Методичка ЗЕД

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Уманський національний університет садівництва

Методичні вказівки і завдання для практичних та індивідуальних занять з дисципліни "Облік ЗЕД" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"


Умань -2012
Укладачі:
д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Кучеренко Т.Є.,
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Шайко О.Г.
к.е.н., ст. викладач кафедри обліку і аудиту Концеба С.М.
викладач кафедри обліку і аудиту Підлубна О.Д.
Рецензенти:
к.е.н., завідувач кафедри економіки і підприємництва Уманської філії Київського інституту бізнесу і технологій Загарій В.К.
к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Уманської філії Європейського університету Лисенко Н.О.


Методичні вказівки рекомендовано до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № 5 від 1.02. 2012 р.)

Передмова

Управління зовнішньоекономічною діяльністю як процесом реалізації зовнішньоекономічних зв’язків між закордонними та вітчизняними підприємствами потребує глибоких знань бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій.
Курс "Облік ЗЕД" є однією із важливих дисциплін для формування фахових знань за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит". Вивчення даної дисципліни забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.
Метою вивчення дисципліни "Облік ЗЕД" є формування системи знань і вмінь з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.
Предметом вивчення курсу "Облік ЗЕД" є фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.
В процесі вивчення дисципліни студент повинен:
- знати теоретичні основи бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій, методи та техніку його ведення;
- уміти застосовувати методи обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що використовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами;
- набути навички з документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.
Навчальна дисципліна "Облік ЗЕД" входить до комплексу нормативних дисциплін, що формують професійні знання спеціалістів з обліку і аудиту.
Курс "Облік зовнішньоекономічної діяльності" спрямований на оволодіння знань з обліку експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій. Розкриває особливості організації операцій та порядок документального забезпечення їх і відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку; дозволяє набути знання з питань обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами в межах правового поля та на підставі первинних документів. Заключним контролем засвоєння знань студентів цього курсу є іспит.
Засвоєння студентами основних положень обліку зовнішньоекономічної діяльності поряд з освітньо-пізнавальними дисциплінами має науково-прикладне значення на завершальному етапі навчання і формування фахівців загалом.
Навчальним планом передбачається вивчення дисципліни на лекційних та практичних аудиторних заняттях; самостійна робота студентів.
Базовими дисциплінами для вивчення курсу "Облік ЗЕД" є ряд дисциплін, зокрема "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Організація обліку" та ін. Вивчення цих та ряду інших дисциплін створює базу для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, до яких належить і "Облік ЗЕД".
В методичних вказівках розглянуто питання організації обліку агарних підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, згідно із Законом України "Про ЗЕД зовнішньоекономічну діяльність", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Метою даних методичних вказівок є закріплення теоретичних основ з обліку фінансово-господарських операцій у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; оволодіння основами документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Методичні вказівки розраховані для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "облік і аудит".
Модуль 1. Основи Зовнішньоекономічної діяльності та облік валютних операцій

Змістовний модуль 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Предмет, об'єкт та мета дисципліни. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх функції. Правові режими для іноземних суб’єктів господарювання. Методи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Єдиний митний тариф. Види мита. Режим ліцензування та квотування експорту та імпорту.

Практичне заняття 1
Завдання 1. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема митного оформлення товарів, суб'єктові господарювання (ТОВ "Імпульс") необхідно стати на облік у митному органі за місцем державної реєстрації. Після подання відповідних документів ТОВ "Імпульс" завіряє два примірники облікової картки зовнішньоекономічної діяльності особистою номерною печаткою. Один примірник залишається в митному органі разом із копіями наданих документів, а другий примірник видається на руки суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності разом з оригіналами наданих документів, які свідчать про облік у митних органах. Суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності присвоюється обліковий номер обліковий номер 80001/2/12/02124.
Реквізити ТОВ "Імпульс" Уманського району:
Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс"
Код ЄДРПОУ: 31149708, Код КОАТУУ 6310138200, Код КФВ 10
Юридична адреса: 20330, Україна, м. Умань, вул. Гонти, б. 159
Фактична (поштова) адреса: 20330, Україна, м. Умань, вул. Гонти, б. 159
Свідоцтво про державну реєстрацію: №1 480 105 0001 014839 від 16.11.2000 р., видане Уманським міськвиконкомом.
Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства: Іванов Василь Петрович
Телефон: (04744) 714-40-85
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера: Петренко Раїса Іванівна
Телефон: (0447) 714-40-85
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, уповноважених для роботи з митницею: Притула Вадим Петрович
Телефон: (04744) 714-40-85
Реквізити Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з платниками податків у м. Умань (вантажний відділ № 2 Уманської митниці):
Юридична адреса: 20330, с. Піківець, вул.Уманська, 152
Фактична (поштова) адреса: 20330 с. Піківець, вул. Уманська, 152
Телефон: (04744) 3-68-18
Індивідуальний податковий номер юридичної особи 311497020399
Гривневий розрахунковий рахунок: №26001 30 1731351
Назва банку: філія "Уманського відділення Приватбанку в м. Умань"
Юридична адреса: , м. Умань, вул. Леніна, 19
Код ЄДРПОУ 09351356 МФО 351351
Валютні рахунки: № 2600130 1731351/978(євро), 26001301731351/840 (дол. США),
26001301731351/643 (рос, руб).
Назва банку: філія "Уманського відділення Приватбанку в м. Умань"
Юридична адреса: , м. Умань, вул. Леніна, 19
Код ЄДРПОУ 09351356 МФО 351351
Необхідно: згідно умови заповнити Облікову картку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (Додаток А).
Завдання 2. Знайти відповідне значення для кожного наведеного терміна:
а)
Адвалерне мито
1)Нараховується у встановленому грошовому вимірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Специфічне мито
2) Нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Комбіноване мито
3) Поєднує два види митного обкладання.

Квота
4) Право на експорт або імпорт окремих товарів протягом певного часу.

Ліцензія
5) Граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України або імпортувати на територію України протягом установленого терміну та який визначається у натуральних або вартісних одиницях

б)
Генеральна ліцензія
1) Разовий дозвіл, який має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом ЗЕД.

Разова ліцензія (індивідуальна)
2) Відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару та з певною країною протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару.

Відкрита ліцензія
(індивідуальна)
3) Дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду, але не менше місяця з визначення загального обсягу експорту (імпорту).

в)
Глобальна квота
1) Квота встановлена на товар із зазначенням конкретної країни, в яку товар може експортуватися або з якої імпортуватися.

Групова квота
2) Квота встановлена на товар із зазначенням групи країн, в які товар експортується або з яких імпортується.

Індивідуальна квота
3) Квота встановлена на товар без зазначення конкретних країн, в які товар експортується або з яких він імпортується.Питання для обговорення
Предмет і об'єкт дисципліни "Облік ЗЕД".
Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні.
Державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Що таке Єдиний митний тариф України?
Види експортних (імпортних) квот.
Види ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Теми рефератів
Нормативно-правове забезпечення обліку зовнішньоекономічної діяльності.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Митно-тарифна політика в Україні.
Особливості застосування мит при експорті сільськогосподарської продукції в Україні.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Режими ліцензування експорту (імпорту) товарів.

Змістовний модуль 2. Зовнішньоекномічні контракти та порядок їх укладання

Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Особливості укладання та виконання договорів зовнішньоторгових операцій. Зміст і структура зовнішньоекономічного договору (контракту).

Практичне заняття 1
Завдання 1. Згідно з наведеним зовнішньоекономічним контрактом визначити:
чи відповідає наведений зовнішньоекономічний контракт типовій формі;
що є предметом контракту;
базисні умови поставки;
яка встановлена валюта ціни;
яка встановлена валюта платежу;
яка форма розрахунків має бути застосована;
санкції та рекламації, врегулювання спорів;
на яких рахунках бухгалтерського обліку будуть відображені постачальником операції відвантаження товарів та розрахунків з покупцем;
наслідки для постачальника та додаткові операції, які мають бути відображені в обліку, за умови невиконання умов договору.
Питання для обговорення
Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Особливості укладання та виконання договорів зовнішньоторгових операцій.
Підготовка укладання зовнішньоекономічного контракту.
Зміст і структура зовнішньоекономічного договору (контракту).

Теми рефератів

Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку.
Підготовка та укладання зовнішньоекономічного контракту.
Зміст і значення базисних умов поставок відповідно до правил "Інкотермс 2010".
Ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Міжнародні розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Основні положення Конвенції Організації Об'єднаних націй "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів"
Змістовний модуль 3. Облік валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності

Поняття "валюта України" і "іноземна валюта". Види і класифікація валют. Порядок ліцензування валютних операцій. Види банківських рахунків в іноземній валюті. Порядок відкриття валютного рахунка в банку. Поняття "монетарні та немонетарні статті Поняття, порядок визначення та відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць. Дати, на які здійснюється перерахунок курсових різниць. Порядок перерахунку курсової різниці по дебіторській та кредиторській заборгованості. Класифікація курсових різниць. Порядок відображення курсових різниць на рахунках бухгалтерського обліку.

Практичне заняття 1. Облік курсових різниць
Завдання 1. Заповнити Заяву на відкриття поточного рахунку "Долари США", "Євро", користуючись даними Облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (додаток Б).
Завдання 2. Згідно умови необхідно:
скласти журнал реєстрації господарських операцій;
провести переоцінку залишків коштів на валютних рахунках;
визначити залишок коштів станом на 31.12. 201_ р. за аналітичними рахунками 312.1 "Поточний рахунок в євро" та 312.2 "Поточний рахунок в доларах"
зробити перерахунок залишків за монетарними статтями на дату балансу.
Дані для виконання завдання наведено в таблицях 1,2.
Розв'язок оформити у вигляді таблиці 3.
Таблиця 3

№ п/п
Дата
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума
дт
кт
грн
дол.СШАТаблиця 1
Вихідні дані для виконання завдання 2

Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів на поточних рахунках підприємства станом на 30.11.201__ р.:долари США
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400


91770
92800
93834
94872
95914
96960
98010
99064
100122
101184

євро
8300
8450
8600
8750
8900
9050
9200
9350
9500
9650


91300
92781
94256
95725
97188
98645
100096
101541
102980
104413

Дебіторська заборгованість за розрахунками з іноземними покупцями (станом на 30.11.201_ р.), дол.
7250
7350
7450
7550
7650
7750
7850
7950
8050
8150


57855
58800
59749
60702
61659
62620
63585
64554
65527
66504

Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби (станом на 30.11.201_ р.), євро

5200
5150
5100
5050
5000
4950
4900
4850
4800
4750


57200
56547
55896
55247
54600
53955
53312
52671
52032
51395

Кредиторська заборгованість за придбані товари (станом на 30.11.201_ р.), дол.
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300


27132
28000
28872
29748
30628
31512
32400
33292
34188
35088

02.12. п.р зараховано на валютний рахунок попередню оплату від покупця-нерезидента відповідно до укладеної угоди, євро
21200
20900
20600
20300
20000
19700
19400
19100
18800
18500

09.12 п.р. перераховано в погашення заборгованості за отримані від іноземного постачальника товари, дол.
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300

15.12 п.р. зараховано надходження коштів від іноземних покупців, дол.
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Заборгованість за одержаними авансами (станом на 31.12.201_ р.), євро
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Дебіторська заборгованість за розрахунками (станом на 31.12.201_ р.), $.Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби (станом на 31.12.201_ р.), євро
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Залишок коштів на поточних рахунках підприємства на 31.12.201__ р.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

долари США
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

євро
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Таблиця 2
Курси валют, встановлені Національним банком України
Дата (період)
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Долари США

30.11
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

01.12-08.12
7,98
8,00
8,02
8,04
8,06
8,08
8,10
8,12
8,14
8,16

09.12-13.12
8,20
9,08
9,05
8,80
8,33
8,67
8,70
8,90
8,43
8,26

14.12-17.12
8,23
9,00
9,10
8,76
8,30
9,00
8,40
8,90
8,25
8,31

18.12-25.12
8,17
8,89
8,78
8,66
8,56
8,95
8,32
8,39
8,18
8,26

26.12-31.12
8,21
8,93
8,82
9,34
8,60
9,14
8,74
8,43
8,79
8,54

Євро

30.11
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

01.12-10.12
1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Питання для обговорення
Поняття "валюта України" і "іноземна валюта".
Види і класифікація валют.
Порядок ліцензування валютних операцій.
Види банківських рахунків в іноземній валюті.
Порядок відкриття валютного рахунка в банку.
Поняття "монетарні та немонетарні статті.
Поняття, порядок визначення та відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць.
Дати, на які здійснюється перерахунок курсових різниць.
Порядок перерахунку курсової різниці за дебіторською та кредиторською заборгованістю.
Операційні та неопераційні курсові різниці.
Порядок відображення курсових різниць на рахунках бухгалтерського обліку.

Теми рефератів

Класифікатор іноземної валюти України.
Особливості відкриття рахунків у банках в іноземній валюті та здійснення операцій з іноземною валютою.
Характеристика П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів" та його значення при здійсненні обліку зовнішньоекономічної діяльності.


Практичне заняття 2. Облік купівлі та продажу іноземної валюти

Завдання 1. Заповнити Заяву на купівлю іноземної валюти (на основі даних Облікової картки суб’єкта ЗЕД та завдання 2).
Завдання 2. ТОВ "Імпульс" уклало зовнішньоекономічний контракт на придбання товарів. Для виконання зобов'язань за договором воно повинне придбати долари США. Підприємство 10.05. п.р. для придбання іноземної валюти (дол. США) через уповноважений банк на МВРУ подало заяву на купівлю доларів США за комерційним курсом попередніх торгів. Підприємство перерахувало банку гривні 10.05, іноземна валюта зарахована на рахунок ТОВ "Імпульс" 12.05. п.р. За придбання іноземної валюти підприємством була сплачена комісійна винагорода банку та МВРУ.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, визначити залишок коштів на рахунку 312.2 "Поточний рахунок в доларах" та зробити його перерахунок, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 4.
Завдання 3. Заповнити Заяву на продаж іноземної валюти (на основі даних Облікової картки суб’єкта ЗЕД та завдання 4).

Завдання 4. ТОВ "Пасат" прийнято рішення про продаж євро, які були на його валютному рахунку. Підприємством 12.05 перераховано валюта для продажу. Гривні зараховано на рахунок 14.05. Підприємством сплачено комісійну винагороду банку.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, визначити залишок коштів на рахунку 312.1 "Поточний рахунок в євро" та зробити його перерахунок, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 5.

Питання для обговорення
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку купівлі-продажу іноземної валюти.
Операції з обов'язкового продажу іноземної валюти.
Документальне оформлення купівлі валюти.
Порядок обліку купівлі валюти на рахунках бухгалтерського обліку.
Документальне оформлення продажу іноземної валюти.
Порядок обліку продажу валюти на рахунках бухгалтерського обліку.


Таблиця 4
Вихідні дані для виконання завдання 1

Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 10.05.201__ р.:
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770


5433,20
5499,30
5565,00
5630,30
5695,20
5759,70
5823,80
5887,50
5950,80
6013,70

Подано заяву на купівлю валюти, дол.
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000

Курс попередніх торгів, грн. за 1 дол.
8,12
9,11
8,33
9,1
8,76
8,3
9
8,4
8,9
8,25

Комісійна винагорода банку, %
0,7
0,8
0,9
1,0
0,7
0,8
0,9
1,0
0,8
0,9

Комісійна винагорода МВРУ, %
0,3
0,4
0,6
0,5
0,3
0,8
0,4
0,6
0,3
0,4

Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти, грн. за 1 дол.
8,07
9,08
8,24
8,8
8,33
8,27
8,7
8,3
8,43
8,16

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 12.05.201__ р.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


Таблиця 5
Вихідні дані для виконання завдання 2

Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 12.05.201__ р.:
9100
9300
9500
9700
9900
10100
10300
10500
10700
10900


100191
102672
105165
107670
110187
112716
115257
117810
120375
122952

Перераховано євро для продажу, євро
8900
9100
9300
9500
9700
9900
10100
10300
10500
10700

Курс НБУ на 12.05. 201_ р., грн. за 1 євро
11,03
11,06
11,09
11,13
11,16
11,19
11,22
11,25
11,28
11,31

Комісійна винагорода банку, %
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0

Курс НБУ на дату зарахування гривні, одержаної від продажу валюти (14.05.201_ р.), грн. за 1 дол.
11,08
11,11
11,14
11,18
11,21
11,23
11,26
11,29
11,32
11,35

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 14.05.201__ р.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Завдання 1. ТОВ "Лідер" для забезпечення витрат на відряджені за кордон повинне придбати долари США. Підприємство 10.05. п.р. для придбання іноземної валюти (дол. США) через уповноважений банк на МВРУ подало заяву на купівлю доларів США за комерційним курсом попередніх торгів. Підприємство перерахувало банку гривні 10.05, іноземна валюта зарахована на рахунок ТОВ "Лідер" 12.05. п.р. За придбання іноземної валюти підприємством була сплачена комісійна винагорода банку та МВРУ. Дані для виконання завдання подано в таблиці 6.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, визначити залишок коштів на рахунку 312.2 "Поточний рахунок в доларах" та зробити його перерахунок, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

Завдання 2. 27.11 поточного року ТОВ "Колос" перерахувало на продаж 30000 дол. США. Курс НБУ на дату перерахування валюти на продаж складав 8,05 грн за 1 дол. США, на дату продажу- - 8,08 грн. за 1 дол. США, комерційний курс на дату продажу 7,09 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку - 2%.
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій; здійснити розрахунки, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

Завдання 3. Для розрахунків з іноземною фірмою за обладнання з переробки молока підприємству необхідно придбати 9000 дол. США. Курс продажу на попередніх торгах на МВРУ склав 5,05 грн. за 1 дол. США, а на дату придбання валюти - 7,03 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на дату зарахування купленої валюти складав 7,02 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку - 0,5% від фактично витраченої суми на придбання валюти.
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій; здійснити розрахунки, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

. Таблиця 6
Вихідні дані для виконання завдання 1

Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів станом на 10.05.201__ р.:Подано заяву на купівлю валюти, дол.
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

Курс попередніх торгів, грн. за 1 дол.
8,12
9,11
8,33
9,10
8,76
8,30
9,00
8,40
8,90
8,25

Комісійна винагорода банку, %
0,7
0,8
0,3
0,4
0,5
0,6
0,3
0,22
0,5
0,3

Комісійна винагорода МВРУ, %
0,3
0,4
0,6
0,5
0,2
0,8
0,4
0,6
0,3
0,4

Збір до Пенсійного фонду України, грн.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти, грн. за 1 дол.
8,20
9,08
9,05
8,80
8,33
8,67
8,70
8,90
8,43
8,26

Залишок коштів станом на 12.05.201__ р.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Теми рефератів

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку купівлі-продажу іноземної валюти.
Основні положення Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281 зі змінами та доповненнями.
Особливості купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти.
Особливості конвертації валюти першої групи Класифікатора іноземної валюти України.


Модуль 2. Особливості обліку експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій

Змістовний модуль 4: Облік експортних операцій

Сутність експорту товарів, робіт, послуг. Види експортних операцій та їх характеристика. Форми розрахунків суб'єктів підприємницької діяльності в експортних операціях. Характеристика основних положень та вимог чинного законодавства при здійсненні експортних операцій. Облік операцій з продажу товарів, виконання робіт та послуг на експорт. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців.


Практичне заняття 1

Завдання 1. ПАТ "Сатурн" уклало угоду з іноземною фірмою на експорт насіння соняшника. ПАТ "Сатурн" 16 грудня п.р. відвантажило соняшник швейцарській фірмі. Підприємство уклало договір з декларантом на проведення декларування продукції. Оплата декларанту здійснена з поточного рахунку банку. Також для доставки насіння в порт підприємство звернулося за послугами до транспортної організації "Укртрансервіс". Підприємством нараховано і сплачено мито та митні збори (суми мита та митного збору умовні). Виручка від реалізації насіння соняшнику перерахована нерезидентом на валютний рахунок 21.12. 201_ р. Розрахунки здійснено у франках.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій, визначити залишок коштів на рахунку 312.2 "Поточний рахунок у франках" станом на 31.12. 201_ р. та зробити його перерахунок, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 7.

Завдання 2. СТОВ "Зоря" уклало угоду з іноземною фірмою на експорт пшениці. Кошти надходили частинами (20.09. п.р. та 24.09 зараховано аванси від іноземної фірми). Розрахунки проведено в доларах США.
26.09. п.р товарна продукція була відвантажена нерезиденту. Під час митного оформлення товарної продукції було сплачено митний збір та мито (суми мита та митного збору умовні).
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій, визначити залишок коштів на рахунку 312.2 "Поточний рахунок в доларах" станом на 30.09. 201_ р. та зробити його перерахунок, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 8.

Питання для обговорення

Поняття та види експортних операцій.
Ліцензування експортних операцій.
Документація при митному оформленні експортних операцій.
Основна схема обліку експортних операцій.
Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту робіт (послуг).
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку реалізації продукції на експорт на умовах передоплати.
Особливості обліку експорту робіт (послуг).

Таблиця 7
Вихідні дані для виконання завдання 1

Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів на пото-чному рахунку станом на 30.10.201__ р.:
250
270
290
310
330
350
370
390
410
430


2105,00
2276,10
2447,60
2619,50
2791,80
2964,50
3137,60
3311,10
3485,00
3659,30

Собівартість реалізованого насіння соняшника, грн.
71757
71936
72114
72293
72471
72650
72828
73007
73185
73364

Контрактна вартість насіння соняшника (дохід від реалізації), франків
12060
12090
12120
12150
12180
12210
12240
12270
12300
12330

За транспортування сплачено транспортній організації (в т ч. ПДВ), грн.
2820
2880
2940
3000
3060
3120
3180
3240
3300
3360

Винагорода декларанту (в т. ч. ПДВ), грн.
1860
1920
1980
2040
2100
2160
2220
2280
2340
2400

Митний збір, %
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2

Ставка мита, %
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

Залишок коштів станом на 31.12.201__ р.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?


Курс швейцарського франка, встановлений Національним банком України, грн. за 1 франк

30.11
8,42
8,43
8,44
8,45
8,46
8,47
8,48
8,49
8,50
8,51

16.12
8,44
8,46
8,48
8,50
8,52
8,54
8,56
8,58
8,60
8,62

21.12
8,47
8,49
8,51
8,53
8,55
8,57
8,59
8,61
8,63
8,65

31.12
8,45
8,47
8,49
8,51
8,53
8,55
8,57
8,59
8,61
8,63


Таблиця 8
Вихідні дані для виконання завдання 2
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 30.08.201__ р.:
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000


8470
9240
10010
10780
11550
12320
13090
13860
14630
15400

20.09. п.р. зараховано аванс від іноземної фірми, дол.
4900
4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4400

24.09 п.р. зараховано аванс від іноземної фірми, дол.
4000
4100
3900
3800
4200
4000
4100
3900
3800
4000

Собівартість відвантаженої продукції, грн.
42600
42720
42840
42960
43080
43200
43320
43440
43560
43680

Митний збір, %
0,7
0,8
0,6
0,7
0,8
0,6
0,7
0,8
0,6
0,7

Ставка мита, %
9
10
11
12
9
10
11
12
9
10

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 30.09.201__ р.:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Курс долара, встановлений Національним банком України, грн. за 1 дол.

20.09
8,3
8,1
8,1
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9

24.09
8,2
7,9
7,9
8,0
8,1
7,7
7,9
7,7
7,9
7,8

26.09
7,9
8,0
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5

30.09
8,1
8,2
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. ТОВ "Колос" одержало від нерезидента передоплату за товари 50000 дол. США. Курс НБУ на дату одержання передоплати складав 8,05 ґрн за 1 дол. США. У цьому ж звітному кварталі підприємство експортувало продукцію нерезиденту на суму 50000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 8,08 грн за 1 дол. США. Облікова вартість відвантаженого товару - 340000 грн. Сплачено мито - 5%, митні збори - 0,3%.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

Завдання 2. Підприємство відправило нерезиденту товар на суму 10000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складає 8,35 грн. за 1 дол. США. На митниці було сплачено мито 2% митної вартості, митний збір 0,2%, ПДВ. На кінець звітного кварталу заборгованість залишилася непогашеною. Курс НБУ на останній робочий день кварталу - 8,32 грн. за 1 дол. США.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

Теми рефератів

Бухгалтерський та податковий облік експортних операцій.
Податки та збори, сплачувані при експорті продукції.
Облік експортних операцій з передоплатою.
Облік експортних операцій з післяоплатою.
Нарахування та відображення в обліку митних платежів при здійсненні експортних операцій.
Особливості оподаткування експортних операцій ПДВ.
Бухгалтерський та податковий облік експортних операцій: спільне та відмінне.

Змістовний модуль 5. Облік імпортних операцій

Сутність імпортних операцій. Порядок здійснення імпорту. Митні процедури і порядок|лад| формування митної вартості. Митна вартість товару та її склад. Форми здійснення розрахунків при імпорті товарів (продукції, робіт, послуг). Документальне забезпечення імпортних операцій. Бухгалтерський облік|урахування| здійснення імпортних операцій.

Практичне заняття 1

Завдання 1. ТОВ "Зернопродукт" уклало угоду з італійською фірмою на імпорт обладнання . Всі витрати з транспортування та страхування сплачує нерезидент. 28.06. обладнання надійшло на митну територію України. Під час митного оформлення ТОВ "Зернопродукт" сплатило ПДВ, митний збір, мито (ставки мита та митних зборів умовні).
02.07 були перераховані кошти нерезиденту в рахунок погашення кредиторської заборгованості. Розрахунки здійснено у доларах.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити залишок коштів на рахунку 312.2 "Поточний рахунок в доларах" станом на 30.07. 201_ р., вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 9.
Завдання 2. Згідно із умовами зовнішньоекономічної угоди ТОВ "Агросвіт" 25.09 перерахувало іноземному постачальнику попередню оплату (аванс). Всі витрати з транспортування та страхування сплачує нерезидент. 04.10. засоби хімічного захисту рослин надійшли на митну територію України. Декларанту за митне оформлення сплачено винагороду. Під час митного оформлення ТОВ "Агросвіт" сплатило ПДВ, митний збір, мито (ставки мита та митних зборів умовні). Розрахунки здійснено у євро.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити залишок коштів на рахунку 312.2 "Поточний рахунок в євро" станом на 30.10. 201_ р., вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 10.

Таблиця 9
Вихідні дані для виконання завдання 1

Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів станом на 30.05. 201__ р., дол.
5600
5620
5640
5660
5680
5700
5720
5740
5760
5780


49728,00
47320,40
49575,60
48223,20
50097,60
47709,00
48219,60
47929,00
51955,20
51846,60

Вартість обладнання, дол. США
5470
5480
5490
5500
5510
5520
5530
5540
5550
5560

Ставка мита, %
9,0
8,0
10,0
9,0
8,0
10,0
9,0
8,0
10,0
9,0

Ставка митного збору, %
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3

ПДВ на імпорт, грн. (розрахувати самостійно)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Залишок коштів станом на 30.07. 201__ р., дол:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Курс долара, встановлений Національним банком України, грн. за 1 дол.

30.05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

28.06
8,80
8,33
8,80
8,70
8,90
8,43
8,40
8,35
9,08
9,05

30.06
8,76
8,30
8,67
8,40
8,70
8,25
8,31
8,23
8,90
8,85

02.07
9,30
8,56
9,10
8,70
8,75
8,75
8,50
8,40
9,02
8,92

31.07
9,34
8,60
9,14
8,74
8,95
8,79
8,54
8,61
9,07
8,82

Таблиця 10
Вихідні дані для виконання завдання 2
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок коштів станом на 31.08. 201__ р., дол.
4210
4230
4250
4270
4290
4310
4330
4350
4370
4390


43447,20
43738,20
44030,00
44322,60
44616,00
44910,20
45205,20
45501,00
45797,60
46095,00

Перераховано попередню оплату, дол.
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3980
3990
4000
4010

Ставка мита, %
5,0
6,0
7,0
5,0
6,0
7,0
5,0
6,0
7,0
5,0

Ставка митного збору, %
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3

Податок на додану вартість на імпорт, грн.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Вартість запчастини, дол.
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3980
3990
4000
4010

Залишок коштів станом на 31.10. 201__ р., євро:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Курс євро, встановлений Національним банком України, грн. за 1 євро.

25.09
10,27
10,29
10,31
10,33
10,35
10,37
10,39
10,41
10,43
10,45

30.09
10,21
10,23
10,25
10,27
10,29
10,31
10,33
10,35
10,37
10,39

04.10
10,51
10,53
10,55
10,57
10,59
10,61
10,63
10,65
10,67
10,69

31.10
10,48
10,50
10,52
10,54
10,56
10,58
10,60
10,62
10,64
10,66

Питання для обговорення
1. Поняття імпортних операцій.
2. Митні процедури при здійсненні імпортних операцій.
3. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів?
4. Терміни проведення розрахунків по імпортних операціях.
5. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою?
6. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. 16.08 поточного року ТОВ "Імпульс" ввезло на митну територію України імпортний підакцизний товар з Великобританії. Митна вартість товару склала 30000 євро. Курс НБУ - 11,89 грн. за 1 євро. При оформленні ВМД товариство сплатило від митної вартості товару: мито - 5%; акцизний збір -25%; митний збір - 0,2%; ПДВ - 20%.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

Завдання 2. Підприємство одержало від нерезидента товар на суму 16500 дол. СІЛА. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складає 8,10 грн. за 1 дол. СІЛА. На митниці було сплачено мито 2% митної вартості, митний збір 0,2%, ПДВ. На кінець звітного кварталу заборгованість залишилася непогашеною. Курс НБУ на останній робочий день кварталу - 8,30 грн. за 1 дол. США.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, здійснити розрахунки, вказати первинні документи та регістр синтетичного обліку.

Теми рефератів

Інформаційне та документальне забезпечення обліку імпортних операцій.
Бухгалтерський облік імпортної операції з надання послуг із післяоплатою.
Бухгалтерський облік імпортної операції з надання послуг з передоплатою.
Нарахування та відображення в обліку митних платежів при здійсненні імпортних операцій.
Курсові різниці при здійсненні імпортних операцій.
Бухгалтерський та податковий облік імпортних операцій: спільне та відмінне.Змістовний модуль 6. Облік зовнішньоекономічних операцій із давальницькою сировиною

Основні поняття операцій з давальницькою сировиною. Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. Особливості укладання договорів на переробку давальницької сировини. Документальне забезпечення операцій з давальницькою сировиною. Бухгалтерський облік господарських операцій з обліку переробки давальницької сировини у замовника-резидента. Бухгалтерський облік господарських операцій з обліку переробки давальницької сировини у виконавця-резидента.

Практичне заняття 1

Завдання 1. На підставі контракту з іноземним замовником німецька фірма "Дойчетекстиль" передала українському виконавцю ПАТ "Інтерстиль" для переробки давальницьку сировину.
Давальницька сировина для переробки від іноземної фірми-замовника на адресу вітчизняного підприємства-виконавця надійшла 03.09. п.р. ПАТ "Інтерстиль" видало простий вексель митним органам на суму ввізного мита та ПДВ.
12.10. було підписано Акт виконаних послуг з переробки давальницької сировини і відвантажена готова продукція. Гроші за послуги з переробки давальницької сировини зараховані на рахунок ВАТ "Інтестиль" 14.10. п.р.
Ввізне мито на сировину - 3%, ПДВ - 20%, митні збори за митне оформлення давальницької сировини та готової продукції - 0,3%.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій, .
Дані для виконання завдання подано в таблиці 11.

Завдання 2. На підставі контракту з іноземним виконавцем (польською фірмою "Злата") про переробку давальницької сировини український замовник (ПАТ "Ліра") вивіз непідакцизну давальницьку сировину для переробки. Вивізна вантажна митна декларація оформлена 10.02 п.р.
При вивезенні давальницької сировини було сплачено митні збори за митне оформлення. 15.03 поточного року підписаний Акт виконання робіт з переробки давальницької сировини і відвантажена готова продукція При вивезенні готової продукції сплачений митний збір за митне оформлення та ПДВ. Сплачено ПДВ на вартість послуг з переробки давальницької сировини.
Розрахунок за послуги з переробки давальницької сировини проведено грошовими коштами 17.03 поточного року.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 12.

Питання для обговорення

Поняття операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.
Особливості укладання договорів на переробку давальницької сировини.
Документальне забезпечення операцій з давальницькою сировиною.
Бухгалтерський облік господарських операцій з обліку переробки давальницької сировини у замовника та виконавця.
Таблиця 11
Вихідні дані для виконання завдання 1
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вартість давальницької сировини, дол.
11500
11550
11600
11650
11700
11750
11800
11850
11900
11950

Вартість послуг з переробки давальницької сировини, дол.
1450
1480
1510
1540
1570
1600
1630
1660
1690
1720

Собівартість послуг з переробки давальницької сировини, грн.
9800
9840
9880
9920
9960
10000
10040
10080
10120
10160

Мито з вартості давальницької сировини, грн.
2766,90
2782,40
2797,92
2813,48
2829,06
2844,68
2860,32
2876,00
2891,70
2907,44

Податок на додану вартість з вартості давальницької сировини, грн.
18999,38
19105,78
19212,38
19319,2
19426,21
19533,44
19640,86
19748,5
19856,34
19964,39

Митний збір за митне оформлення ввезення давальницької сировини, грн.
276,69
278,24
279,79
281,35
282,91
284,47
286,03
287,6
289,17
290,74

Митний збір за митне оформлення вивезення готової продукції, грн.
312,35
315,07
317,79
320,52
323,26
326,01
328,77
331,54
334,31
337,10

Курс долара, встановлений Національним банком України, грн. за 1 дол.

03.09
8,02
8,03
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
8,1
8,11

12.10
8,04
8,06
8,08
8,1
8,12
8,14
8,16
8,18
8,2
8,22

14.10
8,07
8,09
8,11
8,13
8,15
8,17
8,19
8,21
8,23
8,25


Таблиця 12
Вихідні дані для виконання завдання 2
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вартість давальницької сировини, євро
9260
9310
9360
9410
9460
9510
9560
9610
9660
9710

Вартість послуг з переробки давальницької сировини, євро
1340
1370
1400
1430
1460
1490
1520
1550
1580
1610

Собівартість давальницької сировини, грн.
83680
83720
83760
83800
83840
83880
83920
83960
84000
84040

Митний збір за митне оформлення вивезення давальницької сировини, грн.
303
304
306
308
309
311
313
314
316
318

ПДВ з вартості готової продукції, грн.
20340,00
20468,32
20597,04
20725,96
20854,88
20984,20
21113,72
21243,24
21373,16
21503,28

Митний збір за митне оформлення ввезеної готової продукції, грн.
467
472
476
480
485
489
494
498
503
507

Курс євро, встановлений Національним банком України, грн. за 1 євро

10.02
10,95
10,96
10,97
10,98
10,99
11,00
11,01
11,02
11,03
11,04

15.03
11,02
11,04
11,06
11,08
11,10
11,12
11,14
11,16
11,18
11,20

17.03
10,99
11,01
11,03
11,05
11,07
11,09
11,11
11,13
11,15
11,17

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Згідно з укладеною угодою ТОВ "Бест" одержало від угорської фірми (замовника) давальницьку сировину контрактною вартістю 15000 євро. На дату митного оформлення давальницької сировини курс НБУ складав 7,87 грн. за 1 євро. Контрактна вартість послуг з переробки давальницької сировини -2000 євро. Курс НБУ на дату зарахування коштів за виконані послуги - 10,85 грн. за 1 євро. Фактична виробнича собівартість послуг з переробки давальницької сировини - 8000 грн. Під час митного оформлення вивезення давальницької сировини та відвантаження готової продукції сплачено митні збори - 0,3%, ввізне мито на сировину - 5%, ПДВ. На дату відвантаження готової продукції курс НБУ складав 10,89 грн. за 1 євро.
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених операцій.
Завдання 2. ТОВ "Імідж" (замовник) за контрактом з іноземним виконавцем вивезло для переробки давальницьку сировину (не підакцизну) на суму 23000 євро. Вартість послуг з переробки давальницької сировини - 3000 євро. Розрахунки за ці послуги проведені сировиною. Курс НБУ на дату вивезення складав 10,52 грн. за 1 євро, на дату ввезення готової продукції не змінився. Облікова вартість давальницької сировини - 62000 грн. Облікова вартість сировини, переданої замовнику за послуги в погашення заборгованості, 22 500 грн., митний збір - 0,3%.
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій.
Теми рефератів

1. Основні положення Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.
Нормативно-правове забезпечення обліку операцій з давальницькою сировиною.
Проблеми обліку операцій з давальницькою сировиною та шляхи їх вирішення.
Змістовний модуль 7. Облік бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності

Поняття бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Особливості укладання бартерної угоди. Оцінка продукції, товарів, робіт, послуг за бартерною угодою. Звичайна ціна. Бухгалтерський облік бартерних операцій.

Практичне заняття 1

Завдання 1. Українське СТОВ "Нива" уклало зовнішньоекономічний бартерний договір з угорською фірмою "Best", відповідно до якого за імпортом має бути отримано запасні частини до комбайнів, а за експортом відвантажена сільськогосподарська продукція.
Ввізна вантажна митна декларація оформлена 10.05 п.р. При ввезені запасних частин було сплачено мито та митні збори за митне оформлення та ПДВ (імпортне ПДВ – 20%).
Вивізна вантажна митна декларація оформлена 15.05 п.р. При вивезенні сільськогосподарської продукції сплачено мито та митний збір за митне оформлення.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 13.

Завдання 2. Українське підприємство СТОВ "Зоря" 13.06 відвантажило італійській фірмі "Diana" в межах бартерного договору сільськогосподарську продукцію на експорт. 25.06 п.р. підприємство одержало за імпорт премікси.
При вивезенні сільськогосподарської продукції сплачено мито та митний збір за митне оформлення.
При ввезені преміксів було сплачено мито та митні збори за митне оформлення та ПДВ (імпортне ПДВ – 20%).
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 14. Таблиця 13
Вихідні дані для виконання завдання
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сума укладеного договору, дол.
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500

Мито при ввезені запасних частин, %
7,0
8,0
9,0
10,0
7,0
8,0
9,0
10,0
7,0
8,0

Митні збори при ввезені запасних частин, %
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3

Мито при вивезені сільськогосподарської продукції, %
9,0
10,0
7,0
8,0
9,0
10,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Митні збори при вивезені сільськогосподарської продукції, %
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2

Собівартість відвантаженої сільськогосподарської продукції, грн
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000

Курс долара, встановлений Національним банком України, грн. за 1 дол.

10.05
8,01
8,02
8,03
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
8,1

15.05
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
8,1
8,11
8,12
8,13
8,14

Таблиця 14
Вихідні дані для виконання завдання
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сума укладеного договору, дол.
8000
8500
9000
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000

Мито при вивезені сільськогосподарської продукції, %
8,0
9,0
10,0
7,0
8,0
9,0
10,0
7,0
8,0
9,0

Митні збори при вивезені сільськогосподарської продукції, %
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3
0,4

Мито при ввезені преміксів, %
10,0
7,0
8,0
9,0
10,0
7,0
8,0
9,0
10,0
7,0

Митні збори при ввезені преміксів, %
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3

Облікова вартість відвантаженої сільськогосподарської продукції, грн
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000

Курс долара, встановлений Національним банком України, грн. за 1 дол.

13.06
8,00
8,01
8,02
8,03
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09

25.06
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
8,1
8,11
8,12
8,13


Питання для обговорення

1. Поняття бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
2. Особливості укладання бартерної угоди.
3. Бухгалтерський облік бартерних операцій.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. ТОВ "Престиж" уклало зовнішньоекономічну бартерну угоду з австрійською фірмою на придбання обладнання на суму 9500 дол. СІЛА. Курс НБУ на дату оформлення ввізної вантажної митної декларації складав 7,92 грн. за 1 дол. США. Мито - 8%, митні збори - 0,3%, ПДВ по імпорту - 20%. У цьому ж періоді ТОВ "Престиж" відвантажило сільськогосподарську продукцію на суму 9500 дол. США. Курс НБУ на дату вивезення сільськогосподарської продукції складав 8,05 грн. за 1 дол. США. Сплачено мито - 9%, митні збори - 0,3%. Собівартість відвантаженої сільськогосподарської продукції склала 44690 грн.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій.
Завдання 2. Між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності укладено бартерну (товарообмінну) угоду на загальну суму 45 000 дол. США. За угодою українське підприємство відвантажило іноземному партнерові продукцію на суму 45 000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення митної декларації складав 4,96 грн за 1 дол. США. Сплачено мито - 10% та митні збори - 0,3%. Облікова вартість продукції - 123 000 грн. Від іноземного партнера надійшли засоби захисту рослин на суму контракту. При оформленні ввізної митної декларації курс НБУ складав 4,95 грн за 1 дол. США, мито -8%, митний збір - 0,2%, ПДВ.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від здійснених господарських операцій.


Теми рефератів

Нормативно-правове забезпечення обліку бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Основні положення Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічній діяльності".
Проблеми бухгалтерського обліку бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності та шляхи їх вирішення.


Змістовний модуль 8. Облік фінансових інвестицій

Поняття іноземних інвестицій. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності. Форми здійснення іноземних інвестицій. Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті. Відображення в бухгалтерському обліку внесків іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства.

Практичне заняття 1

Завдання 1. Підприємством підписано договір про створення підприємства з іноземними інвестиціями. Згідно угоди іноземний інвестор робить внесок у вигляді іноземної валюти та основних засобів. Установчі документи підписані 10.09. Валюта зарахована на поточний рахунок 18.09. Основні засоби надійшли 20.09. При оформленні митної декларації на основні засоби нараховано та сплачено митні збори (ставка митного збору умовна). Сплачено збір за державну реєстрацію іноземних інвестицій (сума умовна).
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 15.

Завдання 2. ТОВ "Ультра" є підприємством з іноземними інвестиціями. Одним із засновників є нерезидент. Статутний капітал сформовано за рахунок внеску іноземного учасника (у валюті долари та євро) та внеску вітчизняного учасника у національній валюті. Долари на рахунок підприємства надійшли 21.03. Євро зараховано на рахунок підприємства 23.03. Установчі документи підписані 25.04 поточного року.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Дані для виконання завдання подано в таблиці 16.


Питання для обговорення

Поняття іноземних інвестицій.
Форми здійснення іноземних інвестицій.
Порядок створення та реєстрації підприємства з іноземними інвестиціями.
Бухгалтерський облік іноземних інвестицій.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. 04.04 поточного року засновники товариства з обмеженою відповідальністю підписали установчий договір, згідно з яким у створенні статутного капіталу бере участь іноземний засновник, внесок якого складає 80000 дол. США. Суму було перераховано на поточний рахунок в іноземній валюті 20.04. поточного року.
Курси НБУ: 04.04. - 5,03 грн. за 1 дол. США, 20.04 - 5,05 грн. за 1 дол. США.
Необхідно: згідно умови скласти журнал реєстрації господарських операцій, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Теми рефератів

Нормативно-правове забезпечення обліку іноземних інвестицій.
Основні положення Закону України "Про режим іноземного інвестування".
Проблеми бухгалтерського обліку фінансових інвестицій та шляхи їх вирішення.
Таблиця 13
Вихідні дані для виконання завдання 1
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Внесок іноземного учасника до статутного капіталу, євро
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000

Вартість основних засобів, внесених іноземним учасником
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000

Митні збори при оформленні ВМД на основні засоби, грн.
620
660
700
740
780
820
860
900
940
980

Сума імпортного ПДВ, грн.
54300
56576
58860
61152
63452
65760
68076
70400
72732
75072

За транспортування основних засобів сплачено вітчизняному автоперевізнику, грн.
2406
2466
2526
2586
2646
2706
2766
2826
2886
2946

в т.ч. ПДВ
401
411
421
431
441
451
461
471
481
491

Витрати виробничих запасів на введення основних засобів в експлуатацію
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300

Сума збору за державну реєстрацію іноземних інвестицій, грн.
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300

Курс євро, встановлений Національним банком України, грн. за 1 євро

10.09
10,98
11,00
11,02
11,04
11,06
11,08
11,10
11,12
11,14
11,16

18.09
10,93
10,95
10,97
10,99
11,01
11,03
11,05
11,07
11,09
11,11

20.09
10,86
10,88
10,90
10,92
10,94
10,96
10,98
11,00
11,02
11,04


Таблиця 14
Вихідні дані для виконання завдання 2
Зміст господарської операції
Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Внесок іноземного учасника до статутного капіталу, доларів
35000
36000
37000
38000
39000
40000
41000
42000
43000
44000

Внесок іноземного учасника до статутного капіталу, євро
44000,0
43000
42000
41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000

Збір за державну реєстрацію іноземних інвестицій, грн.
2600
2750
2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950

Курс долара, встановлений Національним банком України, грн. за 1 дол.

21.03
7,96
7,98
8
8,02
8,04
8,06
8,08
8,1
8,12
8,14

23.03
7,97
8,0
8,0
8,1
8,1
8,2
8,2
8,3
8,3
8,3

25.03
8,03
8,02
8,03
8,02
8,03
8,02
8,03
8,02
8,03
8,02

31.03
8,00
8,02
8,04
8,06
8,08
8,10
8,12
8,14
8,16
8,18

Курс євро, встановлений Національним банком України, грн. за 1 євро

21.03
10,31
10,33
10,35
10,37
10,39
10,41
10,43
10,45
10,47
10,49

23.03
10,44
10,47
10,50
10,53
10,56
10,59
10,62
10,65
10,68
10,71

25.03
10,46
10,45
10,44
10,43
10,42
10,41
10,40
10,39
10,38
10,37

31.03
10,36
10,37
10,38
10,39
10,40
10,41
10,42
10,43
10,44
10,45

Додаток А
ОБЛІКОВА КАРТКА № _____________________
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на обліку вантажному відділі № __________________митниці
Повна назва підприємства: ___________________________________
Код ЄДРПОУ:____________________________________________________
Юридична адреса: __________________________________________
Фактична (поштова) адреса:___________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію_________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства:
____________________________________________________________________________________________
(підпис)
Телефон:_________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера підприємства:
____________________________________________________________________________________________
(підпис)
Телефон:_________________________________________________________
Індивідуальний податковий номер юридичної особи________________
Гривневий розрахунковий рахунок: № __________________________
Назва банку ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Юридична адреса: __________________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________________________
Валютні рахунки: №___________________________________
№___________________________________
№___________________________________
Назва банку: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Юридична адреса: _________________________________________________
Код ЄДРПОУ _____________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, уповноважених для роботи з митницею:
____________________________________________________________________________________________
(підпис)
Телефон:_________________________________________________________
При змінах даних, зазначених у картці, зобов'язуюся в тижневий термін повідомити про це митний орган____________________________________
(підпис)

М.П. _____________________________ " " _______200_ р.
(підпис керівника підприємства)

М.П. _____________________________
(підпис інспектора митниці)
Додаток Б
Заява про відкриття поточного рахунка
Назва банку ______________________________________________________
Назва клієнта банку, який відкриває рахунок___________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Просимо відкрити_____________рахунок у_____________________________
з інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах ознайомлені. Вимоги цієї інструкції для нас є обов'язковими.
Керівник _______________________________________________
" " 201 р. М.П.
Відмітки банку ____________________________________________________
Відкрити __________________________________________________________
Дозволяю _________________________________________________________
Керівник банку _____________________________________________________
Документи на оформлення рахунка перевірив: __________________________
Інспектор__________________________________________________________
Дата відкриття рахунка " "______________201___р.

№ балансового рахунка
№ особистого рахунка

Головний бухгалтер (підпис)Додаток __________________________________________________________________
(код, найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)
ЗАЯВА
на купівлю іноземної валюти №
від " " 201 року
(число цифрами) (прописом)
Назва Клієнта:__________________________________________________
Код ЄДРПОУ:___________________________________________________
Місцезнаходження/адреса:________________________________________________________
П.І.Б. працівника, який уповноважений вирішувати питання за угодою про купівлю іноземної валюти:_________________________________________
тел. ____________________________________
зразок підпису:____________________________________________________
Поточний рахунок у національній валюті № ___________________________
______________________________________________________код банку __________________
Поточний рахунок в іноземній валюті № __________________________________________
______________________________________________________код банку __________________
Підстава для купівлі іноземної валюти на МВРУ:________________________
__________________________________________________________________
Доручаємо купити іноземну валюту на умовах, зазначених нижче:
Назва іноземної валюти, яка купується, її код
Сума купівлі іноземної валюти
Максимальний курс купівлі в грн (або за курсом ПІБ)
Гривневий еквівалент іноземної валюти відповідно до курсу, що визначений у заявці


Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ____________ у _____________________код банку ______________ суму в гривнях у розмірі, необхідному для купівлі іноземної валюти за курсом, указаним у даній заяві, перераховувати збір на обов'язкове пенсійне страхування згідно з чинним законодавством України: _____% від суми купівлі за курсом торгів на МВРУ.
Доручаємо_________________________________________________ код банку __________утримати із суми в гривнях, перерахованої на купівлю іноземної валюти, комісійну винагороду ПІБ в розмірі _____% (згідно з тарифами ПІБ) та зарахувати на відповідний рахунок _____________________________банку.
При здійсненні операції за курсом нижчим, ніж зазначений у заявці, або в разі неможливості виконання заявки, зазначені кошти просимо_________________________________________________ код банку_________________перерахувати на поточний рахунок______________________________________ код банку______________________
Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті у _______________________________________________код банку________
У випадку, якщо придбана на ВМРУ іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована за призначенням протягом п'яти робочих днів після дня зарахування на наш поточний рахунок, доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на ВМРУ.
Якщо на міжбанківському валютному ринку пропозиції на потрібну нам іноземну валюту немає або вона обмежена, дозволяємо банку здійснити купівлю вказаної в заявці іноземної валюти через іншу іноземну валюту.
Керівник підприємства підпис
Головний бухгалтер підпис

Додаток __________________________________________________________________________________________________
(код, найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)
ЗАЯВА
на продаж іноземної валюти №
від " " 201 року
(число цифрами) (прописом)
Назва Клієнта:__________________________________________________
Код ЄДРПОУ:___________________________________________________
Місцезнаходження/адреса:________________________________________________________
П.І.Б. працівника, який уповноважений вирішувати питання за угодою про продаж іноземної валюти:_________________________________________
тел. ____________________________________
зразок підпису:____________________________________________________
Поточний рахунок у національній валюті № ___________________________
______________________________________________________код банку __________________
Поточний рахунок в іноземній валюті № __________________________________________
______________________________________________________код банку __________________
Доручаємо продати іноземну валюту на умовах, зазначених нижче:
Назва іноземної
валюти, що продається, її код
Сума продажу іноземної валюти
Максимальний курс продажу в грн (або за курсом ПІБ)
Гривневий еквівалент іноземної валюти відповідно до курсу, що визначений у заявці


Доручаємо списати з нашого у Вас рахунка № іноземну валюту, що підлягає продажу згідно даної заяви у сумі ________________________________________
( _)*
Доручаємо ___________________________________________код банку______________утримати комісійну винагороду в гривнях у розмірі ________% з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти.
Доручаємо __________________________________________________ перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на поточний рахунок ________________________________________________код банку ________________
У разі неможливості виконати заяву просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту на рахунок ________________________________________________________ _____ код банку __________
Якщо на міжбанківському валютному рийку попиту на вказану в заявці іноземну валюту немає або він обмежений, дозволяємо банку здійснити її продаж через іншу іноземну валюту.


Керівник підприємства підпис
Головний бухгалтер підпис
13PAGE 15


13PAGE 14315


13PAGE 141415


13PAGE 141615


13PAGE 141815


13PAGE 141915


13PAGE 142015


13PAGE 142215


13PAGE 142515


13PAGE 142715


13PAGE 142915


13PAGE 143215


13PAGE 143515


13PAGE 143715


13PAGE 143915


13PAGE 144215


13PAGE 144515


13PAGE 145015
15

Приложенные файлы

  • doc 14770927
    Размер файла: 673 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий