мінездеме Аяулым

МІНЕЗДЕМЕ

Студент: Нурнагимова Аяулым Манатовна топ №_514

Жалпы медицина факультеті

ТуCан жылы 29.09.91 aлты KазаK

Жанaя жаCдайы :тaрмыс KaрмаCан ;балалары жоK

Семей K. ММУ-не т_скен жылы_2009_жылы мемлекеттік грант

Бітіру жылы__2014жыл
Jалай оKыды: жаKсы оKыды
СынаK кітапшасы бойынша GPA:3,11
4 курс циклдары бойынша баCалары:
Ішкі аурулар__80%
Балалар аурулары__84%
ХирургиялыK аурулар__85%
Акушерство ж‰не гинекология__83%
5 курс циклдары бойынша баCалары:
Жалпы т‰жірібелік д‰рігер_87%
Неврология, психиатрия и наркол. 90%
Жедел медициналыK ж‰рдем__
Университеттегі aнаCан п‰ндер _молекулалыK биология ,физиология,гистология,психиатрия,жедел ж‰рдем т.б..
ОKуда KиындыK туCызCан п‰ндер_жоK
Емтиханды Kайта тапсыру (орыны, курс, п‰ні)
Bылыми – зерттеу жaмысы:
СB` м_шесі - (курс, кафедра)____________________________________________________
Баяндамалар__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Студентті
· конференцияCа Kатысу________________________________________________
Ж_лделі орындар______________________________________________________________ ЖаKсы Kасиеттері:салмаKты,білімді, еSбекKор ж‰не ™те т™зімді,достарымен жаKсы Kарым Kатынаста.БарлыCымен жаKсы тіл табыса біледі.JызыCушылыKтары: медицина, психиология шет тілдерді меSгеру.
JоCамдыK жaмыс,кафедра ішілік жaмыстарCа,олимпиадаларCа белсене Kатысады.
Аттестация кезіндегі жалпы баCа__4,81
Профессиональды дайындыK туралы Kортынды: Студент жалпы жаKсы оKиды.БолашаKта ™зі KалаCан мамандыCына интернатураCа т_сіп,™з ісініS білгір маманы болатынына сенімдімін.
КуратордыS Т.А.Ж. Оспанов Бауыржан Толеуович
К_ні_.2014


15

Приложенные файлы

  • doc 14802204
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий