ЧИСЛІВНИК


4.3. Числів-никЧислівник як частина мови: значення, морфо логічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числів-ників за значенням: кількісні (на позначення ці-лих чисел, дробові, збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. Типи відмінювання кількісних числівників:
1) один, одна;
2) два, три, чотири;
3) від п’яти до двадцяти,тридцять, п’ятдесят ... вісімдесят;
4) сорок, дев’яносто, сто;
5) двісті – дев’ятсот;
6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;
7) збірні;
8) дробові.
Порядкові числівники, особливості їх відмі-нювання.
Особливості правопису числівників Розпізнавати числівники,визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди числівників за значенням, основні способи їх творення, відмінювання; відрізнятиправильні форми числівників від помилкових; добирати потрібні форми числівників і використовувати їх у мовленні;визначати сполучуваність числівників з іменниками
Числівник — це значуща самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий? Числівники виділяються передусім своїми лексичними значеннями. Вони можуть означати:
а) число, числове математичне поняття: один, два, три, десять, сто, чотири шостих;
б) назви певної кількості предметів: три подруги, шість столів;
в) кількість, що складається з певного числа частин цілого: вісім десятих гектара, три цілих і чотири десятих тонни;
г) сукупність перелічуваних предметів або істот: четверо хлопців, десятеро друзів, шестеро саней;
ґ) порядок предметів при лічбі: перший номер, дванадцята година.
Числівники вживаються в усіх стилях мовлення.
Розряди числівників за значенням
За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні (відповідають на питання скільки?) іпорядкові (відповідають на питання котрий?).
Кількісні числівники змінюються тільки за відмінками, але не мають роду й числа, крім числівників один (який має форми родів — одна, одне і числа множини — одні), два (має форму жіночого роду дві), обидва (жіночий рід обидві), півтора(жіночий рід півтори).
Кількісні числівники, які означають число, бувають підметами й додатками:
Три і чотири — сім (підмет і присудок). Розділіть двадцять чотири на вісім (додатки).
Порядкові числівники змінюються за родами (четверта,четверте), числами (четвертий, четвертї), відмінками (четвертого, четвертої, четвертих).
Порядкові числівники виступають тими членами речення, що й прикметники, — означеннями, іменною частиною присудка, зрідка підметом, додатком чи обставиною.
Мій брат навчається у третьому класі (означення).
Тарас Шевченко народився тисяча вісімсот чотирнадцятого року (обставина).
На фініші наш спортсмен був п'ятим (присудок).
Сьоме січня — Різдво Христове за православним календарем (підмет).
Кількісні числівники
Кількісні числівники виражають кількісну характеристику предметів або абстрактне число. До кількісних числівників належать: власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні.
Власне кількісні числівники означають цілі числа: чотири, сорок один, сто двадцять п'ять, тисяча, мільйон.
Збірні числівники означають певну кількість предметів як сукупність, як одне ціле: двоє, троє, шестеро, двадцятеро.
Збірні числівники поєднуються з іменниками — назвами осіб чоловічого роду (троє друзів, шестеро випускників), з іменниками середнього роду, що означають назви істот (двоє кошенят, семеро каченят) або предметів (четверо відер, восьмеро вікон); та з іменниками, які мають тільки форму множини (троє саней, четверо дверей). До збірних нележать числівники обидва, обидві, обоє.
Дробові числівники означають частину числа від цілого: три четвертих, сім восьмих, двадцять сотих.,
Неозначено-кількісні числівники — назви узагальнено-кількісних понять: багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят. Вони можуть поєднуватися з іменниками, що означають масу, речовину, збірні або узагальнені поняття: багато цукру, чимало клопоту, небагато роботи.
Групи числівників за будовою
За будовою числівники поділяються на прості, складні та складені.
Прості числівники складаються з однієї кореневої основи. До них належать:
— назви чисел першого десятка (один — десять), числівники сто, тисяча, мільйон, мільярд, нуль;
— числівники, утворені за допомогою суфікса -дцять: одинадцять, двадцять, тридцять;
— збірні числівники: двоє, одинадцятеро;
— неозначено-кількісні числівники: кілька, багато, немало;
— порядкові числівники, утворені від простих числівників: третій, сьомий, сотий. 
Складними називаються числівники, утворені від двох числівникових основ. До них належать:
— назви десятків: шістдесят, дев'яносто;
— назви сотень: триста, сімсот;
— збірні числівники (обидва, обидві), дробові (півтора), неозначено-кількісні (кількадесят, кількасот);
— порядкові числівники, утворені від складних кількісних: двохсотий, сімдесятий. 
Складені числівники складаються з кількох слів:
двадцять два, вісімдесят третій, тисяча дев'ятсот вісімдесят перший.
Уживання числівників з іменниками
1. Числівники два, три, чотири вживаються з іменниками чоловічого роду у формі називного відмінка множини та іменниками жіночого і середнього роду у формі родового відмінка однини: два учні, дві газети, два озера; три стільці, три школи, три поля; чотири уроки, чотири книги, чотири слова.
2. При дробових числівниках іменники мають форму родового відмінка однини: дві шостих метра, двох шостих метра, двом шостим метра...
3. Числівники півтора, півтори, півтораста вимагають від іменника форми родового відмінка: півтори години, півтора яблука, півтораста робітників.
4. Числівники від п'яти і далі у формі називного відмінка керують іменниками, вимагаючи від них форми родового відмінка множини: вісім будинків, тридцять сім учнів. У всіх інших відмінках маємо узгодження: восьми друзів, тридцятьма сімома учнями.
5. Зі складеним числівником іменник уживається в тій формі, якої вимагає останнє слово: триста двадцять одне дерево, сорок три столи, п'ята сторінка.
Узгодження числівника з іменником
1 + ім. Н.в. одн один учень, одні сани
2, 3, 4 + ім..Н.в.мн. дві руки, три дні
+ ім. Р.в. одн. чотири селянина (бо селяни – мн.)
5 і більше + ім.Р.в.мн. шість гектарів, двадцять учнів, шістдесят аркушів
Тисяча, мільйон, мільярд, нуль + ім.Р.в. мн. тисяча коней, нуль відсотків
Пара, десяток, сила, маса, дюжина + ім.Р.в. мн. пара шкарпеток
Багато, кілька, небагато, кількасот, декілька, кільканадцять + ім.Р.в. мн.
декілька років
Півтораста + ім. Р.в. мн. півтораста центнерів
УВАГА один з половиною літр (бо один літр з половиною)
два з половиною метри (бо два метри з половиною)
шість з половиною кілометрів (бо шість кілометрів з половиною)
Два й одна третя (чого?) літра, шість і дві третіх (чого?) метра, двадцять і п’ять десятих(чого?) відсотка
Складені числ. (дивимося на останнє слово) тридцять один учень (Н.в. одн)
двадцять два пасажири (Н.в.мн)
сорок чотири будинки (Н.в.мн)
сімдесят шість депутатів (Р.в. мн)
сто п’ятдесят мешканців (Р.в. мн)
УВАГА на ста сторінках М.в), на сорока шести ділянках
Збірні числ. + ім. Р.в. мн. шестеро телят, двоє штанів, п’ятеро вікон
М'який знак у числівниках
М'який знак пишеться:
1. У кінці числівників п'ять, шість, дев'ять, десять, від одинадцяти до двадцяти та в числівнику тридцять.
2. У непрямих відмінках після літери, що позначає м'який приголосний, перед о та закінченням -ма: трьох, двадцятьох; трьома, двадцятьма.
3. У називному відмінку числівників від п'ятдесяти до вісімдесяти та від п'ятисот до дев'ятисот м'який знак не пишеться ні в середині, ні в кінці слова: п'ятдесят, вісімдесят.
4. У непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м'який знак вживається у їхній першій частині: трьохсот, трьомстам, трьомастами.
Правопис складних числівників
Разом пишуться:
а) складні кількісні числівники: одинадцять, п'ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам);
б) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев'ятисотий, тридцятисемитисячний, п'ятсоттридцятитисячний, двохсотий, шістдесятип'ятимільйонний, багатотисячний, кількамільйонний.
Окремо пишуться:
а) складені кількісні та порядкові числівники: тисяча п'ятсот тридцять вісім, тисяча дев'ятсот вісімдесят восьмий;
б) порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишуться окремо: три з половиною тисячний загін.
Через дефіс пишуться:
а) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний;
б) складні займенники з компонентами -будь, -не-будь, казна-, хтозна-: хтозна-скільки, скільки-небудь іт. ін.
ЗАВДАННЯ
1. Запишіть числа словами так, щоб у першому випадку вони означали кількість, у другому — порядок при лічбі. Поставте до них питання. Визначте прості й складені числівники.
5, 7, 10, 15, 148, 576, 1000, 2149.
2. Запишіть цифри словами й розкрийте дужки.
Поясніть зв'язок числівників з іменниками.
1 (слива), 1 (яблуко), 1 (сестра), 1 (м'яч), 2 (стіл),
2 (дівчина), 2 (перо), 2 (хлопець), 3 (учень),
3 (брат), 3 (груша), 3 (вікно), 4 (товариш), 4 (книга), 4 (море), 4 (стілець).
3. Подані цифрами числівники запишіть у називному, давальному та орудному відмінках. Якщо в деяких відмінках існують паралельні форми, наведіть їх.
18, 21, 2, 4, 39, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 400, 569, 2005, 13 500, 2/5, кільканадцять.
4. Прочитайте. Напишіть речення, записуючи цифри словами.
1. До 783 додати 53.
2. Від 637 відняти 298.
3. Скласти 4893638 з 256375.
4. Визначити добуток від множення 23 на 68.
5. Скільки разів 18 міститься в 1206?
4. Відредагуйте речення.
1. Через пару днів 1 Травня. 2. «Петре Івановичу, — звернувся головуючий до вчителя, — скажіть, будь ласка, пару слів». 3. У ліс по дрова приїхало двадцять три саней. 4. У читальний зал принесли двадцять дев'ятеро газет.
Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено в рядку
А. Р. в. ста вісімдесяти семи Б. Д. в. сто вісімдесяти семи В. З. в. ста вісімдесят сім Г. О. в. ста вісімдесятьма сіма Д. М. в. (у) сто вісімдесяти семи
Числівник є в реченніА Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить.
Б Майнули в повітрі десятки крил – і голубина зграя знялась у блакить.
В Дуб уже ріс кількадесят років.
Г Стокілометрову відстань подолали дуже швидко.
Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто вісім наведено в рядку
Р. в. семи сотень дев’яноста восьми Д. в. сімсот дев’яноста вісьмом Зн. в. семисот дев’яноста вісім Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма М. в. (на) семисот дев’яноста вісьмох
Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено в рядку
Р. в. шестиста дев’яноста восьми Д. в. шестисот дев’яноста вісьмом Зн. в. шістсот дев’яноста вісім Ор. в. шестистами дев’яноста вісьмома М. в. (на) шестистах дев’яноста вісьмох
Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено в рядку
Р. в. ста вісімдесяти семи Д. в. сто вісімдесяти семи З. в. ста вісімдесят сім О. в. ста вісімдесятьма сіма М. в. (у) сто вісімдесяти семи
У реченні «Зміни до Конституції ухвалюються голосами … народних депутатів» замість пропуску має бути слово
триста трьохста трьохсот трьохстох трьомастами
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово).(1)Обабіч левад (2)скрізь видно розкішні садки, які (3)неначе заглядають в долину через (4)верхи верб.
Аіменник
Бприслівник
Всполучник
Гприйменник
ДчасткаНеправильно побудовано словосполученняп’ятнадцять хвилин десятого зараз одинадцята за п’ять хвилин сьома пів на першу буду після дев’ятої
Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку
Р. в. трьохсот п’ятдесяти шести Д. в. трьомстам п’ятдесяти шести Зн. в. триста п’ятдесят шість Ор. в. трьомастами п’ятдесятьма шістьма М. в. (на) трьохсот п’ятдесяти шести
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).Ти явилась мені — і здалося, (1)що світ помолодшав (2)навколо (3)на тисячу (4)літ.
Априслівник
Біменник
Вчислівник
Гсполучник
Дприйменник
Відмінкову форму числівника вжито правильно в реченніПевніші й докладніші відомості про козаків ми знаходимо коло року тисяча п'ятисот п'ятидесятого.Якось у тисячу шістсот сорок сьомому році Чаплинський напав зі своїми гайдуками на Суботів.
Найперші відомості про козаків записані в хроніках і літописах уже в тисяча чотирьохсот дев’яносто другому році. Богун виявив талант полководця під час Берестецької битви в червні тисяча шістсот п’ятдесят першого року.
Запорозька Січ до останніх днів свого існування, тобто до тисячу семисот сімдесят п’ятого року, залишалася острівцем волі
Дробовий числівник записано НЕправильно в рядку
А одна ціла і вісім тисячних
Б одна п’ята
В сорок дві цілих і сім десятих
Г  нуль цілих і п’ять десятих
Д сім цілих і п’ять соті
Форму орудного відмінка кількісного числівника утворено правильно в рядку
А триста п’ятдесятьма чотирма
Б трьомастами п’ятдесятьма чотирма
В трьомастами п’ятдесятьма чотирма
Г  тристами п’ятдесятьма чотирма
Д трьомастами п’ятидесяти чотирма
Форму давального відмінка порядкового числівника утворено правильно в рядку
А ста тисячам дев’ятсот п’ятдесят другому
Б ста тисячам дев’ятистам п’ятдесят другому
В ста тисячам дев’ятистам п’ятдесяти другому
Г  сто тисяч дев’ятсот п’ятдесяти другому
Д сто тисяч дев’ятсот п’ятдесят другому
Установіть відповідність між числівником і його характеристикою.
Числівник                                    Приклад
1  кількісний цілий            А п’ятдесятитисячний
2   кількісний дробовий       Б скількись
3   кількісний збірний         В сто двадцять один
4   порядковий                     Г сто два цілих і сім десятих
Д двадцятеро
НЕправильно узгоджено числівник з іменником у рядку
А чотири столи
Б півтора яблука
В дві газети
Г  два учня
Д три стільці
Помилку у відмінюванні порядкового числівника допущено в рядку
А Р.в.: два мільйони п’ятсот дев’яносто першого
Б  Д.в.: два мільйони п’ятсот дев’яносто першому
В  Н.в.: два мільйони п’ятсот дев’яносто перший
Г  Ор.в.: двома мільйонами п’ятсот дев’яносто першим
Д  М.в.: (на) два мільйони п’ятсот дев’яносто першому
Складними є всі числівники рядка
А одинадцятий, тридцятеро, сімдесят
Б три четвертих, двадцять, дев’ять
В  семеро, п’ятдесятий, сімдесят чотири
Г вісімдесят, кількадесят, двоє
Д двісті, обидва, одна ціла і вісім десятих
Правильно поєднано числівник з іменником у рядку
А двадцять три відсотка
Б три набори
В чотири метра
Г сорок три кілограмів
Д четверо товариші
Порушено норму відмінювання числівника в рядку
А Швидкість бігу гепарда – від сто двадцяти до сто сорока кілометрів за годину…Б На змаганнях директор нагородив п'ятьох учнів.В Серед восьмисот сорока семи приток Дніпра є велика річка Прип'ять.Г Прийшовши на спортмайданчик, він зустрів там сімох однокласників.Д Запорозька чайка вміщала від п'ятдесяти до сімдесяти козаків.
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові.
Групи числівників за будовою: прості й складені.
Завдання 1 – 11 мають по 4 варіанти відповіді, із яких лише один правильний.
1. Вкажіть варіант, у якому всі числівники порядкові:
А один, третій, двісті сорок перший, тридцять чотири
Б одинадцять, дві четвертих, шістдесят шостий, троє
В сто тридцять перший, стодвадцятип'ятитисячний, сьомий, мільйонний
Г два з половиною, шестеро, декілька, дев'яносто
2. Вкажіть варіант, у якому всі числівники кількісні:
А вісім, сто одинадцять, три тисячі, одна п'ята
Б трьохтисячний, восьмисотий, дві цілих і сім десятих, двадцять
В мільярд, сорок, десятий, вісімнадцятеро
Г тринадцята, одна четверта, сорок сім, сто
3. Вкажіть варіант, у якому всі числівники прості:
А двадцять чотири, сто п'ятий, шістнадцять, десять
Б чотири, вісімнадцятий, сто п'ятнадцять, кількасот
В два, четвертий, шестеро, кілька
Г двісті сорок чотири, тринадцятий, кількасотий, двійко
4. Вкажіть варіант, у якому всі числівники складні:
А сорокасемитисячний, трьохсотий, стосорокадвохтисячний, тримільйонний
Б двохмільярдний, тридцятий, шістдесят, вісім
В одна третя, п'ятеро, п'ятдесят чотири, одинадцятий
Г двадцять один, декілька, кільканадцять, два
5. Вкажіть варіант, у якому всі числівники складені:
А п'ятдесят, дев'ятеро, тринадцятий, три цілих і одна шоста
Б двісті двадцять два, сто тридцять перший, одна ціла і дві десятих, двадцять п'ять
В двоє, шестеро, кільканадцятеро, п'ятнадцятеро
Г дванадцять, десять, шістдесят п'ять, півтора
6. Вкажіть варіант, у якому всі числівники означають цілі числа:
А стонадцять, два, одна ціла і одна шоста, сотий
Б двадцять два, сто вісімнадцять, півтора, шість цілих і дві десятих
В шістдесят один, п'ятдесят чотири, сто три, два мільйони
Г другий, дві п'яті, двадцять шість, вісімдесят вісім
7. Вкажіть варіант, у якому всі числівники означають дробові числа:
А два з половиною, одна друга, вісім цілих і три десятих, нуль цілих і чотири десятих
Б п'ятеро, п'ятсот, дванадцять цілих і дві десятих, півтора
В шестеро, дев'яносто чотири, один мільйон, два мільярди
Г двійко, багато, обидві, тридцятеро
8. Вкажіть варіант, у якому всі числівники означають збірні числа:
А нуль, мало, чимало, п'ятдесят
Б двісті семеро, одна третя, сім десятих, один мільярд
В вісімдесят сім, півтораста, п'ятсот, трійко
Г четверо, десятеро, п'ятірко, двоєчко
9. Всі числівники кількісні в рядку:
А дванадцять, четвертий, тридцять шість;
Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцятий;
В дві тисячі, вісімдесятий, триста;
Г двадцять, вісімсот сорок, дванадцять.
10. Усі числівники змінюються за родами, числами та відмінками в рядку:
А дванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч;
Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять; .
В тридцятий, вісімдесят один, семисотий;
Г шістдесятий, сорок третій, сотий;
11. Збірний числівник:
А два;Б обидва;В сто;Г півтора.
Завдання 12 – 32 мають по 5 варіантів відповіді, із яких лише один правильний.
12. У якому рядку всі числівники є кількісними
А перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий
Б десять, одна десята, десятеро, сорок один, сто двадцять
В одинадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий, сімнадцятий, дев'ятнадцятий
Г тридцять перший, сороковий, п'ятдесят четвертий, двадцять восьмий, тридцятий
Д двохсотий, трьохсотий, трьохтисячний, п'ятимільярдний, чотирьохсотий
13. Вкажіть, у якому рядку всі числівники належать до порядкових
А двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро
Б одна десята, п'ятдесят, п'ятсот, дев'ять, шістдесят сім
В другий, сорок третій, дев'яностий, двісті тридцять сьомий, шостий
Г десять, двадцять, тридцять, сорок, сімдесят
Д чотирнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, триста двадцять, сто
14. Вкажіть, у якому реченні всі виділені слова є числівниками
А Одне поліно і в печі не горить, а два горять і в полі (Народна творчість)
Б Стулились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський)
В У старого Лук'яна Хомутенка сімеєчка: він з жінкою та восьмеро дітей (Г. Тютюнник)
Г У хвіртку пара за парою ввійшли дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат (Ю. Смолич)
Д Обидва хлопці і цього року, як здали останнього екзамена в університеті, поїхали на село (Б. Грінченко)
15. У якому рядку всі числівники прості за будовою
А двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п'ятдесят вісім, дев'яносто один
Б сто три, п'ятсот вісім, сімдесят п'ять, шістсот два, двісті чотирнадцять
В шістдесят дев'ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три, дев'яносто сім
Г один, сто, тисяча, чотири, десять
Д шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев'ять, дев'ятсот один, сорок вісім
16. Вкажіть, у якому рядку всі числівники мають однакову будову
А два, двадцять два, двадцятип'ятитисячний, двоє, тридцять шість
Б п'ятнадцять, сорок три, другий, сотий, трійка
В вісімсот, дев'ятнадцять, шістсот, дев'яностий, вісімка
Г мільярд, трьохсотий, вісмсот двадцять, сім, п'ятий
Д нуль, тисяча, три, десять, сто
17. У якому рядку всі кількісні числівники - збірні
А два, три, чотири, п'ять, десять
Б двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро
В дванадцять, тринадцять чотирнадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять
Г двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят
Д двісті, триста, чотириста, вісімсот, дев'ятсот
18. Визначте розряди за значенням і групу за складом виділеного числівника.
Двоє незнайомих Сагайді бійців, сидячи під деревом, мирно бесідували (О. Гончар).
А порядковий, простийБ кількісний, ціле число, простийВ кількісний, складений
Г кількісний, збірний, простийД кількісний, дробовий
19. У якому рядку всі числівники — кількісні
А сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий.
Б одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, дванадцятий.
В двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п'ятисотий, семисотий.
Г двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий.
Д сто один, тисяча сорок сім, мільйон, мільярд, десять.
20. У якому реченні всі виділені слова є числівниками
А Старий дуб жив уже багато-багато років (Д. Павличко).
Б Мені приходять телеграми, мені сповнилося двадцять п'ять (Д. Павличко).
В Сто років — це ж дуже багато, а він кілька сотень років прожив (О. Іваненко).
Г Для цього празника умисно прорубано кілька вікон і спроваджено з Дрогобича кільканадцять ліжок (І. Франко).
Д Степи заселювалися порівняно недавно, у вісімнадцятому — дев'ятнадцятому століттях (М. Фененко).
21. З'ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до порядкових
А двадцять один, дванадцять, тридцять шість, дев'ятнадцять, шість
Б один, два, три, чотири, п'ять
В двадцять перший, дванадцятий, тридцять шостий, дев'ятнадцятий, шостий
Г двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят
Д тридцять два, сорок вісім, сто три, двадцять, десять
22. Вкажіть, у якому реченні виділене слово — кількісний збірний числівник
А Де двоє б'ються, третій перемагає (Народна творчість).
Б Дві медалі. Пробиті легені. І лице — як осіння земля (Ю. Сердюк).
В Одним мотузком зв'язані, одну пісню співають (Народна творчість).
Г Вдарили з семи гармат у середу вранці (Народна творчість).
Д На той час суддями були: якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа та два стареньких Цапа (Л. Глібов).
23. Визначте розряд за значенням і групу за складом виділеного числівника. По вітах лавра стрибають пара голубів темних. Перший голуб — то сонце, Другий голуб — то місяць (В. Стус).
А порядковий, простийБ кількісний, ціле число, простийВ кількісний, складений
Г кількісний, збірнийД кількісний, дробовий
24. У якому рядку всі числівники мають граматичне значення роду
А тридцять, багато, одна п'ята, двоє, два
Б кільканадцять, шість, дев'ять, десяток, одна друга
В сьомий, шостий, один, троє, п'ятнадцять
Г один, два, обидва, сто двадцятий, другий
Д півтораста, дев'ятий, сорок п'ятий, стодвадцятимільйонний, сто
25. Виберіть рядок, у якому всі слова є числівниками
А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга
Б чотири, десять, п'ять, шість, вісім
В два, двоє, двійко, двійка, дванадцятьГ три, трійка, троє, тринадцять, тридцять
Д п'ять, п'ятірка, п'ятий, п'ятеро, п'ятнадцять
26. У якому реченні виділене слово — порядковий числівник
А Підкинули іще одне поліно, воно стріляло, схоплене вогнем (А. Головко).
Б Він у цій кузні — з дванадцяти років (А. Головко).
В Розмір, неначе химерна хвиля, розбивається об кожну малу перешкоду, ви даремно шукали б у ньому дев'ятого валу (Леся Українка).
Г Дві берези біля двору поклонилися до ніг (А. Малишко).
Д П'ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів (А. Малишко).
27. У якому рядку не всі слова є числівниками
А дев'яносто, десятка, п'ятірка, двоповерховий, другий
Б третій, п'ятий, десятий, одинадцятий, п'ятнадцятий
В сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят
Г сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот
Д дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять
28. У якому реченні виділене слово — порядковий числівник
А Об тій годині знайшли їх трьох в оцій долині: один юнак, а два — в літах (А. Малишко).
Б Огонь сяга тобі до віч, палає дуб в мільйони свіч (А. Малишко).
В За дванадцятьма мостами сивий Дніпро встає (А. Малишко).
Г Якось біля нашого джерела зупинилося троє бійців (О. Іваненко).
Д Два брати зустрілися після довгої першої розлуки (О. Іваненко).
29. Визначте розряди за значенням і групу За складом виділеного числівника
А порядковий, простий
Б кількісний, ціле число, простий
В кількісний, складений
Г кількісний, збірний
Д кількісний, дробовий Чоловіче мій, запрягай коня!
Це не кінь, а змій, — миготить стерня.
Доберемося за три годиночки
За стонадцять верст до родиночки (Л. Костенко).
30. У якому реченні всі виділені слова — числівники
А Кінне поле, що ти з нами коїш? —
І. мені роз'ятрена душа.
І мені болять ой триста коней,
триста коней ще й одне лоша (Б. Нечерда)
Б Один балакає про вітер, другий — про млин (Народна творчість).
В Коли двоє ворогують, то обоє завинили (Народна творчість).
Г «Я ненадовго, чуєте, мамо? Не зачиняйте воріт» Не здивувалась — колись так само було їй сімнадцять літ..
Д Один собака довго не гавкає (Народна творчість).
31. У якому рядку всі числівники — дробові
А три восьмих, одна друга, дві п'ятих, одна ціла і сім десятих, чверть
Б три четвертих, дві цілих і три восьмих, дев'ять десятих, п'ять третіх, половина
В півтора, дві третіх, п'ять дев'ятих, одна ціла і сім восьмих, півтораста
Г одна друга, дві сьомих, три четвертих, чотири п'ятих, кільканадцять
Д одна четверта, дві п'ятих, три шостих, чотири дев'ятих, п'ятеро
32. У якому рядку всі словосполучення містять числівники
А сорокаградусний мороз, сорокатисячний примірник, стомільйонний трактор, кільканадцять разів, п'ятикілометрова дистанція
Б багато працювати, багато лиха, сорок хвилин, сказати вдруге,«одинадцятеро учнів
В зроблено мало, чимало справ, перший сорт, друге вікно, п'ятимільйонне місто
Г три яруси, вісімнадцять поверхів, стокілометрова відстань, двадцять перше березня, півтораста гривень
Д півтори хвилини, багато снігу, у друге вікно, одна година, перший рік
Прочитайте текст. Виконайте завдання 33—35 до нього.
У майстерні стояли зсунуті один до одного п'ять верстаків з неструганих дощок. (2) І на кожному ми побачили шестеро лещат, по троє з обох боків. (3) Під стіною лежала купа снарядних гільз — їх було штук сто, а може, і більше. (4) Перші два верстаки були вищі, ще два нижчі, і п'ятий, останній, найнижчий. (5) Мені та ще п'ятьом малорослим хлопцям випало місце за найнижчим верстаком. (За Григором Тютюнником)
33. Збірний числівник є в реченні:
А першому;Б другому;В четвертому;Г п'ятому.
34. Порядкові числівники вжито в реченні:
А першому;Б другому; В четвертому; Г п'ятому.
35. Числівник у формі знахідного відмінка вжито в реченні:
А першому; Б другому; В третьому; Г п'ятому.
Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей.Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 36-39. Літеру, що відповідає вибраному реченню, позначте в таблиці знаком х.
(А) І справді, ще до смерку примчав гонець із сусіднього зимівника. (Б) Він сповістив, що кошовий Бородавка рихтує вісімдесят байдаків — іти морем на Туреччину. (В) Товариство відпливе за три дні. (Г) Дев'ятеро молодих козаків поскакало з хутора найбистрішими кіньми. (Д) А десятим скакав Михайлик. (Е) Баскими кіньми домчали до перевозу, поромом перехопилися на той берег. (Є) На березі ніде було пропхатися: вся Січ вийшла вантажити байдаки. (Ж) Козаки тягали невеличкі гармати-фальконети, приладнували їх по чотири, по шість на човен (За В. Маликом).
А Б В Г Д Е Є Ж
36. Порядковий числівник ужито в реченні
А Б В Г Д Е Є Ж
37. Збірний числівник ужито в реченні
А Б В Г Д Е Є Ж
38. Кількісні числівники у формі знахідного відмінка вжито в реченнях
Завдання на встановлення відповідності
39. Укажіть відповідність між числівником та його характеристикою
1 кількісний у Р. відмінку -А вісімдесятьома шістьома
2 порядковий у Д. відмінкуБ сто третьому
3 кількісний в Ор. відмінкуВ у дев'яносто четвертому
4 порядковий у М. відмінкуГ шістсот дванадцятого
Д сімдесятьох сімох
Заняття 19. Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання.
Узгодження числівників з іменниками. Правопис складних числівників
Тестовий блок
Завдання 1 – 10 мають по 4 варіанти відповіді, із яких лише один правильний.
1. Буква и на місці пропусків пишеться в усіх словах рядка
А три кілограми.., два комп'ютер.., три з половиною гектар.
Б чотири портрет.., два словник.., півтора контейнер..
В два глобус.., три предмет.., нуль цілих і дві десяті відсотк..
Г три човн.., чотири атлас, дві цілих і шість десятих сантиметр
2. Усі складні слова пишуться разом у рядку
А (дво)тисячний, (три)мільйонний, (чотириста)десятий
Б (півтора)метровий, (триста)перший, (тридцяти)тисячний
В (сто)кілометровий, (семи)сотий, (двісті)восьмий
Г (шести)мільярдний, (двадцяти)кілограмовий, (вісімдесяти)річний.
3. М'який знак пишеться у числівнику
А вісім..надцятьБ віс.мохВ чотир..мастамиГ дев'ят..сот.
4. Іменник уживається із закінченням –ів у словосполученні
А кілька (апельсин)Б десять (акварель)В багато (подорож)Г п'ять (громадянин)
5. Усі словосполучення побудовані правильно в рядку
А десятеро курчат, двоє хлопчиків, троє ученицьБ двоє окулярів, п'ятеро цуценят, троє вікон
В двоє дверей, троє сестер, четверо ведмежатГ троє ягнят, четверо медсестер, двоє куховарок
6. Вкажіть варіант, у якому всі числівники написані неправильно
А одна ціла дві десятих, дев'яносто один, п'ятидесяти, шестидесятьомБ шість цілих і вісім сотих, трьохсотий, п'ятистам, дев'ятьмастами
В нуль цілих чотири десятих, сто двадцяти мільйонний, шістдесятвісім, двох сотий
Г на п'ятиста, сьомаста, дев'ятьмастами, вісьмома
7. Вкажіть варіант, у якому всі числівники написані правильно
А п'яти, нуль цілих дві десятих, шістнадцять, сорокБ на п'ятьох, сьома, вісьмома, одинадцятьох
В сорок четвертий, на вісьмидесяти, одиннадцять, шістнадцятьГ сорокам, стам, нульом, мілліоном8. Вкажіть варіант, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина
А двадцять, тридцять, п'ятдесят, сімдесятБ дванадцять, п'ятсот, тридцять, шістсот
В дев'ятнадцять, сім, чотири, вісімсотГ двісті, чотириста, сімсот, дев'ятсот
9. Вкажіть варіант, у якому в усіх числівниках відмінюються обидві частини:
А триста, п'ятсот, вісімсот, дев'ятсот
Б три цілих і п'ять десятих, тринадцять, один, чотири
В нуль, тридцятеро, багато, двійкоГ дві третіх, півтораста, півтори, півтора
10. У якому рядку складний числівник пишеться разом
А (шістсот) сороковийБ (п’ятнадцяти)мільйонний
В (триста)двадцятийГ (п’яти) з половиною тисячний
Завдання 11 – 33 мають по 5 варіантів відповіді, із яких лише один правильний.
11. Кількісні та порядкові складені числівники вжито у правильних відмінкових формах у рядку
А двомастами шістдесятьома, трьохсот сімдесят восьмим
Б чотирьохсот вісімдесятьох сімох, п'ятсот десятьох
В семистами тридцятьома чотирма, шістсот двадцять другим
Г восьмистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого
Д на дев'ятистах вісімдесятьох шістьох, сімисот тридцять дев'ятому
12. Зазначте, який порядковий числівник відмінюється, як прикметник м'якої групи
А другийБ восьмийВ четвертийГ п'ятийД третій
13. У якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі давального відмінка
А двадцятого, тридцятого, сорокового, п'ятдесятого, шістдесятого
Б одинадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим, шістнадцятим
В п'ятдесятого, шістдесятого, сімдесятого, вісімдесятого, дев'яностого
Г сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, тисячний
Д першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому
14. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито в давальному відмінку
А трьом, п'яти, п'ятьом, шістьом, семиБ сімом, восьми, вісьмом, двомстам, трьомстам
В двадцяти, тридцяти, сорока, ста, п'ятистамГ п'ятдесяти, двома, сьома, шести, десяти
Д дев'яноста, чотирьом, одному, сімдесяти, двомстам
15. У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі давального відмінка
А сорока, дев'яноста, ста, шести, на п'ятьохБ одному, п'ятьом, п'ятдесятьом, двомстам, обом
В тисячі, мільйона, мільярда, обох, п'ятисотГ десяти, двадцяти, тридцяти, сорока, шістдесятьма
Д п'ятисот, шестисот, семисот, восьмисот, дев'ятисот
16. Виберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками
А з першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три професори, восьмеро учнів
Б чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам
В півтораста карбованців, дев'ятеро ножиць, п'ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, одна ціла і вісім десятих метра
Г півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити
Д п'ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п'ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє друзів
17. Як відмінюються числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд
А як іменникиБ як прикметники
В як кількісні числівники
Г як порядкові числівники
Д не відмінюються
18. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм
А сімдесятьох п'ятьох, п'ятдесяти восьми, сорока, шестистам п'ятдесяти трьом, сорок шостому
Б двадцятьох, сімом, шістсот сорока п'яти, одній цілій і двом п'ятим, сімомастами шістдесятьома трьома
В ста двадцятьом двом, обом, чотирьомстам, п'ятдесятьом двом, шістдесятьома
Г вісімдесяти, п'ятдесятьох, дев'яноста шістьом, двома, сто двадцять п'ятому
Д сімох, обох, двадцятого, ста п'ятдесятьох трьох, ста п'ятдесяти двох
19. Як відмінюються числівники сорок, дев'яносто, сто
А у всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а
Б у всіх непрямих відмінках мають закінчення –аВ у всіх непрямих відмінках мають закінчення -и
Г у всіх непрямих відмінках мають закінчення –еД у всіх непрямих відмінках мають різні закінчення
20. З'ясуйте, у якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками
А одна сьома кілограма, сімнадцять грамів, тридцять чотири кілометри, двадцятий сантиметр, п'ятсот тонн
Б півтора доби, семеро рядів, одна ціла і одна третя метри, двоє разів, дев'ятеро сестер
В тридцять три сестри, двадцять два зошити, обидві жінки, два товариші, двадцятеро гравців
Г дві третіх сторінки, перші заморозки, сім картоплин, троє поросят, обидві подруги
Д одинадцятеро чоловіків, три професори, перше кохання, восьмеро воріт, сімдесят п'ятий день
21. Як відмінюються числівники п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят
А у всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а
Б відмінюється лише друга частинаВ відмінюються обидві частини
Г у всіх непрямих відмінках мають закінчення -.Д у всіх непрямих відмінках мають закінчення -е
22. Виберіть рядок, у якому всі кількісні числівники вжито у формі орудного відмінка
А двома, одним, трьома, чотирма, п'ятьмаБ одного, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох
В однієї, п'яти, шести, шістьох, семиГ восьми, вісьмох, семи, сімох, п'ятьох
Д п'ятьма, п'ятьома, шістьма, шістьох, восьми
23. Зазначте, як відмінюються порядкові числівники
А як іменники
Б як прикметники
В як кількісні числівники
Г не відмінюються
Д у всіх непрямих відмінках мають закінчення -и
24. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито у формі орудного відмінка
А одним, двома, трьома, чотирма, п'ятьма
Б п'ятистам, двомастами, трьома, чотирьох, шістьом
В десятьма, одинадцятьма, тринадцятьма, чотирнадцятьма, дванадцятьма
Г сорока, ста, дев'яноста, п'ятдесятьма, шістдесятьма
Д двомастами, трьомастами, чотирмастами, п'ятьмастами, шістьмастами
25. У якому рядку всі числівники належать до незмінних
А півтораста, півтора, мало, двійко, трійкоБ чимало, четвірко, обидва, четверо, кілька
В декілька, кільканадцять, шестеро, двоє, стоГ мільйон, мільярд, нуль, тисяча, один
Д немало, багато, небагато, скільки, ніскільки
26. Виберіть рядок, у якому всі порядкові числівники вжито у формі орудного відмінка
А першого, другого, третього, четвертого, п'ятого
Б першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому
В п'ятдесятому, шістдесятому, сімдесятому, вісімдесятому, дев'яностому
Г п'ятдесятого, шістдесятого, сімдесятого, вісімдесятого, дев'яностого
Д першим, другим, третім, триста п'ятдесят четвертим, шістнадцятим
27. Визначте відмінок числівників одним, двома, трьома, чотирма, п'ятьма
А родовийБ місцевийВ оруднийГ називнийД давальний
28. Як відмінюються кількісні дробові числівники
А перша частина — як кількісний числівник, друга – як порядковий
Б тільки останнє словоВ як іменникГ як прикметникД як порядкові числівники
29. Як змінюються порядкові числівники
А за відмінкамиБ а родами, числами, відмінкамиВ тільки за числами
Г за числами і відмінкамиД тільки за родами
30. Вкажіть, у якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі місцевого відмінка
А на одному, на однім, на двох, на трьох, на чотирьохБ одному, однієї, двом, трьох, чотирьох
В вісім, дев'ять, сто, сорок, тристаГ двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот
Д сорока, ста, двадцяти, тридцяти, восьми
31. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним типом
А одинадцять, вісім, двадцять, сім, стоБ п'ятсот, сімсот, дев'ятсот, триста, три
В п’ятдесят, сімдесят, вісімдесят, шістдесят, дев'яностоГ п'ять, п'ятеро, тридцять, тридцятеро, один
Д два, три, чотири, кілька, четверо
32. У якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм
А двомастами, шістдесяти, п'ятнадцятьма, дев'яноста, на двох
Б трьомстам, шістнадцятьох, одинадцятьома, вісьмомастами, сімдесятьма
В чотирма, ста, двадцяти, вісімдесятьох, чотирьохсот
Г чотирнадцятьма, сорока, дев'ятьмастами, шістдесятьма, сімома
Д п'ятьмадесятьма, чотирмастами, двома, одинадцяти, тринадцятьох
33. З'ясуйте, у якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі місцевого відмінка
А першому, другому, третьому, четвертому, п'ятомуБ першого, другого, третього, четвертого, п'ятого
В перший, другий, третій, четвертий, п'ятийГ першим, другим, третім, четвертим, п'ятим
Д на першому, на другому, на третім, на четвертому, на п'ятім
Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей
34. Вкажіть варіанти, у яких порушено граматичну норму на позначення часу:
А Б В Г Д Е Ж
А чотирнадцята година
Б двадцять хвилин по дванадцятій
В в десять годин
Г о двадцятій сорок п'ять
Д половина восьмого
Е пів на дванадцяту
Ж без двадцяти дев'ять
Завдання на встановлення відповідності
А Б В Г
1 2 3 4 35.Установіть відповідність між числівниками та іменниками
1 чотири
2 півтора
3 півтори
4півтораста А години
Бкарбованців
В аркуша
Г півні

Приложенные файлы

  • docx 14815913
    Размер файла: 97 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий