ремонт машин і обл


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій
Міністерства аграрної політики України
«___» _____________2011 р.РЕМОНТ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР
«молодший спеціаліст» напряму 5. 10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики та продовольства УкраїниКиїв
«Аграрна освіта»
2011

Розділ 1.
«Виробничий процес ремонту машин і обладнання. Способи відновлення деталей машин і спряжень».
1. Комплекс операцій по відновленню справності або працездатності машини називається:
1) технічне обслуговування
2) ремонт
3) діагностування
Л [12] с.7; Л [12] с.32; Л [3] с.13

2. Властивість машини зберігати в часі або за пробігом у потрібних межах зазначення всіх параметрів, які дають змогу виконувати роботу в певних режимах експлуатації, технічного обслуговування, зберігання і транспортування називається:
1) роботоздатність машини
2) надійність машини
3) строк служби машини
Л [1] с.10; Л [12] с.30; Л [3] с.6

3. Перевіркою на дотик визначають:
1) легкість прокручування підшипникових вузлів
2) відхилення від форми, профілю і розмірів
3) правильність взаємного положення посадочних і привалкових поверхонь
4) ступінь спрацювання гільз блоків циліндрів
Л [2] с.44

Стан машини, при якому він не відповідає хоча б одній із вимог нормативно – технічної документації називається:
1) несправність
2) відмова
3) довговічність
Л [1] с.12; Л [12] с.31

5. Подія, яка полягає в порушенні роботоздатного стану машини називається:
1) несправність
2) довговічність
3) відмова
Л [1] с.11; Л [12] с.31, Л [3] с.6
6. До методу виявлення прихованих дефектів відносяться:
1) магнітна дефектоскопія
2) ультразвукова дефектоскопія
3) дослідження на гідравлічну щільність
4) всі перелічені
Л [2] с.48-51

7. Технологічна операція це :
1) закінчена частина технологічного процесу що виконується на робочому місці при виготовленні чи ремонті одного і того ж виробу
2) процес виготовлення об’єкту чи вузла машини
3) закінчена ремонтна робота по встановленню технічних параметрів (об’єкту)
4) процес відновлення об’єкту чи вузла машини
Л [2] с.29

Здатність машини зберігати роботоздатність до настання граничного стану з необхідними перервами на технічне обслуговування, ремонт і зберігання називається:
1) ремонтопридатність
2) безвідмовність
3) довговічність
Л [2] с.8; Л [12] с.31; Л [3] с.7; Л [1] с.26

9. Сумарний наробіток машини до настання граничного стану називається:
1) наробіток
2) ресурс
3) строк служби
Л [2] с.7; Л [13] с.16, Л [12] с.31; Л [1] с.56

Ремонт машин і обладнання є заходом:
1) запобіжним
2) попереджувальним
3) відновлювальним
Л [1] с.10; Л [12] с.7
11. Статичне балансування – це:
1) усунення нерівноваженості викликаної нерівномірним розподілом маси обертової деталі по її висоті
2) усунення нерівноваженості викликаної нерівномірним розподілом маси обертової деталі по її ширині
3) досягнення зрівноваженості методом прикріплення вантажу до поверхні деталі
4) всі перелічені
Л [2] с.59

12. Тривалість або обсяг роботи машини до настання граничного стану, технічного обслуговування або ремонту, що вимірюється в мотогодинах, кілометрах пробігу, гектарах зораної землі називається:
1) наробіток
2) строк служби
3) ресурс
Л [3] с.6

13. Виробничий процес ремонту, це - :
1) комплекс технологічних операцій по відновленню справності та роботоздатності деталі з умовою відновлення її розмірів та ресурсу до рівня нової деталі
2) сукупність дій людей та технологічного обладнання, для виготовлення або ремонту деталей машин
3) процес по зміні та подальшому визначенні стану деталі виробництва
Л [4] с.12; Л [12] с.33

14. Маслянисті відкладення при митті деталей видаляють
1) водою нагрітою до температури 80 – 900С.
2) розчином хлорної кислоти у воді
3) лужним розчином
4) бензином
Л [2] с.39

15. Стан машини, при якому значення всіх параметрів відповідають вимогам нормативно – технічної і конструкторської документації називається:
1) надійність машини
2) якість машини
3) роботоздатність машини
Л [3] с.6; Л [12] с.30, Л [1] с.26
16. Календарна тривалість використання нової або капітально відремонтованої машини від її введення в експлуатацію до настання граничного стану або списання називається:
1) ресурс
2) наробіток
3) строк служби
Л [3] с.6; Л [12] с.31

17. Товщина електроду при електродуговому зварювання залежить від:
1) сили струму при зварюванні
2) довжини шва при зварюванні
3) матеріалу зварювальних деталей
4) товщини зварювальних поверхонь деталей
Л [2] с.75

18. Процес поступового руйнування матеріалу деталі або її покриття, який відбувається при терті та інших взаємодіях деталей називається:
1) корозія
2) спрацювання
3) ерозія
Л [1] с.9, Л [3] с.9

19. Зменшення вартості діючої машини під впливом технічного прогресу називається:
1) механічне спрацювання
2) експлуатаційне спрацювання
3) фізичне спрацювання
4) моральне спрацювання
Л [2] с.20

20. Пристосованість машини до виявлення дефектів і відновлення втраченої робото здатності шляхом проведення ремонтно – відновлювальних операцій називається:
1) ремонтопридатність
2) збереженість
3) безвідмовність
Л [2] с.8; Л [3] с.7, Л [9] с.7

21. Складність зварювання чавуну полягає у:
1) утворенні оксидної плівки на його поверхні
2) різкому переході при нагріванні із твердого стану у рідкий
3) низькій температурі плавлення
4) високій температурі плавлення
Л [2] с.83

22. Електроіскрове нарощування ґрунтується на:
1) місцевому руйнуванні металів великою кількістю електричних розрядів
2) перенесенні металу з електрода – анода на катод при проходженні іскрових розрядів
3) процесі електроерозії
4) передаванні електричних імпульсів від анода до катода
Л [2] с.101

23. Пластична деформація, зміна поверхонь, що стикаються, старіння (диспергування) є результатом:
1) корозії
2) окислювання
3) механічного спрацювання
Л [2] с.9, Л [12] с.18

24. Процес призначений для забезпечення працездатного стану машини з відновленням або заміною окремих її вузлів, агрегатів і деталей (крім базових) називається:
1) капітальний ремонт
2) технічне обслуговування
3) поточний ремонт
4) діагностування
Л [1] с.61, Л [12] с.32

25. Способи зварювання чавуну є:
1) гаряче зварювання
2) газове зварювання в середовищі захисних газів
3) вібродугове зварювання
4) газове зварювання в середовищі аргону
Л [2] с.84


26. До механічної обробки під час ремонту не належить:
1) обробка на токарних верстатах
2) обробка на шліфувальних верстатах
3) обробка на свердлильних верстатах
4) обробка на гідравлічних пресах
Л [2] с.117

27. Здатність машини безперервно зберігати роботоздатність протягом деякого часу або певного наробітку називається:
1) збереженість
2) безвідмовність
3) ремонтопридатність
Л [4] с.11; Л [12] с.31, Л [9] с.7

28. Закінчена частина технологічного процесу, який виконується на одному робочому місці при виготовленні (ремонті) одного і того ж виробу називається:
1) перехід
2) виробничий процес
3) технологічна операція
4) технологічний процес
Л [2] с.29, Л [13] с.11, Л [3] с.272

29. Електролітичне покриття поверхонь деталей використовують для:
1) надання деталі пластичності і твердості одночасно
2) відновлення розмірів поверхні і захисту від корозії
3) надання деталі кращої електричної провідності
4) для надання деталі діелектричної стійкості
Л [2] с.102

30. Складність електродугового зварювання алюмінієвих деталей полягає в:
1) малопровідності електричного струму алюмінію і його сплавів
2) утворення тугоплавкої захисної оксидної плівки
3) швидкому охолодженні металу і кристалізації його поверхневого шару
4) всі перелічені
Л [2] с.87
Комплекс операцій призначений для підтримання справного або працездатного стану машини називається:
1) ремонт
2) діагностування
3) технічне обслуговування
Л [3] с.13, Л [12] с.30

32. Властивість машини безперервно зберігати робочий стан між черговим ТО, ремонтом, зберіганням або транспортуванням називається:
1) збереженість
2) ремонтопридатність
3) безвідмовність
Л [3] с.7; Л [9] с.7; Л [1] с.26

33. Для відновлення циліндричних нерухомих поверхонь із спрацюванням до 0,3 мм доцільніше застосувати:
1) електроіскрове нарощування
2) електрошлакове наплавлення
3) вібродугове наплавлення
4) напаюванням твердими припоями
Л [2] с.101-102

34. Процес визначення строку або ресурсу справної роботи машини називається:
1) діагностування
2) технічне обслуговування
3) прогнозування
Л [1] с.80; Л [3] с.15, 86

35. Основною метою контролю і сортування деталей є:
1) визначення технічно справних деталей
2) виявлення деталей, які підлягають ремонту
3) виявлення деталей, які підлягають вибракуванню
4) всі перелічені
Л [2] с.43; Л [12] с.65
36. Під час дефектації деталі, які непридатні до подальшої експлуатації маркують:
1) зеленим кольором
2) білим кольором
3) синім кольором
4) червоним кольором
Л [2] с.44; Л [12] с.54

37. Яким способом можна видалити стару фарбу з поверхонь деталей?
1) концентрованим розчином каустичної соди
2) за допомогою спеціальних змивок
3) за допомогою ручного або механічного інструменту
4) всі перелічені
Л [2] с.61

38. Основним завданням комплектування деталей є:
1) виявлення деталей, які підлягають ремонту
2) виявлення деталей, які підлягають вибракуванню
3) забезпечення правильного характеру спряжень деталей
Л [2] с.52; Л [12] с.65

39. Для чого потрібне ґрунтування поверхонь перед фарбуванням?
1) для створення надійного антикорозійного шару
2) для забезпечення високої міцності зчеплення фарби з поверхнею
3) всі перелічені
Л [2] с.63

40. Визначення технічного стану машини, яке відбувається без розбиральних операцій називається:
1) діагностування
2) технічне обслуговування
3) ремонт
Л [1] с.68; Л [3] с.14, Л [12] с.36


41. Під час дефектації деталі, які підлягають ремонту на спеціалізованому ремонтному підприємстві маркують:
1) синім кольором
2) зеленим кольором
3) білим кольором
4) червоним кольором
Л [2] с.44; Л [12] с.54

42. Складовою технологічного процесу ремонту машин є:
1) матеріально – технічне постачання
2) забезпечення функціонування обладнання
3) контроль (дефектування) – сортування
4) всі перелічені
Л [12] с.34

43. За якою формулою визначається діаметр електрода для зварювання?
1) d = 0,5 S + 1
2) d = 0,5 S – 1
3) d = 0,5 S + 10
де S – товщина зварювального металу
Л [2] с.75

44. Жорсткість (міцність) з'єднань відновлюють за допомогою:
1) підтягування кріпильних деталей
2) заміни непридатних кріпильних деталей
3) відновлення різьб кріпильних деталей
4) всі перелічені
Л [2] с.71

45. Які існують способи дефектування деталей?
1) зовнішній огляд
2) простукування
3) магнітна дефектоскопія
4) люмінесцентна дефектоскопія
д) всі перелічені
Л [3] с.100


46. Частина операції, яка виконується при незмінному закріпленні деталі називається:
1) перехід
2) прийом
3) установка
Л [3] с.272

47. Підчас дефектування деталей їх поділяють :
1) на 4 групи
2) на 5 груп
3) на 8 груп
4) на 2 групи
Л [2] с.44; Л [3] с.100; Л [12] с.54

48. Процес отримання нероз'ємного з'єднання деталей за допомогою сплаву або металу, який має нижчу температуру плавлення, ніж метал з'єднуваних деталей називається:
1) зварювання
2) наплавлення
3) паяння
Л [2] с.82

49. Шар металу (або іншого матеріалу), який знімають з оброблюваної поверхні з метою одержання заданого розміру називається:
1) перехід
2) операція
3) припуск
Л [3] с.279

50. Операція, під час якої підбирають з'єднувані деталі і вузли називається:
1) дефекація
2) припрацювання
3) комплектування
Л [3] с.107; Л [12] с.6551. Яке обладнання застосовується для складання і розбирання посадок з натягом?:
1) лебідки і домкрати
2) преси
3) гайковерти
4) металорізальні верстати
Л [3] с.113

52. Для дефектування деталей за геометричними параметрами використовують методи:
1) органолептичні
2) інструментальні
3) метод магнітної дефектоскопії
4) всі перелічені
Л [12] с.55

53. Сукупність операцій, призначених для роз'єднання об'єктів ремонту називається:
1) дефектація
2) комплектування
3) складання
4) розбирання
Л [11] с.38

54. Заздалегідь установлений розмір, який відрізняється від номінального (заводського), до якого обробляють відновлену деталь називають:
1) оптимальний розмір
2) граничний розмір
3) ремонтний розмір
Л [3] с.125

55. Приховані дефекти в деталях, виготовлених із чорних або кольорових металів визначають:
1) зовнішнім оглядом
2) прстукуванням
3) прослуховуванням
4) люмінесцентним способом
Л [3] с.102

56. Які ви знаєте методи підбору комплектів спряжень за розмірами?
1) з повною взаємозамінністю деталей
2) з груповою взаємозамінність (селективний)
3) з підгонкою
4) з регулюванням
5) всі перелічені
Л [3] с.107

57. Паяння проводять з метою:
1) отримання нерознімного з’єднання деталей із кольорових металів
2) отримання нерознімного з’єднання деталей із чорних металів
3) отримання нерознімного з’єднання деталей із дорогоцінних металів
4) отримання нерознімного з’єднання всіх перелічених металів
Л [2] с.82

58. Яким способом видаляється іржа з поверхонь деталей?
1) за допомогою шліфувальної шкурки
2) за допомогою травлення кислотою
3) за допомогою абразивно – пневматичного інструменту
4) всі перелічені
Л [2] с.62

59. Закінчена частина операції, яка виконується при незмінних режимах , оброблюваній (відновлюваній) поверхні, пристроях і інструменті називається:
1) перехід
2) прийом
3) установка
Л [3] с.272

60. Яким способом можна усунути зминання різьби?
1) проганянням різьби плашкою
2) проганянням різьби різцем на токарному станку
3) проганянням різьби мітчиком
4) всі перелічені
Л [2] с.121
61. Для чого застосовують епоксидні смоли ЭД – 5, ЭД – 6?
1) для ґрунтування поверхонь деталей
2) для склеювання і усунення тріщин корпусних деталей
3) для запобігання корозії металу
4) всі перелічені
Л [3] с.195

62. Електродугове зварювання чавуну проводять струмом:
1) прямої полярності
2) зворотної полярності
3) зворотно-ступінчатстим методом
4) будь - якої полярності
Л [2] с.84

63. Які існують види зносу деталей машин?
1) механічне зношування
2) абразивне зношування
3) втомлюване зношування
4) окислювальне зношування
д) всі перелічені
Л [5] с.95; Л [12] с.19, 21, 22

64. Сукупність дій людини по керуванню верстатом (пристроєм, стендом тощо) при виконанні операції, наприклад пуск верстата, переключення швидкості, зупинка верстата називається:
1) перехід
2) прийом
3) установка
Л [3] с.273

Внаслідок значних перевантажень машини, низької якості ТО, ремонту і зберігання виникають:
1) конструктивні дефекти
2) виробничі дефекти
3) експлуатаційні дефекти
4) всі перелічені
Л [2] с.1666. З'єднання деталей у пари, які створюють спряження називається:
1) комплектування
2) дефектування
3) припрацювання
4) складання
Л [3] с.109

67. Що відноситься до елементів режиму зварювання деталей?
1) товщина електрода
2) сила зварювального струму
3) швидкість зварювання
4) всі перелічені
Л [2] с.75

68. Поверхня деталі, яка використовується для встановлення на верстаті і орієнтації її відносно різального інструмента називається:
1) конструктивна база
2) установочна база
3) технологічна база
Л [2] с.117

69. При осаджуванні порожнистої деталі:
1) зменшується внутрішній і збільшується зовнішній діаметр
2) збільшується внутрішній і зовнішній діаметр
3) зменшується внутрішній і зовнішній діаметр
4) збільшується внутрішній діаметр
Л [2] с.108

70. Які ви знаєте технологічні способи видалення забруднень?
1) струминне миття
2) вібраційне миття
3) електрохімічне миття
4) пневмохімічне миття
5) всі перелічені
Л [3] с.9871. Стан деталей, спряжень, комплектних груп можна визначити за допомогою:
1) візуального огляду
2) перевіркою на дотик
3) перевіркою прослуховуванням
4) за допомогою вимірювального інструменту
5) всі перелічені
Л [4] с.38

72. На карті ескізів деталі при її відновленні вказують:
1) дійсні розміри нової деталі
2) дійсні розміри спрацьованої деталі
3) розміри полів допуску поверхонь деталі
4) дійсні розміри поверхонь деталі із полями їх допусків
Л [12] с.217

73. Які переваги має хромове покриття деталей?
1) твердість
2) зносостійкість
3) стійкість проти корозії
4) гарний зовнішній вигляд
д) всі перелічені
Л [4] с.83

74. Збільшення довжини вихідної заготовки за рахунок зменшення площі поперечного перерізу називається:
1) роздача
2) обтискання
3) витягування
Л [2] с.109

75. Основними технологічними забрудненнями деталей та вузлів є:
1) нагар (сажа)
2) накип
3) масляно – смолисті накопичення
4) всі перелічені
Л [3] с.96


76. Визначення дійсних розмірів зношення деталей, похибок їх форми і взаємного розміщення осей і поверхонь відноситься до:
1) органолептичного методу дефектації
2) інструментального методу дефектації
3) методу магнітної дефектоскопії
4) капілярного методу дефекації
Л [12] с.55

77. Притирання, шліфування, фрезерування відносяться до:
1) слюсарно – механічної обробки деталей
2) обробки деталей тиском
3) електричної обробки деталей
Л [10] с.278

78. В якій послідовності відбувається процес фарбування?
1) ґрунтування, шпаклювання, підготовка поверхні, фарбування
2) підготовка поверхні, ґрунтування, шпаклювання, фарбування
3) підготовка поверхні, шпаклювання, ґрунтування, фарбування
Л [3] с.120

79. Процес визначення технічного стану деталей і вузлів шляхом порівняння їх фактичних показників із даними технічної документації називається:
1) комплектування
2) дефектація
3) діагностування
Л [3] с.100; Л [12] с.54

80. Які роботи необхідно виконати в першу чергу перед постановкою машини на технічне обслуговування чи ремонт?
1) регулювальні
2) мастильні
3) очисні
4) контрольно – діагностичні
Л [9] с.46; Л [2] с.30


Розділ 2.
«Ремонт двигунів внутрішнього згоряння».
1. Стан циліндро – поршневої групи можна оцінити:
1) за витратою палива
2) за витратою оливи
3) за вмістом відпрацьованих газів в картері двигуна
Л [3] с.49

2. Необхідний момент затяжки різьбових з'єднань контролюють за допомогою:
1) накидного ключа
2) рожкового ключа
3) динамометричного ключа
4) всі перелічені
Л [2] с.54

3. При ремонті циліндро – поршневої групи КШМ поршні комплектують за :
1) розмірами
2) масою
3) розмірами і масою
4) не комплектують
Л [12] с.234

4. Вкажіть способи ремонту блок-картера, виготовленого з чавуну при тріщинах до 50 мм
1) розточування і хонінгування до ремонтного розміру
2) холодне електродугове зварювання
3) електродугове зварювання в середовищі аргону
4) плоске шліфування до виведення слідів спрацювання
Л [2] с.135

5. Болти і шпильки треба вкручувати в чавунні деталі на глибину не менше:
1) 1,1 діаметра
2) 2,1 діаметра
3) 3,1 діаметра
Л [2] с.55


6. Загальний технічний стан системи мащення двигуна визначають:
1) за кількістю газів в картері двигуна
2) за тиском масла в головній масляній магістралі
3) за компресією в циліндрах двигуна
Л [3] с.58

7. Які з перерахованих дефектів можуть мати місце в головці циліндрів?
1) згин, скручення
2) жолоблення привалкової поверхні
3) спрацювання втулок розподільчого вала
4) спрацювання шпонкових канавок
Л [2] с.145

8. Вкажіть спосіб ремонту тріщини блока циліндрів двигуна ЗМЗ-53
1) гаряче газове зварювання
2) електродугове зварювання біметалевим електродом
3) електродугове зварювання алюмінієвим електродом
4) паяння твердими (тугоплавкими) припоями
Л [12] с.96, Л [2] с.135

9. Спрацювання деталей клапанного механізму призводить до:
1) зменшення потужності двигуна
2) перевитрати палива
3) зниження техніко – економічних показників двигуна
4) всі перелічені
Л [3] с.51

10. Різниця температур у верхньому і нижньому бачках справного радіатора повинна бути не менше ніж:
1) 10 єС
2) 20 єС
3) 30 єС
4) 40 єС
Л [3] с.60
11. Яким способом виявляють згин (скручення) шатунів
1) з допомогою контрольної плити і щупів
2) з допомогою призматичного калібра з двома індикаторними головками і контрольної плити
3) виявляють візуально
4) не виявляють
Л [2] с.139

12. Які із вказаних дефектів можуть виникнути в шатунах
1) пошкодження різьбових поверхонь
2) спрацювання отвору втулки верхньої головки
3) нагар
4) прогоряння
Л [2] с.139

13. Величина угару масла в двигуні залежить від:
1) спрацювання кілець
2) спрацювання поршнів
3) спрацювання циліндрів
4) всі перелічені
Л [1] с.270

14. Як необхідно правильно затягувати гайки кріплення головки блока циліндрів?
1) затягувати необхідно поступово від середніх гайок до крайніх у певній послідовності
2) затягувати необхідно поступово від крайніх гайок до середніх у певній послідовності
3) у будь – якому порядку
Л [1] с.275

15. Вкажіть спосіб ремонту шатуна при згині і скрученні
1) розточування і хонінгування до ремонтного розміру
2) нагрівання і правка з термічною обробкою (стабілізацією)
3) вкручування різьбових вставок
4) осадження
Л [2] с.13916. Вкажіть спосіб ремонту шатуна при спрацюванні отвору нижньої головки
1) розточування і хонінгування до ремонтного розміру
2) нагрівання і правка з термофіксацією
3) вкручування різьбових вставок
4) шліфування кришок по площині прилягання, розточування і хонінгування до нормального розміру
Л [2] с.140

17. На які параметри діагностують форсунки під час ремонту?
1) герметичність
2) тиск впорскування палива
3) якість розпилення палива
4) всі перелічені
Л [1] с.308; Л [3] с.62

18. Основними дефектами колінчастого вала є:
1) овальність корінних шийок
2) конусність корінних шийок
3) конусність шатунних шийок
4) спрацювання корінних і шатунних шийок
5) всі перелічені
Л [2] с.136

19. Яким із вказаних способів можна відновлювати шийки колінчастих валів
1) колінчастий вал вибраковують
2) шийки наплавляють з наступною механічною обробкою до номінального розміру
3) шийки шліфують до наступного ремонтного розміру (через 0,25мм)
4) шийки шліфують до наступного ремонтного розміру (через 0,01мм)
Л [2] с.136-137

20. Вкажіть спосіб ремонту колінчастого вала при згині
1) шліфування до наступного ремонтного розміру
2) ремонту не підлягає
3) випрямлення гнуттям
4) холодне електродугове зварювання
Л [2] с.137

21. Внаслідок чого спрацьовується внутрішня поверхня циліндра або гільзи?
1) тертя поршневих кілець
2) дії абразивних частинок
3) газової корозії
4) всі перелічені
Л [2] с.126

22. Технічний стан плунжерних пар по тиску, який вони створюють визначають за допомогою:
1) манометра
2) моментоскопа
3) максиметра
Л [4] с.159

23. Вкажіть режими шліфування колінчастого вала
1) колова швидкість шліфувального круга
2) швидкість обертання вала
3) поперечна подача
4) усі перераховані
Л [2] с.137

24. Які з перерахованих дефектів можуть мати місце в блоці циліндрів?
1) згин, скручення
2) спрацювання постелей корінних підшипників
3) спрацювання гнізд шатунних підшипників
4) нагар
Л [2] с.126

25. Нагнітальний клапан паливного насоса високого тиску та його сідло зношуються під дією:
1) надмірного тиску палива
2) твердих частинок, які знаходяться у паливі
3) присадок, які містяться у паливі
Л [4] с.16026. Назвіть основні дефекти бензонасосу діафрагменного типу:
1) розрив діафрагми
2) порушення щільності прилягання клапанів
3) ослаблення або поломка пружини діафрагми
4) всі перелічені
Л [4] с.173

27. Яким із способів усувають короблення нижньої площини головки блока?
1) шліфують або фрезерують мінімальним зніманням металу
2) втановлюють додаткову прокладку між головкою і блоком
3) зтягують болти кріплення з більшим зусиллям
4) гловку вибраковують
Л [12] с.236

28. При ремонті циліндро – поршневої групи КШМ гільзи циліндрів і поршні дизелів комплектують за :
1) зазором між поршнем і гільзою
2) масою
3) розмірами і масою
4) не комплектують
Л [12] с.234

29. Назвіть основні дефекти розподільних валів:
1) вигин
2) спрацювання кулачків
3) спрацювання опорних шийок
4) всі перелічені
Л [2] с.154

30. Основними дефектами радіатора системи охолодження двигуна є:
1) тріщини верхнього і нижнього бачків
2) пробоїни бачків і трубок
3) відкладення накипу на внутрішніх поверхнях бачків і трубок
4) всі перелічені
Л [4] с.188


31. Яким способом відновлюють спрацьовану або деформовану поверхню отвору верхньої головки шатуна?
1) наплавляють і проточують до нормального розміру
2) при даному дефекті шатун вибраковують
3) розточують під збільшений ремонтний розмір втулки
4) осталюють
Л [2] с.140

32. При яких дефектах шатуни вибраковують?
1) при спрацюванні отворів нижньої і верхньої головок більше 1 мм., що вже раніше розточувались
2) деформації головок і стержнів
3) при тріщинах і зломах
4) всі перелічені
Л [2] с.. 141

33. Поршневий палець до нормальних розмірів відновлюють за допомогою:
1) шліфування
2) наплавлення
3) фрезерування
4) роздачі
Л [4] с.132

34. Який вид механічної обробки застосовують при ремонті гільз?
1) шліфування
2) фрезерування
3) розточування
Л [3] с.208

35. Яким способом відновлюють спрацьовані поршневі пальці?
1) шліфують до зменшеного ремонтного розміру
2) наплавляють, проточують і шліфують до нормального розміру
3) відновлюють електроіскровим нарощенням
4) вибраковують
Л [2] с.14236. При яких із вказаних дефектів поршні вибраковують?
1) спрацювання канавок кілець по висоті більше як 0,2 мм
2) спрацювання отворів в бобишках
3) нагар
4) закоксовування кілець
Л [2] с.142

37. Основними дефектами шатуна є:
1) згин і скручування стержня
2) спрацювання поверхні отвору під втулку
3) спрацювання поверхні отвору і площин рознімання нижньої головки
4) всі перелічені
Л [2] с.139

38. Основними дефектами карбюратора є:
1) порушення герметичності у спряженні «голчастий клапан – сідло клапана»
2) забруднення жиклерів
3) пошкодження поплавка
4) всі перелічені
Л [3] с.239

39. При капітальному ремонті колінвалів корінні шийки відновлюють :
1) під заводський розмір
2) під ремонтний розмір
3) під вільний розмір
4) не відновлюють
Л [2] с.137

40. У процесі комплектування шатунно – поршневої групи шатуни у складеному вигляді добирають у комплект з різницею у масі не більше:
1) 0 30 гр
2) 30 60 гр
3) 60 90 гр
Л [2] с.143
41. Допустимий зазор між циліндром (гільзою) і юбкою поршня у ВМТ повинен знаходитися в межах:
1) 0, 25 0, 35 мм
2) 0, 04 0, 25 мм
3) 0, 35 0, 45 мм
Л [2] с.127; Л [3] с.208

42. Овальність і конусність циліндра після розточування не повинна перевищувати:
1) 0, 03 мм
2) 0, 06 мм
3) 0, 09 мм
Л [2] с.129

43. Вкажіть завершальний етап фрезерування клапанного гнізда?
1) фрезою 150
2) чистовою фрезою 450
3) чорновою фрезою 450
4) фрезою 750
Л [12] с.237

44. Яким способом відновлюють пружність і довжину клапанних пружин г.р.м.?
1) не відновлюють
2) способом накатування роликом
3) пружину розтягують
4) встановленням тарілок збільшеної товщини
Л [12] с.238

45. Компресійні і маслоз'ємні кільця комплектують:
1) за масою
2) за пружністю
3) за розміром гільз і канавок поршнів
Л [2] с.14546. За допомогою вимірювання вакуумметричного тиску в надпоршневому об’ємі можна оцінити технічний стан:
1) кривошипно – шатунного механізму
2) циліндро – поршневої групи
3) газорозподільного механізму
Л [9] с.166

47. Вкажіть, яким із вказаних способів відновлюють герметичність з’єднання клапан-гніздо в г.р.м.?
1) замінюють клапан
2) притирають клапан до гнізда з допомогою притир очних паст
3) замінюють гніздо
4) шліфують фаску клапана
Л [12] с.239

48. Вкажіть основні дефекти форсунки
1) спрацювання поршня
2) спрацювання голки і розпилювача
3) спрацювання гільзи
4) спрацювання корпуса
Л [2] с.173

49. Спрацювання циліндрів двигуна визначають за допомогою:
1) штангенциркуля
2) мікрометра
3) індикаторного нутроміра
4) всі перелічені
Л [2] с.126; Л [13] с.252

50. Що призводить до зменшення наповнення циліндрів, збільшення угару масла, інтенсивного спрацювання циліндро – поршневої групи?
1) перегрів двигуна
2) переохолодження двигуна
3) всі перелічені
Л [1] с.285


51. Яким із вказаних способів відновлюють незначно спрацьовану плунжерну пару?
1) пару перекомплектовують і притирають плунжер до гільзи
2) плунжер і гільзу вибраковують
3) гільзу осаджують з наступною механічною обробкою
Л [12] с.245

52. Яким із вказаних способів можна перевірити технічний стан нагнітального клапана паливного насоса високого тиску?
1) перевіряють швидкість просочування палива через клапан
2) візуально перевіряють наявність слідів спрацювання клапана і гнізда
3) перевіряють герметичність спряження за спадом тиску над клапаном
4) не перевіряють
Л [2] с.170

53. Як обслуговують жиклери карбюратора під час ремонту?
1) прочищають отвори жиклерів дротом
2) продувають жиклери стиснутим повітрям
3) а, б
Л [2] с.181

54. Після перевірки компресії різниця показань манометра в окремих циліндрах дизельного двигуна не повинна перевищувати:
1) 0,1 МПа
2) 0,2 МПа
3) 0,3 МПа
Л [1] с.268

55. При встановленні головки циліндрів на блок має значення
1) порядок затягування гайок (болті3) кріплення головки циліндрів
2) момент затягування гайок (болті3) кріплення головки циліндрів
3) стан різьби шпильок (болті3) кріплення головки циліндрів
4) всі відповіді вірні
Л [12] с.256


56. Чи є необхідність регулювання теплових зазорів в г.р.м. після встановлення головки циліндрів
1) тільки якщо проводилась заміна клапанів або штанг
2) немає необхідності
3) регулювання є обов’язковим в будь-якому випадку
4) тільки якщо проводилась заміна будь-якої деталі механізму
Л [12] с.258

57. Порядок замін масла в картері двигуна:
1) прогріти двигун, злити масло з двигуна, залити свіже масло, перевірити рівень масла в картері двигуна
2) злити масло, промити систему промивочним маслом, залити свіже масло, контроль рівня масла в картері
3) прогріти двигун, злити масло, промити систему промивочним маслом, залити свіже масло, контроль рівня масла в картері двигуна
Л [1] с.254

58. До чого призводить недостатня і неправильна затяжка гайок кріплення головки циліндрів?
1) руйнування прокладки головки блока
2) деформації головки
3) порушення герметичності камери згоряння
4) а, б, в
Л [1] с.276

59. До чого призводить застосування води як хладогенту в системі охолодження двигуна?
1) до забруднення сорочки охолодження
2) до перегріву двигуна
3) до утворення накипу
4) а, б, в
Л [1] с.287

60. При якому такті виконується регулювання теплових зазорів газорозподільного механізму?
1) «впуск»
2) «стискання»
3) «робочий хід»
4) «випуск»
Л [9] с.88

61. При складанні двигуна відремонтовані колінчасті вали балансують :
1) статично
2) динамічно
3) статично і динамічно
4) не балансують
Л [12] с.253

62. Які із вказаних дефектів характерні для паливного насоса високого тиску
1) зношення поршня
2) зношення плунжера
3) зношення корпуса
4) зношення ущільнюючих кілець
Л [2] с.166

63. Після перевірки компресії різниця показань манометра в окремих циліндрах бензинового двигуна не повинна перевищувати:
1) 0,1 МПа
2) 0,2 МПа
3) 0,3 МПа
Л [1] с.268

64. Передремонтне діагностування двигуна включає в себе визначення:
1) потужності двигуна
2) питомої витрати палива
3) всі перелічені
Л [3] с.43

65. Що призводить до зменшення економічності двигуна, підвищення жорсткої роботи та підвищення в’язкості масла?
1) перегрів двигуна
2) переохолодження двигуна
3) всі перелічені
Л [1] с.285


66. Теплові зазори в механізмі газорозподілу необхідно регулювати:
1) на холодному двигуні
2) на прогрітому двигуні
3) в будь – якому випадку
Л [9] с.89; Л [1] с.277; Л [7] с.68

67. Яким із вказаних способів відновлюють стержень клапана г.р.м.?
1) пластичною деформацією
2) плазменним напилюванням
3) нарощують залізненням
4) наплавляють вібродуговим наплавленням
Л [12] с.238

68. Шум у клапанному механізмі, втрата потужності двигуна свідчать про:
1) надмірний тепловий зазор у клапанному механізмі
2) недостатній тепловий зазор в клапанному механізмі
4) величина теплового зазора не впливає на роботу двигуна
Л [1] с.277, 278

69. Момент початку подачі палива секцією паливного насоса високого тиску визначають за допомогою:
1) максиметра
2) манометра
3) моментоскопа
Л [3] с.65; Л [7] с.86

70. По мірі роботи двигуна пружини клапанів:
1) старіють
2) осідають
3) втрачають пружність
4) всі перелічені
Л [2] с.153

71. Під час гарячої обкатки двигуна перевіряють
1) наявність нормального тиску масла
2) нормальну температуру охолоджувальної рідини
3) стуки і шуми при роботі двигуна
4) всі відповіді вірні
Л [12] с.261
72. Компресію в циліндрах двигуна перевіряють:
1) на прогрітому двигуні
2) на холодному двигуні
3) в будь – якому випадку
Л [11] с.112; Л [3] с.51

73. На які параметри діагностують плунжерні пари паливного насосу високого тиску перед ремонтом?
1) якість розпилення палива
2) кількість впорскування палива
3) тиск впорскування палива
4) всі перелічені
Л [3] с.229

74. За кількістю газів, що прориваються в картер двигуна можна оцінити технічний стан:
1) системи живлення двигуна
2) газорозподільного механізму
3) циліндро – поршневої групи
4) системи мащення двигуна
Л [7] с.64

75. Який вид механічної обробки застосовують для ремонту шийок колінчастого вала?
1) фрезерування
2) хонінгування
3) шліфування
Л [4] с.127

76. Міжремонтний інтервал шийок валів двигунів більшості тракторів, автомобілів, комбайнів становить:
1) 0, 25 мм
2) 0, 50 мм
3) 0, 75 мм
Л [2] с.137

77. Обгоряння сідла клапана, «чхання» в карбюраторі, «постріли» у глушник свідчать про:
1) надмірний тепловий зазор у клапанному механізмі
2) недостатній тепловий зазор в клапанному механізмі
4) величина теплового зазора не впливає на роботу двигуна
Л [1] с.278

78. Тиск в циліндрі двигуна наприкінці такту «стиск» називається:
1) ступінь стиску
2) компресія
3) робочий тиск
Л [3] с.51

79. Під час діагностування роботи двигуна його прослуховують за допомогою:
1) стробоскопа
2) стетоскопа
3) фонендоскопа
Л [3] с.38

80. Як повинно розпилюватися паливо форсункою?
1) туманоподібно, рівномірно по кожному отвору розпилювача
2) струменеподібно, рівномірно по кожному отвору розптлювача
3) всі перелічені
Л [1] с.310

Розділ 3.
«Ремонт силової передачі та механізмів керування. Ремонт сільськогосподарських машин».
1. При якій температурі повинна проходити вулканізація гуми при ремонті камер і шин
1) 90-1000
2) 100-1200
3) 1401450
4) 150-1800
Л [2] с. 217

2. Вкажіть способи відновлення спрацьованих отворів під підшипники корпусів коробок передач і ведучих мостів
1) отвори осталюють з наступною механічною обробкою
2) отвори наплавляють з наступною механічною обробкою
3) корпус вибраковують
Л [2] с.200

3. Причиною пробуксовування диска зчеплення є:
1) відсутність вільного ходу педалі зчеплення
2) вільний хід педалі зчеплення більший за допустимий
3) всі перелічені
Л [3] с.67

4. Зовнішніми ознаками несправності коробки зміни передач є:
1) самовиключення трансмісії
2) шум шестерень під час переключання передач
3) утруднене виключення трансмісії
4) всі перелічені
Л [3] с.68

5. Вкажіть характерні дефекти шліцьових поверхонь валів
1) спрацювання шліців по ширині
2) спрацювання шліців по висоті
3) спрацювання торців шліців
Л [2] с.204
6. Який з вказаних дефектів а.к.б. приводить до саморозряду батареї
1) руйнування міжелементних перемичок
2) замикання пластин активною массою
3) сульфатація пластин
Л [2] с.232, 233

7. Причиною неповного виключення зчеплення є:
1) відсутність вільного ходу педалі зчеплення
2) вільний хід педалі зчеплення більший за допустимий
3) спрацювання фрикційних накладок
Л [3] с.67

8. Зовнішніми ознаками несправності гідравлічної системи трактора вважається:
1) повільне піднімання начіпної системи (більше 4 с)
2) начіпна машина піднімається ривками
3) начіпна машина не піднімається
4) всі перелічені
Л [3] с.75

9. Яким способом можна збільшити щільність електроліту а.к.б.
1) доливанням електроліту щільністю 1,4
2) доливанням сірчаної кислоти і води в пропорції 1/1
3) доливанням дистильованої води
4) збільшити неможливо
Л [2] с.236

10. Яким способом можна виявити міжвиткове замикання обмоток генератора
1) виявити неможливо
2) вимірюванням опору обмотки і порівнянням його з опором еталонної обмотки
3) виявляють з допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 110220 В
4) виявляють з допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 12 В
Л [2] с.237


11. Для вирівнювання різних нерівностей на поверхнях деталей застосовують:
1) ґрунтування
2) фарбування
3) шпаклювання
Л [2] с.64

12. Густину електроліту в акумуляторній батареї вимірюють за допомогою:
1) ареометра
2) віскозиметра
3) термометра
Л [1] с.333

13. За яким із параметрів оцінюють стан лапи культиватора?
1) за довжиною леза
2) за товщиною леза на відстані 0,5мм від його вершини
3) за товщиною затилкової фаски
4) за кутом заточування леза
Л [2] с.257

14. При яких дефектах дискові сошники сівалок вибраковують?
1) при спрацюванні по діаметру більше 30 мм
2) при затупленні ріжучої кромки
3) при спрацюванні маточини
4) усі перелічені
Л [2] с.268

15. Основними дефектами веденого диску зчеплення є:
1) спрацювання фрикційних накладок
2) жолоблення, задири, тріщини
3) спрацювання і послаблення заклепочних з'єднань
4) всі перелічені
Л [2] с.192

16. Причиною пошкодження шин та інших гумових виробів є:
1) неправильна експлуатація
2) неправильний догляд
3) неправильне зберігання
4) всі перелічені
Л [2] с.216
17. Як правильно розрахувати величину зарядного струму для нової а.к.б.
1) величина зарядного струму рівна кількості акумуляторів в батареї (0,1
2) величина зарядного струму рівна ємності батареї
2) величина зарядного струму рівна 0,1 ємності батареї
4) величина зарядного струму рівна струму 10-годинної розрядки для даної ємності батареї
Л [2] с.235

18. Які є способи випробування генератора?
1) випробування в режимі номінального навантаження
2) випробування в режимі мінімального навантаження
3) випробування в режимі повного гальмування
Л [2] с.240

19. Під час приготування електроліту в спеціальну посудину наливають:
1) дистильовану воду, а потім поступово додають кислоту постійно перемішуючи
2) кислоту, а потім поступово додають дистильовану воду постійно перемішуючи
3) у будь – якому порядку
Л [1] с.327

20. Яким способом можна виявити обрив обмоток генератора
1) виявити неможливо
2) вимірюванням опору обмотки і порівнянням його з опором еталонної обмотки
3) виявляють з допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 110220 В
4) виявляють з допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 12 В
Л [2] с.236

21. Основними дефектами різальних апаратів комбайнів є:
1) спрацювання різальної кромки
2) послаблення кріплення
3) поломка сегмента
4) всі перелічені
Л [3] с.268

22. Чи дозволяється шплінтувати з'єднуючі пальці рульових тяг використаними шплінтами?
1) дозволяється
2) забороняється
3) дозволяється тимчасово
Л [9] с.116; Л [7] с.128

23. Надмірне спрацювання фрикційних накладок муфти зчеплення призводить до:
1) зменшення товщини веденого диска та пробуксовування зчеплення
2) жолоблення накладок та тріщини на них
3) всі перелічені
Л [7] с.121; Л [9] с.111;

24. Яким із вказаних способів можна усунути сульфітацію пластин а.к.б.
1) швидким розрядом і зарядом батареї великими струмами
2) кількаразовим зарядженням і розрядженням батареї малими струмами
3) заміною електроліту
4) кількаразовим промиванням а.к.б. дистильованою водою
Л [2] с.233
Розділ 4.
«Основи організації ремонтного виробництва»
1. Метод ремонту машин вибирають залежно від:
1) кількості однотипних машин
2) конструктивних особливостей машини
3) забезпеченості запасними частинами
4) всі перелічені
Л [2] с.295

2. Якими параметрами характеризується режим роботи майстерні?
1) тривалістю зміни в годинах
2) кількістю змін на добу
3) обидва вірні
Л [2] с.. 320

3. Час, технологічно необхідний для виконання ремонтних робіт називається:
1) наробіток
2) строк служби
3) трудомісткість
Л [2] с.308

4. На яке зберігання необхідно поставити машину, якщо її не використовують від 10 днів до 2 місяців
1) міжзмінне
2) короткочасне
3) тривале
Л [10] с.251

5. Штат майстерні залежить від:
1) розмірів майстерні
2) кількості машин що знаходяться в майстерні
3) досконалості ремонтного обладнання в майстерні
4) загальної трудомісткості ремонтних робіт
Л [2] с.329
6. На яке зберігання необхідно поставити машину, якщо її не використовують більше 2 місяців?
1) міжзмінне
2) короткочасне
3) тривале
Л [10] с.251

7. Які роботи виконуються під час поточного ремонту машин?
1) ремонт силових агрегатів
2) ремонт вузлів для підтримки працездатності машин
3) ремонт будь – яких складових частин машини, окрім базових
Л [3] с.13

8. На яке зберігання необхідно поставити машину, якщо її не використовують до 10 днів?
1) міжзмінне
2) тривале
3) короткочасне
Л [10] с.251

9. Які роботи виконуються під час капітального ремонту?
1) ремонт вузлів для підтримання працездатного стану
2) ремонт силових агрегатів
3) повне розбирання машини, ремонт будь – яких вузлів і агрегатів, включаючи базові деталі
Л [3] с.13

10. З якою метою проводиться комплексна діагностика машини?
1) для підтримання справного технічного стану машини
2) для визначення технічного стану машини та подальшого її ресурсу
3) для відновлення роботоздатності машини
Л [9] с.152

11. Яким способом визначають площу дільниці або цеху майстерні?
1) за кількістю виробничих робітників
2) за площею, що займають обладнання, машини, агрегати
3) за кількістю робочих місць в дільниці
4) усі способи вірні
Л [2] с.331

12. Хто повинен виконувати експлуатаційну діагностику трактора?
1) тракторист – машиніст
2) майстер – діагност
3) головний інженер
4) всі перелічені
Л [9] с.17

13. Частина виробничої площі, яка закріплена за працівником (або бригадою) з необхідним технологічним обладнанням називається:
1) робоче місце
2) робоча зона
3) робоча територія
Л [11] с.49

14. В технічну норму часу входить:
1) основний час
2) додатковий час
3) допоміжний час
4) підготовчо – заключний час
д) всі перелічені
Л [2] с.339

15. Вихідними даними для складання план – графіка ТО і ремонту машин є:
1) річний плановий наробіток машини
2) наробіток кожної машини від останнього виду ТО і ремонту
3) дані по кожній машині про її технічний стан
4) всі перелічені
Л [9] с.137

16. Що таке такт ремонту?
1) це період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий відремонтований об’єкт
2) це час перебування об’єкта, що ремонтується на одному робочому місці
3) це частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці
4) це частина технологічної операції яка проводиться на одній поверхні
Л [2] с.. 321

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Лудченко О.А. «Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів» Підручник. – Вища школа., 2007 р.
Калашников А.Г., Лауш П.В., Некрасов С.С. - «Ремонт машин»., Київ: - Вища школа, 1983 р.
Власенко М.В., Надольний Г.Ю., «Технологія ремонту сільськогосподарської техніки», Київ. – Вища школа., 1992 р.
Ульман И.Е., Тонн Г.А., Герштейн И.М. «Ремонт машин»., Навчальний посібник Колос., 1992 р.
Шадричев В.А. «Основи технології автомобілебудування і ремонт автомобілів».,1976 р.
Положення про технічне обслуговування і ремонт автотракторної техніки., Київ.,1998 р.
Агулов І.І., Вознюк Л.Ф., Левчій О.В., «Довідник по технічному обслуговуванню сільськогосподарських машин», Київ., 1989 р.
Лауш П.В. «Практикум по техническому обслуживанию и ремонту машин»., Москва., 1985
Вознюк Л.Ф. «Технічне обслуговування і діагностування сільськогосподарських машин», Київ.,1994 р.
Баженов С.П. «Основи експлуатації і ремонту автомобілів і тракторів»., Москва., 2005 р.
Карагодін В.І., Митрохин Н.Н., «Ремонт автомобілів і двигунів», Академія. – 2003 р.
Сідашенко О.І., Науменко О.А.,: «Ремонт машин».К: Урожай, 1994 р.
Тельнов Н.Ф. «Ремонт машин»., Москва, ВО «Агропромиздат»., 1992 р.
Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Либідь – 2002 р15

Приложенные файлы

  • doc 14786114
    Размер файла: 215 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий