
Левитан, И. К. История становления и развития Службы судебных маршалов Соединенных Штатов Америки : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / И. К. Левитан. Екатеринбург, 2005. 23 c.
Литвинский, Д. В. Вопросы признания и исполнения решений судов иностранных государств (на основе анализа права Франции и России) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Д. В. Литвинский. СПб., 2003. 19 с.
Малешин, Д. Я. Исполнительное производство (функции суда) / Д. Я. Малешин. М. : Городец, 2003. 208 с.
Малешин, Д. Я. Суд в процессе исполнения судебных постановлений : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Д. Я. Малешин. М., 2002. 23 с.
Малюшин, К. А. Принципы гражданского исполнительного права: проблемы понятия и системы / К. А. Малюшин. М. : Инфотропик Медиа, 2011. 256 c.
Малюшин, К. А. Принципы гражданского исполнительного права: теоретические проблемы понятия и системы : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / К. А. Малюшин. Екатеринбург, 2010. 27 c.
Марданов, Д. А. Общие положения гражданского исполнительного права: теория и практика / Д. А. Марданов. Уфа, 2005. 134 с.
Мельник, М. І. Закон України «Про виконавче провадження»: Постатейні матеріали. Коментарі / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. К. : Атіка, 2002. 271 с.
Миронюк, Р. В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Р. В. Миронюк ; Державна податкова адміністрація України. Ірпінь, 2003. 19 с.
Миронюк, Р. В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. В. Миронюк ; Національна академія внутрішніх справ України. К., 2003. 221 арк. Бібліогр.: арк. 181-199.
Михайлов, М. М. Русское гражданское судопроизводство в историческом его развитии от Уложения 1649 года до издания Свода законов / М. М. Михайлов. С.-Пб. : А. Смирдин (сын), 1856. VIII, VIII, 204 с.
Морозова, И. Б. Исполнительное производство / И. Б. Морозова, А. М. Треушников. [3-е изд.]. М. : Городец, 2004. 528 с.
Настольная книга судебного пристава-исполнителя / под ред. В.В. Яркова. [2-е изд.]. М. : БЕК, 2001. 873 с.
Натахина, Е. Г. Исполнение решений арбитражных судов об имущественных взысканиях : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е. Г. Натахина. М., 1999. 25 с.
Науково-практичний коментар до законів України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження» / [Авер’янов В. Б., Горбунова Л. М., Комаров В. В., Ємельянова І. І., Сібільов Д. М.] ; О. В. Лавринович (відп. ред.). К. : Юрінком Інтер, 2005. 320 с.
Невский, И. А. И Исполнимость постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов в контексте задач гражданского судопроизводства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / И. А. Невский. Саратов, 2005. 26 c.
Нотариальное право : учебник / под ред. В. В. Яркова. М. : WoltersKluwer, 2003. 408 с.
Пастухов, В. П. История развития законодательства об исполнении судебных решений : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В. П. Пастухов ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. К., 1970. 20 с.
Перепелиця, А. І. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / А. І. Перепелиця ; Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2005. 19 с.
Перепелиця, А. І. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. І. Перепелиця; Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2005. 228 арк. Бібліогр.: арк. 198-222.
Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-исполнителей : учеб. пособ. / под ред. И. В. Решетниковой. М. : Статут, 2000. 327 с.
Проблемы защиты прав и законных интересов граждан и организаций : Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар Сочи, 23 мая 2002. Краснодар, 2002. 680 с.
Проблемы исполнения судебных решений : [сб. ст.] / под ред. С. П. Гришина. Нижний Новгород, 2000. 230 с.
Проект Исполнительного кодекса Российской Федерации / отв. ред. Г. Д. Улетова. КраснодарСПб : Юридический центр Пресс, 2004. 254 с.
Рассахатская, Н. А. Гражданская процессуальная форма / Н. А. Рассахатская. Саратов : Изд–во СГУ, 2007. 268 с.
Ржевский, В. А. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации и деятельности / В. А. Ржевский, Н. М. Чепурнова. М. : Юристъ, 1998. 216 с.
Савельева, Т. А. Судебная власть в гражданском процессе / Т. А. Савельева. Саратов, 1997. 181 с.
Самохвалов, С. В. Судебные приставы допетровской Руси (Очерк истории развития института судебных приставов в XII-XVII веках) / С. В. Самохвалов. М., 2002. 87 с.
Саттарова, З. З. Участие суда в исполнительном производстве / З. З. Саттарова. Оренбург Пресса, 2005. 144 с.
Святогор, О. Окремі аспекти застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні / О. Святогор // Юридичний журнал. 2002. № 3. С. 36-38.
Сергун, А. К. Проблемы исполнительного производства в советском гражданском процессе : автореф. дис. на соискание учен. степени д–ра юрид. наук / А. К. Сергун. М., 1980. 32 с.
Сибилев, Д. М. Закон Украины «Об исполнительном производстве» : научно-практ. комментарий / Д. М. Сибилев. Х. : Легас, 2000. 112 с.
Скворцов, О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тенденции, перспективы / О. Ю. Скворцов. М. : WoltersKluwer, 2005. 704 с.
Становление органов юстиции и института судебных приставов на территории Южного Зауралья. Часть 1. Дореволюционный период. Курган, 2000. Часть 2. Послереволюционный период. Курган, 2002.
Тарасов, В. Н. Третейский процесс. Учебный процесс / В. Н. Тарасов. СПб. : Судебная палата третейских судов, 2002. 200 с.
Тертышников, В. И. Закон Украины об исполнительном производстве : научно-практический комментарий / В. И. Тертышников, Р. В. Тертышников. Х. : Консум, 2000. 128 с.
Тертышников, В. И. Формы защиты и осуществления субъективных прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц / В. И. Тертышников, Тертышников Р.В.. Х. : Консум, 1999. 176 с.
Турсунова, Ю. С. Торги как способ заключения договора : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Ю. С. Турсунова. СПб, 2004. 17 с.
Фіолевський, Д. П. Державна виконавча служба України : навч. посіб. / Д. П. Фіолевський, С. Ю. Лобанцев, Є. І. Мєзєнцев ; під заг. ред. Д. П. Фіолевського. К. : Алерта, 2004. 564 с.
Фурса, C. Я. Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» : наук.-практ. комент. / C. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. 1172 с.
Худенко, В. В. Участники исполнительного производства : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Худенко. Саратов, 1992. 158 c.
Цихоцкий, А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия погражданским делам / А. В. Цихоцкий. Новосибирск : Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. 392 с.
Цірат, Г. А. Виконання іноземних арбітражних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Г. А. Цірат ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. К., 2000. 18 с.
Цірат, Г. А. Виконання іноземних арбітражних рішень : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г. А. Цірат ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. К., 2000. 209 арк. Бібліогр.: арк. 188-209.
Чекмарева, А. В. Защита прав человека в исполнительном производстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / А. В. Чекмарева. Саратов, 2003. 23 с.
Черненок, М. П. Виконання майнових покарань / М. П. Черненок ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2006. 176 с. (Библиотека юриста)
Черненок, М. П. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М. П. Черненок ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2003. 20 с.
Черненок, М. П. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. П. Черненок; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2003. 203 арк. Бібліогр.: арк. 183-203.
Шакитько, Т. В. Процессуальный порядок рассмотрения судом дел, возникающих из исполнительных правоотношений : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 / Т. В. Шакитько. Саратов, 2004. 23 с.
Шерстюк, В. М. Система советского гражданского процессуального права. Вопросы теории / В. М. Шерстюк. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. 133 c.
Штефан, М. Й. Виконання судових рішень : навч. посіб. / М. Й. Штефан, М. П. Омельченко, С. М. Штефан. К. : Юрінком, 2001. 320 с.
Щеглов, В. Н. Иск о судебной защите гражданского права. Лекции для студентов / В. Н. Щеглов ; под ред. Г. Л. Осокиной. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. 168 c.
Щепалов, С. В. Природа и характер правоотношений в исполнительном производстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / С. В. Щепалов. М., 2005. 28 с.
Щербак, С. В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Щербак НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2002. 16 с.
Щербак, С. В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні : дис.  канд. юрид. наук : 12.00.07 / Щербак Світлана Володимирівна ; НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2002. 228 арк. Бібліогр.: арк. 204-219.
Юков, М. К. Исполнение решений в отношении социалистических организаций / М. К. Юков. М. : Юрид. лит., 1984. 128 с.
Юков, М. К. Теоретические проблемы системы гражданского процессуального права : автореф. дис. на соискание учен. степени д–ра юрид. наук / М. К. Юков. Свердловск, 1982. 28 с.
Ярков, В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и к федеральному закону «О судебных приставах» / В. В. Ярков. М. : Юристъ, 1999-2004.
Ярков, В. В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права / В. В. Ярков. Екатеринбург, 1992. 186 с.

10. Інформаційне забезпечення

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Законодавство України на сайиі Верховної Ради України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державна виконавча служба України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вищий господарський суд України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вищий адміністративний суд України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Конституційний Суд України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Верховний Суд України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Офіційні документи на Офіційному представництві Президента України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Урядовий портал.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство юстиції України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Професійна юридична система Мега-НаУ.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Ліга:Закон головний правовий портал України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Наукова періодика України на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Єдиний державний реєстр судових рішень.

Виконавче провадження : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство за денною формою навчання / [розр. Ю. В. Білоусов]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. 72 с.

Білоусов Юрій Валерійович


Розробники методичних рекомендацій Ю. В. Білоусов

17 січня 2014 р.Комп’ютерний набір: Ю. В. Білоусов
Відповідальний за випуск: Ю. В. Білоусов
Гарнітура Times New Roman.
Умовн. друк. арк. 3,62

Хмельницький університет управління та права
Театральна вул., буд. 8, м. Хмельницький, 29013
Тел. (038-2) 71-80-00, факс 71-75-70.
Е-mail: [email protected]


13PAGE 15


13PAGE 147215ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до семінарських занять
та самостійної роботи студентів
для підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство за денною формою навчання


(ВС ПФПР 2.2.3.9)


Хмельницький
2014Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 14739882
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий