Тести 3к М6

ТЕСТИ
Змістовий модуль 6. ІІІ курс
Облік фінансових результатів діяльності підприємства та фінансова звітність

(Номера тестів: 1-4; 16-24; 27; 30; 35-46; 79; 93-110; 113-115; 180-186; 192-199; 205-206; 223-226; 231; 263-266; 272; 275-284; 286; 344; 383-385; 389; 401; 434-435; 443-444; 449-450; 452; 461-463; 469-470; 487; 502; 505-506; 511; 575; 524-526; 529; 533; 536; 541-545)


1. Актив балансу має розділів:
1. П’ять
2. Чотири
3. + Три
4. Два

2. Пасив балансу має розділів:
1. П’ять
2. Три
3. + Чотири
4.Два

3. Для обліку витрат за елементами призначені рахунки ...
1. 9 класу
2. +8 класу
3. 7 класу
4. 2 класу

4. Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...
1. +80
2. 81
3. 82
4. 83

16. Для ведення обліку витрат та обсягу виконаних робіт допоміжними виробництвами прзначено субрахунок
1. 231
2. 232
3. 233
4. + 234

17. На якому з перелічених субрахунків протягом звітного періоду за дебетом обліковують наростаючим підсумком витрати, а за кредитом – вихід продукції:
1. + 231
2. 271
3. 234
4. 152

18. Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності призначені рахунки класу.
1. 3
2. +9
3. 7
4. 4

19. Для накопичення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг призначено рахунок
1. +90
2. 93
3. 92
4. 94

20. Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку
1. 90
2. + 91
3. 93
4. 94

21. Облік витрат на збут ведуть на рахунку
1. 90
2. 91
3. + 93
4. 94

22. Облік адміністративних витрат ведуть на рахунку
1. 90
2. 91
3. + 92
4. 94

23. Для обліку фінансових витрат призначений рахунок
1. + 95
2. 96
3. 97
4. 94

24. Втрати від участі в капіталі відображають на рахунку
1. 95
2. + 96
3. 97
4. 94

27. Емісійний дохід відображають на субрахунку:
1. + 421
2. 422
3. 423
4. 424

30. Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) призначений рахунок...
1. 43
2. + 44
3. 45
4. 46

35. Фінансові витрати орендаря з фінансової оренди відображають на рахунку
1. 92
2. 91
3. + 95
4. 96

36. Для обліку витрат на будівництво призначений субрахунок
1. + 151
2. 152
3. 153
4. 154

37. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень призначений субрахунок
1. + 155
2. 152
3. 153
4. 154

38. Методологічні принципи формування в обліку інформації про фінансові інвестиції визначені у
1. П(С)БО № 10
2. П(С)БО № 11
3. + П(С)БО № 12
4. П(С)БО № 13

39. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначені у:
1. + П(С)БО № 15
2. П(С)БО № 16
3. НП(С)БО № 1
4. П(С)БО № 12

40. Для обліку доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок...
1. + 70
2. 79
3. 71
4. 74

41. Для обліку іншого операційного доходу призначений рахунок
1. 70
2. + 71
3. 72
4. 73

42. Для обліку доходів від участі в капіталі призначений рахунок
1. 71
2. + 72
3. 73
4. 74

43. Для обліку інших доходів призначений рахунок
1. 72
2. 73
3. + 74
4. 71

44. Для обліку доходів майбутніх періодів призначений рахунок
1. 72
2. 73
3. 74
4. + 69

45. Для обліку фінансових результатів призначений рахунок
1. 73
2. 74
3. 70
4. + 79

46.Собівартість продукції тваринництва формується на субрахунку
1. 231
2. +232
3. 233
4. 234

79. Витрати на придбання або створення нематеріальних активів накопичуються на субрахунку
1. 151
2. 152
3. 153
4. + 154

93. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, – це:
1. Консолідована звітність
2. +Фінансова звітність
3. Звіт про фінансові результати
4. Статистична звітність

94. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:
1.+ Календарний рік
2. Квартал
3. Місяць
4. Операційний цикл

95. Терміни подачі підприємствами квартальної фінансової звітності:
1. До 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом
2. +Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом
3. У першому місяці наступного кварталу
4. До 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

96. Терміни подачі підприємствами річної фінансової звітності:
1. +Не пізніше 28 лютого, наступного за звітним року
2. Не пізніше 30 січня наступного року
3. До 25 січня наступного року
4. Не пізніше 15 лютого, наступного за звітним року

97. Поточні зобов’язання відображають у ...
1. Першому розділі активу балансу
2. Другому розділі пасиву балансу
3. Четвертому розділі пасиву балансу
4. + Третьому розділі пасиву балансу

98. Витрати майбутніх періодів відображають у...
1. Першому розділі активу балансу
2. Другому розділі пасиву балансу
3. Четвертому розділі пасиву балансу
4. + Другому розділі активу балансу

99. Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці:
1. Первісної вартості
2. Ліквідаційної вартості
3. Справедливої вартості
4. +Залишкової вартості

100. Дебіторську заборгованість до підсумку другого розділу активу балансу включають за вартістю:
1. Справедливою
2. Первісною
3. + Чистою реалізаційною
4. Залишковою

101. За даними яких рахунків заповнюють статтю “Собівартість реалізованої продукції, товарів робіт, послуг” ф. 2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)”:
1. Дт 701,702,703
2. +Дт 901,902,903
3. Кт 701,702,703
4. Дт і Кт 701,702,703

102. Статтю “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” ф.2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)” заповнюють за даними системи рахунків:
1. Дт 641 Кт 631
2. Дт 36 Кт 70
3. +Дт 70 Кт 791
4. Дт 70 Кт 641

103. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, – це:
1. Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)
3. +Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

104. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, – це:
1. Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)
3. Звіт про рух грошових коштів
4. +Баланс (Звіт про фінансовий стан)

105. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, – це:
1. +Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс (звіт про фінансовий стан)

106. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:
1. Звіт про власний капітал
2. +Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс (звіт про фінансовий стан)

107. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються:
1. П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”
2. + НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
3. П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”
4. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

108. Баланс складається на:
1. Початок звітного періоду
2.+ Кінець останнього дня звітного періоду
3. Перше число поточного року
4. Перше число кварталу

109. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між витратами виробництва, що пов’язані з отриманням приплоду та його справедливою вартістю, якщо вона нижча за витрати:
1. Дт 940 Кт 213
2. Дт 940 Кт 212
3. Дт 940 Кт 211
4. + Дт 940 Кт 232

110. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:
1. +Матеріальні витрати
2. Інші операційні витрати
3. Витрати діяльності
4. Адміністративні витрати

113. Вказати кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування амортизації на вантажний автотранспорт, коли на підприємстві для обліку витрат використовують рахунки 8 класу:
1. Дт 234 Кт 131
2. +Дт 831 Кт 131
3. Дт 832 Кт 131
4. Дт 833 Кт 131

114. Вказати кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування зобов’язань за послуги зв’язку, коли на підприємстві для обліку витрат не використовують рахунки 9 класу:
1. Дт 83 Кт 631
2. Дт 85 Кт 631
3. +Дт 84 Кт 631
4. Дт 79 Кт 84

115. На підприємстві, в якому для обліку витрат не використовують рахунки 8 класу, нараховані відсотки за кредит, правильна кореспонденція рахунків є:
1. Дт 92 Кт 685
2. + Дт 951 Кт 684
3. Дт 91 Кт 685
4. Дт 79 Кт 951

180. Вказати витрати, які вкючають до виробничої собівартості готової продукції:
1. + Прямі матеріальні витрати
2. Інші операційні витрати
3. Витрати на збут
4. Адміністративні витрати

181. Які з наведених витрат включають до складу загальновиробничих?
1. + Витрати на управління виробництвом (галузями)
2. Плата за розрахунково-касове обслуговування
3. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання адміністративних приміщень
4. Представницькі витрати

182. Загальновиробничі витрати поділяють на:
1. + Постійні та змінні
2. Розподілені та нерозподілені
3. Тимчасові та відстрочені
4. Поточні та майбутніх періодів

183. За якою статтею витрат у тваринництві складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 232 Кт 208?
1. Роботи і послуги
2. + Засоби захисту тварин
3. Витрати на утримання основних засобів
4. Витрати на організацію виробництва і управління

184. За якою статтею витрат у рослинництві складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 231 Кт 661?
1. + Витрати на оплату праці
2. Відрахування на соціальні заходи
3. Роботи та послуги
4. Витрати на організацію виробництва і управління

185. За якою статтею витрат у рослинництві складають таку кореспонденцію рахунків: Д-т 231 К-т 651?
1. Витрати на оплату праці
2. + Відрахування на соціальні заходи
3. Роботи та послуги
4. Витрати на організацію виробництва і управління

186. За якою статтею витрат у рослинництві складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 231 Кт 631; Дт 231 Кт 234?
1. + Роботи та послуги
2. Витрати на організацію виробництва і управління
3. Витрати на утримання основних засобів
4. Відрахування на соціальні заходи

192. Яку господарську операцію відображено такою кореспонденцією рахунків: Дт 791 Кт 901?
1. + Списання собівартості реалізованої продукції на фінансовий результат
2. Списання виручки (доходу) від реалізації на фінансові результати
3. Визначення прибутку від реалізації продукції
4. Визначення збитку від реалізації продукції

193. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою розподілено і списано загальновиробничі витрати рослинництва в кінці звітного періоду:
1. + Дт 231 Кт 911
2. Дт 232 Кт 912
3. Дт 231 Кт 231
4. Дт 79 Кт 92

194. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю магазину:
1. + Дт 93 Кт 661
2. Дт 949 Кт 661
3. Дт 23 Кт 661
4. Дт 92 Кт 661

195. Визначити кореспонденцію рахунків за надані послуги з реклами продукції іншими організаціями:
1. Дт 93 Кт 661
2. + Дт 93 Кт 685
3. Дт 92 Кт 631
4. Дт 91 Кт 631

196. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на збут у кінці звітного періоду:
1. Дт 79 Кт 92
2. Дт 79 Кт 94
3. Дт 79 Кт 97
4. + Дт 791 Кт 93

197. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відносяться до витрат операційної діяльності, а саме:
1. Загальновиробничих
2. +Адміністративних
3. Витрат на збут
4. Інших витрат

198. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на службове відрядження адмінуправлінського персоналу:
1. Дт 91 Кт 372
2. + Дт 92 Кт 372
3. Дт 93 Кт 372
4. Дт 94 Кт 372

199. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані адміністративні витрати в кінці звітного періоду:
1. Дт 791 Кт 901
2. + Дт 791 Кт 92
3. Дт 791 Кт 93
4. Дт 791 Кт 94

205. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено витрати вантажного автотранспорту з ліквідації наслідків стихійного лиха:
1. Дт 79 Кт97
2. Дт 92 Кт234
3. Дт 976 Кт 234
4. + Дт 977 Кт 234

206. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списано витрати по посівах, що загинули в результаті вимокання:
1. + Дт 97 Кт 231
2. Дт 231 Кт 231
3. Дт 79 Кт 97
4. Дт 231 Кт 271

223. Вказати правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – прибуток:
1. Дт 70 Кт 79
2. Дт 79 Кт 90, 92, 93
3. + Дт 79 Кт 441
4. Дт 442 Кт 79

224. Вказати правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – збиток:
1. Дт 70 Кт 79
2. Дт 79 Кт 90, 92,93
3. Дт 79 Кт 441
4. + Дт 442 Кт 79

225. Вказати правильну кореспонденцію рахунків на використання прибутку у звітному періоді для поповнення резервного капіталу:
1. Дт 443 Кт 671
2. + Дт 443 Кт 43
3. Дт 443 Кт 40
4. Дт 441 Кт 443

226. Запис Дт 44 Кт 79 відображає:
+ Фінансовий результат – збиток;
Віднесення доходів на фінансові результати;
Віднесення витрат на фінансові результати;
Фінансовий результат – прибуток.

231. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за користування довгостроковим кредитом банку:
1. Дт 311 Кт 501
2. + Дт 951 Кт 684
3. Дт 684 Кт 311
4. Дт 501 Кт 611

263. Кінцевий результат від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг – це ...
1. + Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. Інші доходи

264. Кінцевий результат від реалізації іноземної валюти, від операційної курсової різниці – це :
1. Дохід від реалізації
2. + Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. Інші доходи

265. Кінцевий результат від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства, дивіденди одержані, відсотки одержані – це:
1. Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. + Фінансові доходи
4. Інші доходи

266. Кінцевий результат від реалізації фінансових інвестицій, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів – це:
1. Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. + Інші доходи

272. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою в кінці звітного періоду списують доходи від реалізації на фінансові результати:
1. +Дт 70 Кт 791
2. Дт 791 Кт 90
3. Дт 79 Кт 441
4. Дт 442 Кт 79

275. До інших операційних доходів не відносяться доходи від:
1. Реалізації іноземної валюти
2. + Неопераційної курсової різниці
3. Безоплатно одержаних оборотних активів
4. Операційної курсової різниці

276. Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 942 Кт 334; Дт 311 Кт 711?
+ Іноземної валюти
Виробничих запасів
Дохід від операційної оренди активів
Операційну курсову різницю

277. Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712?
Робіт і послуг
+ Виробничих запасів за готівку
Товарів
Продукції, поточних біологічних активів

278. Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 377 Кт 713; Дт 713 Кт 641?
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
+ Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці

279. Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 374 Кт 715?
1. + Нараховані штрафи, пені, неустойки
2. Дохід від реалізації іноземної валюти
3. Дохід від реалізації інших оборотних активів
4. Дохід від операційної оренди активів

280. Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 375 Кт 716?
1. + Відшкодування раніше списаних активів
2. Дохід від реалізації іноземної валюти
3. Дохід від реалізації інших оборотних активів
4. Дохід від операційної оренди активів
281. Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 631 Кт 717?
1. Відшкодування раніше списаних активів
2. Дохід від реалізації іноземної валюти
3. + Дохід від списання кредиторської заборгованості
4. Дохід від операційної оренди активів

282. Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 203 Кт 718?
1. Одержані штрафи, пені, неустойки
2. Відшкодування раніше списаних активів
3. Дохід від списання кредиторської заборгованості
4. + Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

283. Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 301 Кт 719?
1. + Надлишки грошових коштів, виявлені під час інвентаризації в касі
2. Відшкодування раніше списаних активів
3. Дохід від списання кредиторської заборгованості
4. Дохід від безоплатно одержаних активів

284. Якою кореспонденцією рахунків відображено дохід від ліквідації об’єктів основних засобів?
1. Дт 205 Кт 742
2. +Дт 205 Кт 746
3. Дт 205 Кт 719
4. Дт 976 Кт 66

286. Дані про витрати та вихід продукції рослинництва накопичуються протягом звітного періоду у
1. + Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.-г.
2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.-г.
3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.-г.
4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.-г.

344. У підсумок валюти балансу дебіторська заборгованість включається за:
+ Чистою реалізаційною вартістю
Справедливою вартістю
Сумою резерву сумнівних боргів
Первісною вартістю

383. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці керівнику підприємства, головному бухгалтеру, завідуючому складом:
1. Дт 23 Кт 661
2. Дт 91 Кт 661
3. + Дт 92 Кт 661
4. Дт 93 Кт 661

384. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці агроному:
1. Дт 231 Кт 661
2. + Дт 911 Кт 661
3. Дт 92 Кт 661
4. Дт 912 Кт 661

385. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці експедитору з продажу продукції:
1. Дт 23 Кт 661
2. Дт 91 Кт 661
3. Дт 92 Кт 661
4. + Дт 93 Кт 661

389. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на оплату праці адмінуправлінського апарату:
1. Дт 231 Кт 651
2. + Дт 92 Кт 651
3. Дт 651 Кт 311
4. Дт 91 Кт 651

401. Визначити кореспонденцію рахунків під час нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності працівнику рослинництва за рахунок коштів підприємства:
1. + Дт 949 Кт 663
2. Дт 661 Кт 641
3. Дт 378 Кт 663
4. Дт 231 Кт 661

434. На субрахунку 710 обліковують доходи від:
+ Первісного визнання та від зміни вартості активів, оцінених за справедливою вартістю
Зменшення вартості біологічних активів
Реалізації біологічних активів
Визнання додаткових біологічних активів

435. Визначити кореспонденцію рахунків, за якою створений резерв сумнівних боргів:
1. Дт 38 Кт 361
2. + Дт 944 Кт 38
3. Дт 944 Кт 36
4. Дт 311 Кт 361

443. Визначити кореспонденцію рахунків під час списання витрат на відрядження керівника підприємства:
1. Дт 23 Кт 372
2. Дт 911 Кт 372
3. + Дт 92 Кт 372
4. Дт 20 Кт 372

444. Частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства, – це...
1. Проценти
2. + Дивіденди
3. Роялті
4. Доходи

449. Визначити кореспонденцію рахунків під час виявлення нестачі молодняку тварин при інвентаризації:
1. + Дт 947 Кт 212,213
2. Дт 79 Кт 947
3. Дт 375 Кт 716
4. Дт 212, 213 Кт 375

450. Визначити кореспонденцію рахунків під час віднесення суми збитку за нестачу, на винну особу:
1. + Дт 375 Кт 716
2. Дт 374 Кт 716
3. Дт 301 Кт 375
4. Дт 375 Кт 73

452. Інформацію про нематеріальні активи відображають у розділі:
+ 1 активу балансу
2 активу балансу
1 пасиву балансу
3 активу балансу

461. Витрати, пов’язані з придбанням, спорудженням або виготовленням об’єкта основних засобів, відображають за
1. + Дебетом рахунка 15
2. Дебетом рахунка 10
3. Кредитом рахунка 15
4. Кредитом рахунка 10

462. Визначити кореспонденцію рахунків під час списання витрат на відрядження працівника при придбанні основних засобів:
1. Дт 372 Кт 301
2. + Дт 152 Кт 372
3. Дт 153 Кт 372
4. Дт 301 Кт 372

463. Визначити кореспонденцію рахунків під час списання послуг власного автотранспорту з доставки придбаного обладнання:
1. Дт 152 Кт 685
2. Дт 152 Кт 631
3. Дт 152 Кт 203
4. + Дт 152 Кт 234

469. Вказати правильну кореспонденцію рахунків з наведеної операції: нараховано зарплату працівникам, що виконують роботи з демонтажу корівника:
1. Дт 151 Кт 661
2. + Дт 976 Кт 661
3. Дт 232 Кт 661
4. Дт 912 Кт 661

470. Вказати кореспонденцію рахунків з оприбуткування запасних частин від ліквідації автомобіля:
1. Дт 207 Кт 234
2. + Дт 207 Кт 746
3. Дт 205 Кт 746
4. Дт 234 Кт 207

487. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції під час нарахування амортизації на комп’ютерну програму з автоматизації обліку:
1. + Дт 92 Кт 133
2. Дт 91 Кт 133
3. Дт 91 Кт 132
4. Дт 133 Кт 12

502. Кореспонденція рахунків за операцією на списання в реалізацію молодняку тварин за справедливою вартістю:
1. + Дт 901 Кт 212
2. Дт 901 Кт 213
3. Дт 361 Кт 701
4. Дт 233 Кт 212

505. Кореспонденція рахунків: списано загибель тварин внаслідок стихійного лиха:
1. Дт 233 Кт 212
2. Дт 232 Кт 212
3. + Дт 97 Кт 212
4. Дт 947 Кт 212

506. Кореспонденція рахунків: списано виявлену нестачу тварин на вирощуванні та відгодівлі, які оцінюють за первісною вартістю:
1. Дт 947 Кт 212
2. Дт 901 Кт 212
3. Дт 901 Кт 213
4. +Дт 947 Кт 213

511. Визначити кореспонденцію рахунків у операції на оприбуткування безкоштовно одержаного молодняку тварин:
1. Дт 212 Кт 46
2. Дт 213 Кт 631
3. Дт 213 Кт 372
4. + Дт 212 Кт 718

515. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: одержано дохід від первісного визнання біологічних активів рослинництва:
1. + Дт 231 Кт 710
2. Д-т 271 К-т 710
3. Д-т 940 К-т 231
4. Д-т 940 К-т 271

524. Реалізовані фінансові інвестиції, балансова вартість – 4000 грн, справедлива вартість – 5000 грн. Вказати правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від реалізації фінансових інвестицій:
1. Дт 971 Кт 35 4000 грн
2. +Дт 377 Кт 741 5000 грн
3. Дт 311 Кт 377 5000 грн
4. Дт 741 Кт 79 5000 грн

525. Реалізовано необоротні активи, утримувані для продажу, первісна вартість – 20000 грн, сума зносу – 16000 грн, ціна реалізації – 6000 грн. Вказати правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від їх реалізації:
1. Дт 286 Кт 10 4000 грн
2. Дт 13 Кт 10 16000 грн
3. + Дт 377 Кт 712 6000 грн
4. Дт 712 Кт 641 1000 грн

526. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом – 80000 грн, визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку:
1. Дт 79 Кт 90 60000 грн
2. + Дт 79 Кт 441 20000 грн
3. Дт 442 Кт 79 20000 грн
4. Дт 70 Кт 79 80000 грн

529. Нарахування заборгованості підряднику за послуги зв’язку на суму 600 грн,зокрема ПДВ – 100 грн:
1. Дт 91 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
2. Дт 641 Кт 631  100 грн Дт 91 Кт 631 600 грн
3. Дт 92 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
4. + Дт 92 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

533. Нарахування відсотків за кредитами банку на суму 1500 грн:
1. Дт 631 Кт 601 1500 грн
2. + Дт 951 Кт 684 1500 грн
3. Дт 373 Кт 733 1500 грн
4. Дт 684 Кт 311 1500 грн

536. Підприємство реалізувало продукцію 170 од. за ціною 3,60 грн. В обліку будуть виконані записи з нарахування доходу від реалізації:
1. +Дт 36 Кт 701 612 грн та Дт 701 Кт 641 102 грн;
2. Дт 36 Кт 701 612 грн та Дт 701 Кт 641 122 грн;
3. Дт 37 Кт 701 612 грн та Дт 641 Кт 701102 грн;
4. Дт 31 Кт 361 612 грн та Дт 641 Кт 701 102 грн.

541. Чистий дохід від реалізації підприємства за рік склав 500000 грн, інший операційний дохід – 185000 грн, адміністративні витрати – 70000 грн, інші витрати – 15000 грн. Прибуток від операційної діяльності складе:
1. + 600 000
2. 200 000
3. 385 000
4. 250 000

542. Доходи підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік склали 526000 грн, собівартість реалізації – 315000 грн, інші операційні доходи – 85200 грн, інші витрати – 45500 грн. Фінансовий результат за звітний рік буде такий:
1. +Дт 79 Кт 441 – 250700 грн
2. Дт 442 Кт 79 – 296200 грн
3. Дт 70 Кт 79 – 611200 грн
4. Дт 79 Кт 90 – 360500 грн

543. Витрати на утримання основного молочного стада за рік склали 975000 грн, витрати на приплід – 78000 грн, вартість побічної продукції – 13000 грн. За рік одержано 7271 ц молока, яка собівартість 1 ц молока?
1. 134,09 грн
2. 132,31 грн
3.+ 121,58 грн
4. 144,82 грн

544. Витрати на вирощування озимої пшениці становили 580345 грн. Від урожаю одержано зерна 3470 ц, соломи за нормативними витратами на суму 22540 грн. Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна.
167,25 грн
+160,75 грн
173,74 грн
4. 165,00 грн

545. Визначити валюту балансу за вихідними даними:основні засоби – 39 тис., знос основних засобів – 12,3 тис., виробничі запаси – 13,3 тис., поточний рахунок – 5 тис., статутний капітал – 40 тис., емісійний дохід – 2 тис., резервний капітал – 3 тис. Знайти правильний результат.
+45 тис. грн
57,3 тис. грн
55 тис. грн
55,4 тис. грн

15

Приложенные файлы

  • doc 14771488
    Размер файла: 129 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий