foa_kovs_soa_doiid_KZ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


1.

Що таке інвестиції?

2.

Що таке інновації?

3.

Які Ви знаєте види інвестицій?

4.

Які Ви знаєте форми здійснення інвестицій?

5.

Які Ви знаєте форми здійснення інновацій?

6.

Що таке інвестиційна діяльн
ість?

7.

Назвіть об’єкти інвестиційної діяльності?

8.

Назвіть суб’єкти інвестиційної діяльності?

9.

Що таке інноваційна діяльність та інноваційний продукт?

10.

Якими законодавчими актами регламентується інвестиційна
та інноваційна
діяльність в Україні?

11.

Що включає в себ
е інвестиційний ринок?

12.

Назвіть ринок об’єктів реального
та
фінансового
інвестування?

13.

Що таке інвестиційний ризик?

14.

Які види інвестиційного ризику Ви знаєте?

15.

Що таке інноваційний
ризик
та які його види?

16.

Які види оцінки інвестицій Ви знаєте?

17.

Як оцінюються кап
італьні інвестиції в обліку?

18.

Які Ви знаєте методи оцінки фінансових інвестицій?

19.

Назвіть основних користувачів інформації щодо інвестиційної
та
інноваційної
діяльності.

20.

Які види інформації використовуються в інвестиційній діяльності?

21.

Які Ви знаєте джерела п
окриття інноваційних витрат?

22.

Які Ви знаєте джерела фінансування інвестицій?

23.

Яка роль капіталу у формуванні інвестиційних ресурсів?

24.

Назвіть складові власного капіталу та їх участь в інвестуванні.

25.

Чи всі залучені зі сторони кошти та ресурси є джерелами фінан
сування
інвестицій?

26.

Як оформляються та обліковуються раціоналізаторські пропозиції т
а
винахідництво на підприємстві?

27.

Наведіть структуру витрат та порядок їх обліку у науково
-
дослідних бюро,
лабораторіях.

28.

На яких рахунках можуть обліковуватися витрати на пі
дготовку нових видів
продукції?

29.

Який порядок обліку і за рахунок яких джерел списуються витрати на
підготов
ку та освоєння нових виробництв?

30.

В чому особливості організації обліку в експериментальних цехах і заводах?

31.

В чому особливості організації обліку дія
льності технопарків і технополісів?

32.

На яких рахунках обліковуються об’єкти інтелектуальної власності (оцінка в
момент придбання, порядок обліку і списання)?

33.

Що таке капітальні інвестиції?

34.

Які Ви знаєте види капітальних інвестицій?


2

35.

Дайте характеристику раху
нку, на якому обліковуються
витрати
на
здійснення капітальних інвестицій.

36.

Яка різниця в оцінці капітальних інвестицій, що здійснюються підрядним і
господарським способами?

37.

Які витрати на поліпшення основних засобів слід визнавати капітальними
витратами?

38.

У
яких випадках витрати інноваційного характеру списуються на поточні
витрати діяльності, а в яких капіталізуються?

39.

Що таке фінансові інвестиції? Як їх класифікують?

40.

Які фінансові інвестиції вважаються поточними?

41.

Які фінансові інвестиції є довгостроковими?

42.

Щ
о таке еквіваленти грошових коштів та в якій статті Балансу вони
відображаються?

43.

Як визначається собівартість фінансових інвестицій?

44.

За якою оцінкою відображаються в обліку та фінансовій звітності по
точні
фінансові інвестиції?

45.

Які Ви знаєте інвестиції, що
засвідчують право власності, і які з них не
дають такого права?

46.

Які стандарти бухгалтерського обліку стосуються оцінки та обліку
фінансових інвестицій?

47.

Назвіть основні види довгострокових фінансових інвестицій.

48.

Визначте терміни "суттєвий вплив" і "контрол
ь" та поясніть їх значення для
бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій.

49.

Які інвестиції обліковуються за справедливою вартістю?

50.

Які інвестиції відображаються в обліку за амортизованою собівартістю?

51.

Назвіть рахунки, які використовуються для обліку д
овгострокових фінан
-
сових інвестицій, та поясніть призначення субрахунків.

52.

Назвіть методи оцінки довгострокових інвестицій, що надають право
власності, та особливості їх застосування.

53.

Дайте визначення методу участі в капіталі. Які фінансові інвестиції
облі
чуються за цим методом?

54.

Дайте визначення методу обліку довгострокових фінансових інвестицій за
справедливою вартістю. У яких випадках застосовують цей метод?

55.

Дайте характеристику методів оцінки довгострокових фінансових інвес
тицій
до погашення.

56.

З якою мет
ою випускаються облігації? Які основні характеристики об
-
лігацій?

57.

Яка природа знижок і премій
за облігаціями
?

58.

Як визначається продажна (ринкова) ціна облігацій?

59.

Назвіть показники фінансової звітності, що стосуються інвестиційної
та
інноваційної
діяльності.

60.

У якому звіті відображаються доходи від інвестиційної діяльності?

61.

У якому звіті відображаються витрати інвестиційної діяльності?

62.

Як визначити за даними звітності результат від здійснення інвестиційної
діяльності?


3

63.

У якому звіті відображаються грошові надхо
дження в результаті
інвестиційної діяльності?

64.

У якому звіті відображаються витрати грошових коштів, пов’язані з
інвестиційною діяльністю?

65.

Які Ви знаєте способи консолідації капіталів, об’єднаних в результаті
спільного інвестування підприємств?

66.

За яким спос
обом здійснюється об’єднання підприємств за наявності
повного контролю одного суб’єкта над іншим?

67.

За яким методом здійснюється консолідація капіталів об’єднаних
підприємств за наявності між ними суттєвого впливу?

68.

За якими способами здійснюється облік і об
’єднання капіталів у звітності,
якщо інвестор немає суттєвого впливу на суб’єкт інвестування?

69.

Назвіть головні напрями і показники оцінки інвестиційної привабливості
підприємств за даними фінансової звітності.

70.

За якими показниками здійснюється визначення ін
вестиційної привабливості
з позиції оцінки оборотності майна та активів підприємства?

71.

За якими показниками здійснюється визначення інвестиційної привабливості
з позиції прибутковості підприємства?

72.

За якими показниками здійснюється визначення інвестиційної
привабливості
з позиції фінансової стійкості підприємства?

73.

За якими показниками здійснюється визначення інвестиційної привабливості
з позиції ліквідності підприємства?

74.

За якими показниками здійснюється визначення інвестиційної привабливості
з позиції ділов
ої активності підприємства?

75.

Що таке економічна ефективність інвестицій?

76.

На яких етапах реалізації інвестиційного проекту визначається економічна
ефективність інвестицій?

77.

Назвіть основні показники і методику їх розрахунків при застосуванні
традиційних метод
ів оцінки ефективності інвестицій.

78.

Назвіть основні показники і методику їх розрахунків при застосуванні нових
методів оцінки ефективності інвестицій, що враховують фактор часу.

79.

Внутрішня норма доходності інвестицій: сутність, сфера використання,
порядок ро
зрахунку.

80.

За якими показниками оцінюються
рівень науково
-
технічного розвитку
підприємства (виробництва)?

4

ТЕСТОВІ
ЗАВДАННЯ
ТА ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тестові завдання


1.

Яким Законом України визначені загальні положення про ін
вестиції та
інвестиційну діяльність:

а) “Про інвестиційну діяльність”;

б) “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

в) “Про інноваційну діяльність”;

г) “Про оподаткування прибутку підприємств”.

2.

Інвестиції

це ... вкладення в об’єкти під
приємницької діяльності з
метою одержання прибутку або досягнення соціальних або інших вигод.

а) матеріальні;

б) інтелектуальні;

в) фінансові;

г) усе вищеперераховане.

3.

Інвестування

довготривалий процес і з моменту вкладу і до моменту
одержання вигоди про
ходить певний період, який називається:

а) інвестиційним лагом;

б) інвестиційним періодом;

в) інвестиційним проміжком;

г) фінансовим часом.

4.

Об’єктами інвестиційної діяльності являються ... , які є предметом
інвестування:

а) реальні інвестиційні проекти;

б)
об’єкти нерухомості;

в) різноманітні фінансові інструменти;

г) усе вищеперераховане.

5.

Суб’єктами інвестиційної діяльності є:

а) матеріальні цінності, грошові кошти;

б) будівлі і споруди, які будуються підприємством, лізинг, фінансова
оренда;

в) сукупність
фізичних і юридичних осіб

безпосередніх інвесторів і
учасників інвестиційної діяльності;

г) особи, що займаються виробничо
-
господарською діяльністю
підприємства.

6.

Інвестиції за об’єктами вкладення поділяються на:

а) валові і чисті;

б) поточні і довгострок
ові;

в) реальні і фінансові;

г) прямі і непрямі.

7.

Інвестиції за формами власності поділяються на:

а) поточні і довгострокові;

б) приватні, державні, іноземні, спільні;


5

в) реальні і фінансові;

г) прямі і непрямі.

8.

Інвестиції за періодом інвестування поділяють
ся на:

а) валові і чисті;

б) поточні і довгострокові;

в) реальні і фінансові;

г) прямі і непрямі.

9.

Сукупність всіх видів ресурсів, активів, фінансових інструментів, які
використовуються в процесі інвестиційної діяльності називається:

а) інвестиційним ринком
;

б) інвестиційним фондом;

в) фінансовим ринком;

г) інвестиційним менеджментом.

10.

Інвестиційний ринок складається з таких елементів:

а) ринок об’єктів реального інвестування і ринок інструментів
фінансового інвестування;

б) ринок об’єктів капітальних вкладен
ь та ринок грошових коштів;

в) фондовий ринок і ринок капіталу;

г) ринок капітальних інвестицій і біржа праці.

11.

Інвестиційний ризик

це імовірність виникнення …

а) втрат від надзвичайних ситуацій;

б) втрат матеріальних цінностей, зниження прибутковості за
наявності
невизначених умов операційної діяльності;

в) непередбачуваних фінансових втрат в ситуації невизначених умов
інвестиційної діяльності;

г) змін величини майбутнього грошового потоку, пов’язаного з
монетарними фінансовим інструментом.

12.

За джерелами
виникнення розрізняють інвестиційний ризик:

а) систематичний і несистематичний;

б) реального інвестування і фінансового інвестування;

в) поточний і непоточний;

г) економічний, соціальний, екологічний і політичний.

13.

Премія за ризик

це …

а) основний дохід,
що виплачується (чи передбачений до оплати)
інвестору з метою одержання прибутку (доходу) від об’єктів
інвестування;

б) сума грошових коштів, яка відшкодовується підприємству державою за
здійснення інвестицій в нестабільних економічних умовах;

в) додаткови
й дохід, що виплачується (чи передбачений до оплати)
інвестору понад той рівень, який може бути по безризикових інвестиціях;

г) надходження грошових коштів, пов’язані з інвестиційною діяльністю.

14.

Інвестиційна стратегія

це формування системи ... інвестицій
ної
діяльності компанії діяльності компанії підприємства та вибір
найбільшефективних шляхів їх досягнення.6

а) довготермінових цілей;

б) показників;

в) короткотермінових цілей;

г) принципів.

15.

Інвестиційний портфель

це сформований компанією (фірмою) з
урах
уванням її інвестиційних цілей перелік об’єктів ... інвестування:

а) реального і фінансового;

б) зовнішнього і внутрішнього;

в) державного та приватного;

г) усе вищеперераховане.

16.

Яким П(С)БО регламентується оцінка фінансових інвестицій:

а) П(С)БО 7;

б) П(
С)БО 10;

в) П(С)БО 19;

г) П(С)БО 12.

17.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються за:

а) собівартістю;

б) собівартістю з урахуванням зменшення корисності;

в) амортизованою собівартістю;

г) методом участі в капіталі.

18.

До собівартості придбання фінансових інвест
ицій згідно із П(С)БО 12
входить:

а) лише ціна придбання;

б) ціна придбання, податки, які безпосередньо пов’язані з придбанням
фінансової інвестиції;

в) ціна придбання, компенсаційні винагороди, мито, збори, які
безпосередньо пов’язані з придбанням фінансо
вої інвестиції;

г) ціна придбання фінансової інвестиції, податки, компенсаційні
винагороди, мито які не пов’язані з придбанням даних активів, але були
придбані в той самий період.

19.

Оцінка капітальних інвестицій може здійснюватись такими трьома
підходами:

а
) затратний, передільний, нормативний;

б) оцінка з позицій справедливої ринкової вартості, оцінка з позиції
майбутніх доходів, затратний;

в) теперішньої вартості, поточною ринковою собівартістю, собівартістю з
урахуванням зменшення корисності;

г) ідентифік
ованої собівартості, середньозваженої собівартості,
нормативних затрат.

20.

При оцінці фінансові інвестиції в першу чергу необхідно розмежувати їх
ціну:

а) на момент придбання і на дату балансу;

б) лише в момент придбання;

в) на момент обміну на інші активи, і
в момент продажу;

г) лише на дату балансу.


7

21.

Якщо придбання інвестицій здійснювалось в обмін на цінних паперів
власної емісії, то первісна оцінка повинна проводитись за ... переданих
цінних паперів:

а) історичною собівартістю;

б) собівартістю виготовлення ц
інних паперів;

в) справедливою собівартістю;

г) амортизованою собівартістю.

22.

Якщо придбання інвестицій здійснювалось в обмін на інші активи, то
оцінка повинна проводитись за ... цих активів.

а) справедливою вартістю;

б) амортизованою собівартістю;

в) собі
вартістю виготовлення цінних паперів;

г) історичною собівартістю.

23.

Якщо інвестиції призначені для продажу, то їх оцінка здійснюється за:

а) амортизованою вартістю;

б) собівартістю з врахуванням корисності;

в) справедливою вартістю;

г) за однією з двох: б) а
бо в).

24.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових
інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, які обліковуються за
методом участі в капіталі) відповідно до П(С)БО 12 відображається у
складі:

а) інвестиційних доходів або інвестиційних вит
рат відповідно;

б) інших доходів або інших витрат відповідно;

в) інших операційних доходів або інших операційних витрат відповідно;

г) інших фінансових доходів або фінансові витрати відповідно.

25.

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в
спільну
діяльність зі створенням юридичного особи (спільного підприємства)
відображають на дату балансу за:

а) амортизованою собівартістю фінансової інвестиції;

б) вартістю, визначеною за методом участі в капіталі;

в) з позиції майбутніх доходів;

г) собів
артістю придбання.

26.

Балансова вартість фінансових інвестицій, що обліковуються за методом
участі в капіталі збільшується (зменшується) на суму, що є … із
включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі:

а) сумою зміни величини валюти ба
лансу;

б) сумою накопиченої амортизації дисконту (премії);

в) часткою інвестора в активах об’єкта інвестування за звітний період;

г) часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за
звітний період.

27.

Хто з нижче перелічених не являється
користувачем інформації щодо
інвестиційної діяльності:

а) засновники, учасники;

б) акціонери;


8

в) управлінці, менеджери;

г) всі вище перелічені є користувачами.

28.

До внутрішніх користувачів інформації належать:

а) засновники, учасники;

б) акціонери, позиколі
зингодавці;

в) громадяни;

г) суб’єкти фондового ринку.

29.

До зовнішніх користувачів інформації належать:

а) засновники, учасники;

б) менеджери та управлінці підприємства;

в) акціонери, позиколізингодавці;

г) ніщо з вище перелічених.

30.

Капітал

це:

а) активи пі
дприємства;

б) активи підприємства за мінусом зобов’язань (заборгованості);

в) зобов’язання (заборгованість) підприємства;

г) сума активів і зобов’язання (заборгованість) підприємства.

31.

До статутного капіталу відносяться:

а) пайові внески членів спілок та
інших підприємств;

б) внески засновників, учасників;

в) заборгованість власників (учасників) за внесками;

г) фактичну собівартість акцій, часток, викуплених товариством у його
учасників.

32.

При здійсненні реєстрації статутного капіталу в бухгалтерському облік
у
робиться наступний запис:

а) Дт 40 Кт 46;

б) Дт 31 Кт 40;

в) Дт 46 Кт 40;

г) Дт 14 Кт 40.

33.

При отриманні внесків від акціонерів у грошовій формі робиться запис:

а) Дт 31 Кт 42;

б) Дт 40 Кт 31

в) Дт 31 Кт 46;

г) Дт 46 Кт 31

34.

Направлення частини прибутку у с
татутний капітал і збільшення
номіальної вартості акцій відображається в обліку записом:

а) Дт 44 Кт 40;

б) Дт 40 Кт 44;

в) Дт 14 Кт 46;

г) Дт 42 Кт 40.

35.

Додатковий капітал в основному формується за рахунок:

а) прибутки підприємств;

б) пайових внесків члені
в спілок та інших підприємств;

б) дооцінки основних засобів;

в) заборгованість власників (учасників) за внесками


9

36.

Резервний капітал створюється за рахунок:

а) нерозподіленого прибутку;

б) внесків засновників;

в) державних коштів;

г) усіх вищеперелічених.

37.

Для
акціонерних
товариств резервний капітал має становити не менше ...
від статутного капіталу.

а) 25 %;

б) 15 %;

в) 10 %;

г) 5 %.

38.

Щорічно господарські товариства повинні направляти до резервного
капіталу ... річної суми чистого прибутку.

а) 25 %;

б) 15 %
;

в) 10 %;

г) 5 %.

39.

Нерозподілений прибуток може направлятись:

а) у статутний капітал;

б) на виплату відсотків;

в) на створення резервного капіталу;

г) усе вищеперераховане.

40.

Нарахування дивідендів відображається в обліку наступним записом:

а) Дт 44 Кт 67;

б
) Дт 44 Кт 40;

в) Дт 44 Кт 43;

г) Дт 40 Кт 45.

41.

До залученого капіталу відносять:

а) всі пасиви, які не є власністю підприємства;

б) поточні зобов’язання;

в) довгострокові зобов’язання;

г) внески засновків, учасників.

42.

Лізинг

це довгострокова форма оренди
машин та обладнання, після
закінчення терміну якої об’єкт ... у власність лізингоодержувача.

а) не переходить;

б) переходить;

в) частково переходить;

г) одне із двох: б) або в).

43.

Під капітальними інвестиціями слід розуміти:

а) активи, які утримуються підпри
ємством з метою збільшення прибутку,
зростання вартості капіталу або інших вигод;

б) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх
у виробництві;

в) активи, які підприємство утримує для подальшого продажу за умов
звичайної господарсь
кої діяльності;


10

г) вкладення коштів у будівництво (придбання) необоротних активів для
виробничих чи господарських потреб з метою одержання підприємством
економічних вигод у майбутньому.

44.

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його
за
стосування передбачають облік капітальних інвестицій на рахунку:

а) 35;

б) 14;

в) 15;

г ) 10.

45.

В залежності від чого визначається первісна оцінка, за якою об’єкти
вводяться в експлуатацію?

а) від того, яким способом здійснюється будівництво;

б) від того, що
будується;

в) від терміну будівництва;

г) від природних умов, за яких ведеться будівництво.

46.

Що із нижче переліченого є основою для формування первісної вартості
об’єктів при зведенні їх підрядним способом:

а) матеріальні витрати;

б) витрати на оплату пра
ці виробничого персоналу;

в) послуги допоміжних господарств;

г) договірна ціна.

47.

Чи відносяться до капітальних інвестицій придбання основних засобів,
інших необоротних активів, нематеріальних активів?

а) не відносяться;

б) відносяться;

в) відносяться, за ви
ключенням придбання нематеріальних активів;

г) відносяться, за виключенням придбання ОЗ, ІНА.

48.

Облік придбання необоротних активів відображається в:

а) Дт 15;

б) Кт 15;

в) Дт 10;

г) Дт 31.

49.

Капітальні інвестиції за напрямами вкладення поділяються на:

а) пото
чні, довгострокові;

б) основні засоби і нематеріальні активи;

в) ті, що здійснюються підрядним способом, і ті, що будуються
господарським способом;

г) у нове будівництво, у розширення, реконструкцію, технічне
переозброєння.

50.

На рахунку 15 “Капітальні інвест
иції” формується первісна вартість
об’єкта, а після введення його в дію робиться запис:

а) Дт 10 Кт 15;

б) Дт 15 Кт 10;

в) Дт 15 Кт 31;

г) Дт 15 Кт 63.


11

51.

У якій відомості ведеться аналітичний облік капітальних інвестицій:

а) 1.1;

б) 3.1;

в) 4.1;

г
) 7.1.

52.

Згідно з П(С)БО 7 первісна вартість основного засобу збільшується
(капіталізується) на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта
(модернізація, модифікація, добудова тощо) у випадку:

а) якщо це призводить до збільшення економічних вигод первісно

очікуваних від використання об’єкта;

б) якщо вони здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від
його використання;

в) в будь
-
якому випадку збільшується на суму витрат, пов’язани
х з
поліпшенням об’єкта;

г) в будь
-
якому випадку не збільшується на суму витрат, пов’язаних з
поліпшенням об’єкта.

53.

Облік фінансових інвестицій регламентується національним П(С)БО №:

а) 7;

б) 9;

в) 12;

г) немає спеціального П(С)БО, який би регламентував обл
ік фінансових
інвестицій.

54.

Фінансові інвестиції

це:

а) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку
(відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших
вигод;

б) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою вик
ористання їх
у виробництві;

в) активи, які підприємство утримує для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності;

г) вкладення коштів у будівництво (придбання) необоротних активів для
виробничих чи господарських потреб з метою одержання пі
дприємством
економічних вигод у майбутньому.

55.

Фінансові інвестиції за терміном утримання поділяються на:

а) інвестиції в пов’язані сторони та інвестиції в непов’язані сторони;

б) інвестиції з незначним впливом та інвестиції з суттєвим впливом;

в) поточні та
довгострокові;

г) річні та багаторічні.

56.

До фінансових інвестицій із незначним впливом на об’єкт інвестування
відносять інвестиції, які дають право на володіння ... % акцій:

а) більше 50;

б) більше 25;

в) менше 25;

г) менше 50.


12

57.

До фінансових інвестицій я
кі мають повний вплив на об’єкт інвестування
відносять інвестиції, які становлять ... % у капіталі об’єкта інвестування:

а) від 25 до 50;

б) менше 50;

в) більше 50;

г) більше 75.

58.

Якщо інвестор контролює до 25% капіталу об’єкта інвестування, то це:

а) повни
й контроль;

б) абсолютний контроль;

в) суттєвий вплив;

г) незначний вплив.

59.

Поточні фінансові інвестиції обліковуються згідно Плану
бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його застосування на рахунку
№:

а) 14;

б) 35;

в) 15;

г) 48.

60.

До поточних фінансових
інвестицій відносяться:

а) інвестиції на строк менше 1 року і такі, які можуть бути реалізовані в
будь
-
який момент;

б) інвестиції на період менше 2 років, а також усі інвестиції, які можуть
бути реалізовані в будь
-
який момент;

в) інвестиції на період більш
е 1 року, а також усі інвестиції, які не можуть
бути реалізовані в будь
-
який момент;

г) усі фінансові інвестицій без обмежень.

61.

До поточних фінансових інвестицій не належать:

а) еквіваленти грошових коштів;

б) казначейські зобов’язання;

в) сертифікати, облі
гації;

г) контрольний пакет акцій.

62.

Придбання поточних фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку
відображається записом:

а) Дт 35 Кт 31;

б) Дт 14 Кт 31;

в) Дт 31 Кт 35;

г) Дт 10 Кт 31.

63.

Оцінка поточних фінансових інвестицій на момент придбання
з
дійснюється за:

а) за собівартістю;

б) за справедливою вартістю;

в) амортизованою собівартістю;

г) методом участі в капіталі.
13

64.

До собівартості поточних фінансових інвестицій не включається:

а) ціна придбання;

б) комісійні винагороди;

в) мито, податки, зб
ори, обов’язкові платежі;

г) дивіденди, відсотки, роялті та рента.

65.

Уцінка поточних фінансових інвестицій з доведенням їх до справедливої
вартості в бухгалтерському обліку відображається записом:

а) Дт 35 Кт 74;

б) Дт 97 Кт 35;

в) Дт 14 Кт 74;

г) Дт 35 Кт 7
3.

66.

Довгострокові інвестиції

це інвестиції строком ... і які не можуть бути
реалізовані в будь
-
який момент.

а) менше 1 року;

б) більше 1 року;

в) менше 2 років;

г) більше 5 років.

67.

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі ведуть на рахунку:

а) 141;

б) 142;

в) 143;

г) 144.

68.

Придбання довгострокової фінансової інвестиції відображається записом:

а) Дт 14 Кт 31;

б) Дт 35 Кт 31;

в) Дт 15 Кт 14;

г) Дт 50 Кт 31.

69.

Під дисконтом розуміють суму ... вартості погашення боргових цінних
паперів над їх собівартістю
.

а) заниження;

б) балансування;

в) перевищення;

г) регулювання.

70.

Премія

це сума ... собівартості цінних паперів над їх вартістю.

а) регулювання;

б) перевищення;

в) балансування;

г) заниження.

71.

Амортизація протягом періоду з дати придбання боргових цінних
паперів
до моменту їх погашення здійснюється за методом ...

а) ефективності ставки відсотка;

б) фіксованої ставки відсотка;

в) номінального розміру дисконту (премії);

г) номінальної ставки відсотка.14

72.

Синтетичних облік інвестицій ведеться в журналі:

а) 3;

б
) 4;

в) 5;

г) 7.

73.

Інформація про рух коштів інвестиційної діяльності висвітлюється у
звітній
формі №:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

74.

Результати інвестиційної діяльності подаються у:

а) Балансі;

б) Звіті про фінансові результати;

в) Звіті про рух грошових коштів;

г
) Звіті про власний капітал.

75.

Доходи інвестиційної діяльності відображаються на рахунках
синтетичного обліку №:

а) 72,74,71;

б) 70, 71;

в) 73;

г) 75.

76.

Витрати інвестиційно
-
інноваційної діяльності відображаються на
рахунках синтетичного обліку №:

а) 96, 97,94
;

б) 90,91;

в) 95;

г) 99.

77.

Надходження коштів в результаті інвестиційної діяльності, яке
відображається
у
Звіті про рух
грошових
коштів, може бути від:

а) реалізації фінансових інвестицій;

б) реалізації необоротних активів;

в) отриманих відсотків, дивіденді
в;

г) усе вищеперераховане.

78.

Вибуття коштів в результаті інвестиційної діяльності, яке відображається
в Звіті про рух
грошових
коштів, може бути від:

а) придбання фінансових інвестицій;

б) придбання необоротних активів;

в) придбання поточних інвестицій;

г)
усе вищеперераховане.

79.

Підприємство придбало виробниче обладнання за 300 000 гри. (у тому
числі ПДВ

? грн.), крім того витратило 4 000 грн. на його доставку, 2000
грн.
-
на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації,
Чому дорівнює первісн
а вартість цього обладнання?

а) 256 000 грн.


15

б) 250

000 грн.

в) 300 000 грн.

г) 306

000 грн.

80.

Підприємство "Лідер" обміняло трактор на вантажівку, здійснивши
доплату у сумі 10000 грн. Залишкова вартість трактора 24 000 грн.,
справед
лива вартість
-
32 00
0 грн. Залишкова вартість вантажівки
-
30 000
грн., знос
-
8000грн. Чому дорівнює первісна вартість вантажівки,
отриманої підпри
ємством "Лідер"?

а) 24 000 грн.

б) 32

000 грн.

в) 42

000 грн.

г) 44

000 грн.

81.

Підприємство отримало у фінансову оренду гараж стр
оком на 5 років.
Сума щорічного платежу становить 12 000 грн. та сплачується на початку
року. Ставка відсотка по довгострокових кредитах банку дорівнює 12 %
річних. Чому дорівнює балансова вартість гаража на початку строку
оренди?

а) 60

000 грн.

б) 48 448 грн.

в) 14

861 грн.

г) 67 200 грн.

82.

Підприємство придбало основні засоби за 50 000 грн. у квітні 2010

року, а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного

використання основних засобів
-
5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює

1 000 грн. Чому дорівнює сума амортизації основних засобів за 2010 рік,

розрахована за кумулятивним методом?

а) 8

889 грн.

б) 13

333 грн.

в) 8

167 грн.

г) 16

667 грн.

83.

Підприємство понесло такі витрати у зв'язку з придбанням нерухо
мості:

-
оплата послуг рі
елтера
-
3 000 грн., в.т.ч., з ПДВ;

-
оплата вартості будинку
-
600 000 грн. (у тому числі ПДВ);

-
відрахування до Пенсійного фонду
-
5 000 грн.;

-
оплата нотаріальних послуг
-
200 грн.

Чому дорівнює первісна вартість придбаного будинку?

а) 608 200 грн.

б)
508

200 грн.

в) 505 200 грн.

г) 503 200 грн.

д) 500

000 грн.

84.

Підприємство придбало устаткування у грудні за 100 000 грн. Строк

корисного використання устаткування становить 5 років і воно не має
ліквідаційної вартості. Перші два роки амортизація устаткува
ння
нараховувалася за методом прискореного (подвоюваного) зменшення

16

залишкової вартості, а потім підприємство почало нараховувати
амортизацію за прямолінійним методом. Чому дорівнює сума зносу
устаткування на кінець третього року його експлуатації?

а) 60 0
00 грн.

б) 76

000 грн.

в) 78

000 грн.

г) 84

000 грн.

85.

1 січня 2010 року АТ "ДБК" випустило облігації строком 10 років на
загальну суму 4 000 000 грн. (номінальна ставка 8 відсотків річних).
Облігації були реалізовані за 3 282 980 грн., а ринкова ставка відс
отка
становить 11 %. Відсотки по облігаціях сплачуються двічі на рік: 30
червня та 31 грудня. Витра
ти на відсотки по облігаціях за перше півріччя
2010 року становили, грн.:

а) 361

130.

б) 180

530.

в) 320

000.

г) 160

000.

86.

За якою оцінкою відображаються в б
алансі фінансові інвестиції у боргові
цінні папери:

а) Фактичною собівартістю.

б) Справедливою вартістю.

в) Амортизованою собівартістю.

г) Номінальною вартістю.

87.

Списання собівартості реалізованих фінансових інвестицій
відображається в обліку записом:

а)
Дт 74.1

Кт 14.б) Дт 97.1

Кт 14.в) Дт 79.3

Кт 14.

г) Дт 37.3

Кт 14.

88.

Нарахування дивідендів інвестору за методом участі в капіталі
відображається в обліку записом:

а) Дт 31.1

Кт 14.

б) Дт 37.3

Кт 14.

в) Дт 37.3

Кт 67.1.

г) Дт 14

Кт 67.1.

89.

Списання сум
и премії за методом амортизованої собівартості
відображається в обліку записом:

а) Дт 37.3

Кт 73.2.

б) Дт 14.3

Кт 73.3

в) Дт 95

Кт 14.3.

г) Дт 79.3

Кт 14.3.

90.

Списання суми дисконту за методом амортизованої собівартості
відображається в обліку записом:

а) Дт
37.3

Кт 73.2.

б) Дт 14.3

Кт 73.3


17

в) Дт 95

Кт 14.3.

г) Дт 79.3

Кт 14.3.

91.

Витрати експериментального цеху з випуску нових видів продукції
формуються на рахунку:

а) 23;

б) 91;

в) 92;

г) 94.

92.

На рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» можуть обліковуватися:

а)
Капітальні вкладення на придбання проектно
-
кошторисної
документації;

б) Витрати на придбання нових технологій;

в) Витрати на підготовку нових видів продукції;

г) Витрати на винаходи і рацпропозиції.

93.

Придбання обладнання для оснащення нової технологічної л
інії
відображається записом:

а) Дт 10


Кт 63.

б) Дт 15


Кт 63.

в) Дт 23


Кт 63.

г) Дт 39


Кт 63.

94.

Фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати
діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх
підприємств як єдиної екон
омічної одиниці називається ...:

а) консолідованою звітністю;

б) зведеною звітністю;

в) інвестиційною звітністю;

г) спільною звітністю.

95.

Відповідно до П(С)БО консолідована звітність складається з:

а) Балансу, Звіту про фінансові результати;

б) Звіту про вла
сний капітал, Звіт про рух грошових коштів;

в) Приміток;

г) усе вищеперераховане.

96.

При складанні консолідованої фінансової звітності з активів материнської
компанії вилучається:

а) балансова вартість інвестицій у дочірні підприємства;

б) балансова вартість
необоротних активів;

в) балансова вартість капітальних інвестицій;

г) балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів.

97.

При складанні консолідованої фінансової звітності з пасивів дочірньої
компанії вилучається:

а) частка материнського підприємства у
власному капіталі;

б) балансова вартість довгострокових зобов’язань;

в) балансова вартість короткострокових зобов’язань;

г) балансова вартість кредиторської заборгованості.18

98.

Показник, який свідчить про те, чи у

підприємства достатньо поточних
акти
в
ів для п
огашення поточних зобов’язань, короткострокової
кредиторської заборгованості називається:

а) загальної ліквідності;

б) швидкої ліквідності;

в) абсолютної ліквідності;

г) відносної ліквідності.

99.

Показник, який свідчить про фінансову незалежність товариства
від
кредиторів називається:

а) загальної ліквідності;

б) автономії;

в) структури капіталу;

г) забезпечення власними оборотними коштами.

100.

Показник, який свідчить про можливість підприємством покрити свої
короткострокові та довгострокові зобов’язання власн
им капіталом
називається:

а) загальної ліквідності;

б) автономії;

в) структури капіталу;

г) забезпечення власними оборотними коштами.


19

ЗАДАЧІ


Вправа 1.

4 січня 20
10
року підприємство здійснило обмін старого
автобуса на новий з доплатою грошима в сум
і 31 200 грн.

Нижче наведені дані про старий та новий автобуси:

Старий автобус:

первісна вартість32 000 грн.;

знос

24 000 грн.;

справедлива вартість


6

800 грн.

Новий автобус:

прейскурантна ціна


36 000 грн.

Необхідно:

скласти бухгалтерські записи д
ля відображення обміну автобусів.


Вправа 2.

П
ідприємство придбало споруду за 30 000 грн. Споруда не має
ліквідаційної вартості, а очікуваний строк її експлуатації ста
но
вить 20 років.

Амортизація споруди нараховується за прямолінійним методом. Через 10
рок
ів бу
ло
здійснен
о
капітальний ремонт споруди, вартість якого становила

9 000 грн.

У результаті очікується, що строк експлуатації споруди збільшиться на

2 роки.

Необхідно:

визначити річну суму амортизації споруди після капітально
го ремонту.


Вправа 3.

Об'єкт основних засобів має первісну вартість 40 000 грн., а
сума його зносу на дату переоцінки становила 10 000 грн.

У результаті переоцінки балансова вартість об'єкта була уцінена до

21 000 грн. Під час наступної перео
цінки справедлива вартість об'єкта зросла до
32 000 грн.

На цей момент балансова вартість об'єкта дорівнювала 20 000 грн., а сума
зносу
-
8 000 грн.

Необхідно:

скласти відповідні бухгалтерські записи для відображення переоцінок
об'єкта основних засобів.


В
права 4.

1 січня 20
10
року ТОВ "Аск
о
" отримало обладнання від фірми
"
Рута
" на умовах фінансової оренди.

Термін оренди
-
5 років, сума щорічного платежу
-
10 000 грн. (без ПДВ),
а ставка орендного відсотка
-
8 % річних.

Строк корисного використання обладнан
ня становить 5 років, а його
справедлива вартість дорівнює теперішній вартості мінімальних орендних
платежів.

Орендні платежі сплачуються раз на рік (у кінці року).


20

Необхідно:

-
скласти таблицю, що відображає щорічні платежі за обладнання і
відсотки протя
гом терміну оренди;

-

зробити
бухгалтерські записи в обліку ТОВ "Аск
о
", що пов'язані з

орендою обладнання в 20
10
році.


Вправа 5.

31 грудня
200
6
року підприємство придбало три машини для
цеху № 7, про які є така інформація:


з/п

Показник

Машина 1

Машина
2

Машина 3

1.

Метод амортизації


Прямолінійний

Кумулятивний

Прискореного зменшення
залишкової вартості

2.

Первісна вартість, грн.

19 000

50 000

80 000

3.

Ліквідаційна вартість,
грн.

1 000

5 000

8 000

4.

Очікуваний строк
експлуатації, років

6

5

8

5.

Да
та вибуття

30.09.20
10
р.

31.12.20
10
р.

31.12.20
10
р.

6.

Дохід від продажу,
грн.

0

29

000

48

000

Машина 1 була повністю знищена внаслідок повені, а машини 2 і 3 були

продані, оскільки підприємство вирішило взяти в оренду більш сучасні та

продуктивні машин
и.

Необхідно скласти бухгалтерські записи, пов'язані з придбанням,
амортизацією та ви
буттям машин.


Вправа 6
.

ВАТ «Техінмаш»

вирішило впровадити у виробництво
принципово нові види
електрообладнання
. Для підготовки виробництва до
випуску нової продукції пі
дприємством протягом
12
місяців здійснені такі
витрати:

1.

Нарахована заробітна плата дизайнерам за розробку нового
світильника та виготовлення об’ємної моделі


19700
грн.

2.

Нарахована заробітна плата працівникам конструкторського і
технологічного відділів з р
озробку креслень та технології
виготовлення нової моделі світильника

14600 грн.

3.

Нараховані обов’язкові внески на різні види соціального страхування
за діючими тарифами
-
? (загальний розмір нарахувань прийняти
рівним 40%).

4.

Списані різні матеріали, викори
стані при виготовлені моделі нового
світильника на суму
14200
грн.

5.

Списана частина витрат на підготовку та освоєння нової продукції
-
?
(суму обчислити за такими даними: плановий обсяг випуску продукції

10

000 шт., фактично виготовлено


60
0 шт. світильн
иків).

За наведеними даними
необхідно
: 1)
Зробити
облікові записи. 2)
Обчислити загальну суму витрат на підготовку нового виробництва та суму
витрат, яку необхідно списати за місяць.


21

Вправа 7.

Кондитерська фабрика «Рута» розробила нову рецептуру та
технол
огію виготовлення шоколадних цукерок, для чого були здійснені такі
витрати:

1.

Нарахована зарплата технологам

6000 грн.

2.

Обчислені обов’язкові внески на державне соціальне страхування за
діючими нормами від суми нарахованої з/п
-
?

3.

Списана частина загальнови
робничих витрат, які відносяться до
розробки нової технології

1100 грн.

4.

Використані основні та допоміжні матеріали на суму 1850 грн.

5.

Нову рецептуру затверджено та передано для впровадження
-
?
(вартість обчислити !).

6.

Нараховано знос створено об’єкта інт
електуальної власності
-
? (суму
обчислити з урахуванням очікуваного терміну застосування технології
протягом 2 років).

На основі наведених господарських операцій необхідно:

1.

Скласти облікові записи.

2.

Обчислити суму зносу за перший місяць використання створе
ного
об’єкта інтелектуальної власності (нової технології виготовлення
цукерок).


Вправа 8.
ПП «Альфа» у січні 20
10
року придбало пакет акції ВАТ
«
Бета
» на суму
8
0

000 грн., що становить 3
5
% статутного капіталу даного
товариства (оплата проведена з поточно
го рахунка). За результатами
господарської діяльності ВАТ «
Бета
» отримало чистий прибуток в сумі 500

000
грн., з якого 50 % направлено на виплату дивідендів.

За наведеними даними
необхідно
:

1.

Зробити відповідні розрахунки та обчислити балансову вартість
фіна
нсової інвестиції ПП. «Альфа» на кінець 20
10
року, обчислити
суму дивідендів, належних до виплати.

2.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з придбання
акцій ПП. «Альфа», нарахування дивідендів та збільшення балансової
вартості інвестиції на
кінець 20
10
року.


Вправа
9
.

15 липня 20
10
року підприємство "Обрій" купило 3 000 акцій
підприємства "Енерго". Ціна придбання, включаючи брокерські гонорари та
інші витрати, склала 4200 грн. Номінальна вартість акції
-
1,2 грн.

15 грудня 20
10
року отриман
і дивіденди у розмірі 30 % від номінальної
вартості акції.

30 грудня 20
10
року продано 2 000 акцій підприємства "Енерго"
по 2 грн.
за
акцію.

31 грудня 20
10
року ринкова вартість акцій не змінилася і
становила 2 грн.

Необхідно:


-

скласти записи в бухгалтер
ському обліку підприємства "Обрій",
пов'язані з обліком короткострокових інвестицій за 20
10
рік;

-
визначити балансову вартість інвестицій на 31 грудня 20
10
року.


22

Вправа
10
.

8 січня 20
10
року підприємство "Бриз" придбало 15 000
простих акцій із 50 000 випу
щених підприємством "Море" як довгострокові
інвестиції. Було сплачено по 2 грн. за акцію. У фінансових звітах за 20
10
рік
підприємство "Море" показало чистий дохід у розмірі 20 000 грн. (інших змін у
капіталі немає). 31 грудня 20
10
року "Море" оголосило і
сплатило дивіденди по
0,5 грн. за акцію.

Необхідно:

-
в
изначити метод обліку довгострокових інвестицій, який має
застосовувати підприємство "Бриз";

-
навести бухгалтерські проводки підприємства "Бриз", пов'язані з
обліком довгострокових інвестицій за 20
10

рік;

-
визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 31.12.20
10
р.


Вправа
11
.

15 грудня 200
8
року підприємство "Обрій" придбало як
довгострокові інвестиції 15 облігацій підприємства
„Дюна”
номінальною
вартістю 15 000 грн. за 18 000 грн. Обліг
ації мають установлену ставку
процентів 6 %, які будуть сплачуватися кожного року 31 грудня. Облігації
мають бути погашені через 6 років
-
31 грудня 20
14
року.

Необхідно:

-

зробити розрахунок амортизації премії облігацій до моменту їх
погашення;

-
визначит
и балансову вартість облігацій на 31 грудня 20
10
року;

-
скласти записи, пов'язані з обліком облігацій за 20
10
рік.


Вправа
12
.

Підприємство
„Нота”
випустило 01.03.20
10
р. облігаційну
позику на 5 років за ставкою 8 %. Номінал облігації
-
1 000 грн., відсот
ки
сплачуються раз на рік 1 березня.

Необхідно підрахувати:

1) чому дорівнює продажна ціна облігації, якщо необхідний рівень
доходу (ринкова ставка відсотку) складає 15 %?

2) якою б була продажна ціна облігації, якби необхідний дохід знизився
до 12 %, 8 %?

3) якби номінальний дохід дорівнював 15 % замість 8 %, якою б була
ринкова вартість облігації на умовах пункту 1)?

4) якби дохід за подібними цінними паперами знизився до 8 %, що
сталося б
з
продажною ціною (ринковою вартістю) облігації?


Вправа 1
3
.
Проан
алізуйте ситуацію:
Вам винні певну суму грошей.
01.01.20
10
р. боржник запропонував Вам вибір
-
або отримати 4 тис. грн.
готівкою відразу, або відразу тільки 1 200 грн., а потім по такій же сумі на
початку кожного з трьох наступних років.

Ринкова ставка від
сотка
-
10 %.
23

Прийміть рішення:якою повинна бути вартість грошей, щоб Ваш вибір змінився на
протилеж
ний?чи зміниться Ваш вибір, коли платежі з початку трьох наступних років
бу
дуть перенесені на кінець кожного року?


Вправа 1
4
.

Підприємству потріб
ен кредит у сумі 2 млн. грн. на 5 років, за
яким можливо звернутися до двох банків.

Банк А надає позику під
3
0 % річних із щорічним погашенням у кінці
року 1/5 суми позики.

Банк Б пропонує позику під
2
6 % річних, погашення рівними щорічними
платежами, що в
ключають погашення кредиту і відсотки за нього.

Необхідно:

-

знайти вартість банківського кредиту при щорічному погашенні 1/5
позики;

-

скласти графік погашення позики банку А*;

-

знайти вартість банківського кредиту при погашенні відсотків і позики
методом ануї
тету;

-

скласти графік погашення позики банку Б*;

-

зробити висновки із порівняння умов надання і погашення позики
двома банками.

* Рекомендується складати графік погашення шляхом заповнення таблиці.


Рік

Відсотки
зарік, грн.

Погашення
позики, грн.

Щорічний
пл
атіж, грн.

Заборгованість на
кінець року, грн.


Вправа 1
5
.

Фірма випустила облігації номіналом 100 грн. Загальний
обсяг позики становить 5 млн. грн.

Дата випуску позики 01.04.20
10
р., дата погашення облігацій через 8
років
-

31.03.20
1
8
р. Номінальна ставк
а по облігаціях
-
12 % річних; виплата
відсотків раз на рік
-
31.03 кожного року.

Усі облігації були фактично продані
01.06.20
10
р. за ринковою ціною при ринковій ставці відсотка 14 %.

Необхідно
скласти наведену нижче таблицю, при цьому:

-

визначити, за якою
ціною були продані облігації?

-

визначити суму знижки чи премії, отриманої при продажу. Протягом
якого періоду вони будуть амортизовані?

-

скласти графік погашення позики, амортизації знижки або премії;

-

підрахувати суму коштів, отриманих фірмою від продажу об
лігацій
01.06.20
10
р.;

-

скласти бухгалтерські записи, що будуть зроблені фірмою
01.06.20
10

р. щодо продажу облігацій;

-

скласти бухгалтерський запис, що буде зроблений 31.03.20
11
р. щодо
першої сплати відсотків і нарахування амортизації знижки (премії);


24

-

показ
ати, як витрати на сплату відсотків і облігації до сплати мають
бути показані у фінансовій звітності фірми на 31.12.20
10
р.?


Вправа 1
6
.

Фірма "Барт" 02.01.20
10
р. випустила облігації на загальну
суму 2 млн. грн. з терміном погашення через 4 роки.


Ставка
відсотку
за
облігація
ми

-
15%. Відсотки сплачуються раз на рік
31.12. Облігації було продано за курсом 105 %.

Необхідно:

-

розрахувати ціну продажу облігацій і розмір премії;

-

визначити повну доходність облігаційної позики;

-

скласти графік погашення позики;

-

ск
ласти бухгалтерський запис, що буде зроблений фірмою 02.01.20
10
р.;

-

відобразити на рахунках виплату відсотків і амортизації премії на
кінець 20
11
р.


Вправа 1
7
.

Витрати підприємства на розміщення облігаційної позики на
8 років 01.04.20
10
р. склали 56 тис.
грн.

Необхідно:

-

зробити бухгалтерські записи при розміщенні облігацій;

-

списати витрати на розміщення позики за 20
10
рік;

-

відобразити у фінансовій звітності суму амортизації витрат на
розміщенні

позики і неамортизований їх залишок на 31.12.20
10
р.


Вправа 1
8
.
Підприємство „Лада” 1
січня

20
10
року придбало 25

000 акцій
підприємства „Мрія” за ціною 2,5 грн. за акцію на загальну суму
37 500 грн., номінальна вартість акції

1 грн.
На дату продажу своїх акцій
підприємство „Мрія” ма
ло 65

200 випущених простих акцій. За 20
10
рік
підприємство „Мрія” оголосило прибуток 10

000 грн. (інших змін у капіталі
немає) і дивіденди в розмірі 3

000 грн.

Необхідно:

-

визначити метод, за яким повинно здійснювати облік підприємство
„Мрія”;

-

скласти необ
хідні розрахунки і бухгалте
рські записи.


Вправа 19.
31 грудня 2006 року ВАТ придбало за 640 000 грн.
обладнання, амор
тизацію якого нараховувало за прямолінійним методом,
виходячи з 8 років строку корисного використання та нульової ліквідаційної
вартості.
1 січня 2010 року керівництво ВАТ переглянуло строк корисного
використання. Тепер він становить 6 років. Яку суму зносу буде відображено у
Балансі ВАТ на 31 грудня 2010 року, якщо ліквідаційна вартість обладнання
залишилася нульовою, і метод нарахування а
мортизації не змінився?
Скласти
бухгалтерські записи.25

Вправа 20.
Підприємство придбало програмне забезпечення 1 січня 2010
року за 2500 грн., оцінило строк його корисного використання в 5 років, а
ліквідаційну вартість
-
як нульову. Для нарахування аморти
зації
нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод. Якою буде
залишкова вартість програмного забезпечення на 31 грудня 2010 року?
Скласти
бухгалтерські записи.


Вправа 21.
Первісна вартість обладнання на 31 грудня 2010 року
становила 20 000 гр
н., а знос
-
8 000 грн. Справедлива вартість обладнання на
цю дату становила 24000 грн. Підприємство прийняло рішення про переоцінку
об
ладнання. Чому дорівнює переоцінена сума зносу обладнання на 31 грудня
2010 року?
Скласти бухгалтерські записи.


Вправа
22
.

На основі балансу і звіту про фінансові результати
розрахувати показники прибутковості по підприємствах “А”,”Б”,”В”.
Проаналізувати показники з позиції визначення інвестиційної привабливості
підприємств.


Вправа
2
3
.
На основі балансу і звіту про фінанс
ові результати
розрахувати показники оборотності активів по підприємствах “А”,”Б”,”В”.
Проаналізувати показники з позиції визначення інвестиційної привабливості
підприємств.


Вправа
2
4
.
На основі балансу і звіту про фінансові результати
розрахувати показн
ики фінансової стабільності по підприємствах “А”,”Б”,”В”.
Проаналізувати показники з позиції визначення інвестиційної привабливості
підприємств.


Вправа
2
5
.
На основі балансу і звіту про фінансові результати
розрахувати показники ліквідності по підприємств
ах “А”,”Б”,”В”.
Проаналізувати показники з позиції визначення інвестиційної привабливості
підприємств.

26

Баланси підприємств

Підпр. А

Підпр. Б

Підпр. В

Актив

код
ряд.

на поч.
періоду

на кін.
періоду

на поч.
періоду

на кін.
періоду

на поч.
пері
оду

на кін.
періоду

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

10

400

300

200

200

первісна вартість

11

600

600

200

200

знос

12

200

300

Незавершене будівництво

20

16316

1750
0

2100

1
4100

1
26300

1
28100

Основні засоби:

залишкова вартість

30

3
7600

3
7900

1
4100

4500

6
3400

5
9700

первісна вартість

31

4
6800

4
8300

2
1300

12400

213700

190800

знос

32

9200

10400

7200

7900

1
5
0300

1
3
1100

Довгострокові фінансові
інвестиції

40

5240

7400

2430

9160

Усього по розділу I

80

5
9556

6
3100

1
8830

27960

189700

18
7800

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси:

виробничі запаси

100

13200

29000

6070

8300

62300

41700

незавершене виробництво

110335917
8000

65700

30100

го
това продукція

130

1
9800

2
8600

1
500

31000

товари

140

1420

1200

320

320

12500

6900

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

2
6
4600

9
3200

3900

82600

24000

3
9700

первісна вартість

161

2
6
5800

9
3960

40
20

82990

24960

4
1600

резерв сумнівних боргів

162

1200

760

120

390

960

1900

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

17024

76

9008320

за виданими авансами

180

3800

18400

8217600

18300

з внутрішніх розрахунків

20078600

2800

7800

39000

46000

Інша поточна дебіторська
заборгованість

210

29

38

76

216

286

380

Поточні фінансові інвестиції

220

390

470

7200

9410

1240

3670

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

4090

7300

420

340

38840

17840

в інозе
мній валюті

24093700

26800

28900

Інші оборотні активи

250

4240

460

2400Усього за розділом II

260

31156
9

290883

25583

3
12586

278266

241810

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ
ПЕРІОДІВ

270

БАЛАНС

280

3
7
1125

3
5
3983

44413

3
40546

46796
6

429610


27


Підпр. А

Підпр. Б

Підпр. В

Пасив

код
ряд.

на поч.
періоду

на кін.
періоду

на поч.
періоду

на кін.
періоду

на поч.
періоду

на кін.
періоду

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капiтал

300

3
8000

3
8000

1
4
900

111400

200000

200000

Додатковий вк
ладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

31
700

31200

2930

17830

38400

3
6300

Резервний капітал

340

6000

6000

2
0000

30000

Нерозподілений прибуток (збиток)

350

9320

9490


4583

22
680

1
7600

12
800

Неоплачений капітал

360

3000

3000

Вилучений капітал

370

5000Усього за розділом I

380

7
4020

8
1690

1
7413

151910

276000

279100

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

3200

2400

Цільове фінансування

420

13216

7300

Усього за розділом II

430

16416

9700

0

0

0

0

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

17000

17000

30000


Інші довгострокові зобов'язання

450

6000

68300

Усього за розділом III

480

17000

17000

6000

68300

30000

0

IV.
ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

3100

5200

5000

4
5000

3
0000

50000

Кредиторська заборгованість за товари
(роботи, послуги)

510

71
789

1
0
5593

10100

34136

45666

3
9410

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

980
00

66000

1
100

2
100

5300

4100

з бюджетом

550

4
4000

5
6000

1600

6300

18000

23000

з позабюджетних платежів

560

200

300

зі страхування

570

1700

800

800

6000

25000

7000

з оплати праці

580

2500

1700

1800

23000

44000

21000

з учасниками

590

з внутрішніх розрахунків

600

32400

6000

Інші поточні зобов'язання

610

2000

4000

600

3800

4000

6000

Усього за розділом IV

620

263689

245593

21000

1
20336

1
61966

1
50510

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ
ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

3
7
1125

3
5
3983

4441
3

3
4
0546

467966

4
2961028


Звіти про фіна
н
сові результати (витяг)

Підпр. А

Підпр. Б

Підпр. В

Показники

код
ряд.

на поч.
періоду

на кін.
періоду

на поч.
періоду

на кін.
періоду

на поч.
періоду

на кін.
періо
ду

Доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1
5
0000

2
52
000

66
000

87
000

10
8
000

96
000

Податок на додану вартість

015

25
000

4
20
00

110
00

14500

1
8
000

16
000

Чистий доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

0
35

125
000

2
10000

55000

72500

90000

80000

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

040

75450

134900

43550

4
5700

62700

55100

Валовий:Прибуток

050

49550

75100

11450

26800

27300

24900

збиток

055

Інші операці
йні доходи

060

6000

9400

8500

5200

11300

4200

Адміністративні витрати

070

26700

43600

5600

9000

15
000

2000

Витрати на збут

080

13350

21800

2800

4500

5000

1000

Інші операційні витрати

090

7300

7600

8400

5900

7600

5
400

Фінансові результати від операційно
ї
діяльності:Прибуток

100

8200

11500


3150

12600

11
000

20
700

збиток

105
Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

3
400

8
500

7
500

13400

1
7
500

1
3
000

Фінансові витрат
и

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

1500

7500

6400

500

3500

3200

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:прибуток

170

10100

12500

4250

25500

25000

3
0500

збиток

175
Податок на прибуток від звичайної
діяльності

175

2500

3300

1050

6100

6500

7625

Фінансові результати від звичайної
діяльності:

180

прибуток

190

7600

9200

3200


19400

18500

15300

збиток

195
Надзвичайні:доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:прибуток

220

7600

9200


3200

19400

18500

22875

збиток

225
Приложенные файлы

  • pdf 14781560
    Размер файла: 249 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий