Список групп Отчет РЭТ произ практика


Өндірістік тәжірбиеден өткен студенттердің есеп беру кестесі
18.03.2015 ж
№ Аты- жөні Диплом тақырыбы Ғылыми жетекші Бағасы Бағасы
Әріпбаева Таңшолпан Құралқызы Автономды электр қорек көзін дайындау // Разработка автономного источника электропитания // Development of autonomous power supply Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Есмаганбетов Аблай Абаевич Кеуекті кремнийдің қасиеттері және оның оптоэлектроникада қолдануы // Свойства пористого кремния и его применение в оптоэлектронике // Properties of porous silicon and its application in optoelectronics Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Жагапарова Дана Тасбулатовна Инфрақызыл фотоқабылдағыштардағы кванттық нүктелері бар InGaAs/GaAs сэндвич-құрылымындағы оптикалық процестері // Оптические процессы в сэндвич-структурах InGaAs/GaAs с квантовыми точками в инфракрасных фотоприемниках // Optical processes in InGaAs/GaAs sandwich structures with quantum dots for infrared photodetectors Гревцева Т .Ю.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы
Жанабаева Айзада Ерболқызы Құрылымы қиын кеуекті кремнийден жасалған кванттық жіптердің оптикалық қасиеттері// Оптические свойства квантовых нитей пористого кремния со сложной внутренней структурой// Optical properties of quantum wires on porous silicon with complex internal structure Гревцева Т .Ю.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы
Қожамжарова Ләззат Әбдуғалиқызы Арсенид галлий негізіндегі фототүрлендіргіштер // Фотопреобразователи на основе арсенида галлия // Photoconvertor based on gallium arsenide.
Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Мәденов Әділет Қайратұлы Параметрлік жүйелерді зерттеу және өңдеу // Разработка и исследование параметрических систем // Development and research of parametric systems. Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Мұқанов Ислам Темірұлыa-Si:H-c-Si құрылымына негізделген гетероөткелді фототүрлендіргіштер // Гетеропереходные фотопреобразователи на основе структуры a-Si:H-c-Si // Hetero junction photovoltaics based on the structure of a-Si: H-c-Si Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Нусупов Дастан Дауболатулы Кремнийге негізделген жұқа қабықшаның оптикалық және құрылымдық қасиеттері // Оптические и структурные свойства тонких пленок на основе кремния // Optical and structural properties of thin films on silicon-based Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Сауирбаева Насиха Манарбековна Күшті бейсызық қасиеттегі автотербелмелі жүйелер //
Автоколебательные системы с сильной нелинейностью //
Self-oscillating systems with strong nonlinearity. Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Себепкалиев Нурлан Жаксыгалиевич VO2 эпитаксиалды қабықшаның құрылымдық және оптикалық қасиеттері // Структурные и оптические свойства эпитаксиальных пленок VO2 // Structural and optical properties of epitaxial films VO2 Гревцева Т .Ю.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы
Темірбек Әсем Мұқанқызы Кремний матрицасындағы кванттық нүктелерге негізделген жарық шашырытқыш наноқұрылымдар // Светоизлучающие наноструктуры на основе квантовых точек в матрице кремния // Light-emitting nanostructures based on quantum dots in the Si matrix Гревцева Т .Ю.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы Усен Жансая Талгатқызы Оптикалық ақпараттық жұқа қабықшалы құрылғылардағы фотоэлектрлік процесстер // Фотоэлектрические процессы в тонкопленочных датчиках оптической информации // Photoelectric processes in thin film sensors of optical information. Манаков С.М.
ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының доценті Амангелді Айдана Серікқызы «Жинақтау-лақтыру» хаос генераторы негізінде ақпаратты қорғайтын таратқыш- қабылдағыш құрылғы жасау // Разработка приемо-передающего устройства с защитой информации на базе хаотического генератора «накопление - выброс» // Development transceiver with protection information based on chaotic oscillator "accumulation - release" Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы
Амирбекова Жансая Анаркуловна Хаосты тербеліс жасайтын радитехникалық генераторлардың жасыру дәрежесін анықтау // Определение степени маскировки радиотехнических генераторов хаотических колебаний // Determining the degree of masking of radio generator of chaotic oscillations Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы Есерханұлы Еркебулан Динамикалық хаос генераторлардың энергетикалық тиімділігін анықтау // Определение энергетической эффективности генераторов динамического хаоса // Determination of energy efficiency of dynamical chaos generators Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы
Жақсыбаева Арайлым Амангелдіқызы Программаланатын логикалық интегралдық сүлбе (ПЛИС) базасында «Жинақтау-лақтыру» хаос генераторын жасау // Разработка генератора хаоса «накопление - выброс» на базе программируемые логические интеральные схемы (ПЛИС) // Development of chaos generator "build - release" on FPGA Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы
Жарылгапова Назгул Алманбетовна Динамикалық хаос радиотехникалық генераторлардың негізінде нейрондық торды құру // Создание нейронной сети на основе радиотехнических генераторов динамического хаоса // Creating a neural net based on radio engineering generator of dynamic chaos Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы
Өмірзақ Ақерке Бақытқызы Сандық электронды сүлбедегі желімдену бифуркациясы // Бифуркация склеивания в цифровой электронной схеме // Gluing bifurcation in digital electronic circuitry. Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы Халелова Арайлым Нургазиевна Радиотехникалық хаос генераторларының өткізу қабілетін зерттеу // Исследование пропускной способности радиотехнических генераторов хаоса // The study of radio bandwidth chaotic oscillators Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы Тасмұрат Арайлым Зулфикарқызы Көптуннельдік наножіптер арқылы хаос генераторын алу // Получение генератора хаоса через многотуннельные нанонити // Receiving the generator of chaos through multitunnel nanonit Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры Тастанова Айдана Ділабекқызы Наножіптердің бейсызық электрлік қасиеттері // Нелинейные электрические свойства нанонитей // Nonlinear electric properties of a nanothread Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры Төлегенқызы Ұлжан Фракталдық құрылымдардың бейсызық электрлік қасиеттері // Нелинейные электрические свойства фрактальных структур // Nonlinear electric properties of fractal structures
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры Аманова Наурызгүл Қарасайқызы Әртүрлі металдандырылған кристалдық кремний негізіндегі күн элементтерінде фотоэлектрлік процесстер // Фотоэлектрические процессы в солнечных элементах на основе кристаллического кремния с различной металлизацией // Photovoltaic processes of solar cells based on crystalline silicon with different plating Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
2 Бақтияров Даурен Фазылұлы Фотоэлектрлік түрлендіргіштердің бұрылу ориентациясы және механизмі // Механизм и ориентации поворота фотоэлектрических преобразователей // Mechanism and orientations of turn of photo-electric converters. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Жумагулова Жансая Асхатқызы Тізбектей және параллель қосылуымен кремнийлік фототүрлендіргіш құрылымын дайындау // Разработка конструкции кремниевых фотопреобразователей с последовательно-параллельным переключением // Development of a design of silicon photo converters with series-parallel switching. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Қылышбай Данияр Әбусалиұлы Фотоэлектрлік жүйе үшін инверторды (300Вт) өңдеу және жасау // Разработка и создание инвертора (300Вт) для фотоэлектрических систем // Development and creation of inverter (300W) for photovoltaic systems. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Мұратбекова Айжан Медеуқызы Фотоэлектрлік жүйелер үшін контроллерді өңдеу және жасау // Разработка и создание контроллера для фотоэлектрических систем// Development and creation of Controller for photovoltaic systems. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Мұрсал Назым Сакенқызы Зарядтаушы құрылғылар үшін шалаөткізгіштік тумблерді (12В, 6А) дайындау және алу // Разработка и создание полупроводникового тумблера (12В, 6А) для зарядных устройств // Development and creation of the semiconductor toggle-switch (12B, 6A) for chargers. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Нуржанова Мадина Собиркызы Күн сәулесін жинақтаушымен автономды күн құрылғысын дайындау // Разработка автономных солнечных установок с концентраторами солнечного излучения // The development of autonomous solar systems with solar radiation concentrators. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Сисенов Нұрсұлтан Кенжабайұлы Оптоэлектронды оқу лабораториясының модулін өңдеу және жасау // Разработка и создание учебного лабораторного оптоэлектронного модуля // Development and creations a training laboratory optoelectronic module. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Табылдиев Айбар Ислямұлы Автономды күн құрылғысын өңдеу және оның фотоэлектрлік сипаттамасын зерттеу // Разработка автономной солнечной установки и их фотоэлектрических характеристик // Development of autonomous solar installation and their photo-electric characteristics. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Тулбаева Мақпал Мәлікқызы Күн элементі негізіндегі зарядтаушы шағын құрылғыны дайындау және алу // Разработка и создание портативного заряжающего устройства на основе солнечного элемента // Development and creation of portable charging devices using solar cell. Саймбетов А.К. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Киреев Алмас Кабылбекович Бірнеше генераторлардан бейберекеттік сигналдарды зерттеу // Изучение хаотических сигналов от нескольких генераторов // Study of chaotic signals from several generators Иманбаева А.К. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Ахметова Малика Мүсілімқызы Динамикалық жүйе тербелістерінің сигнал/шуыл қатынасын сандық талдау //
Численный анализ отношения сигнал/шум колебаний динамической системы // Numerical analysis of the signal-to-noise ratio of fluctuations of the dynamical system Иманбаева А.К. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Кеңесов Иманғали Ғалымжанұлы Advanced Design System (ADS) мамандырылған бағдарламасының көмeгімен жоғары жиілікті генератордың электрондық сүлбесін зерттеу // Исследование электронной схемы высокочастотного генератора с помощью специализированной программы Advanced Design System (ADS) // Research of the electronic circuit of the high-frequency generator by means of specialized program Advanced Design System (ADS) Иманбаева А.К. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Рахат Бақытжан Темірланұлы Advanced Design System (ADS) пакетінде транзисторлық хаос генераторларын компьютерлік модельдеу // Компьютерное моделирование транзисторных генераторов хаоса в пакете Advanced Design System (ADS) // Computer modeling of transistor chaos generators in the package Advanced Design System Иманбаева А.К. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Ахметшаихов Аскар Ануарбекович Сивертс қондырғысы үшін қысымдарды тіркеудің шағын жүйесін жасау және өңдеу // Разработка и создание портативной системы регистрации давления дляустановки Сивертса // Design of portable pressure measurements system for Sieverts apparatus Диханбаев К.К.
ф.-м.ғ.к.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы
және
Чихрай Е.
ф.-м.ғ.к.
теориялық және ядролық физика кафедрасының доцент м.а. Әскербек Меруерт Болатқызы Нанокеуекті кремний қабаты бар сканерлік фототранзистордың бейнесигналын қалыптастыру // Формирование видеосигнала сканирующего фототранзистора с нанопористым кремнием // Formation of videosignal which scan phototransistors with nanoporous silicon. Диханбаев К.К. ф.-м.ғ.к., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы
Алимова Мадина Абуталыповна Наноэлектроникада наноқұрылымды кремний қабыршақтарын қолдану // Применение наноструктурированных пленок кремния в наноэлектронике // The application of nanostructured silicon films in nanoelectronics
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Ибраимов М.К.
аға оқытушы Сқабылов Әлішер Әлиұлы Автономды электронды құрылғыларды программаланатын логикалық интегралды схемаларда жобалау және жасау // Проектирование и разработка автономных электронных устройств на программируемых логических интегральных схемах // Design and development of autonomous electronic devices on field programmable gate array Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы
(кеңесші)
Ибраимов М.К. аға оқытушы Шинбулатов Сакен Керимжанұлы Кеуекті кремний қабыршақтарының электрлік сипаттамалары // Электрические свойства пленки пористого кремния // The electrical properties of porous silicon films
Ахтанов С.Н. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
оқытушысы
(кеңесші)
Ибраимов М.К.
аға оқытушы Бахтияр Ләззат Бахтиярқызы Нейронды жүйелердегі синхронизация режимдерін зерттеу // Изучение режимов синхронизации в нейронных сетях // Investigation of the synchronization modes in neural nets Асанов Г.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы Мелисов Айдос Талгатович Шалаөткізгіштік элементтерде хаосты тербеліс генераторын зерттеу // Исследование генератора хаотических колебаний на полупроводниковых элементах // Investigation of the generator of chaotic oscillations on semiconductor elements Асанов Г.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Оразова Минара Жанатовна Сандық байланыс каналдарын компьютерлік модельдеу // Компьютерное моделирование цифрового канала связи // Computer simulation of digital communication channel
Асанов Г.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Райымқұл Назым Жаңбырқызы Байланыс жүйенің таратқыш бөлігін моделдеу // Моделирование передающей части системы связи // Modeling a transmitter part of the communication system Асанов Г.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Серикова Айдана Маликовна Нейрондық тербелістерінің қасиеттерін моделдеу және зерттеу // Моделирование и исследование свойств нейронных колебаний // Modeling and study of the properties of neural oscillations Асанов Г.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Қонысбаева Айжан Асанқызы Тасымалдаушы тербелістерді қалпына келтіру жүйесін компьютерлік моделдеу // Компьютерное моделирование системы восстановления несущего колебания // Computer simulation of the reconstruction system of the carrier wave Асанов Г.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Құттыбай Нұржігіт Бақытұлы Сигнал-шуыл қатынасын бағалаудың ақпараттық-энтропиялық талдауға негізделген әдісін LabVIEW ортасында модельдеу // Моделирование оценки отношения сигнал-шум в среде LabVIEW на основе метода информационно-энтропийного анализа // Modeling of estimates the signal-to-noise in the LabVIEW environment on the basis of informational-entropy analysis Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Карибаев Б.
оқытушы
Раймкулов Алишер Оразбекович LabVIEW ортасында сенсорлық сымсыз желілерді мониторинг және талдау жасауға арналған графикалық интерфейс жасау // Создание графического интерфейса в среде LabVIEW для мониторинга и анализа беспроводных сенсорных сетей // Creating a GUI in the LabVIEW environment for monitoring and analysis of wireless sensor networks Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Карибаев Б.
оқытушы
Сүлейман Тұрар Жанбабаұлы MC9S12C128 микроконтроллері (HCS12 тобы) негізінде дыбыстық спектр анализаторын жасау // Создание анализатора спектра звука на основе микроконтроллера MC9S12C128 (семейства HCS12) // Create sound spectrum analyzer on the basis microcontroller MC9S12C128 (family HCS12) Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Карибаев Б. оқытушы Темірбек Айбек Динамикалық хаос генераторы негізіндегі кеңжолақты сымсыз таратқыштың аналогты бөлігін моделдеу // Моделирование аналоговой части широкополосного беспроводного передатчика на основе генератора динамического хаоса // Modelling the analog part wideband wireless transmitter on a generator of dynamic chaos Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Карибаев Б. оқытушы
Төкеш Қыран Кең жолақты жоғары жиілікті сымсыз таратқыштардың жұмыс істеу режимдерінің спектрлік анализі // Спектральный анализ режимов работы широкополосных высокочастотных беспроводных приемопередатчиков // Spectral analysis the modes of wideband high-frequency wireless transceivers Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Карибаев Б. оқытушы
Байжігіт Ғазиз Даниярбекұлы Информацияны тасымалдаудың заманауи жүйелеріндегі сандық фильтрлерді модельдеу // Моделирование цифровых фильтров в современных системах передачи информации // simulation of digital filters in the modern information transmission systems Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Ермағанбетқызы Әйгерім Бейсызық жүйелі сигналдар мен шуылдар түрленуінің спектрлік сипаттамалары // Спектральные характеристики преобразования шума и сигнала нелинейной системой // Spectral characteristics of conversion of noise and signal of non-linear system Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Жұмағали Мөлдір Рыстөреқызы Бейсызық электронды тізбектердегі әлсіз сигналдар үшін сигнал/шуыл қатынасы // Отношения сигнал/шум для слабых сигналов в нелинейных электронных цепях // The relations of signal/noise for feeble signals in non-linear electronic circuits Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Иманғалиева Әнел Иманғалиқызы Хаостық сигналдарды талдау және олардың сипаттамаларын зерттеу // Синтез хаотических сигналов и исследование их характеристик // synthesis of chaotic signals and research of their characteristics
Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Исаева Ақерке Сәрсенбекқызы Басқару сандық жүйелерінде ақпаратты стохастикалық тасымалдауды модельдеу // Моделирование стохастической передачи информации в цифровых системах управления // Simulation of stochastic information transfer in digital management systems Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Қабдешева Ардақ Қайырғалиқызы Мобильді жүйедегі шуылтәріздес сигналдарды өңдеудің алгоритмдерін жасау // Разработка алгоритмов обработки шумоподобных сигналов в мобильной связи // Algorithm elaboration of processing of noise-type signals in mobile communication Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Мәдибай Ұлжан Құрманбекқызы Кабельсіз жүйелердегі сигнал/шуыл қатынасын жоғарылату әдістері // Способы повышения отношения сигнал/шум в безкабельных системах // Ways to improve the signal / noise ratio in the wireless systems Алибек А.
PhD, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы 19.03.2015 жыл Ахметова Сұлушаш Лесханқызы PON желісін жобалау // Проектирование сети PON // Planning of network PON Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Бисенгалиева Гауһар Германқызы Ұялы байланысты Cоde Division Multiplex Access технологиясы бойынша жобалау // Проектирование сотовой связи по технологии Cоde Division Multiplex Access // Projection of cellular telecommunication in accordance with the Cоde Division Multiplex Access tecnology.
Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы Икрамова Балжан Сакеновна Digital Wave Division Multiplex технологиясы бойынша талшықты – оптикалық жіберу жүйенің берілуін жетілдіру // Модернизация Волоконно Оптической Системы Передач по технологии Digital Wave Division Multiplex // Modernization of Fibеr – optic transmission systems using the Digital Wave Division Multiplex technology. Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушысы Курмашева Сауле Болатовна Толкындық тығыздау арқылы талшықты-оптикалық жіберу сызығының байланыс желісін ұйымдастыру // Организация сети связи волоконно оптической линии передач с использованием волнового уплотнения // Fiber-optic transmission line network organization using the wave compacting technologу Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Лескова Анастасия Игоревна Wi-Fi технологиясы бойынша сымсыз қолжетімділікті ұйымдастыру // Организация беспроводного доступа по технологии Wi-Fi // Organization of wifeless access by Wi-Fi technology
Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Сенгирбаева Асель Кайратовна Metro Ethernet торының құрылуы // Построение сети Metro Ethernet // Metro Ethernet networking
Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Смагулова Алина Аскаровна Wireless Local Loop Cоde Division Multiplex Access технологиясы бойынша сымсыз абоненттік рұқсатты ұйымдастыру // Проектирование беспроводного абонентского радиодоступа по технологии Wireless Local Loop Cоde Division Multiplex Access // Designing of a wireless subscriptional radio access by using Wireless Local Loop Cоde Division Multiplex Access technology Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Ыдырыс Жұлдыз Ғалымқызы Global Position System негізінде навигациялық жүйенің транспорттық құралдарын ұйымдастыру // Организация систем навигации транспортных средств на основе Global Position System // Organization of vehicle navigation systems based on Global Position System Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Аман Ажар Дәулетқызы Next Generation Network желісін жобалау // Проектирование сети Next Generation Network // Buildig the Next Generation Network
Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Ермаханов Кайрат Танирбергенович Gigabit Passive Optical Network (GPON) технологиясы бойынша абоненттік, оптикалық қол жетімділікті енгізу // Внедрение абонентского оптического доступа по технологиям Gigabit Passive Optical Network (GPON) // The introduction of the subscriber optical access technologies Gigabit Passive Optical Network (GPON) Дараев А.А.
т.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының аға оқытушы Бейсембекова Маржан Маратовна Фазалық фликкер-шуылдың компенсациясы негізіндегі биполярлы транзистордағы АЖЖ генераторлардың спектрлік сипаттамаларын жақсарту // Улучшение спектральных характеристик генераторов СВЧ на биполярных транзисторах на основе компенсации фазового
фликкер-шума // Improve the spectral characteristics of generators bipolar transistors based on compensation phase flikker-noise. Манапбаева А. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушы
Сырманова Мария Мейрбековна Құпия ақпаратты жіберу кезіндегі хаосты сигналдардың энергетикалық жасырылуын қамтамасыз ету // Обеспечение энергетической скрытности хаотических сигналов при передаче конфиденциальной информации // Ensuring energy secretiveness of chaotic signals by transfer of confidential information. Манапбаева А. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушы
Тәкенов Нұрберген Мырзағалиұлы Байланыс каналы бойынша жіберілетін ақпаратты қорғау кезіндегі хаосты және сөздік сигналдардың спектрлік және статистикалық сипаттамаларын салыстырмалы талдау // Сравнительный анализ спектральных и статистических характеристик хаотического и речевого сигналов для защиты информации при передаче по каналам связи // The comparative analysis of spectral and statistical characteristics of chaotic and speech signals for information security by transfer on a communication channel. Манапбаева А. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушы
Толеуова Маржан Қанатқызы Байланыс каналы бойынша жіберілгендегі дыбыстық сигналдарды өңдеу алгоритмдері мен спектрлік-уақыттық әдістері // Спектрально-временные методы и алгоритмы обработки звуковых сигналов при передаче по каналам связи // Spectral and temporal methods and algorithms for processing audio signals when transmitted over the communication channel. Манапбаева А. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушы
Төлеубай Фариза Жеңісбекқызы Сөздік процестегі моделдер реконструкциясы негізіндегі сөздік информацияларды кодтаудың әдістерін даярлау // Разработка метода кодирования речевой информации на основе реконструкции моделей речевого процесса // Development of a method of coding of speech information on the basis of reconstruction of models of speech process. Манапбаева А. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушы
Тұрсынбекова Әсем Мұратқызы Инвариантты сипаты бар хаосты сигналдар генераторы негізіндегі байланыстың кең жолақты жүйесі // Широкополосная система связи на основе генератора хаотических сигналов с инвариантными свойствами // Broadband communication system based on chaotic signal generator with invariant properties Манапбаева А. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушы
Мәтқасым Назерке Нұрланқызы Бірқабатты нейрондық тор моделін Multisim және С++ орталарында құрастыру // Создание модели однослойной нейронной сети в средах Multisim и С++ // Creating a single-layer neural network model in environments Multisim and C++. Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Бурисова Д. оқытушы Медетхан Арай Еренбайқызы Үшқабатты нейрондық торды С++ программалау ортасында модельдеу // Моделирование трехслойной нейронной сети в программной среде С++ // Modeling the three-layer neural network in programming environment C ++ Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Бурисова Д. оқытушы Назарбекова Назерке Қайратқызы Радиотехникалық динамикалық хаос генераторларының энергетикалық тиімділіктерін анықтау // Определение энергетической эффективности радиотехнических генераторов динамического хаоса // Determination of the energy efficiency of Radiotechnical generators of dynamical chaos. Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Бурисова Д. оқытушы Шүрен Жазира Бақытбекқызы Фракталдық құрылымен асакеңжолақты хаостық сигналдардың радиотехникалық генераторын жасау // Разработка радиотехнического генератора сверхширокополосных хаотических сигналов с фрактальной структурой // Development of Radiotechnical generator ultrawideband chaotic signals with fractal structure. Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Бурисова Д. оқытушы
Керимов Нұрсұлтан Бегдуллаұлы Сөздік сигналдардың негізгі тонын анықтайтын әдістердің салыстырмалы талдауы // Сравнительный анализ методов определения частоты основного тона речевых сигналов // Comparative analysis of methods for determining the fundamental frequency of speech signals Медетов Б.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Ниязалиев Қуандық Алтайұлы Шуыл мен флуктуациялардың автотербелмелі жүйелер кластерінің сигнал шығару режимдеріне әсерін тәжірибелік модельдеу // Экспериментальное моделирование влияния шума и флуктуаций на режимы генерации сигналов кластером автоколебательных систем // Experimental simulation of the effects of noise and fluctuations in the signal generation modes cluster oscillating systems Медетов Б.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Сейдалы Салима Саденқызы Радиорелейлік сызықты (РРС) қолдану арқылы ұжымдық байланысты ұйымдастыру // Организация корпоративной связи с применением радиорелейной линии (РРЛ) // Organization of corporate with application to the radio is a relay line Медетов Б.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Ысқақ Әсет Ерікұлы Шуыл мен флуктуациялардың автотербелмелі жүйелер кластерінің сигнал шығару режимдеріне әсерін схемотехникалық модельдеу// Схемотехническое моделирование влияния шума и флуктуаций на режимы генерации сигналов кластером автоколебательных систем // Circuit simulation the effect of noise and fluctuations on the modes of signal generation cluster oscillating systems Медетов Б.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Ахметқали Сабыр Айыпұлы “Қазкосмос ҰК” АҚ үшін Sky Edge VSAT-технологиясы негізінде жерсеріктік байланыс желісін жобалау // Проектирование сети спутниковой сети связи на основе VSAT-технологии SkyEdge для АО «НК Казкосмос» // Тechnology Networking satellite communications network based on VSAT-technology SkyEdge for JSC "NC Kazkosmos" Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Әмет Ақтөре Оспанәліұлы Ethernet технологиясының негізінде қолжетімді желілерді талдау // Анализ сети доступа на базе технологии Ethernet // Analysis of network access based on Ethernet technology. Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Қалабек Айдана Алтайқызы NGN технологиясының негізінде байланыс түйінінде телекоммуникациялық желі орнату // Установление телекоммуникационной сети в узле связи в основе технологии NGN // Instalation of telecommunicational net in node of connection based on technology of NGN Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Мұқаш Аслан Әлібекұлы Компьютерлік желілер арқылы сөйлеу сигналын жіберуді ұйымдастыру // Организация передачи речевого сигнала по компьютерным сетям // The organization of the speech signal transmission over computer networks Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Накипбеков Ербол Бақытжанұлы “Triple Play” технологиясын қолданып сандық бейнесигналды IP желісінде тарату // Передача цифрового видеосигнала по IP сетям с использованием технологии “Triple Play” // Transmission of digital video over IP networks using technology "Triple Play". Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Өтеген Әзіретәлі Талғатұлы IP CISCO құрал жабдықтарының негізінде локалды және бөлінген желіні құру // Построение локальной и распределенной сети на базе оборудования CISCO // Construction of local and distributed network based on equipment CISCO. Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Рахмеш Досхан Маратұлы NGN технологиясын қолдану арқылы абоненттік қосылуды ұйымдастыру // Организация абонентского подключения при помощи NGN технологии // Organization of subscriber connection using NGN tehnology Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Танирбергенов Алишер Аманжолович CDMA технологиясы арқылы сымсыз желі құру // Cоздание беспроводной сети с использованием технологии CDMA // Creation of wireless net with using technology of CDMA Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Шами Ақтөре Бекболатұлы Wi-Fi cымсыз желілерін System Veiw бағдарламасының жәрдемімен талдау және модельдеу // Анализ и моделирование беспроводного сети Wi-Fi с помощью программы System View // Analysis and design off-wire to the network of Wi-Fi by means of the program System View Есназаров Е. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Абдиханиев Бекзат Ерғалиұлы Динамикалық хаос генераторының ауысу сигналдарының сигнал/шуыл қатынасына энтропиялық талдау // Энтропийный анализ соотношения сигнал/шум перемежаемых сигналов генератора динамического хаоса // Entropy analysis of signal/noise ratio of intermittent signal generator of dynamic chaos Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Кожагулов Е.Т.
оқытушы
Аймаханов Мадияр Тұрлыбекұлы Динамикалық хаос генераторының масштабты-инвариантты моделін бейсызық талдау // Нелинейный анализ масштабно-инвариантной модели генератора динамического хаоса // Nonlinear analysis of the scale-invariant model of the dynamic chaos Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Кожагулов Е.Т.
оқытушы Сыдық Азамат Нұрхамитұлы ПЛИС Spartan 6 тақтасында нейрондық тордағы алмасу сигналдарын модельдеу // Моделирование перемежаемых сигналов нейронных сетей на плате ПЛИС Spartan 6 // Modeling interleaved signals of neural networks on-board FPGA Spartan 6 Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Кожагулов Е.Т.
оқытушы Айткабылова Асем Руслановна Спектрлік тығыздықпен оптикалық мультиплексордың конструкциясын есептеу // Расчет конструкции оптического мультиплексора со спектральным уплотнением // Estimation of construction of optical multiplexer with spectral compacting Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Аскар Казыбек Кайратулы Ауада лазерлік сәуленің шашырау индикатриссасының ерешеліктері // Особенности индикатриссы рассеяния лазера в атмосфере // Features of the scattering of the laser in the atmosphere.
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Әбітбек Мақпал Ғалымқызы Спектрлік тығыздайтын оптикалық демультиплексор конструкциясын есептеу // Расчет конструкции оптического демультиплексора со спектральным уплотнением // Structure Analysis of the optical demultiplexer WDM. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Әзімханова Маржан Тастемірқызы Модалық тығыздайтын оптикалық мультиплексор конструкцисын есептеу // Расчет конструкции оптического мультиплексора с модовым уплотнением // Structure Analysis of the optical multiplexer with modal seal. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Әлі Абылай Балғабайұлы Оптикалық талшықпен сауле энергиясын тасымалдаудың спектрлік тиімділігі // Спектральная эффективность передачи энергии по оптическому волокну // The spectral efficiency of power transfer through the optical fiber. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Әубакір Тоқтар Төлеуұлы Тасымалдау жиілігінің люминесцентті түрлендіргіші // Люминесцентный преобразователь несущей частоты // Luminescence converter of carrier frequency.
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Ержігітов Ерсұлтан
Ерланұлы GaN фотодиодының оптикалық және электрлік сипаттамалары // Оптические и электрические характеристики GaN фотодиода // Optical and electrical characteristics of GaN photodiode Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті
және Мұхаметқали Б. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының оқытушысы Жақан Нұрсұлтан Мұсабекұлы Лазерлі байланыс жүйесінің қабылдау блогы // Приемный блок лазерной системы связи // The receiving unit laser communication system
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті;
(кеңесші)
Хамзина А. оқытушы Калымбек Шапағат Бердалықызы Сұйық сәуле өткізгіштің спектралдық қасиеттері // Спектральные характеристики жидкого световода // The spectral characteristics of the liquid light guide.
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Қангерей Ержан Бауыржанұлы Ашық лазерлік байланыс жүйесін есептеу // Расчет открытой лазерной системы связи // Calculation of open laser system through the atmosphere
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы Серікті қабылдағыштың варикаптарын қоректендіру үшін кернеу түрлендіргішті дайындау // Разработка преобразователя напряжения для питания варикапов спутникового приемника // Development of an inverter to power the satellite receiver varicaps
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті
және Мұхаметқали Б. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының оқытушысы Қорғанов Ерзат Мұхтарұлы Тік p-n өткелді фотодиодты өңдеу // Разработка фотодиода с вертикальным p-n переходом // Photodiode with a vertical p-n junction Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті
және Мұхаметқали Б. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының оқытушысы Мауталиев Абзал Есімханұлы Кернеу түрлендіргішті дайындау және алу // Разработка и создание преобразователя напряжения. // Development and establishment of a voltage converter. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті
және Мұхаметқали Б. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының оқытушысы Мұхатова Қарлығаш Мақсұтханқызы Талшықты күн элементі // Волоконный солнечный элемент // Fiber solar cell.
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Ошақбай Еркебұлан Күнтуғанұлы Күн құрылғылары және жел генераторы үшін аккумляторды зарядтау контроллерін дайындау // Разработка контроллер заряда аккумулятора для ветрогенератора и солнечной установки // Development of the controller battery for wind turbine and solar installation
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті
және Мұхаметқали Б. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының оқытушысы Райымбеков Ержан Болатханович Спектрлік тығыздайтын метилметакрилатты оптикалық мультиплексордың әлсіреуі // Потери в метилметакрилатовом оптическом мультиплексоре со спектральным уплотнением // Losses in methylmethacrylate optical wavelength division multiplexer. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Саменбек Дәулетбек Сакенбекұлы Модалы тығыздайтын демультиплексор конструкциясын есептеу // Расчет конструкции оптического демультиплексора с модовым уплотнением // Structure Analysis of the optical demultiplexer with modal seal. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Серкешбаев Батыр Дәулетұлы Модалы тығыздайтын метилметакрилатты оптикалық мультиплексордің әлсіреуі // Потери в метилметакрилатовом оптическом мультиплексоре с модовым уплотнением // Loss of methyl methacrylate in the optical multiplexer with modovymym seal. Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Тұрашев Тұрар Мұқтарұлы Оптикалық сигналдардың талшықты күшейткішін есептеу // Расчет волоконного усилителя оптических сигналов // Calculation of the optical fiber amplifier signals.
Сванбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Әбдімүталы Нұрсұлтан Мұхиятғазизұлы Шалаөткізгішті құрылымдардағы дифференциалды теріс кедергі // Дифференциальное отрицательное сопротивление в полупроводниковых структурах // Differential negative resistance in semiconductor structures Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Хамзина А. оқытушы Лесбеков Ақтілек Ермаханұлы Наноқұрылымды шалаөткізгіштердің электрлік қасиеттерін компьютерлік модельдеу // Компьютерное моделирование электрических свойств наноструктурированных полупроводников // Computer simulation of the electrical properties of nanostructured semiconductors Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Хамзина А. оқытушы
Тұрғанәлі Ілес Тұрғанәліұлы Кванттық наножіпті кеуек кремнидің фракталдық қасиеттері // Фрактальные свойства пористого кремния с квантовыми нанонитями // Fractal properties of porous silicon quantum nanowires
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Хамзина А. оқытушы Асанханқызы Айнұр Әр түрлі жиіліктердегі радиосигналдарды мультифракталдық талдау //
Мультифрактальный анализ радиосигналов на различных частотах // Multifractal analysis of radio signals at different frequencies Алимгазинова Н.Ш. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Максимова Балбөпе Таңатқызы Радиосигналдардың ақпараттық – энтропиялық талдау // Информационно-энтропийный анализ радиосигналов // Informational and entropic analysis of radiosignals Алимгазинова Н.Ш. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы 20. 03. 2015 жыл Темирбаев Дилшод Закирджанович KazNUSat-1 наноспутнигінің энергиялық бюджетін анықтау және энергиямен қамтамасыз ету жүйесін өңдеу // Определение энергобюджета наноспутника KazNUSat-1 и разработка системы энергообеспечения // Determination of the energy budget nanosatellite KazNU Sat-1 and the development of the power system Темирбаев А.А. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Едигеева Айгерим Талгатовна Уақыт бойынша ығысып байланысқан бейсызық осцилляторлардың динамикасы // Динамика нелинейных осцилляторов, связанных с временной задержкой // The dynamics of nonlinear oscillators associated with a time delay Темирбаев А.А. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Мамырова Мөлдір Үсенқызы Хаостық сигналды пайдаланғандағы жасырын оптикалық-талшықты байланыс // Скрытая оптоволоконная связь с использованием хаотического сигнала // Hidden fiber optic communication using chaotic signals Темирбаев А.А. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Маратова Гүлнұр Саматқызы Фракталдық антенналардың көпдиапазондық және кеңжолақтық қасиеттері // Многодиапазонные и широкополосные свойства фрактальных антенн // Multiband and wideband properties of fractal antennas Темирбаев А.А. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Мекембаева Арайлым Сабитқызы Екібағытта байланысқан Ресслер осцилляторларының хаостық синхронизациясы және оны ақпаратты қорғауда пайдалану // Хаотическая синхронизация двунаправленно связанных осцилляторов Ресслера и ее применение для защиты информации // Chaotic synchronization of coupled oscillators bidirectional Ressler and its application for the protection of information Темирбаев А.А. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Нуртай Әйгерім Бауыржанқызы Күрделі аттракторлы автономды және байланысқан хаостық осциллятордың сандық және эксперименттік реализациясы // Численная и экспериментальная реализация автономного и связанного хаотического осциллятора со сложным аттрактором // Numerical and experimental implementation of a autonomous and coupled chaotic oscillators with complex attractor Темирбаев А.А. PhD докторы, қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Ақанова Назерке Ермекқызы Тұтас байланысқан екі ансамбльдің динамикасын схемотехникалық зерттеулері // Схемотехнические исследования динамики двух глобально связанных ансамблей // Circuit design research the dynamics of two globally coupled ensembles
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Налибаев Е. аға оқытушы Әбдіхамитова Ақбота Тұрсынбайқызы Осцилляторлар ансамблінің информациялық энтропиясы // Информационный энтропии ансамбле осцилляторов // Information entropy of an ensemble of oscillators Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Налибаев Е. аға оқытушы Байғұл Баубек Қанатұлы Тұтас бейсызық байланысқан осцилляторлар ансамбліне шуылдың әсерін зерттеу // Исследование влияние шума к глобально нелинейно связанных осцилляторов // Investigation of the effect of noise to globally nonlinearly coupled oscillators Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Налибаев Е.Д.
аға оқытушы Бақыт Алмира Ғалымжанқызы Винн көпірлі осцилляторлар жүйесіндегі синхрондалу құбылысын зерттеу // Исследование синхронизации в системе осцилляторов с мостом Винна // Investigation of synchronization in the system of oscillator with Wien bridge Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Налибаев Е.Д.
аға оқытушы Бектұрсын Бақтығали Бақытжанұлы Электрондық автотербелмелі жүйелерді зерттеуге арналған бағдарлама-аппараттық кешенді құру // Создание программно-аппаратного комплекса для исследования электронных автоколебательных систем // Creation of a hardware-software complex for research of electronic self-oscillatory systems. Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Налибаев Е.Д.
аға оқытушы
Азат Айдархан Мейірханұлы Фитц Хью – Нагумоның екі байланысқан нейрондар динамикасының электрондық моделін құру // Разработка электронной модели динамики двух связанных нейронов Фитц Хью – Нагумо // Development of an electronic model of Fitz Hugh – Nagumo’s two connected neurons dynamics. Тлеубаева И.С. қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Жолсултан Қуаныш Советұлы Динамикалық хаос көмегімен информациялық сигналды бүркемелеу әдісін жүзеге асыру // Реализация метода маскировки информационного сигнала с помощью динамического хаоса // Implementation of masking method of information signal by dynamic chaos. Тлеубаева И.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Сейтхасым Ерсұлтан Қайратұлы Нейрондық желілер ауысуының сигмаидалдық функциясын схематехникалық модельдеу // Схемотехническое моделирование сигмаидальной функции перехода нейронных сетей // Schematic simulation of sigmoidal function of neural networks transition Тлеубаева И.С.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Мырзалы Бақытжан Өмірбай-Мухиддинұлы Өзұқсастық және өзаффиндік топологиялы антенналарды зерттеу // Исследование антенн с самоподобными и самоаффиными топологиями // Investigation of antennas with self-similar and self-affine topologies
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Хохлов С.А.
оқытушы Кудайбергенова Шакизат Муратжановна «Ақылды үй» жүйесін жобалау // Проектирование системы «Умный дом» // Planning of the system "The Clever house". Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Молдагалиева Гаухар Конысбаевна Әмбебап хаос генераторын жобалау // Проектирование универсального генератора хаоса // Planning of universal generator of chaos. Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Рахимова Жанна Нурлановна Жазықтықта қозғалатын объектілерді басқару жүйесін жобалау // Проектирование системы управления движущимися объектами в плоскости // Planning of control system of moving objects in plane. Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Даутов Руслан Баратович Сөз тығыздау алгоритмдерін моделдеу // Моделирование алгоритмов сжатия речевых сообщений // Design of algorithms of compression of speech reports. Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Жұмабаев Құрбан Жұмабайұлы АЖЖ диапазонында қабылдағыш антеннасын құрастыру // Разработка приемной антенны СВЧ диапазона // Development of receiving aerial HF range. Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Махашбаев Бағдат Талғатұлы АЖЖ диапазонында таратқыш антеннасын өңдеу // Разработка передающей антенны СВЧ диапазона // Development of transmitter aerial UHF range. Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Минулла Вильдам Фархатұлы Аса жоғары жиілікті (АЖЖ) радиотаратқыштың шығыс каскадын жобалау // Проектирование выходного каскада радиопередатчика сверхвысоких частот (СВЧ) // Planning of output cascade of ultrahigh frequencies (UHF) radio transmitter Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Мұсабеков Сержан Оразұлы Аса жоғары жиілікті (АЖЖ) радиоқабылдағыштың кіріс каскадын жобалау // Проектирование входного каскада радиоприемника СВЧ // Planning of entrance cascade of radioreceiver UHF.
Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Сынаев Едил Абатбаевич Кеңістікте қозғалатын объектілерді басқару жүйесін жобалау // Проектирование системы управления движущимися объектами в пространстве // Planning of control system by locomotive objects in space Абдуллаев М.А. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
доценті Дусетов Нургиса Камалбек угли Толқын арналы-рупорлы кең жолақты антеннаны жобалау // Проектирование волноводно-рупорной широкополосной антенны // Designing waveguide broadband horn antenna Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Жолдыбаев Бағдат Талантұлы Толқынның аса жоғары жиіліктегі арнайы қабылдаушы құрылғысын жобалау // Проектирование специального приемного устройства СВЧ волн // Designing a special receiving apparatus of microwave
Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Жұмабек Ақерке Батыржанқызы Айналмалы поляризациялы бар антеннаның жұмысын талдау // Анализ работы антенн с вращающейся поляризацией // The analysis of operation of antennas with the rotating polarization Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Нарынова Мерей Абзаловна Мультимедиялық құрылымдарда жоғары жылдамдықты интернетті қолдану // Использование высокоскоростного интернета в мультимедийных структурах // Using high-speed Internet for multimedia structures
Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Оспанәлі Айбар Талғатұлы Сигналды түрлендірудің аса жоғары жиілікті блогі // СВЧ блок преобразования сигнала // A microwave signal conversion unit Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Пәтхан Мағыпер Авиацияда серіктік навигациялық жүйелердің сигналдарының мүмкіндіктерінің қолданулуын талдау // Анализ использования возможностей сигналов спутниковых навигационных систем в авиации // The analysis use of opportunities of signals of satellite navigation systems in aircraft Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы
Сайрау Зейінжамал Сымсыз байланыстағы
Аэродромдық құралдардың антенналық жүйелері // Антенные системы аэродромных средств беспроводной связи // Antenna systems of airfield means of a wireless communication Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Сайыпова Гүлзағира Абзалқызы Аса жоғары жиілікті диапазонында линзалық антеннаны жобалау // Проектирование линзовых антенн сверхвысокочастотного диапазона // Design of lens antennas of superhigh-frequency range Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Серғазина Еркежан Ерланқызы Радиокомпоненттердің сапасын бақылаудың аса жоғары жиілікті әдісін талдау // Анализ СВЧ методом контроля качества диэлектрических радиокомпонентов // Analysis of the microwave oven of a method of quality control of dielectric radio components Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Серікұлы Мерей Стационар емес құрылғылар үшін арнайы антенналарды жобалау // Проектирование специальных антенн для нестационарных устройств // Design of special antennas for non-stationary devices Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Сыдықова Айткул Қардарқызы Микротолқындық диапазонда аса жоғары жиілікті блокты жобалау // Проектирование СВЧ блока микроволнового диапазона // Design of the superhigh-frequency block of microwave range Кадыракунов К.Б. ф.-м.ғ.к.,
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
аға оқытушысы Әлден Сырым Рүстемұлы Нанокеуекті кремнийдің бетіндегі контактілердің қасиеттері // Свойства контактов на поверхности нанопористого кремния // Properties of Contacts on the Surface of Nanoporous Silicon
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Сагидолда Е.
оқытушы Дюсенова Сауле Жаксылыковна Наноөлшемді жіптәріздес құрылымдардағы оптикалық құбылыстар // Оптические явления в наноразмерных нитевидных структурах // Optical Phenomena in Nanoscale Filamentary Structures
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Сагидолда Е.
аға оқытушы Жапарқұл Нұрбол Кенжежанұлы Наноөлшемді жіптәріздес құрылымдардың қалыңдығы мен морфологиясына өңдеу параматрлерінің әсері // Влияния параметров травления на толщину и морфологию наноразмерных нитевидных структур // The Effect of Etching Parameters on the Thickness and Morphology of Nanoscale Filamentary Structures Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Сагидолда Е.
аға оқытушы Нұрбергенова Арайлым Қырғиқызы Наноөлшемді жіптәріздес құрылымдардың электрлік қасиеттері // Электрические свойства наноразмерных нитевидных структур // The Electrical Properties of Nanoscale Filamentary Structures
Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Сагидолда Е.
оқытушы Оксикбаева Динара Бакытжановна Наноөлшемді жіптәріздес құрылымдардағы жарықтың комбинациялық шашырауы // Комбинационное рассеяние света на наноразмерных нитевидных структурах // Raman Scattering of Nanoscale Filamentary Structures Жанабаев З.Ж. ф.-м.ғ.д., қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының профессоры,
(кеңесші) Сагидолда Е.
оқытушы Кенгесбаев Олжас Жарасович Жоғарғы вольтты желілер үшін жоғарғы жиілікті сымды байланысты дамыту // Разработка высокочастотной проводной связи по высоковольтным линиям // Development of high-frequency wire connection for hight-voltage lines Аканаев Б.А.
ф.-м.ғ.к.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
профессоры Қамза Мәди Ахметұлы Нақты көпқабатты шалаөткізгішті күн түрлендіргіштерінің электронды сүлбесін компьютерлік модельдеу // Компьютерное моделирование электронных схем реальных многослойных солнечных полупроводниковых преобразователей // Computer modeling of electronic schemes of real multilayered solar semiconductor converters. Аканаев Б.А.
ф.-м.ғ.к.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
профессоры Маданбеков Омарбек Кайратович Күн сәулелі түрлендіргіштердің нақты үлгілерінің вольт-амперлік сипаттамаларын компьютерлік модельдеу және есептеу // Расчет и компьютерное моделирование вольт-амперных характеристик реальных образцов солнечных преобразователей // Calculation and computer modeling of volt-ampere characteristics of real samples of solar converters. Аканаев Б.А.
ф.-м.ғ.к.
қатты дене физика және бейсызық физикасы кафедрасының
профессоры

Приложенные файлы

  • docx 14805828
    Размер файла: 90 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий