Навчальна програма ИДПУ правознавство 2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКАЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Луганського державного
університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
полковник міліції
__________В.М. Комарницький


ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ
Програма

нормативної
навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

(Шифр за ОПП ПН.002)

Луганськ - 2013

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. ДідоренкаРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: В.М. Пекарчук, кандидат історичних наук, доцент
Л.О. Терських, кандидат педагогічних наук, доцент
С.С. Бойчук, кандидат філософських наук,

Ухвалено методичною радою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

« 24 » січня 2013 року, протокол № 4


Ухвалено вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».


« 28 » лютого 2013 року, протокол № 8Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки „БАКАЛАВРА” напряму «6.030401 «Правознавство».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми виникнення, розвитку, сутності інститутів і норм державно-правового життя народів, які населяли і населяють територію України; дослідження причин, суті і наслідків організаційних та структурних змін в державному апараті та системах права. Актуальність вивчення цієї дисципліни пов’язана з тим, що вона має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно-політичних і державно-правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, передбачити майбутнє цих явищ, з'ясувати роль сучасної держави і права в суспільстві.

Міждисциплінарні зв’язки: Важливість цієї навчальної дисципліни визначається тим, що вона допомагає курсантам, студентам і слухачам засвоїти найважливіші питання таких навчальних дисциплін, як теорія держави і права, історія держави та права зарубіжних країн, конституційне право України, історія України, цивільне право та процес, історія української культури та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Виникнення державності на території України.
2. Еволюція державно-правових інститутів за часи середньовіччя та раннього модерну.
3.Створення української козацької держави та основні етапи інкорпораційної політики російського царизму.
4.Період бездержавності та національно-визвольні змагання початку ХХ ст.
5.Радянська Україна та державно-правові реалії періоду незалежності.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ» є формування у студентів усіх форм навчання чіткої системи знань про виникнення та розвиток держави і права на теренах України в їх конкретно-історичних проявах.
загальноосвітня (навчальна) – полягає у засвоєнні змісту історичного процесу виникнення та розвитку форм, інститутів і норм державно-правового життя народів, які населяли і населяють територію України;
розвивальна – полягає у сприянні більш глибокого розуміння і усвідомлення, в опануванні вміннями орієнтуватися в хронології, вміти визначати сутність тієї чи іншої державно-правової інституції чи державно-правового явища вітчизняної історико-правової реальності, самостійно аналізувати державні та правові документи за допомогою різних наукових методів, насамперед спираючись на принцип iсторизму; аналізувати практику роботи різних структур влади Української держави; застосовувати історико-правовий досвіт під час надання оцінки сучасних соціально-політичних подій.
виховна – перебуває у з'єднанні громадянського та юридичного аспектів вивчення, у зменшенні правового нігілізму та сприянні поваги до прав людини. У формуванні на основі історико-правових знань правосвідомості сучасного фахівця і громадянина..

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ» є_оволодіння певним інструментарієм науки історії держави і права України, вивчення конкретних державних інститутів та систем права, розкриття основних закономірностей процесу державно-правового розвитку, починаючи з часів виникнення держави і права на теренах України і закінчуючи політичними і правовими структурами сучасності. Важливим завданням дисципліни є надання студентам, курсантам і слухачам можливості глибоко розуміти сучасні тенденції розвитку державності та вміти прогнозувати тенденції її розвитку у майбутньому.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти/студенти повинні:
знати: предмет і метод історії держави і права України; факти, поняття та закономірності історії держави та права України, відображених в даній навчальній програмі, соціальній устрій на різних етапах української державності; форми законодавчої, виконавчої та судової влади в українській історії; системи правоохоронної діяльності; розуміти історію кодифікації права України; норми конституційного права новітнього періоду; труднощі та проблеми, які виникали та виникають на шляху формування української державності.
вміти: використовувати історико-правовий досвід, орієнтуватися в хронології та володіти фактичним матеріалом, вміти визначати сутність того чи іншого явища та його роль в розвитку держави і права; аналізувати державні та правові документи за допомогою різних наукових методів, насамперед спираючись на принцип історизму, принцип зведення iндивiдуального до соціального, принцип передування факторів правового життя нормам законодавства; використовувати засіб аргументованої критики джерел; аналізувати практику роботи різних структур влади Української держави; розуміти зв'язок поточного законодавства з iсторичними прецедентами; оцiнювати факти та процеси соцiального життя з використанням категорiй iсторико-правової свiдомостi; застосовувати історико-правовий досвіт під час оцінювання сучасних соціально-політичних подій; робити вірні прогнози в сучасному соціально-політичному житті України на основi історико-правових знань; бачити зв'язок правоохоронної дiяльностi з передовими iдеями, принципами та нормами правосвiдомостi.
.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5 кредитівECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

Змістовий модуль І. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Тема 1. Вступ до предмету. Право в додержавний період.
1.Історія держави і права України як учбова дисципліна. Предмет. Метод. Джерела. Коротка структура і періодизація курсу. Місце і роль історії держави і права в системі юридичних наук.
2.Право в додержавний період. Перші соціальні норми і перші злочини. Неолітична революція. Материнське та батьківське право. Соціально-економічні передумови формування державності.
Основнi поняття: Стадо. Община. Ендогамiя. Екзогамiя. Табу. Iнцест. Звичайне право. Матріархат. Патрiархат. Iнфантицид. Канібалізм. Остракiзм. Iзгой.

Тема 2. Утворення перших держав у Північному Причорномор'ї
1.Формування перших держав на території України (VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.). Скіфське царство: державний устрій, соціальна структура, форма правління, право. Державний та правовий устрій античних полісів Північного Причорномор’я. Боспорське царство: особливості розвитку і державного устрою.
2.Велике переселення народів. Передумови формування державності у східних слов’ян. Держава антів та склавінів (VI-VII ст.). Патріархальне рабство. Воєнна демократія. Відомості про слов’ян у сусідніх народів.
Основнi поняття: Античнiсть. Етнос. Полiс. Колонiя. Апойкiя. Клерухiя. Вiйськова демократiя. Союзи племен. Агора. Архонт.Змістовий модуль ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ЗА ЧАСІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО МОДЕРНУ

Тема 3. Державний устрій і право Київської Русі
1.Союзи племен у східних слов’ян. Розвиток державності. Створення давньоруської держави - Київської Русі. Норманська теорія. Наукові теорії походження Давньоруської держави.
Державний лад. Форма правління - ранньофеодальна монархія. Великий князь. Особливості системи сюзеренітету - васалітету. Рада при князі. Дружина. Феодальні з’їзди. Віче. Община - орган місцевого самоврядування. Посадники. Волостелі. Тіуни. Вірники. Мечники. Судові органи. Церква та її роль у державі.
Соціальна структура. Правове положення різних категорій населення. Князі. Бояри. Духовенство. Вільні общинники. Смерди. Міське населення. Закупи. Рядовичі. Холопи. Ізгої.
2.Право. Джерела. Звичайне право. Договори Русі з Візантією. Руська Правда. Церковні та князівські устави. Кормчі книги. Основні риси права. Види права. Злочини та покарання. Суд і процес.
Основнi поняття: Вервь. Мир. Великий князь. Свiтлi князi. Сюзерен. Васал. Вiче. Дружина. Феодальнi з'їзди. Вiльнi общинники. Смерди. Холопи. Закупи. Челядь. Ізгої. Руська Правда. Кормчi книги. Номоканон. Образа. Вiра. Дика вiра. Головник. Головщина. Тать. Татьба. Общинній суд. Вотчинний суд. Суд Великого князя. Ордалії. Послухи та видоки.


Тема 4. Державно-правовий устрій в період феодальної роздробленості

Зміни в соціально-політичному ладі Русі в XII столітті. Зростання феодального землеволодіння та боярських вотчин. Формування державної самостійності князівств. Південно-руські землі та золотоординське іго. Ярлик на князювання.
Особливості державного устрою Галицько-Волинського князівства. Перевага боярського землеволодіння в Галичині і князівського на Волині, вплив цих процесів на державний устрій. Захоплення Галичини Польщею і Волині - Литвою.
Державний лад. Поліцентрична система управління. Влада князів. Рада бояр. Боярські думи. Віче. Феодальні з’їзди. Тисяцькі. Сотські. Воєводи. Посадники. Волостелі. Старости. Судові органи.
Соціальна структура. Князі. Бояри. Духовенство. Купці. Ремісники. Вільні общинники. Феодально-залежне населення. Нові категорії селянства: кріпосні та неповноправні члени общини - наймити, підсудки, дольники, полонені, данники.
Право. Руська Правда: скорочена редакція. Особливості розвитку права. Суд і процес.
Основнi поняття: Феодальна роздробленість. Полiцентрична система управлiння. Посадники. Тисяцькі. Воєводи. Тiуни. Старости. Мечники. Отроки. Дольники. Плiнники. Данники. Наймити. Вiчoвi суди. Ординське iго. Орда. Улус. Ярлик на княжiння. Грамота. Хан.


Тема 5. Cоціально-політичний устрій і право українських земель під владою Польщі та Литви
1. Загальна характеристика періоду. Колонізація Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини. Захоплення Галичини Польщею. Вплив Кревської унії 1385 р., Городельського акту 1413 р., Люблінської унії 1569 р. на державно-правовий статус українських земель.
Державний лад. Великий литовський князь. Король. Пани - рада. Сейм. Сенат. Посольська ізба. Міське управління. Воєводи. Старости. Воєнна організація. Суд. Судові органи.
2.Соціальна структура. становий поділ суспільства. Магнати, шляхта, духовенство. Соціально-правове становище різних категорій селянства. Законодавче покріпачення селян. Устав на волоки 1557 року. Міське населення. Брестська унія 1596 року та її вплив на процеси в суспільстві.
3. Магдебургське право в українських містах. У Львові (1356), Кам’нець-Подільську (1374), Луцьку (1432), Житомирі (1444), Києві (1494).
Право. Джерела і кодифікація. Звичайне право. Руська Правда. Судебник 1468 року. Литовські статути 1529, 1566, 1588 років. Саксонське зерцало М.Яскера (1536). Збірки Магдебурського права. Основні риси права. Злочини та покарання. Суд і процес.
Основні поняття: Унiя. Сейм. Сеймики. Сенат. Посольська iзба. Рiч Посполита. Лiберум вето. Пани-рада. Воєводи. Старости. Ратуші. Магiстрати. Судебник. Литовськi статути. Привiлеї. Данини. Дiдiвщина. Сервітут. Застава. Кривда, злочинство, виступ. Шкода. Наклад. Головщина. Головник. Виволання. Потюремне. Копний суд. Земський суд. Підкоморський суд.
.
Змістовий модуль ІІІ. Створення української козацької держави
та основні етапи інкорпораційної політики російського царизму.

Тема 6. Козацтво і проблеми національної державності
1.Причини формування запорізького козацтва. Автономія у складі Речі Посполитої. Основні етапи розвитку. Військовий та територіальний устрій запорізького війська. Січ і паланки. Курені. Національний, соціальний і чисельний склад.
2. Система врядування у козаків. Елементи державності. Рада. Січова старшина. Військова старшина. Кошовий отаман. Писар. Осавул. Суддя. Куренні атамани. Полковники. Реєстрове козацтво. Причини та рушійні сили війни 1648-1654 рр. Ставлення до війни різних соціальних категорій населення. Перехід України під протекторат Росії. Правове оформлення цього процесу. Переяславська Рада 18 січня 1654 року. Правове становище Лівобережної України згідно з Березневими статтями 1654 року.
3.Джерела права. Усне звичайне право. Універсали гетьмана. Польсько-литовське законодавство. Збірки Магдебургського права. Основні риси права. Злочини та покарання. Судові органи та їх функції.
Основнi поняття: Сiч. Паланки. Куренi. Арматне стадо. Рада. Сiчова старшина. Паланкова старшина. Вiйськова старшина. Козак. Кош. Кошовий отаман. Курiнний отаман. Гетьман. Осавул. Писар. Обозний. Бунчужний. Кантаржей.

Тема 7. Правове становище України в другій половині 17-18 ст.
1. Загальна характеристика періоду. Вхід Правобережної України та Західної Волині до складу Росії.
Державний устрій. Органи влади та врядування в центрі та на місцях. Полково-сотенна система. Полки. Сотні. Курені. Малоросійський приказ 1663 року. Перша Малоросійська колегія (1722 - 1727 рр.). Управління гетьманського уряду 1734 - 1750. Організація судів. Відновлення гетьманства. Судова реформа 1760- 1763 рр. Ліквідація гетьманської влади. Генерал-губернаторства. Друга Малоросійська колегія 1764-1786 рр. Ліквідація Запорізької Січі. Розширення загальної російської системи врядування.
Створення Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Харківського та Катеринославського намісництва. Задунайська Січ (1775-1825).
Соціальний лад. Правове становище соціальних груп. Розширення прав козацтва. Гетьманський універсал 1760 р. про заборону переходу селян і його підтвердження 1763 р. Царський указ 1783 р. про остаточне покріпачення українських селян. Зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством 1785 р. Секуляризація малоросійських земель в Україні 1786 р.
2. Право. Джерела і кодифікація. Звичайне право. Акти гетьманської влади. Правові пам’ятники козацтва. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Кодифікація українського права. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Книга Статут та інші права малоросійські 1764 р. Екстракт малоросійських прав 1767 р. Екстракт з указів, інструкцій та постанов 1786 р.
Дія польсько-литовських та німецьких джерел права. Литовський статут 1588 р. Збірники Магдебургського права. Саксонське зерцало 1536 р. Право цивільне хельмінське 1854 р. Порядок прав цивільних магдебургських В Гройцького 1559. Артикули права магдебургського Я. Кірштейна 1557.
Основні види права. Право власності. Обов’язкове право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Процесуальне право. Злочин та покарання.
Основнi поняття: Полкова-сотенна система. Малоросiйський приказ. Малоросiйська колегiя. Гетьман. Гетьманщина. Генеральна старшина. Полкова старшина. Прапор. Герб. Клейноди. Бунчук.

Змістовий модуль IV. ПЕРІОД БЕЗДЕРЖАВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Тема 8. Соціально-політичний устрій і право України в XIX ст.
1. Загальна характеристика періоду. Адміністративно-територіальний поділ українських земель в першій та другій половині XIX століття. Губернія. Повіт. Волость. Збільшення кількості українських губерній.
Державний лад. Структура державної влади та органів врядування. Імператор. Державна Рада. Кабінет міністрів. Рада міністрів. Канцелярія. Двір Царя.
Соціальний лад: становий поділ суспільства (податні та неподатні стани). Зрівняння козаків з селянами. Поява нових категорій населення. Інвентарні правила 1847-48 років. Скасування кріпосного права в 1861 році. Зміни в соціальній структурі. Дворянські збори на чолі з керівниками.
Реформування державного устрою Російської імперії та вплив цього процесу на українські землі. Земська, судова (1864), міська (1870) та військова (1874) реформи.
2. Формування поліцейського апарату. Політична поліція-жандармерія. Загальна поліція. Поліцейська реформа (1862).
3. Право. Джерела та досвіт кодифікації. Збірники малоросійських прав 1807р. Звід міських законів західних губерній 1837 р. Уложення про покарання кримінальні та виправні (1845, 1866, 1885). Фабричне законодавство. Судові устави 1864 р. Повний звід законів Російської імперії. Цивільне та процесуальне право. Зміни в цивільному та кримінальному судочинстві.
Основнi поняття. Імперiя. Намiсництво. Генерал-губернаторство. Губернiя. Повiт. Волость. Імператор. Губернатор. Вiце-губернатор. Генерал-губернатор. Державна рада. Кабiнет мiнiстрiв. Рада мiнiстрiв. Канцелярiя. Двiр царя. Стани. Податнi та неподатнi стани . Дворяни. Помiщики. Почеснi громадяни. Рекрути. Рекрутська повиннiсть. Загальна вiйськова повиннiсть.
Полiцiя. Жандармерiя. Полiцейський. Жандарм. Полiцмейстер. Околоточний надзиратель. Фiлер. Перлюстрацiя. Сенат. Свiтовi суддi. Окружнi суди. Судовi палати. Присяжний повiрений.

Тема 9. Українська державність і право на початку 20 ст.
1. Особливості розвитку українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Участь у першій світовій війні. Буржуазно-демократична революція в Росії та занепад імперії. Ліквідація органів самодержавної влади. Комісари Тимчасового уряду.
Україна в умовах тривладдя після занепаду Російської імперії. Досвід побудови та причини поразки національно-демократичної державності (1917-1920 р.). УНР часів Центральної Ради. Генеральний секретаріат. Місцеві органи Центральної ради: губернські та повітові ради, волосні та сільські народні управи. Перший (23 червня 1917 р.) та другий (16 липня 1917 р.) універсали Центральної Ради.
Боротьба різних політичних сил за владу в Україні в кінці 1917-1918 рр. Третій універсал (20 листопада 1917 р.). Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Проголошення Радянської влади в Україні. Четвертий універсал (22 січня 1918 р.). Проголошення самостійності та незалежності України. Законодавча діяльність Центральної Ради.
Українська держава гетьмана П.Скоропадського (29.VI.1918-14.XII.1918). Закони про тимчасовий державний устрій України. Внутрішня та зовнішня політика. Причини занепаду гетьманату.
2. УНР часів Директорії. Сесія Трудового Конгресу. Відродження законів УНР. Збройні сили.
Буржуазно-демократична революція в Австро-Угорщині (листопад 1918). Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Організація і структура державного апарата. Об’єднання УНР і ЗУНР (22. I. 1919 р.) в єдину соборну Українську державу. Окупація Західноукраїнських земель військами Польщі, Румунії, Чехословаччини. Радянська інтервенція та встановлення диктатури пролетаріату.
Соціальний бандитизм на периферії. Селяни-інсургенти (червоні, зелені, чорні). Махновщина.
Основнi поняття: Центральна Рада. Унiверсали. Генеральний секретарiат. УНР. ЗУНР. Український генеральний конгрес. Гетьманат. Директорiя.

Змістовий модульV. РАДЯНСЬКА УКРАЇНА ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ РЕАЛІЇ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Тема 10. Радянська державність в Україні.
1. Створення СРСР (1922). Реформи адміністративно-територіального устрою (округ - район - село) 1922-1925 рр. Ліквідація губерній та створення округів (1925 р.). Перехід до обласного поділу.
Становлення радянської державності на Україні. Структура органів влади та врядування. Українські Конституції та їх значення (1919, 1925, 1929, 1937). Розвиток структури органів внутрішніх справ. Тоталітарна деформація радянського ладу на Україні. Роль державних та правоохоронних органів УРСР у проведенні масових репресій та організації голоду 1932 - 1933 років. Зміни в соціальній структурі.
Вхід Західної України та Північної Буковини до складу України (1939-1940 рр.).
2. Зміни в державному апараті та праві України в роки II світової війни. Німецький окупаційний режим та його знищення.
Еволюція державного апарату (1945-1985 рр.). Сталінізм та неосталiнiзм у державному та правовому будівництві. Посилення централізації управління, обмеження суверенітету республіки.
3. Право. Джерела та досвіт кодифікації. Перша кодифікація законодавства УРСР (1922-1927 рр.). Друга кодифікація радянського українського законодавства (1954-1984 рр.). Характеристика окремих галузей права. Реабілітація жертв політичних репресій. Статистика жертв.
Основнi поняття: Радянська влада. Тоталітаризм. Авторитаризм. Сталiнiзм. Неосталiнiзм. ВЧК. ОДПУ. НКВС. МДБ. "Двійки". "Трійки". ГУЛАГ. Народний суд.

Тема 11. Радянська Україна та державно-правові реалії періоду незалежності
1. Передумови демократизації в Україні у 80-ті роки. Процес перебудови, зміни в соціально-політичному житті України. Розпад СРСР (1991 р.) та угода про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. Її роль та значення. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та його схвалення на референдумі 1 грудня 1991 року.
Становлення української національної державності (1991-1995 рр.). Проблеми становлення інститутів влади.
2. Реформування правової системи України і кодифікація сучасного законодавства. Конституційний процес: Конституція України 1996 року та конституційна реформа 2004-2006 рр. Труднощі формування громадянського суспільства та правової держави.
Основнi поняття: Незалежнiсть. Правова держава. Громадянське суспiльство. Президентська республiка. Парламентсько-президентська республiка. Унiтарна держава. Автономія. Незалежність. Територiальний суверенiтет. Референдум.

3. Рекомендована література

Нормативно-правові акти
Конституція України. - К.«Право», 1996. – 96 с.
Акт проголошення незалежності України: прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991. // Відомості Верховної Ради України. 1991 № 38.
Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990. // Нове законодавство Украины. -К., 1992. Віп. 1. С. 3-8.
Базова література
Аракелян М. Р. Історія держави і права України : навч.-метод. посіб. – Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. історії держави і права. Одеса : Фенікс, 2011.
Багалій Д. Історія Слобідської України. -К., 1994.
Бойко І. Й., Кобилецький М. М., Ясінська Л. Е. Історія держави і права України : практикум для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. України / ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2011. 331 с. 
Винниченко В. Відродження нації. -К., 1990.
Ворфоломеева Т.В., Святоцький О.Д., Кульчицький В.С. Історія адвокатури України. -К., 1992.
Грушевский М. История украинского народа: В 12 томах. К., 1990-1996.
Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1990.
Драгоманов М. П. Вибране. -К., 1991.
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. -М., 1968.
История государства и права Украинской ССР. В 3-х томах. К., 1987.
Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.
Історія держави і права України. За ред. Рогожина А.Й. Харків. Ч.1. 1993.
Історія держави і права України. За ред. Рогожина А.Й. Київ. Ч.2. 1996.
Історія держави і права України. Хрестоматія. -К., 1996.
Історія України в особах. -К.,1995.
Історія України: нове бачення. Т.1. -К., 1995, Т.2. -К., 1996.
Історія українського війська: від княжих часів до 20 років 20 століття.- Львів, 1992.
Конституційні акти України 1917-1920 років. -К., 1992.
Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986.
Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.
Кульчицький В.С. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002.
Лисяк-Рудницький І. Нарис з історії українського державоутворення. -Харків, 1995.
Малик Я. Історія української державності. -Львів 1995.
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. -Львів., 1993.
Настюк М.И. Создание и деятельность советских органов юстиции западных областей УССР (1939-1941). -Львов., 1977.
Новое законодательство Украины. -К., 1992-1993 гг.
Орленко В. І. Історія держави і права України : посіб. для підготов. до іспитів. - Вид. 4-те, стер. - К. : Паливода А. В., 2011. - 162 с.
Палєєва Ю. С. Історія держави і права України : зб. завдань для самост. роботи; Дніпропетров. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 101с.
Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі. - Львів, 2006.
Падох Я. Суди і судови процес Старої України. - New-York., Львів, 1990.
Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.1-2. -К., 1992.
Российское законодательство X-20 веков. -М., 1984-1991. Т.1-8.
Семёнов В. М. Правоохранительные органы СССР. М., 1990.
Слюсаренко А.Г., Томеко М.В. Історія української Конституції. - К., 1993.
Советская Украина в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941- 1945. Сборник документов и материалов. -К., 1990.
Софроненко К. А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси XI-XIII век. -М., 1985.
Статут Велікага княства Літоускага. 1588. - Мінськ 1989.
Статут Київського підкоморського суду: 1584-1644. -К., 1991.
Субтельни
·й О. Україна. -К., 1993.
Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.]. - К. : Атіка, 2011. - 943 с.
Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі Литовської держави та Речі Посполитої. -Івано-Франківськ, 1996.
Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. -К., 1968.
Ткач А.П. Кодификация, памятники и основные черты права Украины второй половины XVIII - первой половины XIX века. -К., 1969.
Ткач А.П. Право України. -Хмельницький.1992.
Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху раздробленности XI-XII век. -К.,1980.
Український правозахісний рух. -Торонто-Балтимор. 1978.
Хрестоматия по истории государства и права СССР. -М., 1990.
Чубатий М. Огляд історії українського права. -К., 1994.
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. -К., 1987.
Шаповал Ю.И. Сталінізм на Україні. -К., 1990.
Юридична наука і освіта на Україні. -К., 1992.
Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків в 3-х т. -К., 1990.

Додаткова література
Абакумова В. І. Саботаж як форма масового опору окупантам (1942-1943 рр. Донбас) //Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луганськ СНУ – 2002. – С.3.-8
Авдусин Д.А. Современній антинорманизм //Вопроси истории 1988 № 7.
Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні //Право України. –2001. - №7. – С.102-105.
Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в др. половині ХІХ ст.// Юридична Україна. - 2007. № 5 С. 9-14.
Анапович О. Гетьман і кошові атамани Запорізької Січі. -К., 1993.
Андрейцев В.І Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку //Вісник Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –2001. – випуск 43. – С.5- 12.
Антоненко М.І. Правові аспекти прикордонного співробітництва України у 40-80 рр. ХХ ст. // Юридична Україна 2006. – №9. – С. 8-12.
Антонович В. Про козацькі часи на Україні. -К., 1991.
Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919 гг. - Луганск. РИО ЛАВС. - 2004.
Атоян О.Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания. - Луганск. РИО ЛАВС. - 2003.
Атоян О.Н. Милитаризация правосознания как отражение интересов государства // Вісник ЛАВД - 2005. № 2. – С. 30-38.
Атоян О.Н. Правовая реальность: судьба "не граждан" при политических режимах революционного времени // Вісник ЛАВД - 2005. № 1. – С. 22-30.
Башук О. Правопорушення і закон. Поради античного мислителя // Право України. - 2011. - № 1. – с.287-293
Банько И. Н. Голодомор 1932-1933 гг. Последствия сталинского тоталітарного режима. //Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луганськ СНУ – 2002. – С. 26-32
Бардах Ю., Леснодорский Б., Петрчак М. История государства и права Польши. -М.,1980.
Басков В. И. Прокурорский надзор в СССР. М.. 1991.
Батюк В.С. Українська дежавність напередодні та в роки визвольної війни 1648-1654 рр. в працях із західної діаспори // УІЖ. 1993. № 1.
Бахмутская К.Б. О цивилизационных подходах к изучению истории государства и права // Вестник МГУ. Серия Право. 1994 № 3.
Бачур Б.С. Поземельні відносини за звичаєвим правом України у Х-ХШ ст. //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. - №1. – С.36-44.
Білоконь М. В. Земське самоврядування і державна влада у Російській імперії //Вісник національного університету внутрішніх справ 2002. - № 17. – С. 185-190
Бойко І. Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі (1349-1569 рр.) //Право України.-2005.-№ 11.-С. 123-127.
Бойко Н.К. Рабочий класс Украины в период социалистического стоительства: анализ массовых статистических источников 20-30х годов. -К., 1990.
Бойчук С.С. Агональный характер эллинского суда // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2011. - № 8. – с. 3-9
Бондарчук Т.І.Наукова концепція західноруського права у працях вчених Київського університету //Вісник. Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2001. – Випуск 39. – с.17- 23.
Бородін І. Міліція чи поліція? // Право України. – 2013.-№ 1-2. – с. 395-400.
Бородич Л.В. Нормативно - правова основа функціонування військ ОДПУ –НКВС в Україні(1923- червень 1941 рр.) //Вісник юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Випуск 39. 2001. – С.31- 38.
Боршак І., Мартель Р. Іван Мазепа. -К., 1991.
Бочарников Д.М. М. Грушевський про історію створення та крімінальне право “Руської Правди” // Право України.1996. № 4.
Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.С. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 46-66.
Вивід прав України. Львів, 1991.
Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. 7-1 в.в. до н.э. -М., 1989.
Волох О. Інші злочини, що посягають на власність за кримінальним кодексом УСРР 1922 року // Юридична Україна .- 2005.- №10.- С 4-7.
Волох О.Охорона відносин власності за кримінальним кодексом УСРР 1922 року (історико-правовий аналіз) // Юридична Україна .- 2005.- №8.- С. 4-11.
Гавриленко О.А.Правова політика радянської влади щодо українського селянства у перші роки непу // Вестник Международного Славянского университета (г.Харьков). –1999. - №1. – С.44-51. Галай Ю. Історичні аспекти розвитку форм державного правління в Україні. .// Юридична Україна . – 2007. № 3 С. 10-15.
Гавриленко О.А. Основні риси права скіфських раньодержавних утворень. //Часопис Київського університету права. - 2007. № 1. С. 17-22.
Гавриленко О.А. Міжнародно-правові стосунки еллінів та скіфів у північнопонтійському регіоні.// Вісник ХНУВС . 2006. № 33. С. 89-97.
Гамбург Л. Формування судової компетенції гетьмана і старшинських рад в козацькому судоустрої Війська Запорозького //Право України.- 2005.- №1.-С. 115-119.
Гаращук В. Історія виникнення і розвитку системи органів контролю за сферою державного управління //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №4(23). – С.96-106.
Генега Р.Я. (Львів). Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940 – х – на початку 1950 – х рр. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 97-113.
Гетьман А. Екологічні права людини за законодавством СРСР (1917-1970 рр.) //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №3(22). – С.81-91.
Гетьман А. Розвиток законодавства про екологічні права людини в 70-80-х роках ХХ століття //Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №2(25). – С.93-104.
Гінда В. Аграрна політика ненецько-окупаційного уряду в Україні. //Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луганськ СНУ – 2002. – С. 57-62
Глиняний В.П. Філософія права про статус жінки // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. - №1. – С.136-139.
Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775. -К., 1961.
Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVI – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків:СІМ,2005.
Гончарук Т.Г. (Одеса).Міжнародний транзит через землі Наддніпрянської України першої половини ХІХ ст.: історія вивчення. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С.167-175.
Гриценко І.С. М.Д.Іванішев – засновник історико-правової школи Університету св. Володимира. //Вісник Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.2001 – Випуск 40. – С.13-17.
Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. Львів. 1992.
Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. - Львів 1992.
Гурбик А.О. Копні суди на українських землях у XIV-XVI століттях // УІЖ. 1990. № 10.
Данилюк Ю. З., Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80 –ті рр.. ХХ ст.. – К., 2000.
Демиденко В.О.Утвердження та забезпечення прав і свобод людини в Україні на порозі ХХ1 століття //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. - №1. –С.30-36.
Довбня В. Правові підстави усунення органів місцевого самоврядування від участі у керівництві міліцією у період української революції 1917-1920 рр.// Юридична Україна - 2006.- № 2.- С. 4-7.
Ефремова Н.Н. Судебные реформы в России: традиции, новации, проблемы // Государство и право. 1996. № 4.
Ефремова Н.Н., Немытина М.В. Местное самоуправление и юстиция в России 1864-1917 // Государство и право. 1994. № 3.
Єрмолаєв В. До питання про створення незалежної Української держави (1648-1654 рр.) //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №2(21). – С.62-69.
Журавський В.Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму //Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2(25). – С.60-70.
Журавський В.С. Основні функції та повноваження українського парламенту. //Вісник Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2001. –Випуск 43. – С. 76-80.
Завальна Ж. Договір як регулятор суспільних відносин в контексті публічно-правових аспектів історичного розвитку України.// Юридична Україна . – 2007. № 4 С. 7-23.
Заєць І.О. Особливості правової регламентації земельних відносин у кримському краї (квітень 1918 – квітень 1919 рр.). //Часопис Київського університету права. - 2006. № 3. С. 40-47.
Закіров М.Б. До питання заселення українцями західного Сибіру (у XVII– на поч. ХХ ст.) //Вісник СНУ. 2005. -№4. – С.36-44.
Закіров М.Б. Історичні шляхи, причини й особливості міграцій українців до Росії (XV– поч. ХХ ст.) //Історія української науки на межі тисячоліть – К., 2005. Вип. 19. – С. 69-81.
Закірова С.Г. Окремі аспекти індустріального розвитку Наддніпрянської України у 1861-1904 рр. // Науковий вісник Измаїльского державного гуманітарного університету. 2005. Вип. 14. – С.10-14.
Заруба М. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII ст.. -Дніпропетровськ. - 2003.
Захарченко П. До то питання зародження кріпосного права на Русі: історико-правовий аспект // Право України .- 2006.- № 3.- С. 128-130.
Історія держави та права України: у 2-х томах. За ред. Тация В. Я., Рогожина А. Й. – К., 2001.
Історія січових стрільців. -К., 1992.
Кадеев В.И., Сорочан С.Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья. -Харьков, 1989.
Каліушко І. Адміністративна реформа України // Право України. 1998 №2.
Каменська Н. Історія розвитку інституту звернень до публічної адміністрації на Українських землях // Право України. – 2013. - №6. – с.276 - 281;
Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники. -М., 1967.
Кириченко В. І. Правова регламентація селянського землеволодіння і землекористування в Україні наприкінці XIX-XX початку 20 століття. -Х.,1992.
Кирчук Ю.А. Історія УПА - Тернопіль. 1991.
Киян М.Партійний склад депутатського корпусу України в першому російському парламенті (1906 р.) //Вісник Академії правових наук України. –2000. - №2(21). – С.77-83.
Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV-XVII ст.ст. магдебургського права // Право України. 1996. № 9.
Клочков В. Джерела створення прокуратури. //Право України. – 2001. - №7. – С.105-106.
Кобилецький М. Магдебургське право як джерело рецепції римського права в Україні. // Право України. – 2007. - № 8, С. 121-126.
Ковалевській О.О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи (до 320 – ї річниці обрання І.С. Мазепи на гетьманство). // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 152-167.
Козаченко А. Загальна військова рада України другої половини ХУП ст.// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №2(21). – С.69-77.
Козаченко А.Уряд сотника в другій половині ХУП ст. :історико-правовий погляд //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №2(21). – С.99-107.
Колісник В. Національно-етнічний чинник у правовому регулюванні суспільних відносин у ХУП-Х1Х століттях //Вісник Академії правових наук України. – 2001. -№2(25). – С.70-77.
Конзыба В.М. История русского народа до XII века.- М., 1995.
Кони А.Ф. Из записок судебного деятеля // Собрание сочинений. -М., 1986.
Королёв Ю.А. Проблемы соотношения законодательства государств- участников СНГ и актов органов содружества // Государство и право. 1995. № 2.
Котляр М.Ф. Початки Русі. Довкола 862 року // Український історичний журнал. – 2012. - № 2. – с.28 - 42
Коцан І. Д. Організація української радянської робітничо-селянської міліції у 20-ті роки ХХ століття //Вісник національного університету внутрішніх справ 2002. - № 17.
Кошель П. История российского терроризма. М., 1995.
Кравчук К. З досвіду державотворення України Директорії //Право України .- 2005.- №2.- С. 114-117.
Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави та права України. – К., 2001.
Кульчицький В.С., Вівчаренко О.А., Бойко А.Й. Українська юриспруденція в персоналіях. - Івано-Франківськ, 1995.
Лафітський В. Правова держава і фактори її розвитку в порівняльно-правовому вимірі // Право України. – 2013.- № 3-4. – с. 169-182.
Левченков А. И. К вопросу о пределах правового регулирования общественных отношений в государствах переходного типа //Вісник ЛАВС МВС України. - Луганськ. 2002. № 4. - С. 23-28.
Лемещенко К.Б. Костомаров М.І. про місцеве самоврядування як форми управління в українській державі. //Часопис Київського університету права. - 2007. № 2. С. 45-50.
Литвин М.Р., Науменко К.С. Історія галицького стрілецтва. -Львів, 1991.
Литвяк Б.Г. Переворот в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива? М., 1991.
Ліпинський В. Україна на переломі // Вивід прав України. - Львів, 1991.
Лунёв В. В. Преступность в СССР: основные тенденции и закономерности // Сов. Государство и право. 1991. №8.
Лунёв В.В. "Политическая преступность" // Государство и право. 1994. № 7.
Лунёв В.В. Преступность и уголовная юстиция в бывшем СССР и странах, образованных на его территории (1986-1992). М., 1994.
Лупандін О.І. Громадсько-політична та державна діяльність Дмитра Дорошенка (до 125 річчя від дня народження). // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 17-36.
Луцький І. Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської // Право України. - 2011. - № 1. с.188-195.
Любченко Д.. Поняття злочину за „Правами за якими судиться малоросійський народ"(1743) // Право України .- 2005.- №3.- С 125-128.
Любченко Д. Поняття розбою у кримінальному праві України другої половини XVII- XVIII ст.: історично-правовий аналіз// Право України. - 2005.-№1.-С. 119-121.
Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами. // Право України. – 2007. - № 6, С. 138-141.
Мазур М. В. Судовий прецедент як джерело права України: проблеми теорії та практики //Вісник ЛАВС МВС України. - Луганськ. 2003. № 4. - С. 5-20.
Маймескулов Л., Ващенко О. З протоколів губернської НК // Вісник Академії правових наук України. – 2001. -№2(25). – С.89-100.
Макарчук В.С. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945 рр.). – К., 2004.
Макрушин В. Аналіз економіко-правових відносин у період НЕПу // Право України .- 2005.- №10.- С 121-124.
Малюга В.І. Історія виникнення та розвитку прокуратури: завдання, принципи, функції. - // Вісник Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2001. – Випуск 43. – С.36-39.
Мамонтов А.Г. Россия 1860 г.: учреждение судебных следователей / социально-политические и идейные предпосылки // Государство и право. 1996. № 4.
Марчук Е. К. Україна: новая парадигма прогресса. – К., 2001.
Мацькевич М. Рецепція австрійської державно - правової культури в Галичині в 1771 - 1918 рр. // Право України. – 2007. - № 6, С. 134-138.
Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український вибір // Право України. - 2012 .- № 3-4. - с.375-384;
Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку// Право України, 1998 № 4.
Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. - Львів, 1990.
Мироненко О. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої європейської моделі судової конституційної юстиції (До питання про пріоритети і відновлення історичної справедливості у юридичній науці і практиці) //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №4(23). – С.79-96.
Мироненко О.Вітчизняний конституціоналізм від І.Мазепи до К.Розумовського(1687-1764) //Вісник Академії правових наук України. – 2000. -№2(21). – С.82-99.
Мищак І. Зміна правовідносин між державою і громадянином УСРСР у 1950-х – першій половині 1960- х років. // Право України. – 2007. - № 6, С.131-134.
Мірошніченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз. //Вісник Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2001– Випуск 39. – С.50- 56.
Мірчук П. Українська повстанська армія 1942-1952. -Львів., 1996.
Мічурін Є. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз.// Право України. – 2007. - № 2, С. 141-147.
Москаль Г. П. Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій Пол. 19- поч.. 20 ст. На матеріалі українських губерній //Вісник національного університету внутрішніх справ 2002. - № 17. – С. 190-194
Музічекно П. П. Історія держави та права України. – К., 2001.
Мурзин В.Ю. Происхождение скифов. Основные этапы развития скифского этноса. -М., 1989.
Наливайко Д. Християнська козацька республіка. -К., 1992.
Настюк М.И. Аппарат колониального управлени Украиной в период владычества Австро-Венгерской монархии // Вестник Львовского университета. Серия юрид. наук 1983. Вып. 22.
Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 1941 р.: реальність та міф. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 76-97.
Нелін О. Д о питання про спадкове право рабовласницького суспільства. // Підприємництво, господарство і право. 2004 № 10. С. 44.
Новосельцев А. П. Образование Древнерусского государства и его первый правитель. // Вопросы истории. 1991 № 2-3.
Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. М., 1995.
Олейник В. В. Парламент 2002: час вибору. – К., 2001.
Олійник І.Л. Взаємодія міліції (поліції) країн-учасників СНД у боротьбі за злочинністю і правопорушеннями: проблеми та перспективи співробітництва //Вісник ЛАВС МВС України. - Луганськ. 2003. № 3. - С. 246-255.
Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрями // Право України, 1998 № 1.
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фахові висновки робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА.- к., 2005.
Орленко В. О.Д. Градовський про роль і місце Державної ради в системі органів Російської імперії др. половини ХІХ ст. .// Юридична Україна . – 2007. № 3 С. 15-19.
Очерки развития социально-классовой структуры УССР. 1917-1937. -К., 1987.
Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII ст.ст. -Львів, 1994.
Пекарчук В.М. Стан наукової розробки проблеми становлення законодавчо-розпорядчих інституцій України (90-і роки ХХ-початок ХХІ століття) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Випуск 33. – Луганськ, 2012.
Пекарчук В.М., Міхайлюк О.І. Законодавче забезпечення функцій центральних та місцевих виконавчих органів державної влади // Історичні записки: збірник наукових праць. Вип. 10. – Луганськ. 2006. – С. 122-134.
Петровський М.І., Лосиця І.А. Становлення розвитку колективної угоди в Україні і його втілення в суспільні відносини //Вестник Международного Славянского университета.(г.Харьков). -–1999. -№1. – С.42-44.
Петришин О. Соціально-юридична природа права // Право України. – 2012.- №1 – 2. – С. 15 – 29 .
Пиріг Р.Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського «Квітень-грудень 1918 року» // Український історичний журнал. – 2012.- №3. – сю 28-35.
Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польші // Право України. - 2011. - № 11-12. – с. 262-268
Політичний терор і тероризм в Україні. За ред. В. Смолія. – К., 2002.
Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України. – К., 2001.
Рабінович П. Загальна декларація прав людини - вселюдський ідеал гуманізму (до 50-річчя прийняття) // Право україни. 1998 № 12.
Ралдугіна Тетяна. Павло Скоропадський та Українська держава 1918 року: здобутки й втрати //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. –2001. -№3. – С.46-61
Резников А. В. Історичні віхи місцевого самоврядування в Україні //Вісник ЛАВС МВС України. - Луганськ. 2001. № 1. - С. 21-26.
Ричка В.М. Про склад і структуру великокнязівського двору середньовічного Києва. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 4-17.
Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. -М., 1984.
Розпорядження Президента України від 26.03. 2002. №53/2002 рп. "Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах"
Рубаник В.Державна власність у радянський період: до питання про деякі міфи і реалії //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №4(23). – С.106-116.
Рум’янцев В. Судова система в Українській державі гетьмана П.Скоропадського //Вісник Академії правових наук України. – 2001. –№2(25). – С.77-89.
Рух опору на Харківщині вроки Великої вітчизняної війни //Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луганськ СНУ – 2002. – С.77-81
Рябошапко Л. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2001) – Львів. – 2001.
Рябошапко Л. Правові заходи УСРР по економічному розвитку національних меншин (середина 1920-х рр.) // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2(25). – С.85-93.
Рязанов М. Про слов’янську юридичну термінологію та її використання у сучасному українському праві // Право України. – 2013.-№ 1-2. – с. 401-406.
Сайоруліна Ю.До питання про місце права й правової ідеології в Україні у період сталінського тоталітарно-репресивного режиму // Юридична Україна.- 2006.- № 3.- С. 13-16.
Светоцька В Адвокатура в Україні за магдебурзьким правом // Право України.- 2006.-№7.-С. 125-126.
Селіхов Д. Роль столипінського законодавства у реформуванні аграрних відносин в Україні після 1906 р. //Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №3(22). –С.73-81
Сердюк В. Найвищій судовий орган в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (XIV- середина XVII) // Право України .- 2006.- № 3.- С. 124-127.
Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. -К.,1990.
Стахов М.М. Історія держави і права стародавнього світу. - Харків, 1994.
Сташис В.В., Бажанов М.І. Шляхи оновлення кримінального законодавства УкраЇни // Вісник Академії промислових наук України. - 1993. № 1.
Стретоввич В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування// Право України, 1998 № 2.
Територіальний устрій України за часів Хмельниччини // Укр. Право. 1996. № 1.
Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою. //Часопис Київського університету права. - 2006. № 3. С. 18-24.
Тлумак Ю.М. Податковий апарат монархії Габсбургів. //Часопис Київського університету права. – 2006. № 4. С. 33-37.
Україна в роки незалежності: 1991-2001. Довідник. – К., 2001.
Україна і Польша в період феодалізму. -К.,1991.
Україна у цифрах у 2001 р. – К., 2002.
Україна: утвердження незалежної держави. (1991-2001). За ред Смолія. – К., 2001.
Українське козацтво. Сучасний стан та перспективи дослідження проблеми: Матеріали “Круглого столу” // УІЖ. 1990. № 12.
Усенко І.Б., Бабкін В.Д. та ін.. Правовий звичай як джерело українського права. ІХ-ХІХ ст.. - К., 2006.
Федоренко Т.М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі Х – першої третини ХШ ст. //Вісник Юридичні науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –Випуск 39. – С.38-42.
Форостюк О. Д. Правове регулювання взаємовідносин між радянською державою та Руською православною церков на Донбасі у середині 40-х років //Вісник ЛАВС 2002. - № 2. – С. 5-13
Футей Б. Стаовлення равової держави: Україна. 1991-2001. – К., 2001.
Холод Ю.А. Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ на початку ХХ ст.// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006.- № 32. – С. 175-181.
Холод Ю.А. Децентралізація державного управління в Росії (лютий - листопад 1917 рр.).// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006.- № 33. – С. 111-116.
Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії української державоутворення. -К., 1995.
Юртаєва Е. А. Государственный совет в России (1906-1917) // Государство и право. 1994. № 4.
Юрченко М. М. Українська національна ідея в історіографії ХХ ст.. //Вісник Одеського університету внутрішніх справ 2002. - № 1. – С. 177-187.
Ющик О. Реформування законодавчого процесу: проблеми і перспективи // Віче. -1995. - № 2.
Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвін. 1991. № 4.
Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. -К. 1995. № 5.
Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в к. XIX- поч.. XX ст. – Х., 2001.
Ярмыш А. Н. Наблюдать неотступно...: адмииистративно-полицейсикй аппарат и органы политического сыска царизма в Украине в конце 19 - начале 20 веков. -К., 1992.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.

Засоби діагностики успішності навчання: фронтальне та індивідуальне опитування, складання графічних схем, заповнення таблиць, робота з комп’ютерними програмами, поточне тестування, оцінювання самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідницьких завдань, рубіжне тестування (модуль – контроль).


Приложенные файлы

  • doc 14806420
    Размер файла: 194 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий