питання на іспит зед

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Кафедра міжнародного менеджменту


Затверджую:
Проректор з навчальної роботи
________________ А.М.Колот
«___»_______________ 2011 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,
поточного і підсумкового контролю їх знань
з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”
для спеціальностей 6601/2


Укладач: к.е.н., доцент Аністратенко Н.В.Ухвалено:
На засіданні кафедри
міжнародного менеджменту
Протокол № ___ від «____»___________ 2011 р.
Завідувач кафедри____________ Д.Г. Лук’яненко
ПОГОДЖЕНО:
Начальник науково-методичного відділу
______________

Київ КНЕУ 2011
питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Концепція розвитку зовнішньоекономічної політики України.
Суть і принципи ЗЕД в Україні.
Суб'єкти ЗЕД.
Право на здійснення ЗЕД.
Економічні передумови виходу субєктів ЗЕД на зовнішній ринок.
Основні види ЗЕД і форми їх реалізації.
Мета та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності.
Органи державного регулювання ЗЕД та їх компетенція.
Органи місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція.
Недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкти і методи регулювання ЗЕД.
Товарні, фондові, валютні біржі як регулятори ЗЕД.
Міжнародні аукціони, їх організація і проведення.
Міжнародні тендери, їх організація і проведення.
Торговельно-промислова палата, асоціації та інші організації координаційного типу, їх роль в регулюванні ЗЕД.
Зміст і мета маркетингу в ЗЕД, його особливості, значення і задачі.
Маркетингове дослідження зовнішнього ринку, його структура і зміст. Інформаційна база маркетингових досліджень зовнішнього ринку.
Внутрішнє та зовнішнє маркетингове середовище
Визначення конкурентоспроможності товару.
Поняття товарного ринку, товару, конкурентоспроможності з точки зору експортних і імпортних можливостей підприємства.
Міжнародний ринок товарів.
Міжнародний ринок послуг.
Управління ЗЕД на підприємстві: організаційна структура, повноваження основних підрозділів.
Експортно-імпортні операції, їх класифікація і методи здійснення.
Зустрічні (товарообмінні і компенсаційні) операції: класифікація та умови проведення.
Порядок здійснення і регулювання бартерних операцій.
Регулювання і контроль за здійсненням зовнішньоторговельних операцій в Україні.
Квотування і ліцензування експорту та імпорту в ЗЕД.
Експортно-імпортні процедури, заборони, вимоги.
Індикативні ціни як регулятор зовнішньоторговельних операцій.
Антидемпінгові обмеження в зовнішній торгівлі.
Сертифікація товарів при імпорті.
Антимонопольні заходи в ЗЕД.
Операції з давальницькою сировиною в ЗЕД: порядок здійснення і регулювання.
Торговельно-посередницькі операції в міжнародній торгівлі: класифікація та характеристика.
Спільне підприємництво, його зміст і форми.
Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення.
Офшорні компанії і їх використання в комерційних операціях.
Митне законодавство та принципи митного регулювання.
Митне оформлення товарів, й інших предметів. Митна документація для різних видів зовнішньоекономічних операцій.
Вантажна митна декларація та її призначення.
Організація діяльності митних брокерів
Діяльність ліцензійних митних складів.
Підприємства з іноземними інвестиціями в Україні, мотиви, правові форми і порядок створення.
Спільна господарська діяльність українських і іноземних партнерів на території України без створення юридичної особи.
Інвестиційна діяльність українських підприємств за кордоном.
Створення підприємств, філій, представництв в Україні, економічний та юридичний аспекти.
Мито як інструмент економічної політики держави.
Митні платежі: їх призначення та особливості їх обрахування.
Митна вартість, особливості її визначення та застосування.
Єдиний митний тариф і порядок його застосування.
Зміст і види транспортних операцій у зовнішній торгівлі.
Міжнародні правила "Інкотермс" і їх застосування у зовнішньоекономічній діяльності.
Особливості застосування базисних умов постачання.
Організація морських перевезень.
Організація залізничних і автомобільних перевезень.
Страхування зовнішньоторговельній діяльності, його види і основний зміст.
Система валютного регулювання ЗЕД в Україні.
Операції з валютою та порядок розрахунків, функції Національного і комерційних банків по управлінню валютними ресурсами.
Порядок визначення валютного курсу.
Мета і задачі створення спеціальних економічних зон /СЕЗ/, їх класифікація, механізм функціонування.
Міжнародні контракти. Вимоги до зовнішньоторговельного контракту, право контракту.
Зміст і структура зовнішньоторговельного контракту.
Формування ціни зовнішньоторговельного контракту.
Підготовка і складання зовнішньоторговельного контракту.
Організація міжнародних розрахунків.
Механізм розрахунків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.
Сутність та форми кредитування в міжнародній торгівлі.
Основні умови міжнародних кредитів.
Вплив глобалізації світового господарства та інтернаціоналізації виробництва на ЗЕД.
Наслідки вступу України до СОТ.
Інтеграція України до ЄС.
Інтеграційні процеси за участю України.
Єрогеріони та Україна.
КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
З дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Для студентів спеціальностей «Менеджмент державних установ», «Менеджмент підприємства»
Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов’язкові завдання

За якість виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях

Підготовка до семінарських занять
Протягом семестру
1.1.1.Активна участь у семінарських заняттях, експрес-контроль

1.1.2. Написання та захист доповіді на задану тематику
20
10

За виконання модульних контрольних робіт

Підготовка модульного завдання, що включає написання реферату за тематикою питань курсу
Протягом семестру
Захист та обговорення
10

Разом балів за обов’язкові види СРС
40

Вибіркові завдання

Участь у конференції (додатково)
Протягом семестру
Презентація та обговорення
10

Разом балів за вибіркові види СРС
10

Всього балів за СРС за семестр
50

Екзамен
60

Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Вечірня форма навчання

1. Обов’язкові завдання

За якість виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях

1.1.Підготовка до семінарських занять
Протягом семестру
1.1.1.Активна участь у семінарських заняттях, експрес-контроль

1.1.2. Написання та захист доповіді на задану тематику
20
10

За виконання модульних контрольних робіт

1.2. Підготовка модульного завдання, що включає написання реферату за тематикою питань курсу
Протягом семестру
Захист та обговорення
10

Разом балів за обов’язкові види СРС
40

2. Вибіркові завдання

За виконання завдань для самостійного опрацювання

Аналітичний огляд наукових публікацій (додатково)
Протягом семестру
Презентація та обговорення
10

Переклад іноземної літератури за заданою тематикою (додатково)
Протягом семестру
Перевірка на правильність виконання
10

Разом балів за вибіркові види СРС
10

Всього балів за СРС за семестр
50

Екзамен
60


Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

1. Обов’язкові завдання

За виконання модульних робіт

1.1.Написання реферату за заданою тематикою
лютий
Захист реферату під час ІКР
10

За якість виконання завдань і роботу на ІКР

1.2.Презентація доповіді на задану тематику
лютий
Захист та обговорення під час ІКР
5

Разом балів за обов’язкові види СРС
15

2. Вибіркові завдання

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Аналітичний огляд наукових публікацій
Протягом семестру
Перевірка на правильність виконанння
5

2.2.Переклад іноземної літератури за заданою тематикою
Протягом семестру
Перевірка на правильність виконання
5

Разом балів за вибіркові види СРС
5

Всього балів за СРС за семестр
20

Екзамен
100

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань
для студентів денної ,вечірньої та заочної форм навчання

дЕННа ФОРМа НАВЧАННЯ

1. Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання модульного завдання та завдань для самостійного опрацювання.
1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 30 балів із 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.
Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять, експрес-контролю, написанні та захисті доповіді на задану тематику. Шкала оцінювання становить від 0 до 30 балів.
20 балів з 30 студент може отримати за підготовку до семінарських занять і участі в експрес-контролі.
20 балів студент отримує як суму оцінок його знань і активності на практичних заняттях. Відповіді на семінарських заняттях оцінюються в 0; 1; 1,5 балів. В кінці семестру всі оцінки студента складаються. Оцінюється на практичному занятті рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність в обговоренні питань, письмове експрес-опитування.
10 балів з 30 студент має можливість отримати за презентацію доповіді на задану тематику. Доповідь оцінюється за шкалою 0; 5; 10 балів.
1.2. Модульне завдання входить до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів і полягає у написанні реферату на задану тематику курсу.
З курсу “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачається виконання одного модульного завдання, оцінка якого визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів із 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. Модульне завдання вважається успішно виконаним при його оцінці 5-10 балів.
Максимальну оцінку 10 балів студент отримує за умови успішного виконання вимог, що висуваються до написання модульного завдання.
Структура реферату наступна: титульний аркуш, план, вступ, основна частина, заключна частина, список використаної літератури, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
Обсяг проекту має бути у межах 20 – 25 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанту (кількість сторінок): вступ – 1,5-2,0 сторінки; основна частина – 15-20; заключна частина – 1,5-2; бібліографія – 1 сторінка.

Порядок і час складання модульного завдання визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру. Виконані реферати перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом.

3.Вибіркові завдання. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету МЕіМ, представляють свої наукові роботи на конференціях та конкурсах, мають право додатково отримати 10 балів за участь у конференції.

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.


Вечірня ФОРМа НАВЧАННЯ

1. Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання модульного завдання та завдань для самостійного опрацювання.

1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 30 балів із 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.
Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять, експрес-контролю, написанні та захисті доповіді на задану тематику. Шкала оцінювання становить від 0 до 30 балів.
20 балів з 30 студент може отримати за підготовку до семінарських занять і участі в експрес-контролі.
20 балів студент отримує як суму оцінок його знань і активності на практичних заняттях. Відповіді на семінарських заняттях оцінюються в 0; 1; 1,5;2;3 балів. В кінці семестру всі оцінки студента складаються. Оцінюється на практичному занятті рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність в обговоренні питань, письмове експрес-опитування.
10 балів з 30 студент має можливість отримати за презентацію доповіді на задану тематику. Доповідь оцінюється за шкалою 0; 5; 10 балів.

1.2. Модульне завдання входить до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів і полягає у написанні реферату на задану тематику курсу.
З курсу “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачається виконання одного модульного завдання, оцінка якого визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів із 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. Модульне завдання вважається успішно виконаним при його оцінці 5-10 балів.
Максимальну оцінку 10 балів студент отримує за умови успішного виконання вимог, що висуваються до написання модульного завдання.
Структура реферату наступна: титульний аркуш, план, вступ, основна частина, заключна частина, список використаної літератури, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
Обсяг проекту має бути у межах 20 – 25 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанту (кількість сторінок): вступ – 1,5-2,0 сторінки; основна частина – 15-20; заключна частина – 1,5-2; бібліографія – 1 сторінка.
Порядок і час складання модульного завдання визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру. Виконані реферати перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом.

3.Вибіркові завдання.
Студенти, які за результатами оцінювання не набрали 50 балів, мають право додатково отримати 10 балів з 50 балів за виконання завдань для самостійного опрацювання.
2.1. Самостійне завдання передбачає аналітичний огляд наукових публікацій (реферат).
Загальну оцінку 10 балів студент отримує за умови, якщо аналітичний огляд буде повністю розкривати визначену проблему, носити самостійний характер, буде використана сучасна література (в кінці реферату "Список використаних джерел"), новий статистичний матеріал, зроблені певні висновки і успішно проведеної презентації.
Якщо робота буде мати незначні недоліки, але студент зможе вдало її захистити він отримує 5 балів.
Якщо робота буде відповідати не всім вище названим умовам і студент не зможе вдало ЇЇ презентувати, у випадку не здачі реферату, відсутності презентації реферату він отримує 0 балів.
2.2. Переклад іноземної літератури. Загальну оцінку 10 балів студент отримує при умові перекладу наукових праць іноземних вчених. Переклад має бути змістовним і розкривати певну наукову проблему.
Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.


Заочна ФОРМа НАВЧАННЯ

Обовязкові завдання.
За виконання обов’язкових завдань студент може отримати максимально 15 балів з 20.

1.2. Модульне завдання входить до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів і полягає у написанні реферату на задану тематику курсу.
З курсу “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачається виконання одного модульного завдання, оцінка якого визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів із 20 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. Модульне завдання вважається успішно виконаним при його оцінці 5-10 балів.
Максимальну оцінку 10 балів студент отримує за умови успішного виконання вимог, що висуваються до написання модульного завдання.
Структура реферату наступна: титульний аркуш, план, вступ, основна частина, заключна частина, список використаної літератури, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
Обсяг проекту має бути у межах 20 – 25 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанту (кількість сторінок): вступ – 1,5-2,0 сторінки; основна частина – 15-20; заключна частина – 1,5-2; бібліографія – 1 сторінка.
Порядок і час складання модульного завдання визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру. Виконані реферати перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом.
Виконання завдань і робота на ІКР.
Студенту необхідно зробити самостійно презентаційну доповідь за заданою тематикою та представити її під час ІКР. Тему студент має право обирати сам за програмою курсу або відповідно до запропонованих тем викладачем. Презентаційна доповідь має містити практичну інформацію на основі статистичних даних, наукових звітів, досліджень тощо. Даний вид роботи оцінюється в
·0; 5; балів, залежно від рівня підготовки студента, відповідності представленої інформації вказаній темі.
2.Вибіркові завдання.
Виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюється максимальною оцінкою 5 з 20 балів.
2.1. Самостійне завдання передбачає аналітичний огляд наукових публікацій (реферат).
Загальну оцінку 5 балів студент отримує за умови, якщо аналітичний огляд буде повністю розкривати визначену проблему, носити самостійний характер, буде використана сучасна література, новий статистичний матеріал, зроблені певні висновки і успішно проведеної презентації.
Якщо робота буде мати незначні недоліки, але студент зможе вдало її захистити він отримує 5 балів.
Якщо робота буде відповідати не всім вище названим умовам і студент не зможе вдало ЇЇ презентувати, у випадку не здачі реферату, відсутності презентації реферату він отримує 0 балів.
2.2. Переклад іноземної літератури. Загальну оцінку 5 балів студент отримує при умові перекладу наукових праць іноземних вчених. Переклад має бути змістовним і розкривати певну наукову проблему.

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 20 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

тематика рефератів
Антидемпінгові обмеження в зовнішній торгівлі: світовий досвід та Україна.
Антимонопольні заходи в ЗЕД українських субєктів.
Біржова торгівля товарами в Україні та її можливості для виходу на зовнішній ринок.
Вантажна митна декларація та її призначення.
Види транспортних операцій у зовнішній торгівлі: теорія та практика.
Вимоги до зовнішньоторговельного контракту, право контракту.
Відповідальність субєктів господарської діяльності за порушення валютного законодавства.
Вплив глобалізації світового господарства та інтернаціоналізації виробництва на ЗЕД.
Діяльність митних брокерів і ліцензійних митних складів.
Економічні передумови виходу на зовнішній ринок.
Експортно-імпортні процедури, заборони, вимоги.
Єдиний митний тариф і порядок його застосування.
Зустрічні (товарообмінні і компенсаційні) операції: класифікація та умови проведення.
Інвестиційна діяльність українських підприємств за кордоном: економічна та правова складові.
Індикативні ціни як інструмент регулювання зовнішньоторговельних операцій.
Інструменти стимулювання ЗЕД.
Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення Україні.
Інтеграційні процеси за участю України та її основних зовнішньоторгівельних партнерів.
Інформаційна база маркетингових досліджень зовнішнього ринку.
Квотування і ліцензування експорту та імпорту в ЗЕД.
Концепція розвитку зовнішньоекономічної політики України.
Маркетинг в ЗЕД: зміст і мета, особливості, значення і задачі.
Маркетингове дослідження зовнішнього ринку, його структура і зміст.
Мета та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Механізм розрахунків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.
Митна вартість, особливості її визначення та застосування.
Митна документація для різних видів зовнішньоекономічних операцій.
Митне законодавство та принципи митного регулювання.
Митне оформлення товарів, транспорту тари й інших предметів.
Митні платежі: їх призначення та особливості їх обрахування.
Мито як інструмент економічної політики держави.
Міжнародні аукціони і торги, їх організація і проведення.
Міжнародні правила "Інкотермс" і їх застосування у зовнішньоекономічній діяльності.
Наслідки вступу України до ЄЕП.
Наслідки вступу України до СОТ.
Наслідки інтеграційних процесів у світі для українських субєктів ЗЕД.
Недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Операції з валютою та порядок розрахунків, функції Національного і комерційних банків по управлінню валютними ресурсами.
Операції з давальницькою сировиною в ЗЕД: порядок здійснення і регулювання.
Органи державного регулювання ЗЕД та їх компетенція.
Органи місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція.
Організація і проведення міжнародних торгів /тендерів/ в Україні.
Організація міжнародних розрахунків в ЗЕД.
Організація морських, залізничних і автомобільних перевезень.
Основні умови міжнародних кредитів на мікро та макро рівнях.
Особливості застосування базисних умов постачання для різних видів транспорту.
Офшорні компанії і їх використання в комерційних операціях.
Оцінка ефективності зовнішньоекономічних операцій.
Підприємства з іноземними інвестиціями в Україні, мотиви, правові форми і порядок створення.
Поняття міжнародного товарного ринку, товару, конкурентоспроможності.
Порядок визначення валютного курсу в Україні.
Порядок здійснення і регулювання бартерних операцій.
Правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності: світовий досвід та Україна.
Регулювання і контроль за здійсненням зовнішньоторговельних операцій в Україні.
Реєстрація зовнішньоторговельних контрактів в Україні.
Світовий досвід використання режимів спеціальних економічних зон.
Сертифікація товарів при імпорті.
Система валютного регулювання ЗЕД в Україні.
Спеціальні економічні зони: їх класифікація, мета і задачі створення механізм функціонування.
Спільна господарська діяльність українських і іноземних партнерів на території України без створення юридичної особи.
Спільне підприємництво, його зміст і форми.
Створення підприємств, філій, представництв в Україні, економічний та юридичний аспекти.
Страхування в зовнішньоторговельній діяльності, його види, основний зміст, практика.
Суб'єкти і методи регулювання ЗЕД.
Товарна номенклатура ЗЕД і порядок її застосування.
Товарні, фондові, валютні біржі як регулятори ЗЕД.
Торговельно-посередницькі операції в міжнародній торгівлі: класифікація та характеристика.
Торговельно-промислова палата України: її роль в регулюванні ЗЕД.
Україна в системі єврогеріонів.
Умови і особливості створення спеціальних економічних зон в Україні.
Управління ЗЕД на підприємстві: організаційна структура, повноваження основних підрозділів.
Формування ціни зовнішньоторговельного контракту.


Результати поточного контролю вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 5-х бальну систему.
За іспит студенти можуть отримати максимум 60 балів – для денної та вечірньої форми навчання, 100 балів – заочної форми навчання.
В разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.
Іспит з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.
Іспит проводиться за завданнями складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.
Іспит проводиться потоком в письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії.
Тривалість іспиту - три астрономічні години.

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ
Оцінка за національною шкалою
Оцінка у формі заліку
(для вибіркових дисциплін)
Оцінка за шкалою ECTS

90-100
відмінно
зараховано
А

80-89
добре
зараховано
В

70-79


С

66-69
задовільно
зараховано
D

60-65


Е

21-59
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання заліку
FX

0-20
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
FЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
(денна та вечірня форми навчання)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародного менеджменту

ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

БІЛЕТ № ...

Економічні передумови виходу субєктів ЗЕД на зовнішній ринок.
Правові режими для іноземних суб'єктів ЗЕД.
Квотування і ліцензування експорту і імпорту в ЗЕД.
Митне оформлення товарів й інших предметів.
Наслідки вступу України до СОТ
Дайте детальну характеристику групи базисних умов постачання Інкотермс F.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № ___ від «__» ____ 200_ р.

Завідувач кафедри міжнародного менеджменту _______________ Д. Г. Лук’яненкоЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
(заочна форма навчання)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародного менеджменту

ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

БІЛЕТ № ...

1. Економічні передумови виходу субєктів ЗЕД на зовнішній ринок.
2. Правові режими для іноземних суб'єктів ЗЕД.
3. Органи місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція.
4. Квотування і ліцензування експорту і імпорту в ЗЕД.
5. Митне оформлення товарів й інших предметів.
6. Офшорні компанії і їх використання в комерційних операціях.
7. Порядок визначення валютного курсу.
8. Міжнародні контракти. Вимоги до зовнішньоторговельного контракту, право контракту.
9. Наслідки вступу України до СОТ.
10. Дайте детальну характеристику групи базисних умов постачання Інкотермс F.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № ___ від «__» ____ 200_ р.

Завідувач кафедри міжнародного менеджменту _______________ Д. Г. Лук’яненко
література
Основна
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради, 1991, N 29. – Ст. 377 (з подальшими змінами). Див. сервер ВР України. 13 LINK http://www.rada.kiev.ua 14www.rada.kiev.ua15.
Закон України «Про лізинг» Див. сервер ВР України. 13 LINK http://www.rada.kiev.ua 14www.rada.kiev.ua15.
Закон України Про єдиний митний тариф //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 12. – С. 50.
Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 21. – С. 85.
Закон України Про режим іноземного інвестування //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. – С. 80.
Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
Баранова Е.П. Группы стран в мировой экономике //Вестник финансовой академии. – 1997. - № 4. – С. 82 – 86.
Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241с.
Вільні економічні зони. – К.: Дніпро, Основи, 1993. – 447 с.
Внешнеторговые сделки / Сост. И.С.Гринько. – Сумы.: Фирма «Реал», 1994. – 464 с.
Економіка зарубіжних країн: Підручник /А.С.Філіпенко, В.А,Вергун, І.В.Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.
Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997. – 580 с.
Захматов Н. Центральноевропейское соглашение о взаимной торговле //Внешняя торговля. – 1997. - № 1. – С. 21 – 24.
Зовнішньоекономічна діяльність. – Донецьк: КП «Регіон», 1998. – 292 с.
Иванов И. Европа регионов //МЭиМО. – 1997. – № 9. – С. 5 – 19.
Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. – М.: Academia – Наука, 1998. – 640 с.
Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения. – 416 с.
Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 1998. – 316 с.
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов /Пер. с англ. Под ред. В.П.Колесова, М.В.Кулакова. – М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997 . – 799 с.
Кущенко В. Приграничное экономическое сотрудничество зарубежных государств: опыт для нас? //Внешняя торговля. – 1998. - № 1 – 3. – С. 41 – 44.
Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: КНЕУ, 1996.
Международные экономические отношения: Учебное пособие / Под. ред. С.Ф.Сутырина, В.Н.Харламовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 248 с.
Менеджмент внешнеэкономической деятельности /Под ред. А.А.Кириченко, 1998. – 464 с.
Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник /А.С.Філіпенко, В.А.Мазуренко, В.Д.Сікора иа ін. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 190 с.
Новицький В. Геоекономічні пріоритети: регіональні тенденції //Економіка України. – 1997. - № 5. – С. 25 – 34.
Новицький В. Науково-технічна складова зовнішньоекономічної стратегії України //Реструктуризація економіки та раціоналізація експортно-імпортної політики України. Збірник праць вчених. – Випуск 10. – К.: ІСЕМВ НАН України, 1998. – С. 24 – 29.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. К.: КНЕУ, 2003. – 946 с.
Овчинников Г.П. Международная экономика: Учеб. Пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с.
Пахомов Ю. Україна і Росія на хвилях глобалізації //Політична думка. – 1998. - № 2. – С. 140 – 151.
Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). – К.: Основи, 1996. – 346 с.
Свердан М.М., Саїнчук Н.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України. – К.: Фінанси і статистика. – 1998. - № 1. – С. 78 – 80.
Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХI столетия: Перспективы Украины. – К.: Логос, 1998. – 568 с.
Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора. – К.: Основи, 1988. – 854 с.
Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник /Пер. с англ.: Под ред. С.М.Яковлева, Л.З.Зевина. – М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 671 с.
Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / А.И.Кредисов, С.Н.Березовенко, В.В.Волошин и др. – К.: Феникс, 1996. – 420 с.
Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 496с.
Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 124 с.
Эппинг Р.Ч. Азбука мирового рынка. – СПб: Экономика для всех, 1997. – 125 с.
Eurasia Economic Outlook. - WEFA, Inc., February 1998. - 3.4, 3.5, 4.4, 4.5.
Havrylyshyn O., Al-Atrash H. Opening Up and Geographic Diversification of Trade in Transition Economies. - IMF Working Paper, Washington, D.C.: International Monetary Fund, February 1998. - Pp. 3 - 4.
Partnership and Co-operation Agreement between the European Communities and their Member States and Ukraine. 16 June 1994. - Kyiv: Delegation of the European Commission in Ukraine. – 67 p.
PlanEcon. Review and Overlook for the Former Soviet Republics. March 1998 //PlanEcon, Inc., 1997.
The Agreement on Partnership and Co-Operation. The Full Text of the Agreement Signed in Luxemburg on June 16 1994 Between the European Union and Ukraine. – K.: Delegation of the European Union, 1994. – 87 p.
The Single Market. European Commision. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. – 1996. – 44 pp.
Ukraine – Recent Economic Developments. IMF Staff Report No. 97/109. Washington, D.C., October 1997. – August 8. – 105 pp.
World Economic Outlook. Financial Crises: Causes and Indicators. May 1998. International Monetary Fund. - Washington, D.C. – 228 p.

Додаткова
Будущее мировой экономики: Доклад группы экспертов ООН во главе с В.Леонтьевым. – М.,1979. – С. 26.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов // Под ред. Л.Е.Стровского. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 823 с.
Коропецький І.С.Дещо про минуле, недавнє майбутнє та сучасне української економіки. – К.: Либідь, 1995. – 240с.
Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. – М.: Изд-во БЕК, 1999. – 480 с.
Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс III Вильям. Пределы роста. – М., 1991. – 208 с.
Новицький В.Є. Міжнародна кооперація праці: проблеми та моделі. – К., 1994. – 166 с.
Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: «Видавництво Лібра» ТОВ, 1998. – 392 с.
Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. – 302 с.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 504 с.
Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
Україна на роздоріжжі / За ред. А.Зіденберга і Л.Хоффмана. – К.: Фенікс, 1998. – 478 с.
Форрестер Дж. Мировая динамика. – М., 1978. – 168 с.
Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.
Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН. – М. ОАО «Издательство экономика», 1999. – 1055 с.


13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 14770616
    Размер файла: 180 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий