тести ЗЕД підприємства

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” прийнятий в:
А. 1991 р.
Б. 1995 р.
В. 2000 р.
Г. 2002 р.
2. До принципів зовнішньоекономічної діяльності не відноситься:
А. Принцип свободи
Б. Принцип юридичної рівності і недискримінації
В. Принцип верховенства закону
Г. Принцип митного регулювання
3. Імпорт це –
А. Ввезення в країну іноземних товарів
Б. Вивезення за кордон товарів, які продані іноземному покупцеві або ж призначені для продажу на іноземних ринках
В. Торгівля однієї країни з іншими, яка складається з експорту та імпорту товарів та послуг
Г. Сума вартостей експорту та імпорту країни або групи країн за певний час (місяць, квартал, рік)
4. У товарній структурі експорту України переважають:
А. Сировина та товари первинної обробки
Б. Товари переробної промисловості
В. Товари народного вжитку
Г. Продукти харчування
5. Послуги, які надаються при виконанні проектно-конструкторських, будівельно-монтажних робіт – це
А. Інжиніринг
Б. Кліринг
В. Опціон
Г. Хеджування
6. Дії держави, щодо забезпечення сприятливих умов для реалізації на внутрішньому ринку товарів національних виробників та захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції це –
А. Інтернаціоналізація
Б. Глобалізація
В. Міжнародне кооперування
Г. Протекціонізм
7. Добровільність участі у ЗЕД; свобода у виборі форм здійснення ЗЕД; підпорядкування законам України; гарантування права власності на результати діяльності суб'єктам ЗЕД це - принцип
А. Суверенітету
Б. Свободи
В. Рівності
Г. Еквівалентності обміну
8. Зовнішньоекономічна діяльність - це
А. Купівля та ввезення товару з-за кордону
Б. Діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами
В. Така організація справ, за якої власник торгової марки, торгового знаку або авторського права дає дозвіл іншій фірмі їх використовувати при виконанні узгоджених умов, що стосуються оплати за такий дозвіл
Г. Надання інженерно-консультаційних послуг покупцеві для реалізації технічного проекту (підготовка техніко-економічного обґрунтування) проектів, проведення науководослідних робіт, здійснення консультацій, нагляду, випробування тощо
9. Вид зовнішньоекономічної діяльності, який включає міжнародні розрахунки, платежі та кредити це -
А. Фінансові операції
Б. Кооперація
В. Науково-технічні зв’язки
Г. Міжнародні орендні відносини
10. За Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до органів державного регулювання ЗЕД відносяться:
А. Верховна Рада України
Б. Національний банк України
В. Міністерство закордонних справ
Г. Всі відповіді вірні
11. Демпінг це -
А. Продаж товару за кордоном за ціною, нижчою його "нормальної ціни", який завдає або загрожує завдати матеріальної шкоди промисловості, утвореної на території країни-імпортера
Б. Митні процедури
В. Будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та реалізацією товару на зовнішньому ринку
Г. Надання дилерських знижок при реалізації товару
12. Політика яка спрямована на реалізацію конкурентоспроможних товарів на світовому ринку і стимулювання їх виробництва називається:
А. Експортна зовнішньоторговельна
Б. Стимулювання іноземних інвестицій
В. Валютна
Г. Митна
13. Система економічних і організаційних заходів по використанню дисконтної ставки відсотка для регулювання руху інвестицій і збалансування платіжних зобов'язань, орієнтованих на коригування валютного курсу це –
А. Валютна девізна політика
Б. Валютна інтервенція
В. Валютна дисконтна політика
Г. Дисконтування
14. Кількісним показником, який характеризує значимість експорту для економіки в цілому і окремих галузей із тих чи інших видів продукції є:
А. Імпортна квота
Б. Експортна квота
В. Платіжний баланс
Г. Валютний курс
15. Езв.р./Еб.р.*100 згідно даної формули визначається
А. Темпи росту експорту
Б. Експортна квота
В. Темпи приросту експорту
Г. Експорт на душу населення
16. Ізв.р./Іб.р.*100 згідно даної формули визначається
А. Темпи росту імпорту
Б. Імпортна квота
В. Темпи приросту імпорту
Г. Імпорт на душу населення
17. За допомогою відношення зовнішньоторговельного обороту до кількості населення визначають
А. Темпи росту зовнішньоторговельного обороту
Б. Зовнішньоторговельна квота
В. Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту
Г. Зовнішньоторговельний оборот на душу населення
18. Під даним поняттям розуміють вартість зовнішньоторговельного обороту та вартість транзитних товарів
А. Товарною структурою
Б. Географічною структурою
В. Інституційною структурою
Г. Генеральною торгівлею
19. Продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше ввезені на територію України це –
А. Експорт
Б. Імпорт
В. Реекспорт
Г. Лізинг
20. Україна стала учасницею ООН у
А. 1945 р.
Б. 1991 р.
В. 2000 р
Г. 2008 р.
21. Дайте визначення зовнішньоторговельного обороту:
А. Це вивезення за кордон товарів, які продані іноземному покупцеві або ж призначені для продажу на іноземних ринках
Б. Це торгівля лише однієї країни з іншою, яка складається з експорту та імпорту товарів і послуг
В. Сума вартостей експорту та імпорту країни за певний час (місяць, квартал, рік)
Г. Здатність суспільного виробництва даної країни виробляти необхідну кількість конкурентоспроможних товарів для зовнішнього ринку
22. Національний режим регулювання ЗЕД передбачає:
A. Що для окремих іноземних суб'єктів встановлюють пільги при здійснені ними зовнішньоекономічних операцій на території нашої країни
Б. Що до іноземних суб'єктів при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій на території нашої держави застосовується відповідне національне законодавство у повному обсязі
B. Здійснення державного страхування кредитів
Г. Надання пільг при здійсненні митного контролю
23. Основою діяльності цієї організації є сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері та міжнародних розрахунках, а також поліпшенні макроекономічних умов всіх країн-членів організації:
A. Світова організація торгівлі
Б. Міжнародний валютний фонд
B. Європейський союз
Г. Організація об’єднаних націй
24. Квотування - це
A. Кількісне чи вартісне обмеження експорту чи імпорту, що вводиться на певний строк на окремі товари і послуги, у відношенні окремих країн і їхніх груп
Б. Система письмових дозволів на експорт чи імпорт, що видаються державними органами
B. Допомога підприємствам в грошовій формі, що надається державою для стимулювання експорту і підвищення конкурентоспроможності їхньої продукції на зовнішніх ринках шляхом надання їм можливості знижувати експортні ціни без зменшення прибутку
Г. Нав'язане експортеру під погрозою санкції зобов'язання з обмеження експорту визначених товарів у імпортуючу країну
25. Основна функція протекціонізму це -
A. Забезпечувати розвиток монополізму на світовому ринку
Б. Захищати вітчизняні галузі виробництва від іноземної конкуренції
В. Здійснювати контроль за валютними операціями
Г. Не захищати нові галузі від іноземної конкуренції
26. Експортні субсидії це -
А. Допомога підприємствам в грошовій формі, що надається державою для стимулювання експорту і підвищення конкурентоспроможності їхньої продукції на зовнішніх ринках шляхом надання їм можливості знижувати експортні ціни без зменшення прибутку
Б. Форма застави, що імпортер повинен внести у свій банк в національній чи іноземній валюті перед закупівлею іноземного товару
В. Нав'язане експортеру під погрозою санкції зобов'язання з обмеження експорту визначених товарів у імпортуючу країну
Г. Режим регулювання ЗЕД який застосовується у вільних спеціальних економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку нашої країни
27. Податок, який стягується підчас перетину митного кордону України у зв'язку із ввозом іноземного товару в країну:
А. Мито
Б. Податок на додану вартість
В. Єдиний фіксований податок
Г. Акциз
28. Демпінг - це продаж за кордоном товарів за цінами, які порівняно з цінами у країнах експорту
A. Дещо вищі
Б. Такі самі
B. Нижчі
Г. Значно вищі
29. Що відноситься до заходів стимулювання зовнішньоторговельних операцій
А. Субсидіювання
Б. Ліцензування
В. Квотування
Г. Встановлення мита
30. Адвалорне мито:
А. Нараховується сезонно у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом
Б. Нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом
В. Мито на строк не більше чотирьох місяців
Г. Запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності
31. До головних напрямків митної політики України відносяться:
А. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи
Б. Сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб
В. Застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України
Г. Всі відповіді вірні
32. Митне законодавство України здійснюється:
А. Лише на території України та інших країн учасниць Митного союзу
Б. На території України та інших країн відповідно до законів України та ЄС
В. Лише на території України відповідно до законів України
Г. Лише на території України та інших країн відповідно до положень СОТ
33. Митний контроль, що здійснюється на території України не включає стадії:
А. Заповнення митних документів суб'єктами ЗЕД (декларації). В них фіксуються дані про товар, який підлягає експорту/імпорту
Б. Проведення митного огляду товару, що підлягає експорту/імпорту
В. Проведення технічного огляду транспорту
Г. Отримання товару з митниці та сплата мита
34. Митний пост –
А. Центральний апарат Державної митної служби України
Б. Є структурним підрозділом регіональної митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
В. Це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій
Г. Податок, який стягується при перетинанні товарами митного кордону певної країни
35. Єдиний митний тариф України - це
А. Містить деталізований перелік товарів, що оподатковуються імпортним, експортним і транзитним митом
Б. Відносини, які виникають між державою і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з приводу умов перетинання національного кордону товарами, капіталами, послугами, робочою силою
В. Сукупність правил, відповідно до яких товари переміщуються через кордон
Г. Систематизований перелік ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, вивозяться за межі цієї території або переміщуються транзитом по цій території
36. Антидемпінгове мито –
А. Застосовується для протидії імпорту за демпінговими цінами
Б. Направлене на збільшення доходів державного бюджету
В. Вводиться для окремих країн з метою заохочення імпорту деяких товарів
Г. Застосовується до деяких товарів з визначених країн
37. Іноземна валюта - це
А. Акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, виражені у національній валюті України
Б. Грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України
В. Іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави
Г. Золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів
38. Акцизний збір –
А. Непрямий податок на високорентабельні товари, включений у його ціну
Б. Податок, який стягують з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при перетинанні товарами митного кордону певної країни
В. Тариф, тверда ставка, яка застосовується до переліку товарів, що піддягають експорту/ імпорту із зазначеним проти кожного з них розміру митного податку у вигляді проценту або грошової суми від одиниці товару
Г. Митна вартість товарів, які провозяться через територію України транзитом
39. Митний склад –
А. Митний режим, за якого ввезені товари зберігаються на складі під митним контролем без справляння податків і зборів
Б. Митний режим, де не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання
В. Митний орган, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи
Г. Структурний підрозділ регіональної митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
40. Основним документом нормативно-правової бази, що регулює валютні операції учасників ЗЕД, є:
А. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Б. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»
В. Митний кодекс України
Г. Податковий кодекс України
41. Індивідуальної ліцензії потребують такі валютні операції
А. Ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком випадків, передбачених законодавством України
Б. Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі
В. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави
Г. Всі відповіді вірні
42. Під час підготовки зовнішньоекономічної операції вивчаються такі фактори:
А. Політичні відносини з країною-контрагентом
Б. Цінова політика
В. Специфічні вимоги ринку
Г. Всі відповіді вірні
43. За структурно-правовим критерієм фірми поділяються на:
А. Фірми, товариства, індивідуальних підприємців, торговельно-посередницькі організації
Б. Концерни, товариства, холдінги, асоціації
В. Акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, командитні товариства
Г. Індивідуальних підприємців, спілки та товариства
44. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за господарськими операціями резидентів регулюється
А. Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»
Б. Митним кодексом
В. Законом України «Про ЗЕД»
Г. Податковим кодексом
45. Як називається знижка яка надається продавцями своїм постійним представникам і посередникам?
А. Дилерська знижка
Б. Прогресивна знижка
В. Загальна знижка
Г. Сезонна знижка
46. Показники ефективності діяльності фірми поділяються на:
А. Абсолютні та відносні
Б. Абсолютні та змінні
В. Відносні та змінні
Г. Постійні і змінні
47. До видів угод зустрічної торгівлі не належать:
А. Лізинг
Б. Зустрічні закупки
В. Поставки на комплектацію
Г. Операції на давальницькій сировині
48. До показників конкурентноздатності фірми відноситься:
А. Коефіцієнт оберненості оборотних активів
Б. Коефіцієнт конкурентноздатності фірми
В. Середня норма рентабельності фірми
Г. Коефіцієнт ліквідності оборотних активів
49. Операції безвалютного обміну товарів одного чи різних видів на еквівалентну за вартістю кількість іншого товару чи товарів без використання фінансового механізму взаємних розрахунків - це
А. Бартерні операції
Б. Комерційна компенсація
В. Демпінг
Г. Зустрічні закупки
50. Бартерні угоди мають такі особливості
А. Оформлення угоди одним контрактом
Б. Здійснення угоди повністю на основі зустрічних зобов'язань без використання грошових переказів
В. Разовий характер угоди й участь в ній, як правило, двох сторін
Г. Всі відповіді вірні
51. Експортно-імпортні операції, що доповнюються прийняттям партнерами зустрічних зобов'язань (експортером) з закупівлі конкретно визначених товарів і послуг у імпортера, а імпортером - з поставки обумовлених товарів і послуг імпортеру називаються
А. Хеджування продажем
Б. Міжнародні зустрічні операції
В. Валютний арбітраж
Г. Кліринг
52. До факторів зовнішнього підприємницького мікросередовища належать:
А. Споживачі
Б. Конкуренти
В. Посередники
Г. Всі відповіді вірні
53. Для бартерної угоди не характерно:
А. Разовий характер
Б. Оформлення угоди одним контрактом
В. Оплата за поставлений товар
Г. Термін виконання угоди один - два роки
54. Місткість ринку -
А. Обсяг товарів, які реалізуються на ринку протягом певного часу, та розраховується у фізичному чи вартісному вираженні за один рік
Б. Бажання та можливість покупців купити товар, або можливість фірми - експортера продати на цьому ринку свій товар
В. Систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку маркетинговою ситуацією, яка стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати
Г. Показник який визначає наскільки товари, що виробляються або вироблятимуться даним підприємством, відповідають потребам, смакам, бажанням споживача
55. Згідно даної угоди допускається продаж експортеру застарілої моделі в залік нової продукції, що поставляється
А. Зустрічної закупки
Б. З повною компенсацією
В. З частковою компенсацією
Г. Викуп (відкуп) застарілої продукції
56. Дайте визначення терміну "кон'юнктура":
А. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку товарів
Б. Оптимальне співвідношення ціна-якість товару
В. Фіксована частка, пропорція, відсоток
Г. Форма безготівкового розрахунку між банками
57. Функціями зовнішньоекономічної діяльності є:
А. Організація міжнародного грошового обігу
Б. Організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах
В. Міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці
Г. Всі відповіді вірні
58. Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
А. Фізичні особи
Б. Об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб
В. Спільні підприємства
Г. Всі відповіді вірні
59 До загальних принципів зовнішньоекономічної діяльності не відносяться
А. Принцип науковості
Б. Принцип суверенітету
В. Принцип взаємовигідності
Г. Принцип системності
60. Специфічні принципи організації міжнародних економічних відносин які розроблені Генеральною Асамблеєю ООН міститься в
А. Хартії економічних прав і обов’язків держав
Б. Білій книзі
В. Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Г. Міжнародних договорах
61. Під даним видом операцій розуміють операції, пов'язані з купівлею і продажем товарів, які виконуються за дорученням виробника-експортера незалежним від нього торговельним посередником на основі угоди або доручення
А. Банківські операції
Б. Аудиторські операції
В. Торговельно-посередницькі операції
Г. Валютні операції
62. Комісійні операції полягають в здійсненні однією стороною, що іменується
А. Агентом, за дорученням іншої сторони, що іменується комітентом, угод від свого імені, але за рахунок клієнта
Б. Комісіонером, за дорученням іншої сторони, що іменується комітентом, угод від свого імені, але за рахунок клієнта
В. Принципалом, за дорученням іншої сторони, що іменується агентом, угод від свого імені, але за рахунок клієнта
Г. Брокером, за дорученням іншої сторони, угод від свого імені, але за рахунок клієнта
63. Консигнаційні операції здійснюються на основі договору
А. Комісії
Б. Купівлі-продажу
В. Консигнації
Г. Оренди майна
64. При здійсненні агентських операцій беруть участь
А. Агенти і принципали
Б. Комісіонери і посередники
В. Дилери і брокери
Г. Маклери і дилери
65. Зареєстрованим посередником, що сприяє здійсненню угод між заінтересованими сторонами клієнтами на біржах товарів, цінних паперів, валют є:
А. Брокер
Б. Агент
В. Комісіонер
Г. Консигнатор
66. Сукупність дій держави з метою підтримання економічної стабільності і створення основних засад розвитку міжнародних економічних відносин за рахунок впливу на валютний курс і на валютні відносини це -
А. Імпортна політика
Б. Валютна політика
В. Політика в сфері стимулювання іноземних інвестицій
Г. Митно-тарифна політика
67. Розподіл зовнішньоекономічних зв’язків за суб’єктами та методами товарного обміну це -
А. Товарна структура
Б. Інституціональна структура
В. Географічна структура
Г. Геометрична структура
68. Класична схема здійснення лізингових операцій у міжнародній практиці передбачає участь таких суб'єктів:
А. Лізингодателя
Б. Лізингоотримувача
В. Постачальника устаткування
Г. Всі відповіді вірні
69. Митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов’язковим подальшим поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування це -
А. Спеціальна митна зона
Б. Переробка на митній території України
В. Тимчасове ввезення (вивезення)
Г. Експорт
70. Разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції, називається:
А. Генеральна ліцензія
Б. Спеціальна ліцензія
В. Разова ліцензія
Г. Експортна ліцензія
71. Міжнародний господарський контракт згідно якого одна сторона бере на себе певні обов'язки, а інша приймає права, називається:
А. Складний
Б. Односторонній
В. Частковий
Г. Благодійний
72. Міжнародний господарський контракт який передбачає дотримання сторонами всіх формальностей відповідно до вимог міжнародного економічного права та національного законодавства, називається:
А. Благодійний
Б. Загальний
В. Односторонній
Г. Формальний
73. Контракти, в яких чітко вказані координати сторін, називаються:
А. Складні
Б. Безіменні
В. Іменні
Г. Прості
74. Контракти, які передбачають здійснення зовнішньоекономічної операції протягом тривалого проміжку часу, називаються:
А. Індивідуальні
Б. Одноразові
В. Тривалі
Г. Колективні
75. Контракт, який передбачає реалізацію поточних завдань в межах загального міжнародного господарського контракту, називається:
А. Попередній
Б. Частковий (тактичний)
В. Загальний
Г. Основний
76. Контракти, в яких не вказуються координати сторін, називаються:
А. Абстрактні
Б. Каузальні
В. Безіменні
Г. Другорядні
77. Контракти, в яких в повній мірі враховуються вимоги міжнародного контрактного права, називаються:
А. Реальні
Б. Типові
В. Головні
Г. Другорядні
78. Приховане датування експортерів через надання пільг по сплаті податків, пільгові умови страхування, повернення імпортних мит, називається:
А. Непрямі субсидії
Б. Прямі субсидії
В. Закриті субсидії
Г. Хеджування
79. Бюджетне фінансування внутрішнього виробництва товарів, що конкурують з імпортними, називається:
А. Пільгове оподаткування
Б. Експортні субсидії
В. Внутрішні субсидії
Г. Митні платежі
80. Своєрідна застава в грошовій формі, яку імпортер має внести в банк перед закупівлею партії іноземного товару, називається:
А. Експортні субсидії
Б. Валютний кредит
В. Імпортний депозит
Г. Антидемпінгові заходи
81. Згідно умов Інкотермс термін «Відправлення» характерний для групи
А. D
Б. С
В. Е
Г. F
82. Продавець виконав свої зобов'язання по поставці товару тоді, коли він надав товар у розпорядження покупця безпосередньо на своїй території (завод, фабрика, склад) згідно умов
А. ЕХW
Б. FСА
В. FAS
Г. FОВ
83. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт необхідні для поставки товару у погоджений порт призначення, згідно умов
А. ЕХW
Б. DDU
В. DDР
Г. СFR
84. Продавець виконав свої зобов'язання тоді, коли товар доставлений у зазначене місце безпосередньо на території покупця, згідно умов
А. FОВ
Б. ЕХW
В. DDР
Г. СІР
85. До обов'язкових умов зовнішньоторговельного контракту відноситься:
А. Предмет контракту
Б. Санкції і рекламації
В. Умови платежу
Г. Всі відповіді вірні
86. Повна юридична назва сторін міжнародного господарського контракту вказується у:
А. Статті про ціну
Б. Преамбулі
В. Статті про предмет контракту
Г. Статті про базові умови поставки товару
87. Параметри технічного рівня товару міжнародного господарського контракту вказуються у статті
А. Умови платежу
Б. Здача та приймання товару
В. Термін поставки
Г. Якість товарів
88. Заходи захисту від порушень з боку покупця, та продавця міжнародного господарського контракту вказуються у статті
А. Економічні санкції
Б. Арбітраж
В. Страхування
Г. Форс-мажор
89. Імовірна подія або сукупність подій, на випадок яких проводиться страхування називається
А. Аварія
Б. Збиток номінальний
В. Страховий ризик
Г. Збиток прямий
90. Валютне регулювання здійснюється на
А. Міждержавному рівні
Б. Регіональному рівні
В. Національному рівні
Г. Всі відповіді вірні
91. Ціни товарів у внутрішній оптовій або зовнішній торгівлі різних країн, що публікуються в друкованих виданнях називаються
А. Довідкові (індикативні)
Б. Біржові котирування
В. Ціни аукціонів
Г. Ціни попередніх угод
92. Зниження обігового курсу валюти власної країни це -
А. Ревальвація валюти
Б. Девальвація валюти
В. Валютна інтервенція
Г. Корекція облікових ставок
93. Методи цінової роботи на зовнішньому ринку полягає в завоюванні певної частки ринку, використовуючи низькі ціни (відхилення 5-10 % від цін конкурентів) з метою ознайомлення споживача з товаром фірми і привертання уваги до нього називається, як установлення цін на товар
А. З урахуванням послідовного проходження сегментами ринку
Б. При продажі товарів з урахуванням стимулювання комплектного продажу
В. Із погляду захисту позиції
Г. При виході на новий ринок
94. Методи цінової роботи на зовнішньому ринку передбачає що протягом 1-2 років при оптимальному завантаженні виробничих потужностей (звичайно 80%) забезпечують відшкодування витрат і розрахункового прибутку на вкладений капітал (15-20 %), називається, як установлення цін
А. На товар з урахуванням задовільного відшкодування витрат
Б. На товар з урахуванням стимулювання комплектного продажу
В. На основі закритих торгів
Г. При виході на новий ринок
95. Даний методи цінової роботи на зовнішньому ринку використовується при установленні цін за географічним принципом, коли всі замовники в межах зони сплачують ту саму сумарну ціну, а самі ціни підвищуються в міру віддалення від зони.
А. Установлення ціни ФОБ
Б. Установлення цін з наступною фіксацією
В. Установлення зональних цін
Г. Установлення єдиної ціни з включеними у неї витратами на доставку
96. Спосіб фіксації ціни встановлюється в момент підписані контракту і не підлягає зміні в ході його виконання, називається
А. Ковзка ціна
Б. Рухома ціна
В. Тверда ціна
Г. Змінна ціна
97. Світові ціни на товари, які публікуються в прайс-листах це -
А. Ковзка ціна
Б. Ціни фактичних угод
В. Рухома ціна
Г. Номінальна ціна
98. Ціни, які встановлюються, як правило, у ТНК та використовуються при здійсненні зовнішньоторговельних операцій між їх структурними підрозділами, що розташовані в різних частинах світу це -
А. Трансфертні ціни
Б. Спеціалізовані ціни
В. Ринкова ціна
Г. Розрахункові ціни
99. Метод установлення цін на товар з урахуванням задовільного відшкодування витрат називається політикою
А. Цільових цін
Б. Зняття вершків
В. Збиткового лідера
Г. Проникнення
100. Яка із перелічених знижок встановлюється за розрахунки готівкою на момент передачі товару або товаросупроводжуючих документів. Становить: 2-3% від вартості угоди
А. Знижка сконто
Б. Кількісна знижка
В. Бонусна знижка
Г. Закрита знижка
101. Умовно валютні ризики поділяють на
А. Прямі і зворотні
Б. Короткострокові і довгострокові
В. Фіксовані і невизначені
Г. Курсові та інфляційні
102. Різновидом прямого валютного застереження вважається застереження
А. Мультивалютне
Б. Хеджування
В. Про перегляд сторонами контрактної ціни
Г. Визначення курсу перерахунку валюти ціни у валюту платежу
103. Встановлення центральним банком нижчого курсу національної валюти за фіксованого обмінного курсу називається
А. Інтервенція
Б. Дефляція
В. Девольвація
Г. Ревальвація
104. Умова, що включається в договір міжнародної купівлі-продажу товарів з метою страхування експортера від ризику зниження курсу валюти платежу між моментом укладення угоди і фактичним моментом оплати, називається
А. Валютний прибуток
Б. Валютний демпінг
В. Валютна інтервенція
Г. Валютна обмовка
105. Страхування валютного ризику шляхом створення зустрічних вимог і зобов’язань в іноземній валюті, це -
А. Ф’ючерс
Б. Форвард
В. Хеджування
Г. Опціон
106. Для даної угоди характерне те, що термін її укладення збігається з терміном виконання і при такій угоді валюта повинна бути поставлена зразу ж (як правило, не пізніше двох робочих днів після укладення угоди)
А. Угоди «спот»
Б. Форварду
В. Хеджування
Г. Опціону
107. Національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші валюти, називається
А. Валютне обмеження
Б. Валюта повної конвертованості
В. Валюта часткової конвертованості
Г. Неконвертована валюта
108. Відносна ціна валют двох країн це -
А. Частковий валютний курс
Б. Номінальний валютний курс
В. Повний валютний курс
Г. Фіксований валютний курс
109. Встановлення максимального та мінімального значення курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют, в межах яких може змінюватися поточний обмінний курс на ринку, це -
А. Валютний курс
Б. Валютний ринок
В. Валютний коридор
Г. Валютний опціон
110. Частина золотовалютних ресурсів країни у вигляді валют інших країн і спеціальних прав запозичення, які країна використовує у міжнародних розрахунках, стикаючись із труднощами платіжного балансу є:
А. Валютний кошик
Б. Валютний курс
В. Валютний союз
Г. Валютні ресурси
111. Вид цінного паперу, грошовий документ строго встановленої законом форми, що містить наказ власника рахунку (чекодавця) банку про виплату власнику чека зазначеної в ньому суми грошей по пред'явленні чи протягом терміну, встановленого законодавством, це –
А. Вексель
Б. Банківські перекази
В. Інструкції системи SWIFT
Г. Чек
112. Грошова одиниця, в якій здійснюються розрахунки за зовнішньоторговельним договором , це –
А. Валюта контракту
Б. Валютний курс
В. Валютний опціон
Г. Валютна обмовка
113. Даний вид чеку виписується на користь визначеної особи і може бути переданий іншому власнику при наявності індосаменту
А. Іменний чек
Б. Чек на пред'явника
В. Банківський чек
Г. Ордерний чек
114. Вексель який являє собою лише обіцянку заплатити зазначену суму грошей у визначений термін, називається
А. Переказний
Б. Іменний
В. Простий
Г. Ордерний
115. Угода, згідно з якою банк зобов’язується на прохання клієнта здійснити оплату документів третій особі (бенефіціару), на користь якої відкрито акредитив, називається
А. Документарний акредитив
Б. Завдаток
В. Авансовий платіж
Г. Фючерс
116. У розрахунках за документарним акредитивом беруть участь такі сторони:
А. Інкасуючий банк, довіритель, банк-ремітент
Б. Акредитиводавець, акредитивний банк, авізуючий банк, бенефіціар за акредитивом
В. Лізингодавець, лізингоотримувач, фінансова установа
Г. Чекодавець, векселеотримувач, рамбурсуючий банк
117. У практиці міжнародних розрахунків розрізняють такі основні форми акредитива:
А. Відкличний та безвідкличний
Б. Непідтверджений та підтверджений
В. Непокритий та покритий
Г. Всі відповіді вірні
118. Особа, на користь якої виставлений акредитив (продавець)
А. Виконуючий банк
Б. Заявник
В. Банк-емітент
Г. Бенефіциар
119. Даний вид акредитиву означає, що акредитив застосовується тоді, коли покупець віддає розпорядження поставляти замовлений товар частинами через відповідні проміжки часу (договір про поставки партіями)
А. Акредитив з «червоним застереженням»
Б. Переказний (трансферабельний) акредитив
В. Акредитив з оплатою після пред’явлення
Г. Револьверний акредитив
120. Даний вид акредитиву означає, що він поновлюється за умов виплати грошових коштів поступово в межах встановленого ліміту та терміну дії акредитива
А. Акредитив з оплатою після пред’явлення
Б. Револьверний
В. Акредитив, який передбачає негоціацію тратт
Г. Резервний
121. Дане транспортне забезпечення використовується за умов що, зовнішньоекономічна операція обслуговується одним видом транспорту
А. Поточне
Б. Пряме
В. Змішане
Г. Пряме і змішане
122. Посередник, який організовує від імені експортера перевезення вантажів перевізниками, а також їх супроводжує
А. Кредитор
Б. Стивідор
В. Перевізник
Г. Експедитор
123. Не регулярні рейси морських суден без чіткого розкладу, які здійснюються на основі угоди між судновласником і суб'єктом ЗЕД є
А. Чартерним судноплавством
Б. Трамповим судноплавством
В. Лінійним судноплавством
Г. Спеціальним судноплавством
124. Інкасо фінансових документів, які супроводжуються комерційними документами, або інкасо тільки комерційних документів, називається
А. Документарне інкасо
Б. Чисте інкасо
В. Кореспондентські міжбанківські відносини
Г. Револьверний акредитив
125. Даний вид фрахтування застосовується при умові що, все судно або його частина надаються у розпорядження фрахтувальника на визначений термін для перевезення вантажів у довільних напрямках, але володар судна зобов'язаний підтримувати справність судна й оплачувати утримання екіпажу, а фрахтувальник, крім сплати фрахту, бере на себе усі інші витрати
А. На умовах тайм-чартеру
Б. За генеральним контрактом
В. На один рейс
Г. На послідовні рейси
126. Який із перелічених типів не відноситься до лінійного судноплавства
А. Односторонній
Б. Спільний
В. Конференційний
Г. Трамповий
127. Вид пасажирського тарифу який застосовується, якщо немає наскрізних надрукованих тарифів між пунктами на необхідному маршруті
А. Наскрізний
Б. Основний
В. Пропорційний
Г. Спеціальний
128. Вид вантажного тарифу, який застосовується для перевезення вантажів визначеного класу, що вимагають особливих умов для перевезення
А. Пропорційний
Б. Основний
В. Класовий
Г. Наскрізний
129. Вид нерегулярних авіаперевезень який виконуються за спеціальним завданням як маршрутами регулярних рейсів, так і за особливим маршрутом
А. Спеціальні
Б. Додаткові
В. Чартерні
Г. Основні
130. В якому із перелічених документів, які додаються до коносаменту вказується детальна характеристика партії вантажу
А. Вантажний ордер
Б. Розписка
В. Акт повідомлення
Г. Маніфест
131. Класифікація підприємств за видами діяльності
А. Промислові, сільськогосподарські, агропромислові, транспортні, телекомунікаційні, торговельно-посередницькі, банківські, страхові
Б. Індивідуальні, сімейні, колективні, приватні, державні, спільні, змішані
В. Акціонерне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство
Г. Концерн, асоціація, товариство, трест, холдинг
132. Цінова стратегія, суть якої полягає у визначенні цін за географічним принципом, коли всі замовники в межах зони сплачують ту саму сумарну ціну, а самі ціни підвищуються в міру віддалення від зони, називається
А. Установлення цін на основі відчутної цінності товару
Б. Установлення цін на основі закритих торгів
В. Установлення цін на товар при виході на новий ринок
Г. Установлення зональних цін
133. Цінова стратегія, суть якої полягає у визначенні цін за географічним принципом, коли продавець вибирає те або інше місто як базисний пункт і стягує з усіх замовників транспортні витрати в сумах, що дорівнюють вартості доставки з цього міста незалежно від місця фактичного відвантаження товару
А. Установлення цін відповідно до базисного пункту
Б. Установлення цін на основі закритих торгів
В. Установлення цін на товар при виході на новий ринок
Г. Установлення цін на товар з урахуванням стимулювання комплектного продажу
134. До операцій, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем, належать:
А. Комерційна компенсація
Б. Угоди типу «офсет»
В. Угоди типу «світч»
Г. Всі відповіді вірні
135. Даний вид зустрічних операцій передбачають укладання основного контракту, за яким приблизно 50% вартості поставленого товару імпортер сплачує грошима, а інші 50% – зустрічною поставкою товарів, яку здійснює авансом попередньо, тобто до основної поставки
А. Зустрічні закупівлі
Б. Авансовані закупки
В. Комерційна компенсація
Г. Угоди типу «офсет»
136. Вид зустрічної торгівлі, який передбачає поставку однією стороною давальницької сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для їх подальшої переробки або складання у країні торгового партнера і зворотну поставку готових виробів у країну первісного експорту
А. Угоди «про розподіл продукції»
Б. Угоди «експлуатаційна компенсація»
В. Толлінгові угоди або операції на давальницькій сировині
Г. Угоди «договори цесії»
137. Перші спільні підприємства з’явились у
А. 1877 р.
Б. 1977 р.
В. 1991 р.
Г. 1997 р.
138. Сукупність внесків засновників, які надаються в повне господарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке вони створюють
А. Інвестований капітал
Б. Статутний фонд підприємства
В. Депозит
Г. Установчий фонд спільного підприємства
139. Матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення (експортно-імпортні операції), зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності
А. Оферта
Б. Контракт
В. Акцепт
Г. Контроферта
140. Підприємство, яке ґрунтується на спільному капіталі вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та розподілі результатів
А. Конгломерат
Б. Товариство
В. Спільне підприємство
Г. Трест
141. На якому із перелічених рівнів валютне регулювання не здійснюється
А. Міждержавному
Б. Регіональному
В. Національному
Г. Місцевому.
142. Можливість втрат через зміну ринкової кон’юнктури, а також зміну економічного стану галузі, в якій функціонує підприємство, так і суміжних з нею галузей, відноситься до
А. Маркетингових ризиків
Б. Кон’юнктурних ризиків
В. Інноваційних ризиків
Г. Транспортних ризиків
143. Ризики, які виникають у зовнішньоекономічній діяльності при укладенні зовнішньоекономічних угод, а саме при переміщенні товару від продавця (постачальника) до покупця, відноситься до
А. Маркетингових ризиків
Б. Кон’юнктурних ризиків
В. Інноваційних ризиків
Г. Транспортних ризиків
144. Підвищення курсу національної валюти, це -
А. Валютна інтервенція
Б. Ревальвація валюти
В. Девальвація валюти
Г. Дефляція валюти
145. Можливість втрат, що виникають внаслідок вкладення підприємством коштів у виробництво нових товарів (послуг), які, можливо, не знайдуть попиту на ринку, відноситься до
А. Маркетингових ризиків
Б. Кон’юнктурних ризиків
В. Інноваційних ризиків
Г. Транспортних ризиків
146. Ризик відсутності, невизначеності чи недостовірності інформації, що стосується юридичної бази для підготовки контракту, стану справ партнера і його банку, загального стану ринку товарів (послуг), на якому функціонує підприємство відноситься до
А. Маркетингових ризиків
Б. Кон’юнктурних ризиків
В. Інформаційний ризик
Г. Транспортних ризиків
147. Який із перелічених ризиків відноситься до внутрішніх ризиків підприємства
А. Недотримання працівниками діючого підприємства вимог якості
Б. Політичні ризики
В. Військові ризики
Г. Ризики, пов’язані з діяльністю органів державної влади
148. Афінською конвенцією про морські перевезення пасажирів регулюються
А. Міжнародні перевезення рікою Дунай
Б. Перевезення контейнерів річкою
В. Морські перевезення пасажирів і багажу
Г. Міжнародні вантажні тарифи
149. При перевезеннях великих кількостей однорідного вантажу в одному і тому ж напрямку декількома послідовними рейсами здійснюють фрахтування
А. На один рейс
Б. На послідовні рейси
В. За генеральним контрактом
Г. На умовах нет-чартеру
150. Форма транспортних послуг, яка забезпечує регулярні перевезення між зазначеними морськими портами генеральних вантажів відповідно до розкладу, називається
А. Трампове судноплавство
Б. Лінійне судноплавство
В. Фрахтування
Г. Чартерні перевезення
13PAGE 15


13PAGE 141815
Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 14769758
    Размер файла: 192 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий