Перелік питань до залику Инф сис в ЗЕД

Питання до заліку з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД»

Основи організації баз даних.
Інформаційні системи. Структури, складові, принципи організації, інформаційне забезпечення.
Ієрархічна і сіткова модель даних. Модель логічного рівня.
Системи управління базами даних. Нормалізація даних.
Локальні обчислювальні мережі. Розподілена обробка інформації.
Автоматизація бухгалтерського, статистичного і оперативно-технічного обліку.
Методи автоматизації процесів збирання інформації. Формування документів.
Організація та формування регламентуючої інформації.
Типи комунікацій на об’єкті управління (фірмі). Умовно-постійна і первинна інформація.
Основні аналітичні технології підтримки прийняття рішень.
Інформаційні технології факторного аналізу.
Інформаційні технології кореляційно-регрессійного аналізу.
Інформаційні технології вирішення лінійних оптимізаційних задач.
Інформаційні технології аналізу і прогнозування на основі трендів.
Інформаційні технології експертних систем.
Основні характеристики пакетів “Project Expert”, “Marketing Expert”.
Основні характеристики системи SAP.
Моделювання ризиків у системах менеджменту.
Технології імітаційного моделювання.
Використання fuzzy-технологій у сфері управління бізнесом.
Сховища даних і технології інтерактивної аналітичної обробки OLAP.
Інтелектуальні технології в інформаційних системах. Нейрокомп’ютинг і нейромережі.
Інформаційне обслуговування міжнародних автотранспортних перевезень.
Інформаційні системи в міжнародній логістиці. Основні характеристики системи ISCIS.
Міжнародний електронний обмін комерційними і фінансовими даними. Міжнародний стандарт EDIFACT.
Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT
Зарубіжні центри обробки баз даних
Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій
Міжнародні інформаційні системи технічного аналізу ринків.
Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної служби України (ЄАІС ДМСУ).
Технологічне забезпечення інформаційних систем у митній справі.
Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).
Концепція створення Електронної митниці
Комерційні програмні продукти митного оформлення.
Література:

Мінаєв Ю.М. та ін. Інформаційні системи в менеджменті. Навч. посібник. К.: Вид. Європейського університету, 2004.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. К.: КНЕУ, 2002.
Меняев М.Ф. Информационные технологии управления. М., 2003.
Кораблин М.А. Информатика поиска управленческих решений. М.: Солон-пресс, 2003.
Гужва В.М., Постевой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. К.: КНЕУ, 2002.
Гринберг А.С., Шестаков В.М. Информационные технологии моделирования процессов управления экономикой. М.: ЮНИТИ, 2003.
Информационные технологии в бизнесе. / Под ред. М. Жежелены. СПб, Питер, 2002.
Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. - "ГроссМедиа", 2007. – 365с.
Информационные системы в экономике. Под ред. Титоренко Г.А.: Учебник/ – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 463 с.
Митні інформаційні технології: навч. посіб. / О. Ф. Волик, О. В. Кащеєва, І. В. Дорда та ін. ; за ред. П. В. Пашка. – К. : Знання, 2011. – 391 с. – (Митна справа в Україні).
Концепція реформування діяльності митної служби України „Обличчям до людей” – затв. Рішенням Комісії ДМСУ 20 жовтня 2010 року.
Волик О.Ф. Основні принципи побудови Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ : навч.-метод. посіб. / О.Ф. Волик, І.В. Дорда. Д.: АМСУ, 2004.
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 14769955
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий