100_typical_7


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
100 найтиповіших
завдань ЗНО
День
7
Анна
Огойко
01
.0
4
.2015
Сьогодні
1.
Аналіз помилок у контрольному тесті.
2.
Завдання 61
-
70

“відповідності”:
1)
Фразеологізми
2)
Антоніми
3)
Іншомовні слова
4)
Частини мови
5)
Члени речення
6)
Типи речень
7)
Типи підрядних речень
8)
Типи односкладних речень
9)
Розділові знаки
10)
Вживання тире
Контрольний тест
1. Однакова
кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А заєць, життєвий, хворостняк

Б з'являється, воджу, ящірка

В ялтинський, ніччю, щільно

Г люблю, дзвякає, тьмяніє

Д щабель, діяння, контрастний
2. Наголос
на другому складі мають усі слова рядка

А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо

Б спина, виразно, завдання, попереду

В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий

Г кропива, приязнь, горошина, каталог
Контрольний тест
3. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка
А
рибал
..
ство
,
погод
..ся, прип'
ят
..
ський
,
голівон
..ці
Б
зателен
..кати, красун..
чик
,
купал
..
ський
,
виріз..бити
В вигул..
кнути
,
конс
..
єржка
,
зат
..марити,
нац
..кувати
Г
кан
..
йон
,
ковз
..
кий
,
мал
..ва,
локал
..ний
Д консул..
ський
,
обвін
..чати,
відгад..ко
,
крад
..
кома
4. Через дефіс пишуться всі слова в
рядку
А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний,
морально/етичний
Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний,
південно/східний
В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний,
лірико/драма
-
тичний
Г молочно/білий, науково/практичний, загально/освітній,
організаційно/методичний
Д мідно/червоний, навчально/виробничий, героїко/романтичний,
електронно/ оптичний
Контрольний тест
5. Закінчення
-
а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
А Крим, Львів, Миргород
Б десяток, нарцис, маневр
В Харків, вольт, язик
Г фонтан, кір, займенник
Д квартал, табун, хліб
6
. Закінчення
-
е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку
А друг, колега, брат, земля
Б воля, швець, Богдан, Ілля
В боєць, кравець, хлопець, молодець
Г майор, полковник, капітан, лейтенант
Д син, кум, Михайло,
Павло
Контрольний тест
7. Не
відмінюються всі слова рядка
А бюро, журі, вікно
Б кенгуру, турне, ательє
Г графіті, інтерв’ю, колесо
Д тире, вапно, жалюзі
8. За допомогою суфікса
-
ов
-
утворюються прикметники від
усіх іменників рядка
А метр, травень, дощ, нуль
Б пурпур, емаль, груша, край
В парча, кварц, гроза, шовк
Г ліс, кільце, кришталь, глянець
Д калина, казка, поле, марш
Контрольний тест
9
. Норму відмінювання числівників порушено в рядку
А трьохсот, трьомстам, на трьохстах
Б п’ятисот, п’ятистам,
п’ятистами
В семисот, сімомастами, на семистах
Г дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами
Д двохсот, двомастами, на
двохстах
10. Правильно
утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А давайте напишемо͖
Б ходімте͖
В заспіваймо͖
Г прочитаємо͖
Д будемо вчити
Контрольний тест
11.
Допущено
помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку
А шлють,
варють
;
Б біжать, відчувають͖
В глянемо, мовчимо͖
Г сушите, будуєте͖
Д гоїш, сивієш.
12
. Немає частки в рядку
А навряд чи це можливо
Б нехай кожен наведе приклад
В тільки не змушувати
Г синіти, наче море
Контрольний тест
13.
Правильно
побудовано всі словосполучення в рядку
А по власному бажанню, залежно від обставин, гаяти час
Б іншим разом, по службових справах, дякувати матері
В здобути освіту, дякувати Оксану, лекції з математики
Г готель для туристів, на минулому тижні, відчиняти двері
Д автобус на замовлення, повідомити телефоном, упродовж
місяця
14.
Граматичну
норму на позначення часу порушено в словосполученні
А рівно о першій
Б десять хвилин по шостій
В пів на десяту
Г сім годин двадцять хвилин
Д за двадцять п’ята
Контрольний тест
15. Граматичний
зв'язок порушено в словосполученні
А працювати щосереди
Б вищий мене
В зошит з математики
Г вірний собака
Д розповідати про іспит
16
. Поширеним є речення
А Вона сиділа склавши руки.
Б Ми з тобою будемо радіти.
В Я буду крізь сльози сміятись.
Г Сотні птахів почали співати.
Д Батько з сином закінчили сіяти.
Контрольний тест
17. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні
(розділові знаки пропущені)
А Лежить дорога золотом прошита.
Б І видзвонює мотив моє слово сріблом скуте.
В По вінця сповнені краси
шумлять
смерекові ліси.
Г До колосків налитих туго моя прихилена душа.
Д Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин.
18
. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного
речення (розділові знаки
пропущено
)
А Я в давню істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій.
Б Людина йде до краси творить її цим і відрізняється вона від усього
сущого.
В Пригадаймо золота тиха осінь застеляла жовтим листям княжий Львів.
Г Всі бджоли злетілись гудуть золотаві рої
.
Контрольний тест
19. Граматичну помилку допущено в реченні

А Прочитавши статтю, Христина глибоко задумалася.

Б Ми знайшли зошит Петренка, що лежав під столом.

В Зустрінемося завтра о пів на десяту.

Г Рішення прийнято відповідно до наказу директора.

Д Цей шампунь мені не дуже подобається.
20. Потребує редагування речення

А Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись
угору.

Б Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією.

В Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо.

Г Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з
іншими.

Д За таких обставин не будемо сидіти склавши руки.
Типове завдання №61
2011
Типове завдання №62
2010, демо
Типове завдання №63
2010
Як робити завдання на відповідності
з лексикою/фразеологією
1)
Уважно прочитайте завдання. Що вам потрібно
підібрати: антоніми чи синоніми?
2)
Просто прочитайте всі слова і фразеологізми
обох стовпців. Які з них вам відомі? Підкресліть
або обведіть відомі слова чи фразеологізмі.
3)
Далі працюйте з маловідомими словами і
фразеологізмами. Намагайтеся думати логічно,
виходити із структури слів чи фразем.
(У таких завданнях ЗАВЖДИ є 1
-
2 маловідомі слова
чи фраземи

залишайте їх на кінець).
Іншомовні слова
1.
Автентичний

2.
Апелювати

3.
Дидактичний

4.
Дискретний

5.
Ефемерний

6.
Індиферентний

7.
Інфантильний

8.
Лапідарний

9.
Латентний

10.
Маргінальний

11.
Мізантроп

12.
Паритетний

13.
Перманентний

14.
Релятивний

15.
Ренегат

16.
Ретируватися

17.
Тривіальний

18.
Філантроп

ПОРАДА: іноді може допомогти знання іноземних мов: перманентний (
англ
.
permanent)
Типове завдання №64
2007
Проблемні випадки визначення
частин мов
1.
Форми дієслова:
-
Дієприкметник (який? що походить від дії): передбачений,
пророслий)͖
-
Дієприслівник (що роблячи? що зробивши?): сміючись,
перечитавши.
2. Службові частини мови:
-
Прийменник (“при іменних частинах мови”): у морі,
коло
хати,
назустріч
сонцю͖
-
Службові (“служать” для поєднання частин речення):
гарна,
наче
квітка͖
-
Частки (утворюють форми слів, слова, надають відтінки
значень):
хай
іде, коли
-
небудь
, хіба
ж
не
твій.
3. Прислівники

НІКОЛИ НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ (питання Як? Де?
Куди? Коли? Чому?) :
легко, там, завтра, десь.
Типове завдання №65

З’ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра
позначає наступне слово) (2010)
Мова (1)Гоголя

це своєрідний український (2)«говір» за
мелодикою, синтаксисом, словником, тому важко
рівнопотужно перекласти (3)Гоголя українською:
втрачається (4)неповторний аромат українськості.
А
іменна частина присудка
Б
прямий додаток
В
непрямий додаток
Г
узгоджене означення
Д
неузгоджене означення
Члени речення
1.
Підмет
-
Простий

виражений одним словом.
-
Складени

виражений кількома словами: «
Золоті ворота

окраса Києва», «
П’ятеро учнів
втекли з уроків», «
Ми
з братом
ідемо гуляти».
2. Присудок
-
Простий (Я
іду
, я
буду йти
,
хай
він
зайде
до мене).
-
Складений іменний (Ти
стала
дуже
красива
).
-
Складений дієслівний (Ми
починаємо
співати
).
!!! Складені дієслівні присудки треба відрізняти від
простого присудка + додатка чи обставини:
Учитель
попросив
принести карту (попросив про що?

додаток)
Іду
ловити рибу (іду з якою метою?

обставина)
Члени речення
3. Додаток
-
Прямий
(у знахідному відмінку

кого? що?): Я бачу
Оксану
і
квіти
у
неї в руках.
-
Непрямий
(інші відмінки): Ми не любимо такої
музики
.
4. Означення
-
Узгоджене
(у числі, роді і відмінку):
Моя люба
мама

найдорожча
людина.
-
Неузгоджене
: Вона принесла мені кошик
з полуницями
.
+
Прикладка
-
означення, виражене іменником: Дніпро,
найдовша річка
України,
має не менш славну історію.
5. Обставина
-
Питання прислівника і дієприслівника: ЯК? ДЕ? КОЛИ? ЧОМУ? Вона
весело
глянула на нього.
ПОРАДА: головне у визначення членів речення

не ЧАСТИНА МОВИ
(дієслово

значить присудок), а питання, зв'язки між словами:
-
Любіть серцем, а не вухами (серцем, вухами

ЯК?

обставина)
-
Ваза з квітами (з квітами

ЯКА?

неузгоджене означення)
Типове завдання №66
2011
Типи речень
1.
Прості
(одна граматична основа)
-
Неускладнені
-
Ускладнені
(однорідними членами, відокремленими членами,
уточнювальними членами)
2.
Складні
-
Сполучникові
:
Складносурядні
(дві частини паралельні, незалежні)
Складнопідрядні
(одна частина залежить від іншої, можна поставити
питання)
-
Безсполучникові
-
З різними типами зв

язку
ПОРАДА: перш ніж робити висновок про тип речення, уважно
розберіть його, виділіть граматичні основи, ускладнювані
конструкції, підкресліть їх, щоби нічого не пропустити.
Типове завдання №67
2011
Типи складнопідрядних речень
Порада: можна не запам’ятовувати всі види складнопідрядних речень.
Відштовхуйтесь від слів: умова (за якої умови?), означальне
(означення

питання який?, якась ознака). І вчитуйтесь у
значення речення,
зрозумійте його
).
Види складнопідрядних речень:
1)
Означальні (чий? який?)

ознака
2)
З’ясувальні (хто? що?)

перша частина хоче з’ясувати, що в другій
3)
Обставинні:
-
Місця (де? куди?)
-
Часу (коли?)
-
Умови (при якій умові?)
-
Причини (з якої причини? чому?)
-
Мети (з якою метою?)
-
Порівняльні (як що?)
-
Допустові (незважаючи на що?)
-
Наслідку (значення наслідку, сполучник так що)
Типове завдання №68
2007
Типи односкладних речень
1.
Означено
-
особові

“означена особа”

можна визначити точно: я,
ти, він, вона, воно, ми, ви чи вони роблять дію:
“Влітку найбільше
люблю вишні”, “Йдеш зі мною у кіно?”
2.
Неозначено
-
особові

“неозначена особа”

точно не можна
сказати, хто саме виконав дію:
“На Великдень часто ходять у
гості”, “У 20
-
ті роки видали найбільше українських словників за
все ХХ століття”.
3.
Узагальнено
-
особові

“узагальнений суб'єкт дії”

дія стосуються
всіх людей (це ПРИСЛІВЯ і АФОРИЗМИ): “Друга у скруті пізнають”,
4.
Безособові

немає суб'єкта, дія сама собі робиться:
“За вікном
світало”, “Дивно якось було у тій країні”
5.
Називні

немає присудка, тільки підмет: “
Весна”, “Літній ранок
”.
ПОРАДА: починайте шукати речення, які для вас є найлегшим типом
односкладних (для мене це узагальнено
-
особові (бо прислів'я),
називні, означено
-
особові), щоб потім легше можна було
визначити складніші.
Типове завдання №69
2010
Складні розділові знаки
Тире:

між підметом і присудком,

наслідок

протиставлення/зіставлення͖
Двокрапка:

Пояснення: “а саме”, “що саме”

Причина: бо͖
Дужки:

факультативна, додаткова інформація,

ім

я автора͖
Крапка з комою:

речення дуже різні за змістом

речення вже включають багато ком.
Типове завдання №70
2010, демо
Вживання тире
1.
Між підметом і присудком:
Бук

дерево. Три та
сім

десять.
2.
На
місці пропущеного члена речення:
Крізь шибку виднілись білі колони тераси, а
за
ними

квітник
(Коцюбинський).
3. Перед узагальнювальним словом, що
стоїть після однорідних членів
речення:
День, вечір, ніч, ранок

все біле, все тьмяне
(Леся Українка).
4. Для виділення прикладок, якщо вони стоять у
кінці речення:
У
своїм невеличкім гурточку він
[Гуща]
завів новину

гуртову працю
(Коцюбинський).
5. Між частинами складносурядного чи безсполучникового складного речення,
друга частина якого виражає НАСЛІДОК:
Защебетав соловейко

пішла луна гаєм
(Т.
Шевченко).
6. Між частинами складного речення, коли зміст їх
різко протиставляється:
Ще
сонячні промені сплять

Досвітні огні вже горять!
(Леся Українка).
7.
Для виділення поширеної групи вставних слів (або вставного речення),
що
стоїть у
середині речення:
А
тоді зопалу

не
встигло радіо попередити!

вернулися
морози
(Яворівський).
Практика (2006)
Практика 2008
2008
Практика
2008
Практика
2011
Домашнє завдання
Т
-
е
-
с
-
т
-
и!
До п
`
ятниці
!

Приложенные файлы

  • pdf 14802228
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий