методичка практичні Облік ЗЕД


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую
Проректор з навчальної та методичної роботи
_________________/ Касьяненко М.М./
«___»_____________2012 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи
з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
для підготовки фахівців за ОКР( магістр)
за напрямом «Економіка і підприємництво»
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»
за магістерською програмою
«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
Ірпінь 2012
Методичні рекомендації до проведення практичних занять самостійної та індивідуальної роботи для підготовки фахівців за ОКР( магістр) / за напрямом "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.03050901"Облік і аудит" за магістерською програмою "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю", розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу ”Облік зовнішньоекономічної діяльності”, затвердженої у _____ році.
Автори______    Л.І.Жидєєва, к.е.н, доцент
О.Д. Михасик, ст.. викладач

Рецензент _________     Є.Ю. Шара, к.е.н, професор
/Підпис/
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

протокол №___ від ”___”_______ 20_ р.
Завідувач кафедри ________ Є.Ю. Шара, к.е.н, професор
/Підпис/


Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради обліково-економічного факультету,
протокол № ____ від “___”_____20__р.
Голова вченої ради обліково-економічного факультету Н.П. Мацелюх, к.е.н, доцент
Декан заочного факультету В.В. Бриштіна, к.е.н, доцент
Завідувач навчально-методичного відділу О.О. Бойко-Слобожан
Реєстраційний №_______

Зміст
Передмова 4
Структура навчальної дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльності 5
Програма навчальної дисципліни 6
Тема 1 Предмет, завдання, загальнотеоретичні і специфічні основи дисципліни 7
Тема 2 Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку 13
Тема 3 Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічної діяльності 16
Тема 4 Облік імпортних операцій 23
Тема 5 Облік експортних операцій 28
Тема 6 Облік бартерних (товарообмінних ) операцій та операцій з давальницькою сировиною 32
Тема 7 Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій 35
Рекомендована література 38
Додатки 43
Передмова
Вихід на світовий ринок практично всіх підприємств і фірм та необхідність більш ефективного здійснення експортно-імпортних операцій вимагає підвищення рівня знань з бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності. На відміну від внутрішньогосподарської діяльності, вихід на зовнішній ринок передбачає укладення міжнародних комерційних контрактів, опанування техніки міжнародних розрахунків, вміння вибирати торгових партнерів. Нормою міжнародних економічних відносин є більш жорстокі взаємні вимоги партнерів за умовами поставок, визначенню ціни контракту, форми розрахунків. Виходячи на зовнішній ринок, наші підприємства повинні знати ці вимоги.
Для забезпечення потреби організацій та підприємств у спеціалістах, які можуть здійснювати виробничу, валютно-фінансову і торгово-економічну діяльність із зарубіжними партнерами, організовувати облік цих операцій, вивчається дисципліна “Облік зовнішньоекономічної діяльності”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування інформації, документальне оформлення та облік операцій зовнішньоекономічної діяльності.
Вивчення матеріалу дисципліни ґрунтується на знаннях отриманих у результаті вивчення таких попередніх дисциплін: “Бухгалтерський облік”, “Зовнішньоекономічна діяльність”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Фінанси”, “Економіка підприємства”, “Податкова система”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік” та дисциплін, що вивчаються паралельно: “Організація обліку”, “Облікова політика”, “Звітність підприємства” та ін.
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань, глибоке засвоєння студентами питань методології та організації бухгалтерського обліку, набуття практичних навиків в організації обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності.
Завдання викладання дисципліни:
розкрити значення та особливості бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності;
вивчити предмет, завдання, методи бухгалтерського обліку, основи організації обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності;
навчити студентів методики бухгалтерського обліку господарських операцій пов’язаних з рухом майна та іноземної валюти, розрахункових операцій у ЗЕД, порядку формування облікової інформації та методики її використання в управлінні господарськими засобами і процесами.
Курс «Обліку зовнішньоекономічної діяльності» є складовою завершального циклу профілюючих дисциплін при підготовці магістрів за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Засвоєння дисципліни проводиться за рахунок лекційних, практичних занять під керівництвом викладача. Окремі теми дисципліни студенти вивчають самостійно і закріпляють їх шляхом вивчення та конспектування законодавчо-нормативних джерел, написання рефератів, тестування, рішення задач та інших засобів поточного і підсумкового контролю.
Значна увага на лекційних і практичних заняттях повинна приділятись формуванню наукового мислення у студентів щодо документального оформлення та відображення в обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням діючого законодавства.. На основі теоретичних знань і набуття практичних навиків у організації обліку, на підставі запропонованих завдань з обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності, студенти зможуть глибоко оволодіти цією дисципліною.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: законодавчо-нормативну базу, яка впливає на побудову бухгалтерського обліку і звітності операцій ЗЕД; організацію та методику ведення бухгалтерського обліку операцій ЗЕД; документування господарських операцій ЗЕД; особливості операцій ЗКД
вміти: вміло використовувати первинну документацію, регістри аналітичного обліку, знати нормативно-законодавчу базу операцій ЗЕД; правильно оформляти операції ЗЕД.
При вирішенні завдань необхідно враховувати діюче законодавство України на момент їх виконання.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ Облік зовнішньоекономічної діяльності”
№ п/пЗмістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Практичні заняття Індивідуальні заняття Самостійна робота студента
Модуль І = 1,5 кредиту
Т. 1 Предмет, завдання, загально-теоретичні і специфічні основи дисципліни 8 2 2 1 3
Т. 2 Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку 6 2 - - 4
Т. .3 Облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД 8 2 2 1 3
Т. 4 Облік імпортних операцій 8 2 2 1 3
Т. 5 Облік експортних операцій 8 2 2 1 3
Т. 6 Облік бартерних (товарооб-мінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною 8 2 1 1 4
Т. 7 Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій 8 2 1 - 5
Форма контролю модульна контрольна робота Разом годин з курсу 54 14 10 5 25
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет, завдання, загальнотеоретичні і специфічні основи дисципліни
Предмет курсу. Основні завдання. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на території України. Міжнародне законодавство щодо бухгалтерського обліку ЗЕД. Особливості організації бухгалтерського обліку у розрізі відкриття окремих рахунків аналітичного обліку. Стандарти та принципи, що застосовуються в обліку ЗЕД. Паралельне ведення обліку в іноземній та національній валюті. Місце дисципліни та її інтеграція.
Тема 2. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку
Зовнішньоекономічний контракт (зміст, будова, терміни, категорії та документація) як основне джерело інформації для відображення у бухгалтерському обліку операцій, що є предметом контракту. Розмежування витрат та особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Тема 3 Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності
Іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземній валюті, - особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку. Облік операцій з придбання та продажу іноземної валюти. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків відповідно до умов контракту. Банківський переказ, документальний акредитив, документарне інкасо. Гарантійні операції. Курсові різниці та їх відображення в обліку та звітності. Страхування фінансових ризиків, факторинг.
Тема 4. Облік імпортних операцій
Бухгалтерський облік закупівлі імпортних товарів за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. Облік імпорту робіт, послуг, прав. Облік авансових платежів та гарантійних (дзеркальних) сум. Облік імпорту товарів на умовах комерційного кредиту. Облік закупівлі імпортних товарів через посередника. Документальне забезпечення облікових операцій.
Тема 5. Облік експортних операцій
Бухгалтерський облік експорту товарів за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. Облік експорту робіт, послуг, прав. Облік авансових платежів та гарантійних (дзеркальних) сум. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту. Облік продажу експортних товарів через посередника. Документальне забезпечення облікових операцій.
Тема 6. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною
Особливості відображення в обліку експортної та імпортної частин бартерних операцій у зовнішній торгівлі. Спеціальні режими при здійсненні бартерних операцій: застава, гарантія та їх відображення в системі бухгалтерського обліку. Різні види здійснення операцій з давальницькою сировиною: експорт давальницької сировини, імпорт, реалізація готової продукції у країні переробки, в третіх країнах, повернення в країну замовника, спільна реалізація готової продукції, компенсація витрат за переробку сировини.
Тема 7. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій
Облік лізингових операцій, консигнаційних, компенсаційних, комплексне будівництво об’єктів за кордоном, надання та отримання технічної і гуманітарної допомоги. Облік нематеріальних активів, виражених в іноземній валюті. Особливості обліку на підприємствах, створених за участю іноземного капіталу на митній території України. Облік розрахунків з відрядження за кордон. Переоцінка кредиторської та дебіторської заборгованості.
ТЕМА 1. Предмет, завдання, загальнотеоретичні і специфічні основи дисципліни
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути необхідність зовнішньоекономічної діяльності, як для України в цілому, так і для кожного підприємства, основні завдання бухгалтерського обліку ЗЕД, уточнити предмет та об’єкти, з’ясувати стандарти та принципи, що застосовуються при здійсненні господарської діяльності та при оформленні цих операцій в обліку. Студентам необхідно детально вивчити нормативно-правове забезпечення бухгалтерського ЗЕД на території України та Міжнародне законодавство, що регулює господарські операції ЗЕД. Значну увагу слід приділити особливостям організації та методиці бухгалтерського обліку операцій ЗЕД.
Методичні поради до вивчення теми
Перелік питань
1.1.Предмет, його основні завдання.
1.2.Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку
1.3. Міжнародне законодавство щодо бухгалтерського обліку ЗЕД
1.4.Особливості організації бухгалтерського обліку ЗЕД
Мета практичного заняття - визначити предмет, основні поняття та завдання дисципліни; вивчити нормативно - правове забезпечення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на території України та міжнародне законодавство щодо бухгалтерського обліку ЗЕД; особливості організації бухгалтерського обліку.
Практичні завдання:
Завдання 1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку на 1.01.201_ року в ТОВ “Омега” (курс НБУ 8,0 грн. за 1 дол; 10,80 грн. за 1 євро. 0,26грн. за 1 рубль)
“Каса в іноземній валюті” – 0 дол. США
“Валютний рахунок” - 276200 дол.США;
84680 євро;
126500 рублів
Розрахунки з іноземними партнерами:
“Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” – кредит
Lintere Trading Limited – 328600 дол. США
ЗАТ „НЕВА” 125000 руб .
“Розрахунки з покупцями і замовниками” - дебет
Firma Garent – 15200 дол. США
Trading International – 624100 дол. США
“Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”
100000 дол.США50000 євро
Перелік питань для самоконтролю студентів:
Як поділяються зовнішньоторгові операції?
Дайте визначення поняття зовнішньоекономічна діяльність.
Які завдання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій ?
Яка особливість відображення операцій у іноземній валюті?
Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Принципи здійснення і нормативна база зовнішньоекономічної діяльності.
Завдання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Порядок реєстрації підприємства, як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Нормативна характеристик та правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні щодо ЗЕД
Поняття та вибір облікової політики підприємства щодо ЗЕД.
Тести для самоконтролю:
1. Діяльність суб’єктів господарської діяльності україни та іноземних суб’єктів, яка побудована на взаємовідносинах між ними і має місце як на території україни, так і за її межами – це:
1. Міжнародний кредит
2. Господарська діяльність
3. Зовнішньоекономічна діяльність
2. Як повинен вестись облік операцій в іноземній валюті в бухгалтерському обліку в Україні
1. У перерахунку за комерцiйним курсом в гривню та довiдково в iноземнiй валютi.
2. У iноземнiй валютi, довiдково перерахунки ведуться в гривнях.
3. У перерахунку валютних операцій за курсом НБУ та паралельно в iноземнiй валюті.
4. Тiльки в гривнях.
3. Що означає термін «Курс валют» ?
1. Узагальнення даних однієї валюти через іншу.
2. Перманентні зміни спiввiдношень валют на якi впливають рiзнi фактори.
3. Змiни, якi виникають при змiнi валют.
4. Змiни валют мiж рiзними датами за курсом НБУ.
. 4. Дайте визначення терміну “валютний курс” ?
1. Спiввiдношення мiж рiзними видами iноземної валюти.
2. Спiввiдношення мiж валютними курсами рiзних країн.
3. Спiввiдношення мiж грошовими одиницями двох країн, яке використовується для облiку валют.
4. Спiввiдношення мiж курсами однiєї валюти через певний термiн часу.
5. За яким курсом проводиться перерахунок іноземної валюти в гривневий еквівалент при використанні в бухгалтерському обліку на останній день складання звітності за звітний період ?
1. Курсом бiржi.
2. Курсом НБУ.
3. Комерційним курсом.
4. Не проводиться перерахування.
6. За яким курсом проводиться списання вартості іноземної валюти на витрати при її реалізації у податковому обліку ?
1. Курсом бiржi.
2. Курсом НБУ.
3. Комерцiйним курсом.
4. Курсом зарахування цiєї валюти на валютний рахунок.
7. У якій грошовій одиниці вказується залишок (заборгованість) іноземного постачальника ?
1. У гривні.
2. У іноземній валюті та в гривневому еквіваленті за курсом НБУ.
3. У валюті операції.
4. У іноземній та євровалюті.
8. Дайте визначення терміну “валюта звітності” :
1 іноземна валюта;
2 грошова одиниця України;
3 євровалюта;
4 валюта за вибором.
9..Відображено позитивну курсову різницю на кінець звітного періоду за розрахунками з іноземним постачальником у зв’язку зі зміною курсу на останній де
1. Д 945 К 632;
2. Д 312 К 632;
3. Д 632 К 714;
4. Д 632 К 703
10.У В якій одиниці ведеться бухгалтерський облік іноземної валюти?
1. За цінами купівлі.
2. За цінами, визначеними торгами.
3. За офіційним курсом НБУ.
4. За комерційними цінами.
11. У яких випадках визначається курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті ?
1. Як визначено обліковою політикою підприємства.
2. За рішенням НБУ.
3. На дату розрахунків і на дату балансу.
4. На дату придбання іноземної валюти
12. Як повинен вестись облік валютних операцій у бухгалтерському обліку в Україні ?
1. У перерахунку за комерційним курсом в гривню та довiдково в iноземнiй валютi.
2. У перерахунку валютних операцій за курсом НБУ в гривнях та паралельно довiдково в iноземнiй валютi.
3. У iноземнiй валютi, довiдково перерахунки ведуться в гривнi.
4. Тiльки в гривнях.
13. Визначте основні етапи розвитку ЗЕД в Україні на найближчий час:
1.Удосконалення структури експорту, функціональна перебудова зовнішньоекономічних звязків;
2. Етапи кризового розвитку, етап стабілізації, етап інтенсивного розвитку;
3.Етап перехідного періоду, пріоритетний розвиток експорту, підвищення ефективності експорту;
4. Етап перехідного періоду, етап стабілізації.
.14. Суб’єктами ЗЕД є:
1. Фізичні, юридичні особи
2. Фізичні особи
3. Юридичні особи
4. Об’єднання.
Ключові слова та терміни за темою 1
Активи – це ресурси, контрольовані підприємством, що виникли у результаті минулих подій та використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Активи за строком використання поділяються на необоротні і оборотні.
Валютні ринки – це операційні ринки, де проводяться операції з купівлі – продажу валют на основі попиту та пропозиції
Валютний курс - це співвідношення між грошовими одиницями двох країн яке використовується для обліку валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій.
Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) – списання виробничих запасів у виробництво, нарахування заробітної плати, нарахування амортизації (зносу) обладнання, списання різних послуг, нарахування оренди, нарахування (визначення) податків та зборів тощо.
Господарська діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва як сукупність окремих господарських операцій, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Господарська одиниця за межами України - дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України.
Господарська операція – це факт підприємницької та іншої діяльності (дія або подія), що впливає на стан та викликає зміни в структурі активів (майна), капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.
Господарський процес – частина кругообігу господарських засобів та джерел їх формування, який складається з певних господарських операцій.
Господарські процеси - це сукупність господарських операцій, фактів та подій в житті підприємства, що призводять до руху активів, джерел їх утворення, власного капіталу, виникнення доходів, витрат, фінансових результатів.
Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) – виручка від реалізації, доходи від оренди, дивіденди, відсотки тощо
Зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою(стат 377)1.
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів, побудована на взаємовідносинах між ними, яка має місце як на території України, так і за її межами.
Зовнішньоекономічні зв’язки – це сукупність зв’язків між країнами у сфері зовнішньоекономічних відносин.
Зовнішньоторгові операції - це операції підприємства, пов’язані з ввезенням (імпортуванням) і вивезенням (експортуванням) товарів (робіт, послуг).
Іноземна валюта - це готівкова валюта, грошові знаки, які знаходяться в обороті та є загальним засобом платежу та території відповідної іноземної держави.
Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності (ПСБО 21).
Капітал (власний капітал) – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.
Квотування валют – це визначення їх курсу. Історично склалося два метода: прямий – курс одиниці іноземної валюти, що виражений в національній валюті; непрямий – за одиницю приймається національна валюта, курс який виражається в певному визначенні кількості іноземних грошових одиниць.
Курс - це перманентні зміни співвідношень валют, в результаті впливу різних факторів.
Курсова різниця - це різниця між оцінкою в українській валюті готівки, коштів в установах банків та у дорозі, грошових і платіжних документів, цінних паперів, коштів у розрахунках, залишку цільового фінансування з бюджету, які виражені в іноземній валюті, обрахованій виходячи з курсу національного банку України на дату проведення розрахунків або на дату складання бухгалтерської звітності за звітний період, та оцінкою в українській валюті цих активів та пасивів на певну дату у звітному періоді для цілей бухгалтерського обліку. Курсові різниці можуть бути негативними або позитивними.
Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
Міжнародна торгівля – це обмін товарами та послугами між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу.
Необоротні активи – це активи, строк використання яких перевищує 12 місяців або один операційний цикл та які переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції (проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) частинами шляхом нарахування амортизації (зносу) - будівлі, споруди, транспортні засоби, офісне обладнання, оргтехніка, гудвіл тощо.
Оборотні активи – це активи, строк використання яких менше 12 місяців або один операційний цикл та які переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції (проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) повністю за визначений вище період (тобто – споживаються повністю) – сировина і матеріали, паливо, запасні частини, готова продукція, товари, грошові кошти, короткострокова дебіторська заборгованість тощо.
Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
Пасиви – це капітал (власний капітал) та зобов’язання.
Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків
Процес постачання (придбання, заготівлі) – це витрата підприємством певної частини грошових коштів на закупівлю засобів праці та предметів праці. Він включає господарські операції, пов’язані із придбанням (купівлею) сировини, матеріалів, палива, товарів, основних засобів та інших матеріальних активів; об’єктами обліку є активи, витрати на їх придбання, зобов’язання.
Процес реалізації – це передача готової продукції (товарів, робіт, послуг) з підприємства покупцеві за цінами реалізації шляхом купівлі-продажу та визначення фінансового результату діяльності підприємства. Він включає господарські операції, пов’язані з продажем виготовленої продукції, виконанням робіт, наданням послуг; об’єктами обліку є активи, витрати (собівартість реалізації, витрати періоду, витрати від інших видів діяльності), доходи, фінансові результати.
Фінансовий результат – це кінцевий результатний показник діяльності підприємства за звітний період, який визначається як різниця між доходами та витратами та має два види – прибуток або збиток.
Індивідуальне завдання: Самостійно опрацювати: Міжнародні правила з тлумачення термінів “Інкотермс” (редакція 2010 р.), законспектувати їх.
Література: 1,2,3,4,5,,9,11,14-20, 26, 42, 43, 44, 45,48,49, 51, 60,61.
Тема 2. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути порядок складання зовнішньоекономічного контракту (зміст, будова, терміни, категорії та документація), використання контракту, як основного джерела інформації для відображення у бухгалтерському обліку операцій. Необхідно визначити які витрати включаються до вартості товару, митної вартості чи відноситься до витрат періоду, відповідно до умов поставок, та особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Розмежування витрат та особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку Особливості витрат за умовами C, F, E, D
Мета практичного заняття – оволодіння методикою складання зовнішньоекономічних контрактів, визначення його змісту, будови, терміни, визначення категорії та документації; визначення особливостей відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до умов контракту, набуття практичних навичок щодо відображення у бухгалтерському обліку операцій, що є предметом контракту.
Перелік питань
2.1. Зовнішній контракт як основне джерело інформації для відображення в бухгалтерському обліку операцій.
2.2. Розмежування витрат та особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку
Практичні завдання:
Завдання 2. З’ясувати особливості включення різних витрат підприємства для визначення митної вартості в залежності від базисних умов поставки, визначити витрати, які включаються в ціну товару згідно з “Інкотермс-2010”.
Умови: а) FOB; б) EXW (франко-завод); в) FCA (франко-перевізник); г) CIF (вартість, страхування, фрахт); д) DAF (поставка до кордону); с)DDP (доставлено, мито сплачене).
Витрати при імпортуванні товарів:
вартість товарів-136 000. дол.(курс НБУ:8,0 грн за дол.);
пакування-1200 дол.;
навантаження-300 дол.;
вивізне мито-100 дол.;
страхування перевезення-1150 дол.;
витрати на перевезення-14000 дол. (в т. ч. до кордону з Україною-12500);
розвантаження-1200 грн.;
імпортне мито-7%; митний збір - ?
доставка і розвантаження на складі підприємства-1900 грн.;
митні процедури-450 грн.
Витрати при експортуванні товарів:
пакування-1400 грн.
вартість товарів відповідно угоди - 620000 дол. (курс НБУ 4,83 грн за дол.);
собівартість товарів 2546000 грн.
навантаження на транспорт-1800 грн.
вивізне мито (10%)-?
страхування вантажів-7600дол.
витрати на транспортування до кордону-10100 грн.
транспортні витрати після перетину кордону-54800 грн.
розвантаження-2600 дол.
імпортне мито-1200 дол.
доставка і розвантаження на підприємстві-15420 дол.
Які умови доцільно застосовувати для експорту та імпорту товарів, покупцю (постачальнику).
Завдання 3. Нарахувати суму єдиного митного збору за перевезення товарів, матеріалів від кордону по території України вантажним автомобілем загальною масою з вантажем 30 тон та кілометражем пробігу 460 км та визначити статті витрат, вказати бухгалтерські проведення з нарахування даних сум.
Митна вартість товару -368000 дол. (курс НБУ 8,0 грн. за 1 дол., 10,8 грн за 1 Є). Ставка єдиного збору при транспортуванні автомобілем за проведення контролю до 20 т – 5 Є, від 20т до 40т – 10 Є, за 1 км – 0,02 Є.
Завдання 4. Скласти зовнішньоекономічний контракт на відвантаження товарів на експорт, виходячи з наступних умов:
Контракт №14/01-00-Е, м.Київ, від 14.01.200_р.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Омега” м.Київ, Україна, в особі генерального директора Коваленка Івана Васильовича, діючого на підставі Статуту, Товариства (Продавець) і фірма “Brandon”, м.Краків, Польща (Покупець) на відвантаження 1400000кг олія рафінованого за ціною 0,65 дол.США за кг на суму 910000 дол.США, якість товару відповідає технічним умовам.
Транспортування буде проведено залізницею за базовими умовами відповідно “Інкотермс -2010” - ціною ДАФ. Інші умови в контракті визначити виходячи з найбільш взаємовигідних умов, враховуючи Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, та інші нормативні документи. Юридичні адреси, почтові, платіжні та інші реквізити студенти повинні зазначити умовно самостійно.
Індивідуальне завдання: Порядок юридичного оформлення зовнішньоекономічного контракту. Міжнародне законодавство, щодо складання зовнішньоекономічного контракту. Нормативно-правове регулювання розмежування витрат в бухгалтерському обліку.
Контрольні питання для самоконтролю студентів:
Які суттєві умови повинен включати контракт ?
Хто має право підписувати контракт ?
На які суттєві умови повинен найбільш звертати увагу ?
Які функціїдог8овору ?
Який порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів?
Як відображаються витрати в залежності від умов поставок, навести приклади
Митно-тарифне регулювання операцій, що є об’єктом складання зовнішньоекономічного контракту.
Включення витрат до собівартості сировини (матеріалів, товарів) або до складу витрат періоду згідно П(С)БО 9 “Запаси” та П(С)БО 16 “Витрати”.
Митно-тарифне регулювання операцій, що є об’єктом складання зовнішньоекономічного контракту.
Включення витрат до собівартості сировини (матеріалів, товарів) або до складу витрат періоду згідно П(С)БО 9 “Запаси” та П(С)БО 16 “Витрати”.
11.ІНКОТНРМС 2010: сутність, принципи, вимоги
12.Типові контракти (договори): вимоги, структура
13. Розмежування витрат при ЗЕД виходячи з видів контрактів і переходу власності на майно
Тести для контролю:
1. Яка із базових умов використовується в Україні як ціна на імпортний товар?:
1. ФОБ 2.СIФ 3.ДЕС
2. .Перелік форс-мажорних обставин є одним для всіх видів контрактів?
1. Перелік форс-мажорних обставин є одним;
2. Перелік форс-мажорних обставин складається для кожної країни окремо;
3. Перелік форс-мажорних обставин залежить від умов поставки товару;
4. У кожному контракті вказуються ті обставини, які сторони вважають форс-мажорними щодо даного контракту.
3. Мито - це:
1. Податок, який сплачується за товари чи предмети, які імпортують в Україну;
2. Податок, який сплачується за товари, що перетинають митний кордон України;
3. Податок, який сплачується за підакцизні товари;
4. Вірної відповіді немає.
4.У преамбулі зовнішньоекономічного контракту зазначається:
1. Маршрут перевезення;
2. Кількісна одиниця товару;
3. Найменування учасників;
4. Місце знаходження контрагентів
5. Додатком до зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу товару є :
1. Умови купівлі-продажу;
2. Попередні умови домовленості;
3. Контракт (додаткові умови домовленості);
4. Специфікація.
.6. У розділі «Предмет контракту» зазначається:
1. Кількість, якість, ціна товару;
2. Характеристика договору;
3. Характеристика товару;
4. Вид договору, коротке описання товару.
7. Що належить до «Інших умов контрактів»:?
1. Перелік форс-мажорних обставин;
2. Порядок відшкодування штрафних санкцій за поставку неякісних товарів;
3. Умови страхування транспортних ризиків та інші умови страхування;
4 Порядок укладання, зміни і припинення обовязки експортерів щодо надання технічної документації на товар.
8.У яких одиницях виміру визначається в контрактах кількість товару?
1. У будь-яких одиницях;
2. У метричних одиницях, штуках, комплектах;
3. За домовленістю сторін;
4. Вірної відповіді немає
9. Якщо текст контракту складає більше однієї сторінки, то яка з них підписується сторонами?
1. Остання сторінка;
2. Перша сторінка;
3. Кожна сторінка;
4. Через певну кількість сторінок.
Ключові слова та терміни за темою 2
Договір – це угода про виникнення договірного зобов’язання яку воно приймає аж до його закінчення.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, та спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Література: 1,2,3,4,25,26,28,32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 56, 60.
ТЕМА 3. Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути законодавчо-нормативні акти, що регулюють операції з іноземною валютою та інші активи, виражені в іноземній валюті, - особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку Вивчити організацію та методику обліку іноземної валюти в касі та на рахунках в установі банку Облік операцій з придбання та продажу іноземної валюти. Особливу увагу необхідно приділити організації та відображення в обліку міжнародних розрахунків відповідно до умов контракту Необхідно вивчити порядок обліку курсових різниць та їх відображення в обліку та звітності Сутність та поняття курсової різниці Облік курсової різниці відповідно до П(С)БО
Мета практичного заняття - освоєння методики і організації обліку іноземної валюти в касі та на поточному та інших рахунках у установах банків, обліку продажу та придбання іноземної валюти, обліку іноземної валюти, документального оформлення операцій..
Перелік питань
3.1. Іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземній валюті, - особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку.
3.2. Облік операцій з придбання та продажу іноземної валюти.
3.3. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків відповідно до умов контракту.
3.4 Облік кредитів банку в іноземній валюті
3.5. Курсові різниці та їх відображення в обліку й звітності.
Практичні завдання:
Завдання 5. Від фірми Garant надійшли на валютний розподільчий рахунок кошти в сумі 125200 дол.США (курс НБУ - 8.1 грн. за 1 дол, комерційний курс – 8,02 грн.1 дол США). Відповідно до доручення на розподіл валюти, її розподілено на продаж – 50%, решту зараховано на валютний рахунок. Кошти від реалізації іноземної валюти за мінусом комісійної винагороди (0.7%) зараховані на розрахунковий рахунок.
Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку та записати в регістри обліку з рахунку “Поточний рахунок в іноземній валюті”, “Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками”. Скласти доручення на розподіл валюти, документи на продаж валюти.
Завдання 6. Скласти заяву на купівлю 52400 дол. США для проведення розрахунків з фірмою Linterra Trading Limitted і затрат з електронної пошти (20 дол.), за курсом комерційним 8,17 грн. за 1 дол. США і комісійної винагороди 0,6 %. Оформити платіжне доручення на перерахування даної суми з розрахункового рахунку. Кошти в іноземній валюті зарахувати на валютний рахунок (курс НБУ - 8,1 грн. за 1 дол.США).
Скласти платіжне доручення (payment-order) для перерахування заборгованості Linterra Trading Limited - 52400 дол. США (курс НБУ - 8,1 грн. за 1 дол.) на рахунок №42-07-132338-3:02, банк одержувача Hellenic Bank Limited, його кореспондуючий рахунок 543-7-03415, витрати за рахунок відправника, платіжне доручення №4 від 15.01. р., перерахунок звичайний (протягом дня). За перерахування коштів заплачено 20 дол.США.
Завдання 7. Надійшли кошти 22.01. р. від фірми Trading Internation – 624100 дол.США (курс НБУ 8,15 грн. за 1 дол. Комерційний курс 8,12 грн за 1 дол), які підлягають розподілу: частина 50 % підлягає продажу з комісійною винагородою (0,6%), решту зараховано на валютний рахунок.
Операції відобразити в реєстраційному журналі, даних аналітичного та синтетичного обліку.
Завдання 8. З валютного рахунку перераховано в погашення короткотермінової позики на суму 100000 дол. США (курс НБУ 8,12 грн. за 1 дол. США)). Відобразити погашення позики та курсову різницю, З розрахункового рахунку сплачено відсотки за позикою за умовою день/день у кінці терміну. Позику брали на 60 днів під 12 % річних. Визначити суму та кореспонденцію рахунків, провести записи в регістри обліку (див. завдання 1) .
Завдання 9. 24.01. р. ТОВ “ОРІОН” одержало короткотерміновий кредит терміном на 6 місяців в сумі 150000 дол. США (курс НБУ - 8.16 грн за 1 дол. США) від банку. За використання цих коштів передбачено виплата в розмірі 10 % річних з помісячним нарахуванням та сплатою відсотків з поточного рахунку в гривнях. Необхідно визначити яку суму з відсотками необхідно буде повернути, курс НБУ – 8,15 грн, за 1 дол США
Завдання 10. Скласти заявку на продаж 50000 дол. США від 28.01.__р., (курс НБУ - 8,12 грн. за 1дол. США) за курсом 8,03 грн за 1дол. США комісійна винагорода 0,8%. Операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від реалізації, курсову різницю, витрати від реалізації. Сума коштів від реалізації зарахована на розрахунковий рахунок.
Операції відобразити в регістрах бухгалтерського обліку.
Контрольні питання для самостійної роботи студентів:
1. Облік руху іноземної валюти на поточних рахунках.
2. Облік касових операцій з іноземною валютою.
3. Облік придбання іноземної валюти за гривни.
4. Облік придбання однієї іноземної валюти за іншу валюту.
5. Облік реалізації іноземної валюти.
6. Особливості обліку курсових різниць у податковому обліку
7. Облік курсових різниць відповідно до ПСБО
Тести для самоконтролю:
1.Вкажіть бухгалтерське проведення Списано фактичну собівартість реалізованої валюти.
1.Дт 31.1Кт 71.1 2.Дт 94.2Кт 31.2
3.Дт 94.2Кт 33.3 4.Дт 94.2Кт 33.4
2. Вкажіть бухгалтерське проведення На поточний рахунок у національній валюті зараховано суму доходу від реалізації іноземної валюти.
1. Дт 31.1 Кт 79.1 2. Дт 31.2 Кт 71.2
3. Дт 31.1 Кт 71.1 4. Дт 31.2 Кт 70.2
3. Визначить суму в грн., що необхідно перерахувати для придбання іноземної валюти для проведення розрахунків з іноземним постачальником 16400 дол. США (комiсiйнi витрати - 0,6%, комерційний курс - 7,7 грн. за 1 дол., курс НБУ - 7,64 за 1 дол. ) відповідно до контракту
1.126280,00 2.125296,00
3.127037,68 4.126047,78
4. Вкажіть бухгалтерське проведення Списано фактичну собівартість реалізованої валюти при її реалізації
1. Дт 71.1 Кт 33.3 2. Дт 31.1 Кт 33.3
3. Дт 95 Кт 33.3 4. Дт 94.2 Кт 33.4
5. .Вкажіть бухгалтерське проведення Закриваються на фінансові результати витрати, пов’язані зі збутом продукції при її відвантаженні на експорт.
1.Дт 93 Кт 685 2.Дт 92 Кт 685
3.Дт 79 Кт 93 4.Дт 94 Кт 685
6. Чи використовується іноземна валюта як засіб платежу між резидентами (крім банків) на Україні?
1. Так. всi пiдприємства можуть використовувати iноземну валюту, як засiб платежу.
2. Нi, резиденти не можуть використовувати валюту на території України, як засiб розрахунку мiж собою.
3. Так, якщо вони мають дозвiл.
4. Можна, але за деяку продукцiю та послуги.
7. Вкажіть бухгалтерське проведення Оприбуткована в касу придбана іноземна валюта
1.Дт 30.1 Кт 333 2.Дт 30.1 Кт 31.2;
3.Дт 30.2 Кт 33.3; 4.Дт 30.2 Кт 33.4
8.Вкажіть кореспонденцію рахунків Направлено для продажу іноземна валюта при надходженні її від іноземного покупця
1.Дт 31.1 Кт 31.2 2.Дт 33.3 Кт 36.2
3.Дт 33.4 Кт 31.2 4.Дт 31.2 Кт 33.3
9.У якому розмірі встановлюється ліміт каси в іноземній валюті для підприємств ?
1. Як визначить підприємство.
2. Відповідно до розрахунку.
3. Ліміт каси в іноземній валюті для підприємств не встановлюється.
4. Як рішить банк.
10. На які цілі видається із банку готівкою іноземна валюта ?
1. Для оплати товарiв.
2. Для оплати розрахункiв з нерезидентами.
3. Для оплати витрат на вiдрядження.
4. Для оплати працi громадян iнших держав
11. З якою метою можна купувати іноземну валюту підприємству ?
1. Для проведення розрахунків з оплати праці іноземців.
2. Для збереження коштів.
3. Для оплати конкретного контракту та розрахунків з банком.
4. Для накопичення іноземної валюти на вільні кошти.
12. Визначить суму курсової різниці та вкажіть бухгалтерське проведення : від покупця надійшла оплата на поточний рахунок в іноземній валюті 3.03.__р. в сумі 60000дол. США, курс НБУ – 7,4грн.за 1дол. 1.03.__р. відвантажено продукцію, курс НБУ – 7,45грн.за 1дол. США, комерційний курс – 7,7грн.за 1дол. США.
1. Дт 945 Кт 362 - 3000грн. 2. Дт 362 Кт 714 - 3000грн.
3. Дт 942 Кт 361 - 18000грн. 4. Дт 362 Кт 714 - 18000грн.
13. За рахунок яких джерел списуються втрати відпродажу іноземної валюти ?
1. На результати господарської дiяльностi.
2. За рахунок прибутку, що залишився у розпорядженнi пiдприємства.
3. За рахунок прибутку.
4. За рахунок операційних витрат від іншої діяльності.
14. Скільки рахунків в іноземній валюті може відкрити підприємство ?
1. Тільки один в одному банку.
2. Скільки підприємству необхідно.
3. Тільки два у різних банках.
4. По одному в кожному банку з кожного виду валюти.
15. Вкажіть кореспонденцію рахунків Погашено заборгованість з поточного рахунку в іноземній валюті за короткостроковій позиці та сплачено відсотки за користування позикою.
1. Дт 602 Кт 312; Дт 44 Кт 312; 2. Дт 602 Кт 312; Дт 951 Кт 312;
3. Дт 502 Кт 312; Дт 441 Кт 312; 4. Дт 502 Кт 312; Дт 92 Кт 312.
16. Дохід від неопераційних курсових різниць відображається у Звіті про фінансові результати в статті:
1. «Інші операційні доходи»;
2. «Інші доходи»;
3. «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
4. Вірної відповіді немає.
17. Визначте кореспонденцію рахунків Платіжним дорученням перераховано суму для придбання іноземної валюти для проведення розрахунків з постачальниками відповідно до укладеного контракту.
1. Дт 31.2 Кт 31.1; 2. Дт 33.4 Кт 31.1;
3. Дт 33.3 Кт 31.1; 4. Дт 63.2 Кт 31.1
Ключові слова та терміни за темою 3
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж валюта звітності.
Валюта звітності – грошова одиниця України. (ПСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”)
Валютні кошти - валютні цінності (іноземна валюта готівкою, платіжні документи в іноземній валюті, цінні папери і іноземній валюті, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин, монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено в золоті, дорогоцінні камені;
Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівняної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаривиробнику подібного товару;
Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб`єктами ЗЕД іноземним суб`єктам господарської діяльності (у т.ч. з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів;
Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України) капіталу в будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої й інших форм господарської діяльності;
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб`єктів ЗЕД та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов`язків у ЗЕД;
Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у т.ч. з оплатою в не грошовій формі) українськими суб`єктами ЗЕД в іноземних суб`єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами;
Іноземна валюта - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу), платіжні документи в грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях, кошти в грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та в діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами;
Іноземні інвестиції - усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб`єктами господарської діяльності в Україні, у результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект;
Іноземні суб`єкти господарської діяльності - суб`єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України;
Експортна (імпортна) ліцензія - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування;
Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.
Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування.
Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.
Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.
Кредитна лінія - згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів
Митне регулювання - регулювання питань, пов`язаних із встановленням мит та митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності митного контролю України;
Міжнародна кооперація - взаємодія двох або більше суб`єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується в комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності;
Момент здійснення експортного (імпортного) контракту - момент, на який здійснено всі обов`язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод;
Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця;
Переказ валютних коштів за межі України - переказ грошових (валютних) коштів на користь (на рахунок) іноземного суб`єкта господарської діяльності або в банківсько-кредитну установу, що не є суб`єктом господарської діяльності України;
Попередні імпортні депозити - внесення суб`єктами ЗЕД на безпроцентні рахунки в банках, які обслуговують їх на території України, на період від моменту набрання договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що поставляються згідно із зазначеними договорами (контрактами), через митний кордон України або передачі товарів іноземним суб`єктам господарської діяльності на території України, грошових коштів у валюті договору (контракту) в сумі, визначеній у встановлених процентах до вартості відповідного договору (контракту);
Платоспроможність - це здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань господарської діяльності.
Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, терміновості.
Спеціальна економічна зона - територія, у межах якої відповідним законом України встановлюється й діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування й дії законодавства України;
Транзит товарів - переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території;
Упущена вигода - дохід або прибуток, який міг би одержати суб`єкт ЗЕД в разі здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 42, 43,44, 45,49, 51, 52, 53, 55, 57, 60.
ТЕМА 4. Облік імпортних операцій
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути законодавчо-нормативні акти, що регулюють операції з імпорту товарів, послуг і проведення розрахунків з іноземними постачальниками, особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку Вивчити організацію та методику обліку розрахунків з іноземними постачальниками, порядок нарахування мита та митних зборів, податку на додану вартість., порядок формування вартості та ціни на придбані товари, особливості документального оформлення цих операцій. Особливу увагу необхідно приділити організації та відображення в обліку розрахунків з іноземними постачальниками. Необхідно вивчити порядок аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та їх відображення в обліку та звітності
Мета практичного заняття - засвоєння нормативно-правове регулювання та види здійснення імпортних операцій, знати документальне відображення операцій з імпорту, набуття практичних навичок з відображення на рахунках бухгалтерського обліку закупівлі імпортних товарів, робіт, послуг, облік імпорту товарів на умовах комерційного кредиту та облік закупівлі імпортних товарів через посередника.
Перелік питань
4.1.Сутність імпорту, визначення митних зборів та вартості запасів
4.2. Бухгалтерський облік закупівель імпортних товарів
4.3. Облік імпорту робіт, послуг, прав
4.4. Особливості організації обліку розрахунків з іноземними постачальниками.
Практичні завдання:
Завдання 11. Відповідно до укладеного контракту від 15.11.201 р. за №11/і ТОВ “Оріон” одержало від постачальника з Угорщини на підставі рахунку №105 від 4.01.201 р. (Відповідно до ВМД -2 курс НБУ-8,1 грн. за 1дол.). Одержано і оформлено ВМД 6.01.201 р. Товар А - 50000 банок за ціною - 0.56 дол. США; товар Б - 60000 банок за ціною - 0.75 дол. США. Сплачений єдиний митний збір за перевезення автомобільним транспортом вагою 21 т на відстань до 450 км. (курс НБУ 10,24 грн за 1 Є) Мито: Товар А- 12% Товар Б -15% Транспортні витрати –17860 грн. (в тому числі по території України 12600 грн., ПДВ із них складає 2100грн.). Необхідно визначити ціну придбання даного товару та ціну можливої реалізації товару, якщо відомо: рівень витрат – 34 %; - рівень доходів – 25 %.
Завдання 12. Відповідно до контракту № 13/10 від 11.09 р. ТОВ “Оріон” одержало від фірми “Юнайтез” товари на суму 468000 дол. США. На дату оформлення ВМД 11.01.__р. курс НБУ - 8,1 грн. за 1 дол.США, 10,25 грн за 1 Є Мито -10%, єдиний митний збір – 35Є.
Вкажіть кореспонденцію рахунків, проведіть записи в регістрах бухгалтерського обліку, визначте суму митного збору, ПДВ, суму оплачену з розрахункового рахунку.
Завдання 13 На митну територію України відповідно з угодою надійшли товари до ТОВ “Оріон” вартістю 180000 дол. США (курс НБУ на дату оформлення ВМД 8,0 грн. за 1дол. США, 10,24 грн за 1 Є). При оформленні ВМД товаром митниці оплачено: -мито 10% , єдиний митний збір – 28Є; -податок на додану вартість - ?
Товари оприбутковано відповідно до вартості вказаній в угоді. Від покупців 29.01.__р. надійшла оплата. Постачальнику перерахована заборгованість за товар 180000 дол. США (8,0 грн. за 1дол. США). Визначить курсову різницю Вкажіть кореспонденцію рахунків.
Всі господарські операції записати в регістр обліку за рахунком Розрахунки з іноземними постачальниками.

Теми рефератів:
Форми та системи здійснення розрахунків з постачальниками і кредиторами: нормативне регулювання та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік розрахунків з митницею по платежах щодо імпортних операцій.
Документальне оформлення імпортних операцій при перевезеннях вантажів.
Облік імпортних операцій у сфері зовнішньої діяльності.
Митний кодекс і його використання.
Питання для самоконтролю:
Загальна характеристика документального оформлення операцій по імпорту товарів, сировини та інших матеріальних цінностей.
Митне оформлення імпортних товарів, митні платежі.
Особливості нарахування акцизного збору і податку на додану вартість на імпортні товари.
Синтетичний і аналітичний облік імпортних товарів, сировини, матеріалів та іншого майна.
Загальна характеристика документального оформлення операцій по імпорту товарів, сировини і інших матеріальних цінностей.
Митне оформлення імпортних товарів, митні платежі.
Особливості нарахування акцизного збору і податку на додану вартість на імпортні товари.
Синтетичний і аналітичний облік імпортних товарів, сировини, матеріалів і іншого майна
Які суми платежів включаються при визначені ПДВ на матеріальні цінності чи послуги при імпортних ?
Контрактна вартість матеріальних цінностей, мито, митний збір.
Митна вартiсть матерiальних цiнностей, мито, єдиний митний збiр, страхування вантажiв.
Митна вартiсть матерiальних цiнностей, мито, акцизний податок.
Контрактна вартiсть матерiальних цiнностей, митнi збори, вартiсть фрахта, акцизний податок.
Тести:
1. Які суми платежів включаються при визначені ПДВ на матеріальні цінності чи послуги при імпортних ?
1. Контрактна вартiсть матерiальних цiнностей, мито, митний збiр.
2. Митна вартiсть матерiальних цiнностей, мито, митний збiр, страхування вантажiв.
3. Митна вартiсть матерiальних цiнностей, мито, акцизний збiр.
4. Контрактна вартiсть матерiальних цiнностей, митнi збори, вартiсть фрахта, акцизний збiр.
2. Визначить суму єдиного митного збору, митна вартість 38000дол., перевезення здійснювалось вантажним транспортом до 20 тон на відстань 700 км від кордону (Курс НБУ-10,8 грн.за 1 Є.
1. 1512,2 2. 108,0 3. 205,2 4. 1620,0
3. У якому розмірі нараховується єдиний митний збір, за перевезення одержаного товару вантажним автомобілем (від 20 до 40 тон) на відстань 200 км за імпортним контрактом на суму 60000 дол. США, курс НБУ – 10,7 грн.за 1Є
1. Не нараховується. 2. 150 грн. 3. 107, 0грн. 4. 42,8грн
4. Вкажіть кореспонденцію рахунків Погашена заборгованість іноземному постачальнику з поточного рахунку в іноземній валюті
1. Дт 631 Кт 31.1; 2. Дт 631 Кт 31.2;
3. Дт 632 Кт 333; 4. Дт 632 Кт 31.2
. 5. Вкажіть кореспонденцію рахунків Погашена заборгованість іноземному постачальнику з поточного рахунку в іноземній валюті, а також сплачено витрати з перерахування коштів
1. Дт 63.1 Кт 31.1; Дт 92 Кт 31.1;
2. Дт 63.1 Кт 31.2; Дт 93 Кт 31.2;
3. Дт 63.2 Кт 31.2; Дт 92 Кт 31.2;
4. Дт 63.2 Кт 333; Дт 95 Кт 333
6. У яких випадках можна одержати з банку іноземну валюту?
1. Для оплати рахункiв в Українi;
2. Для оплати рахункiв нерезидентiв.
3. Для оплати витрат на вiдрядження за кордон.
4. Для оплати працi громадян iнших держав.
7. Вкажіть кореспонденцію рахунків Платіжним дорученням перераховано суму для придбання іноземної валюти для перерахування попередньої оплати постачальнику ?
1. Дт 31.1 Кт 31.1; 2. Дт 31.2 Кт 31.1;
3. Дт 63.2 Кт 31.1; 4. Дт 333 Кт 31.1
8. Вкажіть кореспонденцію рахунків: Нараховано ПДВ при отриманні імпортного товару :
1. Дт 28.1 Кт 685; 2. Дт 641(644) Кт 642;
3. Дт 93 Кт 685; 4. Дт 281 Кт 642.
9. Що вважається обліковою партією за експортно-імпортними операціями при відвантаженні в порт ?
1. Один контейнер, оформлений однією накладною.
2. Одна цистерна або один вагон, оформлений однією накладною.
3. Один вид товару, оформлений однією або декількома накладними, відправленими в одному напрямку.
4. Один вид товару, оформлений однією накладною, що вивозиться в різних напрямках.
10. Строки розрахунків по зовнішньоекономічних операціях без надання додаткових дозволів складають:
1. 180 днів 2. 60 днів 3. 90 днів 4. 120 днів
Ключові слова та терміни за темою
Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;
Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.
Іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект; Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України;
Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.
Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів;
Ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу; Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах)
Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитуванняЛіцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції. Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України
Митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів
Митна вартість товарів - це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до положень Митного Кодексу.
Момент здійснення експортного (імпортного) контракту - момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод
Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця.
Попередні імпортні депозити - внесення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки у банках, які обслуговують їх на території України, на період від моменту набрання договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що поставляються згідно із зазначеними договорами (контрактами), через митний кордон України або передачі товарів іноземними суб'єктами господарської діяльності на території України, грошових коштів у валюті договору (контракту) в сумі, визначеній у встановлених процентах до вартості відповідного договору (контракту
Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.
Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі);
Товарна група - група однорідних товарів за гармонізованою системою опису та кодування товарів;
Транзит товарів - переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території;
Упущена вигода - доход або прибуток, який міг би одержати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати
Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита - надбавка до ввізного мита, яка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним відповідно до діючих правил, та прирівнюється до ввізного мита у розумінні Закону України "Про Єдиний митний тариф
.Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 17, 18,19, 24, 26, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 57,60.
Тема 5. Облік експортних операцій
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути законодавчо-нормативні акти, що регулюють операції з експорту продукції, товарів, робіт, послуг, особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку цих операцій Вивчити організацію та методику обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками. Особливу увагу необхідно приділити організації та відображення в обліку операцій по нарахуванню мита, митного збору, ПДВ.
Мета практичного заняття - засвоєння нормативно-правового регулювання та види здійснення експортних операцій, знати документальне відображення операцій з експорту, набуття практичних навичок з відображення на рахунках бухгалтерського обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, прав, облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту.
Питання для підготовки:
5.1.Бухгалтерський облік експорту готової продукції та товарів за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
5.2. Облік експорту робіт, послуг, прав
5.3. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту
5.4. Особливості організації обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками
Практичні завдання:
Завдання 14. Відповідно контракту №14/е від 14.01__р. ТОВ ”Оріон” відвантажило на експорт 1400000 кг олію рафіновану за ціною 0,85 дол. США. На дату відвантаження 26.01.__р. складено вантажну митну декларацію. Відповідно її даним (курс НБУ 8,1 грн. за 1дол.). Мито-14%, митний збір - ? Податок на додану вартість -? (Відповідно даним законодавства).
Єдиний митний збір становить 45Є(курс НБУ 10,6 грн. за 1 Є). Транспортні витрати оплачено залізниці (14600 грн.), в тому числі до кордону 1200 грн.
Масло закуплене у заводу виробника за ціною – 3,6 грн. за 1кг.Страхування перевезень - 6000 грн. Визначити фінансовий результат, скласти рахунок - фактуру. Провести записи в регістри бухгалтерського обліку, вписавши кореспонденцію рахунків.
Завдання 15. Визначити фінансовий результат у підприємства-виробника продукції при прямому виході на міжнародний ринок. Відвантажено продукцію за контрактом на суму 348000 дол. США (курс НБУ – 8.2 грн. за 1 дол). Витрати на пакування продукції, навантаження на транспорт – 3760 грн., собівартість виготовленої продукції – 1240000 грн. Транспортні витрати – 26400 грн. За сертифікацію продукції оплачено – 3600 грн., в тому числі ПДВ - ? грн. За страхування продукції і її транспортування -7900 грн. Мито - 15%. Єдиний митний збір -? Перевезення здійснювалось автомобільним транспортом до 36т на відстань 480 км.
Сума надійшла на розрахунковий рахунок. Курс на момент зарахування 8,2 грн. за 1 дол. Валюта розподілена відповідно із законодавством (0,5% - комісійна винагорода із обов’язкового продажу). Сума від реалізації 50% зарахована на розрахунковий рахунок у національній валюті. Інша частина - на валютний рахунок підприємства. Вказати кореспонденції рахунків з обліку даних операцій.
Завдання 16. Розрахувати долю і відсотки, які потрібно погашати, якщо відомо: Відвантажено на експорт покупцю відповідно контракту на суму 348000 дол. США (курс НБУ- 8,1 грн. за 1 дол.). 80 % покупець оплатив відразу. Решта суми повинна бути погашена протягом місяця на умовах комерційного кредиту. Річна ставка за кредит 7 %. Вкажіть кореспонденцію рахунків, суму доходу даного підприємства, якщо відомо: собівартість товару – 1460000 грн; мито - 15 % єдиний митний збір - ? товар перевозився автомобілем вантажність становить 35 т на відстань 450 км; витрати з транспортування підлягають оплаті покупцями.
Перелік питань для самостійної контролю:
Облік розрахунків з бюджетом по платежах щодо експортних операцій.
Документальне оформлення експортних операцій при перевезеннях вантажів.
Організація обліку експортних товарів.
Синтетичний та аналітичний облік товарів, що експортуються за митні кордони України.
Особливості обліку експорту готової продукції, виготовленої з давальницької імпортної сировини і матеріалів.
Особливості обліку експорту за митні кордони України сировини і матеріалів на давальницьких засадах.
Облік здійснення експортних операцій через посередника
Облік розрахунків з бюджетом по платежах щодо експортних операцій.
Документальне оформлення експортних операцій при перевезеннях вантажів.
Організація обліку експортних товарів.
Синтетичний та аналітичний облік товарів, що експортуються за митні кордони України.
Особливості обліку експорту готової продукції, виготовленої з давальницької імпортної сировини і матеріалів.
Особливості обліку експорту за митні кордони України сировини і матеріалів на давальницьких засадах.
Облік здійснення експортних операцій через посередника
Тести:
.1. Визначить витрати на збут та митну вартість товару, що відвантажується на експорт, вкажіть бухгалтерські проведення, якщо контрактна вартість 48000дол. США, курс НБУ - за 1 дол. США : на дату оформлення рахунку-фактури - 8,6грн., МД-2 - 8,7 грн., мито - 10%.
1. Дт 362Кт 702, 48000дол.США / 412800грн.; Дт 93 Кт 642
2. Дт 361Кт 702, 48000дол.США / 412800грн.; Дт 92 Кт 642
3. Дт 361Кт 281, 48000дол.США / 417600грн.; Дт 92 Кт 685
4. Дт 362Кт 702, 48000дол.США / 417600грн.; Дт 93 Кт 642
2. Вкажіть кореспонденцію рахунків Надійшли кошти в іноземній валюті від іноземного покупця та зараховано їх на поточний рахунок
1.Дт 31.2 Кт 70.2; 2.Дт 31.1 Кт 36.1;
3.Дт 31.2 Кт 36.2; 4.Дт 31.2 Кт 70.1.
3. Вкажіть кореспонденцію рахунків Одержано доход від реалізації готової продукції на експорт ?
1. Дт 36.1 Кт 26; 2. Дт 36.2 Кт 701;
3. Дт 90.1 Кт 26; 4. Дт 36.2 Кт 26
5. Вкажіть кореспонденцію рахунків Нараховано мито та митний збір за оформлення документів при відвантажені готової продукції на експорт ?
1. Дт 93 Кт 642; 2. Дт 92 Кт 685;
3. Дт 28.1 Кт 642; 4. Дт 902 Кт 685
6. На підставі яких документів видається ліцензія на експорт ?
1. Заява, копія контракту, документ про сплату державного мита.
2. Заява, завірена копія контракту, документ про підтвердження квоти.
3. Заява, сертифікат про походження товару, копія контракту, документ про сплату держмита.
4. Заява, завірена копія контракту, документ про підтвердження квоти, сертифікат про походження товару, документ про держмито.
Ключові слова та терміни за темою 5
Експорт (експорт товарів) – реалізація товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (в тому числі з оплатою в не грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.
Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;
Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України;
Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;
Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях; Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись;Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру
Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування;
Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.
Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України;
Момент здійснення експортного (імпортного) контракту - момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод;
Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця
Реекспорт (реекспорт товарів) – це реалізація іноземним суб’єктам господарської діяльності і вивезення за межі України товарів, що раніше були імпортовані на територію України.
Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита - надбавка до ввізного мита, яка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним відповідно до діючих правил, та прирівнюється до ввізного мита у розумінні Закону України "Про Єдиний митний тариф
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 17, 18,19, 21, 24, 26, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 57,60
ТЕМА 6. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути законодавчо-нормативні акти, що регулюють товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною у ЗЕД Вивчити організацію та методику обліку розрахунків з іноземними контрагентами за бартерними операціями та операціями з давальницькою сировиною. Особливу увагу необхідно приділити організації та відображення в обліку розрахунків з контрагентами, обліку мита, єдиного митного збору, ПДВ.
Мета практичного заняття - засвоєння нормативно-правового регулювання товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною, знати документальне оформлення та відображення товарообмінних операцій, набуття практичних навичок з відображення на рахунках бухгалтерського обліку товарообмінних операцій та операцій з давальницькою сировиною.
Питання для підготовки:
6.1. Особливості відображення в обліку експортної та імпортної частин бартерних операцій у зовнішній торгівлі
6.2. Спеціальні режими при здійсненні бартерних операцій - застава, гарантія та їх відображення в системі бухгалтерського обліку
6.3. Різні види здійснення операцій з давальницькою сировиною
Практичні завдання:
Завдання 17 Відобразити операції в регістрах бухгалтерського обліку в розрізі аналітичних рахунків. Вказати кореспонденцію рахунків.
6.01.201_р., ТОВ “Оріон” закупило на території України 1200 тон зерна, за ціною 760 грн. за тону, у колективного господарства “Колос”.
Відповідно до бартерного контракту з фірмою “Річмонд Ренечейдс” ТОВ “Оріон” обміняло зерно на партію взуття. Вартість бартерного контракту 566700 дол.США. Зерно відвантажено 8.01.201_р. відповідно до ВМД (курс НБУ- 8,1 грн. за 1 дол. США). Взуття одержано 28.01201_р. відповідно до ВМД і рахунку (курс НБУ- 8,1 грн. за 1 дол.США).
Мито 10 %, єдиний митний збір- ?, вантаж перевозився автомобільним транспортом вагою до 20т, на відстань до 700 км, транспортні витрати 13600 грн, в т. ч. до кордону України- 3600 грн. (ПДВ 600 грн.), ПДВ на експорт (Відповідно до законодавства).
Мито 15%, єдиний митний збір - ?, транспортні витрати – 17400 грн., в т. ч. по території України – 4200 грн. (ПДВ – 700 грн.), ПДВ – визначити.
Відобразити курсову різницю та фінансовий результат від даної операції. Всі операції відобразити в бухгалтерському та податковому обліку. Визначити на яку суму можливо реалізувати взуття, якщо рівень витрат в товаристві “Оріон”-44 %, рівень доходів – 20%.
Завдання 18. Підприємство, відповідно до укладеної угоди про виготовлення продукції з давальницької сировини, відвантажило за умовами контракту сировину на суму 323,0 тис.грн. (в ВМД умовно оцінено 75,1 тис.дол США). За угодою, за виготовлення продукції підприємство провело розрахунки шляхом продажу 10 % своєї сировини та сплативши – 26 тис.дол. Транспортні витрати склали – 2,3 тис. дол. (в тому числі за митним кордоном України – 1,7 тис.дол. США). Мито – 15%, єдиний митний збір – 45Є Визначити вартість виготовленої продукції. Вказати кореспонденцію рахунків.
Всі господарські операції відобразити в регістрах бухгалтерського обліку
Питання для самостійного вивчення:
Особливості обліку готової продукції, виготовленої з давальницької імпортної сировини і матеріалів.
Особливості обліку сировини і матеріалів на давальницьких засадах що відвантажена на експорт.
3. Облік бартерних (товарообмінних) операцій.
Тести:
1. Бартер – це:
1. Операції, що включають експорт та імпорт товарів без грошової оплати
2. Операції, що включають експорт товарів
3. Операції, що включають імпорт товарів
4. Вірної відповіді немає
2. Якщо вивезена давальницька сировина українського замовника за межі митної території України, то через який термін повинна бути повернута готова продукція чи кошти в іноземній валюті на території України ?
1. Через 30 днiв пiсля моменту перетину нею митного кордону.
2. Не пiзнiше 90 днiв з моменту складання рахунку фактури.
3. Не пiзнiше 90 днiв з моменту оформлення митної декларацiї на вiдвантаження та вiдмiтки митницi.
4. Не пiзнiше 90 днiв з моменту перетину нею митного кордону та вiдмiтки на кордонi.
3. Вкажіть кореспонденцію рахунків Відображено на рахунках погашення заборгованості за бартерною угодою між постачальником і покупцем ?
1. Дт 63.1 Кт 36.1 2. Дт 63.2 Кт 70.1
3. Дт 63.2 Кт 36.2 4. Дт 63.1 Кт 70.2
4. За рахунок яких джерел списується податок на додану вартість з куплених на території України товарів при їх реалізації за бартерною угодою на експорт ?
1. За рахунок податкового кредиту.
2. Включається до вартості реалізованого товару.
3. Списується на витрати.
4. Виникає податкове зобов’язання.
5. Які операції відносяться до операцій з давальницькою сировиною ?
1. Це операцiї, в яких доля сировини замовника становить 20% вiд вартостi всiєї сировини.
2. Це операцiї, в яких сировина на конкретному етапi переробки, складає не менше 10%.
3. Це операцiї, в яких сировина на конкретному етапi переробки, складає не менше 20% вiд вартостi готової продукцiї, крiм окремих видiв.
4. Це всi операцiї по переробцi давальницької сировини.
6.Фінансовий результат при здійсненні зовнішньоекономічних бартерних операцій:
1. Не виникає, так як вартість обмінюваних товарів збалансована;
2. Виникає внаслідок зміни курсу іноземної валюти;
3. Від зміни курсу іноземної валюти не залежить;
4. Вірної відповіді немає.
7. Давальницька сировина – це:
1. Сировина, матеріали, напівфабрикати, ввезені на митну територію країни іноземними засновниками або вивезення за її межі українським засновником
2. Напівфабрикати
3. Готова продукція
4. Вірної відповіді немає.
8. Які переваги мають операції з давальницькою сировиною в порівнянні з операціями на компенсаційній основі?
1. Мають тільки при сплаті податків;
2 Підносять нову технологію;
3 Мають відстрочку митного платежу;
4. Ввірної відповіді немає.
Ключові слова та терміни за темою
Товарообмiннi (бартернi) операцiї - це господарські операції підприємницької дiяльностi, які передбачають розрахунки за реалізовану продукцію (роботи, послуги) інших, ніж в грошовiй формi, включаючи рiзнi види погашення (залiку) взаємозаборгованості мiж сторонами господарської операцiї без проведення грошових розрахункiв.
Товарообмiнна (бартерна) операцiя в сферi зовнішньоекономічної діяльності - це “один з видiв експортно-імпортних операцiй, якi оформленi єдиним договором мiж суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб`єктом господарської дiяльностi, якi передбачають збалансований вартісний обмiн товарiв, який не опосередкований рухом грошових коштiв в готiвковiй та безготiвковiй формi.
Давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні).
Міжнародна кооперація - взаємодія двох або більше суб'єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності
Спільні підприємства - підприємства, які базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків;
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 18,19, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 57,60
ТЕМА 7. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій
Методичні рекомендації
Під час вивчення цієї теми слід розглянути законодавчо-нормативні акти, що регулюють облік лізингових операцій, консигнаційних, комплексне будівництво об’єктів за кордоном, надання та отримання технічної і гуманітарної допомоги облік нематеріальних активів, виражених в іноземній валюті, особливості обліку на підприємствах, створених за участю іноземного капіталу на митній території України, облік розрахунків з відрядження за кордон. Вивчити організацію та методику обліку цих операцій та відображення інформації в звітності
Мета практичного заняття - засвоєння нормативно-правового регулювання інших видів здійснення зовнішньоекономічних операцій, знати документальне відображення цих операцій, набуття практичних навичок з відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку інвестицій, розрахунків з підзвітними особами, нематеріальними активами, основними засобами тощо.
Питання для підготовки:
7.1. Облік лізингових операцій, комплексне будівництво об’єктів за кордоном, надання та отримання технічної і гуманітарної допомоги.
7.2. Особливості обліку на підприємствах, створених за участю іноземного капіталу на митній території України.
7.3. Облік розрахунків по відрядженню за кордон
Практичні завдання:
Завдання 19. Підприємство оплатило витрати банку за випуск корпоративної банківської платіжної картки 40 грн. і перерахувало кошти на спеціальний рахунок з обліку корпоративної платіжної Дт- картки підприємства з валютного рахунку 4500 дол. США (курс НБУ 8,1 грн. за 1 дол. США). Корпоративну банківську платіжну картку було видано комерційному директору Василенко В. для оплати витрат з відрядження. Підприємство одержало підтвердження банку (виписка з рахунку банку) про використання коштів в сумі 1640 дол. США (курс НБУ 8,12 грн. за 1 дол. США), на підставі якого оформлено видачу коштів підзвіт Василенко В. Після повернення складено звіт про використання коштів виданих під звіт на відрядження, до якого подано первинні документи на суму 1634 дол. США. Операції відобразити на рахунках бухгалтерського та податкового обліку. Визначити витрати та курсову різницю. Операції відобразити в регістрах обліку.
Завдання 20. Скласти заявку та розрахунок необхідних коштів у іноземній валюті для одержання готівки з валютного рахунку на підставі розпорядження №3 від 22.01__р. про відрядження генерального директора Коваленко І.В до Франції для укладення контракту відповідно до запрошення на 6 днів з 23.01.__р.
Вартість квитків:450 дол.США оплачених з рахунку у грн. ()курс НБУ 8,1 грн 1 дол США ;
Добові ( відповідно до законодавства) - ? Проживання – ? (купс НБУ 10,6 грн за 1 Є).
Кошти одержала касир Клименко М. і оприбуткувала їх в касу за касовим ордером №1 від 22.01.__р. Кошти видані з валютного рахунку № 22.01.__р. за видатковим ордером №1 Коваленко І.В
(22.01.__р курс НБУ - 8,1 грн. за 1 дол.США)
30.01.__р. КоваленкоІ.В здав авансовий звіт №2, до якого було додано наступні документи:
Квиток на літак 23.01.__ р 28.01.__р. 450 дол. США (курс НБУ 8,11 грн за 1 дол. США)
Рахунок готелю ( з одноразовим харчуванням) – 875 Є (курс НБУ 10,64 Є)
Добові за кордоном -?
Скласти звіт про використання коштів виданих під звіт на відрядження.. Записати документи в регістри бухгалтерського обліку, вказати кореспонденцію рахунків, склавши реєстраційний журнал.
Провести записи в регістр обліку
Завдання 21. Відповідно до комерційного контракту №12\09-99-е про виконання будівельних робіт ТОВ “Оріон” за угодою на території України на замовлення фірми “Фіон“ надійшла попередня оплата для придбання матеріалів, організацію робіт згідно з проектом 20.01 р. 28000 дол.США ( курс НБУ-8,14 грн. за 1 дол.США). Проектною організацією пред’явлено акт на виконані роботи та рахунок на суму 12560 грн., в тому числі ПДВ.
Списано матеріали на виконання робіт відповідно з кошторисами та звітом матеріально - відповідальної особи на суму 6260 грн.
Нараховано заробітну плату робітникам за виконання робіт в сумі 6000 грн. та проведено відрахування на соціальне страхування 2550 грн. Інші витрати на суму - 3980 грн., накладні витрати на суму 6400 грн.
За виконані проектні роботи та послуги складено акт і подано для оплати іноземному замовнику на суму 15600 дол.США ( курс на 31.01.__р.-8,12 грн. за 1 дол.США). Відобразити на рахунках бухгалтерського облвкуЗавдання 22. ТОВ “ОРІОН” уклало контракт з іноземною фірмою (патентовласником) на купівлю невиключної ліцензії на право використовувати винахід протягом 3 років вартістю 60000 дол. США (курс НБУ - 8,2 грн. за 1 дол.США) з одномоментним перерахуванням (курс НБУ - 8,18 грн. за 1 дол.США). Визначити курсову різницю, щомісячну суму зносу, оприбуткувавши нематеріальні активи. Всі операції зареєструвати в реєстраційному журналі.
Завдання 23. Відповідно із установчими документами розмір статутного капіталу складає 640000 грн., в т. ч. 40% доля іноземного інвестора.
Необхідно визначити яку суму повинен внести іноземний інвестор в іноземній валюті, якщо курс НБУ передбачений статутом склав 8,2грн. за 1 дол. США. На момент внесення курс НБУ склав 8,0грн. за1 дол. США. Визначити курсову різницю. Всі операції відобразити в реєстраційному журналі
Питання для самостійного вивчення:
Суть та документальне оформлення лізингу.
Порядок формування та бухгалтерський облік статутного капіталу в національній та іноземній валюті.
Організація обліку витрат у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
4. Порядок формування фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності.
Тести:
Визначить суму в іноземній валюті, що необхідно замовити в установі банку на відрядження за кордон до Франції, якщо відомо вартість квитків на літак 250дол. США; добові за 6 днiв, гранична межа витрат на добу за найм приміщення .
1. 250 дол. США;
2.550 дол. США;
3.300 дол. США;
4.500 дол. США.
2. У якій валюті підзвітна особа повинна повернути виданий у іноземній валюті аванс і в який термін, якщо іноземна валюта повністю не була використана, а особа мала витрати у гривнях на суму більшу ніж одержав ?
1. У гривнях в перерахунку за курсом НБУ протягом 5 днiв.
2. Не повинен повертати в зв'язку з витратами в гривнях.
3. У валютi, отриманiй на вiдрядження протягом 3 днiв.
4. У гривнях в перерахунку за комерцiйним курсом протягом 3 днiв.
3. Працівникові видано під звіт на відрядження іноземну валюту, після чого з’ясувалось, що виїжджати за кордон не потрібно. Вкажіть термін повернення одержаного авансу ?
1. Не пiзнiше 3 днiв.
2. Не пiзнiше 5 днiв.
3. Протягом 1 дня.
4. Не пiзнiше 10 днiв.
4. Яким бухгалтерським проведенням відображаються операції з внесення коштів у іноземній валюті до статутного капіталу підприємства одним із засновників ?
1. Дт 31.2 Кт 42; 2. Дт 31.1 Кт 40;
3. Дт 31.2 Кт 46; 4. Дт 31.1 Кт 45
5. У якій валюті повинно виплатити працівнику підприємство, якщо витрати на відрядження у іноземній валюті були більші ніж виданий йому аванс ?
1. У гривнях в перерахунку за курсом НБУ.
У валютi одержанiй на вiдрядження.
3. У гривнях в перерахунку за комерцiйним курсом.
4. Не повинен повертати в зв’язку з витратами в гривнях.
6. Майно, що ввозиться на територію України, як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями:
1. Звільняється від мита;
2. Має обкладатися митом за повною ставкою;
3. Має обкладатися митом за пільговими ставками;
4. Має обкладатися митом за преференційними ставками.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 57,60
Рекомендована література
Базова
Митний кодекс Верховна рада від 13.03.2012 р. № 4495-УІ/ Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Митний тариф України. Закон України від 5.05.2001р. № 2371-ІІІ / з наступними змінами і доповненнями - Спосіб доступу: : zakon.rada.gov.uaПодатковий кодекс Верховна рада від 02.12.2010 р. № 2755-УІ / Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. / Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.99 № 996-ХІV // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України від 23.09. 1994р. №185/94 – ВР,(в редакції 07.11.2012 № 5406). zakon.rada.gov.ua
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності/ Закон України /від 23.12.1998 р. № 351-ХІУ// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Про Національний банк України :Закон України 20.05.1999 р. № 679-ХІУ// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua.
Про банки і банківську діяльність. Закон України від 20.03.91р.- Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПро режим іноземного інвестування Закон України від 19.03.1996р., № 93/96-19.- Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПро систему валютного регулювання і валютного контролю, Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. від 15-93 // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. zakon.rada.gov.uaПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246- Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”: наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”: наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПро затвердження порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України., постанова Кабінету міністрів України від 12.12.2002 № 1861//. Спосіб доступу: zakon.rada.gov.uaПро деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності / пост КМУ від 29.04. 1999 р. N 756 // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України/ постанова НБУ 30.05.2007 N 200// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Про врегулювання питань щодо використання гривні в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту / постанова НБУ 28.05.2012  № 209// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пункт пропуску через державний кордон України, постанова Кабінету міністрів України від 05.10.2011 № 1030- Спосіб доступу:. zakon.rada.gov.ua
Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМ Указ Президента України № 567/94 від 4.10.94 р.- // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, наказ МФУ 59 від 13.03.98// Спосіб доступу:. zakon.rada.gov.ua
Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, пост КМУ від 18 .01.2003 р. № 93 // Спосіб доступу:. zakon.rada.gov.ua
Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів/ пост. КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 // Спосіб доступу:. zakon.rada.gov.ua
Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.: Затверджене Постановою Правління НБУ від 12.06.2000р. № 283 зі змінами і доповненнями.- Спосіб доступу: :. zakon.rada.gov.ua
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N 492- Спосіб доступу: :. zakon.rada.gov.ua
Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року): Видання МТП №988-014 введені в дію з 01.01.2011р./ Міжнародна торгова палата // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. постановою правління НБУ від 21.01.04 р. № 22// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: від 30.05.2007 р. № 200 - Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджене Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.2001 р. №201.// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Класифікатор іноземних валют та банківських металів/ Постанова НБУ 04.02.1998 р. № 34.// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Положення про митні декларації, затв пост.КМУ 21.05.2012 р. № 450.// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів постанова НБУ 12.11.2003 р. № 496// Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, наказ Міністерства фінансів України № 207 від 25.12.95 р. // Спосіб доступу: zakon.rada.gov.ua
Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів, які передбачають розрахунки в іноземній валюті. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ № 444 від 21.06.95р.
Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів/ постанова КМУ від 18 січня 2003 р. № 93
Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон / наказ МФУ 07.07.2012 N 807
Бутинець Ф.Ф. та інші Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 2-е вид., доп. І перероблене. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544 с.
Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський і податковий облік у подробицях. - Х.: Фактор, 2008. – 400 с.
Кадуріна Л.О., Стрельнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.
Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навч.посіб / [М.Ф.Осійчук, В.Г.Шандуровська, М.І.Беленкова та ін.] : - К.: Алерта, 2009. 332 с.
Допоміжна
Бесова Л.В. и др. Таможенная статистика. Учебное пособие. – М.: 1996.
Внешнеторговые сделки /Составитель И.С.Гринько. – Сумы: Фитма "Реал", 1994.
Все о внешнеэкономической деятельности.: Справочное пособие для бухгалтера.- Харьков: Фактор, 1997.-324с.
Горицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций по внешнеэкономической деятельности и с иностранной валютой. – К.: Техника, 2000. – 72 с.
Григорьев Ю.А. Бухгалтерский учет валютных операций и анализ внешнеэкономической деятельности предприятий и посреднических организаций.: Практическое руководство для бухгалтеров, экономистов и инженерно – технических работников.- М.: ПАИМС, 1993,110с.
ЗЕД: бухгалтерський і податковий облік у подробицях.- Х.: Фактор, 2008.- 400 с.
Крейнина М.И. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговли.- М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 1994.-256с.
Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. – К.: “Облікінформ”, 1997.- 144с.
Мосійчук В. Світова практика проведення лізингових операцій та проблеми її впровадження в Україні. – К.:, 1995.
Муравьев А.И., Мухин А.Ф., Григорьев Ю.А. и др. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий.-М.: Финансы и статистика, 1991.
Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г.. Учет: международная перспектива: Перевод с английского.-М.: “ Финансы и статистика”, 1992.-136с.
Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции: Учебное пособие.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-175с.
Расчеты по документарным внешнеторговым сделкам. Аккредитивы. Документарные инкассо. Банковские гарантии. Перевод и обработка Г.А.Титова. – М.: Банкцентр., 1995.112с.
Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. /Перевод с французского порд редакцией Белых Л.П./-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.-375с.
Сборник нормативных актов. Международные правила расчетов. – К.: “Полиграфкнига”, 1993.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю. / За ред. А.І. Кредисова. - -К.: “Фенікс”, 1996.
Додаток А
ЗАЯВА
на відкриття рахунків
Найменування установи банку
_____________________________________________
_____________________________________________
Найменування підприємства|
(повна і точна назва)
_____________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер ДРФО
Просимо відкрити____________________________________________________
(поточний бюджетний та ін. рахунки)
рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов'язкову силу, із змістом Інструкції ознайомлені.
В інших установах банків рахунків
____________________________________________________________________
не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)
Керівник (посада)(Підпис прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер(Підпис прізвище, ініціали)
"___" __________ 201 _ р.
М.П.
_________________________________________________________________
ВІДМІТКИ БАНКУ
Відкрити рахунок Документи на оформлення відкриття
_____________________рахунку та здійснення операцій за
(поточний, бюджетний та рахунком перевірив
ін. рахунки)
Дозволяю
Керівник(Підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"___________ 201 _ р.
N бал. рахункуN особов. рахункуГоловнийбухгалтер (Підпис)
Додаток Б
__________________________________________________________________________________
(назва учасника Валютного Аукціону НБУ, якому подається заява)
ТИПОВА ЗАЯВА
на купівлю іноземної валюти
від "____"_______________201 _ р.
Повне юридичне найменування покупця _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Поштова адреса: ___________________________________________________________________
Телеграфна адреса: _________________________________________________________________
Телекс/телефакс: ___________________________________________________________________
ПІП співробітника, уповноваженого на вирішення питань по угоді
_________________________________________ N телефону ______________________________
Розрахунковий рахунок в карбованцях N____________ в _________________________________
(назва банку)
____________________________________________________ Номер МФО _________________
Валютний рахунок N____________________ в ________________________________________.
(назва банку)
Доручаємо укласти від нашого імені і за наш рахунок угоду на купівлю коштів в іноземній валюті на таких умовах:
Сума купівлі (в доларах США) Максимальний курс угоди в грн. (договірна ціна) Сума купівлі в грн. за курсом угоди (1*2)
1 2 3
Строк дії заяви до _________________________________________________________________
(число, місяць, рік)
У разі укладення угоди зобов'язуємося перерахувати/доручаємо зписати з нашого рахунку
(потрібне підкреслити)
N_______________________________________________________________________________
карбованцевий еквівалент купленої іноземної валюти по курсу, що вказаний в поданій заяві, і комісію за проведення угоди в розмірі ____________________________________________________.
(вказується сума комісії, що стягається банком)
Копії заяв клієнтів на купівлю іноземної валюти прикладаються.
МП
Підписи уповноважених осіб покупця
Додаток В
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)
ЗАЯВА*
ПРО КУПІВЛЮ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ N _________
від «___» ____________ 201 _ р.
Назва клієнта ______________________________________________________________________
Місцезнаходження/адреса ___________________________________________________________
N рн../факсу _______________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання за угодою про купівлю іноземної валюти _____________________ _____________________ N рн.. ____________ зразок підпису ___________.
Підстава для купівлі іноземної валюти на МВРУ
_________________________________________________________________________________.
Доручаємо купити іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.
Назва іноземної валюти, що купується, її код Сума купівлі іноземної валюти Максимальний курс купівлі в рн.. Сума купівлі в рн.. відповідно до курсу, що визначений у заяві

Зобов’язуємося перерахувати на рахунок _______________________________________________
(номер)
у ____________________________________________________ код банку ___________________
(найменування уповноваженого банку)
суму в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти за курсом, зазначеним у заяві.
Під час здійснення операції за курсом, нижчим, ніж зазначений у заяві, або в разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк перерахувати залишок коштів у гривнях на поточний рахунок ________________________________________________________________________________
(номер)
у _______________________________________________________ код банку ________________.
(найменування уповноваженого банку)
Надаємо право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі ____ %.
Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті _______________________________________________________________
(номер)
у _______________________________________________________ код банку ________________.
(найменування уповноваженого банку)
Якщо придбана на МВРУ іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням протягом п’яти робочих днів після дня зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на МВРУ.
Керівник _______________________
М. П. Головний бухгалтер ______________
Додаток Д
Ставки єдиного збору
Вид транспортного засобу (ТЗ) Місткість або загальна маса ТЗ з вантажем Ставка єдиного зборуза одиницю ТЗ в євро
  за проведенняконтролю за проїздавтодорогами за кожен км/проїзду
1. Автобуси Від 10 до 30 місць включно 2 0,02
Понад 30 місць 5 0,02
2. Вантажні автомобілі з/або без причепів та тягачі з/або без напів-причепівДо 20 тонн включно 5 0,02
Понад 20 до 40 тонн включно 10 0,02
3. Великовагові авто-транспортні засоби Понад 40 до 44 тонн включно 10 0,1
Понад 44 до 52 тонн включно 10 0,2
від 52 до 60 тонн включно 10 0,27
понад 60 тонн (за кожні наступні 10 тонн) 10 0,78
4. Великовагові авто-транспортні засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно - 0,05
Понад 5 % до 10 % включно - 0,1
Понад 10 % до 20 % включно - 0,27
Понад 20 % за кожні наступні 5 % - 0,15
5. Великогабаритні авто-транспортні засоби з перевищенням встанов-лених параметрів ширини, висоти, довжини За кожний параметр - 0,03
6. Залізничний вагон, контейнер   2 -
Додаток
постанова Кабінету Міністрів Українивід 2 лютого 2011 р. N 98 
СУМИвитрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
(доларів США)
Назва держави  Сума добових витрат  Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу (не більш як) 
Австралія  35  150 
Австрія  45  105 
Азербайджан  25  69 
Албанія  33  100 
Алжир  37  195 
Ангола  44  195 
Андорра  36  66 
Антигуа і Барбуда  45  89 
Аргентина  42  110 
Афганістан  38  63 
Багамські Острови  36  53 
Бангладеш  33  63 
Барбадос  37  53 
Бахрейн  36  79 
Беліз  34  53 
Бельгія  50  200 
Бенін  37  60 
Бермудські Острови  34  55 
Білорусь  25  69 
Болгарія  34  80 
Болівія  34  63 
Боснія і Герцеговина  36  90 
Ботсвана  32  74 
Бразилія  38  132 
Бруней  29  130 
Буркіна-Фасо  40  56 
Бурунді  37  63 
Вануату  35  51 
Великобританія  50  240 
Венесуела  35  63 
В'єтнам  32  90 
Вірменія  25  69 
Габон  40  90 
Гаїті  35  63 
Гайана  36  90 
Гамбія  37  63 
Гана  35  69 
Гватемала  33  63 
Гвінея  36  84 
Гвінея-Бісау  44  50 
Гібралтар  33  40 
Гондурас  36  40 
Гонконг  34  121 
Гренада  44  63 
Греція  44  133 
Грузія  25  79 
Данія  44  170 
Джибуті  40  55 
Домініканська Республіка  34  120 
Еквадор  30  110 
Екваторіальна Гвінея  38  35 
Еритрея  36  40 
Естонія  34  74 
Ефіопія  40  63 
Єгипет  36  120 
Ємен  36  150 
Замбія  34  78 
Заморські території Франції  37  93 
Зімбабве  35  63 
Ізраїль  43  121 
Індія  38  145 
Індонезія  39  115 
Ірак  39  80 
Іран  32  105 
Ірландія  37  160 
Ісландія  39  160 
Іспанія  39  135 
Італія  50  200 
Йорданія  34  95 
Кабо-Верде  31  55 
Казахстан  25  100 
Кайманові Острови  36  90 
Камбоджа  36  63 
Камерун  39  60 
Канада  45  130 
Катар  34  111 
Кенія  34  84 
Киргизстан  25  69 
Китай  50  140 
Кіпр  38  140 
Кірибаті  43  40 
КНДР  35  111 
Колумбія  34  120 
Коморські Острови  37  55 
Конго  40  100 
Демократична Республіка Конго (Заїр)  37  67 
Коста-Ріка  33  63 
Кот-д'Івуар  40  84 
Куба  40  150 
Кувейт  36  150 
Лаос  36  63 
Латвія  34  120 
Лесото  33  40 
Литва  34  100 
Ліберія  36  40 
Ліван  39  90 
Лівія  39  200 
Ліхтенштейн  39  63 
Люксембург  44  83 
Маврикій  30  69 
Мавританія  38  60 
Мадагаскар  37  69 
Макао  31  65 
Македонія  36  95 
Малаві  35  63 
Малайзія  33  115 
Малі  40  90 
Мальдіви  32  63 
Мальта  33  63 
Марокко  37  63 
Мексика  33  130 
Мозамбік  38  69 
Молдова  25  95 
Монако  36  120 
Монголія  39  79 
М'янма  33  75 
Намібія  33  100 
Науру  31  40 
Непал  29  63 
Нігер  37  90 
Нігерія  42  250 
Нідерланди  41  130 
Нікарагуа  36  74 
Німеччина  50  121 
Нова Зеландія  26  80 
Норвегія  46  160 
Об'єднані Арабські Емірати  38  140 
Оман  36  150 
Пакистан  37  150 
Палау  29  50 
Панама  34  63 
Папуа-Нова Гвінея  39  120 
Парагвай  31  40 
Перу  34  130 
Південно-Африканська Республіка  36  140 
Польща  38  120 
Португалія  40  90 
Пуерто-Ріко  32  63 
Республіка Корея  44  190 
Росія  37  150 
Руанда  39  63 
Румунія  37  110 
Сальвадор  30  37 
Самоа  27  36 
Сан-Марино  29  74 
Сан-Томе і Принсіпі  34  63 
Саудівська Аравія  39  110 
Свазіленд  31  63 
Сейшельські Острови  40  130 
Сенегал  40  70 
Сент-Люсія  42  79 
Сербія  37  125 
Сінгапур  35  150 
Сирія  39  131 
Словаччина  34  95 
Словенія  36  110 
Соломонові Острови  33  60 
Сомалі  33  35 
Співдружність Домініки  40  63 
Судан  42  137 
Суринам  39  69 
США  50  240 
Сьєрра-Леоне  37  63 
Таджикистан  25  69 
Таїланд  37  110 
Тайвань  34  74 
Танзанія  34  63 
Того  38  63 
Тонга  30  35 
Трінідад і Тобаго  37  79 
Туніс  36  80 
Туреччина  39  120 
Туркменістан  25  69 
Уганда  38  69 
Угорщина  34  88 
Узбекистан  25  69 
Україна  30 гривень  250 гривень 
Уругвай  32  75 
Фіджі  29  40 
Філіппіни  36  121 
Фінляндія  41  170 
Франція  50  170 
Хорватія  37  90 
Центральноафриканська Республіка  43  80 
Чад  45  80 
Чехія  34  135 
Чилі  33  100 
Чорногорія  37  100 
Швейцарія  44  105 
Швеція  44  101 
Шрі-Ланка  34  63 
Ямайка  38  90 
Японія  50  250 


Приложенные файлы

  • docx 14770937
    Размер файла: 124 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий