МВ КР ТОВП ГМК 2015

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Кафедра економіки, організації та управління підприємствами
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи
з дисципліни «Технологія та організація
виробництва підприємств ГМК»

для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
заочної, заочної скороченої форми навчання та перепідготовки спеціаліста


Кривий Ріг
2015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технологія та організація виробництва підприємств ГМК» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної, заочної скороченої форми навчання та перепідготовки спеціаліста / Укл. В.А. Ковальчук, Г.А. Лашкун, Л.М. Кравчук, Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2015. - 22с.

Укладачі: Ковальчук Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, зав. каф. економіки, організації та управління підприємствами; Кравчук Лілія Миколаївна, старший викладач, Лашкун Ганна Анатоліївна, асистент.

Рецензент: Афанасьєв Євген Вікторович, д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування.

Відповідальний за випуск: В.А. Ковальчук, д.т.н., проф., зав. каф. економіки, організації та управління підприємствами.


Розглянуто Cхвалено вченою радою факультету
на засіданні кафедри ЕОУП економіки та управління бізнесом
протокол №1 від 25.08.15 р. протокол № 1 від 25.08.15 р.
ЗМІСТ
Стор.

Вступ .4
Загальні вказівки до виконання контрольної роботи..5
Теми рефератів6
Завдання №1 контрольної роботи .9
Завдання №2 контрольної роботи.13
Завдання №3 контрольної роботи.16
Питання до заліку...17
Рекомендована література.19
Додатки 20


ВСТУП

Гірничо-металургічний комплекс України є потужним джерелом валютних надходжень до бюджету держави. Основою цього комплексу є чорна та кольорова металургія в структурі якої видобуток, збагачення, окускування залізних, марганцевих і хромових руд, виробництво чавуну, сталі і прокату металів спеціального призначення, вторинна переробка металів, коксування вугілля тощо.
Гірничо-металургічний комплекс характеризується великою концентрацією виробництва, наближеністю до джерел сировини, на базі якого створено великі інфраструктурні соціальні осередки з трудовими ресурсами. Одним з найбільших осередків є Дніпропетровська область, ГМК якої об’єднує понад 100 промислових підприємств (з яких 28 базових і на які припадає майже 95% виробленої товарної продукції галузі), 13 наукових установ та 5 вищих навчальних закладів що готують фахівців високої кваліфікації. На підприємствах комплексу працює близько 200 тис. осіб.
Дисципліна «Технологія та організація виробництва підприємств ГМК» яка вивчається економістами ДВНЗ «КНУ» має за мету надати цілісне уявлення про технологічні процеси різних виробництв, їх взаємозв’язок та основні засади з організації не тільки основного, але й підрозділів з комплексного обслуговування виробництва. Зазвичай випускники зі спеціальності «Економіка підприємства» саме й працюють у різних структурах комплексу: планово-економічних та техніко-економічних службах; відділах праці та заробітної плати тощо. Знання сутності виробництва підприємств ГМК з точки зору технології, використання основних виробничих засобів, їх функціонування у просторі та часі безперечно стануть в нагоді молодим фахівцям з економіки для якісного засвоєння матеріалу та адаптації їх до умов виробництва. Зокрема це дозволить обізнано обґрунтовувати та складати виробничі програми підприємств та їх основних структурних підрозділів, їх матеріально-технічне та трудове забезпечення і здійснювати економічну оцінку відповідних рішень.
Левова частка дипломних робіт спеціалістів та магістрів реально базується на діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу. Зокрема, структура цих робіт включає аналіз виробничо-господарської діяльності, динаміки основних виробничих засобів тощо. Окрім цього обґрунтування організаційно-економічних рішень повинне підкріплюватися конкретними техніко-економічними заходами. І, нарешті, планування техніко-економічних показників обраних структурних підрозділів підприємства здійснюється на техніко-технологічний та ресурсній базі, що потребує знань з технології виробництва продукції.
Дисципліна «Технологія та організація виробництва підприємств ГМК» логічно пов’язана з вивченням таких дисциплін як «Системи технологій промисловості», «Економіка підприємства», «Організація виробництва» та ін.
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни « Технологія та організація виробництва підприємств ГМК» має за мету закріплення одержаних теоретичних знань шляхом здійснення конкретних розрахунків за основними темами дисципліни. Це перш за все стосується основних засад щодо організації виробничих процесів у часі на прикладі одного з підприємств гірничо-металургійного комплексу та підрозділів з комплексного обслуговування виробництва. Окрім цього, виконання другого завдання базується на застосуванні знань одного з основних технологічних процесів розробки родовищ корисних копалин – транспортуванні, де визначаються конкретні організаційно-технічні показники. І, нарешті, третє завдання надає змогу студентам усвідомити зв'язок зміни організаційно-технологічних параметрів з транспортування гірничої маси з економічними показниками і зробити оцінку цієї зміни.
Структурно контрольна робота складається з трьох завдань і виконується на папері формату А4 за допомогою комп’ютера (зразок титульного листа наведено у додатку А).
Вихідна інформація для вирішення завдань кожному студенту надається викладачем на заняттях за відповідним варіантом. При виконанні контрольної роботи рекомендовано наступну послідовність:

на основі наведеного переліку рекомендованої літератури та конспекту лекцій, засвоїти основні теоретичні засади та визначення, практичні питання, методи розрахунку показників тощо;
ретельно ознайомитися з умовами завдань, зрозуміти їх мету та кінцевий результат розрахунків;
застосувати методичні вказівки для вирішення конкретного завдання.

Крім того, за рішенням викладача, студентам можуть бути рекомендовані теми рефератів, які виконуються на папері формату А4 за допомогою комп’ютера обсягом 10-15 сторінок для більш поглибленого засвоєння матеріалу за даною дисципліною (зразок титульного листа реферату наведено у додатку Б).
Контрольна робота повинна бути зареєстрована на кафедріне пізніше як за тиждень до заліку. Максимальна сума балів за контрольну роботу складає 50 балів. Студент, контрольна робота якого не набрала30 балів до заліку не допускається.

Наприкінці методичних вказівок наведено питання для складання заліку.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Тема 1.
Територіальна характеристика гірничо-металургійного комплексу України. Продуктова спрямованість, основні показники та ринки збиту.
Тема 2.
Загальна характеристика гірничо-металургійного комплексу Дніпропетровської області: сировина база та продуктова спрямованість.
Тема 3.
Місце гірничо-металургійного комплексу в структурі економіки України та порівняльний аналіз з світовими виробниками металопродукції.
Тема 4.
Металургійні підприємства України, їх загальна характеристика та взаємозв’язок зі споживачами на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Тема 5.
Феросплави. Технологія виробництва, склад продукції та її призначення.
Тема 6.
Характеристика підприємств України з видобутку та переробки залізних руд відкритим способом. Географія розміщення та види товарної продукції.
Тема 7.
Підприємства з підземного видобутку залізних руд України, їх об’єднання, характеристика товарної продукції та споживачі.
Тема 8.
Коксохімічні підприємства. Технологія виробництва продукції, її призначення та споживачі.
Тема 9.
Характеристика виробництва вогнетривів підприємства, сировина та призначення продукції.
Тема 10.
Виробництво метизів. Техніко-економічна характеристика підприємств, номенклатура продукції та її призначення.
Тема 11.
Трубне виробництво в Україні. Склад підприємств та їх техніко-економічна характеристика.
Тема 12.
Загальна характеристика підприємств з видобутку флюсів в Україні. Сировина, призначення та споживачі продукції.
Тема 13.
Видобуток марганцевих руд. Способи видобутку, технологія переробки та призначення продукції.
Тема 14.
Видобуток уранових руд в Україні. Особливості технології переробки та призначенняпродукції.


Тема 15.
Підприємства з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд. Споживачі та призначення продукції.
Тема 16.
Галузеві науково-проектні установи, що здійснюють супроводження роботи підприємств гірничорудної промисловості: структура та спеціалізація за видами робіт.
Тема 17.
Види виробничих структур підприємств ГМК. Особливості функціонування об’єктів інфраструктури та взаємозв’язок підрозділів основного виробництва.
Тема 18.
Основні принципи організації виробничих процесів на підприємствах ГМК, їх характеристика та особливості взаємодії.
Тема 19.
Основні засади організації виробничих процесів у часі. Характеристика видів руху предметів праці у виробництві.
Тема 20.
Операційний і виробничий цикл основного та допоміжного виробництва промислового підприємства: теоретичні засади та особливості визначення на підприємствах ГМК.
Тема 21.
Загальна характеристика технології та організації робіт з підготовки корисних копалин до виймання на підприємствах гірничорудної промисловості (технічні засоби буріння та вибухові речовини).
Тема 22.
Технологія та організація виймально-навантажувальних робіт в кар’єрах гірничо-збагачувальних комбінатів з видобутку та переробки залізних руд.
Тема 23.
Технологія та організація виймально-навантажувальних робіт на гірничих підприємствах з видобутку та переробки марганцевих та титано-цирконієвих руд.
Тема 24.
Характеристика технологічних транспортних робіт в залізорудних кар’єрах. Техніка, технологія та організація транспортних перевезень різними видами транспорту.
Тема 25.
Технологія та організація транспортних перевезень на гірничих підприємствах з розробки розсипних родовищ (марганець, титан).
Тема 26.
Основна технологічна та техніко-економічна характеристика використання транспорту на підприємствах з підземного видобутку залізних руд.
Тема 27.
Сутність підготовки корисних копалин до збагачення. Способи дроблення та здрібнення на гірничо-збагачувальних комбінатах чорної металургії. Технічні засоби та технології виконання.
Тема 28.
Технологія та організація процесу збагачення корисних копалин на гірничо-видобувних підприємствах чорної металургії.
Тема 29.
Флотація. Сутність та види флотаційного методу збагачення корисних копалин на гірничо-видобувних підприємствах ГМК.
Тема 30.
Коксохімічне виробництво в Україні. Сировинне та техніко-технологічне забезпечення процесу.
Тема 31.
Техніко-технологічна характеристика процесу виробництва чавуну. Вихідна сировина, види чавуну та їх призначення.
Тема 32.
Основні засади з організації та технології виробництва сталі. Способи виробництва, види сталі та їх призначення.
Тема 33.
Характеристика технології трубного виробництва. Технічне забезпечення та асортимент продукції.
Тема 34.
Технологія та організація видобутку та переробки уранових руд.
Тема 35.
Організаційно-технологічні засади метизного виробництва. Устаткування, номенклатура та призначення продукції.


ЗАВДАННЯ №1 КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
« РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇПІДПРИЄМСТВА ГМК»

Визначення виробничого циклу виготовлення продукції здійснюється на базі основного виробництва труб спеціального призначення невеликими партіями.
Дана розрахункова робота виконується у три етапи. На першому, згідно вихідних даних наданих викладачем за варіантом (див. табл. 1), студент розраховує тривалість операційного циклу. Вид руху предметів праці (труб) наведено за відповідним варіантом також в табл. 1. За отриманими результатами розрахунків необхідно побудувати графік руху у масштабі і який відповідає варіанту.
Загальний алгоритм розрахунку операційного циклу при змішаному виді руху предметів праці визнається за формулою:

13EMBED Equation.31415хв. (1)

де n – кількість виробів у партії, од.;
m – кількість операцій, од.;
ti – норма часу на i-y операцію, хв.;
tкр– коротша за часом з суміжних операцій, хв.

Приклад графічної побудови графіка змішаного руху наведено на рис. 1, а.
а)
б)

Рис.1. Графіки змішаного (а) та паралельного (б) руху виробів в процесі виробництва
При паралельному русі виробів, тривалість операційного циклу визначається за формулою:

13EMBED Equation.31415хв., (2)

де T1- тривалість обробки одного виробу за всіма операціями, хв.;
Tmax- максимальна за часом операція, хв.
Приклад побудови графіка при паралельному русі виробів наведено на рис. 1,б.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку операційного циклу


варіанта
Кількість труб у партії, n,од
Кількість операцій, m
Норма часу операції, t, хв *
t1
t2
t3
t4
t5
t6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЗМІШАНИЙ ВИД РУХУ

1
5
5
6
3
3
4/2
5
-

2
4
6
2
6
4
5
8/4
3

3
6
4
12/3
7
3
4
-
-

4
5
5
5
4/2
4
5
3
-

5
6
4
8
11
6/2
3
-
-

ПАРАЛЕЛЬНИЙ ВИД РУХУ

6
6
4
5
6
11
2
-
-

7
5
5
8
3
6
4
3
-

8
6
3
18
10
20
-
-
-

9
4
4
7
5
2
6
-
-

10
5
4
2
1
4
8
-
-

ЗМІШАНИЙ ВИД РУХУ

11
4
6
3
2
5
4
2
3

12
5
5
8/4
3
2
1
4
-

13
6
4
4
5
3
6/3
-
-

14
7
3
2
8
16/4
-
-
-

15
4
6
5
2
4
7
6/2
4

ПАРАЛЕЛЬНИЙ ВИД РУХУ

16
8
3
2
16
10
-
-
-

17
6
5
4
7
11
10
2
-

18
6
4
8
12
10
6
-
-

19
7
4
10
5
7
4
-
-

20
4
6
2
8
4
2
7
2

ЗМІШАНИЙ ВИД РУХУ

21
6
4
6/2
2
8
4
-
-

22
8
3
2
5
4
-
-
-

23
4
6
2
4
3
8/2
6
5

Продовження таблиці 1


1
2
3
4
5
6
7
8
9

24
5
5
3
1
7
4
2
-

25
9
3
6/2
2
3
-
-
-

26
7
4
12/2
6
5
3
-
-

27
6
5
2
3
4
6/2
4
-

28
5
5
4
8/2
3
2
2
-

29
4
6
3
12/4
3
1
2
5

30
5
5
7
1
4
16/4
2
-

* у знаменнику зазначена кількість робочих місць, на яких виконується дана операція.

На другому етапі необхідно розрахувати тривалість виробничого циклу з урахуванням структури основного виробництва та тривалості проходження природних процесів за формулою:

13EMBED Equation.31415хв., (3)

де m- кількість операцій, од.;
tм- середній час між операційного пролежування, хв.;
mц- кількість цехів в яких виготовляється продукція, од.;
tц – час транспортування між цехами, хв.;
Тпр- час проходження природних процесів, хв.
Щодо виробництва труб спеціального призначення, то природні процеси пов’язані з необхідністю витрат часу на закріплення антикорозійного та жаростійкого покриття в спеціальних установках. Вихідні дані для розрахунку виробничого циклу за варіантами наведено у табл. 2. Для всіх варіантів процеси виробництва партії труб відбуваються у двох цехах.
Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку виробничого циклу


варіанта
Міжопераційнепролежування
tм, хв
Міжцехове пролежування,
tц, год.
Тривалість природних процесів,
Тпр, год..

Кількість змін на
добу,
Nзм., од.
Тривалість зміни
tзм., год.

1
2
3
4
5
6

1
4
5.0
25
2
8

2
2
1.0
28
3
8

3
6
7.0
30
1
12

4
3
2.0
35
3
8

5
12
1.5
20
1
8

6
15
4.0
28
2
8


Продовження таблиці 21
2
3
4
5
6

7
20
4.5
26
1
12

8
16
3.0
32
2
8

9
25
5.5
23
1
8

10
14
8.0
24
2
8

11
3
6.0
22
1
12

12
8
3.0
19
1
8

13
10
2.0
27
2
8

14
15
9.0
28
2
12

15
4
2.0
19
1
8

16
13
5.0
21
1
12

17
7
1.5
33
3
8

18
9
2.5
29
2
12

19
6
2.0
21
1
8

20
4
3.0
23
2
8

21
8
3.5
18
1
8

22
16
4.0
19
1
12

23
5
1.0
24
2
8

24
7
4.0
27
3
8

25
14
1.5
30
2
12

26
12
2.0
26
1
8

27
10
3.0
22
1
8

28
15
6.5
20
1
12

29
11
2.5
28
2
8

30
16
3.5
27
2
12


На третьому етапі необхідно розрахувати тривалість виробничого циклу у календарних днях за формулою:

13EMBED Equation.31415 днів , (4)

деNзм – кількість змін на добу, од.;
tзм – тривалість зміни, хв.;
k – коефіцієнт переводу робочих днів у календарні, частка од. (k = 0,69).
Вихідні дані для розрахунків згідно варіанта наведено також у табл. 2. Перше завдання необхідно завершити коротенькими висновками.
ЗАВДАННЯ №2 КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
«ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ»

Завданнями усіх складових технологічного обслуговування виробництва є створення необхідних матеріально-технічних умов забезпечення нормальної роботи основних підрозділів підприємства .Зокрема, у сировинній базі гірничо-збагачувальних комбінатів основним з технологічних процесів є транспортування гірничої маси в кар’єрах автосамоскидами різної вантажопідйомності. Дане завдання спрямоване на визначення кількості транспортних засобів і рейсів, які забезпечують технологічні перевезення у межах річної програми гірничих робіт автотранспортного цеху.
Кількість автосамоскидів, що забезпечують безперебійне перевезення гірничої маси визначається за формулою:

13EMBED Equation.31415 од., (5)
13EMBED Equation.31415
де Го - річний обсяг перевезень гірничої маси, т;
tпр–час пробігу автосамоскида до місця розвантаження, хв..;
tз – час завантаження автосамоскида, хв.;
tр – час розвантаження автосамоскида, хв.;
Т – режим роботи автотранспортного цеху, хв.;
Кч – коефіцієнт використання автосамоскиду за часом, частка од.;
Кв – коефіцієнт використання автосамоскида за вантажопідйомністю,
частка, од.;
В – вантажопідйомність автосамоскида, т.

Враховуючи, що час пробігу автосамоскидів залежить від декількох параметрів і здійснюється за маятниковою односторонньою схемою, то його необхідно визначати за формулою:

13EMBED Equation.31415 хв., (6)

де l – середня відстань транспортування, м;
V – швидкість руху автосамоскида, м/хв.

Типорозмір транспортного засобу визначається його вантажопідйомністю. Режим роботи автотранспортного цеху Т наступний:
для парних варіантів – у 2 зміни по 8 годин;
для непарних – у 2 зміни по 12 годин.
Вихідні дані для розрахунків наведено у таблиці 3.Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку параметрів транспортних робіт

№ варіанта
Обсяг перевезень,
Го,, ,млн.т
Час завантаження,
tз, хв
Час розвантаження,
tр, хв
Швидкість руху транспорту,
V, м/хв
Відстань транспортування,
l, м
Коефіцієнт використання за часом, Кч, частка од
Коефіцієнт використання за вантажопідйомністю,
Кв, частка од.
Вантажопідйомність транспорту,
В, т

1
15
3
2
800
2000
0,7
0,9
75

2
18
5
3
600
2500
0,8
0,8
110

3
30
6
4
450
2700
0,75
0,75
130

4
19
4
2
500
3000
0,9
0,85
120

5
12
3
2
750
2600
0,9
0,95
75

6
24
6
3
630
2000
0,75
0,85
120

7
25
7
3
550
2200
0,85
0,89
130

8
18
5
2
650
2400
0,8
0,88
110

9
10
2
1
820
3000
0,9
0,79
75

10
20
6
3
610
3100
0,65
0,84
130

11
26
5
3
680
2900
0,75
0,92
120

12
22
5
4
520
2700
0,8
0,9
130

13
23
5
2
625
2100
0,7
0,88
110

14
8
3
1
780
1900
0,8
0,85
75

15
20
6
3
630
1800
0,7
0,87
110

16
35
6
4
600
2000
0,8
0,94
130

17
34
5
3
6356
2300
0,9
0,90
110

18
27
6
2
580
2200
0,8
0,85
120

19
12
4
2
850
3500
0,65
0,95
75

20
32
5
3
540
1950
0,72
0,97
110

21
30
5
2
530
1800
0,7
0,91
120

22
28
7
3
510
2100
0,75
0,89
130

23
11
2
2
790
2700
0,69
0,73
75

24
25
6
4
600
2500
0,87
0,92
110

25
21
6
3
580
2400
0,79
0,93
120

26
14
4
2
700
3200
0,82
0,71
75

27
24
7
4
515
1950
0,84
0,83
130

28
23
6
3
560
2150
0,77
0,93
120

29
31
5
3
500
2350
0,92
0,95
130

30
20
6
2
570
2600
0,86
0,96
110

За результатами виконаних розрахунків необхідно визначити загальну кількість рейсів усім парком автосамоскидів, вважаючи, що транспортний цех працює без вихідних і святкових днів, за формулою:

13EMBED Equation.31415 рейсів, (7)

ЗАВДАННЯ №3 КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
«ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГІРНИЧОЇ МАСИ В КАР’ЄРІ АВТОСАМОСКИДАМИ»

У даному завданні за мету ставиться визначити вартісні параметри авто-транспортних перевезень гірничої маси в кар’єрі при зміні середньорічної відстані транспортування відносно базової.
При базовій відстані транспортування автосамоскидами Lб = 2 км, собівартість 1т Ч км складає Сб = 2,5 грн. Необхідно визначити на скільки зміниться собівартість 1т Ч км і собівартість перевезення 1т гірничої маси при збільшені або зменшені відстані транспортування до Lн, значення якої за варіантами наведено у таблиці 4.

Таблиця 4
Вихідні дані для розрахунку вартісних параметрів
транспортування гірничої маси


варіанта
Відстань транспортування,
Lн, км
Частка умовно-постійних витрат у
собівартості,
К, частка. од.

варіанта
Відстань транспортування,
Lн, км
Частка умовно-постійних витрат у
собівартості,
К, частка. од.

1
3,0
0,35
16
3,3
0,25

2
2,3
0,28
17
2,1
0,34

3
3,1
0,32
18
2,3
0,22

4
2,0
0,31
19
3,2
0,24

5
2,7
0,29
20
2,0
0,36

6
2,4
0,22
21
2,6
0,28

7
2,9
0,33
22
3,4
0,31

8
3,0
0,30
23
3,3
0,36

9
2,2
0,36
24
2,65
0,29

10
2,6
0,27
25
3,15
0,24

11
2,7
0,26
26
2,7
0,31

12
3,1
0,34
27
2,95
0,30

13
3,5
0,34
28
3,35
0,36

14
28
0,26
29
34
0,31

15
3,4
0,30
30
2,15
0,25

Собівартість 1т Ч км при зміні відстані транспортування визначається за формулою:

13EMBED Equation.31415 грн/т Ч км (8)

де Сб – базова собівартість 1т Ч км, грн;
К – коефіцієнт, який характеризує частку умовно-постійних затрат в структурі експлуатаційних витрат при автотранспорті, частка од.
Витрати на перевезення 1т гірничої маси за базовим варіантом складуть

13EMBED Equation.31415 грн. (9)

За нових умов транспортування, затрати на перевезення 1т гірничої маси складають

13EMBED Equation.31415 грн. (10)

де Сн– нова (розрахункова) собівартість 1т Ч км гірничої маси, грн.;
Lн – нова відстань транспортування, км.

Розрахунки завершити стислими висновками і зробити порівняльну економічну оцінку нових умов транспортування з базовими.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Сутність послідовного виду руху предметів праці у виробництві. Операційний цикл руху.
2. Підготовка корисних копалин до збагачення та основні процеси підготовки.
3. Сутність змішаного виду руху предметів праці у виробництві. Операційний цикл руху.
4. Технологія дроблення корисних копалин та види дроблення.
5. Сутність паралельного виду руху предметів у виробництві. Операційний циклруху.
6. Способи дроблення корисних копалин та основні види технологічних дробильних машин.
7. Транспортне господарство та його головна задача. Схеми переміщення вантажів і руху автотранспорту.
8. Сутність процесу грохочення корисних копалин: засоби та мета.
9. Сутність підготовки гірських порід до виймання. Основні види буріння свердловин та шпурів.
10. Загальна характеристика процесу «класифікація». Умови застосування.
11. Загальна характеристика техніки, що застосовується при бурінні свердловин та шпурів на гірничих підприємствах.
12. Сутність технології магнітного збагачення корисних копалин.
13. Вибухові речовини на гірничих роботах: призначення та види.
14. Сутність процесу подрібнення корисних копалин та основні засоби його здійснення.
15. Ініціюючі та промислові вибухові речовини на гірничих роботах: склад та види.
16. Флотаційне збагачення: сутність та види.
17. Основні поняття про комутацію сітки вибухових свердлових та схеми комутації.
18. Загальна характеристика технології виймально-навантажувальних робіт. Класифікація виймальних машин за принципом дії та функціональними ознаками.
19.Виробництво сталі: вихідна сировина, паливо та устаткування.
20. Гірничо-металургійний комплекс: визначення, об’єкт та предмет курсу.
21. Характеристика стадій переміщення гірничої маси на видобувних підприємствах ГМК.
22. Види виробничих структур підприємства.
23. Класифікація видів транспорту гірничих підприємств.
24. Загальна характеристика підприємств гірничорудної промисловості України.
25. Залізничний транспорт на гірничих підприємствах: склад транспорту та застосування.
26. Загальна характеристика підприємств чорної та кольорової металургії України.
27. Автомобільний транспорт на гірничих підприємствах: область застосування; переваги та недоліки.
28. Виробничий цикл: структура та характеристика.
29. Конвеєрний транспорт: область застосування; переваги та недоліки.
30. Киснево-конверторне виробництво сталі. Безперервне розлиття сталі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Козловский В.А., Белоконный П.Г. Основы организации производственного процесса: учеб. пособие. - К.: УМК ВО, 1991. - 172с.
2. Демин А.М., Зуев В.И., Пахомов Е.М. Сборник задач по открытой разработке месторождений полезных ископаемых: учеб. пособие для техникумов. – М.: Недра, 1985. - 192с.
3. Аналітична довідка щодо сучасного стану та підсумки роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу Дніпропетровської області за 2004 рік та 1 кварта 2005 року. Матеріали до ІІ форуму гірників та металургів Дніпропетровської області «Інноваційні технології ГМК – запорука конкурентоспроможності галузі»: Дніпропетровськ, 2005. – 21с.
4. Технология важнейших отраслей промышленности: учеб. для экономических специальностей вузов / А.М. Гинберг, Б.А. Хохлов, И.П. Дрякина и др. [под. ред. А.М. Гинберга, Б.А. Хохлова]. – М.: Высш. шк., 1985. – 496с.
5. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам, 4-е изд. перераб. и доп. М.: Недра, 1982. – 414с.
6. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. Том ІV «Виробничі процеси». Підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Гірництво». – Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 247с., з іл.
7. Моршинин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Учебник для проф. тех. образования. М.: Недра, 1983. – 190с.
8. Тихонов Н.В. Транспортные машины горнорудных предприятий. Учеб. для вузов, 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1985. – 336с.
9. Доменное производство «Криворожстали». Под. ред. В.И. Большакова: Монография. – Днепропетровск, 2004. – 376с.
10. Антонік В.І., Ковальчук В.А., Кононенко В.Д., Бабець Є.К., Стасюк В.П. «Розміщення продуктивних сил». – К., ВД «Професіонал», 2006. – 224с.
11. Фахтутдинов Р.А. Организация производства. Учеб. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 672с. – (Серия «Высшее образование»).

ДОДАТКИ
Додаток А


(зразок титульного листа контрольної роботи)


Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Кафедра економіки, організації та управління підприємствами


Контрольна робота
з дисципліни «Технологія та організація виробництва підприємств ГМК»
Варіант № ____


Студента факультету економіки та управління бізнесом
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Група ____________________

Прізвище, ініціали студента ________________________________________

Викладач________________________________________________________
(прізвище, ініціали викладача, посада)

Оцінка зарахування роботи ________________________

Дата зарахування «_______»_________________ 20____ р.
Кривий Ріг
20___
Додаток Б


(зразок титульного листа реферату)


Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Кафедра економіки, організації та управління підприємствами


РЕФЕРАТ
з дисципліни «Технологія та організація виробництва підприємств ГМК»
на тему: «_______________________________________»

Виконав студент групи____________
П.І.Б. студента
П.І.Б. викладача
Оцінка_________________
Дата «_____»_____________20___р.Кривий Ріг
20___ рік
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи
з дисципліни «Технологія та організація виробництва підприємств ГМК»

для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
заочної, заочної скороченої форми навчання та перепідготовки спеціаліста


Укладачі: Ковальчук Віктор Анатолійович
Лашкун Ганна Анатоліївна
Кравчук Лілія МиколаївнаРеєстраційний № 16 від 01.12.2015р.

Підписано до друку ________2015 р.

Формат А-5

Обсяг 22 стор.

Тираж ______ прим.

Видавничий центр ДВНЗ «КНУ»,
м. Кривий Ріг,
вул. ХХІІ Партз’їзду, 1113PAGE 15


13PAGE 141615


Приложенные файлы

  • doc 14798872
    Размер файла: 362 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий