тести ЗЕД

1. Предметом курсу "Управління зовнішньоекономічною діяльністю" є:
складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом;
управлінська діяльність не тільки українських підприємств на зовнішніх ринках, а й іноземних фірм в Україні, різноманітні види діяльності на рівні підприємств, регіонів, міністерств і відомств;
все вірно.

2. Що не є елементом системи органів управління ЗЕД:
Кабінет Міністрів;
Міністерство освіти;
Міністерство економіки;
митні органи;

3. Що є предметом торгівлі готовою продукцією?
Сировина.
Напівфабрикати.
Продукція, що призначається для кінцевого споживання.
Комплектуючі вузли та деталі.

4. Які з наведених характеристик товару насамперед враховуються в аналізі експортних можливостей?
Ціна, якість товару, можливості виробництва, простота використання.
Етап життєвого циклу товарів, обсяг виробництва.
Ціна, собівартість, дизайн, гарантійне обслуговування.
Новизна, патентна чистота, відповідність стандартам якості країни-імпортера, надійність, безпечність, екологічність.

5. Характер взаємодії між сторонами в агентському договорі - це:
Реалізація товару зі складу.
Купівля товару на підставі договорів купівлі-продажу.
Виступ представником принципала.
Реалізація товару з митного ліцензійного складу.

6. Які гарантії мають підприємства з іноземним капіталом у разі зміни законодавства?
Протягом 1 року застосовуються державні гарантії, що діють на момент реєстрації підприємства.
Протягом 3 років застосовуються державні гарантії, що діють на момент реєстрації підприємства.
Протягом 5 років застосовуються державні гарантії, що діють на момент реєстрації підприємства.
Протягом 10 років застосовуються державні гарантії, що діють на момент реєстрації підприємства.

7. До міжнародних фінансових інституцій відносяться:
МВФ
МИРР
ЕБРР
ГАТТ
УМВС

8. Загальна назва групи фінансових інституцій, об’єднаних угодою для регулювання кредитних і грошових потоків для сприяння економічному росту – це:
світовий банк
фінансова система
банківська асоціація
банківська система

9. Територія Вільної економічної зони знаходиться за межами митних кордонів країни. Це означає, що:
митному контролю підлягають тільки операції імпорту;
митному контролю підлягають тільки операції експорту;
митний контроль товарів проводиться лише з метою збору даних для зовнішньоекономічної статистики країни про операції самих зон;
митний контроль взагалі відсутній;

10. Головним призначенням якої міжнародної організації є сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері, розширенню і збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і поліпшенню макроекономічних умов країн:
ВТО (Всесвітня торгівельна організація);
МВФ (Міжнародний валютний фонд);
ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку);
ЄБРР (Європейській банк реконструкції та розвитку);

11. Право на стягнення протекціоністських ставок митного оподаткування мають:
тільки країни Африки;
тільки країни, що розвиваються;
всі країни без винятку;
тільки країни, ведучі у виробництві певного виду товарів;

12. Операції, що передбачають довгострокову оренду, мають назву.
Оренда_з правом викупу.
Лізинг.
Хайринг.
Рейтинг.

13. Особа, яка купує чи продає товари, грошові номінали чи акції від імені інших осіб:
брокер
ділер
агент
посередник

14. Яка з перелічених світових організацій здійснює на практиці заходи на користь миру, роззброєння, розрядки напруженості, на розвиток національної освіти, засобів інформації та ін.:
ІКАО (Організація міжнародної цивільної авіації);
ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури);
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я);
МСЕ (Міжнародний союз електрозв'язку);

15. Який із перелічених показників відноситься до показників результативності зовнішньоекономічних зв'язків?
Квота зовнішньоторговельного обороту.
Товарна структура експорту.
Зовнішньоторговельний оборот надушу населення.
Зовнішньоторговельний оборот.

16. Який вид доробки готової продукції створює додаткову вартість в експорті?
Гарантійне обслуговування проданої продукції.
Післяпродажна доробка.
Передпродажна доробка товару.
Передпродажний сервіс.

17. Які торговельно-посередницькі фірми за видом належать до торговельних
Імпортні комісійні
Оптові.
Агентські.
Брокерські.

18. Недоліком створення за кордоном власної філії є:
Мінімальний рівень реального контролю.
Необхідність значних інвестицій.
Складність управління.
Проблема набору нового персоналу.

19. Вільні економічні зони можуть розташовуватись:
тільки у великих містах;
тільки в прикордонних місцевостях;
в любому глибинному районі країни;
у місцевостях, де є корисні копалини;

20. Що становить перевагу спільних підприємств перед іншими формами іноземного інвестування?
Мінімальність ризику.
Забезпечення повного контролю.
Невисока потреба в інвестиціях.
Високі прибутки.

21. В якій формі можуть здійснювати інвестиції іноземні інвестори в Україні?
У вигляді грошових вимог та права вимоги до виконання договірних зобов'язань.
У вигляді рухомого і нерухомого майна та пов'язаних із ним майнових прав.
У вигляді акцій, облігацій, виражених у низько конвертованій валюті за їх ринковою вартістю.
У вигляді придбаних прав на винаходи та авторських прав.

22. які правові форми застосовуються до діяльності іноземних інвесторів у випадках суперечності внутрішнього законодавства із міжнародним?
Застосовуються правила внутрішнього законодавства.
Застосовуються правила міжнародного договору.
Застосовуються рішення арбітражного суду
Застосовуються рішення третейського суду

23. Різниця між курсом продавця і покупця валюти, яка використовується для покриття витрат банку і містить банківський прибуток, називається:
спот;
опціон;
маржа;
акція;
спекуляція

24. Характер зовнішньоторговельної політики світу на сучасному етапі спрямований на:
Підтримку найбільш розвинутих галузей промисловості та захист інтересів великих регіональних угруповань;
захист від іноземної конкуренції слабких галузей промисловості - відсталих та неконкурентоспроможних;
свободу конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
цілеспрямований захист країн з певним політичним розвитком;

25. Визначення "кількісне обмеження обсягів іноземної продукції" характеризується поняттям.
Імпортна ліцензія.
Експортна квота.
Імпортна квота.
Система "вимоги змішування". 1. Що є причиною вважати торгівлю готовою продукцією найбільш складною формою комерційних операцій?
Значна віддаленість національних виробників від ринків збуту продукції.
Значна конкуренція для національного виробника.
Технічне відставання продукції національних виробників від світового рівня.
Неможливість урахувати специфіку місцевого ринку під час збуту своєї продукції.

2. Непрямий експорт та імпорт за допомогою торговельних посередників, як правило не використовують в таких випадках:
у разі здобутку споживчих товарів,
при закупівлі сільськогосподарських товарів у фермерів;
при реалізації другорядної продукції;
при просуванні нових товарів на ринок;

3. Штучне завищення валютного курсу грошової одиниці країни не може призвести до:
забезпечення процесу демонополізації і перебудови економіки;
банкрутства підприємств окремих видів виробництв;
торговельного і платіжного дефіциту;
визначення валютних резервів;

4. За дієздатністю суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності поділяються на.'
фізичні та юридичні особи.
Державу та власників.
Підприємства та фірми.
Фізичні особи та підприємці.

5. Найбільш популярний метод нетарифного регулювання - це:
Імпортні квоти.
Експортні ліцензії.
Система "вимоги змішування".
Система міжнародних стандартів.

6. Якими є головні переваги торгівлі продукцією у розібраному вигляді над торгівлею готовою продукцією?
Розширення ринку збуту продукції,
Ввезення товару до країни, як правило, здійснюється за пільговим митним тарифом.
Зменшення витрат, що пов'язані з доробкою продукції.
Післяпродажне обслуговування.

7. Які торговельно-посередницькі фірми експортують продукцію, що подібна за номенклатурою?
Спеціалізовані експортні фірми.
Універсальні експортні фірми.
Фірми-експортери сільгосппродукції.
Торговельні дома.

8. Які з наведених суб'єктів господарювання е торговельними посередниками?
Дочірні підприємства.
Суб'єкти, які є юридичне та економічно незалежними від виробника або від споживача продукції.
Філії транснаціональних корпорацій.
Торговельні представництва за кордоном.

9. Фінансові інвестиції, це, насамперед:
вкладення капіталу в предмети споживання;
купівля цінних паперів та розміщення капіталу;
вкладення капіталу в засоби виробництва;
купівля нерухомості;

10. Підприємство з іноземним капіталом має податкові пільги в порівнянні з національними підприємствами при дії режиму:
Спеціального.
Найбільшого сприяння.
Національного.
Недискримінаційного.

11. Які основні гарантії надано іноземним інвесторам законодавством України?
Іноземні інвестиції не підлягають націоналізації.
У разі наступної зміни умов захисту інвестицій застосовується законодавство, чинне на момент реєстрації інвестицій протягом 5 років.
Повернення інвестицій та отриманих доходів впродовж 5 місяців у разі припинення інвестиційної діяльності.
Іноземним інвесторам дозволяється безперешкоджений переказ за кордон їх доходів.

12. Який з інвестиційних режимів діє на території України?
Спеціальний.
Національний.
Недискримінаційний.
Режим найбільшого сприяння.

13. В число основних видів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) можна включити:
міжнародну торгівлю, міжнародний лізинг, використання активів із-за кордону;
бартер, міжнародні інвестиції, контрактні форми ЗЕД;
реекспорт, фінансовий лізинг, придбання ліцензій;
все разом взяте.

14. Умовні облікові одиниці, за допомогою яких визначається вартість тієї чи іншої валюти по відношенню до набору валют:
“кошик валют”
“грошовий кошик”
“кошик споживача”
“умовний кошик”

15. До принципів зовнішньоекономічної діяльності відносяться:
загальні, специфічні і національні;
загальні, конкретні і національні;
загальні, власні і національні.

16. Основні правила, яких дотримуються керівники і спеціалісти апарату управління в процесі прийняття тих або інших рішень - це:
традиція;
закон;
принцип;
норма;
аксіома.

17. Відповідно до чинного законодавства України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні є:
фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України і постійно мешкають на її території;
юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне місцезнаходження яких - на її території;
об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
все разом вірно.

18. Система державних органів управління зовнішньоекономічної діяльністю включає:
КМУ, Міністерство іноземних справ, Міністерство економіки (зовнішньої торгівлі), Центральний банк, митні органи;
КМУ, Міністерство економіки (зовнішньої торгівлі), Центральний банк, митні органи, податкові відомства;
КМУ, Міністерство іноземних справ, Міністерство економіки (зовнішньої торгівлі), Центральний банк, митні органи, податкові відомства.

19. До кількісних обмежень експортно-імпортних операцій відносяться:
контингентування;
ліцензування;
торгові договори;
податкові обмеження.

20. Що не відноситься до типу сучасних вільних економічних зон?

зони підприємств;
зони зовнішньої торгівлі;
сервісно-орієнтовані зони.

21. Які фінансові інституції об’єднуються під загальною назвою “Світовий банк”?

Міжнародний банк реконструкції та розвитку;
Європейський банк реконструкції та розвитку;
Міжнародна фінансова корпорація;
Міжнародний валютний фонд;
Все разом.

22. Час заснування Міжнародного банку реконструкції та розвитку:
1944 рік;
1960 рік;
1991 рік;
1956 рік.
23. Час заснування Міжнародного валютного фонду:
1944 рік;
1960 рік;
1991 рік;
1956 рік.
24. Які основні напрямки включаються в зовнішньоекономічну діяльність фірми?
вихід на зовнішній ринок;
міжнародний маркетинг;
перекидання фірми на інші ринки;
вироблення ринкової стратегії;
все разом.
25. Види експортних операцій:
експорт товарів;
експорт послуг;
експорт робіт;
все вірно.

1. Які варіанти придбання імпортного товару можливі?
за готівку;
у рахунок погашення кредиту;
у порядку компенсації;
на умовах кредиту;
все вірно.
2. Юридична чи фізична особа, котра здійснює певні операції за дорученням іншої особи, за його рахунок і від його імені:
агент;
представник;
комітент;
не має вірного варіанту.
3. Агентами можуть бути:
брокер;
ділер;
комісіонер;
маклер;
все вірно.
4. Особа або компанія, призначена експортером для підшукування агентів, дистриб’юторів і стокістів на певних ринках і спостереження за їх діяльністю - це:
представник підприємства;
комісіонер;
особистий представник;
фанд-менеджер;
не має вірного варіанту.

5. Організований ринок, на якому продаються і купуються цінні папери:
аукціон
торговий дім
товарна біржа
фондова біржа
6. Фірма, що спеціалізується на поставці товарів покупцеві, виконуючи доручення промислових, торгових та інших фірм:
торгова фірма
транспортна фірма
транспортно-експедиторська фірма
немає правильної відповіді
7. Фірма, що здійснює в основному операції купівлі – продажу товарів:
торговий дім
торгова фірма
страхова фірма
немає правильної відповіді

8. Фірма, що закуповує товари у виробників чи оптовиків своєї країни і перепродує їх місцевим оптовим чи роздрібним торговцям:
торговий дім
торгова фірма
комісіонер
немає правильної відповіді

9. Фірма у країні імпортера, яка здійснює експортно-імпортні операції на основі договору про консигнаційний склад, що доповнює основний договір комісії:
дистриб’ютор
дилер
брокерська фірма
стокіст
10. Відношення інвестора до можливості заробити чи втратити гроші:
гарантія
оферта
ризик
кон’юнктура
11. До видів географічного розподілу праці відносяться:
міжрайонний
міжнародний
національний
регіональний
12. При підписанні ліцензійної угоди виділяються такі нематеріальні активи:
патенти
право власності
авторські права
торгові марки
франшизи
13. Особливістю сучасного етапу розвитку управління зовнішньоекономічною діяльністю є:
усунення соціально-політичного протистояння у сфері міжнародного бізнесу
активне втручання держав у міжнародні ділові операції
створення різноманітних державних і міжнародних інститутів
немає вірної відповіді

14. Число грошових одиниць певної валюти за одну кількісну одиницю товару, вказаного в контракті – це:
імпортна ціна
ціна товару
собівартість товару
експортна ціна

15. Дозвіл який дає право імпортеру ввезти певну кількість товару в країну:
патент
ліцензія
оферта
тратта

16. Невидимий експорт-імпорт – це:
експорт та імпорт послуг
незаконний експорт та імпорт
експорт та імпорт на пільгових умовах
немає вірного варіанту

17. Термін, що визначає сукупність технічних послуг, які набули характеру зовнішньоторгових операцій:
інжиніринг
експорт технологій
експорт послуг
фектор

18. Торговий посередник, який займається збором розрізнених фінансових надходжень і кредитів для своїх клієнтів:
фектор
ліцензійний агент
патентний агент
дистриб’ютор

19. Ризик викликаний коливанням валютних курсів - це:
ризик економічної невизначеності
фінансовий ризик
валютний ризик
все вище перераховане

20. Платежі в іноземних грошових знаках – це:
акредитив
індосамент
інкасо
валюта

21. Посередницька фірма, яка здійснює пошук і зведення контрагентів:
брокерська фірма
торговий дім
біржа
дилерська фірма

22. які правові форми застосовуються до діяльності іноземних інвесторів у випадках суперечності внутрішнього законодавства із міжнародним?
Застосовуються правила внутрішнього законодавства.
Застосовуються правила міжнародного договору.
Застосовуються рішення арбітражного суду
Застосовуються рішення третейського суду

23. Різниця між курсом продавця і покупця валюти, яка використовується для покриття витрат банку і містить банківський прибуток, називається:
спот;
опціон;
маржа;
акція;
спекуляція

24. Характер зовнішньоторговельної політики світу на сучасному етапі спрямований на:
Підтримку найбільш розвинутих галузей промисловості та захист інтересів великих регіональних угруповань;
захист від іноземної конкуренції слабких галузей промисловості - відсталих та неконкурентоспроможних;
свободу конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
цілеспрямований захист країн з певним політичним розвитком;

25. Визначення "кількісне обмеження обсягів іноземної продукції" характеризується поняттям.
Імпортна ліцензія.
Експортна квота.
Імпортна квота.
Система "вимоги змішування".

Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 14771496
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий