Контрольна_робота_СНР_ЕкоМ52с

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_1
1_ТЕСТИ
1. Таблиці „витрати - випуск ”:
а) деталізують рахунки товарів і послуг,
б) деталізують рахунки виробництва й утворення доходів;
в) відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки,
г) дозволяє проводити системний рахунок основних показовий СНР і аналіз взаємозв'язків між секціями економіки, виявляти головні економічні пропорції,
д) все вище перелічене.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

2. Від якого показника залежить кількість відібраних товарів-представників при міжнародних зіставленнях по ПКС:
а) середнього значення індексів цін;
б) дисперсії індексів цін;
в) розмаху варіації індексів цін;
г) співвідношення індексів цін.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Методами розрахунку ВВП і його компонентів у порівнянних цінах є:
а) метод дефлятування за допомогою індексів цін;
б) метод подвійного дефлятування;
в) метод екстраполяції показників базисного періоду за допомогою індексів фізичного обсягу;
г) метод прямої переоцінки.
д) всі вище перелічені.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

4. Валове нагромадження є сумою:
а) кінцеві споживчі витрати та валове нагромадження основного капіталу;
б) кінцеві споживчі витрати та зміна запасів матеріальних оборотних засобів;
в) валове нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних засобів та чисте придбання цінностей;
г) валове нагромадження основного капіталу та зміна запасів матеріальних оборотних засобів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Під економічною територією в СНР розуміють:
а) територію країни, обмежену кордонами;
б) територію, якою адміністративно керує уряд, включаючи „територіальні анклави” за кордоном;
в) територію країни, включаючи „територіальні анклави” інших країн;
г) територію країни, якою керує уряд без „територіальних анклав” за кордоном.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Згідно теорії потреб, усі потреби поділяють на наступні групи:
а) індивідуальні, духовні, таємні
б) природні, духовні, соціальні;
в) економічні, духовні, природні;
г) економічні, духовні, політичні.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7. Ціна споживача більша від ціни виробника на величину:
а) податків на продукти;
б) субсидій на продукти;
в) податків за мінусом субсидій на продукти;
г) торгово-транспортної націнки.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Проміжне споживання визначається:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Вид економічної діяльності – це сукупність:
а) підприємств за однією формою власності;
б) підприємств за регіонами;
в) одиниць, які здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності;
г) одиниць, які використовують одні і ті ж ресурси.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

10. Елементарний економічний акт який здійснює господарськими одиницями у процесі здійснення ними економічних функцій називається:
а) економічним обміном;
б) економічною операцією;
в) економічним сектором.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Страхова компанія «Аска»2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Міністерство оборони України4
Профспілка організація студентів університету

3
Органи державного управління
5
Благодійний організація «Червоний хрест»6
Партія регіонів України

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Представництво компанії «Toyota» в Україні8
Галицька районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Київський національний економічний університет10
Банк «Фінанси та кредит»


12. Маємо такі дані сільського господарства України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Сільське господарство
базовий
26 746
17 162
?


звітний
29 182
19 468
?

Індекс фізичного обсягу сільськогосподарської продукції - 105,1 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
995630

Проміжне споживання
607029

Імпорт товарів і послуг
223555

Експорт товарів і послуг
227252

Кінцеві споживчі витрати
337879

Валове нагромадження основного капіталу
96965

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
2736

Придбання за виключенням вибуття цінностей
175

Оплата праці найманих працівників
216600

Податки на продукти
54183

Субсидії на продукти
1332

Інші податки на виробництво та імпорт
8594

Інші субсидії на виробництво та імпорт
5368

Валовий прибуток, змішаний доход
168775


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_2
1_ТЕСТИ
1. У схемі МГБ за методологією СНР виділяють:
а) дві основні частини;
б) три основні частини;
в) чотири основні частини;
г) десять частин.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. На практиці при міжнародних зіставленнях по ПКС число найменших товарних груп звичайно коливається від:
а) 150 до 300;
б) 100-150;
в) 500-100;
г) 4-7.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та попередньому роках;
б) оцінити різницю в ринковій вартості «товарного кошика» протягом двох різних періодів часу;
в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;
г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін;
д) усі запропоновані відповіді є помилковими.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

4. Валовий внутрішній продукт методом кінцевого використання є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Економіка, яка охоплює діяльність на економічній території даної країни як резидентів так і нерезидентів, називається:
а) національною;
б) зовнішньою;
в) внутрішньою;
г) регіональною.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційні одиниці, основною функцією яких є виробництво товарів для продажу за цінами, котрі дозволяють отримувати прибуток, відносять до сектору:
а) нефінансові корпорації;
б) фінансові корпорації;
в) державне управління;
г) некомерційні організації.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.


7. Ціна виробника + торгово-транспортна націнка =
а) поточна ціна;
б) ціна споживача;
в) споживча ціна;
г) ринкова ціна.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді в процесі виробництва інших товарів та послуг, називають:
а) валовою доданою вартістю;
б) проміжним споживанням;
в) валовим випуском товарів та послуг;
г) валовим внутрішнім продуктом.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Валовий випуск рекомендується визначати:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

10. Інституційні одиниці які підпадають під поняття внутрішньої економіки групуються у:
а) 3 сектора;
б) 9 секторів;
в) 5 секторів;
г) не групуються зовсім.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Органи державного управління
1
Національний банк України2
Вирощування капусти домогосподарством для власного споживання

2
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
3
ОТП Банк4
Незалежна профспілка журналістів

3
Нефінансові корпорації
5
Міністерство фінансів України6
Офіційне представництво компанії «Sony» в Україні

4
Домашні господарства
7
Обласна клінічна лікарня8
Медичний центр «Богдан»

5
Фінансові корпорації
9
Львівська обласна рада10
Народна партія України


12. Маємо такі дані про роботу транспорту послуг в Україні ( у фактичних основних цінах, млрд.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Транспорт
базовий
890
280
?


звітний
1050
400
?

Індекс цін на послуги з перевезення - 105.5%.
Визначити обсяг валової доданої вартості у порівнянних цінах та індекс її фізичного обсягу.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
809988

Проміжне споживання
496942

Імпорт товарів і послуг
193120

Експорт товарів і послуг
219607

Кінцеві споживчі витрати
245556

Валове нагромадження основного капіталу
77820

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
-4883

Придбання за виключенням вибуття цінностей
133

Оплата праці найманих працівників
157450

Податки на продукти
33122

Субсидії на продукти
1055

Інші податки на виробництво та імпорт
6896

Інші субсидії на виробництво та імпорт
3800

Валовий прибуток, змішаний доход
152500


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_3
1_ТЕСТИ
1. Перший квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Яку кількість ідентичних товарів-представників з цінами відбирають для кожної найменшої товарної групи при міжнародних зіставленнях по ПКС :
а) 150-200;
б) 50-60;
в) 20-30;
г) 4-7.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Для обчислення випуску у порівнянних цінах можуть застосовуватися наступні методи:
а) екстраполяція;
б)екстраполяція та дефлятування.
в) дефлятування;
г)інтерполяція.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт розподільчим методом є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Система національних рахунків-це:
а) своєрідна модель економіки, яка використовується для дослідження економічної діяльності в масштабах країни та її регіонів на основі взаємозв»язаних балансів обо рахунків;
б) система взаємопов»язаних статистичних показників, побудована у вигляді певного набору таблиць та рахунків, які характеризують результати економічної діяльності країни та її регіонів;
в) найбільш досконалий та поширений балансовий метод комплексного вивчення економічних явищ та їх результатів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в; 5)жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційні одиниці, які підпадають під поняття внутрішньої економіки, групуються у:
а) 3 сектори;
б) 9 секторів;
в) 5 секторів
г) не групуються зовсім.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

7. Ціна виробника більша від основної ціни на величину:
а) податків на продукти;
б) субсидій на продукти;
в) податків за мінусом субсидій на продукти;
г) торгово-транспортної націнки.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Валова додана вартість визначається:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

9. До елементів які формують проміжне споживання не входять:
а) матеріальні витрати ;
б) нематеріальні послуги;
в) готова продукція;
г) відрядні видатки в частині оплати проїзду і послуг готелів;
д) інші елементи проміжного споживання.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

10. Сукупність інституційних одиниць які мають схожі інтереси, функції та джерела фінансування які обумовлюють їхню схожу поведінку називається:
а) видом економічної діяльності;
б) сектором;
в) економічною операцією;
г) сферою діяльності.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Міністерство фінансів України2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Страхова компанія «Княжа»4
Профспілка організація студентів академії

3
Органи державного управління
5
Благодійний організація «Хоспіс»6
Партія зелених України

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Одеський національний економічний університет8
Сихівська районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Банк «Київ»10
Представництво компанії «Хонда» в Україні


12. Маємо такі дані будівництва України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Будівництво
базовий
9 773
4 958
?


звітний
9 699
4 939
?

Індекс фізичного обсягу будівельно-монтажних робіт – 98,5%.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
603704

Проміжне споживання
363487

Імпорт товарів і послуг
147525

Експорт товарів і послуг
154394

Кінцеві споживчі витрати
201624

Валове нагромадження основного капіталу
55075

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
3661

Придбання за виключенням вибуття цінностей
115

Оплата праці найманих працівників
122188

Податки на продукти
28205

Субсидії на продукти
1078

Інші податки на виробництво та імпорт
6072

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2952

Валовий прибуток, змішаний доход
114909


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_4
1_ТЕСТИ
1. Другий квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та попередньому роках;
б) оцінити різницю в ринковій вартості “товарного кошика ” за два періоди;
в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;
г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Переоцінка проміжного споживання по кожному конкретному виду економічної діяльності здійснюється шляхом :
а) дефлятування;
б) коригування;
в) індексації;
г) зважування.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт виробничим методом є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Сектори в СНР класифікуються на :
а) сектори внутрішньої економіки та «іншого світу»;
б) сектори зовнішньої економіки та «іншого світу»;
в) сектори видів економічної діяльності;
г) сектори решти світу.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційна одиниця, центр економічного інтересу якої знаходиться на даній економічній території, називається:
а) резидентом;
б) нерезидентом;
в) підприємством;
г) фірмою.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7.Основна ціна + податки на продукти субсидії на продукти =
а) випуску;
б) ціні споживача;
в) ціні виробника;
г) факторній ціні.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Випуск роздрібної торгівлі визначається на рівні:
а) товарообороту без урахування ПДВ та акцизного збору;
б) товарообороту з урахуванням ПДВ та акцизного збору;
в) торгової націнки;
г) вартості послуг з торгівлі.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

9. Об’єктом Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) є:
а) товари та послуги;
б) види діяльності;
в) підприємства;
г) форми власності
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Нефінансові корпорації
1
Трудова партія України2
Офіційне представництво компанії «Сіменс» в Україні

2
Фінансові корпорації
3
Незалежна профспілка працівників вугільної промисловості4
Благодійний фонд «САЛЮС»

3
Органи державного управління
5
Національний банк України6
Державний комітет лісового господарства України

4
Домашні господарства
7
Донецький національний університет8
Київська обласна державна адміністрація

5
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
9
Вирощування картоплі домогосподарством для власного споживання10
Банк «Форум»


12. Маємо такі дані виробництва послуг в Україні ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Виробництво послуг
базовий
60 311
24 642
?


звітний
73 558
35 397
?

Індекс цін на споживчі товари та послуги 110,1 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
504008

Проміжне споживання
302814

Імпорт товарів і послуг
114501

Експорт товарів і послуг
124392

Кінцеві споживчі витрати
170325

Валове нагромадження основного капіталу
43289

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
2209

Придбання за виключенням вибуття цінностей
96

Оплата праці найманих працівників
103117

Податки на продукти
25484

Субсидії на продукти
868

Інші податки на виробництво та імпорт
5280

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2257

Валовий прибуток, змішаний доход
95054


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_5
1_ТЕСТИ

1. Третій квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Паритет купівельної спроможності (ПКС) вимірює:
а) зміну купівельної спроможності валюти однієї країни в часі;
б) розходження купівельної спроможності валюти на окремі продукти;
в) співвідношення цін на товари і послуги;
г) розходження в купівельній спроможності валют різних країн.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Податки і субсидії на продукти оцінюються у порівнянних цінах методом :
а) екстраполяції;
б) екстраполяції та дефлятуванням.
в) дефлятуванням;
г) інтерполяцією.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт - це:
а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;
б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;
в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання;
г) різниця між валовим випуском та проміжним споживанням.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. До резидентів-підприємств які зайняті виробництвом на території даної країни включають:
а) торгові під-ва;
б) спільні під-ва;
в) відокремлені підрозділи;
г) змішані під-ва;
д) філії.
Відповіді: 1) а, б, д; 2) б, в, г; 3) в, г, д; 4) б, г, д; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Сукупність інституційних одиниць, які мають схожі інтереси, функції та джерела фінансування, що обумовлюють їхню схожу поведінку, називається:
а) видом економічної діяльності;
б) сектором;
в) економічною операцією;
г) сферою діяльності.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7. Валовий випуск рекомендується визначати:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Валова додана вартість –це:
а) сума всіх матеріальних витрат;
б) різниця між випуском і проміжним споживанням;
в) різниця між проміжним сповиванням та випуском;
г) сума випуску та проміжного споживання.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Випуск промисловості визначається як:
а) вартість готових виробів та зміна залишку незавершеного виробництва;
б) вартість давальницької сировини;
в) вартість робіт промислового характеру;
г) обсяг реалізованої продукції та зміна залишку незавершеного виробництва.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

10. Міжнародні стандарти СНР на рівні ООН були запровадженні у:
а)1931,1951,1995 рр.;
б) 1953,1968,1993 рр.;
в) 1953, 1978 1993 рр.
г) 1941,1968,1993 рр.;
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Представництво компанії «Ліптон» в Україні2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Партія захисників вітчизни України4
Профспілка організація заводу «Олнова»

3
Органи державного управління
5
Міністерство праці і соціальної політики України6
Благодійний організація «Віра і світло»

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Запорізький національний університет8
Дрогобицька районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Банк «Хрещатик»10
Страхова компанія «ПЗУ»12. Маємо такі дані промисловості України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Промисловість
базовий
77 848
55 467
?


звітний
85 248
58 331
?

Індекс фізичного обсягу промислової продукції 105,0 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.


13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
460520

Проміжне споживання
280030

Імпорт товарів і послуг
109924

Експорт товарів і послуг
113245

Кінцеві споживчі витрати
156344

Валове нагромадження основного капіталу
40211

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
4229

Придбання за виключенням вибуття цінностей
85

Оплата праці найманих працівників
86440

Податки на продукти
25060

Субсидії на продукти
1360

Інші податки на виробництво та імпорт
5660

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2096

Валовий прибуток, змішаний доход
90486


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_6
1_ТЕСТИ
1. Таблиці „витрати - випуск ”:
а) деталізують рахунки товарів і послуг,
б) деталізують рахунки виробництва й утворення доходів;
в) відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки,
г) дозволяє проводити системний рахунок основних показовий СНР і аналіз взаємозв'язків між секціями економіки, виявляти головні економічні пропорції,
д) все вище перелічене.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

2. Від якого показника залежить кількість відібраних товарів-представників при міжнародних зіставленнях по ПКС:
а) середнього значення індексів цін;
б) дисперсії індексів цін;
в) розмаху варіації індексів цін;
г) співвідношення індексів цін.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Методами розрахунку ВВП і його компонентів у порівнянних цінах є:
а) метод дефлятування за допомогою індексів цін;
б) метод подвійного дефлятування;
в) метод екстраполяції показників базисного періоду за допомогою індексів фізичного обсягу;
г) метод прямої переоцінки.
д) всі вище перелічені.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

4. Валове нагромадження є сумою:
а) кінцеві споживчі витрати та валове нагромадження основного капіталу;
б) кінцеві споживчі витрати та зміна запасів матеріальних оборотних засобів;
в) валове нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних засобів та чисте придбання цінностей;
г) валове нагромадження основного капіталу та зміна запасів матеріальних оборотних засобів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Під економічною територією в СНР розуміють:
а) територію країни, обмежену кордонами;
б) територію, якою адміністративно керує уряд, включаючи „територіальні анклави” за кордоном;
в) територію країни, включаючи „територіальні анклави” інших країн;
г) територію країни, якою керує уряд без „територіальних анклав” за кордоном.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Згідно теорії потреб, усі потреби поділяють на наступні групи:
а) індивідуальні, духовні, таємні
б) природні, духовні, соціальні;
в) економічні, духовні, природні;
г) економічні, духовні, політичні.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7. Ціна споживача більша від ціни виробника на величину:
а) податків на продукти;
б) субсидій на продукти;
в) податків за мінусом субсидій на продукти;
г) торгово-транспортної націнки.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Проміжне споживання визначається:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Вид економічної діяльності – це сукупність:
а) підприємств за однією формою власності;
б) підприємств за регіонами;
в) одиниць, які здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності;
г) одиниць, які використовують одні і ті ж ресурси.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

10. Елементарний економічний акт який здійснює господарськими одиницями у процесі здійснення ними економічних функцій називається:
а) економічним обміном;
б) економічною операцією;
в) економічним сектором.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Страхова компанія «Аска»2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Міністерство оборони України4
Профспілка організація студентів університету

3
Органи державного управління
5
Благодійний організація «Червоний хрест»6
Партія регіонів України

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Представництво компанії «Toyota» в Україні8
Галицька районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Київський національний економічний університет10
Банк «Фінанси та кредит»


12. Маємо такі дані сільського господарства України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Сільське господарство
базовий
26 746
17 162
?


звітний
29 182
19 468
?

Індекс фізичного обсягу сільськогосподарської продукції - 105,1 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
995630

Проміжне споживання
607029

Імпорт товарів і послуг
223555

Експорт товарів і послуг
227252

Кінцеві споживчі витрати
337879

Валове нагромадження основного капіталу
96965

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
2736

Придбання за виключенням вибуття цінностей
175

Оплата праці найманих працівників
216600

Податки на продукти
54183

Субсидії на продукти
1332

Інші податки на виробництво та імпорт
8594

Інші субсидії на виробництво та імпорт
5368

Валовий прибуток, змішаний доход
168775


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_7
1_ТЕСТИ
1. У схемі МГБ за методологією СНР виділяють:
а) дві основні частини;
б) три основні частини;
в) чотири основні частини;
г) десять частин.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. На практиці при міжнародних зіставленнях по ПКС число найменших товарних груп звичайно коливається від:
а) 150 до 300;
б) 100-150;
в) 500-100;
г) 4-7.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та попередньому роках;
б) оцінити різницю в ринковій вартості «товарного кошика» протягом двох різних періодів часу;
в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;
г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін;
д) усі запропоновані відповіді є помилковими.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

4. Валовий внутрішній продукт методом кінцевого використання є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Економіка, яка охоплює діяльність на економічній території даної країни як резидентів так і нерезидентів, називається:
а) національною;
б) зовнішньою;
в) внутрішньою;
г) регіональною.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційні одиниці, основною функцією яких є виробництво товарів для продажу за цінами, котрі дозволяють отримувати прибуток, відносять до сектору:
а) нефінансові корпорації;
б) фінансові корпорації;
в) державне управління;
г) некомерційні організації.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.


7. Ціна виробника + торгово-транспортна націнка =
а) поточна ціна;
б) ціна споживача;
в) споживча ціна;
г) ринкова ціна.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді в процесі виробництва інших товарів та послуг, називають:
а) валовою доданою вартістю;
б) проміжним споживанням;
в) валовим випуском товарів та послуг;
г) валовим внутрішнім продуктом.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Валовий випуск рекомендується визначати:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

10. Інституційні одиниці які підпадають під поняття внутрішньої економіки групуються у:
а) 3 сектора;
б) 9 секторів;
в) 5 секторів;
г) не групуються зовсім.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Органи державного управління
1
Національний банк України2
Вирощування капусти домогосподарством для власного споживання

2
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
3
ОТП Банк4
Незалежна профспілка журналістів

3
Нефінансові корпорації
5
Міністерство фінансів України6
Офіційне представництво компанії «Sony» в Україні

4
Домашні господарства
7
Обласна клінічна лікарня8
Медичний центр «Богдан»

5
Фінансові корпорації
9
Львівська обласна рада10
Народна партія України


12. Маємо такі дані про роботу транспорту послуг в Україні ( у фактичних основних цінах, млрд.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Транспорт
базовий
890
280
?


звітний
1050
400
?

Індекс цін на послуги з перевезення - 105.5%.
Визначити обсяг валової доданої вартості у порівнянних цінах та індекс її фізичного обсягу.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
809988

Проміжне споживання
496942

Імпорт товарів і послуг
193120

Експорт товарів і послуг
219607

Кінцеві споживчі витрати
245556

Валове нагромадження основного капіталу
77820

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
-4883

Придбання за виключенням вибуття цінностей
133

Оплата праці найманих працівників
157450

Податки на продукти
33122

Субсидії на продукти
1055

Інші податки на виробництво та імпорт
6896

Інші субсидії на виробництво та імпорт
3800

Валовий прибуток, змішаний доход
152500


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_8
1_ТЕСТИ
1. Перший квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Яку кількість ідентичних товарів-представників з цінами відбирають для кожної найменшої товарної групи при міжнародних зіставленнях по ПКС :
а) 150-200;
б) 50-60;
в) 20-30;
г) 4-7.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Для обчислення випуску у порівнянних цінах можуть застосовуватися наступні методи:
а) екстраполяція;
б)екстраполяція та дефлятування.
в) дефлятування;
г)інтерполяція.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт розподільчим методом є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Система національних рахунків-це:
а) своєрідна модель економіки, яка використовується для дослідження економічної діяльності в масштабах країни та її регіонів на основі взаємозв»язаних балансів обо рахунків;
б) система взаємопов»язаних статистичних показників, побудована у вигляді певного набору таблиць та рахунків, які характеризують результати економічної діяльності країни та її регіонів;
в) найбільш досконалий та поширений балансовий метод комплексного вивчення економічних явищ та їх результатів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в; 5)жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційні одиниці, які підпадають під поняття внутрішньої економіки, групуються у:
а) 3 сектори;
б) 9 секторів;
в) 5 секторів
г) не групуються зовсім.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

7. Ціна виробника більша від основної ціни на величину:
а) податків на продукти;
б) субсидій на продукти;
в) податків за мінусом субсидій на продукти;
г) торгово-транспортної націнки.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Валова додана вартість визначається:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

9. До елементів які формують проміжне споживання не входять:
а) матеріальні витрати ;
б) нематеріальні послуги;
в) готова продукція;
г) відрядні видатки в частині оплати проїзду і послуг готелів;
д) інші елементи проміжного споживання.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

10. Сукупність інституційних одиниць які мають схожі інтереси, функції та джерела фінансування які обумовлюють їхню схожу поведінку називається:
а) видом економічної діяльності;
б) сектором;
в) економічною операцією;
г) сферою діяльності.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Міністерство фінансів України2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Страхова компанія «Княжа»4
Профспілка організація студентів академії

3
Органи державного управління
5
Благодійний організація «Хоспіс»6
Партія зелених України

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Одеський національний економічний університет8
Сихівська районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Банк «Київ»10
Представництво компанії «Хонда» в Україні


12. Маємо такі дані будівництва України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Будівництво
базовий
9 773
4 958
?


звітний
9 699
4 939
?

Індекс фізичного обсягу будівельно-монтажних робіт – 98,5%.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
603704

Проміжне споживання
363487

Імпорт товарів і послуг
147525

Експорт товарів і послуг
154394

Кінцеві споживчі витрати
201624

Валове нагромадження основного капіталу
55075

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
3661

Придбання за виключенням вибуття цінностей
115

Оплата праці найманих працівників
122188

Податки на продукти
28205

Субсидії на продукти
1078

Інші податки на виробництво та імпорт
6072

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2952

Валовий прибуток, змішаний доход
114909


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_9
1_ТЕСТИ
1. Другий квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та попередньому роках;
б) оцінити різницю в ринковій вартості “товарного кошика ” за два періоди;
в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;
г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Переоцінка проміжного споживання по кожному конкретному виду економічної діяльності здійснюється шляхом :
а) дефлятування;
б) коригування;
в) індексації;
г) зважування.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт виробничим методом є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Сектори в СНР класифікуються на :
а) сектори внутрішньої економіки та «іншого світу»;
б) сектори зовнішньої економіки та «іншого світу»;
в) сектори видів економічної діяльності;
г) сектори решти світу.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційна одиниця, центр економічного інтересу якої знаходиться на даній економічній території, називається:
а) резидентом;
б) нерезидентом;
в) підприємством;
г) фірмою.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7.Основна ціна + податки на продукти субсидії на продукти =
а) випуску;
б) ціні споживача;
в) ціні виробника;
г) факторній ціні.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Випуск роздрібної торгівлі визначається на рівні:
а) товарообороту без урахування ПДВ та акцизного збору;
б) товарообороту з урахуванням ПДВ та акцизного збору;
в) торгової націнки;
г) вартості послуг з торгівлі.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

9. Об’єктом Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) є:
а) товари та послуги;
б) види діяльності;
в) підприємства;
г) форми власності
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Нефінансові корпорації
1
Трудова партія України2
Офіційне представництво компанії «Сіменс» в Україні

2
Фінансові корпорації
3
Незалежна профспілка працівників вугільної промисловості4
Благодійний фонд «САЛЮС»

3
Органи державного управління
5
Національний банк України6
Державний комітет лісового господарства України

4
Домашні господарства
7
Донецький національний університет8
Київська обласна державна адміністрація

5
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
9
Вирощування картоплі домогосподарством для власного споживання10
Банк «Форум»


12. Маємо такі дані виробництва послуг в Україні ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Виробництво послуг
базовий
60 311
24 642
?


звітний
73 558
35 397
?

Індекс цін на споживчі товари та послуги 110,1 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
504008

Проміжне споживання
302814

Імпорт товарів і послуг
114501

Експорт товарів і послуг
124392

Кінцеві споживчі витрати
170325

Валове нагромадження основного капіталу
43289

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
2209

Придбання за виключенням вибуття цінностей
96

Оплата праці найманих працівників
103117

Податки на продукти
25484

Субсидії на продукти
868

Інші податки на виробництво та імпорт
5280

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2257

Валовий прибуток, змішаний доход
95054


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_10
1_ТЕСТИ

1. Третій квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Паритет купівельної спроможності (ПКС) вимірює:
а) зміну купівельної спроможності валюти однієї країни в часі;
б) розходження купівельної спроможності валюти на окремі продукти;
в) співвідношення цін на товари і послуги;
г) розходження в купівельній спроможності валют різних країн.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Податки і субсидії на продукти оцінюються у порівнянних цінах методом :
а) екстраполяції;
б) екстраполяції та дефлятуванням.
в) дефлятуванням;
г) інтерполяцією.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт - це:
а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;
б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;
в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання;
г) різниця між валовим випуском та проміжним споживанням.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. До резидентів-підприємств які зайняті виробництвом на території даної країни включають:
а) торгові під-ва;
б) спільні під-ва;
в) відокремлені підрозділи;
г) змішані під-ва;
д) філії.
Відповіді: 1) а, б, д; 2) б, в, г; 3) в, г, д; 4) б, г, д; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Сукупність інституційних одиниць, які мають схожі інтереси, функції та джерела фінансування, що обумовлюють їхню схожу поведінку, називається:
а) видом економічної діяльності;
б) сектором;
в) економічною операцією;
г) сферою діяльності.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7. Валовий випуск рекомендується визначати:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Валова додана вартість –це:
а) сума всіх матеріальних витрат;
б) різниця між випуском і проміжним споживанням;
в) різниця між проміжним сповиванням та випуском;
г) сума випуску та проміжного споживання.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Випуск промисловості визначається як:
а) вартість готових виробів та зміна залишку незавершеного виробництва;
б) вартість давальницької сировини;
в) вартість робіт промислового характеру;
г) обсяг реалізованої продукції та зміна залишку незавершеного виробництва.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

10. Міжнародні стандарти СНР на рівні ООН були запровадженні у:
а)1931,1951,1995 рр.;
б) 1953,1968,1993 рр.;
в) 1953, 1978 1993 рр.
г) 1941,1968,1993 рр.;
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Представництво компанії «Ліптон» в Україні2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Партія захисників вітчизни України4
Профспілка організація заводу «Олнова»

3
Органи державного управління
5
Міністерство праці і соціальної політики України6
Благодійний організація «Віра і світло»

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Запорізький національний університет8
Дрогобицька районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Банк «Хрещатик»10
Страхова компанія «ПЗУ»12. Маємо такі дані промисловості України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Промисловість
базовий
77 848
55 467
?


звітний
85 248
58 331
?

Індекс фізичного обсягу промислової продукції 105,0 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.


13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
460520

Проміжне споживання
280030

Імпорт товарів і послуг
109924

Експорт товарів і послуг
113245

Кінцеві споживчі витрати
156344

Валове нагромадження основного капіталу
40211

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
4229

Придбання за виключенням вибуття цінностей
85

Оплата праці найманих працівників
86440

Податки на продукти
25060

Субсидії на продукти
1360

Інші податки на виробництво та імпорт
5660

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2096

Валовий прибуток, змішаний доход
90486


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_11
1_ТЕСТИ
1. Таблиці „витрати - випуск ”:
а) деталізують рахунки товарів і послуг,
б) деталізують рахунки виробництва й утворення доходів;
в) відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки,
г) дозволяє проводити системний рахунок основних показовий СНР і аналіз взаємозв'язків між секціями економіки, виявляти головні економічні пропорції,
д) все вище перелічене.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

2. Від якого показника залежить кількість відібраних товарів-представників при міжнародних зіставленнях по ПКС:
а) середнього значення індексів цін;
б) дисперсії індексів цін;
в) розмаху варіації індексів цін;
г) співвідношення індексів цін.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Методами розрахунку ВВП і його компонентів у порівнянних цінах є:
а) метод дефлятування за допомогою індексів цін;
б) метод подвійного дефлятування;
в) метод екстраполяції показників базисного періоду за допомогою індексів фізичного обсягу;
г) метод прямої переоцінки.
д) всі вище перелічені.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

4. Валове нагромадження є сумою:
а) кінцеві споживчі витрати та валове нагромадження основного капіталу;
б) кінцеві споживчі витрати та зміна запасів матеріальних оборотних засобів;
в) валове нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних засобів та чисте придбання цінностей;
г) валове нагромадження основного капіталу та зміна запасів матеріальних оборотних засобів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Під економічною територією в СНР розуміють:
а) територію країни, обмежену кордонами;
б) територію, якою адміністративно керує уряд, включаючи „територіальні анклави” за кордоном;
в) територію країни, включаючи „територіальні анклави” інших країн;
г) територію країни, якою керує уряд без „територіальних анклав” за кордоном.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Згідно теорії потреб, усі потреби поділяють на наступні групи:
а) індивідуальні, духовні, таємні
б) природні, духовні, соціальні;
в) економічні, духовні, природні;
г) економічні, духовні, політичні.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

7. Ціна споживача більша від ціни виробника на величину:
а) податків на продукти;
б) субсидій на продукти;
в) податків за мінусом субсидій на продукти;
г) торгово-транспортної націнки.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Проміжне споживання визначається:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Вид економічної діяльності – це сукупність:
а) підприємств за однією формою власності;
б) підприємств за регіонами;
в) одиниць, які здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності;
г) одиниць, які використовують одні і ті ж ресурси.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

10. Елементарний економічний акт який здійснює господарськими одиницями у процесі здійснення ними економічних функцій називається:
а) економічним обміном;
б) економічною операцією;
в) економічним сектором.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Страхова компанія «Аска»2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Міністерство оборони України4
Профспілка організація студентів університету

3
Органи державного управління
5
Благодійний організація «Червоний хрест»6
Партія регіонів України

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Представництво компанії «Toyota» в Україні8
Галицька районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Київський національний економічний університет10
Банк «Фінанси та кредит»


12. Маємо такі дані сільського господарства України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Сільське господарство
базовий
26 746
17 162
?


звітний
29 182
19 468
?

Індекс фізичного обсягу сільськогосподарської продукції - 105,1 %.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
995630

Проміжне споживання
607029

Імпорт товарів і послуг
223555

Експорт товарів і послуг
227252

Кінцеві споживчі витрати
337879

Валове нагромадження основного капіталу
96965

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
2736

Придбання за виключенням вибуття цінностей
175

Оплата праці найманих працівників
216600

Податки на продукти
54183

Субсидії на продукти
1332

Інші податки на виробництво та імпорт
8594

Інші субсидії на виробництво та імпорт
5368

Валовий прибуток, змішаний доход
168775


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_12
1_ТЕСТИ
1. У схемі МГБ за методологією СНР виділяють:
а) дві основні частини;
б) три основні частини;
в) чотири основні частини;
г) десять частин.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. На практиці при міжнародних зіставленнях по ПКС число найменших товарних груп звичайно коливається від:
а) 150 до 300;
б) 100-150;
в) 500-100;
г) 4-7.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та попередньому роках;
б) оцінити різницю в ринковій вартості «товарного кошика» протягом двох різних періодів часу;
в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;
г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін;
д) усі запропоновані відповіді є помилковими.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

4. Валовий внутрішній продукт методом кінцевого використання є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Економіка, яка охоплює діяльність на економічній території даної країни як резидентів так і нерезидентів, називається:
а) національною;
б) зовнішньою;
в) внутрішньою;
г) регіональною.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційні одиниці, основною функцією яких є виробництво товарів для продажу за цінами, котрі дозволяють отримувати прибуток, відносять до сектору:
а) нефінансові корпорації;
б) фінансові корпорації;
в) державне управління;
г) некомерційні організації.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.


7. Ціна виробника + торгово-транспортна націнка =
а) поточна ціна;
б) ціна споживача;
в) споживча ціна;
г) ринкова ціна.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді в процесі виробництва інших товарів та послуг, називають:
а) валовою доданою вартістю;
б) проміжним споживанням;
в) валовим випуском товарів та послуг;
г) валовим внутрішнім продуктом.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

9. Валовий випуск рекомендується визначати:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

10. Інституційні одиниці які підпадають під поняття внутрішньої економіки групуються у:
а) 3 сектора;
б) 9 секторів;
в) 5 секторів;
г) не групуються зовсім.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Органи державного управління
1
Національний банк України2
Вирощування капусти домогосподарством для власного споживання

2
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
3
ОТП Банк4
Незалежна профспілка журналістів

3
Нефінансові корпорації
5
Міністерство фінансів України6
Офіційне представництво компанії «Sony» в Україні

4
Домашні господарства
7
Обласна клінічна лікарня8
Медичний центр «Богдан»

5
Фінансові корпорації
9
Львівська обласна рада10
Народна партія України


12. Маємо такі дані про роботу транспорту послуг в Україні ( у фактичних основних цінах, млрд.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Транспорт
базовий
890
280
?


звітний
1050
400
?

Індекс цін на послуги з перевезення - 105.5%.
Визначити обсяг валової доданої вартості у порівнянних цінах та індекс її фізичного обсягу.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
809988

Проміжне споживання
496942

Імпорт товарів і послуг
193120

Експорт товарів і послуг
219607

Кінцеві споживчі витрати
245556

Валове нагромадження основного капіталу
77820

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
-4883

Придбання за виключенням вибуття цінностей
133

Оплата праці найманих працівників
157450

Податки на продукти
33122

Субсидії на продукти
1055

Інші податки на виробництво та імпорт
6896

Інші субсидії на виробництво та імпорт
3800

Валовий прибуток, змішаний доход
152500


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»
ВІАРІАНТ_13
1_ТЕСТИ
1. Перший квадрант таблиці “Витрати-випуск”, характеризує:
а) проміжне споживання;
б) вартісну структуру ВВП;
в) кінцеве використання;
г) валову додану вартість.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Яку кількість ідентичних товарів-представників з цінами відбирають для кожної найменшої товарної групи при міжнародних зіставленнях по ПКС :
а) 150-200;
б) 50-60;
в) 20-30;
г) 4-7.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

3. Для обчислення випуску у порівнянних цінах можуть застосовуватися наступні методи:
а) екстраполяція;
б)екстраполяція та дефлятування.
в) дефлятування;
г)інтерполяція.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

4. Валовий внутрішній продукт розподільчим методом є сумою таких компонентів:
а) валова додана вартість, податки за мінусом субсидій на продукти
б) оплата праці найманих працівників, податки за мінусом субсидій на виробництво та імпорт, валовий прибуток, змішаний доход;
в) кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, сальдо експорту-імпорту;
г) валова додана вартість, оплата праці, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

5. Система національних рахунків-це:
а) своєрідна модель економіки, яка використовується для дослідження економічної діяльності в масштабах країни та її регіонів на основі взаємозв»язаних балансів обо рахунків;
б) система взаємопов»язаних статистичних показників, побудована у вигляді певного набору таблиць та рахунків, які характеризують результати економічної діяльності країни та її регіонів;
в) найбільш досконалий та поширений балансовий метод комплексного вивчення економічних явищ та їх результатів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в; 5)жоден з варіантів не правильний.

6. Інституційні одиниці, які підпадають під поняття внутрішньої економіки, групуються у:
а) 3 сектори;
б) 9 секторів;
в) 5 секторів
г) не групуються зовсім.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

7. Ціна виробника більша від основної ціни на величину:
а) податків на продукти;
б) субсидій на продукти;
в) податків за мінусом субсидій на продукти;
г) торгово-транспортної націнки.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

8. Валова додана вартість визначається:
а) в основних цінах;
б) у ринкових цінах;
в) у факторних цінах;
г) в цінах споживача.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

9. До елементів які формують проміжне споживання не входять:
а) матеріальні витрати ;
б) нематеріальні послуги;
в) готова продукція;
г) відрядні видатки в частині оплати проїзду і послуг готелів;
д) інші елементи проміжного споживання.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

10. Сукупність інституційних одиниць які мають схожі інтереси, функції та джерела фінансування які обумовлюють їхню схожу поведінку називається:
а) видом економічної діяльності;
б) сектором;
в) економічною операцією;
г) сферою діяльності.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.
2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

11. Здійсніть групування наведених інституційних одиниць за секторами економіки:
/Відповіді наводити в наступному вигляді 1- 2,7,10; 2-1,5; і т.д./

1
Домашні господарства
1
Міністерство фінансів України2
Випікання хліба для власного споживання в домогосподарстві

2
Нефінансові корпорації
3
Страхова компанія «Княжа»4
Профспілка організація студентів академії

3
Органи державного управління
5
Благодійний організація «Хоспіс»6
Партія зелених України

4
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
7
Одеський національний економічний університет8
Сихівська районна адміністрація

5
Фінансові корпорації
9
Банк «Київ»10
Представництво компанії «Хонда» в Україні


12. Маємо такі дані будівництва України ( у фактичних основних цінах, млн.грн.):

Вид економічної діяльності
Роки
Випуск
Проміжне споживання
Валова додана вартість

Будівництво
базовий
9 773
4 958
?


звітний
9 699
4 939
?

Індекс фізичного обсягу будівельно-монтажних робіт – 98,5%.
Визначити валову додану вартість за кожний рік та її динаміку у фактичних та порівнянних цінах.

13. Маємо наступні умовні дані:

Показники
млн. грн.

Випуск (в основних цінах)
603704

Проміжне споживання
363487

Імпорт товарів і послуг
147525

Експорт товарів і послуг
154394

Кінцеві споживчі витрати
201624

Валове нагромадження основного капіталу
55075

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
3661

Придбання за виключенням вибуття цінностей
115

Оплата праці найманих працівників
122188

Податки на продукти
28205

Субсидії на продукти
1078

Інші податки на виробництво та імпорт
6072

Інші субсидії на виробництво та імпорт
2952

Валовий прибуток, змішаний доход
114909


Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 6Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку
Сітка таблиціОсновний текстОсновний текст 2 Body Text 2 заголовок 3Нижній колонтитулTimes New RomanTimes New Roman CYR Times New RomanCourier NewCambria MathСАМОСТІЙНА РОБОТА

Приложенные файлы

  • doc 14746862
    Размер файла: 496 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий