Нарисна геометрія та інженерна графіка Робочий..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія технології машинобудування, метрології та інженерної графіки

Затверджено
Методичною радою коледжу
Протокол № ____від _________2012р


«Нарисна геометрія та інженерна графіка»,
«Інженерна графіка»,
«Нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для проведення практичних занять
Розділ «Нарисна геометрія»
для студентів 1 курсу технічних спеціальностей


Укладачі: Лоскот Л.В., викладач вищої категорії;
Смілик Н.К., викладач другої категорії

Розглянуто і схвалено
на засіданні циклових комісій: технології транспорту та виробництва двигунів
Протокол № __ від ___2012р
Голова циклової комісії
________________ В.А.Насальський

Розглянуто і схвалено
на засіданні циклової комісії технології машинобудування, метрології та інженерної графіки
Протокол № 6 від 05.01.2012р
Голова циклової комісії
_______________________ М.А.Стаднік

Електротехніки, електромеханіки та технології зварювального виробництва


Протокол № __ від __.__2012р
Голова циклової комісії
______________ Л.П Недоімченкова.


Металознавства та природничих дисциплін
Протокол № __ від ___2012р
Голова циклової комісії
__________________ Т.І.ОмелькінаХарків
2012
УДК – 744:004(075.8) Н - 28
ББК – 30.11я73 32.973я73
В –

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для проведення практичних занять з дисциплін: «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка». Розділ «Нарисна геометрія»
для студентів 1 курсу спеціальностей:
5.07010601 Обслуговування транспортних засобів високої прохідності;
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
5.05040301 Термічна обробка металів;
5.05050401 «Зварювальне виробництво»;
5.05050306 «Виробництво двигунів»;
5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».Укладачі: Лоскот Л.В., Смілик Н.К. Харків, ХМК, 2012. - 40 с

Рекомендовано методичною Радою коледжу
Протокол № ____ від __________________Рецензент: викладач вищої категорії, голова обласного методичного
об’єднання викладачів креслення ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Дука Т.О.©Харківський машинобудівний коледж, 2012
Зміст

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc314812564" 14Модуль 1 13 PAGEREF _Toc314812564 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc314812565" 14Практичне заняття 1 13 PAGEREF _Toc314812565 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc314812566" 14Шрифт креслярський. Основний напис. 13 PAGEREF _Toc314812566 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc314812567" 14Практичне заняття 2 13 PAGEREF _Toc314812567 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc314812568" 14Виконання ліній креслення 13 PAGEREF _Toc314812568 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc314812569" 14Практичне заняття 3 13 PAGEREF _Toc314812569 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc314812570" 14Геометричні побудови 13 PAGEREF _Toc314812570 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc314812571" 14Практичне заняття 4 13 PAGEREF _Toc314812571 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc314812572" 14Нанесення розмірів на зображенні деталі «Вал» 13 PAGEREF _Toc314812572 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc314812573" 14Практичне заняття 5 13 PAGEREF _Toc314812573 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc314812574" 14Нанесення розмірів на зображенні деталі «Вал» 13 PAGEREF _Toc314812574 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc314812575" 14Практичне заняття 6 13 PAGEREF _Toc314812575 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc314812576" 14Нанесення розмірів на зображенні деталі «Пластина» 13 PAGEREF _Toc314812576 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc314812577" 14Модуль 2 13 PAGEREF _Toc314812577 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc314812578" 14Практичне заняття 7 13 PAGEREF _Toc314812578 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc314812579" 14Побудова комплексного кресленика точки, прямої 13 PAGEREF _Toc314812579 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc314812580" 14Практичне заняття 8, 9 13 PAGEREF _Toc314812580 \h 14201515
13 LINK \l "_Toc314812581" 14Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур 13 PAGEREF _Toc314812581 \h 14201515
13 LINK \l "_Toc314812582" 14Практичне заняття 10, 11 13 PAGEREF _Toc314812582 \h 14241515
13 LINK \l "_Toc314812583" 14Проектування піраміди 13 PAGEREF _Toc314812583 \h 14241515
13 LINK \l "_Toc314812584" 14Практичне заняття 12 13 PAGEREF _Toc314812584 \h 14251515
13 LINK \l "_Toc314812585" 14Проектування конуса 13 PAGEREF _Toc314812585 \h 14251515
13 LINK \l "_Toc314812586" 14Проектування призми, циліндра 13 PAGEREF _Toc314812586 \h 14271515
13 LINK \l "_Toc314812587" 14Практичне заняття 14 13 PAGEREF _Toc314812587 \h 14291515
13 LINK \l "_Toc314812588" 14Проектування групи геометричних тіл 13 PAGEREF _Toc314812588 \h 14291515
13 LINK \l "_Toc314812589" 14Модуль 3 13 PAGEREF _Toc314812589 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc314812590" 14Практичне заняття 15 13 PAGEREF _Toc314812590 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc314812591" 14Побудова комплексного кресленика моделі з натури 13 PAGEREF _Toc314812591 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc314812592" 14Практичне заняття 16 13 PAGEREF _Toc314812592 \h 14341515
13 LINK \l "_Toc314812593" 14Побудова комплексного кресленика моделі за двома заданими 13 PAGEREF _Toc314812593 \h 14341515
13 LINK \l "_Toc314812594" 14Практичне заняття 17 13 PAGEREF _Toc314812594 \h 14371515
13 LINK \l "_Toc314812595" 14Побудова комплексного кресленика моделі за двома заданими 13 PAGEREF _Toc314812595 \h 14371515
13 LINK \l "_Toc314812596" 14Практичне заняття 18 13 PAGEREF _Toc314812596 \h 14391515
13 LINK \l "_Toc314812597" 14Побудова комплексного кресленика моделі з натури 13 PAGEREF _Toc314812597 \h 14391515
15
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочий зошит з дисциплін: «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка». (розділ «Нарисна геометрія») розроблений у відповідності до навчальних програм відповідних спеціальностей. Робочий зошит є важливим інструментом у навчально-виховному процесі та застосовується для підготовки та проведення практичних занять в ході вивчення дисципліни.
Метою практичних занять є формування способів діяльності та творчих здібностей щодо оформлення креслеників; нанесення розмірів на креслениках; застосовуючи методи геометричного креслення будувати багатокутники, спряження, овали; вміти будувати аксонометричні проекції геометричних тіл та моделей; виконувати необхідні зображення заданих технічних моделей.
Під час виконання практичних завдань студенти мають можливість вивчити теоретичні положення дисципліни, використати їх на практиці та проаналізувати отримані результати. В ході виконання завдань у студентів формуються уміння спостерігати, порівнювати, співставляти, аналізувати, робити висновки й узагальнення, самостійно розв’язувати завдання та робити висновки та узагальнення.
Такий підхід до вивчення дисципліни дає можливість самостійно розв’язувати задачі під керівництвом викладача, на основі аналізу геометричної форми деталі, обирати раціональні методи побудови зображення геометричних тіл та моделей, визначати необхідну кількість та склад зображень на кресленику, формує у студентів розуміння необхідності створення зображень на креслениках за правилами нарисної геометрії та проекційного креслення з метою грамотного виконання конструкторської документації як основи технічного спілкування фахівців.
Робочий зошит включає практичні роботи І, ІІ та ІІІ модулів (15 практичних занять)
З метою активізації пізнавальної діяльності, перевірки теоретичних і практичних знань з теми, студент має самостійно відповісти на запитання, які складають підготовчу частину практичного заняття. Перед тим, як приступити до виконання завдання студент повинен обов’язково ознайомитись з матеріалом лекції та підручника з визначеної теми.
Студент відповідає на питання для самоконтролю та виконує графічну частину завдання в аудиторії під керівництвом викладача.
Модуль 1
«Графічне оформлення креслеників»
для студентів спеціальностей ОВА, ТЗ
«Основи креслення (правила виконання креслеників)»
для студентів спеціальності МЕП
«Геометричне креслення»
для студентів спеціальностей ЗВ, ВД, ТОМ

Практичне заняття 1

Шрифт креслярський. Основний напис.

Завдання. Керуючись положеннями ГОСТ 2.304-81 «Шрифти креслярські» за зразком виконати титульний лист робочого зошита

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для практичних занять
Розділ «Нарисна геометрія»


Виконав студент гр. ________________

__________________________________

Перевірив викладач

__________________________________Харків _______
Практичне заняття 2

Виконання ліній креслення
Завдання. Відповідно до вимог ГОСТ 2.301-68 «Формати», ГОСТ 2.303.68 «Лінії» виконати рамку, основний напис, лінії креслення за зразком.

Питання для самоконтролю
Керуючись положеннями ГОСТ 2.303-68 «Лінії» доповніть таблицю:

Назва
Товщина лінії
Накреслення
Основне призначення


1
S=0,51,42


Лінії .розмірні і виносні
Лінії штриховки
Лінії - виноски
Полки ліній-виносок

3 Суцільна хвиляста
4
S/3S/25
S/3S/26 Штрих-пунктирна потовщена лінія


Лінії для позначення поверхонь, які підлягають термічній обробці або покриттю

7


Практичне заняття 3

Геометричні побудови
Завдання.
1 За алгоритмом, наведеним у методичних вказівках до виконання практичного завдання, розділити кола на 3, 4, 5, 6 частин, та побудувати правильні многокутники на їх основі.
·2 За алгоритмом, наведеним у методичних вказівках до виконання практичного завдання, побудувати овали.


Питання для самоконтролю

Рисунок 1 – Корпус

№ питання
Контрольні питання
Варіант відповіді

1
Вкажіть назву лінії, яка позначена на рисунку 1 цифрою 2
А Штрих-пунктирная тонка.
Б Штрих-пунктирна потовщена
В Штрихова
Г Розімкнена
Д Тонка

2
Вкажіть призначення суцільної тонкої лінії
А Лінії конуру.
Б Лінії позначення січної площини.
В Лінії штриховки
Г Лінії невидимого контуру
Д Вісьові лінії

3
Знайдіть відповідність між позначенням і розміром формату:
а-210х297
1-А4

б-420х297
2-А1

в-594х840
3-А3


А – а-3; б-2; в-1
Б –а-2; б-3; в-1
В –а-1; б-2; в-3
Г –а-3; б-1; в-2
Д – а-1; б-3; в-2

4
Назвіть формат, на якому основний напис розташовують тільки поздовж короткої сторони
А А2.
Б А3.
В А4
Г А1
Д А0

5
Вкажіть, якої довжини виконують штрихи лінії 6 (рисунок 1)

А 2 – 8
Б 5 – 30
В 8 – 20
Г 10 – 20.
Д 3 – 5

6
Вкажіть, якою повинна бути відстань між штрихами лінії 2 (рисунку 1)
А. 2 – 8
Б 5 – 30
В 8 – 20
Г 10 – 20.
Д 3 – 5

Відповіді занесіть до таблиці 1
Таблиця 1
1
2
3
4
5
6
Практичне заняття 4

Нанесення розмірів на зображенні деталі «Вал»
Завдання. Дотримуючись положень ГОСТ 2.307-68 нанесіть лінійні розміри на контури деталі «Вал»
1 Нанесіть розміри фасок та лінійні розміри:
а) координатним способом


б) ланцюговим способомПитання для самоконтролю

№ питання
Контрольні питання
Варіант відповіді

1
Оберіть правильну відповідь: лінійні розміри на креслениках вказують в:
А. см.
Б. км.
В. мм.
Г мкм
Д град.

2
Оберіть правильну відповідь: мінімальна відстань між розмірною лінією та лінією контуру деталі
А 20
Б 15
В 10
Г 3
Д 5

3
Оберіть правильну відповідь: виносні лінії виходять за розмірну лінії на
А 35
Б 510
В 1012
Г 12
Д не виходятьВідповіді занесіть до таблиці 2
Таблиця 2

1
2
3


Практичне заняття 5

Нанесення розмірів на зображенні деталі «Вал»
Завдання. Дотримуючись положень ГОСТ2.307-68 нанесіть необхідні розміри на контур деталі «Вал».
Питання для самоконтролю

Назвіть елементи кресленика деталі, яка зображена на рисунку 2
1 _____________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________Рисунок 2 - ПластинаПрактичне заняття 6

Нанесення розмірів на зображенні деталі «Пластина»
Завдання. Дотримуючись положень ГОСТ2.307-68 нанесіть лінійні розміри на контур деталі «Пластина».


Питання для самоконтролю
Вкажіть кресленик, на якому правильно нанесені розміри

1
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415


А
Б
В
Г

213 EMBED PBrush 1415


А
Б
В
Г

3
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415


А
Б
В
Г

4


13 EMBED PBrush 1415А
Б
В
Г

5
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415


А
Б
В
Г

6
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415


А
Б
В
Г

7
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415


А
Б
В
Г


Відповіді занесіть до таблиці 3
Таблиця 3
1
2
3
4
5
6
7

Модуль 2
«Основи нарисної геометрії»
для студентів спеціальностей ОВА, ТЗ, ВД, МЕП
«Проекційне креслення»
для студентів спеціальностей ЗВ, ТОМ

Практичне заняття 7

Побудова комплексного кресленика точки, прямої

Завдання.
1 Використовуючи наочне зображення побудуйте комплексний кресленик точки А


2 Використовуючи комплексний кресленик, побудуйте наочне зображення точки Б.

Питання для самоконтролю

На заданих вісях побудуйте проекції точок, які мають координати: А(50, 10, 20); В(40, 0, 20); С(30, 20, 5); D(10. 30. 10); E(20, 15, 0).

Визначте положення точок A, B, C, D, E відносно прямої l. Відповіді занесіть до таблиці 4

Рисунок 3 Комплексний кресленик прямої l

Таблиця 4

1
Вкажіть, яка точка згідно рисунку 3 належить прямій l


2
Вкажіть, яка точка згідно рисунку 3 розташована над прямою l


3
Вкажіть, яка точка згідно рисунку 3 розташована під прямою l


4
Вкажіть, яка точка згідно рисунку 3 розташована перед прямою l


5
Вкажіть, яка точка згідно рисунку 3 розташована за прямою l


Практичне заняття 8, 9

Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур
Завдання. Використовуючи положення ГОСТ 2.317-69, за алгоритмом, наведеним у методичних вказівках до виконання практичного завдання побудуйте аксонометричні проекції геометричних фігур: прямокутника в площинах П1, П2, П3; трикутника в площинах П1, П2, П3; шестикутника в площинах П1, П2, П3 та кола діаметром 50 мм в площинах П1, П2, П3
1

Практичне заняття 10, 11

Проектування піраміди

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення виконати комплексний кресленик піраміди, аксонометричну проекцію, побудувати задані проекції точок, що належать поверхням геометричного тіла. Визначити переріз геометричного тіла заданою січною площиною, натуральну величину перерізу.Практичне заняття 12

Проектування конуса

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення за заданими проекціями виконати комплексний кресленик конуса, аксонометричну проекцію, побудувати задані проекції точок, що належать поверхням геометричного тіла. Визначити переріз геометричного тіла заданою січною площиною, натуральну величину перерізу.
Питання для самоконтролю
Рисунок 4 Модель технічна

За заданою графічною умовою (рисунок 4) заповніть таблицю 5

Таблиця 5

1 Вкажіть, яка з точок знаходиться найближче до спостерігача


2 Вкажіть , яка з точок найнижча


3 Вкажіть, яка з точок найвища


4 Вкажіть, яка з точок знаходиться найдальше від спостерігача


5 Вкажіть, яка з точок належить похилій площиніПрактичне заняття 13

Проектування призми, циліндра
Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення виконати комплексний кресленик призми та циліндра, аксонометричну проекцію, побудувати задані проекції точок, що належать поверхням геометричного тіла. Визначити переріз геометричного тіла заданою січною площиною, натуральну величину перерізу.


Практичне заняття 14

Проектування групи геометричних тіл

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення виконати комплексний кресленик та аксонометричну проекцію групи геометричних тіл. Побудувати задані проекції точок, що належать поверхням геометричних тіл.


Модуль 3
«Комплексні кресленики моделей»
для студентів спеціальностей ОВА, ТЗ, ТОМ, ЗВ
«Проекційне креслення »
для студентів спеціальності ВД

Практичне заняття 15

Побудова комплексного кресленика моделі з натури

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та проекційного креслення побудувати комплексний кресленик моделі з натури за індивідуальним завданням.

Питання для самоконтролю
Знайдіть відповідність між аксонометричною проекцією та заданими фронтальною і горизонтальною проекцією моделі. Відповіді занесіть до таблиці 6
13 EMBED PBrush 1415

13 EMBED PBrush 141513 EMBED PBrush 1415
Таблиця 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9Практичне заняття 16

Побудова комплексного кресленика моделі за двома заданими

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення за заданими проекціями моделі побудувати третю, нанести необхідні розміри, виконати аксонометричну проекцію.Питання для самоконтролю.

Знайдіть відповідність між заданими проекціями моделі та її аксонометричною проекцією. Відповіді занесіть до таблиці 7


Таблиця 7

1
2
3
4
5
6
Практичне заняття 17

Побудова комплексного кресленика моделі за двома заданими

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення за індивідуальним завданням виконати комплексний кресленик моделі 2, нанести необхідні розміри, виконати аксонометричну проекцію.
Питання для самоконтролю.
Знайти проекції заданих точок, що належать поверхням моделі.
Питання для самоконтролю.

Знайдіть профільну проекцію заданої моделі. Відповіді занесіть до таблиці 8
Таблиця 8

А
Б
В
Г
Д
Практичне заняття 18

Побудова комплексного кресленика моделі з натури

Завдання. Використовуючи закони нарисної геометрії та правила проекційного креслення за аксонометричною проекцією моделі побудувати комплексний кресленик, нанести необхідні розміри.

Питання для самоконтролю.
Знайти проекції заданих точок, що належать поверхням моделі.


Питання для самоконтролю.

Знайдіть відповідність між комплексним креслеником та аксонометричною проекцією моделі. Відповіді занесіть до таблиці 9

Таблиця 9

1
2
3
4
5
6

13PAGE 15


До змісту

13PAGE 15


13PAGE 144015
До змістуRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 14785191
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий