-243789101


<question>Саясаттану ғылымы қашан қалыптасты?
<variant>XIX ғ
<variant>б.з.д.V-IV ғ
<variant>XVIғ
<variant>ХХғ 20-30 жж
<variant>XIXғ 20-30 жж
<question>Аристотель бойынша адам -ол:
<variant>саяси жануар
<variant>екі аяқты қанатсыз
<variant>тіршілік иелері
<variant>адамгершілік тіршілік иeлері
<variant>тән зынданындағы жан
<question>Платон «Мемлекет» еңбегінде қоғамды үш әлеуметтік топқа бөлді:
<variant>фәлсафашылар, қорғаушылар, өндірушілер
<variant>кедейлер, ауқатты, байлар
<variant>шаруалар, қолөнершілер, көпестер
<variant>шаруалар, жұмыскерлер, зиялылар
<variant>ақсүйектер, діни қызметкерлер,шаруалар
<question> Саясаттану ғылымының объектісі – бұл:
<variant> қоғамның саяси жүйесі және саясат
<variant> қоғамныңэкономикалықсаласы
<variant>саяси биліктің қалыптасу, қызмет ету және өзгеру заңдылығы
<variant> әлеуметтік шындық
<variant> сезімдерде берілген объективтік шындық
<question>Қатаң ғылыми эмпирикалық әдістер көмегімен адамдардың іс әрекеттерін зерттейтін саясаттанудың әдісі?
<variant>бихевиоризм
<variant>институционализм
<variant>құрылымдық
<variant>жүйелік
<variant>әлеуметтік
<question>Қандай әдіс саясатты тұтас, күрделі ұйымдасқан жүйе ретінде қарастыруды жобалайды
<variant>жүйелік
<variant>бихевиористтік
<variant>культурологиялық
<variant>функционалды
<variant>экономикалық
<question> Саясаттану пәні – бұл:
<variant> саяси биліктің құрылуының, қызметінің және өзгеруінің заңдылықтары
<variant> саясат қоғамдық өмірдің саяси саласы
<variant> қоғамдық өмірдің әлеуметтік-экономикалық саласы
<variant> әлеуметтік шындық
<variant> сезімдерде берілген объективтік шындық
<question> Саяси үрдістерді дамытудың тілек-қалау түріндегі және іс-жүзінде мүмкін нұсқаларын қарастырып, қалыптастыруға бағытталған саясаттанудың қызметі (функциясы):
<variant>болжамдық
<variant>методологиялық
<variant>аксиологиялық
<variant>реттеушілік
<variant>дүниетанымдық
<question>Кадрлық және бұқаралық партиялар тұжырымдамасының авторы кім:
<variant>француз ғалымы М. Дюверже
<variant>итальян ғалымы Д. Сартори
<variant>американдық саясаттанушы Г. Мерриам
<variant>неміс әлеуметтанушысы М. Вебер
<variant>итальян ғалымы В. Парето
<question>Мажоритарлы партия-бұл:
<variant>бір партияның абсолютті көп дауыс жинауы
<variant>бір партия басқа партиялардан ұзақ уақыт аралығында алдында болу
<variant>жеке және ұжымдық мүшелерден тұратын партия
<variant>партиялардың корпоративтілігі
<variant>экономисттерден тұратын партия
<question>Ең алғашқы саяси партиялар кай мемлекетте қалыптасты
<variant>Англияда
<variant>Қазақстанда
<variant>Америкада
<variant>Италияда
<variant>Францияда
<question>Саяси жүйеде партиялар орны және рөлі бойынша бөлінеді:
<variant>мемлекеттік, авторитарлық, парламенттік
<variant>орталықтанған, орталықсызданған, кадрлық, бұқаралық
<variant>революциялық, реформаторлық, консервативтік, реакциялық
<variant>ұжымдық, тұлғалық, харизматикалық, консенсуалдық
<variant>реформаторлық, консервативтік, реакциялық
<question>Қай дәстүр үшін мемлекеттің келесі басты мақсатын түсіну негізделген: ең бастысы тәртіп сақтаудағы ортақ ізгілікті қамтамасыз ету және ортақ мәселелерді шешу
<variant>либеральдық
<variant>этнократық
<variant>анархистік
<variant>марксистік
<variant>консервативтік
<question>Саяси мәдениеттің қандай түрі Г.Алмонд пен С.Вербa бойынша рулық, қауым мен тайпаның жергілікті құндылықтарына бағытталады?
<variant>патриархалдық
<variant>активистік
<variant>фрагментарлық
<variant>қоластылық
<variant>мәдениеттік
<question>Аталған идеологиялардың қайсысы қоғамдағы ең маңыздысы бұл –мемлекет шектеу қоймайтын еркін кәсіпкерлікке сүйенеді деп есептейді?
<variant>либерализм
<variant>консерватизм
<variant>анархизм
<variant>коммунизм
<variant>демократия
<question>Шығыстың ойшылы, «Мейірімді қала туралы трактат» атты еңбектің авторы:
<variant>әл-Фараби
<variant>Ибн-Рушд
<variant>Конфуций
<variant>Навои
<variant>Низами
<question> Белгілі Рим шешені (б.з.д. 2-1 ғасыр), мемлекет қайраткері және құқықтық мемлекет идеясының негізін салушы:
<variant>Цицерон
<variant>Н.Макиавелли
<variant>Э. Дюркгейм
<variant>Дж. Локк
<variant>Т. Гоббс
<question>Саясаттануда жүйелік әдіс қашан қолданыла бастады
<variant>20 ғ. 50-60 жж
<variant>20 ғ.30-40 жж
<variant>20 ғ.20-30 жж
<variant>19-20 ғғ. аралығында
<variant>20 ғ. аяғында
<question> XYІ-XYІІ ғ.ғ. ағылшын ойшылы, қоғамдық келісім теориясының авторы:
<variant>Т. Гоббс
<variant>Б. Рассет
<variant>Х. Стар
<variant>М. Ферро
<variant>И. Валлерстайн
<question>Қоғамның саяси өмірінде идеологиялардың қайсысы пікір бәсекелестігін және көппартиялықты қабылдамайды?
<variant>фашизм
<variant>либерализм
<variant>консерватизм
<variant>аталғандардын ешқайсысы
<variant>демократия
<question>Қызығушылық топтары - бұл:
<variant>бұл ерікті ұйымдар ішіне кіретін адамдардың басқа топтармен және саяси институттармен арақатынастарындағы қызығушылықтарын ұсыну және айқындау үшін жасалған
<variant>саяси партия емес, бірақ үкіметке түрлі тәсілдермен әсер етуге тырысатын жеке адамдар тобы
<variant>саяси қызметті іске асыру тәсілі
<variant>белгілі бағдарламаны таңдау
<variant>жеке адам, түрлі әлеуметтік топтар, халық
<question>Авторитаризм-бұл:
<variant>адамдар тобының немесе жалғыз адамның шектеусіз билігі, саяси оппозицияны болдырмау, бірақ тұлғалардың және ішкі саяси аумақтағы автономиясын сақтайтын саяси жүйе
<variant>жеке бас бостандығының болмауы, қоғамдық өмірде идеологиямен негізделетін саяси жүйе
<variant>шектелмеген билік, қарулы зомбылық маңызды әдісі болып табылады
<variant>биліктің көпшілігі
<variant>формалді ұйымдар қызығушылықтары
<question>Тирания, олигархия, тимократия, демократияны билік етудің дұрыс формалары емес екендігін кім анықтаған?
<variant>Платон
<variant>Мэдисон
<variant>Руссо
<variant>Фома Аквинский
<variant>Аристотель
<question>Абсентеизм - бұл:
<variant>саяси қатысулардан бас тарту үшін белгіленген категория
<variant>авторитаризм түрі, билік ету формаларын белгілейтін категория
<variant>мемлекет, этнос, мәдениет, мінсіздігі мен құрылу кезеңін көрсететін қоғамтану категориясы
<variant>кез келген топқа басымдылық жасауға туа біткен немесе қалыптасқан қабілеті
<variant>тұлғалық бостандықтың болмауы, жалпылама идеология және жалпы қоғамдық өмір саясатын сипаттайтын қоғамның және саяси жүйенің белгілі типі
<question>Әдет-ғұрыптық легитимділік негізінде не жатыр?
<variant>салт-дәстүр
<variant>жеке қабілеті
<variant>заң, келісімшарт
<variant>идеология
<variant>мәдениет
<question>Г.Алмонд пен С.Верба тұжырымдамасы бойынша саяси мәдениет типіне кірмейді:
<variant>демократиялық мәдениет
<variant>патриархалдық мәдениет
<variant>бағынушылық мәдениет
<variant>белсенділік мәдениет
<variant>идеологиялық мәдениет
<question>Әлеуметтік теңсіздік және әділеттілікті жоғарғы құндылық етіп жариялайтын саяси идеология
<variant>социализм
<variant>анархизм
<variant>консерватизм
<variant>либерализм
<variant>фашизм
<question>Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов жетекшілік еткен партия:
<variant>Алаш
<variant>Желтоқсан
<variant>Ақ жол
<variant>Руханият
<variant>Отан
<question>Монархия-бұл:
<variant>мемлекеттің жоғарғы өкімет билігі жеке-дара бір билеушінің колында болып,ол әкеден балаға мұра ретінде қалатын түрі
<variant>мемлекеттік биліктің органдарын қалыптастыру сайлау арқылы ерекшеленетін мемлекет формасы
<variant>жалпы мемлекеттік конституцияда бекітілген кез келген мемлекет бөлігінің өзін өзі басқару құқығы
<variant>мемлекет құрамына едәуір дербестік және өзіндік әкімшілік аумақтық бөлінісі бар және аумақтық бірлікке ие болуы мемлекеттік құрылғы формасы
<variant>мемлекеттік кызмет түрін координациялау үшін мемлекеттердің бірігуі
<question>Конфедерация - бұл:
<variant>өздерінің кейбір амал-әрекеттерін үйлестіріп, белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін бірлескен егеменді елдер одағы
<variant>жалпы мемлекеттік конституцияда бекітілген кез келген мемлекет бөлігінің өз өзімен басқару құқығы
<variant>мемлекет құрамына едәуір дербестік және өзіндік әкімшілік-аумақтық бөлінісі бар және аумақтық бірлікке ие болуы мемлекеттік құрылғы формасы
<variant>мемлекеттік биліктің ішкі билігі органдарын қалыптастыру таңдамалы міңездемесімен ерекшеленетін мемлекет формасы
<variant>мемлекеттік билік бір лидерге тәуелді, мұрагерлікпен монарх қызметін иемденушінің билік ету формасы
<question>Платон «идеалды мемлекеттегі» азаматтардың құрамында қандай топтарды атап көрсетті:
<variant>фәлсафашылар, қорғаушылар, егіншілер және қолөнершілер
<variant>аристократтар, олигархтар, демократтар
<variant>өте бай, өте кедей, орташа жағдайдағылар
<variant>жоғарғы тап, ортаңғы тап, төменгі тап
<variant>тек қана фәлсафашылар
<question>Бірнеше мемлекеттік ұйымдастырулардан құралған, әркайсысынын жеке құзреттілігі, өзінің заңдар жүйесі, атқарушы және сот органдары бар мемлекет одақтастығы - бұл:
<variant>федеративті мемлекет
<variant>унитарлықмемлекет
<variant>конфедеративтімемлекет
<variant>құқықтықмемлекет
<variant>авторитарлықмемлекет
<question>XІX ғасырдың екінші жартысындағы «Сот реформасы жайындағы хат» еңбегінің авторы, қазақ ғалымы:
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>Ш.Құдайбердиев
<variant>Шортамбай
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant> А.Құнанбаев
<question>Сайлаудан бас тарту басқаша қалай аталады?
<variant>абсентеизм
<variant>пассивтілік
<variant>интервенция
<variant>гладиаторлық
<variant>идеология
<question>Саяси әлеуметтенудің қандай кезеңінде балалар билікті саяси көсемдер сипаты арқылы ұғына бастайды?
<variant>персонализация
<variant>идеализация
<variant>политизация
<variant>институционализация
<variant>идентификация
<question>Күш қолдану немесе белгілі бір құралдарды пайдалалану мүмкіндігі ретінде түсіндіретін «билік» ұғымының анықтамасы:
<variant>инструменталистік
<variant>Технологиялық
<variant>Болымсыздық
<variant>Теологиялық
<variant>Аналитикалық
<question>Әлеуметтік жүйелер теориясының негізін салушы:
<variant>Т.Парсонс
<variant>М.Вебер
<variant> Ж.Блондель
<variant>Т.Адорно
<variant>Э.Фромм
<question>Авторитарлық мемлекетте қоғам өмірінің қай жағы бақыланбайды?
<variant>жеке қарым-қатынастар
<variant>экономика
<variant>идеология
<variant>саяси элита және тұлға арасынлағы арақатынастар
<variant>мәдени
<question>Қоғамдағы билікті заң шығарушы, атқарушы және соттық етіп бөлу керектігін кім ең алғаш ұсынған?
<variant>Монтескье
<variant>Аристотель
<variant>Ж.Руссо
<variant>К.Маркс
<variant>Платон
<question>Ұйымдастыру құрылымына байланысты саяси партиялар бөлінеді бөлінеді:
<variant>орталықтанған, орталықтанбаған, кадрлық, бұқаралық
<variant>мемлекеттік, авторитарлық, парламенттік
<variant>революциялық, реформаторлық, консервативтік, реакциялық
<variant>ұжымдық, тұлғалық, харизматикалық, консенсуальдык
<variant>революциялық, орталықтанбаған, харизматикалық, кадрлық
<question>Саяси жүйенің институционалдық жүйешесі (подсистема):
<variant>мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар, БАҚ, діни ұйымдар
<variant>саяси өмірді реттейтін құқықтық және моральдық ережелер, саяси дәстүрлер
<variant>саяси қызметтің бағыттары мен түрлері, билікті жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдер
<variant>қоғамның саяси өміріне қатысушылардың саяси идеялары, көзқарастары, түсінігі, сезімдері
<variant>өзара әрекеттің түрлері мен қарым-қатынастарының жиынтығы
<question> Саяси жүйенің нормативтік жүйешесі:
<variant>саяси өмірді реттеуші құқықтық және моральдық нормалар, саяси дәстүрлер
<variant>мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар
<variant>саяси қызметтің түрлері мен бағыттары, билікті жүзеге асырудың әдістері мен жолдары (тәсілдері)
<variant>саяси жүйе аясында және одан тыс өзара әрекеттердің түрлі формалары
<variant>осы қоғам үшін типтік болып, қалыптасып кеткен саяси, ұғым-түсініктер үлгілерінің (стереотиптерінің) кешені
<question>Түрлі объектілерді зерттеу, салыстыру сандық әдістерді қолдану және іс-әрекеттін талдауға негізделетін әлеуметтанулық әдіс-бұл:
<variant>бихевиоризм
<variant>бюрократия
<variant>қауіпсіздік
<variant>билік
<variant>антропология
<question>М.Вебер жіктеуіндегі легитимді үстемдік типтерінің кайсысы жоқ:
<variant>легитимділіктің авторитарлық типі
<variant>легитимділіктің әдет-ғұрыптық типі
<variant>легитимді немесе заңды
<variant>легитимділіктің харизматикалық типі
<variant>легитимділіктің рационалды-құқықтық типі
<question>Партиялық жүйе - бұл:
<variant>билік жүргізуге бағытталған партиялар жиынтығы
<variant>басқарушы элитаның саясатына бағдарламасы қарсы тұратын ұйымдасқан топ
<variant>әлеуметтік институттың түрлілігі
<variant>партиялық жиынтығы мүлдем жоқ саяси биліктің ұйымдасқан формалары
<variant>саяси жүйе типі
<question>Жұртшылықтың көпшілігі саяси элитаның көсемдеріне бақылау жасауға мүмкіндігі бар деп, элитаның басқа теорияларына қарсы «полиархия» концепциясын жасаған батыс саясаттанушысын атаңыз
<variant>Даль
<variant>Лассуэлл
<variant>Истон
<variant>Сартори
<variant>Парето
<question> Саяси режимнің сипатына қарай саяси жүйелер мынандай болып бөлінеді:
<variant>авторитарлық, тоталитарлық, демократиялық
<variant>сайысқа түсетін және әлеуметтік табыстыратын
<variant>дамушы және кертартпа
<variant>ашық және жабық
<variant>төтенше және дистрибутивтік
<question>«Тоталитаризм» терминін саяси айналымға кім енгізді:
<variant>Б.Муссолини
<variant>А.Гитлер
<variant>В.Ленин
<variant>К.Фридрих
<variant>З.Бжезинский
<question>Саяси ұйымдасқан қоғамды анықтау үшін “мемлекет” терминін алғаш қолданған:
<variant>Н.Макиавелли
<variant>И.Кант
<variant>Ф.Гегель
<variant>М.Вебер
<variant>Э.Дюркгейм
<question>«Партия және партиялық жүйелері» еңбегінің авторы:
<variant>Дж.Сартори
<variant>Й.Хайдер
<variant>Ж.Шарло
<variant>М.Дюверже
<variant>В.Парето
<question>Дж.Локк қай шығарманың авторы болып табылады
<variant>Басқару туралы туралы екі трактат
<variant>Мемлекет
<variant>Патша
<variant>Федералист
<variant>Элита
<question>Тирания, олигархия, тимократия, демократияны басқарудың дұрыс емес формалары деп кім анықтаған?
<variant>Платон
<variant>Руссо
<variant>ФомаАквинский
<variant>Мэдисон
<variant>Аристотель
<question>К.Маркс және Ф.Энгельс қандай идеологиялық ағымға теориялық негіздеме берді?
<variant>социализм
<variant>либерализм
<variant>консерватизм
<variant>фашизм
<variant>демократия
<question>Партияның негізгі саяси қызметі:
<variant>билік үшін күрес, оны қолдану немесе оған бақылау жасау
<variant>саяси әлеуметтендіру
<variant>партиялық идеологияны жасау
<variant>саяси құрамын толықтыру
<variant>коммуникативтік
<question>Т.Парсонс көзқарасы бойынша алғашқы әлеуметтенуде қандай институт маңызды:
<variant>Отбасы
<variant>Мектеп
<variant>Армия
<variant>Замандас
<variant>Көршілер
<question>ХХғ. К.Маркс ұсынған жаңа типологияның негізіне қандай критерий қойылған:
<variant>Экономикалық
<variant>Саяси
<variant>Тарихи
<variant>Психологиялық
<variant>Әлеуметтік
<question>Саяси жүйе теориясын кімдер, қашан жасады:
<variant>1950-жж.Д.Истон, Г.Алмонд, Р.Даль, К.Дойч
<variant>1960-жж.Г.Моска, Р.Михельс, Г.Лассуэл, М.Дюверже
<variant>1970-жж.Д.Белл, Р.Арон, У.Ростоу
<variant>1980-жж.Н.Кристолл, И.Валлерстайн
<variant>1990-жж.З.Бжезинский және Фукуяма
<question>Электорат-бұл:
<variant>сайлауда кез келген партияға (үміткерге) дауыс беруші, сайлаушылар құрамы
<variant>адамдардың субъективті қалаулары
<variant>авторитаризмнан демократияға өту теориясы
<variant>қоғамның экономикалық, саяси және мәдени өзгерістері
<variant>саяси партия
<question>Алғаш рет «идеология» терминін енгізді ғалым:
<variant>А. де Треси
<variant>Э.Берк
<variant>Д.Локк
<variant>Платон
<variant>В.Парето
<question>«Мақсат тәсілді ақтайды» сөзінің авторы кім
<variant>Макиавелли
<variant>Локк
<variant>Аристотель
<variant>Ленин
<variant>Платон
<question>Саясаттанудың негізгі ұғымы?
<variant>Билік
<variant>Қоғам
<variant>Жүйе
<variant>Саяси қызығушылық
<variant>Саяси қарым-қатынас
<question>«Мемлекет» еңбегінің авторы:
<variant>Платон
<variant>Аристотель
<variant>Сократ
<variant>Демокрит
<variant>Цицерон
<question>«Патша» (Государь)еңбегінің авторы:
<variant>Н.Макиавелли
<variant>Аристотель
<variant>Платон
<variant>Сократ
<variant>Ж.Боден
<question>Халықаралық ЮНЕСКО ұйымы қандай мәселелермен айналысады:
<variant>мәдениет, ғылым, білім
<variant>бейбітшілік және соғыс
<variant>қызметтес және әріптестік
<variant>ортақ қауіпсіздік
<variant>флора және фаунаны қорғау
<question> Саяси режим дегеніміз:
<variant>белгілі бір мемлекеттегі билікті жүзеге асырудың құралдары мен әдістерінің жиынтығы
<variant>соғыстан кейінгі экономиканы азаматтық тауарлар (өнім) шығаратын өндіріске көшіру
<variant>нақты қоғамдық-саяси негізге сүйенетін саяси тәжірибе мен идеология
<variant>саяси жүйедегі негізді өзгерістің өктемдік тәсілі
<variant>мемлекеттің стратегиясы мен тактикасын жетілдіретін өкілеттігі мен органдар жиынтығы
<question> «Өркениеттердің қақтығысы және әлемдік тәртіптің қайта құрылуы» атты кітаптың авторы, қазіргі заманның зерттеушісі:
<variant> Хантингтон
<variant>Г.Моска
<variant>О.Шпенглер
<variant> Ю.Хабермас
<variant>К.Маркс
<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы мемлекетті «Барлығына қарсы соғыс» ретінде қарастырды:
<variant>Гоббс
<variant>Руссо
<variant>Монтескье
<variant>Локк
<variant>Макиавелли
<question>Саясаттанудың қандай әдісі сауалнамалық зерттеулер жүргізуді тұжырымдайды:
<variant>Әлеуметтанулық
<variant>Жүйелік
<variant>Салыстырмалы
<variant>Бихевиористтік
<variant>Сандық
<question>Саяси институт ретінде саяси партияның жұмыс жасауы және қалыптасу үдерісі:
<variant>Партогенез
<variant>Жетілдіру
<variant>Этногенез
<variant>Құрылу
<variant>Генезис
<question>Национал-социализм ағымы қай мемлекетте қалыптасты:
<variant>Германия
<variant>Португалия
<variant>Италия
<variant>Испания
<variant>Австрия
<question>Демократиялық қоғамға легитимділіктің қай түрі негізделген:
<variant>Рационалды-құқықтық
<variant>Дәстүрлі
<variant>Харизматикалық
<variant>Патриархалдық
<variant>Активисттік
<question>«Плюрализм» термині латын тілінен аударғанда нені білдіреді:
<variant>көпшілік
<variant>артықшылық
<variant>тандалған
<variant>біркелкі
<variant>рационалды
<question>Бір партияның монополиясын қандай саяси режим анықтайды:
<variant>Тоталитаризм
<variant>Авторитаризм
<variant>Демократия
<variant>Тирания
<variant>Посттоталитаризм
<question>Өзімен белгілі бір жерде және белгілі бір уақытта анықталған түрақты саяси субъект міндетін және мақсатын жүзеге асыру тиімділігіне бағытталған әлеуметтік технологиялар түрлілігі
<variant>саяси технология
<variant>саяси режим
<variant>саяси мемлекет
<variant>саяси анклав
<variant>саяси плюрализм
<question>Қандай режим тоталитаризмнан демократияға көшу болып табылады:
<variant>Авторитаризм
<variant>Демократия
<variant>Тирания
<variant>Охлократия
<variant>Монархия
<question>Кратология ғылымы нені зерттейді:
<variant>билік
<variant>мемлекет
<variant>саясат
<variant>шиеленіс
<variant>құқық
<question>Билікті үш тармаққа бөлуді алғаш ұсынған:
<variant>Ш.Л.Монтескье
<variant>Т.Гоббс
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>Н. Макиавелли
<variant>Г. Гроций
<question>Легитимдікті 3 типке бөлуді кім ұсынған:
<variant>М.Вебер
<variant>К.Маркс
<variant>Ф.Гегель
<variant>Д.Локк
<variant>Ж.Ж.Руссо
<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы «мемлекет» терминін ғылыми айналымға енгізген:
<variant>Н.Макиавелли
<variant>Ж-Ж.Руссо
<variant>Ш.Л.Монтескье
<variant>Д.Локк
<variant>Т.Гоббс
<question>Мемлекеттің қандай типі мемлекетті дербес құрылымдарға бөлмеуге негізделген:
<variant>Унитарлық
<variant>Федерация
<variant>Конфедерация
<variant>Республика
<variant>Монархия
<question>Казахстандағы мемлекеттік форма құрылғысын көрсетіңіз:
<variant>Унитарлық мемлекет
<variant>Федерация
<variant>Конфедерация
<variant>Абсолютік монархия
<variant>Автономды республика
<question>Қандай партиялық жүйе тоталитарлық мемлекетке жатады:
<variant>Бірпатиялық
<variant>Көппартиялық
<variant>Партиясыз
<variant>Екіпартиялық
<variant>Үшпартиялық
<question>Оңшыл партияларға жатады:
<variant>Фашистік
<variant>Консервативтік
<variant>Либералдық
<variant>Клерикалдық
<variant>Революциялық
<question>Солшыл партияларға жатады:
<variant>Коммунистік
<variant>Консервативтік
<variant>Либералдық
<variant>Ұлтшылдық
<variant>Клерикалдық
<question>1922 жылы ең алғаш рет фашисттік күштер билікке қай мемлекетте келді:
<variant>Италия
<variant>Франция
<variant>Германия
<variant>Ресей
<variant>АҚШ
<question>Кандай теория мемлекеттің пайда болуын рулардың тайпаға, тайпалардың одан үлкен қауымдастыққа, олардың одан әрі мемлекетке дейін бірігуінен деп түсіндіреді:
<variant>Патриархтық
<variant>Дәстүрлі
<variant>Теократиялық
<variant>«Зорлық жасау»теориясы
<variant>Қоғамдық келісім теориясы
<question>Қандай тұжырымдама мемлекеттің пайда болуын құдайдың құдіретімен түсіндіреді:
<variant>Теократиялық
<variant>Патриархтық
<variant>Рационалды
<variant>«Зорлық жасау» теориясы
<variant>Қоғамдық келісім теориясы
<question>Жұмыссыздық бойынша берілетін жәрдемақымен қамтамасыз етумен мемлекеттің қандай қызметі айналысады:
<variant>Әлеуметтік
<variant>Ұйымдастырушы
<variant>Экономикалық
<variant>Құқықтық
<variant>Сыртқы
<question>Либерализм идеясының негізін қалаушы:
<variant>Д.Локк
<variant>Бернштейн
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Маркс
<variant>Э.Берг
<question>Ең алғаш бұқаралық партиялар қашан пайда болды:
<variant>XIXғ
<variant>XVIғ
<variant>XVIIғ
<variant>XVIIIғ
<variant>XXғ
<question>«Теократия» термині нені білдіреді:
<variant>дінбасшылар билігі
<variant>көпшілік билігі
<variant>халық билігі
<variant>байлар билігі
<variant>тиран билігі
<question>Қоғамның саяси жүйесіне зор ықпал етеді:
<variant>экономикалық жүйе
<variant>құқықтық жүйе
<variant>әлеуметтік жүйе
<variant>рухани жүйе
<variant>идеологиялық жүй
<question>Төменде көрсетілген еңбектердің қайсысы Цицеронға тиесілі:
<variant>«Заңдар туралы»
<variant>«Саясат»
<variant>«Этика»
<variant>«Риторика»
<variant>«Критон»
<question>Насихаттауды жүзеге асыру партияның қандай қызметіне жатады:
<variant>Идеологиялық
<variant>Әлеуметтік
<variant>Саяси
<variant>Басқарушы
<variant>Бақылаушы
<question>Қоғамның даму міндеті мен мақсатын анықтау саяси жүйенің қай функциясына жатады:
<variant>Мақсатты
<variant>Интеграциалық<variant>Ұйымдастырушылық
<variant>Регулятивті
<variant>Саяси
<question>Саяси партиялардың негізгі мақсаты неден тұрады:
<variant>саяси билік үшін күреске қатынасу және оны қолдану
<variant>партияларға сайланушыларды тарту
<variant>бағдарламаларды практикалық жүзеге асыруды орнату
<variant>адамдардың міндетін қорғау
<variant>қоғам дамуының бағыт бағдарын ұсыну
<question>Саяси тәртіп белгісіне критерий болып табылады:
<variant>саяси билікті жүзеге асырудағы әдістер
<variant>Суверенитет
<variant>Саяси бостандық
<variant>Саяси қызығушылық
<variant>Басқару
<question>Билікті жүзеге асыруға қатысуына байланысты партиялар қандай топтарға бөлінеді:
<variant>Билік етуші және оппозициялық
<variant>Демократиялық және демократиялық емес
<variant>Бұқаралық және кадрлық
<variant>Жұмсақ және қатты
<variant>Зайырлы және діни
<question>Қазахстанда үкіметтің барлық мүшелерін тағайындауға кімнің құқығы бар:
<variant>Президент
<variant>Жоғары сот
<variant>Сенат
<variant>Парламент
<variant>Конституциалық кеңес
<question>Басқару формасы деген не:
<variant>Жоғарғы мемлекеттік биліктің ұйымдастырылуы және құрылуы
<variant>Мемлекеттің сипаттамасы
<variant>Мемлекеттің бөлігі
<variant>Мемлекеттің шекаралық-ұйымдастырылған құрылымы
<variant>Билікті жүзеге асыру әдістерінің жиынтығы
<question>«Государь», «Флоренция тарихы» еңбектерінің авторы
<variant>Н.Макиавелли
<variant>Д.Локк
<variant>Светонии
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>Ш.Л.Монтескье
<question>«Тәуелсіздік Декларациясы» авторы:
<variant>Т.Джефферсон
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>Светоний
<variant>Д.Локк
<variant>Ш.Л.Монтескье
<question>Заң шығарушы билікті көрсетілген функциялардың қайсысы сипаттайды:
<variant>Заңдарды қабылдау
<variant>Атқарушы билікке есеп береді
<variant>Ішкі саясатты жүзеге асыру
<variant>Соттың әділдігін жүзеге асыру
<variant>Мемлекеттік басқару
<question>Басқалардың пікіріне шыдамдылық көрсету қалай аталады:
<variant>Толеранттық
<variant>Компромисс
<variant>Плюрализм
<variant>Консенсус
<variant>Волюнтаризм
<question>Вебер бойынша легитимдік түрлері?
<variant>Харизматикалық, әдет-ғұрыптық, құқықтық
<variant>Қоғамдық, мемлекеттік, азаматтық
<variant>Авторитарлық, демократиялық, тоталитарлық
<variant>Діни, дүниетанымдық
<variant>Мемлекеттік, саяси
<question>Биліктің теологиялық тұжырымдамасы қай дәуірді сипаттайды:
<variant>Ортағасырлық
<variant>Жаңа заман
<variant>Құлдық дәуірі
<variant>Реформация
<variant>Қайта өрлеу
<question>«Саяси мәдениет» ұғымын ең алғаш енгізген:
<variant>И. Гердер
<variant>М. Вебер
<variant>Р. Пауэлл
<variant>У. Розембаум
<variant>Г. Алмонд
<question>Саяси партиялар тарихын үш кезеңге бөлген ғалым (аристократиялық топ, саяси клуб, көпшілік партия):
<variant>М. Вебер
<variant>Э. Бернштейн
<variant>Р. Арон
<variant>А. Бентли
<variant>Р. Даль
<question>Партиялық жүйе – бұл:
<variant>Барлық қолданыстағы және әрекет етуші партиялар жиынтығы
<variant>Мемлекет және партия арасындағы арақатынастар жүйесі
<variant>Партияның билікті жүзеге асыру жүйесі
<variant>Өкілдік мекемелер жүйелері
<variant>Лоббистік топтар
<question>Қазақстанда сайлау жүйесінің қандай типі қолданылады:
<variant>Аралас
<variant>Мажоритарлық
<variant>Пропорционалдық
<variant>Либералдық
<variant>Азаматтық
<question>Билік туралы ғылым:
<variant>Кратология
<variant>Элитология
<variant>Саясаттану
<variant>Мәдениеттану
<variant>Әлеуметтану
<question>Қашан Қазақстан OБСЕ ұйымына төрағалық етті:
<variant> 2010ж
<variant>2009ж
<variant>2011 ж
<variant>2012 ж
<variant>2013 ж
<question>«Элита» ұғымын ғылыми айналымға кім енгізді:
<variant>В.Парето
<variant>Г.Моска
<variant>Р.Михельс
<variant>Р.Миллс
<variant>Г.Гегель
<question>Мемлекет, партиялар, қоғамдық қозғалыстар және т.б. көмегімен саяси қызметтердің жүзеге асуын зерттейтін саясаттанудың әдісі:
<variant>институционалдық
<variant>салыстырмалы
<variant>жүйелік
<variant>тарихи
<variant>әлеуметтанымдық
<question>О.Тоффлердің пікірінше, билік ресурстарының қазіргі кезде әлемде ерекше маңызға ие түрлері:
<variant>білім мен ақпарат
<variant>экономикалық
<variant>Әлеуметтік
<variant>Мәжбүрлеу
<variant>нормативтік
<question>Саяси мәдениеттің қандай функциясы азаматтық және саяси белсенділіктің жоғары деңгейін қалыптастырады:
<variant>Әлеуметтендіру
<variant>Нормативті
<variant>Танымдық
<variant>Интеграциялық
<variant>Коммуникацялық
<question>Қырғи қабақ соғыс кезінде әлемдік тәртіптің қандай типі болғанын көрсетіңіз:
<variant>Биполярлық
<variant>Бірполярлық
<variant>Көпполюстіқ
<variant>Үшполярлық
<variant>Бірполюсті
<question>Көп ұлтты мемлекеттердегі аз ұлттың өкілдерінің бөлек мемлекет болып бөлініп шығуға немесе автономия алуға ұмтылуы:
<variant>Сепаратизм
<variant>Лоббизм
<variant>Изоляционизм
<variant>Либерализм
<variant>Консерватизм
<question>БҰҰ қай жылы пайда болды?
<variant>1945 ж
<variant>1949 ж
<variant>1953 ж
<variant>1947 ж
<variant>1960 ж
<question>Қандай ұйым БҰҰ бастамасы бойынша жасалмаған?
<variant>НАТО
<variant>Халықаралық сот
<variant>Халықаралық валюталық фонд
<variant>Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы
<variant>ЮНЕСКО
<question>Азия континентініңде Қазақстан мүшелік ететін ең үлкен халықаралық ұйымы?
<variant>ШЫҰ
<variant>ОПЕК
<variant>ЮНЕСКО
<variant>БҰҰ
<variant>ТМД
<question>Демократия кезіндегі биліктің ресми көзі:
<variant>халық
<variant>монарх
<variant>аристократия
<variant>бюрократия
<variant>дін басылары

Приложенные файлы

  • docx 14763564
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий