Фінансовий облік 1 к3(денна) к4(заочна) м1 р2 Л..

Фінансовий облік 1” для студентів
3 (денна) 4 (заочна) факультету економіки та туризму

Модуль 1
Рівень 2
Розробник: Лисичко А.М


1. Основні засоби – це:

2. Первісна вартість основних засобів – це: (історична) фактична вартість їх придбання або фактичні витрати на створення даних засобів (наприклад, витрати на будівництво виробничих будівель, споруд, на формування основного стада, робочої худоби тощо).

3. Вартість, яка амортизується – це: первісна або переоцінена вартість необоротних активів, за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

4. Ліквідаційна вартість:

5. До тимчасових не титульних споруд відносять:

6. Акт приймання-передачі (ф. ОЗ - 1) складається на декілька об’єкта у випадку:

7. Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ф. ОЗ - 2) складається в одному примірнику у випадку:

8. Яка типова форма первинного документу складається при списанні об’єкту основного засобу:

9. Інвентарна картка (ф. ОЗ - 6) складається:

10. Інвентарні картки обліку основних засобів заповнюють на підставі:

11. На підставі інвентарних карток заповнюється:

12. Форма первинного документу ОЗ – 2 призначена для:

13. Форма ОЗ – 6 застосовується для:

14. Які дії повинен виконати покупець з платіжною вимогою-дорученням, отриманим від продавця при згоді його сплатити?

15. В якому випадку підпис керівника (або особи, яка його заміщає) на видатковому касовому ордері не є обов'язковим?

16. Чи має право касир видати заробітну плату працівника підприємства Кравцова О.П., який відсутній через хворобу, його дружині Кравцовій К.В., яка також є працівником даного підприємства і надала касиру копію паспорту з позначкою про зареєстрований шлюб, але без довіреності Кравцова О.П.?

17. Який документ не підписує керівник підприємства?

18. Нормативним забезпеченням обліку, контролю і аналізу на рівні

19. В яких первинних документах не допускаються виправлення допущених помилок чи неправильних записів?

20. Складові облікової політики підприємства визначаються:

21. Який первинний документ підтверджує факт здавання виручки до установи банку працівником підприємства?

22. Підприємство здало денну виручку від реалізації товарів в касу банку. Який документ підтверджує здачу готівкових коштів у банк?

23. Первинні документи заповнюються чорнилами:

24. Бенефіціар це:

25. Перевідний вексель відрізняється від простого:

26. Записи на синтетичному рахунку 301 „Каса” виконуються на основі:

27. Запис по рахунку 311 „Поточних й рахунок в національній валюті” виконується на основі таких первинних документів:

28. До МШП належать предмети, які використовуються протягом:

29. Яким документом оформляється зарахування необоротних активів на баланс підприємства?

30. Рахунок 10 „Основні засоби” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух:  власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.

31. Аналітичний облік основних засобів ведеться:

32. Якщо юридична особа хоче використати при безготівкових розрахунках розрахункові чеки, чи повинні депонуватися грошові кошти на окремому банківському рахунку для їх гарантованої оплати?

33. Які документи повинен надати у виконуючий банк бенефіціар після відвантаження товару для його оплати покупцем відповідно до виставленого акредитива?

34. Чи може бенефіціар з власної ініціативи, без згоди заявника акредитива вносити зміни в умови акредитива, після того як він був виставлений заявником?

35. Сальдо на рахунку класу 7 є:

36. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою на підприємстві згідно з нормативними документами покладається на:

37. Що з наступного знаходить відображення у Наказі про облікову політику:

38. Технологічний та результативний етап формування раціональної облікової політики є:

39. Третім та четвертим етапом раціональної облікової політики називаємо:

40. Облікова політика на підприємстві складається на:

41. До видів регулювання БО ми відносимо:

42. ПКО складається з:

43. Операції з готівковими коштами відображаються на:

44. Граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня –це:

45. Засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника – це:

46. Всі текстові елементи бланку повинні бути виконанні:

47. Розрахункові документи виписуються в кількості примірників, потрібних для всіх учасників розрахункового процесу, окрім:

48. Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у національній валюті та іноземній валюті в касі, на поточних, валютних та інших рахунках в банку грошових документів здійснюється в Журналі № та відомості №:

49. Для кожного звіту касира у відомості 1.1 і в Журналі 1 відводять:

50. Відомість 1.2 проводиться за кожною:

51. Для відображення операцій, здійснених в іноземній валюті, відображають у Журналі № та відомості №:

52. Інвентаризація каси проводиться на підприємстві у строки, що встановлені:

53. ВКО виписується в:

54. Гранична сума платежу готівкою 1 підприємства іншому протягом 1 дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється:

55. Ведення касових операцій в Україні регулюється в:

56. Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій – це:

57. Конкретні вимоги до каси підприємства визначено:

58. Оформлення наказу про облікову політику є:

59. Внутрішній нормативний документ підприємства про облікову політику затверджується:

60. Принципи, за яким майно власника розглядається відокремлено від майна підприємства, а витрати не занижують, а доходи не завищують називаються:

61. Оцінка активів і зобов’язань підприємства, здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі та поділятиметься на періоди, за принципами

62. Принципи, за яким вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій здійснюється в гривні, а пріоритетною оцінкою активів підприємства, є оцінка виходячи з витрат на їх виробництво та придбання, називаються:

63. При здійсненні господарської операції в іноземній валюті, валютою операції є:

64. Відповідно, до яких принципів пріоритетною оцінкою активів підприємства, є оцінка виходячи з витрат на їх виробництво та придбання та не завищується їх вартість :

65. Які принципи запобігають заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства та інформація про них повинна надаватись у повному обсязі:

66. Облік грошових коштів підприємства у іноземній валюті ведеться:

67. Скільки існує рівнів нормативного регулювання бухгалтерського обліку та етапів формування наказу про облікову політику:

68. Скільки місяців поспіль беруть при розрахунку ліміту каси:

69. Чи має право касир заповнювати ПКО та ВКО:

70. Який документ служить звітом касира:

71. Процедура, після якої вартість основних засобів змінюється в бік збільшення називається:

72. Відповідно до податкового кодексу до основних фондів належать об’єкти, вартість яких:

73. Зміст облікової політики затверджується:

74. Який час діє видана розрахункова чекова книжка?

75. Гранична сума платежу готівкою одного підприємства іншому протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами складає:

76. Яка типова форма первинного документу призначена для списання основних засобів:

77. Для обліку основних засобів використовують рахунки:

78. Для обліку інших необоротних активів використовують рахунки:

79. Для обліку грошових коштів в національній валюті використовують рахунки

80. Для обліку грошових коштів в іноземній валюті використовують рахунки

15

Приложенные файлы

  • doc 14816043
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий