d0b1d0b0d293d0b0d0bbd0b0d183-7-d0bad0bb-d0b4d2afd0bdd0b8d0b5-d182d0b0d180d0b8d185-1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7
сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пəні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру жəне өткізуге көмек құралы рет
інде
құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағала
уды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай
ақ,
жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мəтіндер, аудио жəне бейнематериалдар) қолданылды.
Мазм
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫ
НТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Феодализм» бөлімі бойынша жиын
тық бағалау
«Ислам тарихы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Крест жорықтары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
«Моңғолдар» ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау
«XIV
XVI ғ. бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒ
АН ТАПСЫРМАЛАР
Абсолютизм:Батыс пен Шығыс
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Сауда, қолөнер жəне əлемді игеру
» бөлімі бойын
ша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қайта Өрлеу дəуірі»
бөлімі бойынша жиынтық бағ
алау
«Реформация»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Ғылыми
революция
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Рим империясының құлауы»
бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Кіріспе. Нелікт
ен Батыс
Рим империясы құлады
Нел
іктен Византия 568 жылы
Византия
түрік қағаны
Истемиге елші
жіберді
Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін
қалай
өзгертті
Оқу мақсаты
рте, орта,
кейінгі орта ғасырлар» хроноло
гиялық
шегін біл
у жəне уақыт сызығында белгілеу
6.3.2.1 Рим империясының ыдырау
себептерін анықтау
жəне жіктеу
.2.4 Византияның дипломатиялық саясатын оның
көршілес елдермен қарым
қатынасының мысалында
қарастырып
, сипаттау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар тарихының
хронологиялық шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында
анықтайды
Рим
империясының
ыдырау
себептерін жіктейді
Византияның көршілес елдермен халықаралық
қарым
қатынасын анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу
жəне
үсіну
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Хронологиялық шеңбер
көрсету арқылы уақыт лентасын
да
ерте, орта, кейінгі орта
ғасырлар тарихының
кезеңдер
ін
белгілеңіз.
2. Рим империясының
ыдырау
себептерін мұқият оқып
, кестеге
топтастырыңыз.
им империясының əскерлері өз əс
ери қуатын жоғалт
ты;
Құлдар
еркəсіптің дамуына қарсы болды;
Варвар
лард
ың шапқыншылығы көбейді
Құл
иеленушілік жүйе
елдің дамуын
тежеді
Императ
ордың қаржыны тиімсіз жұмсауының
тижесінде ақша жүйесі
құлдырады
Рим империясының əскер мен билікті
жабдықтау
үшін
халықтан
инаған салық
көлемінің
өсуі
қарапайым халықтың нара
зылығын
тудырды;
Тауарларға, азық
түлікке баға
Императордың билігі əлсіреді
Саяси себептер
Әлеуметтік
экономикалық себептер
3. Ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап жазыңыз
a)
жылы
соғды көпесі
Маниах
Иранға қарсы Византия империясымен сауда
жəне
əскери келісімге қол қойған
Константинопольд
Түрік қағанатының елшілігін басқарды
b)
Жылнамалар жинағында
баяндалғандай X
ғасырда К
нягиния Ольганың үкіметі
Византия императоры мен патриархына барып
оларды
Константинопол
шоқындырылды. Византия
елшісі Киев жеріне келіп
екі ел арасында дипломатиялық
қатынасқа
қадам
жаса
ды.
Дипломатиялық қатынастардың мақсаты қандай?
Византия империясы көршілес мемлекеттермен
қандай
қарым
қатынаста болды
Түрік қағанаты мен Византияның арасындағы байл
анысты сипаттаңыз.
Киев Рус
і мен
Византия
ның арасындағы байланысты сипаттаңыз.
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескрипторлар
Балл
Білім алушы
Ерте, орта, кейінгі орта
ғасырлар
тарихының
хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін
уақыт сызығында
нықтайды
jl_�hjlZ�Zkuj^u�ojhgheh]byeu�
r_[_jg�ZgulZc^u
jlZ�hjlZZkuj^u�ojhgheh]byeu�
r_[_jg�ZgulZc^u
_cg]�hjlZZkuj^u�ojhgheh]byeu�
r_[_jg�ZgulZc^u
Jbf�bfi_jbyk
ugu�
u^ujZm�k_[_il_jg�
`dl_c^
Саяси
себептері
Әлеуметтік
экономикалық
себептері
Византияның көршілес
елдермен халықа
ралық
қарым
қатынасын
анықтайды
Дипломатиялық қатынастардың
мақсатын сипаттайды;
Византияның көрші мемлекеттермен
байланысын сипаттайды
Түрік қағанаты мен Византия
арасындағы байланысты сипаттайды;
Киев Русі мен Византия арасындағы
байланысты сипаттайды.
Барлығы
«Рим империясының құлауы» бөлімі
бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға а
рналған рубрика
Білім
алушының
аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар
тарихының хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында
анықтайды
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар
тарихының хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында көрсетуде қиналады
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар
тарихының хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында көрсет
уде
қателіктер
жібе
реді
Ерте, орта, кейінгі орта
ғасырлар
тарихының
хронологиялық шеңбері мен
кезеңдерін уақыт
сызығында көрсетеді
Рим империясының
ыдырау
себептерін жіктейді
Батыс Рим империясының
ыдырау
себептер
ін категориялар
бойынша жіктеуде
қиналады
Батыс Рим импе
риясы
ның
ыдырау
себептерін белгілі
категориялар бойынша
жікте
уде
қателіктер
жібереді
Батыс Рим империясының
ыдырау
себептерін белгілі
категориялар бойынша
жіктеп, талдайды
Византияның көршілес елдерм
ен
халықаралық қарым
қатынасын
анықтайды
Византия
ның көршілес
елдермен халықаралық қарым
қатынасын
анықтауда
қиналады
Византияның көршілес елдермен
халықаралық қарым
қатынасын
анықтауда
қателіктер
жібереді
Византияның көршілес
елдермен халықаралық
қарым
қатынасын
анықтайды

«Феодализм»
бөлімі
ынша жиынтық бағалау
Тақырып
Феодалды
экономика ерекшеліктері неде
еодалдық қоғам қалай ұйымдасқан
Ортағасырлық
қоғамды қаланың сəулеті мен өнері қалай бейнелейді
Оқу мақсаты
кономикалық қатынастардың формаларын
түсіндіру арқылы феодалдық шар
уашылықтың
ерекшеліктерін сипаттау
стемдік етушілер мен бағыныштылардың
(феода
лдар мен шаруалар
дың) өзара қатынасын сипаттау
нердің (сəулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы
өзгерістердің ықпалын анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Фео
далдық құрылымның
белгілерін анықтайды
Федалдық қоғам мүшелерінің міндеттерін жіктейді
Сеньор мен вассал арасындағы феодалдық
қатынастарды
сипаттайды
Роман жəне готикалық үлгінің (стильдердің)
ерекшеліктерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу
жəне
үсіну
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
1. Феодалдық қоғамның белгілерін атаңыз.
2. Мəтінді оқып, кестеге шаруалардың міндеткерл
іктерін ажыратып жазыңыздар
аруа өз отбасы
н асырау жəне жақсы өнім жинау үшін өзінің аздаған жерін өндеп
отырды. Осы жер үшін ол өз мырзасын
а 1 қой, азық
түліктен 3 себет
төлеуі қажет.
Соынмен қатар ол өз еңбек құралд
арымен мырзаның жерін жыртып, оғ
ан
дəндер сеу
іп,
уақыт келгенде өнім жинауы қажет
Шаруаның
екі қызы жəне əйелі тоқу станогында мат
тоқып, киім тіккен жəне ол өнімді мырзасын
апарып беру керек еді.
бекпен өтеу (
арщина)
Шаруалардан заттай алым
салық (оброк)
Вассал мен
сеньордың міндеттерін анықтаңыз
Вассал
дың міндеті
Сен
дың
міндет
омантикалық жəне готикалық стил
дердің ерекше
іктерін анықтаң
Ғимараттардың
қарапайым
құрылысы
Үлке
н терезелер, көптүсті витраждар
Күрделі формалар, əшеке
лердің
жоқтығы.
Доға тəрізді аркалардың болуы
Роман
дық стил
Готикалық сти


Бағалау критерийі
тапсырма
Дескриптор
лар
Балл
Білім алушы
еодалдық құрылымның
белгілерін атайды
еодалдық құрылыстың 1
белгісін
атайды;
еодалдық
құрылыстың 2
белгісін
атайды;
еодалдық құрылыстың 3
бел
ісін
атайды;
еодалдық
құрылыстың 4
белгісін
атайды;
еодалдық
құрылыстың 5
белгісін
атайды;
Федалдық қоғам
мүшелерінің
міндеттерін
жіктейді
барщина:дəн себу;
барщина:өнімді жинау;
оброк:1 қой төлейді;
оброк:3 себет азық
лік төлейді;
Сеньор мен вассал
арасындағы фео
далдық
қатынастарды сипаттайды
_gvhj^u�fg^_l
_�fukZe�d_elj_^�
\ZkkZe^u��fg^_l
g_
fukZe�
d_elj_^
hfZg
`%g_�
]hlb
dZeu
klbe
^�_j_dr_e]g�
d'jk_l_^
роман ст
илін анықтайды
ан ст
илін
анықтайды;
готикалық стил
і анықтайды
готикалық стил
і анықтайды.
Барлығы:
Жиынтық бағалауға арналған
əдістемелік
ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
сынып
«Ғылыми
революция
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты
ата
аналар
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Адамдар үшін ғылми
білімдердің қажеттілігін
анықтады
Адамдар үшін ғылми
ілімдердің қажеттілігін
анықтауда қиналады
Адамдар үшін ғылми б
ілімдердің
қажеттілігін анықтауда қателіктер
жібереді
Адамдар үшін ғылми
білімдердің қажеттілігін
анықтады
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген
өзгерістерін
көрсетеді
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген өзгерістерін
көрсетуде қиналады
Ғылыми
жаңалықтардың қоғамғ
əкелген өзгерістерін көрсетуде
қателіктер
жібереді
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген өзгерістерін
көрсетеді
Бағалау критерийлері
апсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Адамдар үшін ғылми
білімдердің қажеттілігін
анықта
сауданың дамуы үшін
теңізд
жүзу үшін
намаз уақытын білу үшін
пасханың уақытын білу үшін
егіншілкпен айналысу үшін
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген
өзгерістерін
көрсетеді
адамдар туралы жаңа білімдердің
пайда болуы туралы жазады
дамдар туралы жаңа білімдердің
пайд
а болуы туралы жазады;
дамдар туралы жаңа білімдердің
пайда болуы туралы жазады;
адам ойының мүмкіндіктері туралы
жаңалықтардың пайда болуы туралы
жазады
дам ойының мүмкіндіктері туралы
жаңалықтардың пайда болуы туралы
жазады;
дам о
йының мүмкіндіктері туралы
жаңалықтардың пайда болуы туралы
жазады;
табиғаттың заңдары туралы жаңа
білімдердің пайда болуы туралы
жазады;
табиғаттың заңдары туралы жаңа
білімдердің пайда болуы туралы
жазады;
табиғаттың заңдары туралы жаңа
лімдердің пайда болуы туралы
жазады;
орытынды ой жазады
Барлығы
«Ғылыми
волюция
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ақырып
Коперниктің теориясы қаншалықты
бірегей
болды
Оқу мақсаты
6.2.4.2 Ж
аратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы
үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы
туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңы
здылығын
анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Адамдар үшін ғылми білімдердің қажеттілігін
анықтайды
Ғылыми
жаңалықтардыңқоғамға əкелген
өзгерістерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Адамдар үшін
жердің құрылысы туралы білім не үшін қажет болғандығы туралы ой
тұжырымдаңыз.
Кестені толтырыңыз.
Адамдар туралы жаңа
білімдердің пайда болуы
Адам ойының мүмкіндіктері
туралы жаңалықтардың
пайда болуы
LZ[bZllu�aZ^Zju�lmjZeu�
`ZZ�[e
f^_j^�iZc^Z�
[hemu


Қорытынды ой
«Реформация» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні __________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Тарихи процестердің
контекстінде «гуманизм»,
«реформация»,
«протестантизм»,
«лютерандық»,
«кальвинизм»,
«контрреформация»,
«иез
уиттер ордені»
ұғымдарын анықтайды
арихи процестердің
контекстінде «гуманизм»,
«реформация»,
«протестантизм»,
«лютерандық», «кальвинизм»,
«контрреформация», «иезуиттер
ордені» ұғымдарын анықтау
да
қиналады
Тарихи процестердің контекстінде
«гуманизм», «реформация»,
«протестантизм», «лютера
ндық»,
«кальвинизм»,
«контрреформация», «иезуиттер
ордені» ұғымдарын анықтау
да
қателіктер жібереді
Тарихи процестердің
контекстінде «гуманизм»,
«реформация»,
«протестантизм»,
«лютерандық», «кальвинизм»,
«контрреформация»,
«иез
уиттер ордені»
ұғымдарын ан
ықтайды
Реформация кезіндегі басты
оқиғаларды анықтайды
Реформация кезіндегі басты
оқиғаларды анықтауда
қиналады
Реформация кезіндегі басты
оқиғаларды анықтауда қателіктер
жібереді
Реформация кезіндегі басты
оқиғаларды анықтайды
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» а
жыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
Жалпы балл
Ақиқат
» немесе «жалған
ақпа
раттарды анықтаңыз.
р/с
ақпарат
Ақиқат/жалған
Шіркеулердің баю көздерінің бірі
индульгенция
сату болды
«Кешірім ақшаға емес, Құдайдан беріледі»
деп
айтқан М.Лютер
Шіркеуді реформалау мен қайта ұйымдастыру
реформация деп аталады.
Рим па
пасы Реформациямен күресу үшін иезуиттер
орденің құрды
Мартин Лютердің екінші аты
«Женевалық папа»
болды
Иезуит орден мүшелерінің ойынша шіркеу үшін кез
келген қылмыс жасауға болады
Германиядағы 1524
1525 жж. шаруалар көтерілісінің
қолбасшысы
Жан Кальвин болған
Ұлыбританияда
орын алған Реформацияның
ерекшеліктері
оны патшаның өзі өткізген
Католиктік шіркеуінің көзқарастарына қарсы болған
ғалымдар
дың
еңбектері мен кіт
аптары «Тыйым
салынған индекс» деп аталған
Бағалау критерийлері
апсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
LZjbob�ijhp_kl_j^�
dhgl_dklg^_�
�©]mfZgbaf�ª��
�©j_nhjfZpby�ª��
�©ijhl_klZglbaf�ª��
�©exl_jZg^u�ª��
�©dZev\bgbaf�ª��
�©dhgljj_nhjfZpby�ª��
�©b_a
mbll_j�hj^_g�ª�
uf^Zjug�ZgulZc^u
суретте бейнеленге
н тарихи
оқиғаны анықтайды
суретте бейнеленген тарихи
оқиғаны анықтайды
суретте бейнеленген тарихи
оқиғаны анықтайды
суретте бейнеленген тарихи
оқиғаны анықтайды
суретте бейнеленген тарихи
оқиғаны анықтайды
Реформация
кезіндегі
басты оқиғаларды
анықтайды

ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
ақпаратттың «жалған» не
«ақиқаттығын» ажыратады;
«Реформация»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Мартин Лютердің наразылығы Еуропаны қалай өзгертті
Оқу
мақсат
арихи процестердің контекстінде «гуманизм»,
«реформация
», «протестантизм», «лютерандық
»,
«ка
львинизм», «контрреформация», «иезуиттер ордені»
ұғымдарын түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы
Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм»,
«реформация», «протестантизм», «лютерандық
»,
«ка
львинизм», «контрреформация», «и
езуи
ттер
ордені» ұғымдарын аны
қтайды
Реформация кезіндегі басты оқиғаларды анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу жəне түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1.Б
ерілген суреттер бойынша тарихи оқиғаны анықтаңыз.
«Қайта Өрлеу дəуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктер
інің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Қайта
өрлеу дəуірінің
ерекшеліктерін анықтайды
айта Өрлеу дəуірі мəдениетінің
ерекшеліктерін анықтауда
қиналады
Қайта
Өрлеу дə
уірі мəдениетінің
жалпы ерекше
лік
терін анықта
уда
қателеседі
Қайта
Өрлеу дəуірінің
ерекшелік
терін анықтайды
Ортағасырлық шығыс
мəдение
тінің
ерекшеліктерін сипаттайды
Ортағасырлық шығ
ыс мəдениетінің
ерекшеліктерін
сипатта
уда
қиналады
Ортағасырлық шығыс
мəдениетінің ерекшеліктерін
ипаттауда
қателіктер жібереді
Ортағасырлық шығыс
мəдениетінің ерекшеліктерін
сипатта
йды
Бағалау критерийлері
апсырма
Дескриптор
Баллда
Білім алушы
Қайта
өрлеу дəуірінің
ерекшеліктерін
анықтайды
суреттің атауын жазады;
суреттің атауын жазады;
суреттің атауын жазады;
суреттің авторын жазады;
суреттің авторын жазады;
суреттің авторын жазады;
суреттің ерекшелігін жазады;
суреттің ерекшелігін жазады;
суреттің ерекшелігін жазады
Ортағасырлық шығыс
мəдение
тінің
ерекшеліктерін
сипаттайды

Ұлы
бектің əлемдік өрке
ниетке
қосқан үлесін сипаттайды;
Ұлы
бектің
еңбегі
нің
маңыздылығын көрсетеді;
Әлішер
Нау
аидің əлемдік
өркениетке қосқан үлес
ін
сипаттайды;
Әлішер
Нау
аидің
еңбегінің
маңыздылығын көрсетеді;
Бабы
рдың əлемдік өркениетке
қосқан үлесін сипаттайды.
Бабы
рдың
еңбегінің
маңыздылығын көрсетеді
Барлығы
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қайта Өрлеу дəуірі»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Қайта
өрлеу дəуірі өнердің дамуын қалай өзгертті
Оқу мақсаты
6.2.2.3 Антикалық мəде
ниет
пен байланыс орнату арқылы
Қайта өрлеу дəуірінің мəдениетін (бейнелеу, мүсін өнері)
сипаттау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Қайта
өрлеу дəуірінің ерекшеліктерін
анықтайды
Ортағасырлық шығыс мəдениетінің ерекшеліктерін
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу жəне түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Кестені толтырыңыз
Суреттің
атауы
Авторы
Ерекшелігі
Кестені толтырыңыз
Шығыс ойшылдары
Өркениетке
қосқан үлесі
Маңызы
Ұлық
бек
шер Науаи
Бабыр
«Сауда, қолөнер жəне əлемді игеру»
бөлімі
бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының а
жөні ________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Картадан саяхатшылардың
жүріп өткен жолдарын
анықтайды
Кескін
картад
а саяхатшылар
дың
маршруттарын белгілеуде
қиналады
Кескін
картада саяха
тшылардың
маршруттарын белгілейді, бірақ
аздаған қателіктер жібереді
Кескін
картада
саяхатшылардың марш
руттарын
дұрыс белгілейді
Қытайлық
жəне еуропалық
теңіз экспедицияларының
мақсаттар
ын сипаттайды
Еуропалық жəне қытайлық
саяхатшы
экспедициялар
ының
мақсаттарын анықтап, жаңадан
ашылған жерлердегі жергілікті
халыққа деген қатынасын
сипаттауда қиналады
Еуропалық жəне қытайлық
саяхатшы экспедицияларының
мақсаттарын анықтап, жаңадан
ашылған жерлердегі жергілікті
халыққа деген қатынасын
сипаттайды, бірақ аздаған
қателіктер жібереді
Еуропалық жəне қытайлық
саяхатшы экспедицияларының
мақсаттарын анықтап, жаңадан
ашылған жерлердегі жергілікті
халыққа деген қатынасын
дұрыс сипатта
йды
Ұлы
географиялық
ашулардың əлем үшін
əкелген оң жəне теріс
əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық ашулардың
əлем үшін əкелген оң
жəне теріс
əсерлерін анықтауда қиналады
Ұлы
географиялық ашулардың əлем
үшін əкелген оң
жəне теріс
əсерлерін анықтауда қателіктер
жібереді
Ұлы
географиялық ашулардың
əлем үшін əкелген оң жəне
теріс əсерлерін анықтайды
Ұлы
географиялық
ашулардың əлем
үшін əкелген оң
жəне теріс əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық ашулардың əлем үшін
əкелген оң əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық аш
улардың əлем үшін
əкелген оң əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық ашулардың əлем үшін
əкелген оң əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық
ашулардың əлем үшін
əкелген теріс
əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық
ашулардың əлем үшін
əкелген теріс
əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық
ашулардың əлем үшін
əкелген теріс
əсерлерін
анықтайды.
Барлығы
Кестеде еуропалық жəне қытайлық экспедициялардың мақсаттары мен жергілі
кті
халыққа қатынасын жазыңыз
Сұрақ
тар
Қытай
Еуропалық елдер
Ұйымдастырылған
экспедициялардың
мақсаттары
Жаңадан ашылған
жерлердегі жергілікті
халыққа қатынасы
лы географиялық ашулардың əлем үшін əкелген оң жəне теріс əсерлерін анықтаңыз.
Оң əсері
L_jk�%k_j
Бағалау
критерийлері
апсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Картадан
саяхатшылардың
жүріп өткен
жолдарын
анықтайды
ристофор Колумбтың жүріп өткен
жолын белгілейді
Америго Веспуччидің жүріп өткен
жолын белгіл
ейді
Бартоломеу Диаштың жүріп өткен
жолын белгілейді
Васко де Гаманың жүріп өткен жолын
белгілейді
Фернан
Магеланның жүріп өткен жолын
белгілейді
Қытайлық
жəне
еуропалық теңіз
экспедицияларының
мақсаттарын
сипаттайды
ытайлық теңіз
экспедицияларының
мақсатын сипаттайды
ропалық теңіз экспедицияларының
мақсатын сипаттайды
ытайлықтардың теңіз
экспедицияларының нəтижесінде
лған жерлердің халықтарына
жүргізген саясатын сипаттайды
ропалықтардың теңіз
экспедицияла
рының нəтижесінде
лған жерлердің халықтарына
жүргізген саясатын сипаттайды
Сауда, қолөнер жəне əлемді игеру
бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты
қалай
байланыстырды
Қытайлықтар
мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының
айырмашылығ
ы неде
Ұлы
географиялық ашулар
əлемді
қалай өзгертті
Оқу мақсаты
6.4.1.2 О
ртағасырлардағы халықаралық сауда мен
саяхаттардың рөлін түсіндіру
6.3.2.7 «О
таршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания
жəне Португалияның жаулап алуының мысалында)
6.2.4.3 К
артада XV
XVI ғғ. саяхатшылардың негізгі бағыт
бағдарларын белгілей отырып,
Ұлы
географиялық
жаңалықтардың адамдардың əлем туралы түсінігіне ықпалын
анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Картадан саяхатшылардың жүріп өткен жолдарын
анықтайды
Қытайлық
`%g_�_
mjhiZeu�l_a�wdki_^bpbyeZjugu
fZkZllZjug�kbiZllZc^u
Ұлы
]_h]jZnbyeu�ZrmeZj^u�%e_f�rg�%d_e]_g�h
`%g_�l_jk�%k_je_jg�ZgulZc^u
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу жəне түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Кескін
картада Христо
фор Колумб, Америго Веспуччи, Бартоломеу Диаш, Васко де
Гама, Фернандо Маге
лан атты саяхатшылардың бағыттарын
белгілеңіз
Абсолютизм:
Батыс пен Шығыс
бөлімі
бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне
қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні __________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Билік формаларын
анықтайды
Суреттердегі монархия түрі
анықтауда
қиналады
Суреттердегі монархия түрін
анықтауда
қателіктер
жібереді
Суреттердегі монархия түрін
анықтайды
Батыс пен
Шығыстағы монархия
формаларын
сəйкестендіреді
р елдегі сословиелік
өкілдік
монархия органдарын
ұғымдарымен
сəйкестенд
іруде қиналады
р елдегі сословиелік
өкілдік
монархия органдарын
ұғымдарымен сəйкестендір
уде
қателіктер
жібереді
р елдегі сословиелік
өкілдік
монархия органдарын
мдарымен сəйкестендіреді
Қытай
мен Франция
императорларының биліктерінің
ұқсастығ
ы мен айырмашылығын
салыстырады
р елдің императорлар
қызметінің
ұқсастығы мен
айырмашылығын анықтап
салыстыруда қиналады
р елдің императорлар
қызметінің
ұқсастығы мен
айырмашылығын анықтап
салыстыр
уда
қателіктер жібереді
р елдің
императорлар қы
зметінің
ұқсастығы
менайырмашыл
ығын
анықтап салыстырады
Бағалау критерийлері
апсыр

Дескрипто
Балл
Білім алушы
Билік формаларын
анықтайды
ексіз билік түрін сипаттайды;
ословиелік
өкілдік
билік түрін
сипаттайды;
Батыс пен
Шығыстағы
монархия формаларын
сəйкестендіреді
Земс соборы ұғымын сəйкестендіреді
Парламент ұғымын сəйкестендіреді
ас штат ұғымын сəйкестендіреді
ортес ұғымын сəйкестендіреді
ейм ұғымын сəйкестендіреді
Қытай
мен Франция
императорларының
бил
іктерінің ұқсастығы мен
айырмашылығын
салыстырады

Қытай
мен Франция
императорлар
ының
билігіндегі
ұқсастығын
көрсетеді
Қытай
мен Франция
императорларының
билігіндегі
ұқсастығын
көрсетеді
Қытай
ен Франция
императорларының
билігіндегі
састығын
көрсетеді
Қытай
ен Франция
императорларының
билігіндегі
ұқсастығын
көрсетеді
Қытай
мен Франция
императорларының
билігіндегі
айырмашылығын
көрсетеді
Қытай
ен Франция
императорларының
билігіндегі
айырмашылығын
көрсетеді
Қытай
ен Франция
императорларының
билігіндегі
айырмашылығын
көрсетеді
Қытай
ен Франция
императорларының
билігіндегі
айырмашылығын
көрсетеді.
Барлығы
Кестеде берілген т
ермин
анықтамасымен дұрыс с
əйкестендіріңіз
Тарихи термин
Дұрыс жауап
Анықтама
Земс с
обор
А) Франциядағы
сословиелік
өкілдік
орган
Парламент
) Ресейгі сословиелік
өкілдік
орган
Бас штаттар
) Польша мен Чехиядағы
сословиелік
өкілдік
орган
Кортес
)Ұлыбритани
ядағы сосл
овиелік
өкілдік
орган
Сейм
)Испания
лдағы сословиелік
өкілдік
орган
енн диаграммасында
Қытай император
Юнлэ
мен
Франция императоры
XIV
Людовик
қызметінің
ұқсастықтар
мен
айырмашылықтарын
салыстырыңыз
.
Юнлэ
XIV Людовик
Ұқсастықтары
Айырмашылықтары
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Абсолютизм:Батыс пен Шығыс
бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
XIV Людовик мен Ұлы Петр
: кімнің билігі
айтарлықтай
шексіз болды
Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілері
нің билігіндей
шексіз болды ма
Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз монарх бола алмады
Оқу мақсат
6 «Парламент», «Бас штаттар», «сейм», «к
ортес»,
«Боярлар Думасы» ұғымдарын түсін
діру
Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын
(сословиелік
өкілдік жəне шексіз билік) ажырату
6.3.1.5 Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін əр түрлі
билеушілерінің қызметін салыстыру
Бағалау критерийі
Білім алушы
Билік формаларын
анықт
айды
Батыс пен
Шығыстағы монархия формаларын
сəйкестендіреді
Қытай
f_g�NjZgpby�bfi_jZlhjeZjugu�[bedl_jg
kZkluu�f_g�ZcujfZrueuug�kZeuklujZ^u
Ойл
ау дағдылары
ның
деңгейі
Білу жəне түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1.С
уретт
ердегі
монархия түрін
сипаттаңыз
1-
cурет 2
сурет
XIV
ғасыр
XVI ғасырдың
бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық
бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
У.Тайлер мен Г.
Каль
басқа
рған шаруалар
көтерілістері кезіндегі
басты оқиғаларды
анықтайды
У.Тайлер,
Г. Кал
ь басшылық
еткен көтерілістері кезіндегі
басты оқиғаларды анықтауда
қиналады
У.Тайлер, Г. Каль
басшылық еткен
көтерілістері кезіндегі басты
оқиғаларды
анықтауда қателіктер
жібереді
У.Тайлер мен Г.Каль басқарған
шаруалар көтерілістері
кезіндегі ба
сты оқиғаларды
анықтайды
Феодалдық бытыраңқылық
пен орталықтанған
мемлекеттің
ерекшеліктерін көрсетеді
Феодалды
бытыраңқы жəне
орталықтандырылған мемлекеттің
белгілерін анықтауда қиналады
Феодалды
бытыраңқы жəне
орталықтандырылған мемлекеттің
белгілері
н анықта
уда қателеседі
Феодалды
бытыраңқы жəне
рталықтандырылған
мемлекеттің белгілерін
анықтайды
Орталықтандырылған
мемлекеттің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетеді
Орталықтандырылған
мемлекеттеердің
құрылуының
саяси жəне
əлеуметтік
экономикалық
маңызын
көрсетуде
қиналады
Орталықтандырылған
мемлекеттеердің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетуде
қиналады
Орталықтан
дырылған
мемлекеттердің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетеді
жəне əлеуметтік
экономикалық
маңызын көрсетеді
рталықтандырылған мемлекеттердің
құрылуының саяси маңызын
анықтайды
jlZeulZg^ujueZg�f_fe_d_ll_j^�
juemugu�%e_mf_lld
экономикалық маңызын анықтайды
рталықтандырылған мемлеке
ттердің
құрылуының əлеуметтік
экономикалық маңызын анықтайды
Барлығы
XIV ғ. Франция мен Ұлыбританиядағы шаруалар көтерілісінің
салдары
қандай болды?
А) феодалдық қыспақтың күшеюі
В) крест жорықтарының
басталуы;
С)
шаруалардың бостандық алуының кү
шеюі
Феодалды
бытыраңқы (бөлшектенген) жəне орталықтандырылған мемлекеттің
ерекшеліктерін анықтаңыз.
Патша мемлекеттің ең басты басшысы
2.Патшаның мемлекеттегі барлық жерлерді бақылауы
3.Мемлекеттің заңд
арының бірлігі
4.Біріккен қорғау жүйесінің болмауы
5.Мемлекеттің ішінде ірі жəне майда ф
еодалдардың арасындағы соғыстар
6.Әр феодал өз жерлер
інде (аудандарында) ақша жасады
Бытыраңқы мемлекет
HjlZeulZg^ujueZg�f_fe_d_l
HjlZeulZg^ujueZg�f_f
e_d_ll�iZc^Z�[hemugu�kZykb�`%g_�%e_mf_lld
экономикалық жағынан маңыздылығын анықтаңыз.
Орталықтандырылған мемлекет
Саяси маңызы
Әлеуметтік
экономикалық
маңызы
Бағалау
критерийлері
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
У.Тайлер мен Г.Каль
басқарған шаруалар
көтерілістері кезіндегі
басты оқиғаларды
анықтайды
Феодалдық
бытыраңқылық пен
орталықтанған
мемлекеттің
ерекшеліктерін
көрсетеді
Бытыраңқы мемлекет
Бытыраңқы
мемлекет
Бытыраңқы мемлекет
Орталықтандырылған мемлекет
Орталықтандырылған мемлекет
Орталықтандырылған мемлекет
Орталықтандырылған
мемлекеттің
құрылуының саяси
jlZeulZg^uj
ueZg�f_fe_d_ll_j^�
juemugu�kZykb�fZuaug�
ZgulZc^u
«XIV
ғасыр
XVI ғасырдың
бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам»
бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақ
ырып
«Қара індет» не себепті жылдам таралды
Оқу мақсаты
6.3.2.2 У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти
феодалдық көтерілістердің
себептері мен маңызын
анықтау
6.3.1.4 Феодалдық со
ғыстар
мен орталықтан
дырылған
мемлекеттердің құрылуы арасында байла
ыс орнату

Бағалау критерийі
Білім алушы
У.Тайле
мен Г.Каль басқа
рған шаруалар
көтерілістері кезіндегі басты оқиғаларды
анықтайды
Феодалдық бытыраңқылық пен орталықтанған
мемлекеттің ерекшеліктерін көрсетеді
Орталықтандырылған мемлекеттің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу
жəне
үсіну
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына дұрыс жауап беріңіз.
нциядағ
ы шаруалар көтерілісінің себебі
неде?
А) Күпірлердің (ерети
ктердің) қызметі
В) феодалдық қыспақтың күшеюі
С) Ф
ранцияның Жүзжылдық соғыста жеңілуі.
Ұлыбританиядағы
1381 ж. шаруалар көтерілісінің себебі не
А) христиандықтық күштеп тарату;
В) Жүзжылдық соғыс нəтижесіндегі елдің күйреуі;
С) ағылшын патшасының к
өтерілісшілермен
кездесуге қарсылығы.
Ұлыбритания
мен Франциядағы шаруалар көтерілістер басшыларын не бірі
ктіреді?
А) патшамен кездесті
В) көтеріс кезінде өлтірілді;
С) Париж қаласының жаулап алуға қатысты.
.Г.Каль мен У.Тайлер бастаған көтерістерді не біріктіреді?
А) бас көтерудің стихиялық түрде болуы
В) Рим папасына қарсы күрес
С) шайқастың жаңа тактикасын пайдалану.
Моңғолдар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні: ________________________________________
Бағалау крит
ерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Моңғол шапқыншылығы
барысындағы басты оқиғаларды
анықтайды
Моңғол шапқыншылығы кезе
ңіндегі
оқиғалар мен
терминдер
анықтауда
қиналады

Моңғол шапқыншылығы ке
зіндегі негізгі оқиғалар мен
терминдер анықтауда
қателіктер
жібереді
Моңғол ша
пқыншылығы
дəуірінің оқи
ғалар
мен
терминдерді анықтайды
Моңғолдардың жаулап алған
мемлекеттерін картадан көрсетеді
оңғолдардың жаулап алған
мемлекеттерін картадан
көрсетуде қиналады
Моңғолдардың жаулап алған
мемлекеттерін картадан
көрсетуде қателіктер
жібереді
оңғолдардың жаулап
алған мемлекеттерін
картадан көрсетеді
Моңғолдардың тез жеңіске
жетуінің басты себептерін
көрсетеді
Моңғол əскерлерінің женіс
ке
жету
себептерін көрсетуде
қиналады
Моңғол əскерлерінің женіс
ке
жету
себептерін көрсетуде
қателіктер
жібереді
Моңғол əскерл
ерінің
женіске жету себептерін
көрсетеді
Бағалау критерий
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Моңғол
шапқыншылығы
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
ңғолдардың
жаул
ап
алған мемлекеттерін
картадан көрсетеді
оңғолдар жаулап алған бірінші
мемлекетті
көрсетеді
оңғолдар жаулап алған екінші
мемлекетті
көрсетеді
оңғолдар жаулап алған үшінші
мемлекетті
көрсетеді
оңғолдар жаулап алған
төртінші
мемлекетті
көрсетеді
оңғолдар жаулап алған бесінші
мемлекетті
көрсетеді
Моңғолдардың тез
жеңіске жетуінің басты
себептерін көрсетеді
оңғолдардың тез жаулап алуына
əсер еткен
əскери
əдіс
тəсілді
анықтайды
моңғолдардың тез жаула
п алуына
əсер еткен
əскери
əдіс
тəсілді
анықтайды
моңғолдардың тез жаулап алуына
еткен əскери əдіс
тəсілді
анықтайды;
fhhe^Zj^u�l_a�`ZmeZi�ZemugZ�
еткен əскери əдіс
тəсілді
анықтайды;
fhhe^Zj^u�l_a�`ZmeZi�ZemugZ�
еткен
əскери əдіс
тəсілді
анықтайды
Жалпы балл
2.Картада белгіленген моңғолдар
дың
жаулап алған терр
иторияларын
көрсетіңіз
_______________________________________________________________
2.
__
_____________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________
4.
_______________________________________________________________
5.
_______________________________________________________________
Моңғолдардың тез жеңіске жетуінің басты себептерін жазыңыз.
«Моңғолдар» ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Моңғолдар əлемдік империяны қалай құрды
Моңғолдар
дың жорықтары Еуразияның саяси картасын
қалай өзгертті
Оқу мақсаты
6.3.2.5 Ортағасырлық
шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
Бағалау критерийі
Біл
ім алушы
Моңғол
шапқыншылығы барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
Моңғолдардың жаулап алған мемлекеттерін
картадан көрсетеді
Моңғолдардың тез жеңіске жетуінің басты
себептерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу жəне түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылары
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
ыңғыс ханның өмір
сүрген жылдары
А) 1155
-1227
В) 1185
-1206
С) 1190
-1227
Моңғол мемлекетінің негізгі заңы
А) Салиқалы
шындық
В) Жасақ
С) Құпиялық аңыз.
Моңғол
əскерінің
бөлініс
жүйесі
А) ондық
жүздік
мыңдық
түмен
В) жүздік
мыңдық
ондық
С) түмен
жүздік
ондық.
Құрылтай
деген.....
А)
бүкіл
халықтық жиналыс
В) билер жиналысы
С) отбасылық жиналыс
Барұңғар, жоңғар, құл
бұл не?
А) моңғол əске
рінің əскери
əкімшілік
бөлінісі
В)
моңғол қолбасшыларының есімдері
С) Моңғолдар жаулап алған Орталық Азия қалалары
Крест жорықтары
» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні: _______________________________________________
Бағалау критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Крест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
Крест жорықтарының
барысы
ндағы басты оқиғаларды
анықтауд
а қиналады
Крест жорықтарының
барысындағы басты оқиғаларды
анықтауда қателіктер жібереді
Крест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
Кескін картада крест
жорықта
рының бағыттарын
белгілейді
ескін
картада
4 крест
жорықтарының бағыттарын
белгілеуде қиналады
Кескін картада
4 крест
жорықтарының бағыттарын
белгілеуде қателіктер жібереді
Кескін картада крест
жорықтарының
бағыттарын белгілейді
Крест жорықтарның
мұсылман əлемі мен
еуропаға əкелген өзгерістерін
көрсетеді
Крест жорықтарның мұсылман
əлемі
мен еуропағ
а əкелген
өзгерістерін көрсетуде қиналады
Крест жорықтарның мұсылман
əлемі
мен еуропаға əкелген
өзгерістерін көрсетуде
қателіктер
жібереді
Крест жорықтарның
мұсылман əлемі мен
еуропаға əкелген
өзгерістерін көрсетеді
Бағалау критерийлері
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
рест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
ескін картада
крест
жорықтарын
ың
бағыттарын белгілейді
кескін картада
крест жоры
ғының
бағытын
белгілейді
;
кескін картада
крест жорығының
бағытын
белг
ілейді
кескін картада 3
крест жорығының
бағытын
белгілейді
кескін картада 4
крест жорығының
бағытын белгілейді;
Крест жорықтарның
мұсылман əлемі мен
еуропаға əкелген
өзгерістерін көрсетеді
крест жорықтарының мұсылман
əлеміне
əкелген 1
өзг
ерісін
анықтайды;
dj_kl�`hjulZjugu�fkuefZg�
%e_fg_
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
крест жорықтарының мұсылман
əлеміне
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
dj_kl�`hjulZjugu�
_mjhiZZ
%d_e]_g
'a]_jkg�ZgulZc^u��
dj_kl�`hjulZjugu�
jhiZZ
%d_e]_g
'a]_jkg�ZgulZc^u��
dj_kl�`hjulZjugu�
_mjhiZZ
%d_e]_g
'a]_jkg�ZgulZc^u��
Жалпы балл
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
рест жорықтары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман
əлемін
қалай өзгертті

Оқу мақсаты
арихи оқиғалардың өзара байланысын орнату
арқылы діндерің əлемдік мəдениетке ықпалын анықтау
6.3.2.6 К
артада оқиғаларды даму динамикасында белгілей
отырып, 1
4 жорықтар мысалында крест жорықтарының
себеп
салдарларын анықтау

Бағалау критерийі
Білім алушы
Крест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
ескін картада
крест жорықтарын
ың бағыттарын
белгілейді
Крест жорықтарның мұсылман əлемі мен еуропаға
əкелген өзгерістерін көрсетеді
Ойлау дағдылар
ының
деңгейі
Білу
жəне
үсіну
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
рест жорықтарының мақсатын анықтаңыз.
А) Қасиетті жерді босатуға ұмтылу
В) Шығыс дістүрлерімен танысу
С) сауда жолдарын ашуға ұмтылу
Крест
жорықтарының басты ұйымдастырушысы
А) еуропалық билеушілер
В) көпестер мен рыцарьлар
С) рим папасы бастаған католиктік шіркеу
Крест жорықтарына үндеу жасалған қала
А) Клермон
В) Рим
С) Иерусалим
4.Р
ыцарь
монахтардың бірігуі
А) орден
В) интердикт
С) аббаттық
5.Крест жорықтарына қатысқан
рыцар
лардың өз мүдделері болды.
А) жеке бостандық алу
В) христиан дінін тарату
С) жер жəне бодандарға ие болу
Кескін
ртада бірінші, екінші, үшінші
жəне тө
ртінші крест жор
ықтарының
бағыттарын көрсетіңіз.
рест жорықтарының мұсылман əлемі мен еуропаға əкелген өзгерістерін кестеге
толтырыңыз.
Мұсылман əлеміне əкелген өзгерістер
?mjhiZZ�%d_e]_g�'a]_jkl_j
«Ислам тарихы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні: _
______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Кескін картада араб
шапқыншылығын белгілейді
Арабтардың жаулап алу
шылық
жорықтарының бағытын жəне
жаулап алған мемлекеттердің
атаулар
ын ка
ртада белгілеуде
қиналады
Арабтардың жаула
п алушылық
жорықтарының бағытын жəне
жаулап алған мемлекеттер
дің
атауларын картада белгілеуде
қателіктер
жібереді
Арабтардың жаулап
алу
шылық жорықтарының
бағытын жəне жаулап алған
мемлекеттердің ата
уларын
карта
да белгілейді
Ислам тарихында орын алған
оқиғаларды сəйкестендіреді
610 жəне 1258 жылдар
аралығындағы ислам
тарихындағы
оқиғаларды
сəйкестендіруде
белгілеуде
жазуда қиналады
610 жəне 1258 жылдар
аралығындағы ислам
тарихындағы
оқиғаларды
сəйкесте
ндір
уде
белгілеуде,
жазуда
қателіктер жібереді
610 жəне 1258 жылдар
аралығындағы ислам
тарихындағы
оқиғаларды
сəйкестендіріп, белгілейді
Шығыс ойшылдары
жетістіктерін
талдайды
Шығыс ойшылдары
жетістіктерінің маңыздылығын
кестеде талдауда
қиналады
ғыс ойшылдары
жетістіктерінің маңыздылығын
кестеде талдауда
қателіктер
жібереді.
Шығыс ойшылдары
жетістіктерінің
маңыздылығын
талдайды
Бағалау
критерийлері
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Кескін картада араб
шапқыншылығын
белгілейді
ызықшамен араб
шапқыншылығының
бағыты
белгілейді
зықшамен араб шапқыншылығының
бағыты
белгілейді
ызықшамен араб шапқыншылығының
бағыты
белгілейді
рабтар жаулап алған 1 мемлекеттің
атауын жазады
рабтар жаулап алған 2 мемлекеттің
ата
уын жазады
рабтар жаулап алған 3 мемлекеттің
атауын жазады
Ислам тарихында
орын алған
оқиғаларды
сəйкестендіреді
ислам тарихында маңызды болған 1
оқиғаны сəйкестендіреді
ислам тарихында
маңызды болған 2
оқиғаны сəйкестендіреді
ислам тарихында
маңызды болған
оқиғаны сəйкестендіреді
Шығыс
ойшылдарының
жетістіктерін
талдайды
Омар Хайамның ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды
Буринидің ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды
Әбу
Әли
Ибн
Сина
ның ғылым
салас
ындағы жетістігін анықтайды;
Хорезмидің ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды
Әл Фарабидің ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды;
Шығыс ойшылдарының ғылым
саласындағы жаңалықтарының маңызын
жазады.
Барлығы:
жəне
жылдар аралығындағы
ислам тарихындағы
негізгі
оқиған
сəйкестендіріп жазы
п,
» белгісімен
белгілеңіз
661-750
ж.ж
. ____________________________________________________________
ығыс ойшылдары
ның
жетістіктері мен маңыздылығын
өменде берілген кестеде
талдаңыз
Шығыс ойшылдары
Жетістіктері
Маңыздылығы
Омар Хайям
Бируни
Әбу
Әли Ибн Сина
Хорезми
Фараби
«Ислам тарихы»
ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Исламның тарихында 610
1258 жылдар
аралығында
ндай
басты
оқиғалар орын алды
Неліктен
VIII
XII ғғ. Ислам мəдени
етінің
«алтын ғасыр
деп атайды
Оқу мақсаты
6.3.2.5 О
ртағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың сипатын
түсіндіру
.2.1 Т
арихи оқиғалардың өзара байланысын орнату
арқылы діндерің əле
мдік мəдениетке ықпалын анықтау
6.2.3.1 Шығыс ойшылдары же
тістіктерінің маңызын
бағалау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Кескін картада араб шапқыншылығын белгілейді
Ислам тарих
ында орын алған
оқиғаларды
сəйкестендіреді
Шығыс ойшылдарының жетістіктерін т
алдайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
артаны пайдаланып, келесі тапсырмаларды орындаңыз
Арабтардың к
ем дегенде 3
жаулаушылық жорықтарының бағыттарын
кескін
картада белгілеңіз.
Жаул
ап алған мемлекеттердің атауларын
кескін
картада белгілеңіз.
(кем дегенде
мемлекет
Феодализм» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні: _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Феодал
дық құрылымның
белгілерін атайды
Феодалдық құрылымның
белгілерін
көрсетуде қиналады
Феодалдық
құрылымның
[_e]
e_jg�
көрсетуде қателіктер
жібереді
Феодалдық
құрылымның
белгілерін көрсетеді
Федалдық қоғам
мүшелерінің
міндеттерін
жіктейді
Феодалдық қоғам мүшелерінің
міндеттерінен
жіктеуде
қиналады
Феодалдық қоғам мүшелерінің
міндеттерін жіктеуде қателіктер
жіб
ереді
Феодалдық қоғам
мүшелерінің міндеттерін
жіктейді

Сеньор мен вассал
арасындағы фео
далдық
қатынастарды сипаттайды
Вассал мен сеньордың
арасындағы феодалдық қарым
қатынасты
сипаттауда қиналады
Вассал ме
н сеньордың арасындағы
феодалдық қарым
қатынасты
сипаттауда
қателіктер жібереді
Вассал мен сеньордың
арасындағы
феодалдық
қарым
қатынастарды
сипаттайды
Роман жəне готикалық
стилдің ерекшелігін
көрсетеді
Готикалық жəне романдық
стил
дердің ерекшеліктерін
көрсетуде қиналады
Готикалық жəн
е романд
ық
стилдердің ерекшелікт
ерін
көрсетуде
қателіктер жібереді
Готикалық жəне романдық
стил
дердің ерекшеліктерін
көрсетеді
«Ғылыми
революция
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты
ата
аналар
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Адамдар үшін
лми
Адамдар үшін ғылми
ілімдердің қажеттілігін
анықтауда қиналады
Адамдар үшін ғылми б
ілімдердің
қажеттілігін анықтауда қателіктер
жібереді
Адамдар үшін
лми
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген
өзгерістерін
көрсетеді
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген өзгерістерін
көрсетуде қиналады
Ғылыми
жаңалықтардың қоғамғ
əкелген өзгерістерін көрсетуде
қателіктер
жібереді
Ғылыми
жаңалықтардың
қоғамға əкелген өзгерістерін
көрсетеді
Бағалау критерийлері
апсырма
Дескриптор
Баллда
Білім алушы
Қайта
өрлеу дəуірінің
ерекшеліктерін
анықтайды
суреттің атауын жазады;
суреттің атауын жазады;
суреттің атауын жазады;
суреттің авторын жазады;
суреттің авторын жазады;
суреттің авторын жазады;
суреттің ерекшелігін жазады;
суреттің ерекшелігін жазады;
суреттің ерекшелігін жазады
Ортағасырлық шығыс
мəдение
тінің
ерекшеліктерін
сипаттайды
Ұлы
бектің əлемдік өрке
ниетке
қосқан үлесін сипаттайды;
Ұлы
бектің
еңбегі
нің
маңыздылығын көрсетеді;
Әлішер
Нау
аидің əлемдік
өркениетке қосқан үлес
ін
сипаттайды;
Әлішер
Нау
аидің
еңбегінің
маңыздылығын көрсетеді;
Бабы
рдың əлемдік өркениетке
қосқан үлесін сипаттайды.
Бабы
рдың
еңбегінің
маңыздылығын көрсетеді
Барлығы
«Сауда, қолөнер жəне əлемді игеру»
бөлімі
бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
ілім алушының а
жөні ________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Картадан саяхатшылардың
жүріп өткен жолдарын
анықтайды
Кескін
картад
а саяхатшылар
дың
маршруттарын белгілеуде
қиналады


Қытайлық
жəне еуропалық
теңіз экспедицияларының
мақсаттар
ын сипаттайды
Еуропалық жəне қытайлық
саяхатшы
экспедициялар
ының
мақсаттарын анықтап, жаңадан
ашылған жерлердегі жергілікті
халыққа деген қатынасын
сипаттауда қиналады
Еуропалық
жəн
ытайлық
саяхатшы
экспедицияларының
мақсаттарын
анықтап,
жаңадан
ашылған
ерлердегі
ергілікті
Еуропалық
жəн
ытайлық
саяхатшы
экспедицияларының
мақсаттарын
анықтап,
жаңадан
Ұлы
географиялық
ашулардың əлем үшін
əкелген оң жəне теріс
əсерлерін
анықтайды
Ұлы
географиялық ашулардың
əлем үшін əкелген оң
жəне теріс
əсерлерін анықтауда қиналады
Ұлы
географиялық ашулардың əлем
үшін əкелген оң
жəне теріс
əсерлерін анықтауда қателіктер
жібереді
Ұлы
географиялық ашулардың
əлем үшін əкелген оң жəне
теріс əсерлерін анықтайды
халыққа қатынасын жазыңыз
Сұрақ
тар
Қытай
Еуропалық елдер
Ұйымдастырылған
экспедициялардың
мақсаттары
Жаңадан ашылған
жерлердегі жергілікті
халыққа қатынасы
3.Ұл
ы географиялық ашулардың əлем үшін əкелген оң жəне теріс əсерлерін анықтаңыз.
Оң əсері
L_jk�%k_j
Бағалау
критерийлері
апсырма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Картадан
саяхатшылардың
жүріп өткен
жолдарын
анықтайды
ристофор Колумбтың жүріп өткен
жолын белгілейді
Америго Веспуччидің жүріп өткен
жолын белгіл
ейді
Бартоломеу Диаштың жүріп өткен
жолын белгілейді
Васко де Гаманың жүріп өткен жолын
белгілейді
Фернан
Магеланның жүріп өткен жолын
белгілейді
Қытайлық
жəне
еуропалық теңіз
экспедицияларының
мақсаттарын
сипаттайды
ытайлық теңіз
экспедицияларының
мақсатын сипаттайды
ропалық теңіз экспедицияларының
мақсатын сипаттайды
ытайлықтардың теңіз
экспедицияларының нəтижесінде
лған жерлердің халықтарына
жүргізген саясатын сипаттайды
ропалықтардың теңіз
экспедицияла
рының нəтижесінде
лған жерлердің халықтарына
жүргізген саясатын сипаттайды
XIV
ғасыр
XVI ғасырдың
бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық
бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
У.Тайлер мен Г.
Каль
басқа
рған шаруалар
көтерілістері кезіндегі
басты оқиғаларды
анықтайды
У.Тайлер,
Г. Кал
ь басшылық
еткен көтерілістері кезіндегі
басты оқиғаларды анықтауда
қиналады
У.Тайлер, Г. Каль
басшылық еткен
көтерілістері кезіндегі басты
оқиғаларды
анықтауда қателіктер
жібереді
У.Тайлер мен Г.Каль басқарған
шаруалар көтерілістері
кезіндегі ба
сты оқиғаларды
анықтайды
Феодалдық бытыраңқылық
пен орталықтанған
мемлекеттің
ерекшеліктерін көрсетеді
Феодалды
бытыраңқы жəне
орталықтандырылған мемлекеттің
белгілерін анықтауда қиналады
Феодалды
бытыраңқы жəне
орталықтандырылған мемлекеттің
белгілері
н анықта
уда қателеседі
Феодалды
бытыраңқы жəне
рталықтандырылған
мемлекеттің белгілерін
анықтайды
Орталықтандырылған
мемлекеттің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетеді
Орталықтандырылған
мемлекеттеердің
құрылуының
саяси жəне
əлеуметтік
экономикалық
маңызын
көрсетуде
қиналады
Орталықтандырылған
мемлекеттеердің
құрылуының
саяси
жəн
леуметтік
Орталықтан
дырылған
мемлекеттердің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетеді
XIV ғ. Франция мен Ұлыбританиядағы шаруалар көтерілісінің
салдары
қандай болды?
А) феодалдық қыспақтың күшеюі
В) крест жорықтарының
басталуы;
С)
шаруалардың бостандық алуының кү
шеюі
Феодалды
бытыраңқы (бөлшектенген) жəне орталықтандырылған мемлекеттің
ерекшеліктерін анықтаңыз.
Патш
а мемлекеттің ең басты басшысы
2.Патшаның мемлекеттегі барлық жерлерді бақылауы
3.Мемлекеттің заңд
арының бірлігі
4.Біріккен қорғау жүйесінің болмауы
5.Мемлекеттің ішінде ірі жəне майда ф
еодалдардың арасындағы соғыстар
6.Әр феодал өз жерлер
інде (аудандарында) ақша жасады
Бытыраңқы мемлекет
Орталықтандырылған мемлекет
Орталықтандырылған мем
лекеттің пайда болуының саяси жəне əлеуметтік
экономикалық жағынан маңыздылығын анықтаңыз.
Орталықтандырылған мемлекет
Саяси маңызы
Әлеуметтік
экономикалық
маңызы
1
«XIV
ғасыр
XVI ғасырдың
бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам»
бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақ
ырып
«Қара індет» не себепті жылдам таралды
Оқу мақсаты
6.3.2.2 У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти
феодалдық көтерілістердің
себептері мен маңызын
анықтау
6.3.1.4 Феодалдық со
ғыстар
мен орталықтан
дырылған
мемлекеттердің құрылуы арасында байла
ыс орнату

Бағалау критерийі
Білім алушы
У.Тайле
мен Г.Каль басқа
рған шаруалар
көтерілістері кезіндегі басты оқиғаларды
анықтайды
Феодалдық бытыраңқылық пен орталықтанған
мемлекеттің ерекшеліктерін көрсетеді
Орталықтандырылған мемлекеттің құрылуының
саяси жəне əлеуметтік
экономикалық маңызын
көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу
жəне
үсіну
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына дұрыс жауап беріңіз.
1.Фран
циядағ
ы шаруалар көтерілісінің себебі
неде?
А) Күпірлердің (ерети
ктердің) қызметі
В) феодалдық қыспақтың күшеюі
С) Ф
ранцияның Жүзжылдық соғыста жеңілуі.
лыбританиядағы
1381 ж. шаруалар көтерілісінің себебі не
А) христиандықтық күштеп тарату;
В) Жүзжылдық соғыс нəтижесіндегі елдің күйреуі;
С) ағылшын патшасының к
өтерілісшілермен
кездесуге қарсылығы.
лыбритания
мен Франциядағы шаруалар көтерілістер басшыларын не бірі
ктіреді?
А) патшамен кездесті
В) көтеріс кезінде өлтірілді;
С) Париж қаласының жаулап алуға қатысты.
.Каль мен У.Тайлер бастаған көтерістерді не біріктіреді?
А) бас көтерудің стихиялық түрде болуы
В) Рим папасына қарсы күрес
С) шайқастың жаңа тактикасын пайдалану.
Моңғолдар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні: ________________________________________
Бағалау крит
ерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Моңғол шапқыншылығы
барысындағы басты оқиғаларды
анықтайды
Моңғол
пқыншылығы
езе
қиналады
Моңғол
пқыншылығы
қателіктер
жібереді
Моңғол ша
пқыншылығы
дəуірінің оқи
ғалар
мен
терминдерді анықтайды
Моңғолдардың жаулап алған
мемлекеттерін картадан көрсетеді
оңғолдардың жаулап алған
мемлекеттерін картадан
көрсетуде қиналады
Моңғолдардың жаулап алған
мемлекеттерін картадан
көрсетуде қателіктер
жібереді
оңғолдардың жаулап
алған мемлекеттерін
картадан көрсетеді
Моңғолдардың тез жеңіске
жетуінің басты себептерін
көрсетеді
Моңғол əскерлерінің женіс
ке
жету
себептерін көрсетуде
қиналады
Моңғол əскерлерінің женіс
ке
жету
себептерін көрсетуде
қателіктер
жібереді
Моңғол əскерл
ерінің
женіске жету себептерін
көрсетеді
Бағалау критерий
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Моңғол
шапқыншылығы
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
1

ңғолдардың
жаул
ап
алған мемлекеттерін
картадан көрсетеді
моңғолдар жаулап алған бірінші
мемлекетті
көрсетеді
;
моңғолдар жаулап алған екінші
мемлекетті көрсетеді
;
моңғолдар жаулап алған үшінші
мемлекетті
көрсетеді
;
моңғолдар жаулап алған төртінші
мемлекетті
көрсетеді
;
моңғолдар жаулап алған бесінші
мемлекетті
көрсетеді
;
Моңғолдардың тез
жеңіске жетуінің басты
себептерін көрсетеді
оңғолдардың тез жаулап алуына
əсер еткен
əскери
əдіс
тəсілді
анықтайды
;
моңғолдардың тез жаула
п алуына
əсер еткен
əскери
əдіс
тəсілді
анықтайды
;
моңғолдардың тез жаулап алуына
еткен əскери əдіс
тəсілді
анықтайды;
моңғолдардың тез жаулап алуына
еткен əскери əдіс
тəсілді
анықтайды;
моңғолдардың тез жаулап алуына
еткен
əскери əдіс
тəсілді
анықтайды
Жалпы балл
Картада белгіленген моңғолдар
дың
жаулап алған терр
иторияларын
көрсетіңіз
_______________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________
4.
_______________________________________________________________
5.
_______________________________________________________________
Моңғолдардың тез жеңіске жетуінің басты себептерін жазыңыз.
«Моңғолдар» ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Моңғолдар əлемдік империяны қалай құрды
Моңғолдар
дың жорықтары Еуразияның саяси картасын
қалай өзгертті
Оқу мақсаты
6.3.2.5 Ортағасырлық
шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
Бағалау критерийі
Біл
ім алушы
Моңғол
шапқыншылығы барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
Моңғолдардың жаулап алған мемлекеттерін
картадан көрсетеді
Моңғолдардың тез жеңіске жетуінің басты
себептерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу
жəн
үсіну
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
1.Шы
ңғыс ханның өмір
сүрген жылдары
А) 1155
жж.
В) 1185
жж.
оңғол мемлекетінің негізгі заңы
А) Салиқалы
шындық
В) Жасақ
С) Құпиялық аңыз.
оңғол
əскерінің
бөлініс
жүйесі
А) ондық
жүздік
мыңдық
түмен
В) жүздік
мыңдық
ондық
С) түмен
жүздік
ондық.
ұрылтай
деген.....
А)
бүкіл
халықтық жиналыс
В) билер жиналысы
С) отбасылық жиналыс
арұңғар, жоңғар, құл
бұл не?
А) моңғол əске
рінің əскери
əкімшілік
бөлінісі
В)
моңғол қолбасшыларының есімдері
С) Моңғолдар жаулап алған Орталық Азия қалалары
Крест жорықтары
» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні: _______________________________________________
Бағалау критерий
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Крест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
Крест жорықтарының
барысы
ндағы басты оқиғаларды
анықтауд
а қиналады
Крест жорықтарының
барысындағы басты оқиғаларды
анықтауда қателіктер жібереді
Крест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
Кескін картада крест
жорықта
рының бағыттарын
белгілейді
ескін
картада
4 крест
жорықтарының бағыттарын
белгілеуде қиналады
Кескін картада
4 крест
жорықтарының бағыттарын
белгілеуде қателіктер жібереді
Кескін картада крест
жорықтарының
бағыттарын белгілейді
Крест жорықтарның
мұсылман əлемі мен
еуропаға əкелген өзгерістерін
көрсетеді
өзгерістерін
көрсетуд
қиналады
қателіктер
жібереді
өзгерістерін
өрсетеді
Бағалау критерийлері
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
рест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
1
ескін картада
крест
жорықтарын
ың
бағыттарын белгілейді
кескін картада
крест жоры
ғының
бағытын
белгілейді
;
кескін картада
крест жорығының
бағытын
белг
ілейді
кескін картада 3
крест жорығының
бағытын
белгілейді
кескін картада 4
крест жорығының
бағытын белгілейді;
өзгерістерін
өрсетеді
крест жорықтарының мұсылман
əлеміне
əкелген 1
өзг
ерісін
анықтайды;
крест жорықтарының мұсылман
əлеміне
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
крест жорықтарының мұсылман
əлеміне
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
əкелген
өзгерісін
анықтайды;
Жалпы балл
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Кр
ест жорықтары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман
əлемін
қалай өзгертті

Оқу мақсаты
арихи оқиғалардың өзара байланысын орнату
арқылы діндерің əлемдік мəдениетке ықпалын анықтау
6.3.2.6 К
артада оқиғаларды даму динамикасында белгілей
отырып, 1
4 жорықтар мысалында крест жорықтарының
себеп
салдарларын анықтау

Бағалау критерийі
Білім алушы
Крест жорықтарының
барысындағы басты
оқиғаларды анықтайды
ескін картада
крест жорықтарын
ың бағыттарын
белгілейді
əкелген өзгерістерін көрсетеді
Ойлау дағдылар
ының
деңгейі
Білу
жəне
үсіну
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
Кр
ест жорықтарының мақсатын анықтаңыз.
А) Қасиетті жерді босатуға ұмтылу
В) Шығыс дістүрлерімен танысу
С) сауда жолдарын ашуға ұмтылу
рест
жорықтарының басты ұйымдастырушысы
А) еуропалық билеушілер
В) көпестер мен рыцарьлар
С) рим папасы бастаған католиктік шіркеу
рест жорықтарына үндеу жасалған қала
А) Клермон
В) Рим
С) Иерусалим
4.Ры
царь
монахтардың бірігуі
А) орден
В) интердикт
С) аббаттық
5.Крест жорықтарына қатысқан
рыцар
лардың өз мүдделері болды.
А) жеке бостандық алу
В) христиан дінін тарату
С) жер жəне бодандарға ие болу
Кескін
ртада бірінші, екінші, үшінші
жəне тө
ртінші крест жор
ықтарының
бағыттарын көрсетіңіз.
Крест жорықтарының мұсылман əлемі мен еуропаға əкелген өзгерістерін кестеге
толтырыңыз.
Мұсылман əлеміне əкелген өзгерістер
?mjhiZZ�%d_e]_g�'a]_jkl_j
«Ислам тарихы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні: _
______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары

Арабтардың
жаулап
алу
шылық
жорықтарының
ағытын
əне
Арабтардың
аула
алушылық
жорықтарының
ағытын
əне
Арабтардың
жаулап
алу
шылық
жорықтарының
бағытын
жəн
аулап
алған
Ислам тарихында орын алған
оқиғаларды сəйкестендіреді
610 жəне 1258 жылдар
аралығындағы ислам
тарихындағы
оқиғаларды
сəйкестендіруде
белгілеуде
жазуда қиналады
610 жəне 1258 жылдар
аралығындағы ислам
тарихындағы
оқиғаларды
сəйкесте
ндір
уде
белгілеуде,
жазуда
қателіктер жібереді
610 жəне 1258 жылдар
аралығындағы
ислам
Шығыс ойшылдары
жетістіктерін
талдайды
Шығыс ойшылдары
жетістіктерінің маңыздылығын
кестеде талдауда
қиналады
ғыс
шылдары
жетістіктерінің
маңыздылығын
Шығыс ойшылдары
жетістіктерінің
маңыздылығын
талдайды
Бағалау
критерийлері
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
ызықшамен араб
шапқыншылығының
бағыты
белгілейді
зықшамен араб шапқыншылығының
бағыты
белгілейді
ызықшамен араб шапқыншылығының
бағыты
белгілейді
рабтар жаулап алған 1 мемлекеттің
атауын жазады
рабтар жаулап алған 2 мемлекеттің
ата
уын жазады
рабтар жаулап алған 3 мемлекеттің
атауын жазады
Ислам тарихында
орын алған
оқиғаларды
сəйкестендіреді
ислам тарихында маңызды болған 1
оқиғаны сəйкестендіреді
ислам тарихында
маңызды болған 2
оқиғаны сəйкестендіреді
ислам тарихында
маңызды болған
оқиғаны сəйкестендіреді
Шығыс
ойшылдарының
жетістіктерін
талдайды
Омар Хайамның ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды
Буринидің ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды
Әбу
Әли
Ибн
Сина
ның ғылым
салас
ындағы жетістігін анықтайды;
Хорезмидің ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды
Әл Фарабидің ғылым саласындағы
жетістігін анықтайды;
Шығыс ойшылдарының ғылым
саласындағы жаңалықтарының маңызын
жазады.
Барлығы:
жəне
жылдар аралығындағы
ислам тарихындағы
негізгі
оқиған
сəйкестендіріп жазы
п,
» белгісімен
белгілеңіз
661-750
ж.ж
. ____________________________________________________________
Шы
ғыс ойшылдары
ның
жетістіктері мен маңыздылығын
өменде берілген кестеде
талдаңыз
Шығыс ойшылдары
Жетістіктері
Маңыздылығы
Омар Хайям
Бируни
Әбу
Әли Ибн Сина
Хорезми
Фараби
«Ислам тарихы»
ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Исламның тарихында 610
1258 жылдар
аралығында
ндай
басты
оқиғалар орын алды
Неліктен
VIII
XII ғғ. Ислам мəдени
етінің
«алтын ғасыр
деп атайды
Оқу мақсаты
6.3.2.5 О
ртағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың сипатын
түсіндіру
.2.1 Т
арихи оқиғалардың өзара байланысын орнату
арқылы діндерің əле
мдік мəдениетке ықпалын анықтау
6.2.3.1 Шығыс ойшылдары же
тістіктерінің маңызын
бағалау
Бағалау критерийі
Білім алушы
слам тарих
ында орын алған
оқиғаларды
сəйкестендіреді
Шығыс ойшылдарының жетістіктерін т
алдайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
таны пайдаланып, келесі тапсырмаларды орындаңыз
Арабтардың кем
дегенде 3
жаулаушылық жорықтарының бағыттарын
кескін
картада белгілеңіз.
Жаул
ап алған мемлекеттердің атауларын
кескін
картада белгілеңіз.
(кем дегенде
мемлекет
Феодализм» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты
жөні: _______________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Феодал
дық құрылымның
белгілерін атайды
Феодалдық құрылымның
белгілерін
көрсетуде қиналады
Феодалдық
құрылымның
[_e]
e_jg�
көрсетуде қателіктер
жібереді
Феодалдық
құрылымның
белгілерін көрсетеді
Федалдық қоғам
мүшелерінің
міндеттерін
жіктейді
Феодалдық қоғам мүшелерінің
міндеттерінен
жіктеуде
қиналады
Феодалдық қоғам мүшелерінің
міндеттерін жіктеуде қателіктер
жіб
ереді
Феодалдық қоғам
мүшелерінің міндеттерін
жіктейді

Сеньор мен вассал
арасындағы фео
далдық
қатынастарды сипаттайды
Вассал мен сеньордың
арасындағы феодалдық қарым
қатынасты
сипаттауда қиналады
Вассал ме
н сеньордың арасындағы
феодалдық қарым
қатынасты
сипаттауда
қателіктер жібереді
Вассал мен сеньордың
арасындағы
феодалдық
қарым
қатынастарды
сипаттайды
Готикалық жəне романдық
стил
дердің ерекшеліктерін
көрсетуде қиналады
Готикалық жəн
е романд
ық
стилдердің ерекшелікт
ерін
көрсетуде
қателіктер жібереді
Готикалық жəне романдық
стил
дердің ерекшеліктерін
көрсетеді

омантикалық жəне готикалық стил
дердің ерекше
іктерін анықтаң
Ғимараттардың
қарапайым
құрылысы
Үлке
н терезелер, көптүсті витраждар
Күрделі формалар, əшекей
лердің
жоқтығы.
Доға тəрізді аркалардың болуы
Роман
дық стил
=hlbdZeu�klb
Бағалау критерийі
тапсырма
Дескриптор
лар
Балл
Білім алушы
_h^Ze^u�jueufgu
[_e]e_jg�ZlZc^u
еодалдық құрылыстың 1
белгісін
атайды;
еодалдық
құрылыстың 2
белгісін
атайды;
еодалдық құрылыстың 3
бел
ісін
атайды;
еодалдық
құрылыстың 4
белгісін
атайды;
еодалдық
құрылыстың 5
белгісін
атайды;
Федалдық қоғам
мүшелерінің
міндеттерін
жіктейдіСеньор мен вассал
арасындағы фео
далдық
қатынастарды сипаттайды
_gvhj^u�fg^_l
_�fukZe�d_elj_^�
\ZkkZe^u��fg^_l
g_
fukZe�
d_elj_^

роман ст
илін анықтайды
ан ст
илін
анықтайды;
готикалық стил
і анықтайды
готикалық стил
і анықтайды.
Барлығы:
ерекшеліктерін сипаттайды
«Феодализм»
бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Феодалды
экономика ерекшеліктері неде
еодалдық қоғам қалай ұйымдасқан
Ортағасырлық
қоғамды қаланың сəулеті мен өнері қалай бейнелейді
Оқу мақсаты
кономикалық қатынастардың формаларын
түсіндіру арқылы феодалдық шар
уашылықтың
ерекшеліктерін сипаттау
Үстемдік етушілер мен бағыныштылардың
(феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау
6.2.2.2 Өнердің (сəулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы
өзгерістердің ықпалын анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Фео
далдық құрылымның
белгілерін анықтайды
Федалдық қоғам мүшелерінің міндеттерін жіктейді
Сеньор мен вассал арасындағы феодалдық
қатынастарды
сипаттайды
Роман жəне готикалық үлгінің (стильдердің)
ерекшеліктерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
;em�
`%g_
kgm
he^Zgm
Орындау уақыты
��fbgml
Тапсырма
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._____________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
2.М
əтінді оқып, кестеге шаруалардың міндеткерл
іктерін ажыратып жазыңыздар
уа өз отбасы
н асырау жəне жақсы өнім жинау үшін өзінің аздаған жерін өндеп
отырды. Осы жер үшін ол өз мырзасын
а 1 қой, азық
түліктен 3 себет төлеуі қажет.
Соынмен қатар ол өз еңбек құралд
арымен мырзаның жерін жыртып, оғ
ан дəндер сеу
іп,
уақыт келгенде өнім жинауы қажет
Шаруаның
екі қызы жəне əйелі тоқу станогында мат
тоқып, киім тіккен жəне ол өнімді мырзасына
апарып беру керек еді.
бекпен өтеу (
арщина)
Шаруалардан заттай алым
салық (оброк)
Вассал мен
сеньордың міндеттерін анықтаңыз
Вассал
дың міндеті
Сен
дың
міндет
«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нəтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға а
рналған рубрика
Білім
алушының
аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар
тарихының хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында
анықтайды
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар
тарихының хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында көрсетуде қиналады
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар
тарихының хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін уақыт
сызығында көрсет
уде
қателіктер
жібе
реді
Ерте, орта, кейінгі орта
ғасырлар
тарихының
хронологиялық шеңбері мен
кезеңдерін уақыт
сызығында көрсетеді
Рим империясының
ыдырау
себептерін жіктейді
Батыс Рим империясының
ыдырау
себептер
ін категориялар
бойынша жіктеуде
қиналады
Батыс Рим импе
риясы
ның
ыдырау
себептерін белгілі
категориялар бойынша
жікте
уде
қателіктер
жібереді
Батыс Рим империясының
ыдырау
себептерін белгілі
категориялар бойынша
жіктеп, талдайды
Византияның көршілес елдерм
ен
халықаралық қарым
қатынасын
анықтайды
Византия
ның көршілес
елдермен халықаралық қарым
қатынасын
анықтауда
қиналады
Византияның көршілес елдермен
халықаралық қарым
қатынасын
анықтауда қателіктер
жібереді
Византияның көршілес
елдермен халықаралық
қарым
қатынасын
анықтайды
3.Ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап жазыңыз
жылы
соғды көпесі
Маниах Иранға қарсы Византия империясымен сауда
жəне
əскери келісімге қол қойған Константинопольде
Түрік қағанатының елшілігін басқарды
b)
Жылнамалар жинағында
»
баяндалғандай X
ғасырда К
нягиния Ольганың үкіметі
Византия императоры мен патриархына барып
оларды
Константинопол
ьде
шоқындырылды. Византия
елшісі Киев жеріне келіп
екі ел арасында дипломатиялық
қатынасқа
қадам
жаса
ды.
Дипломатиялық қатынастардың мақсаты қандай?
Визан
тия империясы көршілес мемлекеттермен қандай
қарым
қатынаста болды
Түрі
к қағанаты мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз.
Киев
Рус
і мен
Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз.
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескрипторлар
Балл
Білім алушы
Ерте, орта, кейінгі орта
ғасырлар
тарихының
хронологиялық
шеңбері мен кезеңдерін
уақыт сызығында
нықтайды
ерте орта ғасырдың хронологиялық
шеңберін анықтайды
;
орта ортағасырдың хронологиялық
шеңберін анықтайды
;
кейінгі ортағасырдың хронологиялық
шеңберін анықтайды
;
Рим империясының
ыдырау себептерін
жіктейді
аяси
тері
Әлеуметтік
экономикалық
себептері

Византияның көршілес
елдермен халықаралық
қарым
қатынасын
анықтайды
Дипломатиялық қатынастардың
мақсатын сипаттайды;
Византияның көрші мемлекеттермен
байланысын сипаттайды
Түрік қағанаты мен Византия
арасындағы байланысты сипаттайды;
Киев Русі мен Византия арасындағы
байланысты сипаттайды.
Барлығы

Приложенные файлы

  • pdf 14817040
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий