Босану кезеңдері

Босану кезеSдері
I кезеS – жатыр мойныныS ашылу кезеSі– ретті толCаKтан басталып, жатыр мойны жайылып, толыK ашылуымен (10-12 см) бітеді.
Созылу aзаKтыCы- 16-18 саC. 3 фазадан тaрады:
1фаза – латентті фаза – созылу aзаKтыCы 4-8 саC. Жатыр мойны ‰р саCат сайын 0,5 см ашылады.(3-4 см)
2фаза – белсенді фаза – созылу aзаKтыCы 4-6 саC. Жатыр мойны ‰р саCат сайын 1 см ашылады. (4-6 см)
3фаза – б‰сеSкі фаза – созылу aзаKтыCы 2 саC. Жатыр мойны ‰р саCат сайын 1 см ашылады.(1-2 см)
II кезеS – н‰рестеніS босану жолдарынан толыK ыCыстырылып шыCарылу кезеSі– жатыр мойныныS толыK ашылуымен басталып, н‰рестеніS босану жолдарынан толыK ыCыстырылып шыCаруымен аяKталады.
Созылу aзаKтыCы – 2 саC. 2 фазадан тaрады:
1фаза – б‰сеSкі фаза – 40 мин- 1 саCатKа дейін созылады
2фаза – белсенді фаза – 15 мин-2 саCатKа дейін созылады
III кезеS – бала жолдасы кезеSі – н‰ресте туылCаннан кейін басталада, плацентаныS жатыр KабырCасынан толыK б™лініп ж‰не босану жолдарынан толыK ыCыстырылып шыCаруымен аяKталады.
15

Приложенные файлы

  • doc 14819569
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий