fgn_kaz_ktits


Фармация мамандығының 3-курс студенттеріне арналған «Фармацевтикалық гигиена негіздері» пәнінен емтихан сұрақтары
~Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы ҚР Кодексі ... қабылданды.
@ 18.09.2009ж+
@ 25.10.2010ж
@ 01.02.2011ж
@ 15.06.2006ж
@ 30.08.2007ж
~Санитарлық –эпидемиологиялық сараптама ...жүргізілмейді.
@ тағамдық азық-түлік жеуге жарамсыз болған жағдайда+
@ химиялық заттармен залалданған жағдайда
@ бактериялармен залалданған жағдайда
@ жаңа өнімдерге
@ жаңа технологиялық құралдарға
~Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама нәтижесінде...беріледі.
@ санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды+
@ санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
@ санитарлық-эпидемиологиялық қаулы
@ сараптама актісі
@ шешім
~Микроклимат көрсеткіштерін санитарлық дәрігер...бағалайды.
@ санитарлық нормасы мен ережесіне сәйкес+
@ стандартқа сәйкес
@ тәулік мезгілін ескере отырып
@ жұмысшылардың санына байланысты
@ климаттық жағдайларды ескере отырып
~Температураның динамикадағы өзгерісін зерттеу үшін..қолданылады.
@ термограф+
@ термометр
@ гигрограф
@ аспирациялық термометр
@ сулы термометр
~Өндірістегі жылулық сәулелену көздерінің жиілігін өлшеу үшін...қолданылады.
@ актинометр мен радиометр +
@ термометр мен гигрометр
@ барометр мен динамометр
@ актинометр мен спирометр
@ радиометр мен аспиратор
~Беткейлік температураны ... өлшейді.
@ электрлі термометрмен+
@ термографпен
@ радиометрмен
@ актинометрмен
@ электрлі гигрометрмен
~Микроклиматты интегралды бағалау үшін... қолданылады.
@ ортаның жылулық жүктеме индексін+
@ денсаулық индексін
@ орта индексін
@ зертханалық зерттеу көрсеткіштерін
@ жылулық тепе-теңдік индексін
~Ортаның жылулық жүктеме индексі адам ағзасына қосарланған ...әсерімен сипатталады.
@ температураның,ылғалдылықтың,ауа қозғалысының жылдамдығының және сәулеленудің+
@ температураның, ылғалдылықтың және ауаның химиялық құрымының
@ ылғалдылықтың, жылулық сәулеленудің және температураның
@ ауа қозғалысы жылдамдығының, ылғалдылық пен ауаның химиялық құрамының
@ әр түрлі беткейлердің жылулық сәулеленуінің және температураның
~Микроклиматты ...өлшеу қажет.
@технологиялық үдерістің біркелкі жағдайында жұмыс ауысымының басында,ортасында,соңында+
@ жұмыс ауысымының басында
@ жұмыс ауысымынң соңында
@ түскі үзіліс кезінде
@ демалыс күндері
~Инфрақызыл радиациасының интенсивтілігін ... өлшейді.
@адам денесінің сәулеленуге ұшырайтын беткейінің деңгейінде+
@жұмыс аусымының басында адам денесінің сәулелену денгейін есепке алмағанда
@жұмыс аусымының соңында адам денесінің сәулелену денгейін есепке алмағанда
@жұмыс орнында адам денесінің сәулелену денгейін есепке алмағанда
@түскі үзіліс кезінде адам денесінің сәулелену денгейін есепке алмағанда
~Микроклиматты тексеру нәтижесі бойынша... толтырылады.
@хаттама+
@акт
@ұйғарым
@қорытынды
@түйіндеме
~Жұмыс орнындағы микорклиматтың тиімді көрсеткішін қамтамасыз ету үшін температура аутқуы ... аспауы тиіс.
@2ºС +
@3 ºС
@4 ºС
@5 ºС
@6 ºС
~Егер жұмыс орнындағы температура қалыпты жағдайдан төмен болса, ондай ... микроклиматқа жатады.
@салқындатқыш +
@қыздырғыш
@әмбебапты
@бейтарапты
@жоғарғы
~ Температура төмендегенде ауа қозғалысының жоғары жылдамдығы ...
@салқындату әсерді күшейтеді.+
@салқындату әсерді төмендетеді.
@инфрақызыл сәуленің әсерін күшейтеді.
@ультрақызыл сәуленің әсерін төмендетеді.
@бөлмедегі шаңның мөлшерін төмендетеді.
~Егер жұмыс аусымы барысында жұмысшыға әртүрлі(ыстық және салқын) микроклимат әсер етсе,онда оларды... бағалаған жөн.
@бөлек+
@бірге
@кезеңімен
@қосарланған түрде
@жұмыс аусымының басында және соңында
~Микроклимат көрсеткіштеріне... жатады.
@температура,ылғалдылық,ауа қозғалысының жылдамдығы,қоршаған ортадағы заттардың жылулық сәулесі+
@температура,ылғалдық,діріл
@ауа қозғалысының жылдамдығы,шаң мөлшері
@қоршаған ортадағы заттардың жылулық сәулесі,иондық сәулелер
@ультракүлгін және инфрақызыл сәулелер
~Атмосфералық қысым өзгерісін үздіксіз тіркейтін құралға... жатады.
@барограф+
@термограф
@гигрограф
@кардиограф
@барометр
~Ауаның ылғалдылығы... байланысты.
@ауадағы су буларының мөлшеріне+
@ауадағы шаң мөлшеріне
@технологиялық үдерістерге
@жұмысшылар санына
@тәулік уақытына
~Ылғалдылықты сипаттау үшін қолданылатын түсініктер :
@абсолютті,максимальды,салыстырмалы ылғалдылық,қанығу тапшылығы,шық нүктесі+
@абсолютті,максимальды,салыстырмалы,минимальды ылғалдылық
@абсолютті,салыстырмалы, ылғалдылық тапшылық ылғалдылығы
@максимальды және минимальды ылғалдылық
@қанығу тапшылығы мен жылдамдығымен
~Атмосферадағы ауа қозғалысы.... сипатталады.
@қозғалыс бағыты мен жылдамдығымен+
@қозғалыс жиілігімен
@абсолютті және салыстырмалы көрсеткішермен
@күші және жылдамдылығымен
@жиілігі және күшімен
~Желдің бас бағытын... анықтайды.
@жел раушанымен+
@кесте арқылы
@сызба арқылы
@елді мекеннің картасымен
@құралдар арқылы
~Өндірістік микроклиматтың түрлеріне... микроклимат жатады.
@бейтарап,ыстық,салқын+
@тиімді және бейтарап
@оң және теріс
@жылытатын және салқындататын
@біріншілік және екіншілік
~Ауадан сынама алу үшін... қолданады.
@аспираторды+
@барометрді
@люксметрді
@гигрометрді
@метеометрді
~Бөлме шаңдауының зерттеу нәтижесін... бағалайды.
@жұмыс аумағындағы ауаның құрамындағы шаңды ШРЕК-пен салыстыра отырып+
@кестемен салыстыра отырып
@ зертқаналық зерттеуден соң
@ жұмыс аумағындағы ауаның құрамындағы шаңды ШРЕД-пен салыстыра отырып
@ жұмыс аусымынан соң
~Ауадан сынама... биіктікте алынады.
@еденнен 1,5м +
@әртүрлі
@еденнен 0,5 м
@еденнен 1,0 м
@еденнен 2,0 м
~Ауа ортасының санитарлық сапасы жанама түрде ... мөлшері арқылы бағалайды.
@көмірқышқыл газының+
@шаңның
@азоттың
@ауадағы микроағзалардың
@инертті газдардың
~Жұмыс аумағындағы ауаның құрамындағы зиянды заттарды ... салыстыру арқылы бағаланады.
@орташа ауысымдық, максимальды бір реттік концентрация және ШРЕК- мен +
@максимальды концентрацияларды өлшеу және ШРЕК -мен
@орташа аусымдық концентрацияларды өлшеу және ШРЕК -мен
@минимальды және максимальды концентрацияларды
@абсолютті және салыстырмалы өлшемдерді
~Зиянды заттарды орташа ауысымдық мөлшері дегеніміз - ...
@8 сағаттық жұмыс ауысымындағы зиянды заттардың орташа мөлшері. +
@4 сағаттық жұмыс ауысымындағы зиянды заттардың орташа мөлшері .
@1 адамға есептелінген зиянды заттардың орташа мөлшері.
@жұмыс аусымындағы орташа мөлшер.
@зиянды заттардың минимальды мөлшері.
~ Орташа аусымдық мөлшер арқылы ... бақылайды.
@фиброгенді және канцерогенді әсері бар аэрозольды+
@ауадағы шаң мөлшерін
@көмірқышқыл газының мөлшерін
@жеңіл аэрозольдарды
@ұшқыр заттарды
~ Ауа сапасын бағалауда ... ескереді.
@технологиялық үрдістің сипатын, температуралық тәртіпті, бөлінетін зиянды заттардың мөлшерін+
@жұмысшылардың санын
@бөлменің ауданын
@көмірқышқыл газы мен инертті газдардың мөлшерін
@желдету тәртібі мен температураны
~ Ауадан сынама алудың стационарлы әдісін ... бағалауда қолданады.
@желдету жүйесінің тиімділігін гигиеналық+
@зиянды заттарды
@фиброгендік әсері бар заттарды
@ЕПМ ауасын залалсыздандыру тиімділігін гигиеналық
@ұшқыр заттарды
~ Ауадан сынама алудың стационарлы әдісін.... бағалауда қолданады.
@жұмыс аумағындағы ауаны ластаушы көздерді гигиеналық+
@зиянды заттарды
@фиброгендік әсері бар заттарды
@ЕПМ ауасын залалсыздандыру тиімділігін гигиеналық
@ұшқыр заттарды
~ Ауадан 1 сынама алудың ұзақтығы...байланысты.
@ жұмыс аумағындағы ауаның құрамындағы заттарға+
@ 1 аусымдағы жұмысшылар санына
@ жыл мезгіліне
@ тәулік мезгіліне
@ технологиялық үдерістің ерекшелігіне
~ Қауіптілігі 1 классқа жататын ауаны бақылау...жүргізіледі.
@ кем дегенде 10 күнде 1 рет+
@ күн сайын
@ апта сайын
@ ай сайын
@ 3 айда 1 рет
~ Қауіптілігі 2 класқа жататын ауаны бақылау...жургізіледі.
@ 1 айда 1 рет+
@ 3 айда 1рет
@ апта сайын
@ 6 айда 1 рет
@ күн сайын
~ Қауіптілігі 3 класқа жататын ауаны бақылау кезеңдігі ...1 ретті құрайды.
@ айына+
@ 6 айда
@ жылына
@ маусымда
@ 5 айда
~Қауіптілігі 4 классқа жататын ауаны бақылау кезеңділігі ...1 ретті құрайды.
@ 6 айда+
@ айына
@ маусымда
@ жылына
@ 10 күнде
~Шуды өлшеген кезде...
@ шу көздерінің барлығы қосылып тұруы тиіс.+
@ шу көздерінің барлығын өшіріп қойған жөн.
@ жұмысшылар құлақтарын тығындауы қажет.
@ жұмысшылар бөлмеден шығып кетуі қажет.
@ жасанды жарық көзін өшіру қажет.
~ Шуды әр нүктеде... өлшеу қажет.
@ кем дегенде 3 реттен+
@ 2 реттен
@ кем дегенде 1 рет
@ 5 реттен
@ бірнеше реттен
~ Шуды өлшеген кезде микрофонды жұмыс орнындағы еденнен ... биіктікте ұстау қажет.
@ 1,5м+
@ 0,5 м
@ 1,0 м
@3,0 м
@2,0 м
~ Тұрақты жұмыс орнындағы шу деңгейін бағалау үшін өлшемдер ... жүргізіледі.
@ тұрақты,белгіленген орынға сәйкес нүктелерде+
@ үш нүктеде
@ 0,5 және 1м биіктікте
@ жұмыс үстінде
@ айына 2 рет
~ Тұрақты емес жұмыс орнындағы шу деңгейін бағалау үшін өлшемдер ... жүргізіледі.
@ жұмысшының жиі келетін жұмыс аумағындағы нүктеде+
@ 0,5 және 1м биіктікте
@ айына 2 рет
@ үш нүктеде
@ санитарлық норма мен ережеде көрсетілген нүктелерде
~ Шуды өлшеу нәтижесін…түрінде көрсетеді.
@ хаттама+
@ акт
@ қорытынды
@ түйіндеме
@ ұйғарым
~ Жұмысшыға жағымсыз әсер ететін шу деңгейі…байланысты.
@ атқарылатын жұмыстың ауырлығы мен қуатына+
@ еңбек өтіліне
@ жұмысшының жынысына
@ жұмысшылардың санына
@ бөлменің ауданына
~Жергілікті дірілдің нормаланатын көрсеткішіне…жатады.
@ жиілік сипаттамасы+
@ уақыт сипаттамасы
@ спектрлік сипаттамасы
@ діріл деңгейі
@ дірілдің интегралды көрсеткіші
~ Уақыт сипаттамасына байланысты діріл...болып бөлінеді.
@ тұрақты және тұрақты емес +
@ бір мезеттік және тұрақты
@ импульсті және ағымды
@ интегралды және координирленген
@ өзгергіш және аусымды
~ Люксметрмен жұмыс істеу барысында қойылатын талап:...
@ фотоэлементке құрылғылардан кездейсоқ көлеңке түспеуі қажет+
@ фотоэлементті тіке қоймаған жөн
@ өлшеу күндіз жүргізілуі қажет
@ өлшемді 3 рет жүргізген жөн
@ фотоэлементке жарық тікелей тусуі қажет
~ Бөлмедегі жасанды жарық деңгейін...өлшейді.
@ түнде+
@ күндіз
@ кешке
@ таңертең
@ қыстың күні
~ Табиғи жарық деңгейін бағалау үшін...есептейді.
@ ТЖК+
@ шағылысу коэффициентін
@ сіңірілу коэффициентін
@ жарық көрсеткішін
@ жарықтың табиғи көрсеткішін
~ К ... жоғары болғанда,нысанның фонынан (к) контрастыны айыру үлкен деп есептелінеді.
@ 0,5-тен+
@ 0,2-ден
@ 0,1-ден
@ 0,7-ден
@ 1,0-ден
~ К ... болғанда,нысанның фонынан (к) контрастыны айыру орташа деп есептелінеді.
@ 0,2-0,5+
@ 3,0
@ 5,0
@ 1,0
@ 0,001
~ К ... болғанда,нысанның фонынан (к) контрастыны айыру төмен деп есептелінеді.
@ 0,2-ден аз+
@ 1,0
@ 3,0
@ 10,0
@ 0,5
~ Табиғи жарыққа баға бергенде ... ескерілмейді.
@ жылтырау көрсеткіші+
@ қабырғаның түсі
@ ТЖК
@ терезе әйнектерін тазарту кезеңдігі
@ жарықтың түсуі( жанынан,төбеден)
~ Жасанды жарыққа баға бергенде ...ескерілмейді.
@ терезе әйнектерін тазарту кезеңдігі+
@ жарық көздері
@ жарықтану жүйесі
@ шамдардың түрі
@ жарықтану қондырғыларының жағдайы
~ Меншікті қуат әдісін ... үшін қолдануға ұсынылады.
@ жарықтануды шамалап анықтау+
@ қыздыру шамының қуатын есептеу
@люминесценттік шамның қуатын есептеу
@барлық шамның көздерінің қуатын қосып есептеу
@минимальды жарықтануды құрастыру
~Нүктелік әдісті ... үшін қолданады.
@қыздыру шамының жарықтануын бағалау+
@қыздыру шамының қуатын есептеу
@люминесценттік шамның қуатын есептеу
@барлық жарық көздерінің қуатын қосып есептеу
@минимальды жарықтануды құрастыру
~ Терезелердің орналасуына байланысты табиғи жарық бөлінеді :
@жаны, жоғарғы+
@жоғарғы,төменгі
@қосарланған,аралас
@вертикалды, горизонталды
@жергілікті,жалпы
~Табиғи жарық.... көлемі нормаланады.
@салыстырмалы+
@абсолютті
@шынайы
@геометриялық
@арифметикалық
~Тұрғын бөлмелердегі ТЖК...... аралығында болады.
@0,5-1%+
@5-10%
@1-2%
@2-3%
@0-1%
~Геометриялық әдістің көмегімен ... анықтайды.
@жарық және тереңдеу коэффициенттерін, түсу және саңылау бұрыштарын+
@ТЖК, түсу бұрышын
@нысанның өлшемін, саңылау бұрышын
@шамның қуатын, тереңдей коэффициентік
@есік пен терезенің бағытталуын, жарық коэффициентік
~Жарық коэффициентін анықтау үшін....
@терезенің әйнектелген ауданын өлшейді+
@терезенің ауданын өлшейді.
@қабырғаның ауданын өлшейді
@шамның қуатын анықтайды.
@жұмысшылардың санын анықтайды.
~Жарықтанудың сандық көрсеткішіне ... жатады.
@ жарық+
@ ТЖК
@ ЖК
@ шамның қуаты
@ жарық ағыны
~Өндірістік бөлмелердегі табиғи жарық ... байланысты.
@ жыл және тәулік мезгіліне+
@ шамдардың санына
@шамдардың қуатына
@ шамдардың тазалығына
@ шамдардың жарықтануына
~Газды разядтаушы шамдардың артықшылығына ... жатады.
@ жоғары деңгейде жарықпен қамтамасыз етуі+
@ түсті өзгертуі
@ қолдану барысында тиімсіздігі
@жарық ағыны деңгейінің төмен болуы
@ арзан болуы
~Люминесценттік шамдардың кемшілігіне ... жатады.
@ түсті өзгертуі+
@ қолданудағы тиімділігі
@ шу шығармауы
@ қымбат болуы
@ қолдану барысындағы қиындылық
~Газды разрядты шамдар ... болады.
@ төменгі және жоғары қысымды+
@ үлкен және кішкене
@ жергілікті және жалпы мақсаттағы
@ дыбысты және дыбыссыз
@ әмбебеп және қарапайым
~Кез келген ЭМӨ айналасы ... аймаққа бөлінеді.
@ 3+
@ 5
@ 6
@ 4
@ 7
~Мекемедегі ЭМӨ көздеріне бақылауды ... жүргізеді.
@ мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары+
@ стандарттау және сертификаттау мекемесі
@ ішкі істер бөлімі
@ ЕПМ
@ прокуратура
~ЭМӨ деңгейін бақылайтын негізгі әдіске ... әдіс жатады.
@ аспаптық+
@статистикалық
@ санитарлық-химиялық
@ органолептикалық
@ физиологиялық
~Электромагниттік толқын диапазондары ... байланысты.
@ толқынның жиілігі мен ұзындығына+
@ толқынның қуатына
@ шығу көздеріне
@ тәулік мерзіміне
@ ағынның тығыздығына
~ЭМӨ толқынының сипатын ... анықтауға болады.
@ техникалық паспортпен танысқан соң+
@өлшеген соң
@ зерттеуден соң
@ құрылғымен танысқан соң
@ ЭМӨ көздерінің жұмыс істеу барысында
~ЭМӨ бақылауға арналған әрбір нүктелерде өлшемді ... жүргізеді.
@ әртүрлі биіктікте 3 реттен+
@ 2 рет
@ 1 рет
@ 0,5 және 1м биіктікте бірнеше рет
@ 6 рет
~ЭМӨ өлшеу барысында барлық қондырғыларды ... қажет
@ жұмыс тәртібіне сай қосу+
@ апатты тәртіп жағдайына сай қосу
@ өшіру
@ максималды тәртіпке сай қосу
@ минимальды тәртіпке сай қосу
~ЭМӨ-ті шағылыстыратын экрандар ... жасалады.
@ металдардан+
@ синтетикалық талшықтардан
@ пластмассадан
@ алюминий қоспаларынан
@ полимерден
~Жұмыс орнындағы ұжымдық қорғаныс заттарының тиімділігін ... тексереді.
@ кем дегенде 2 жылда 1 рет+
@ жыл сайын
@ жылына 2 рет
@ ай сайын
@ 5 жылда 1 рет
~Жұмыс орнындағы жеке қорғаныс заттарының тиімділігін ... тексереді.
@ кем дегенде жылына 1 рет+
@2 жылда 1 рет
@ жылына 2 рет
@ ай сайын
@ 5 жылда 1 рет
~Радиожиіліктегі ЭМӨ-тің клиникалық көрінісіне ... синдромдары тән.
@ астеникалық, астеновегетативті, гипоталмус+
@ иммундық жетіспеушілік
@ астеноневротикалық, диспептік
@ вазовегативті, гепатолиеналық
@ диспептік, гипертензиялық
~Инжелерлік техникалық шараларға ... жатады.
@ қондырғыларды тиімді орналастыру+
@ санитарлық қорғау аймақтарын ұйымдастыру
@ жеке қорғаныс заттарын қолдану
@ тиімді еңбек тәртібі
@ бөлме температурасын жоғарылату
~Санитарлық қорғау аймақтарында ... рұқсат етілмейді.
@ демалыс аймағын орналастыруға+
@ ауылшаруашылық дақылдарын егуге
@ көгалдандыру жұмыстарын жүргізуге
@ абаттандыру жұмыстарын жүргізуге
@ салынған тұрғын үйлерді пайлануға
~Электромагниттік сәуледен қорғайтын ұжымдық заттар ... болады.
@ стационарлы және жылжымалы+
@ қарапайым және күрделі
@ жеке және біріктірілген
@ оқшау және жеке
@ бірен-саран немесе кешенді
~Электромагниттік сәуле жағдайында жұмыс істейтін жұмысшыларға кезеңді медициналық тексеру ... жүргізіледі.
@ 12 айда 1 рет+
@ 6 айда 1 рет
@ 24 айда 1 рет
@ ай сайын
@ маусым сайын
~ Электромагниттік сәуле жағдайында жұмыс істейтін жұмысшыларды медициналық тесеруге ... қатысады.
@ терапевт, невропотолог, офтальмолог+
@ травматолог, гастроэнтеролог, гинеколог
@ терапевт, хирург, рентгенолог
@ кардиолог, стоматолог, нейрохирург
@ невропотолог, эндокринолог, пульмонолог
~ Дыбысты оқшаулау – дегеніміз бұл қоршаудың … қабілеті.
@ ауа және соққы шуының дыбыстық энергиясын төмендету+
@ ауа және соққы шуының дыбыстық энергиясын күшейту
@ шағылысқан дыбыс толқындарының энергиясын төмендету
@ шағылысқан дыбыс деңгейінің энергиясын ұстап қалу
@ көлік шуының дыбыстық энергиясын жұту
~ Дыбысты жұту …үшін жасалады.
@ шағылысқан дыбыс толқындарының энергиясын төмендету+
@ шағылысқан дыбыс тербелісінің энергиясын күшейту
@ шағылысқан дыбыс деңгейінің энергиясын ұстап қалу
@ ауа шуының дыбыстық энергиясын төмендету
@ соққы шуының дыбыстық энергиясын жұту
~ Шуды санитарлық бағалау … әдісімен жүргізіледі.
@ инструменталдық құралмен тексеру жене есептеу+
@ есептеу және графикалық
@ физикалық,физико-математикалық
@ химиялық,статистикалық
@ эксперименталдық және зертханалық
~ Санитарлық қадағалаудың … түрлері болады.
@ ескертпелі, ағымды+
@ айлық, жылдық
@ жаппай, жекелеген
@ ағымды, маусымдық
@ маусымдық, күнделікті
~ Шу деңгейін өлшеу үшін … аспаптары қолданылады.
@ шу өлшегіш, ШИВ-1+
@ діріл өлшегіш, актиномер
@ люкметр, радиометр
@ термограф, термометр
@ бутирометр,ТУФ-200
~ Шуды өлшеу мәліметтін өнделінген соң … алынады.
@ 3 нүктенің орташа шамасы+
@ 2 нүктенің орташа шамасы
@ 3 нүктенің бастапқы шамасы
@ 3 нүктенің соңғы шамасы
@ 4 нүктенің үшінші шамасы
~ Егерде өлшеуден кейін алынған нәтижемен жеке нүктелердің айырмашылығы ... асса, онда өлшеуді қайта жүргізеді.
@ 3,0 дБА+
@ 3,0 Гц
@ 3,0 В/м
@ 3,0 км/ч
@ 3,0 м/с
~ Тұрақсыз шуды өлшеу уақыты ... қажет.
@ 30 минуттан кем болмауы +
@ 30 минуттан артпауы
@ 20 минуттан аспауы
@ 25 минуттан аспауы
@ 15 минуттан кем болмауы
~ Тұрақты шуды өлшеу әр нүктеде ... жүргізіледі.
@ 3 реттен кем емес, 3-5 минут бойы+
@ 3 реттен көп емес, 3-5 минут бойы
@ 2 реттен кем емес, 3 минут бойы
@ 2 реттен кем емес, 3 минут бойы
@ 3 реттен кем емес, 5 минут бойы
~ Шуды өлшеу хаттамасына ... ұсынылады.
@ өлшеу нүктелерін көрсеткен сызбасы+
@ шудын негізгі көздерін көрсеткен сызбасы
@ өлшеу жүргізген нүктелер көрсетілген қосымшасы
@ шудың қосымша көздерін сипаттайтын актісі
@ шу көздерін тексеру актісі
~ Шудың денгейін өлшегенде негізінде ... толтырылады.
@ хаттама+
@ акт
@ нұсқама
@ мәлімдеме
@ баянат
~ Көлік шуын ... аралықта өлшейді
@ сағат 8-ден 10-ға дейін және 16-дан 19-ға дейінгі+
@ сағат 9-дан 10-ға дейін және 17-ден 20-ға дейінгі
@ сағат 7-ден 9- ға және 18-ден 21-ге дейінгі
@ сағат 6-дан 9-ға дейін және 17-ден 19-ға дейінгі
@ сағат 10-нан 12-ге дейін және 19-дан 22-ге дейінгі
96~ Егер шудың негізгі көзін анықтау қиын болса, микрофонды... бағыттайды.
@ тігінен жоғары қарай+
@ тігінен төмен қарай
@ көлденең
@ оңға қарай
@ солға қарай
~ Өлшеу кезінде микрофон шу көзіне қарай бағытталып, өлшеуді жүргізуші адамнан ... қашықтықта ұстау қажет.
@ 0,5м +
@ 0,3
@ 1,0м
@ 1,0м
@ 1,5м
~ Шуды төмендетуге жоспарланған шаралардың тиімділігі үшін ... әдісі кеңінен қолданылады.
@ есептік+
@ химиялық
@ физикалық
@ аспаптық
@ геометриялық
~ Шуға қарсы шараларды тұтас іске асыру ... бағытта жүргізіледі.
@ 3+
@ 2
@ 4
@ 5
@ 6
~ Шуға қарсы шаралардың бірінші бағыты ... бағытталған.
@ шу көзіне+
@ шудың көзінен қорғалатын нысанға дейін таралуын жолына
@ шудың қорғау нысандарына
@ қоршаған ортаның шумен ластануын бағалауға
@ адам ағзасын шудың тигізетін кері әсерімен қорғауға
~ Шудың әсерінен пайда болған арнайы емес өзгерістеріне ...
@ ОЖЖ қызметінің бұзылысы+
@ құрақ пердесінің керіліуі
@ есту мүшелері қызметінің бұзылуы
@ есті мүшелерінің ақаулары
@ кереңдіктің дамуы
~ Шудың ағзаға кері әсері ... түрінде байқалады.
@ арнайы және арнай емес өзгерістер+
@ морфологиялық және функционалдық өзгерістер
@ қалпына келетін және қалпына келмейтін өзгерістер
@ есту мүшелерінің қызметінің жақсаруы
@ қан элементтері пішінінің бұзылуы
~... қабілетімен инфрадыбыс айтарлықтай арақашықтыққа тарайды.
@ Кедергіні айналып өту+
@ Биологиялық ағзаға ену
@ Серпімді ортада тербелу
@ қатты ортада тербелу
@ Жиіліктегі спектр
~ Пайда болу кезінде инфрадыбысты төмендетудің конструктивті шараларына ... жатады.
@ оқшаулау және жұту+
@ жоспарлы орналастырулар
@ санитарлық тексерулер
@ жеке бас қорғаныштық заттары
@ еңбек пен демалу тәртібін ұйымдастыру
~ Өндірістік жағдайда инфрадыбыс әсер еткенде еңбек пен демалудың ... тәртібіне енгізу қолданылады.
@ әр 2 сағат сайын 20-минуттың үзілісті+
@ әр 1,5 сағат сайын 10 минуттың үзілісті
@ әр 2,5 сағат сайын 15 минуттың үзілісті
@ әр 1 сағат сайын 5 минуттың үзілісті
@ әр 3 сағат сайын 30 минуттың үзілісті
~ Инфрадыбыстың әсер ету жағдайында есту мүшесін қорғау үшін ... қолдану ұсынылады.
@ құлақ қап (наушники)+
@ арнайы белдеулер
@ комбинизондар
@ дәрумендер
@ қолқаптар
~ Инфрадыбыстың әсер ету жағдайында жұмыс істейтіндер медициналық тексеруді ... өтулері қажет.
@ 24 айда 1 рет+
@ 6 айда 1 рет
@ жылына 2 рет
@ кварталаны 1 рет
@ 24 айда 2 рет
~ Инфрадыбыс әсер ететін жағдайда жұмыс істейтін жұмысшылардың медициналық тексеруін өткізу кезінде ... қатысуы қажет
@ориноларинголог+
@ гинеколог
@ стоматолог
@ фтизиатр
@ кардиолог
~ Ағзаға инфрадыбыстың әсер етуінің скринингтік тест ретінде ... шағымы пайдаланылады.
@ есту жолында қышу мен жағымсыз сезіміне +
@ әлсіздік пен бастың айналуына
@ жүрек айну және ауызда сілекейдің бөлінуіне
@ іштің аймағының күрт ауырсынуына
@ есту жолында шудың және күю сезіміне
~ Жанаспалы ультрадыбыстың жоғары жиіліктегі көздерімен жұмыс істейтіндерге ... пайдалану ұсынылады.
@ мақтадан жасалған қолқаптарды+
@ бір реттік қолқаптарды
@ целофаннан жасалған қолқаптарды
@ медициналық қолқаптарды
@ стерильденген қолқаптарды
~ Жұмысқа қабылдау кезінде медициналық- биологиялық скрининг ... кезеңде жүргізіледі.
@ 2+
@ 3
@ 4
@ 5
@ 6
~ Медициналық –биологиялық скринингтік 1- кезеңі ... таңдау деп аталады.
@ әлеуметтік+
@ медициналық
@ экологиялық
@ экономикалық
@ статистикалық
~ Медициналық –биологиялық скринингтік 2- кезеңі ... таңдау деп аталады.
@ медициналық+
@ әлеуметтік
@ экологиялық
@ экономикалық
@ статистикалық
~ Ультрадыбыстың әсер ету жағдайында жұмысқа қабылдауда жүргізілетін медициналық- биологиялық скрининг кезінде ... қауіп факторлары есепке алынады.
@ индивидуалдық және өндірістік+
@ ұжымдық және кәсіптік
@ экономикалық және экологиялық
@ химиялық және физикалық
@ әлеуметтік және медициналық
~ Өндірістік ультрадыбыстық қондырғыларда 20 КГц жиілікте дыбыс қысымының рұқсат етілген денгейі ... дБ құрайды.
@ 100+
@ 80
@ 250
@ 40
@ 200
~ Ультрадыбыстың ұсақтағыш әсері ... құбылысынан болады.
@ кавитация +
@ гравитация
@ термоизоляция
@ ионизация
@ дыбысты изоляциялау
~ Өндірістік ультрадыбыстық қондырғыларда 40 КГц жиілікте дыбыс қысымының рұқсат етілген денгейі ... дБ құрайды.
@ 110+
@ 200
@ 250
@ 60
@ 180
~ Дыбыс қысымының денгейі 18, 20, 22, 24 кГц жұмыс жиілігінде ... ауытқиды және одан жоғары болуы мүмкін.
@ 80-нен 120 дБ дейін+
@ 100-ден 120 дБ дейін
@ 200-ден 250 дБ
@ 60- тан 80 дБ дейін
@ 180-нен 210 дБ дейін
~ Инфрадыбыстың естілетін ультрадыбыстың жиілік диапозонынан өзіне тән ерекшелігі :
@ толқын ұзындығының үлкен және тербеліс жиілігінің аз болуы+
@ толқын ұзындығының кіші және тербеліс жиілігінің аз болуы
@ толқын ұзындығының үлкен және тербеліс жиілігінің үлкен болуы
@ толқын ұзындығының кіші және тербеліс жиілігінің үлкен болуы
@ толқын ұзындығының орташа және тербеліс жиілігінің орташа болуы
~ Инфрадыбысты тербеліске өте сезімтал болып ... саналады.
@ жүрек-қан тамыр, жүйке және вестибулярлы жүйелері+
@ қанқа- буын, тыныс алу, жүрек – қан тамырлар жүйелері
@ жүйке, тыныс алу жүйелерінің және асқазан ішек жолдарының мүшелері
@ зәр шығару, иммундық, эндокриндік жүйелері
@ вестибулярлы, эндокриндік, тныс алу жүйелері
~ Инфрадыбыс - бұл ... диапозонындағы төменгі жиілікті акустикалық тербелістер аясы.
@ 20 Гц төмен+
@ 20МГц
@ 30 Гц
@ 100 Гц жоғары
@ 40 МГц
~ ... адамдарды шуы қарқынды цехтарға жұмысқа қабылдауға болмайды.
@ Жасы 35-тен жоғары+
@ 18-23 жастағы
@ 25-35 жастағы
@ 20-30 жастағы
@ Жасы 20-дан жоғары
~ Шудың есту мүшесіне ... әсері ... дамуына алып келеді.
@ кохлеарлы невриттің+
@ кондуктивті кереңдіктің
@ шуға бейімделудің
@ нейросенсорлық кереңдіктің
@ отосклероздыңдың
~ Шудың әсер ету кезінде еңбекке жарамдылыққа сараптама жүргізгенде ... ескертіледі.
@ еңбек жағдайы +
@ еңбек өтіліне
@ есту қызметін жоғалту дәрежесі
@ маманды
@ жұмысшының жасы
~ Шудың ағзаға тигізетін қолайсыз әсерін дәлелдейтін функционалдық диагностиканың оңтайлы әдісі болып ... жатады.
@ тоналды шекті аудиометрия+
@ реоэнцефалография
@ электроэнцефалография
@ ультра дыбысты допплерография
@ тетрополярлы реография
~ 1 метрге дейін сыбырлап сөйлеуді есту кезінде этиологиясы шу болған есту қызметінің дәрежесі:
@ ІҮ+
@ ІІ
@ ІІІ
@ І
@ Ү
~ Шу жүйелі түрде әсер еткенде алдымен ... дамиды.
@ нейропатия+
@ кардиологиялық синдром
@ рейносиндромы
@ гинергониялық синдром
@ астено-вегетаивті синдром
~ Шудың ағзаға ұзақ әсер етуінен ... дамиды.
@ кохлеарлы неврит+
@ бет жүйкесінің невриті
@ серозды эпитимпанит
@ іріңді мезотимпанит
@ бет жүйесінің салдануы
~ Жоғары жиіліктегі шудың әсеріне ұшырайтын жұмысшыларды тексерудің ақпараттық әдісіне ... жатады.
@ отоскопия+
@ аудиометрия
@ энцефалография
@ ларингоскопия
@ электроэнцефалография
~ Шудың ағзаға кері әсері оның ... байланысты болады.
@ физикалық көрсеткіштеріне+
@ гигиеналық нормасына
@ шығу көзіне
@ шығу көзінен нысанға дейінгі қашықтыққа
@ дыбыс қысымына
~ Шу тудыратын арнайы емес өзгерістеріне - ... жатады.
@ ОЖЖ қызметінің бұзылысы+
@ жарғанша тінінің керілуі
@ есту мүшесі қызметінің бұзылысы
@ есту мүшесінің ақауы
@ кереңдіктің дамуы
~ Микроклимат – бұл ...
@ жекелеген территориядағы немесе жабық бөлмедегі метеожағдай жиынтығы. +
@ белгілі бір территориядағы көп жылдық тәртіп.
@ атмосфералық ауаның физикалық қасиеті мен химиялық құрамы.
@ ауаның және қоршаған беткейлердің температурасы.
@ атмосфералық ауадағы әртүрлі газдар қоспасының жиынтығы.
~ Қыздыратын микроклимат ... сипатталады.
@ жұмыс орындағы микроклимат көрсеткіштері комфорт аймағының жоғарғы шегінің артыумен+
@ ауаның және қоршаған беткейлердің температурасы
@ ағзаның жылу реттеу үрдістерінің күштенуін тудырмайтын микроклимат көрсеткіштерінің жиынтығымен
@ ағзада дискомфорттық жылу сезінуді тудырмауымен
@ тіндерде алмасу, тотықсыздану үрдістерінің артуына және жылуды өндірудің азаюына алып келуімен
~ Өндіріс бөлмелерінде дене температурасын өлшеу үшін ... қолданылады.
@ электротермометр, инфрақызыл термометр, жылу өлшегіш +
@ метаскоп, инфрақызыл сәуле шашқыш, шу өлшугіш
@ жылу өлшегіш, шартәріздес термограф, термограф
@ электронды термогигрометр, термоанемометр
@ электротермометр, актинометр, радиометр
~ Суммарлы конвекциялық және радиациалық жылу беруді анықтау үшін... қолданылады.
@ жылу өлшегіштер+
@ инфрақызыл термометрлер
@ электрлі термометрлер
@ термографтар
@ катотермометрлер
~ Өкпе мен тері жамылғысы беткейлерінен булану арқылы жылу жоғалту қатынасы ауаның ... тәуелді аутқыйды
@ температурасына+
@ ылғалдылығына
@ қысымына
@ жылдамдығына
@ иондалуына
~ Өндірістік көздерден жылу сәулесінің бөліну қарқындылығын өлшеу үшін ... қолданылады.
@ актинометрлер және радиометрлер
@ электрометрлер мен инфрақызыл термометрлер
@ жылу өлшегіштер мен метеоскоптар
@ шартәрізді термометрлер және аспирациялық психрометрлер
@ электронды термогигрометрлер және термоанемометрлер
~ Кранның, пультпен басқару кабиналарының метеожағдайын қалыпқа келтіру үшін... қолданылады.
@ ауаны кондицирлеу+
@ ауа оазисі
@ ауа себезгісі
@ аэрация
@ тікелей желдету
~ Ультрадыбыс тербелісінің шығу көзінің типі бойынша...көздерді бөледі.
@ стационарлық+
@ автоматтандырылған
@ жылжымалы
@ ауалық
@ жанасатын
~ Ультрадыбысты тербелісінің спектралды сипаттамасына қарай ультрадыбыс... болып бөлінеді.
@ жиілігі төмен, орташа жиіліктегі, жоғары жиіліктегі+
@ өте жоғары жиіліктегі, жоғары жиіліктегі, орташа жиіліктегі
@ микротолқынды, ультрақысқа толқынды, ультрамикротолқынды
@ орташа жиіліктегі, жоғары жиіліктнгі, ультрамиеротолқынды
@ инфрадыбыс, ультрамикродыбысты, микродыбысты
~ 16-дан 63кГц ультрадыбыстық ауытқұлар ... деп аталады.
@ төмен жиіліктегі+
@ орташа жиіліктегі
@ жоғары жиіліктегі
@ өте жоғары жиіліктегі
@ ультрамикро жиіліетегі
~ Ультрабыбысты тербелістердің сәулелену тәсіліне қарай... шығатын ультрадыбыстың көздерін ажыратады.
@ магнито стрикциондық және пьезоэлектрлік генатордан+
@ импульсивті және ауалық генератордан
@ тұрақты және тұрақсыз күшейткіштен
@ ауыспалы және қолды электрлі құралдардан
@ стационарлық және жылжымалы генератордан
~ Ультрадыбысты тербелістердің генерирлеу тәртібіне қарай ультрадыбыс... болып бөлінеді.
@ тұрақты және импульсті+
@ үзілмел және тұрақты
@ жанасатын және ауалық
@ қолды және стационарлық
@ стационарлық жіне жылжымалы
~ Ауалық ультрадыбыстың нормаланатын көрсеткіштері... болып табылады.
@ үштен бір октавалық жолақта дБ-мен берілген дыбыс қысымының денгейі+
@ үштен екі октавалық жолақта дБ-мен берілген дыбыс толқынының денгейі
@ үштен бір оетавалық жолақта Гц-пен берілген дыбыс қысымының кернеулігі
@ бір октавалық жолақта В/м2 берілген дыбыс тербелісінің денгейі
@ диапазоны 10кГц...500мГц аралығындағы акуатикалық тербелістер
~ Ультрадыбыс- бұл ...
@ диапазоны 20 кГц- 1000мГц аралығындағы акустикалық тербелістердің аясы+
@ диапазоны 16-20000 Гц аралығындағы механикалық тербелістердің аясы
@ диапазоны 20 Гц жиіліктен төмен механикалық тербелістер
@ қарқындылығы мен жиілігі әртүрлі, уақыт бойынша ретсіз өзгеретін дыбыстардың жиынтығы
@ құралдардың күрделі механикалық тербелмелі қозғалыстары
~ Инфрадыбыс- бұл:
@ диапазоны 20 Гц жиіліктен төмен механикалық тербелістер+
@ диапазоны 16- 20000 Гц аралығындағы механикалық тербелістердің аясы
@ диапазоны 20 кГц- 1000мГц аралығындағы акустикалық тербелістердің аясы
@ қарқындылығы мен жиілігі әртүрлі, уақыт байынша ретсіз өзгеретін дыбыстардың жиынтығы
@ құралдардың күрделі механикалық тербелмелі қозғалыстары
~ Инфрадыбыстар спектрдің сипатына қарай... болады.
@ кең жолақты, тоналды+
@ кең жолақты, импульсті
@ тұрақты, импульсивті
@ тұрақты, тұрақсыз
@ ауалық, жанасатын
~ Инфрадыбыс уақыттық сипатына қарай деп бөлінеді
@ тұрақты және тұрақсыз+
@ үзілмелі және тұрақты
@ кең жолақты және тоналды
@ ауысымды және орташа тәуліктік
@ сағаттық және минуттық
~ Инфрадыбыс өлшеу... аспабын қолдану арқылы жүргізіледі.
@ шу өлшегіш+
@ виброметр
@ радиометр
@ термометр
@ актинометр
~ Цехтарда инфрадыбысты өлшейтін нүктелерді бір- бірінен ... қашықтықта таңдайды.
@ 20 м артық болмайтын+
@ 20 м кем болмайтын
@ 10 м артық болмайтын
@ 5 м кем болмайтын
@ 15 м кем болмайтын
~ Ультрадыбыс тудыратын эффектілер, шартты түрде ... деп бөлінеді.
@ механикалық, физикалық- химиялық, термиялық, кавитациондық+
@ физикалық, химиялық, биологиялық, психикалық
@ физиологиялық, микробиологиялық, морфологиялық
@ техникалық, технологиялық, энергетикалық, инженерлік
@ тұрақты, тоналды, импульсті, жанасатын
~ Медициналық ультрадыбыс қөздері мен жұмыс істейтіндер ... болатын ультрадыбыстың әсеріне ұшырайды.
@ тербеліс жиілігі 20Гц-20,0 МГц және қарқындылығы 50- 160 дБ+
@ тербеліс жиілігі 10Гц- 10,0 МГц және қарқындылығы 40- 150 дБ
@ тербеліс жиілігі 30 Гц – 30,0 МГц және қарқындылығы 60- 170 дБ
@ тербеліс жиілігі 40 Гц- 40,0 МГц және қарқындылығы 70- 190дБ
@ тербеліс жиілігі 50 Гц- 50,0 МГц және қарқындылығы 80- 200 дБ
~ Жалпы дірілді гигиеналық бағалау ... дейінгі диапазон жиілігімен сипатталады.
@ 2-ден 63Гц-ке+
@ 3-тен 63Гц-ке
@ 1-ден 61Гц-ке
@ 4-тен 62Гц-ке
@ 5-тен 60Гц-ке
~ Жалпы діріл жиілік спектріне қарай ... болып бөлінеді.
@ төмен жиілікті, орташа жиілікті, жоғары жиілікті+
@ ультражиілікті, микрожиілікті, микротолқынды
@ өте жоғары жиілікті, жоғары жиілікті, төмен жиілікті
@ орташа толқынды, қысчқа толқынды, ультрақысқа толқынды
@ ұзын толқынды, орташа толқынды, микротолқынды
~ 1-ден 4 Гц-ке дейінгі тербеліс жиілігі ... жатады.
@ қысқа жиіліктегі дірілге+
@ орташа жиіліктегі дірілге
@ жоғары жиіліктегі шуға
@ қысқа жиіліктегі ЭМӨ-ке
@ орташа жиіліктегі ЭМӨ-ке
~ 8-ден 16 Гц-ке дейінгі тербеліс жиілігі ... жатады.
@ орташа жиіліктегі дірілге+
@ төмен жиіліктегі дірілге
@ жоғары жиіліктегі дірілге
@ төмен жиіліктегі ЭМӨ-ке
@ орташа жиіліктегі ЭМӨ-ке
~ 31,5-тен 63 Гц дейінгі тербеліс жиілігі ... деп аталады.
@ жоғары жиілікті+
@ орташа жиілікті
@ төмен жиілікті
@ өте жоғары жиілікті
@ ультра жиілікті
~ Кең жолақты және синусоидалды діріл – бұл діріл ... қарай бөлінуінен болады.
@ спектрінің сипатына+
@ жиілік диапозонына
@ ағзаға әсер етуіне
@ шығу тегіне
@ шығу көзінен ара қашықтығына
~ Адам ағзасына әсер етуіне қарай ... болып бөлінеді.
@ жалпы және жергілікті+
@ аймақтық және ғаламдық
@ жалпы және жекелеген
@ арнайы және арнайы емес
@ кең жолақты және синусоидалды
~ Тұрақты және тұрақсыз діріл деп бөліну дірілдің ... қарай жүргізіледі.
@ уақыттық сипаттамасына+
@ спектр сипатына
@ жиілік диапозонына
@ адам ағзасына әсер етуіне
@ шығу тегіне
~ Тұрақты дірілде виброжылдамдықтың деңгейі 10 минут ішінде ... артық өзгереді.
@ 5 дБ-ден+
@ 16 дБ-ден
@ 26 В/м-ден
@ 6 м/с-тан
@ 16 Гц-тен
~ Тұрақсыз дірілде виброжылдамдықтың деңгейі 10 минут ішінде ... өзгереді.
@ 5 дБ-дан артық+
@ 6 дБ-ден кем
@ 16 дБ-ден артық
@ 16 дБ-ден кем
@ 26 дБ-ден артық
~ Діріл дегеніміз ...
@ энергиясы басқа денелердің қасындағы бөлшектеріне берілетін серпімді денелердің қажетсіз механикалық тербелісі+
@ энергиясы бір дененің басқа бөлшектеріне берілетін қатты денелердің қажетсіз механикалық тербелісі
@ серпімді ортаның бөлшектерінің механикалық тербелісі
@ қандай да бір күштің әсерінен бөлшектердің толқын тәріздес тербелісі
@ серпімді денелердің әртүрлі бөлшектерінің механикалық тербелісінің жиынтығы.
~ Діріл ... факторға жатады.
@ физикалық+
@ химиялық
@ биологиялық
@ экологиялық
@ экономикалық
~ Діріл тербеліс көзі бойынша ... адамға берілу түрі :
@ механикалық энергиясы+
@ кері энергиясы
@ механикалық тербеліс
@ тербелмелі жылдамдық
@ ауырсыну сезімі
~ Дірілдің қарқыны ... өлшенеді.
@ дБ+
@ В/м
@ м/с
@ Гц
@ км/сағ
~ Оператор адамға берілуі бойынша ... дірілді береді.
@ жергілікті және жалпы+
@ спектральды және уақыттық
@ жергілікті және аймақтық
@ тұрақты және тұрақсыз
@ жанасатын және конвекциялық
~ Діріл ... белгілері бойынша жіктеледі.
@ берілу тәсілі, уақыттық және спектралды+
@ берілу бағыты
@ сипаты, механиклық және физикалық
@ виброжылдамдық, тербелмелі және қозғалмалы
~ Жергілікті дірілдің көздері ... болып табылады.
@ қол машинасы, механикаландырылған құралдар+
@ ауылшаруашылық және өндірістік тракторлары
@ өздігінен жүретін және тіркемелі машиналар
@ металл және ағаш өңдейтін станоктар
@ қоғамдық көліктер және жеңіл көліктер
~ Пайда болу көзіне қарай жалпы діріл ... категорияға бөлінеді.
@ 3+
@ 2
@ 4
@ 5
@ 6
~ Жалпы дірілдің 1 категориясына ... діріл жатады.
@ көліктік+
@ көліктік-технологиялық
@ технологиялық
@ өндірістік
@ жергілікті
~ Жалпы дірілдің 2 категориясына ... діріл жатады.
@ технологиялық+
@ көліктік
@ көліктік-технологиялық
@ өндірістік
@ жергілікті
~ Ағзаға ... әсер еткенде «литей қызбасы» дамуы мүмкін.
@ мыс+.
@ темір.
@ сурьма
@ бром.
талий.
~Дәрігер –профконсультант еңбек жағдайымен танысу үшін ... білуі керек.
@ кәсіптің санитарлық сипатын+
@ аталған кәсіптің жалпы санитарлық бағасын
@ өндірістік ортаның жағымсыз факторларын
@ кәсіптік факторлар
@ еңбек үрдісінің сипатын
~Алдын ала медициналық тексерулер ... мақсатында жүргізіледі.
@ денсаулық жағдайы бойынша адамның негізгі жұмысқа жарамдылығын анықтау +
@ білгілі бір жұмысшы контингентін кезеңдік тексеру
@ кейбір ауруларды ерте сатысында анықтау
@ мүгедектік топты анықтау
@ емдік-санитарлық-кураторлық мекемелерге жолдау
~Кезеңдік медициналық тексерулер ... мақсатында жүргізіледі.
@ кәсіби іс әрекетпен байланысты ауруларды алдынала анықтау +
@ жұмысқа қабылдау кезінде белгілі бір жұмысшы контингентін тексеру
@ кейбір жұқпалы ауруларды ерте сатысында анықтау
@ МСЭҚ-ке жіберу
@ диспансерлік бақылау үшін контингенттерді анықтау және құру
~Машина жасауда кәсіптік бронх демікпесінің дамуына ... әсер етеді.
@ канифоль+
@ тұз қышқылы
@ темір оксиді
@ азот оксиді
@ кремний диоксиді
~... ағзадан қорғасынның бөлінуін қамтамасыз етеді.
@ Пектин+
@ Сүт
@ Қышқыл сүтті өнімдер
@ Балық өнімдері
@ Ет өнімдері
~Аммиак буларының адамға негізгі әсері ... болып табылады.
@ тітіркендіргіш+
@ сенсибилиздеуші
@ канцерогенді
@ наркотикалық
@ политропты
~... өндірісте медициналық тексеруді жүргізуге жауапты адам.
@ Цехтың ординаторы+
@ Аймақтың СЭС бас дәрігері
@ Коммуналды гигиена бөлімінің меңгерушісі
@ Цехтың аймақтық дәрігер хирургы
@ Цехтың аймақтық фельдшері
~ Көмір кептіретін цехтарда … жинастыру жүргізілуі керек.
@ аптасына 1 рет+
@ 2 аптады 1 рет
@ аптасына 2 рет
@ айына 1 рет
@ аптасына 3 рет
~Көмір өндірісінде технологиялық үдеріс ... болуы керек.
@ гигиеналық сертификат+
@ енгізу актісі
@ тексеру хаттамасы
@ қорытынды
@ ұсыныс
~Шаңды бронхит ауруы өнеркәсіпте кемінде ... жұмыс істейтіндерде дамиды.
@ 7-10 жыл+
@ 6 ай
@ 3 ай
@ 1-4 жыл
@ 1 жыл
~Көмір шахтасында жұмыс істейтін жұмысшыларда дамитын пневмокониоз түрі:
@ антрокоз +
@ алюминоз
@ сидероз
@ силикоз
@ асбестоз
~Қорғасынмен уланудың негізгі белгісі :
@ шаршағыштық.+
@ шөлдеу.
@ тершеңдік.
@ жиі сәр сындыру.
@ дене температурасының жоғарылауы.
~Шаңды көмірді жеткіліксіз жағу әдісі:
@ ұшатын күлдердің жоғары шығарылуы.+
@ күкірт диоксидінің жоғары шығарылуы.
@ көмірсутектің жоғары шығарылуы.
@ азот оксидінің жоғары шығарылуы.
@ көміртек диоксидінің жоғары шығарылуы.
~Бензолдың амино және нитроқосылыстармен уланудың белгілеріне ... жатпайды.
@ өкпеде фиброздардың түзілуі+
@ ОЖЖ токсикалық әсері
@ метгемоглобиннің көп түзілуі
@ геморрагиялық цистит
@ катаракта
~Токсикалық дәрежесі бойынша өндірістік уларға ... жатпайды.
@ токсикалық емес+
@ аса токсикалық
@ шектеулі токсикалық
@ аз токсикалық
@ жоғары токсикалық
~Химиялық зиянды және қауіпті өндіністік факторлар (газдар, булар, аэрозольдер) ... әсер көрсетпейді.
@ фиброгенді+
@ жалпы токсикалық
@ канцерогенді
@ сенибилиздеуші
@ тітіркендіргіш
~Болжамалы ауруы бар науқасқа еңбектің санитарлық-гигиеналық сипаттамасын ... береді.
@ санэпидстанция дәрігері+
@ өндіріс әкімшілігі
@ жедел жәрдемнің бас дәрігері
@ цех дәрігері
@ цех бастығы
~Жедел кәсіптік улануларды ... тексереді.
@ СЭС дәрігері+
@ цех дәрігері
@ токсиколог
@ қауіпсіздік техникасы және инженер
@ бөлім бастығы
~Ғимараттың штукатурасы мен, басқа да құрылыс материалдары ... адсорбциялайды, кейін желдеткеннен соң оны қайта бөледі
@ көміртек тотығымен+
@ ауаның ауыр иондарымен
@ азот тотығымен
@ бактериялармен
@ күкірт сутек тотығымен
~ДСП, ДВП –дан бөлінетін жоғары токсикалық заттар:
@ қорғасын, сынап+
@ аммиак, көмірқышқыл газы
@ азот тотығы
@ кадмий, мыс
@ фенол, формальдегид
~Шудан туындайтын спецификалық емес өзгерістерге ... жатады.
@ ОЖЖ қызметінің бұзылуы+
@ есту мүшесі қызметінің бұзылуы
@ кереңдіктің дамуы
@ есту мүшесінің патологиясы
@ дабыл жарғағы дінінің зақымдануы
~Шахталарда арнайы аяқ киім дезинфекциялық заттарды қолданып ... жуылуы қажет.
@ айына 2 реттен кем емес+
@ айына 1 реттен кем емес
@ аптасына 2 реттен көп емес
@ кварталда 1 реттен кем емес
@ кварталда 3 реттен кем емес
~Өндірісте шуға қарсы қолданатын қорғаныс әдістер:
@ шулы технологияларын үрдістерді шусыздарға ауыстыру+
@ тыныштық бөлмесін салу
@ цехтарды герметизациялау
@ функционалдық музыкаларды қолдану
@ жұмысшылардың құлапқаптарды қолдануы
~... жұмысшыларда қорғасынмен улану байқалмайды.
@ Радиомонтажды жұмыс істеу кезінде+
@ Қорғасын кенін еріту кезінде
@ Аккумляторлы батериялар өндіру кезінде
@ Хрусталь шынысын өндіру кезінде
@ Бояғыштар өндіру кезінде
~Өндірістік микроклимат –бұл ...
@ адам қоршаған орта арасында жылу алмасуды қамтамасыз ететін жұмыс орнындағы метеофакторлар кешені.+
@ жұмыс орнындағы метеорологиялық жағдай.
@ адам ағзасына әсер ететін метеофакторлар кешені
@ адам мен сыртқы орта арасында жылу алмасуды қамтамасыз ететін метеофакторлар
@ жұмыс орнындағы метеофакторлар кешені
~Локальді діріл әсеріне ... ұшырайды.
@ көмір шахтасындағы бұрғылаушылар+
@ электромонтерлар
@ автотранспорт жүргізушілер
@ теміржол транспорты машинистер
@ құрылысшылар
~Кәсіптік аурулар-бұл ...
@ еңбек жағдайының зиянды әсер етуінен пайда болатын аурулар.+
@ еңбек тәртібі мен демалыстың бұзылуынан пайда болған аурулар.
@ еңбек жағдайының зиянды әсер етуінен және тамақтану тәртібінің бұзылуынан пайда борлған аурулар.
@ демалу мен тамақтану тәртібінің бұзылуы нәтижесінде пайда болған аурулар.
@ қоршаған орта факторларынан көбірек және ұзақ әсер етуден пайда болған аурулар.
~Жедел кәсіптік улану-бұл ...
@ бір күндік жұмыс ауысымында зиянды өндірістік факторлардың бір реттік әсерінен пайда болған ауру.+
@ өндірістік факторлардан көбірек және ұзақ уақыт әсер етуден пайда болған ауру.
@ демалу мен тамақтану тәртібінің бұзылуынан пайда болатын ауру.
@ еңбек жағдайының зиянды әсер етуінен пайда болатын ауру.
@ демалу мен тамақтану тәртібінің бұзылуы нәтижесінде пайда болған ауру.
~Кәсіптік уланудың алдын алу шараларына ... жатады.
@ жұмыс орнындағы ауа құрамындағы зиянды заттардың мөлшерін жүйелі бақылау+
@ жеке қорғаныс әдістері
@ өндіріс орнының ауасын ультракүлгін сәулелендіру
@ өндіріс орны ауасын жасанды иондау
@ жұмыс орнына жіңішке талшықты синтетикалық сүзгіден тазалтылған ауа жіберу
~Көмір өндіру нысандарын санитарлық-эпидемиологиялық талаптары ... анықтайды.
@ №628 бұйрық 11.08.2010+
@ №51 бұйрық 04.12.1999
@ №629 бұйрық 18.08.200.
@ №343 бұйрық 08.07.2005
@ №533 бұйрық 23.07.2010
~Полистирольді пластиктер ... түрде шығарылады.
@ 5+
@ 2
@ 4
@ 3
@ 6
~ Тері жамылғысынан жұғындылар(алу үшін ... әдіс қолданылады.)
@ 4+
@ 2
@ 3
@ 5
@ 6
~Ағзаның токсикалық заттардан қорғайтын технологиялық шараларға ... жатады.
@ өндірісті автоматтандыру+
@ 40-45 жастан асқан адамдарды жұмысқа қабылдамау
@ жұмысшылар арасында мед.тексеру жүргізу
@ өндірістік зиянды заттарды регламенттеу
@ техникалық қауіпсіздікті сақтау
~Аспирациялық-таразылы әдіс ауаның шаңдануын анықтауда ... негізделеді.
@ шаңның массасын анықтай отырып синтетикалық талшықты сүзгіден ауаны өткізу+
@ шаңның массасын анықтай отырып әртүрлі ерітінділерде шаңды адсорбциялау
@ қалып қойған шаңның фракциясын шығаруға ион алмасу смаласы бар сүзгіден ауаны өткізу
@ шаңның массасын анықтай отырып шаңды белгілі бір беткейге тұндыру
@ седиментация көлемінде шаңның мөлшерін анықтай отырып шаңды белгілі бір беткейге тұндыру
~Әр түрлі өндірістік факторлардан қалыпты функционалдық жағдайды сақтау үшін... қолданылады.
@ арнайы киім+
@ сүзгілі респираторлар мен противогаздар
@ паста, крем
@ құлаққаптар
@ каскалар
~Басты қорғауға арналған жеке заттарға ... жатады.
@ каскалар+
@ құлаққаптар
@ сүзгілі респираторлар мен противогаздар
@ арнайы киім
@ паста, крем
~Пресс-формалардан ... қауіптілігі бар.
@ күйік алу+
@ қол мен аяқты шығару
@ жырылған
@ күн өту
@дене зақымдануы
~Еңбек қабілеттілікке әсер ететін субъективті факторларға ... жатады.
@ таңдалған кәсіптік психофизиологиялық сәйкестігі+
@ жұмыс сипаты
@ жұмыс орнын ұйымдастыру
@ микроклимат
@ кәсіптік зияндылықтар
~Түзілуіне байланысты шаңдар ... бөлінеді.
@ конденсация және дезинтеграция аэрозолі+
@ органикалық, бейорганикалық, аралас
@ токсикалық, консерогендік
@ микроскопиялық және ультрамикроскопиялық
@ еритін және ерімейтін
~Кәсіптік уланулар –бұл ...
@ өндірістік улардың әсерінен пайда болатын жедел немесе созылмалы аурулар+
@ жағымсыз өндірістік факторлардың әсерінен пайда болатын аурулар
@ апаттық жағдайларда кәсіптік зиянды заттардың көп мөлшерде әсер етуінен туындаған аурулар
@ тағамға зиянды заттарды қолданудан пайда болған аурулар
@ құрамында көп мөлшерде кремний диоксиді бар өндірістік шаңды көп мөлшерде жұтқанда пайда болатын ауру.
~... улардың ағзаға түсуінің негізгі жолы.
@ тыныс алу+
@ сілекей бездері
@ көз жасы
@ бүйрек
д)ішкі секреция бездері
~Кәсіптік уланудың алдын алуының жалпы шаралары-бұл...
@ жеке қорғаныс заттары+
@ жұмыс орнындағы ауа құрамындағы зиянды заттардың мөлшерін жүйелі
бақылау
@ өндіріс орнының ауасын ультракүлгін сәулелендіру
@ өндіріс орны ауасын жасанды иондау
@ жұмыс орнына жіңішке талшықты синтетикалық сүзгіден тазартылған ауа жіберу
~Апаттық желдету жүйесінен қалдықтар ... кем емес биіктікте орналастыру қажет.
@ 3м+
@ 8м
@ 12м
@ 5м
@ 10м
~Таблеткаларды дайындау цехындағы зиянды факторларға ... жатады.
@ дәрілік заттар мен қосымша заттардың шаңы, сонымен қатар қарқынды шу+
@ қарқынды шу және ыстық микроклимат
@ ыстық микроклимат және сәулелену
@ діріл және дәрілік заттар шаңы
@ сәулелену және қарқынды шу
~Дражелерді дайындайтын өндірістегі негізгі зияндылықтарға ... жатады.
@ ыстық микроклимат, қарқынды шу және дәрілік заттар шаңы+
@ қарқынды шу және діріл
@ діріл және дәрілік заттар шаңы
@ ыстық микроклимат және дәрілік заттар булары
@ діріл және дәрілік заттар газдары
~Химико-фармацевтикалық өндіріс өнеркәсібі үшін ... тән.
@ алғашқы шикізат пен дайын –өнімнің химиялық тазалығына қойылатын
жоғары талаптар+
@ дәрілік заттардың тұрғындар талаптарына сәйкестігі
@ дайындалатын өнімнің көп көлемде болуы және технологиялық үрдістердің
кезеңділігінің болмауы
@ дәрілік заттар атауының баяу жаңартылуы
@ мемлекеттік санэпидқызмет талаптарына дайындалатын өнімнің сәйкестігі
~Дәрілік заттарды алу кезіндегі технологиялық операциялардың барлық түрлері ... болып бөлінеді.
@ дайындық, дәрілік заттарды алу үдерісі, қорытынды және қосымша+
@ дайындау және бақылау
@ бақылау және дәрілік заттар алу үдерісі
@ ауыспалы және қосымша
@ ауыспалы және қорытынды
~Дәрілік заттарды алудың дайындық кезеңіне ... операциялары жатады.
@ кристалдау, центрифугалау және фильтрация+
@ ампулалау және таблеткалау
@ таблеткалау және фильтрация
@ ампулалау және центрифугалау
@ кристалдау және таблеткалау
~Химико-фармацевтикалық өндіріс өнеркәсіптердегі дәрілік заттарды алудың қорытындысы кезеңіндегі негізгі зиянды факторға ... жатады.
@ шаң+
@ сәулелену
@ газ тәрізді химиялық заттар
@ шу және діріл
@ көруге күш түсетін еңбек
~Дәрілік заттарды алудың реакторлық бөліміндегі негізгі зиянды факторға … жатады.
@ химиялық фактор+
@ биологиялық фактор
@ физикалық фактор
@ механикалық фактор
@ психогенді фактор
~Галендік және жаңа галендік заттарды алу кезінде жұмысшылар ағзасына ... әсер етуі мүмкін.
@ экстрагендер булары, қолайсыз микроклимат және сәулелену+
@ қолайсыз микроклимат, шу
@ шу, экстрагендер булары және сәулелену
@ сәулелену және діріл
@ діріл және қолайсыз микроклимат, шу
~Синтетикалық дәрілік заттар кәсіпорындардағы сауықтандыру шараларының ең тиімді әдістеріне ... жатады.
@ еңбекте автоматизация және механизация әдістерін кеңінен қолдану+
@ жеке бас қорғаныс заттары
@ алғашқы шикізатты стандарттау
@ тиімді тамақтану
@ тиімді еңбек тәртібі
~Галенді және жаңа галенді заттар алудағы негізгі дәрілік шикізатқа ... жатады.
@ өсімдік текті өнімдер+
@ төмен молекулалы синтетикалық химиялық заттар
@ жоғары молекулалы синтетикалық химиялық заттар
@ синтетикалық химиялық заттар
@ су
~Галенді және жаңа галенді заттар алудағы негізгі дәрілік шикізатқа ... жатады.
@ жануар текті өнімдер+
@ төмен молекулалы синтетикалық химиялық заттар
@ жоғары молекулалы синтетикалық химиялық заттар
@ синтетикалық химиялық заттар
@ су
~Синтетикалық дәрілік заттар кәсіпорындардағы сауықтыру шараларының ең тиімді әдістеріне ... жатады.
@ технологиялық үрдістердің жандануы+
@ жеке бас қорғаныс заттары
@ алғашқы шикізатты стандарттау
@ тиімді тамақтану
@ тиімді еңбек тәртібі
~Синтетикалық дәрілік заттар кәсіпорындардағы сауықтыру шараларының ең тиімді әдістеріне ... жатады.
@ жоспарлау шалары+
@ жеке бас қорғаныс заттары
@ алғашқы шикізатты стандарттау
@ тиімді тамақтану
@ тиімді еңбек тәртібі
~Шудың қарқындылығы ... дБ –ден кездегі еңбекке қабілеттіліктің күрт төмендеуі байқалады.
@ 45+
@ 60
@ 75
@ 30
@ 100
~Дәріхананың асептикалық блогында жұмыс істеу кезінде ... тиым салынады.
@ асептикалық блоктан стерильді киіммен шығуға+
@ стерильді санитарлық киімнің астынан мақтадан жасалған киім киюге
@ қыл қалам қолдануға
@ қарқындағыштар, өшіргіштер қолдануға
@ қолғап (медициналық) қолдануға
~Әйелдер «отыру» қалпына ұзақ жылдар бойы жұмыс істесе, ... алып келуі мүмкін.
@ кіші жамбас қуысындағы тоқырау үдерістеріне+
@ асқазан-ішек трактісінің зақымдануына
@ тыныс алу жүйелерінің патологиясына
@ ОЖЖ патологиясына
@ жүрек-тамыр жүйесінің патологиясына
~Антибиотикті бөлу және химиялық тазарту кезіндегі негізгі әдіске ... жатады.
@ экстракция+
@ булау
@ конденсация
@ гидролиздеу
@ ыдырату
~Антибиотикті бөлу және химиялық тазарту кезіндегі негізгі әдіске ... жатады.
@ тұндыру+
@ булау
@ конденсация
@ гидролиздеу
@ ыдырату
~Асептикалық блок бөлмелері және қондырғыларына қойылатын санитарлық талап бойынша ...
@ суды жүргізу және кәріз орнатуға тиым салынады.+
@ енбелі-сормалы желдету жүйесіндегі сормалыны күшейту керек.
@ суды жүргізу және кәріз орнатуға рұқсат етіледі.
@ ауа мен түрлі беткейлерді бактерицидті шамдармен дезинфекциялау жүргізіледі.
@ блокқа кіретін жерде арнайы қондырғыландырылған шлюздің болмауы.
~Өндірістік өнеркәсіптер селитебті аймақтар (жел раушанын ескере отырып) қатынасында ... орналастырылады.
@ жел бағытынан бұрып+
@ жел бағыты бойында
@ оңтүстікке, оңтүстік-шығысқа
@ солтүстікке
@ оңтүстікке
~ Тітіркендіруші әсері бар шаңдар немесе газдардың бөлінумен байланысты өндірістік үдерістерде ауданы 1 адамға шаққанда ... болатын ингаляторлар қолданылады.
@ 1,8 м2 +
@ 1 м2
@ 1,4 м2
@ 2,5 м2
@ 3 м2
~ Өндірістік өнеркәсіптердің санитарлық-қорғаныс аймағын ұйымдастырудағы басты құжат болып ... табылады.
@ СанНмЕ «Санитарлық-қорғаныс аймағы ...»+
@ СанНмЕ «Елді-мекендердегі атмосфералық ауаны қорғауға қойылатын гигиеналық талаптар
@ ҚНмЕ«Қалалық және ауылдық жерлерді жоспарлау және құру.»
@ МЕСТ «Елді-мекендерді ауаның сапасын бақылау ережелері»
@ санитарлық бақылау
~ Жұмыс беткейлеріндегі жарықтандыру ... өлшенеді.
@ люксметрмен+
@ бутиометрмен
@ кататермометрмен
@ термоэлектроанемометрмен
@ актинометрмен
~ Сормалы желдету дегеніміз ...
@ сормалы желдету каналдары арқылы ауаны табиғи немесе күштеп сорылуын қамтамасыз ететін желдету жүйесі.+
@ бөлмеге ауаның күштеп енуін қамтамасыз ететін желдету жүйесі.
@ бөлмеге ауаның күштеп енуі мен шығарылуын қамтамасыз ететін желдету жүйесі.
@ тек қана улы заттардың жойылуын қамтамасыз ететін желдету жүйесі.
@ ластанған ауаның желкөздер арқылы шығарылуы.
~ Желдету жүйесіне қойылатын негізгі гигиеналық талаптар - ...
@ ауаның тазалығын ұстап тұруды қамтамасыз ету.+
@ қосымша шуларды шығармау.
@ қолданыста қарапайым және қолжетімді болуы.
@ микроклимат параметрлерінің сақтауын қамтамасыз ету.
@ жұмыс істеуде үнемелі болуы.
~ ... санитарлық қадағалау органдарымен міндетті түрде келісуі қажет.
@ Еңбек жағдай зиянды және қолайсыз болып келетін барлық кәсіпорындар жобалары +
@ 4 млн. доллардан қымбат тұратын кәсіпорындар жобалары
@ Жұмысшылардың саны 2000 асатын кәсіпорындар жобалары
@ Қазіргі санитарлық нормалар мен ережелерден ауытқыған жобалар
@ Өндірістік кәсіпорындардың барлық жобалары
~ Апаттық жарықтандыру ... үшін орнатылады.
@ жұмыстық жарықтандыру апаттық сөнуі кезінде жұмысты жалғастыру,
технологиялық қондырғыларды тоқтату кезінде жарықтандыру+
@ жұмыстан тыс уақытта бөлмені жарықтандыру, жалпы жарықтандыру
жүйесіндегі жарықтандырудың жеткіліксіздігі кезінде қосымша
жарықтандыру
@ жалпы жарықтандыру жүйесіндегі жарықтандырудың жеткіліксіздігі кезінде
қосымша жарықтандыру, технологиялық қондырғыларды тоқтату кезінде
жарықтандыру
@ жұмыстық жарықтандырудың апаттық сөнуі кезінде жұмысты жалғастыру,
жұмыстық жарықтандыру апаттық сөнген кезде адамдарды бөлмеден шығару
@ жұмыстық жарықтандыру апаттық сөнген кезде адамдарды сыртқа шығару,
жұмыстан тыс уақытта бөлмені жарықтандыру
~ Жарықтандыруды нормалаудағы көру жұмысын сипаттайтын негізгі
көрсеткіштерге ... жатады.
@ айыру объектісінің ең төменгі өлшемі, фонның сипаты, айыру объектісінің
фон мен контрастылығы+
@ айыру объектісінің ең төменгі өлшемі, айыру объектісінің фон мен
контрастылығы, жарықтандыруды нормалайтын жұмыс беткейінің өлшемі
@ айыру объектісінің ең төменгі өлшемі, айыру объектінің фоны және
контрастылығы, айыру объектісінің контрастылығы, айыру объектінің
конфигурациясы
@ айыру объектісінің фоны және контрастылығы, айыру объектінің
конфигурациясы, жарықтандыру нормаланатын жұмыс беткейінің өлшемі
@ фонның сипаты, айыру объектісінің фоны мен контрастылығы, айыру
объектінің конфигурациясы
~ Жарықтандыруды ... көмегімен өлшейді.
@ люксметрдің+
@ көрудің полярлы бинокулярлы өлшегіші
@ тахистоскоптық
@ шар тәрізді кататермометрдің
@ шар тәрізді фотометрдің –ФМШ
~ Жұмыс беткейінен аспашамға дейінгі биіктігі - ...
@ жұмыс беткейінен аспа шамға дейінгі қашықтық.+
@ аспашамнан төменгі конструкцияларды көтерушіге дейінгі қашықтық.
@ жұмысшының көздерінен аспашамға дейінгі қашықтық.
@ еденнен аспашамға дейінгі қашықтық.
@ төбеден аспашамға дейінгі қашықтық
~ Жасанды жарықтандырудың біркелкілігі ... қамтамасыз етіледі.
@ шашыраңқы жарық бөлетін заттарды қолдану арқылы+
@ аспашамдардың санын арттырумен
@ шашыраңқы арматураларды қондыру арқылы
@ люминесцентті шамдарды қолдану арқылы
@ шамдардың қуаттылығынарттыру арқылы
~ Атмосфералық ауаның санитарлық қорғау шараларына ... жатады.
@ санитарлық-қорғау аймағын ұйымдастыру+
@ улы заттарды улылығы төменге алмастыру
@ ауадағы зиянды заттарға ШРЕК бекіту
@ өндіріске тазартушы қондырғыларды орнату
@ жабық технологиялық айналымды енгізу
~ Ағаштарды шығу тегі мен деңгейінің өлшеміне қарай бірқатарға орналастыруға арақашықтығы ... болуы керек.
@ 4-6 м +
@ 0,5-2 м
@ 8-10 м
@ 7-9 м
@ 2-3 м
~ Дәрілік түрлерді қаптамаға салғанда ... ыдыстар қолданылады.
@ пластмассалық, қағаз және шыны+
@ фарфор және қағаз
@ пласмассалық және фарфор
@ темір, платмасса және керамикалық
@ қағаз, шыны және болат
~ Еңбек гигиенасы бойынша санитарлық дәрігерлердің жұмысының негізгі бөлімдері ... болып саналады.
@ ЕСҚ, АСҚ және санитарлық-ағару жұмыстары+
@ еңбек жағдайын сауықтыру
@ санитарлық-ағарту жұмыстары
@ санитарлық-ағарту жұмыстары, жұмысшылардың еңбек жағдайын бақылау
@ жұмысшылардың денсаулық жағдайын дәрігерлік бақылау
~ Шаңнан жеке басты қорғану заттарына ... жатады.
@ феспираторлар+
@ шектеуші газға қарсы заттар
@ қорғаныс пасталары мен майлары
@ сүзгіш противогаз
@ ингаляторлар
~ Өндірісте ұнтақталғаннан кейін жинағаннан соң технологиялық кезең бойынша ... жүреді.
@ елеу+
@ араластыру
@ маркировкалау
@ дозалау (мөлшерлеу)
@ ұнтақтау
~ Дәрілік заттар өндірістерінде өндірістік жаттығу үшін үзілістер әр ... жүргізіледі.
@ 2 сағатта+
@ 30 минутта
@ 4 сағатта
@ 15 минутта
@ 3 сағатта
~ Атмосфералық ауаны санитарлық қорғау бойынша технологиялық шаралар дегеніміз ...
@ қалдықсыз өндірісті енгізу.+
@ тұрғылықты жерді аудандарға бөлу.
@ елді-мекенді жаппай көгалдандыру.
@ ластаушы көздерді герметизациялау.
@ гигиеналық нормативтерді өңдеу.
~ Дәріханалар бөлмелері үшін шу деңгейі ... дБ аспауы керек.
@ 30+
@ 45
@ 50
@ 20
@ 75
257~ Шудың қолайсыз әсерінің алдын алу шараларына ... жатады.
@ шу агрегаттарын дыбыстық шектеу+
@ микроклиматтық жағдайларды оңтайландыру
@ бөлмені жақсылап желдету
@ дірілді шектеуші заттарды қолдану
@ қабырғаларды кафельді плиткалармен қаптау
~ Ағзаға шаңның арнайы әсері … алып келеді.
@ пневмокониоздардың дамуына.+
@ блефариттердің дамуына.
@ созылмалы гастриттердің өршуіне.
@ пиодермиттердің дамуын.
@ созылмалы трохеобронхиттердің өршуіне.
~ Люксметрдiң жұмыс iстеу принципі ... байланысты.
@ фотоэффектiге +
@ жарықтың иондаушы жағдайына
@ люминесценцияға
@ жарық қабылдаушының шағылысу қасиетiне
@ жарық энергиясының жұтылуына
~ Жұмысқа қабілеттілік қисығының негізгі компоненті:
@ еңбек өнімділігінің жоғарғы кезеңі+
@ еңбекке қабілеттілікке селқос кезеңі
@ шектен тыс қажу кезеңі
@ толық компенсация аймағы
@ толық емес компенсация аймағы
~ Адамның есту анализаторы ... Гц аралығындағы дыбысқа сезiмтал.
@ 16 дан 20 мың +
@ 10 нан 20 мың
@ 500 ден 12 мың
@ 10 нан 20
@ 50 ден 100
~ Дiрiл дегенiмiз -
@ адам ағзасына берiлiп, арнайы өзгерiс туғызатын қатты дененiң механикалық тербелiсi.+
@ тығыз орта арқылы адам ағзасына берiлетiн инфрадыбысты және дыбысты жиiлiктегi аймақтың электромагниттi тербелiсi.
@ адам ағзасына әсер ететiн ультра жоғары жиiлiктi электромеханикалық тербелiс.
@ адам ағзасына әсер ететiн инфрадыбысты жиiлiктегi электромеханикалық тербелiс.
@ жоғары жиiлiктегі ауаның адам ағзасына әсерi.
~ Жергiлiктi дiрiл әсерiне ... шалдығады.
@ тау-кен шахталарының кеншiлерi +
@ автотранспорт жүргiзушiсi
@ болат балқытушы
@ электрмен дәнекерлеушiлер
@ темiр жол транспортының машинистерi
~ Жергiлiктi дiрiлдеудiң әсерiне байланысты жұмысқа ... адамды қабылдауға болмайды.
@ есту жүйесiнде патологиясы бар+
@ ангиоспазмаға тез шалдыққыш
@ созылмалы холициститі бар
@ асқазан мен 12 елi iшектiң жаралық аурулары бар
@ эндокриндiк бұзылыстары бар
~ Өндiрiстiк мекемедегi ауадағы азот тотығының ШРЕК – сы:
@ 5 мг/куб м+
@ 50 мг/куб м
@ 20 мг/куб м
@ 15 мг/куб м
@ 1,0 мг/куб м
~ Атмосфералық ауаны санитарлық қорғау бойынша технологиялық шаралар дегеніміз ...
@ қалдықсыз өндірісті енгізу.+
@ тұрғылықты жерді аудандарға бөлу.
@ елді-мекенді жаппай көгалдандыру.
@ ластаушы көздерді герметизациялау.
@ гигиеналық нормативтерді өңдеу.
~ Дәріханалар бөлмелері үшін шу деңгейі ... дБ аспауы керек.
@ 30+
@ 45
@ 50
@ 20
@ 75
~ Шудың қолайсыз әсерінің алдын алу шараларына ... жатады.
@ шу агрегаттарын дыбыстық шектеу+
@ микроклиматтық жағдайларды оңтайландыру
@ бөлмені жақсылап желдету
@ дірілді шектеуші заттарды қолдану
@ қабырғаларды кафельді плиткалармен қаптау
~ Ағзаға шаңның арнайы әсері … алып келеді.
@ пневмокониоздардың дамуына.+
@ блефариттердің дамуына.
@ созылмалы гастриттердің өршуіне.
@ пиодермиттердің дамуын.
@ созылмалы трохеобронхиттердің өршуіне.
~ Люксметрдiң жұмыс iстеу принципі ... байланысты.
@ фотоэффектiге +
@ жарықтың иондаушы жағдайына
@ люминесценцияға
@ жарық қабылдаушының шағылысу қасиетiне
@ жарық энергиясының жұтылуына
~ Жұмысқа қабілеттілік қисығының негізгі компоненті:
@ еңбек өнімділігінің жоғарғы кезеңі+
@ еңбекке қабілеттілікке селқос кезеңі
@ шектен тыс қажу кезеңі
@ толық компенсация аймағы
@ толық емес компенсация аймағы
~ Адамның есту анализаторы ... Гц аралығындағы дыбысқа сезiмтал.
@ 16 дан 20 мың +
@ 10 нан 20 мың
@ 500 ден 12 мың
@ 10 нан 20
@ 50 ден 100
~ Дiрiл дегенiмiз -
@ адам ағзасына берiлiп, арнайы өзгерiс туғызатын қатты дененiң механикалық тербелiсi.+
@ тығыз орта арқылы адам ағзасына берiлетiн инфрадыбысты және дыбысты жиiлiктегi аймақтың электромагниттi тербелiсi.
@ адам ағзасына әсер ететiн ультра жоғары жиiлiктi электромеханикалық тербелiс.
@ адам ағзасына әсер ететiн инфрадыбысты жиiлiктегi электромеханикалық тербелiс.
@ жоғары жиiлiктегі ауаның адам ағзасына әсерi.
~ Жергiлiктi дiрiл әсерiне ... шалдығады.
@ тау-кен шахталарының кеншiлерi +
@ автотранспорт жүргiзушiсi
@ болат балқытушы
@ электрмен дәнекерлеушiлер
@ темiр жол транспортының машинистерi
~ Жергiлiктi дiрiлдеудiң әсерiне байланысты жұмысқа ... адамды қабылдауға болмайды.
@ есту жүйесiнде патологиясы бар+
@ ангиоспазмаға тез шалдыққыш
@ созылмалы холициститі бар
@ асқазан мен 12 елi iшектiң жаралық аурулары бар
@ эндокриндiк бұзылыстары бар
~ Өндiрiстiк мекемедегi ауадағы азот тотығының ШРЕК – сы:
@ 5 мг/куб м+
@ 50 мг/куб м
@ 20 мг/куб м
@ 15 мг/куб м
@ 1,0 мг/куб м
~ Жағымсыз шу әсерлерiнiң алдын алу шараларына ... жатады.
@ шуылдайтын агрегаттарды оқшаулау+
@ қабырғаға кафельдi жабыстыру
@ дiрiлдi оқшаулайтын заттарды қолдану
@ қолайлы микроклимат жағдайын жасау
@ мекеменi жақсы желдету
~ Дiрiлдiң қалыпты деңгейi ... байланысты.
@ тербелiс жиiлiгiне+
@ жұмыс кезеңiне
@ жұмысшының денсаулық жағдайына
@ жұмыстың ауыртпалығына
@ жұмыстың кернеулiк сатысына
~ Дiрiлдiң жергілікті әсерiне ... жиі шалдығады.
@ көмiр шахталарының қазушылары+
@ экскаваторшылар
@ электрмен дәнекерлеушiлер
@ темiр жол транспортының машинистерi
@ автотранспорт жүргiзушiсi
~ Бiрiншi кезекте жалпы дiрiл әсерiнен ... зақымданады.
@ тiрек-қимыл аппараты+
@ көру мүшесі
@ несеп-жыныс жүйесі
@ жүйке-бұлшық ет аппараты
@ ас қорыту мүшесі
~ Шаң тозаң бөлшектерiнiң өлшемi мен түрiнiң ағзаға әсерi:
@ тыныс жолдары арқылы тереңiрек енуге әсер етеді+
@ бауыр қызметiне әсер етедi
@ седиментация жылдамдығына әсер етедi
@ органикалық ерiткiштерде ерiту жылдамдығына әсер етедi
@ электрмен зарядталған бөлшектердiң өзгеру жылдамдығына әсер етедi
~ Өндiрiстiк ортадағы ауаның құрамындағы газ тәрiздi қосылыстарға баға беру үшiн ... әдісі қолданылады.
@ аспирациялық жұтылу+
@ респирациялық
@ седиментациялық жұтылу
@ тұнбалы-салмақты,ингаляциялық
@ ингаляциялық
~ Еңбек интенсивтiлiгiнiң төртiншi тобына ... жұмысшылар жатады.
@ көп физикалық күштi қажет ететiн жартылай механикаландырылған жұмыста iстейтiн +
@ ақыл ой еңбегiмен айналысатын
@ көп физикалық күштi қажет етпейтiн жартылай немесе механика-
ландырымаған еңбекте iстейтiн
@ физикалық күштi қажет ететiн, қызмет көрсету саласы мен механикаландырылған жұмыста iстейтiн
@ өте ауыр физикалық еңбекпен айналысатын
~Шаңнан қорғанудың санитарлық-техникалық шараларына ... жатады.
@ желдету жүйесін жақсарту+
@ технологиялық үдерісті автоматтандыру
@ жұмысшыларды респиратормен қамтамасыз ету
@ санаторлық - курорттық емдеу жұмыстарын жақсарту
@ шу деңгейін азайту
~Улы заттардан қорғанудың өндірістік шараларына ... жатады.
@ өндірісті автоматтандыру+
@ өндірістегі зиянды заттарды регламенттеу
@ техника қауіпсіздігін сақтау
@ жұмысшыларды медициналық бақылаудан өткізу
@ 40-45 дейінгі адамдарды жұмысқа қабылдамау
~ Санитарлық сараптау шуды спектрлiк құрамына қарай ....
деп бөледi.
@ жоғарғы, орта, төменгi, жиiлiктi шу+
@ кең жолақты
@ тоналды
@ инфрациялық жиiлiктi шу
@ импульстi шу
~ Бос кремнийдiң қос тотығы 10 нан 70%-ке дейiн болғанда жұмыс орнындағы шаң-тозаңның ШРЕК – сы ... мг/куб. м тең болады
@ 2,0 +
@ 1,0
@ 4,0
@ 0,5
@ 10,0
~ Шаңнан жеке қорғану заттарына ... жатады.
@ респиратор+
@ ингалятор
@ жеке противогаз
@ қорғаныштық паста мен май
@ сүзгілуші противогаз
~ Кәсiби уланудың алдын алудың жалпы шараларына ... жатады.
@ жұмыс орнында ауа құрамындағы зиянды заттардың мөлшерiн бақылау+
@ өндiрiс орнындағы ауаны ультракүлгiн сәулемен сәулелендiру
@ өндiрiс орындары ауасын жасанды ионизациялау
@ жұмыс орнындағы ауаны жiңiшке талшықты синтетикалық сүзгiден өткiзу
@ жеке басты қорғау құралдарын пайдалану
~ Шаңның деңгейі жоғары цехтарға ... ауырған адамдарды жұмысқа қабылдауға болмайды.
@ туберкулезбен +
@ гепатитпен
@ созылмалы гастриті бар
@ қант диабетімен
@ көз ауруымен
~ Органикалық шаңның құрамына ... шаңдары жатады.
@ ұн,сүйек,пластмасса+
@ тері, сүйек, цемент
@ қорғасын, темір, силикат
@ ағаш,резеңке,кварц
@ асбест,мырыш, смола
~ Жиiлiгi 800 Гц-тен жоғары шу ... деп аталады.
@ жоғарғы жиiлiктi+
@ ортаңғы жиiлiктi
@ ультрадыбыс
@ инфрадыбыс
@ төменгi жиiлiктi
~ Шу деңгейiнiң бiр қалыпта болуы ... байланысты.
@ шудың жиiлiгiне+
@ жұмыс кезеңiне
@ қондырғылар түрiне
@ дiрiлдiң қосымша әсерiне
@ денсаулық жағдайына
~ Көмiр шахталарында жұмыс iстейтiн шахтерлерде пневмокониоздың ... түрi дамиды.
@ антракоз+
@ алюминоз
@ сидероз
@ силикоз
@ асбестоз
~Шығу көзіне байланысты жалпы діріл ... болып жіктеледі.
@ транспорттық, транспорттық-технологиялық, технологиялық+
@ жоғарғы, орта, төменгі жиілікті
@ жалпы, жергілікті
@ импульсті, өзгермелі
@ тұрақты, жергілікті
~ Кремнийдің бос қос тотығы бар шаңнан ... дамиды.
@ сидероз +
@ силикоз
@ каолиноз
@ баритоз
@ талькоз
~ Ағзаға әсер етуіне байланысты өндірістік улардың жіктелуі:
@ репродуктивті функцияға әсер етуші+
@ тыныс алу жүйесіне әсер етуші
@ органикалық, бейорганикалық
@ улылығы жоғары, орта, төмен
@ өте улы, улылығы төмен
~ Ірі бөлшекті шаңның дисперстілігі:
@ 0,25- 10 мкм аралығында+
@ 5 мкм-ге тең
@ 1 мкм-ден кем
@ 10 мкм-ден кем
@ 10мкм-ден жоғары
~ Бір жұмыс ауысымында әйелге арналған тасымалдайтын бір реттік жүктің шектелген массасы ... кг.
@ 7+
@ 20
@ 10
@ 6
@ 5
~... жұмыс орындарында шу деңгейі 65дБА аспауы қажет.
@ Операторлардың+
@ Білім беретін
@ Санау машиналарының агрегаттары
@ Мектепке дейінгі білім беретін
@ Операторлар мен компьютерлік клуб
~ Жеке компьютерлер орналасқан бөлмелерде ылғалды жинастыру ... жүргізіледі.
@ күнделікті+
@ аптасына 1 рет
@ аптасына 3 рет
@ күніне 2 рет
@ әр сағат сайын
~... микроклимат көрсеткіштеріне жатпайды.
@ Ультракүлгін сәулелер+
@ Мекемені жарықтандыру
@ Ауа температурасы
@ Ауа қозғалысының жылдамдығы
@ Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
~ Акустикалық өңдеу дегеніміз ...
@ бөлмені дыбыс жұтатын материалдармен жабдықтау.+
@ бөлмені дірілді материалдармен жабдықтау.
@ бөлмені жылу жұтатын материалдармен жабдықтау.
@ бөлмені ылғалға төзімді материалдармен жабдықтау.
@ өртке тұрақты материалдарды қолдану.
~ Шуды өлшейтін құрал ... қолданылады.
@ шу өлшегіш, ИВШ-1 +
@ бутирометр, ТУФ-200
@ термограф, термометр
@ люксметр, радиометр
@ виброметр, актинометр
@ Жарақаттық
~ Созылмалы кәсіптік улануды хабарлама алынғаннан кейін тексеру мерзімі ... .
@ 7 күн+
@ 4 тәулік
@ 14 күн
@ 2 тәулік
@ 28 күн
~ Пештердің ішінде ... ºС температура болғанда жөндеу жұмыстарын жүргізуге болады.
@ 45+
@ 55
@ 30
@ 65
@ 50
~ Жұмыс жағдайының санитарлық-гигиеналық сипаттамасын ... құрайды.
@ еңбек гигиенасы бойынша санитарлық дәрігер +
@ өндірістің кәсіподақ комитеті
@ қауіпсіздік техникасы бойынша инспектор
@ өндіріс әкімшілігі
@ аймақтық терапевт
~ Жедел және созылмалы кәсіптік аурулардың әр жағдайын ... тексереді.
@ еңбек гигинасы бойынша санитарлық дәрігер+
@ цех бастығы
@ қауіпсіз техникасы бойынша инспектор
@ аймақтық дәрігер
@ өндіріс әкімшілігі
~ Созылмалы кәсіптік уланудан шұғыл хабарлама алынғаннан кейін ... тексереді.
@ 7 күн+
@ 24 сағат
@ 48 сағат
@ 1 ай
@ 72 сағат
~ Жедел кәсіптік уланудан шұғыл хабарлама алынғаннан кейін ... тексереді.
@ 24 сағатта +
@ 48 сағат
@ 72 сағат
@ 7 күн
@ 1 ай
~ Шаңды фиброз дамитын өнеркәсіп саласына ... жатады.
@ машина жасау+
@ тігін өндірісі
@ химиялық өнеркәсіп
@ ағаш өңдейтін өнеркәсіп
@ ауыл шаруашылық өндірісі
~ Пневмокониоз дамитын мамандыққа жатады.
@ балталаушы+
@ Тігінші
@ Майлаушы
@ Токарь
@ құралжабдықтаушы
~ Силикоз тудыратын шаңға ... жатады.
@ кварцтеу+
@ электрсваркалық аэрозоль
@ ағаш
@ жүн шаңы
@ мақта шаңы
~ Силикозға тән асқынуына ... жатады.
@ өкпе туберкулезі+
@ бронх демікпесі
@ пневмония
@ бронхит
@ бронхоэктаз
~ Жергілікті дірілге көбіне ... шалдығады.
@ жүйке-бұлшық ет аппараты+
@ асқорыту жүйесі
@ ОЖЖ
@ көру мүшесі
@ тыныс алу мүшесі
~ Жүйке-психикалық жүктемеге ... жатады.
@ анализаторлар қуаттылығы+
@ гипокинезия
@ дененің мәжбүрлі қалпы
@ теріге ұзақ уақыт қысым түсу
@ ауыр заттарды көтеру және жылжыту
~ Эргономика, техникалық эстетика, инженерлік психология және еңбекті ғылыми ұйымдастыру ... бағыты болып табылады.
@ еңбек физиологиясы мен психологиясы+
@ еңбек гигиенасы мен психологиясы
@ еңбек психологиясы
@ еңбек гигиенасы
@ еңбек физиологиясы
~ Балғамен жұмыс істейтіндерде дамитын кәсіптік ауру ...
@ діріл ауруы. +
@ биіктік ауруы.
@ тау ауруы.
@ Кессон ауруы.
@ шу ауруы.
~ Өндірістік діріл әсеріне ұшырайтын жұмысшыларға медициналық тексеру жүргізуде міндетті түрде ... дәрігері қатысады.
@ невропатолог+
@ кардиолог
@ окулист
@ хирург
@ травматолог
~ Шу әсеріне ұшырайтын жұмысшыларды медициналық тексерудегі функционалды тексеруді жүргізетін ...
@ аудиометрия.+
@ спирометрия.
@ жқа.
@ жза.
@ сүйектер рентгенографиясы.
~ Шаңнан қорғанудың технологиялық әдістері:
@ үздіксіз технологиялар енгізу +
@ шаң өткізбейтін киімдер кию
@ жергілікті сормалы желдету
@ еңбек пен дем алу уақыттарын сақтау
@ респираторлар қолдану
~ Шаңнан қорғанудың санитарлы-техникалық әдістері:
@ жергілікті сормалы желдету қондыру +
@ еңбек және дем алу уақыттарын сақтау
@ респираторлар қолдану
@ үздіксіз технологиялар енгізу
@ фотарияларды УКС
~ Улылық дәрежесі бойынша өндірістік улардың жіктелуі:
@ аса улы, жоғары улы, орташа улы, улылығы аз.+
@ жалпы токсикалық, канцерогенді, мутагенді.
@ органикалық, бейорганикалық, элементорганикалық.
@ аса қауіпті, жоғары қауіпті, орташа қауіпті, қауіптілігі аз.
@ тыныс алу, асқорыту жүйесіне, тері жамылғысына әсер ететін.
~ Адам организміне әсер етуі бойынша өндірістік улардың жіктелуі:
@ аса қауіпті, жоғары қауіпті, орташа қауіпті, қауіптілігі аз +
@ жалпы токсикалық, канцерогенді, мутагенді
@ органикалық, бейорганикалық, элементорганикалық
@ улылығы аз, орта улылығы жоғары улылығы, аса жедел улылығы
@ тері қабаты, асқорыту жүйесі, тыныс алу жүйесіне әсері
~ Өндірістік орта адамның сыртқы қоршаған орта бөлігіндей… тұрады.
@ табиғи - климаттық және кәсіптік әрекеттермен байланысты факторлардан +
@ табиғи – климаттық факторлардан
@ экологиялық факторлардан
@ климаттық факторлардан
@ қоршаған орта факторлардан
~ Зиянды факторлар дегеніміз - ... факторлар.
@ жұмысқа қабілеттілікке кері әсерін тигізетін немесе кәсіби аурушаңдыққа әкелетін +
@ өлімге душар ететін
@ улануды тудыратын
@ қоршаған ортаға зиянды әсер ететін
@ өсімдіктерге зиянын тигізетін
~ Химиялық факторлар дегеніміз ...
@ ағзада жалпы, жергілікті және кешенді жағымсыз әсер ете алатын токсикалық заттар. +
@ шу, діріл, иондаушы және иондаушы емес сәулелер.
@ патогенді микроағзалар, микробты препараттар және биологиялық пестицидтер.
@ статистикалық және динамикалық жүктемелер.
@ жүйке - психикалық жүктемелер.
~ Жалпы еңбек гигиенасының негізгі бөлімі:
@ өнеркәсіп токсикологиясы мен еңбек физиологиясы+
@ еңбек физиологиясы мен микроклимат
@ микроклимат пен өнеркәсіп токсикологиясы
@ еңбек физиологиясы және аурушаңдық
@ өнеркәсіп токсикологиясы және ескертпелі санитарлық бақылау.
~ Статикалық жұмыс- бұл...
@ кеңістікте денені немесе дене бөліктерін бірқалыпты ұстауға бағытталған бұлшық ет жиырылу үдерісі.+
@ жүктің, сонымен қатар адамның денесінің кеңістікте қозғалуына алып келетін бұлшық еттің жиырылу үдерісі.
@ есте сақтау және ойлау, көңіл қою сенсорлық аппараттың күштемесін талап ететін ақпаратты қабылдау және өңдеумен байланысты жұмыс.
@ бұлшық ет белсенділігін талап ететін жұмыс.
@ есте сақтау мен ойлау, көңіл қою, сенсорлық аппараттық күштемесін талап ететін жұмыс.
~ Динамикалық жұмыс – бұл...
@ жүктің, сонымен қатар адамның денесінің кеңістікте қозғалуына алып келетін бұлшық еттің жиырылу үдерісі.+
@ ойдың, жадының, ықыластың сенсорлық мүшенің аса кернеулігін талап ететін ақпараттарды қабылдау мен өңдеумен байланысты жұмыс
@ бұлшық еттің белсенділігін талап ететін жұмыс
@ ойдың, жадының , ықылас сенсорлық мүшенің аса кернеулігін талап ететін жұмыс
@ кеңестікте денені немесе оның бөлшегін ұстап тұру қажетті бұлшық еттің жиырылу үдерісі.
~ Дене еңбегі- ...
@ бұлшық ет жүйесін дамытады, әрі зат алмасу үдерісін үдетеді. +
@ ой мен жадыны дамытады.
@ сенсорлық мүшені дамытады.
@ үлкен ақпаратты өңдеуді қажет етед.
@ зат алмасу үдерісін баяулатады.
~ Ақыл-ой еңбегі-...
@ ойдың, жадының, ықыластың, сенсорлық мүшенің аса кернеулігін талап ететін ақпараттарды қабылдау мен өңдеумен байланысты жұмыс.+
@ кеңістікте денені немесе оның бөлшегін ұстап тұруға қажетті жұмыс.
@ бұлшық ет белсенділігін талап ететін жұмыс.
@ жүкті қозғалысқа әкелетін, әрі кеңістегі денесінің қозғалысы.
@ зат алмасу үдерісінің баяулауы
~... – өндірістік орта мен еңбек үрдісінің адам денсаулығына әсерін
зерттейтін, еңбек жағдайын жақсарту жөнінде алдын алу шараларын
жасайтын ғылым.
@ Еңбек гигиенасы+
@ Қоршаған орта гигиенасы
@ Экология
@ Коммуналдық гигиена
@ Тағам гигиенасы
~... , еңбек құқығын регламенттейтін құжат.
@ Конституция+
@ СанЕмН
@ Диплом
@ Лицензия
@ Еңбек кітәпшасы
~... - бұл агрегатты қалыптағы, теріден жақсы өтетін зат.
@ Паста тәрізді+
@ Бу
@ Сұйықтық
@ Газ
@ Шаң
~ Аэрозольдердің әсерін зерттеу үшін ... енгізу әдісі қолданылады.
@ ингаляциялық+
@ тамыр арқылы
@ бұлшық ет арқылы
@ іш қуысы арқылы
@ тері асты арқылы
~... – шоғырлану (кумуляция) деңгейіне әсер ететін,
анықтаушы факторлар.
@ Қоюлық (концентрация), экспозиция, биоортада ерігіштік+
@ Молекулярлық салмақ
@ Атомдық салмақ
@ Ұшпалылық
@Әсер ету уақыты
~ Өндірістік жағдайда жоғары температураның әсерінен улы
заттардың сіңірілуі (сорбция) ... .
@ тыныс жүйесі арқылы күшейеді+
@тыныс жүйесі арқылы азаяды
@ тері қабаты арқылы азаяды
@ екі есе азаяды
@ асқорыту жүйесі арқылы азаяды
~ Ағзада химиялық қосылыстардың басқа түрге
айналуы, дезинтоксикациялануы үшін ... маңызы зор.
@ бүйрек, бауыр, өкпенің+
@ ішкі секреция бездерінің
@ көкбауырдың
@жүректің
@ұйқы безінің
~ ... өндірістік улардың ағзаға түсу жолы болып табылады.
@ Тыныс жолдары+
@ Ас қорыту жүйесі
@ Зақымданбаған тері қабаты
@Зақымданған тері қабаты
@ Көздің шырышты қабығы
~ ... созылмалы улану сатурнизм деп аталады.
@ Қорғасынмен+
@ Сынаппен
@Мырышпен
@Аммиакпен
@ Күкіртпен
~ ... созылмалы улану меркуриализм деп аталады.
@ Мырышпен+
@ Сынаппен
@ Қорғасынмен
@ Аммиакпен
@ Күкіртпен
~ Орта ауысымдық концентрация дегеніміз – бұл ... жұмыс ауысымындағы орташаландырылған
концентрация.
@ 8- сағаттық +
@ 12- сағаттық
@ 24- сағаттық
@ Бір апталық
@ 6- сағаттық
~ Химиялық заттар агрегатты қалпы бойынша ... болуы мүмкін.
@ газ тәрізді, бу тәрізді, аэрозоль түрінде+
@ органикалық, неорганикалық
@нейротроптық, гепатотроптық
@ нефротоксикалық, кардиотоксикалық
@ қатты, сұйық
~ Спецификалық әсердің табалдырығы дегеніміз ... .
@ организмдегі кейбір мүшелердің биологиялық қызметін өзгертетін,
ағзада физиологиялық ауытқулар туғызатын ең аз концентрация+
@ күнделікті ( демалыс күндерінен басқа) 8сағат шамасында және аптасына
40сағаттан аспайтын уақыт жұмыс істеген кезде, жұмыс үрдісінде
денсаулық жағдайында ауытқулар тумайды
@ әсер етуі кезінде адам ағзасында физиологиялық өзгерістер туғызатын
жұмыс аумағы ауасындағы заттардың ең аз концентрациясы
@ жұмысшы ағзасындағы зиянды заттар деңгейі
@ жұмыс аумағы ауасындағы зиянды заттар құрамының уақытша шамамен
алынған гигиеналық нормативі
~ Пестицидтермен жұмыс жасауға ... дейінгілер жіберілмейді.
@ 18 жасқа+
@ 15 жасқа
@ 16 жасқа
@ 14 жасқа
@ 17 жасқа
~Ауа алмасуы тәсілі бойын желдеткіштің бөлінуі:
@ табиғи және механикалық +
@ жергілікті және жалпы алмасуы
@ ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
@ сормалы және енбелі
@ автономды және автономды емес
~Ауа алмасуын ұйымдастыру тәсіліне байланысты ... желдеткіш болуы мүмкін.
@ жергілікті және ауа алмасуы+
@ табиғи және механикалық
@ ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
@ сормалы және енбелі.
@ автономды және автономды емес.
~Желдеткіш құрылғыларын қағидасын әсері бойынша бөлінетіні:
@ табиғи және механикалық+
@ жергілікті және жалпы алмасуы
@ ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
@ сормалы және енбелі
@ автономды және автономды емес
~Өндірістік бөлмелерде табиғи желдеткіштің болуы мүмкін:
@ ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған+
@ автономды және автономды емес
@ сормалы және енбелі
@ механикалық және механикалық емес
@ жергілікті және жалпы алмасуы
~Жоғары токсикалық шикі заттарды жою үшін ... қолданылады.
@ бокс+
@ сормалы зонт
@ борттық сорғыш
@ электр сүзгіші
@ мата сүзгіші
~Темір ұстаның жұмыс кезінде газдан пайда болған заттар мен шыққан жылуды жою үшін ... қолданылады.
@ зонт+
@ сормалы шкаф
@ борттық сору
@ орталық жүгіртпе желдеткіш
@ остік желдеткіш
~ Бөлмедегі ауа аэрацияны қолдану кезінде ... көмегімен ауысады.
@ жел қысымы+
@ орталық жүгіртпе желдеткіштер
@ остік вентилятор
@ дефлекторлар
@ шаң қондырғыш камера
~Цехтарда ... шығуына аэрацияны қолданады.
@ жылудың+
@ газдардың
@ шаңдардың
@ ылғалдылықтың
@ пардың
~ Зиянды шығарындылардың шығу әсерінен ауаның ластауын тазартуға арналған ... желдеткіш.
@ жергілікті сормалы желдеткіш+
@ сормалы жалпы алмасу желдеткіш
@ желдеткіш көзі
@ механикалық желдеткіш
@ жергілікті енбелі желдеткіш
~Белгіленген жұмыс орнында немесе белгілі бір жұмыс аумағында ауаны түсуіне арналған механикалық желдеткіштің бірі ... .
@ жергілікті енбелі желдеткіш +
@ сормалы жалпы алмасу желдеткіш
@ желдеткіш көзі
@ механикалық желдеткіш
@ жергілікті сормалы желдеткіш
@ жергілікті сормалы желдеткіш
~Бөлмеде ауаның берілуіне арналған механикалық желдеткіштің бірі ... .
@ енбелі ауа алмасу желдеткіш+
@ сормалы ауаалмасу желдеткіш
@ табиғи желдеткіш (аэрация)
@ апаттық желдеткіш
@ жергілікті желдеткіш
~ Инфрадыбыстың естілетін ультрадыбыстың жиілік диапозонынан өзіне тән ерекшелігі :
@ толқын ұзындығының үлкен және тербеліс жиілігінің аз болуы+
@ толқын ұзындығының кіші және тербеліс жиілігінің аз болуы
@ толқын ұзындығының үлкен және тербеліс жиілігінің үлкен болуы
@ толқын ұзындығының кіші және тербеліс жиілігінің үлкен болуы
@ толқын ұзындығының орташа және тербеліс жиілігінің орташа болуы
~ Инфрадыбысты тербеліске өте сезімтал болып ... саналады.
@ жүрек-қан тамыр, жүйке және вестибулярлы жүйелері+
@ қанқа- буын, тыныс алу, жүрек – қан тамырлар жүйелері
@ жүйке, тыныс алу жүйелерінің және асқазан ішек жолдарының мүшелері
@ зәр шығару, иммундық, эндокриндік жүйелері
@ вестибулярлы, эндокриндік, тныс алу жүйелері
~ Ағаш өңдейтін цехтарда шаңнан қорғанудың тиімді әдісіне ... жатады.
@ желдету+
@ ылғалдандыру
@ таблеткалау
@ жеке қорғаныс заттары
@ сәулелендіру
~ Эргономика, техникалық эстетика, инженерлік психология және еңбекті ғылыми ұйымдастыру ... бағыты болып табылады.
@ еңбек физиологиясы мен психологиясы+
@ еңбек гигиенасы мен психологиясы
@ еңбек психологиясы
@ еңбек гигиенасы
@ еңбек физиологиясы
~Шаңнан қорғанудың санитарлық-техникалық шараларына ... жатады.
@ желдету жүйесін жақсарту+
@ технологиялық үдерісті автоматтандыру
@ жұмысшыларды респиратормен қамтамасыз ету
@ санаторлық - курорттық емдеу жұмыстарын жақсарту
@ шу деңгейін азайту
~ Зиянды факторлар дегеніміз - ... факторлар.
@ жұмысқа қабілеттілікке кері әсерін тигізетін немесе кәсіби аурушаңдыққа әкелетін+
@ өлімге душар ететін
@ улануды тудыратын
@ қоршаған ортаға зиянды әсер ететін
@ өсімдіктерге зиянын тигізетін
~ Жиiлiгi 350-800 Гц аумағында ... шу жатады.
@ ортаңғы жиiлiктi+
@ ультрадыбыс
@ инфрадыбыс
@ төменгi жиiлiктi
@ жоғарғы жиiлiктi
~ Шулы цехта еңбек ететін жұмысшыларды медициналық
бақылаудан өткiзуге мiндеттi түрде ... қатысады.
@ отоларинголог +
@ хирург
@ психиатр
@ окулист
@ гинеколог
~ Адамға әсер етуiне қарай дiрiлдiң бөлiнуi:
@ жалпы +
@ жоғары жиiлiктi
@ орта жиiлiктi
@ төмен жиiлiктi
@ әсерi жоқ
~ Бiрiншi кезекте жергiлiктi дiрiлдеу әсерiнен ... зақымдалады.
@ жүйке-бұлшық ет аппараты+
@ ас қорыту жүйесi
@ орталық жүйке жүйесi
@ көру жүйесi
@ тыныс алу жүйесi
~ Жалпы дiрiлдеу әсерiне ... көбiрек шалдығады.
@ темiр жол транспортының жүргiзушiлерi+
@ көмiр шахтасының кеншiлерi
@ электрмен, газбен дәнекерлеушiлер
@ электрмонтерлерi
@ құрылысшылар

Приложенные файлы

  • docx 14775597
    Размер файла: 91 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий