Практичні ЦЗ 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
з дисципліни
«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
Варіант _____


Перевірив: Виконав:
к.б.н., доц Гайова Ю.Ю. студент __ курсу___
__________________ групи ____________
« __» ______ 2014__ р. (ПІБ студента)


№ залікової книжки
Завдання №1


Завдання №2


Завдання №3


Завдання №4


Черкаси 2014КонТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Тема 1. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків

Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій.
Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об'єктах. Межа вогнестійкості. Ступені вогнестійкості споруд. Категорії виробництв по вибухо- пожеже- небезпечних виробництв.
Транспортні аварії. Їх види і причини.
Гідродинамічні аварії. Їх види, причини, наслідки. Наслідки прориву Київської греблі для Черкаської області.
Геологічні небезпечні явища. Сейсмічно небезпечні зони України. Параметри землетрусу. Зсуви, гірські обвали. Їх види, причини виникнення, масштаби.
Гідрологічні небезпечні явища. Повені, підтоплення та їх розповсюдженість.
Метеорологічні небезпечні явища. Їх види і кількісні характеристики.
Інфекційні захворювання. Поняття епідемія, епізоотія, епіфітотія.
Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР). Небезпека викиду СДОР для мешканців м.Черкаси.
Хімічна зброя. Отруйні речовини (ОР). Залежність ураження людини від фізико-хімічних характеристик ОР.
Токсикологічні характеристики ОР.
Класифікації ОР. Осередок хімічного ураження.
Біологічна зброя. Види і властивості біологічних засобів. Заходи застосування.
Нові види зброї масового ураження.
Запалювальні бомби. Бомби об’ємного вибуху. Керовані авіабомби. Розвідувально-ударні комплекси.
Види ядерної зброї. Ядерні міні-бомби. Ударна хвиля. Світлове випромінювання. Електромагнітний імпульс. Вторинні уражаючі фактори ядерного вибуху.
Радіоактивність. Радіонуклід. Радіоактивні ізотопи. Іонізація. Види проникаючої радіації. Дози випромінювання.
Особливості радіоактивного зараження при ядерному вибусі.
Особливості радіоактивного зараження при аварії на АЕС.
Радіаційне ураження людей.Тема 2. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження продуктів і води

Одиниці радіоактивності.
Методи виявлення іонізуючих випромінювань.
Будова, призначення, підготовка до роботи та застосування приладів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.
Прилади хімічної розвідки і контролю зараження.
Будова, призначення, підготовка до роботи та застосування для визначення наявності небезпечних хімічних речовин.
Використання приладів, інструкцій для встановлення виду і ступеню забруднення об’єктів радіоактивними речовинами(РР), зараження отруйними речовинами (ОР) і сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).
Використання приладів для оцінки обстановки з метою попередження та зменшення можливого ураження.

Тема 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

Види та технічні показники приладів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.
Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих формувань ЦО при аварії на АЕС або при застосуванні ядерної зброї.
Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих формувань Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом СДОР.
Оцінка інженерної обстановки.
Оцінка пожежної обстановки при міських пожежах.
Аналітичний метод оцінки вогнища ураження при вибухах паливно-повітряних і газоповітряних середовищ.

Тема 4. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру.
Державна стандартизація. Державна експертиза. Державний нагляд. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях.
Укриття в захисних спорудженнях. Призначення і класифікація сховищ.
Вимоги до сховищ. Будова сховища.
Швидкобудівні сховища. Найпростіші укриття. Протирадіаційні сховища. Правила користування сховищами.
Евакуація робітників, службовців і населення. Планування, проведення, забезпечення евакуації.
Засоби індивідуального захисту органів дихання (види, характеристики, правила користування).
Засоби захисту шкіри (види, характеристики, правила користування).
Медичні засоби індивідуального захисту.
Основні норми поведінки і дії під час радіаційних аварій і радіоактивного забруднення місцевості.
Основні норми поведінки і дії при аваріях з викидом СДОР.
Дії населення в зонах можливого радіоактивного зараження.
Дії населення при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах м.Черкаси.
Дії населення при пожежі.
Дії населення при стихійних лихах.
Дії населення при дорожньо-транспортних пригодах.
Дії населення у воєнний час.
Дії керівників об'єктів при надзвичайних ситуаціях.

Тема 5. Планування заходів цивільної оборони

Планування заходів цивільної оборони.
План цивільного захисту на воєнний час. Структура і зміст плану.
План цивільного захисту на мирний час. Структура і зміст плану.

Тема 6. Підвищення стійкості роботи об’єкта господарювання (ОГ)

Сталість об’єкта. Сталість роботи об’єкта. Фактори, що впливають на сталість роботи об’єкта.
Вимоги, які висуваються до будівництва міст, промислових об'єктів і комунально-енергетичних систем (планування, забудова, розташування, реконструкція, системи водопостачання, системи газопостачання, енергетичні об’єкти, транспортні підприємства).
Організація дослідження стійкості роботи ОГ.
Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів.
Критерії стійкості роботи ОГ до впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій.
Головні етапи оцінки стійкості промислового об'єкта до впливу повітряної ударної хвилі. Заходи по підвищенню стійкості об’єкта до впливу повітряної ударної хвилі.
Головні етапи оцінки стійкості промислового об'єкта до впливу теплового випромінювання. Заходи по підвищенню стійкості об’єкта до впливу теплового випромінювання.
Головні етапи оцінки стійкості роботи об'єкта до впливу радіоактивного зараження. Заходи по підвищенню стійкості об’єкта до впливу радіоактивного зараження.
Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу об'єктів енергетики до впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху.

Тема 7. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт у надзвичайних ситуаціях

Мета і зміст рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР).
Сили і засоби, які залучаються для проведення РІНР.
Управління силами ЦО.
Організація забезпечення дій сил ЦО в надзвичайних ситуаціях.
Дії сил ЦО при ліквідації наслідків стихійних лих.
Особливості проведення РІНР при ліквідації наслідків великих виробничих аварій і катастроф.
Використання сил ЦО на хімічно небезпечному об'єкті при ліквідації вогнищ ураження, утворених витіканням великої кількості СДОР.
Проведення РІНР при аваріях на АЕС.
Проведення РІНР у вогнищах ураження у воєнний час.
Обов'язки командира формування по підтримці свого підрозділу в необхідній готовності.
Зміст і послідовність роботи командира формування в ході ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф (СЛАК).
Зміст і послідовність роботи командира формування у вогнищах ураження у воєнний час.
Заходи безпеки при проведенні РІНР.
Організація життєдіяльності в екстремальних умовах (спеціальна обробка, часткова санітарна обробка, захист продуктів харчування).
Вимоги до оформлення звіту:
Робота виконується чітко та розбірливо на листах формату А4. Титульний лист згідно додатку А1. Кожне практичне завдання повинно містити:
завдання згідно варіанту;
розв’язування завдання з формулами і поясненнями;
карти з відповідною інформацією (практичні завдання №1 і №2);
висновок.


Номери варіантів до практичних завдань

Перша літера прізвища студента
Практичне завдання
Остання цифра номеру залікової книжки0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

А, Б, В
№1
№2
№3
№4
1
60
30
15
2
59
31
16
3
58
32
17
4
57
33
18
5
56
34
19
6
55
35
20
7
54
36
21
8
53
37
22
9
52
38
23
10
51
39
24

Г, Д, Е, Є
№1
№2
№3
№4
11
50
40
25
12
49
41
26
13
48
42
27
14
47
43
28
15
46
44
29
16
45
45
30
17
44
46
31
18
43
47
32
19
42
48
33
20
41
49
34

Ж, З, І
№1
№2
№3
№4
21
40
50
35
22
39
51
36
23
38
52
37
24
37
53
38
25
36
54
39
26
35
55
40
27
34
56
41
28
33
57
42
29
32
58
43
30
31
59
44

К, Л
№1
№2
№3
№4
31
30
60
45
32
29
1
46
33
28
2
47
34
27
3
48
35
26
4
49
36
25
5
50
37
24
6
51
38
23
7
52
39
22
8
53
40
21
9
54

М, Н, О
№1
№2
№3
№4
41
20
10
55
42
19
11
56
43
18
12
57
44
17
13
58
45
16
14
59
46
15
15
60
47
14
16
1
48
13
17
2
49
12
18
3
50
11
19
4

П, Р, С
№1
№2
№3
№4
51
10
20
5
52
9
21
6
53
8
22
7
54
7
23
8
55
6
24
9
56
5
25
10
57
4
26
11
58
3
27
12
59
2
28
13
60
1
29
14

Т, У, Ф
№1
№2
№3
№4
1
59
30
10
2
58
31
11
3
57
32
12
4
56
33
13
5
55
34
14
6
54
35
15
7
53
36
16
8
52
37
17
9
51
38
18
10
50
39
19

Х, Ц, Ч
№1
№2
№3
№4
11
49
40
20
12
48
41
21
13
47
42
22
14
46
43
23
15
45
44
24
16
44
45
25
17
43
46
26
18
42
47
27
19
41
48
28
20
40
49
29

Ш, Щ, Ю, Я
№1
№2
№3
№4
21
39
50
30
22
38
51
31
23
37
52
32
24
36
53
33
25
35
54
34
26
34
55
35
27
33
56
36
28
32
57
37
29
31
58
38
30
30
59
39
література

Основна література:

Шоботов В.М. Цивільна оборона. Підручник для ВНЗ – К., 2004.
Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник для ВНЗ. - К.: Урожай, 1994.
Стеблюк М. І. Цивільна оборона. Підручник. - К.: Знання, 2002.
Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. – М., 1986.
Губский П.С. Цивільна оборона. Підручник. - Львів, 1995.

Додаткова література:

Конституція України, Основний Закон. – К., 1996.
Про цивільну оборону України: Закон України № 2974-ХІІ від 3 лютого 1993 р.
"Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру": Закон України № 1809-ІІІ від 8 червня 2000 р.
Положення "Про єдину державну систему попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру": Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198.
Положення “Про порядок проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”: постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432.
Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
Про пожежну безпеку: Закон України.– К., 1993.
Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. Наук. еер.: С.І. Дорогунцов, Б.Ф. Гречанінов. – К.: НАН України РВПСУ, 1995. – 120 с.
Авсеєнко В.Ф, Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения К.: Урожай, 1990. - 144 с.
Александров В.В., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. М.: Воениздат, 1990. 270 с.
Каммер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения. М.: Энергоатомиздат, 1990. 287 с.
Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Тищенко Ю.А. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Луганск: Из-во Восточноукр. нац. ун-та, 2001. 171 с.
Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1991. 351 с.
Костров А. М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.
Кукал З. Природные катастрофы. – М.: Знание, 1986.
Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с.
Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я: Укр. червоний хрест, 1991. – 32 с.
Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Медицина катастроф За ред. І.В. Кочіна. К.: Здоров’я, 2001. 350 с.


Internet-ресурси

Офіційне інтернет-представництво Президента України -
www.president.gov.ua
Верховна Рада України - www.rada.kiev.ua
Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua
Міністерство екології та природних ресурсів України - www.menr.gov.ua
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи -
www.mns.gov.ua
Рада національної безпеки і оборони України - www.rainbow.gov.ua
Організація Об’єднаних Націй (ООН). Висвітлення діяльності та документи - www.un.org/russian/ (російськомовна частина сайту)
Постійне представництво України при ООН - www.uamission.org
Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації -
www.100top.ru/news/Практичне завдання №1

Тема: «Прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах»
Завдання

Згідно варіанту переписати аварійну ситуацію підставивши назву хімічної речовини (додаток Б1).
Здійснити оцінку хімічної обстановки методом прогнозу, яка може виникнути в разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті.
Для цього згідно початкових даних визначити:
час випаровування СДОР з площі розливу;
глибину і площу зони хімічного зараження;
час підходу зараженого повітря до певного об’єкту;
можливі людські втрати в осередку хімічного ураження;
допустимий термін перебування людей в засобах індивідуального
захисту.

Перелік аварійних ситуацій

На хімічному об’єкті №1 в м. Калуж стався витік 120 т (речовини). Кількість робітників об’єкту складає 5000 чол. Забезпеченість робітників протигазами – 100%. Метеоумови: інверсія, швидкість вітру – 1 м/с, вітер – Пн-З, температура 200С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через три години після аварії.

На об’єкті №2 в м. Баргузін сталася диверсія, в результаті якої стався розлив 150 т (речовини). Кількість робітників заводу – 3200 чол. Забезпеченість робітників протигазами – 80%. Метеоумови: ізотермія, швидкість вітру – 3 м/с, вітер – Пд-С, температура 100С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 5 годин після аварії.

На об’єкті №3 в м. Велич сталася аварія, в результаті якої стався витік 300 т (речовини). Кількість робітників заводу – 270 чол. Забезпеченість робітників протигазами – 70%. Метеоумови: конвекція, швидкість вітру – 1 м/с, вітер – Пн, температура 200С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 3 години після аварії.

На об’єкті №4 в смт. Семенівка при аварії на технологічній лінії стався витік 60 т (речовини). Кількість робітників заводу – 310 чол. Забезпеченість робітників протигазами – 20%. Метеоумови: інверсія, швидкість вітру – 2 м/с, вітер – Пд-З, температура (-100С). Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 4 години після аварії.

На об’єкті №5 стався вибух, в результаті якого стався витік 120 т (речовини). Кількість робітників – 480 чол. Забезпеченість протигазами – 100%. Метеоумови: інверсія, швидкість вітру – 2 м/с, вітер – Пд, температура 100С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 3 години після аварії.

На об’єкті №6 сталася диверсія, в результаті якої стався витік 40 т (речовини). Висота обвалування ємності – 1м. Кількість робітників – 80 чол. Забезпеченість протигазами – 40%. Метеоумови: ізотермія, швидкість вітру – 2 м/с, вітер – З, температура 00С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 2 години після аварії.

На залізничній станції м. Калуж сталася аварія. В результаті стався витік 40 т (речовини) із залізничної цистерни. Метеоумови: інверсія, швидкість вітру – 1 м/с, вітер – Пн-З, температура 00С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 4 години після аварії.

На залізничному перегоні біля селища Червоне сталося перекидання залізничних цистерн з 120 т (речовини). Метеоумови: інверсія, швидкість вітру – 3 м/с, вітер – С, температура 300С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 3 години після аварії.

На продуктопроводі сталася аварія на перехресті з шосе Калуж - Велич з витоком 500 т (речовини). Метеоумови: ізотермія, швидкість вітру – 1 м/с, вітер – Пн, температура 200С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 2 години після аварії.

На залізничному перегоні Піщане - Баргузін відбулося перекидання цистерн з 180 т (речовини). Метеоумови: конвекція, швидкість вітру – 1 м/с, вітер – Пд-С, температура 100С. Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися через 2 години після аварії.Порядок розв’язування практичного завдання №1

1. Визначити еквівалентну кількість речовини в первинній хмарі :

13 EMBED Equation.3 1415, (т) (1.1)

де К1 - коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР (табл.2);
К3 - коефіцієнт, який дорівнює відношенню порогової токсодози хлору
до порогової дози інших СДОР (табл.2);
К5 - коефіцієнт, який враховує ступінь вертикальної стійкості повітря
(інверсія – 1, ізотермія – 0,23, конвекція – 0,08);
К7 - коефіцієнт, який враховує вплив температури повітря (табл.2);
Q0 - кількість викинутого (розлитого) СДОР, т.

2. Визначити час випаровування СДОР з площі розливу:

13 EMBED Equation.3 1415, (год) (1.2)

де d - густина СДОР, т/м3 (табл.2);
h - товщина шару СДОР:
що вільно розлилася на підстилаючій поверхні
приймається h = 0,05м;
при розливі із ємності, яка має піддон h = H - 0,2м,
де Н – висота піддону (обвалування), м.

Визначити еквівалентну кількість речовини у вторинній хмарі:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415, (т) (1.3)

де К2 - коефіцієнт, який залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР
(табл.2);
K4 - коефіцієнт, який враховує швидкість повітря (табл.4);
N - час, що минув від початку аварії (в умовах завдання), год.;
K6 - коефіцієнт, який залежить від N:
K6 = N0.8 при N K6 = T0.8 при N>T, де T- тривалість випаровування речовини, год.

3. Визначити глибину зони зараження СДОР первинною Г1 (вторинною – Г2) хмарою, в залежності від еквівалентної кількості речовини і швидкості повітря. Користуючись табл.3 визначити глибину зони можливого зараження Г1 для Q1 та Г2 для Q2. Якщо значення Q1 і Q2 не співпадають зі значеннями в таблиці 3, то глибини Г1 та Г2 визначаємо за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415 (км) (1.4)

де Qм - менше, а Qб - більше граничне значення проміжку, в якому знаходиться значення Q1 або Q2, Гм - менше, а Гб - більше значення глибини зони можливого зараження СДОР, які відповідають граничним значенням проміжку Qб - Qм для конкретної швидкості вітру.

4. Визначити повну глибину зони зараження Гп1 :

13 EMBED Equation.3 1415, (км) (1.5)

де Г1(2) - найбільший із розмірів Г1 і Г2 ;
Г2(1) - найменший із розмірів Г1 і Г2 .
Отримане значення Гп1 порівняти з максимально можливим значенням глибини перенесення повітряних мас, яка визначається за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415, (км) (1.6)

де V – швидкість переносу попереднього фронту зараженого повітря, км/год. (табл.5).
За кінцеву величину повної глибини зони зараження - Гп приймаємо менше значення Гп1 або Гп2.

5. Визначити площу зони можливого зараження хмарою СДОР:

13 EMBED Equation.3 1415 (км2) (1.7)

де f – кутові розміри зони можливого зараження:

при швидкості вітру -
· 0,5 м/с f = 360
·;
при швидкості вітру - 0,6 – 1 м/с f = 180
·;
при швидкості вітру - 1,1 – 2 м/с f = 90
·;
при швидкості вітру - >2 м/с f = 45
·.

6. Визначити площу фактичного зараження Sf:

13 EMBED Equation.3 1415, (км2) (1.8)

де Кв - коефіцієнт, який залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря: інверсія – 0,081; ізотермія – 0,133; конвекція – 0,235.

7. Нанести на карту №1 (додаток Б2), згідно розрахунків, зону хімічного зараження. Для цього від об’єкту, де відбулася аварія, в напрямку повітря провести лінію. Ця лінія є бісектрисою кута f. Відкласти на лінії відстань Гп з врахуванням масштабу (1поділка - 5км). Отримуємо зону хімічного зараження, яка обмежена колом, півколом, сектором, що мають кутові розміри f і радіус, який дорівнює глибині зараження Гп.
8. Для своєчасного прийняття заходів профілактики, рятування людей дуже важливо знати, коли підійде до даного населеного пункту, об’єкта (певного рубежу) хмара зараженого повітря для того, щоб своєчасно попередити їх про небезпеку, яка їм загрожує. Тому своєчасно складається графік сповіщення міст, селищ, районів. При цьому потрібно враховувати, щоб час сповіщення (tсп) і час прийняття заходів безпеки (tзб) були менше часу підходу зараженого повітря t, тобто
13 EMBED Equation.3 1415 (1.9)
Як тільки сталася аварія, необхідно зразу вести роботи по ліквідації аварії, порятунку людей в зоні застосування хімічної зброї або вибуху, розливу СДОР. В цей період необхідно знати час (tур) вражаючої дії речовини. Отримані дані по часу вражаючої дії СДОР передаються в центр (штаб) координації рятувальних робіт, де уточнюється графік сповіщення, розробляються заходи профілактики по зниженню ураження людей, встановлюється матеріальне забезпечення рятувальних робіт, засобів індивідуального і колективного захисту людей.
9. Час підходу зараженого повітря до об’єктів, які попадають в зону зараження визначити за формулою:

ti = Li / V, (год) (1.10)

де Li – відстань від і-го об’єкта, де відбулася аварія до найближчих населених пунктів в напряму розповсюдження хмари, км (провести вимірювання по карті №1 з врахуванням масштабу); V – швидкість переносу попереднього фронту хмари зараженого повітря, км/год (табл. 5).
10. Для задач № 1-6 визначити можливі втрати робітників і службовців на аварійному об’єкті в залежності від умов перебування і забезпечення засобами індивідуального захисту. Для цього за табл. 6 визначити відсоток можливих втрат працівників, які знаходяться в простих укріпленнях будинку, в залежності від забезпеченості людей протигазами. Враховуючі кількість працівників, визначити кількість потерпілих людей в осередку ураження. При кількості більше 10 визначити орієнтовну структуру втрати людей:
в легкому ступені – 25%;
в середньому і важкому ступенях (з виходом з ладу не менше ніж на 2-3 тижні і з потребою госпіталізації) – 40%;
зі смертельними випадками – 35%.
Якщо в результаті аварії утворюється зона хімічного ураження, визначити можливі втрати цивільного населення пунктів, що попадають в цю зону (табл.6). Оскільки не враховується детальний план населених пунктів, кількість населення, яке попадає в зону хімічного ураження приймається орієнтовно в залежності від населеного пункту: Калуж – 180 тис., Баргузін – 120 тис., Велич – 100 тис., Семенівка – 90 тис., Суневе – 12 тис., Глобино – 18 тис., Червоне – 8 тис., Високе – 15 тис., Сороки – 10 тис., Долина – 14 тис., Піщане – 12 тис., Санаторій – 1 тис. Люди знаходяться в будинках без ЗІЗ. Визначити орієнтовну структуру втрати людей.
Таблиця 2
Допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон хімічного зараження


Найменування СДОР
Густина т/м3
Допоміжні коефіцієнти
К7 для температурГаз
Рідина
К1
К2
К3
-40 С
-20 С
0 С
20 С
40 С

1
Аміак
0,0008
0,981
0,18
0,025
0,04
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1

2
Водень фтористий
-
0,989
0
0,028
0,15
0,1
0,2
0,5
1
1

3
Водень ціаністий
0,0036
0,687
0
0,026
3
0
0
0,4
1
1,3

4
Окис азоту
-
1,491
0
0,04
0,4
0
0
0,4
1
1

5
Сірчаний ангідрид
0,0029
1,462
0,11
0,049
0,33
0/0,2
0/0,5
0,3/1
1/1
1,1/1

6
Сірководень
0,0015
0,964
0,27
0,042
0,04
0,3/1
0,5/1
0,8/1
1/1
1,2/1

7
Соляна кислота
-
1,198
0
0,021
0,3
0
0,1
0,3
1
1,6

8
Формальдегід
-
0,815
0,19
0,034
1
0/0,4
0/1
0,5/1
1/1
1,5/1

9
Фтор
0,0017
1,512
0,95
0,038
3
0,7/1
0,8/1
0,9/1
1/1
1,1/1

10
Хлор
0,0032
1,538
0,18
0,052
1
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1

Примітка: для коефіцієнту К7 в чисельнику значення для первинної, а в знаменнику – для вторинної хмари.
12. З метою запобігання перегріву тіла встановити гранично допустимі терміни перебування (безперервної праці) в захисній одежі ізолюючого типу. Час перебування людей в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) шкіри залежить від температури зовнішнього повітря (приміщення, де працюють) і визначається за табл.7.
13. За результатами оцінки хімічної обстановки зробити висновки і намітити необхідні заходи.
Таблиця 3
Глибина зони можливого зараження СДОР, км

Швид-кість вітру м/с
Еквівалентна кількість СДОР – Q, т


0,01
0,05
0,10
0,5
1
3
5
10
20
30
50
70
100
300
500
1000

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·,04
1,80
2,37
3,29
4,66
5,70
7,37
8,72
10,4
19,4
26,0
38,90

14
0,10
0,22
0,32
0,71
1,00
1,74
2,24
3,17
4,49
5,50
7,10
8,40
10,0
18,4
24,6
36,81

15
0,10
0,22
0,31
0,69
0,97
1,68
2,17
3,07
4,34
5,31
6,86
8,11
9,70
17,6
23,5
34,98


Примітка:
При швидкості вітру > 15 м/с розміри зон зараження приймати як при швидкості вітру 15 м/с.
При швидкості вітру < 1 м/с розміри зон зараження приймати як при швидкості вітру 1 м/с.

Таблиця 4
Значення коефіцієнта К4 в залежності від швидкості вітру

Швидкість вітру, м/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15

К4
1,00
1,33
1,67
2,00
2,34
2,67
3,00
3,34
3,67
4,00
5,68
Таблиця 5
Швидкість переносу переднього фронту хмари зараженого
повітря в залежності від швидкості вітру

Швидкість вітру, м/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Швидкість перенесення, км/год
Інверсія
5
10
16
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Ізотермія
6
12
18
24
29
35
41
47
53
59
65
71
76
82
88


Конвекція
7
14
21
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Таблиця 6
Можливі втрати працівників, службовців і населення
від СДОР в осередках ураження (Р), %

Умови перебування людей
Без
протигазів
Забезпеченість людей протигазами, %20
30
40
50
60
70
80
90
100

На
відкритій місцевості
90-100
75
65
58
50
40
35
25
18
10

В простих укріпленнях будинку
50
40
35
30
27
22
18
14
9
4

Примітка: Орієнтацій на структура втрати людей в осередках ураження складає:
в легкому ступені – 25%;
в середньому і важкому ступенях (з виходом з ладу не менше ніж на 2-3 тижні і з потребою госпіталізації) – 40%;
зі смертельними випадками – 35%.

Таблиця 7
Допустимий час перебування людей в засобах захисту шкіри

Температура повітря,
·С
+30 і
вище
25-29
20-24
15-19
+15 і нижче

Час перебу-вання, год.
0,3
0,5
0,8
2
3

Практичне завдання №2

Тема: «Прогнозування доз радіації, що можуть бути отримані людьми після аварії на АЕС під час перебування в сховищах та під час евакуації»

Завдання

Машинобудівний завод розташований на північно-східній окраїні м.Дністровська і відноситься до підприємств, які продовжують свою діяльність у воєнний час. За характером технологічного процесу працює цілодобово. Загальна кількість працівників та службовців дорівнює N1 чол. (додаток В3).
На території заводу є шість протирадіаційних сховищ (ПРС) промислового типу із загальною місткістю N2, в тому числі:
під будинком заводоуправління на N3 чол.;
під будинком ливарного цеху на N4 чол.;
під будинком механічного цеху на N5 чол.;
окремо в районі котельної на N6 чол.;
окремо між електро- і механічними цехами на N7 чол.;
окремо в районі цеху деревообробки на N8 чол.
Усі сховища мають коефіцієнт послаблення радіації Кпосл = 1000. крім того, на території заводу є три підвали під промисловими будівлями, які пристосовані під протирадіаційні сховища і мають Кпосл = 50, загальна їх місткість N9 чол., в тому числі:
під будівлею гаражу на N10 чол;
під будівлею електроцеху на N11 чол.;
під будівлею цеху деревообробки на N12.
Усі цехи заводу – одноповерхові будівлі промислового типу, а заводоуправління і конструкторське бюро – триповерхові цегляні будинки.
Тактична обстановка. В час Т (додаток В3) у результаті нанесення противником ядерного удару або ядерного вибуху на АЕС відбулося радіоактивне зараження міста, території заводу та місцевості. Будівлі заводу отримали середні і частково слабкі руйнування. Є окремі вогнища пожеж. Рівні радіації (додаток В3) вказані на планах 2-3 у відповідних точках, перераховані на 1 год. після вибуху.

Порядок розв’язування завдання № 2

Проставити на карті № 2 (додаток В1) біля відповідних точок 1-15 рівні радіації згідно варіанта з таблиці (додаток В3).
Розбити територію підприємства на 3 або 4 ділянки так, щоб рівні радіації в точках ділянки відрізнялися одна від одної не більше ніж на 20-30 Р/год. Поділення території підприємства на ділянки є в тому, що той чи інший об’єкт (цех, сховище та ін.) повинен бути віднесений до відповідної ділянки. Це необхідно для того, щоб при вводі формувань рятувальної служби на територію підприємства для рятування працівників, люди не отримали дозу радіації більш встановлених допустимих значень. Тому введення формувань буде проводиться в чітко встановлений час відповідно графіку вводу формувань на територію підприємства.

Розрахувати середній рівень радіації на ділянці:
13 EMBED Equation.3 1415, (2.1)

де Роі – рівень радіації у відповідній точці і ділянки (додаток В3);
n – кількість точок на ділянці;
k – номер ділянки.

При оцінці впливу радіоактивного зараження на проведення рятувальних робіт необхідно спочатку виходити з інтересів виконуваного завдання і одночасно вживати усіх необхідних заходів по забезпеченню безпеки особового складу формувань. До таких заходів слід віднести позмінну організацію робіт, суворий контроль за отриманими дозами опромінення, використання засобів індивідуального захисту та захисних властивостей будинків, споруд, транспортних засобів, які уціліли, своєчасне проведення санітарної обробки людей і спеціальної обробки техніки.
Час введення формувань на об’єкти для проведення рятувальних робіт залежить не тільки від рівнів та встановленої дози опромінення, але й від тривалості роботи зміни.

Розробити графік вводу та позмінної роботи формувань на кожну ділянку території підприємства по табл. 9 з врахуванням 13 EMBED Equation.3 1415. Цей графік буде мати вигляд наступної таблиці.

Ділянка
13 EMBED Equation.3 1415
Зміни1
2
3
4
5

8Час вводу за астрономічним часом

І

ІІ
93
1 доба
17.12
1 доба
19.12
1 доба
21.54
2 доба
1.29
2 доба
6.23ІІІ


Вибір Р0сер в табл. 9 проводити у бік збільшення, тобто якщо розрахункове значення Р0сер= 93 Р/год., то обираємо строку з найближчим більшим значенням Р0сер= 100 Р/год.
Графік розраховують шляхом додавання до часу вибуху Т проміжків часу наданих в долях години в табл. 9, враховуючи, що 0,1 години = 6 хв. (приклад: 7,7 години = 7 годин 42 хвилини).+Результати занести у відповідну чарунку таблиці, враховуючи номер ділянки та номер зміни формування.
Такий розрахунок провести для кожної зміни наведеної в табл. 9 по кожній ділянці підприємства.

Визначити кількість працівників, які знаходяться на ділянці окремо у підвалах або ПРС (протирадіаційних сховищах). Якщо при поділенні території підприємства на ділянки на якісь з них знаходяться декілька підвалів або ПРС, визначається сума людей в усіх підвалах або ПРС. Кількість людей в кожному підвалі або ПРС вказана відповідно варіанту (додаток В3).

Ділянка
Вид сховища
Кількість людей

І
ПРСПідвал


ІІ
ПРСПідвал


ІІІ
ПРСПідвалВизначити дозу радіації Д1, яку отримують працівники підприємства під час знаходження у сховищах окремо для людей які знаходяться у підвалах та ПРС, з врахуванням Кпосл по кожній ділянці, за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415, (2.2)

де k - номер ділянки;
13 EMBED Equation.3 1415 - рівень радіації на поверхні (на території підприємства), який діє на працівників під час їх знаходження у сховищах. Враховує нелінійний характер зниження рівня радіації на поверхні.
tk - час знаходження людей в сховищах (проміжок часу від моменту аварії Т до моменту виходу людей зі сховища та посадки у транспортний засіб). Визначається для відповідної ділянки підприємства, як час виходу першої рятувальної зміни з усіма людьми, що одночасно є часом входу другої зміни для проведення інших робіт (табл. 9).
Кпосл - коефіцієнт послаблення радіаційного випромінювання:
Кпосл = 1000 для ПРС ;
Кпосл = 50 для підвалів, обладнаних під сховище.
i - індекс, який означає де знаходились працівники в ПРС i = 1000 або підвалах i = 50.
Наприклад для ділянки II : 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415.

У ряді випадків при вирішенні подібного роду завдань необхідно розраховувати дози опромінювання, які отримають люди при пересуванні із сховищ до транспортних засобів. Це слід зробити тоді, коли транспортні засоби не можуть підійти безпосередньо до сховищ і пересування на відкритій місцевості займає декілька хвилин і більше.
Визначити дозу радіації Д2, яку отримують працівники під час посадки у транспортний засіб, по кожній ділянці одночасно для усіх працівників, які знаходяться у підвалах та ПРС на ділянці (під час виходу зі сховища в момент знаходження на відкритій місцевості – Кпосл = 1).

13 EMBED Equation.3 1415 , (2.3)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – рівень радіації на місцевості на момент виходу працівників з ПРС та підвалів.
У наслідок розпаду радіоактивних речовин з часом відбувається зменшення рівнів радіації. Рівні радіації, які були виміряні в різні проміжки часу після ядерного вибуху, перешкоджають вирішенню завдань по оцінці радіаційного стану. Тому у багатьох випадках виникає необхідність перерахування значень рівнів радіації з одного часу на інший.
13 EMBED Equation.3 1415– коефіцієнт перерахування (табл.8), який показує в скільки разів зменшується рівень радіації за проміжок часу tk, який минув після аварії (час tk було визначено в п.6 для кожної ділянки підприємства).
t2 – 1\12 год – час посадки людей у транспортний засіб.
Наприклад для ділянки II : 13 EMBED Equation.3 1415

Проставити на карті № 3 (додаток В2) біля відповідних точок А-0 та населених пунктах рівні радіації згідно варіанта (додаток В3).

На карті № 3 визначити (S) шлях руху транспортних засобів за містом по вибраній наймеш зараженій ділянці місцевості (відповідно наведеним рівням радіації в точках А-0 та населених пунктах):

S = n3 ·10км + 80км, (2.4)

де n3 – кількість відрізків довжиною 1 поділка, відкладених по карті від м. Дністровськ до краю карти №3 по вибраному найменш зараженому шляху пересування транспортної колони.

Визначити час проїзду транспортних засобів по зараженій місцевості:

t3 = S/v , (2.5)

де v = 40км/год. – середня швидкість руху транспортної колони з працівниками.
Визначити середній рівень радіації на вибраному шляху пересування транспортної колони:
13 EMBED Equation.3 1415 , (2.6)

де 13 EMBED Equation.3 1415- рівні радіації (додаток В3) у точках А-0 та населених пунктах на вибраному шляху пересування транспортної колони;
n2 - кількість точок та населених пунктів на шляху перевезення.Визначити час проїзду середини шляху для кожної транспортної колони окремо:
13 EMBED Equation.3 1415, (2.7)

де tk - час виїзду колони з території підприємства м. Дністровськ з відповідної ділянки згідно з графіком вводу формувань (цей час було визначено в п.6 для кожної ділянки підприємства).
Визначити (13 EMBED Equation.3 1415) середній рівень радіації на місцевості на момент проїзду транспортною колоною середини шляху:

13 EMBED Equation.3 1415, (2.8)

де 13 EMBED Equation.3 1415– коефіцієнт перерахування радіації (табл. 8), який показує в скільки разів зменшується рівень радіації за час, який минув з моменту аварії Т до моменту проїзду колоною середини шляху 13 EMBED Equation.3 1415
Визначити дозу радіації, яку отримують працівники під час переміщення в транспортних засобах по зараженій місцевості Д3 за формулою:


, (2.9)
де Кпосл - коефіцієнт послаблення радіації транспортними засобами, які використовуються для евакуації працівників.
Для автомобілів та автобусів Кпосл= 2.

Усі розрахункові дози Д1-k , Д2-k та Д3-k навести у заключній таблиці та розрахувати сумарну дозу
·Дk. Порівнюючи дози між собою зробити висновки про доцільність евакуації людей з ПРС та підвалів з кожної ділянки підприємства.


№ ділянки
Д1-k
Д2-k
Д3-k

· Дk


ПРС
підв


ПРС
підв

ІІІІІІ
Таблиця 8
Коефіцієнти перерахування рівнів радіації на будь-який заданий час

Час, що минув після вибуху, год
t
Коефіцієнт перерахування
К
Час, що минув після вибуху, год
t
Коефіцієнт перерахування
К

0.5
0.43
17
29.95

0.75
0.71
18
32.08

1
1.00
19
34.24

1.25
1.31
20
36.41

1.5
1.63
21
38.61

1.75
1.96
22
40.83

2
2.30
23
43.06

2.25
2.65
24
45.31

2.5
3.00
Друга доба (25)
47.58

2.75
3.37
26
49.89

3
3.74
27
52.19

3.25
4.11
28
54.53

3.5
4.50
29
56.87

3.75
4.88
30
59.23

4
5.28
31
61.60

4.5
6.08
32
64.00

5
6.90
33
66.40

5.5
7.73
34
68.84

6
8.59
35
71.27

6.5
9.45
36
73.72

7
10.33
37
76.17

7.5
11.22
38
78.65

8
12.13
39
81.16

8.5
13.04
40
83.66

9
13.96
41
86.16

9.5
14.90
42
88.69

10
15.85
43
91.24

11
17.77
44
93.78

12
19.72
45
96.34

13
21.71
46
98.93

14
23.73
47
101.50

15
25.73
48
104.10

16
27.86
Таблиця 9
Час введення і тривалість роботи змін в осередку ядерного ураження
(при тривалості роботи першої зміни 2 години)

Р0
Зміни


1
2
3
4
5
6
7
8

25
1.9/2
3.9/5.3
9.2/8


50
3.9/2
5.9/3.3
9.2/5.9
15.1/8

80
6.2/2
8.2/2.8
11/4
15/6
21/8
100
7.7/2
9.7/2.7
12.4/3.5
15.9/4.9
20.8/6.8
27.6/8140
10.5/2
12.5/2.5
15.0/3.1
18.1/3.9
22/4.9
26.9/6.3
33.2/8


180
13.2/2
15.2/2.4
17.6/2.8
20.4/3.4
23.8/4.1
27.9/4.8
31.9/6.1
38/8

240
17/2
19/2.3
21.3/2.6
23.9/3
26.9/3.5
30.4/4.1
34.5/4.7
39.2/5.5

Робота по 8 годин можлива з моменту вибуху через 2.2 доби

300
20.6/2
22.6/2.2
24.8/2.5
27.3/2.8
30.1/3.2
33.3/3.6На одну добу роботи потрібно 8 змін.
Робота по 8 годин можлива з моменту вибуху через 2.7 доби

400
26.5/2
28.5/2.2
30.7/2.4
33.1/2.6
35.7/2.9
38.6/3.1На одну добу роботи потрібно 9 змін.
Робота по 8 годин можлива з моменту вибуху через 3.5 доби

500
32.1/2
34.1/2.1
36.2/2.3
38.5/2.5
41/2.7
43.7/2.9На одну добу роботи потрібно 9 змін.
Робота по 8 годин можлива з моменту вибуху через 4.3 доби

750
45.4/2
47.4/2.1
49.5/2.2
51.7/2.3
54/2.5
56.5/2.6На одну добу роботи потрібно 9 змін.
Робота по 8 годин можлива з моменту вибуху через 6 доби

1000
58/2
60/2.1
62.1/2.2
64.3/2.3
66.6/2.4
69/2.5На одну добу роботи потрібно 10 змін.
Робота по 8 годин можлива з моменту вибуху через 8 доби

Практичне завдання №3

Тема: «Прогнозування та оцінка пожежної обстановки»

Мета завдання: спрогнозувати пожежну обстановку на об’єкті за допомогою
аналітичного методу оцінки вогнища ураження при вибухах
паливно-повітряних і газоповітряних середовищ

Завдання
На складі ПММ вибухнув резервуар з бензином масою М (т).
Визначити характер руйнування об’єкту, пожежну обстановку на об’єкті і втрати людей.
Об’єкт знаходиться на відстані L (м) від резервуару.
Густота населення в районі аварії N (чол./км2).
Питома теплота згорання бензину Q0 = 280 кДж/м2.
Початкові відомості згідно варіанту дивись додаток Г.

Порядок розв’язування завдання № 3

Маса палива в резервуарі:

13 EMBED Equation.3 1415 - одиночний резервуар (3.1)
13 EMBED Equation.3 1415 - групове зберігання

Радіус зони дії вибуху, м:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.2)

Радіус зони дії продуктів вибуху (вогняної кулі та осколків), м:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.3)


Надлишковий тиск в зоні вогняної кулі, кПа:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.4)Надлишковий тиск в об’єкті:

13 EMBED Equation.3 1415 якщо
·
·2,

13 EMBED Equation.3 1415 якщо
·>2, (3.5)

де коефіцієнт дорівнює


Інтенсивність теплового потоку на відстані L, кВт/м2:

13 EMBED Equation.3 1415, (3.6)

де Q0 - питома теплота згорання рідини, кДж/м2;
F - кутовий коефіцієнт, що характеризує взаємне розташування
джерела вибуху та об’єкту:

13 EMBED Equation.3 1415 ; (3.7)

Т - прозорість повітря;

13 EMBED Equation.3 1415 (3.8)

Тривалість існування вогняної кулі, сек

13 EMBED Equation.3 1415 (3.9)


Тепловий імпульс на відстані L, кДж/м2

13 EMBED Equation.3 1415 (3.10)

Визначити ступінь опіку людей в зоні радіусом L.

Кількість загиблих людей:

13 EMBED Equation.3 1415 , (3.11)

де N – густота населення, тис. чол./км2.

Визначити вражаючу дію вибуху цистерни на об’єкт. Визначити
ступінь руйнування об’єкту по величині
·P
·3.

Вражаюча дія теплового імпульсу

Ступінь опіку людини
Тепловий імпульс UТ, кДж/м2

Легкий
80-100

Середній
100-400

Тяжкий
400-600

Смертельний
Понад 600


Ступінь руйнування об’єкту в залежності від надлишкового тиску
·P
·

N
Об’єкт (будівля)
Ступені руйнування в залежності від надлишкового тиску
·P
·слабкі
середні
сильні

1
Одноповерхова залізобетонна з крановим обладнанням вантажопідйомністю до 10 т
20-30
30-40
40-50

2
Одноповерхова із залізобетонним каркасом та цегляним заповненням. 40-60 % площі стін займають віконні отвори
10-20
20-30
30-40

3
Одноповерхова цегляна
8-15
15-25
25-35

4
Двоповерхова цегляна
8-12
12-20
20-30

5
Триповерхова цегляна
8-10
10-20
20-30

6
Одноповерхова залізобетонна з площею віконних отворів 40-60% від площі стін
20-40
40-50
50-60

7
Одноповерхова монолітна залізобетонна
25-40
40-60
60-70Практичне завдання №4

Тема: «Оцінка інженерного захисту робітників і службовців об’єкту господарської діяльності»

Завдання
Оцінити інженерний захист робітників і службовців об’єкту господарчої діяльності за місткістю сховища та за системами вентиляції у сховищі, яке включає наступні приміщення: приміщення для захищених (площа S1), приміщення для пункту управління (площа S2), тамбур шлюз, коридори (площа S3), санітарні вузли (площа S4), приміщення для зберігання продуктів (площа S5) та приміщення ДЕС.
Висота приміщень однакова і становить h метрів.
Кількість людей в найбільшій зміні на об’єкті становить N1 осіб.
В сховищі використовуються фільтровентиляційні комплекси ФВК-1 кількістю комплектів – n1 та електричні ручні вентилятори ЕРВ-72-2 – кількістю комплектів – n2.
Об’єкт знаходиться в n3 кліматичній зоні.
Кількість осіб на пункті управління N2.
Початкові відомості відповідно варіанту дивись у додатку Д.

Довідкові дані:
Нормативна площа підлоги сховища:
Sдв = 0,5 м2 на одну людину при двоярусному розміщенні ліжок;
Sтр = 0,4 м2 на одну людину при триярусному розміщенні ліжок.
Внутрішній об’єм приміщень не менше – Vл = 1,5 м3/людину.
Розміщення ліжок:
при висоті сховища від 2,15 до 2,9 м встановлюються двоярусні ліжка;
при висоті від 2,9 до 3,5 м триярусні ліжка.
Норми зовнішнього повітря, що подається в захисну споруду за 1 годину:
За «Режимом І»:
8 м3/людину (перша кліматична зона, температура повітря до 20 °С);
10 м3/людину (друга кліматична зона, температура повітря до 20-25 °С);
11 м3/людину (третя кліматична зона, температура повітря до 25-30 °С);
13 м3/людину (четверта кліматична зона, температура повітря більше 30 °С);
За «Режимом ІІ»:
2 м3/людину;
5 м3/людину, що працюють на пункті управління.
Продуктивність фільтровентиляційного обладнання:
ФВК-І в «Режимі І» - 1200м3/год., в «Режимі ІІ» - 300 м3/год;
ЕРВ-72-2 працює лише в «Режимі ІІ» - 900-1300 м3/год.
Порядок розв’язування завдання № 4

Визначити загальну площу основних приміщень, м2:

13 EMBED Equation.3 1415 (4.1)

Визначити загальну площу всіх приміщень у зоні герметизації, м2:

13 EMBED Equation.3 1415 (4.2)

Визначити місткість сховища при відповідному розташуванні ліжок, осіб:
13 EMBED Equation.3 1415 (4.3)

Визначити місткість сховища за об’ємом всіх приміщень в зоні герметизації, осіб:
13 EMBED Equation.3 1415 (4.4)
За фактичну місткість (розрахункову кількість міст) прийняти менше значення із MS та MV. Зробити висновок про можливість укриття в існуючому сховищі найбільшої зміни на об’єкті та необхідність модернізації сховища.
Оцінити кількість повітря Q, що подається у сховище:
Режим І
13 EMBED Equation.3 1415 (4.5)
Режим ІІ
13 EMBED Equation.3 1415 (4.6)

Визначити потрібну кількість повітря Qпотр, що подається в приміщення в обох режимах для фактичної місткості сховища та відповідної кліматичної зони.
Зробити висновок про необхідність встановлення додаткового вентиляційного обладнання.

Додаток Б1
Номер аварійної ситуації і назва хімічної речовини в залежності від варіанту
для практичної роботи №1

Номер
аварійної
ситуації
Варіант
Речовина
Варіант
Речовина
Варіант
Речовина
Варіант
Речовина
Варіант
Речовина
Варіант
Речовина

1
1
хлор
11
аміак
21
сірко-водень
31
соляна
кислота
41
сірчаний
ангідрід
51
фтор

2
2
аміак
12
хлор
22
сірко-водень
32
сірчаний
ангідрід
42
формаль-дегід
52
водень
ціанистий

3
3
хлор
13
соляна
кислота
23
аміак
33
фтор
43
сірко-водень
53
сірчаний
ангідрід

4
4
аміак
14
хлор
24
соляна
кислота
34
формаль-дегід
44
водень
ціанистий
54
сірко-водень

5
5
соляна
кислота
15
фтор
25
аміак
35
сірчаний
ангідрід
45
сірко-водень
55
формаль-дегід

6
6
хлор
16
сірчаний
ангідрід
26
соляна
кислота
36
фтор
46
аміак
56
сірко-водень

7
7
сірко-водень
17
фтор
27
аміак
37
сірчаний
ангідрід
47
соляна
кислота
57
водень
ціанистий

8
8
сірчаний
ангідрід
18
соляна
кислота
28
фтор
38
аміак
48
водень
ціанистий
58
хлор

9
9
аміак
19
сірчаний
ангідрід
29
хлор
39
формаль-дегід
49
соляна
кислота
59
фтор

10
10
аміак
20
водень
ціаністий
30
соляна
кислота
40
фтор
50
формаль-дегід
60
сірчаний
ангідрід

Додаток Б2


Додаток В1


Додаток В2

Додаток В3
Початкові відомості для практичного завдання №2

Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N1
7000
9500
6400
5200
8000
7300
8400
9100
5500
6800

N2
2200
3000
1800
1300
2500
2200
2500
2600
1700
2000

N3
300
400
200
100
300
200
300
100
100
200

N4
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N5
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N6
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N7
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N8
500
1000
400
400
1000
400
600
500
600
600

N9
200
300
400
500
200
300
400
500
200
300

N10
50
50
100
50
50
50
100
100
50
100

N11
100
200
200
400
100
200
200
300
100
100

N12
50
50
100
50
50
50
100
100
50
100

1
40
220
360
50
140
280
45
130
35
50

2
55
210
340
70
140
260
50
135
65
55

3
50
180
355
125
155
170
45
180
45
100

4
60
170
340
140
170
180
60
175
55
95

5
80
190
270
60
80
280
130
110
110
45

6
85
195
260
65
80
260
125
115
125
45

7
60
90
345
200
165
90
70
210
50
160

8
100
200
270
75
75
270
145
120
135
70

9
95
160
275
135
70
150
150
185
140
95

10
90
110
265
205
70
90
130
240
130
165

11
95
105
265
205
75
95
140
235
130
160

12
120
205
180
80
210
290
200
120
205
75

13
140
145
190
150
235
155
210
180
200
105

14
145
150
200
145
240
155
220
175
200
105

15
150
100
205
210
230
100
215
230
160
180

T
7.00
8.00
10.00
11.00
6.45
13.45
16.30
21.50
15.00
14.30

A
58
140
248
112
235
112
85
207
114
68

B
64
158
250
102
240
120
100
198
118
92

C
75
145
237
127
214
118
94
176
120
74

D
92
160
242
115
190
144
118
201
98
80

E
60
164
238
128
165
151
124
216
134
82

F
94
172
229
103
180
119
127
194
140
98

G
100
158
222
108
195
138
119
184
120
102

H
95
160
216
137
164
142
141
155
138
59

I
80
190
220
130
230
161
126
163
118
64

J
75
184
218
121
207
172
140
179
94
100

K
82
170
224
140
241
153
142
202
102
92

L
64
191
207
138
174
142
164
170
106
78

M
78
200
249
119
192
174
120
210
142
65

N
84
171
240
107
202
190
137
182
118
81

Чугуївка
64
152
210
114
238
184
153
174
95
85

Молочаївка
72
186
204
142
194
142
109
192
84
92

Хазарове
85
173
208
138
182
132
171
203
110
98

Нечуївка
90
153
244
150
207
150
138
190
114
59

Грибове
92
169
232
104
210
157
122
221
125
64

Миронівна
72
170
238
123
228
163
133
171
116
72

Дубівка
54
194
216
142
207
140
102
160
110
85

Лузанівка
62
172
220
128
200
127
130
170
97
85

Кашино
82
164
237
148
180
164
117
184
134
60

Маслово
79
182
219
150
209
158
130
203
115
65

Піщане
100
151
244
128
234
180
141
200
132
72

Микитівка
160
200
250
165
240
190
155
230
145
90

Варіант

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N1
7100
9400
6500
5500
6800
5500
8300
9200
9500
7300

N2
2300
2900
1900
1700
2000
1700
2400
2700
3000
2200

N3
400
300
300
100
200
100
300
200
400
200

N4
350
400
300
250
300
250
400
500
400
400

N5
350
400
300
250
300
250
300
500
400
400

N6
350
400
300
250
300
250
400
500
400
400

N7
350
400
300
250
300
250
400
500
400
400

N8
500
1000
400
600
600
600
600
500
1000
400

N9
200
300
400
200
300
200
400
500
300
300

N10
50
50
100
50
100
50
100
100
50
50

N11
100
200
200
100
100
100
200
300
200
200

N12
50
50
100
50
100
50
100
100
50
50

1
280
50
350
50
135
220
55
125
40
40

2
260
70
340
70
140
210
50
135
65
55

3
170
125
355
125
155
180
45
180
45
50

4
180
140
340
140
170
170
60
175
55
60

5
280
60
270
60
80
190
130
110
110
80

6
260
65
260
65
80
195
125
115
125
85

7
90
200
345
200
165
90
70
210
50
60

8
270
75
270
75
75
200
145
120
135
100

9
150
135
275
135
70
160
150
185
140
95

10
90
205
265
205
70
110
130
240
130
90

11
95
205
265
205
75
105
140
235
130
95

12
290
80
180
80
210
205
200
120
205
120

13
155
150
190
150
235
145
210
180
200
140

14
155
145
200
145
240
150
220
175
200
145

15
100
210
205
210
230
100
215
230
160
150

T
12.00
13.00
8.00
14.00
9.45
17.40
19.20
18.50
4.00
16.30

A
114
140
248
112
235
112
85
207
114
58

B
118
158
250
102
240
120
100
198
118
64

C
120
145
237
127
214
118
94
176
120
75

D
98
160
242
115
190
144
118
201
98
92

E
134
164
238
128
165
151
124
216
134
60

F
140
172
229
103
180
119
127
194
140
94

G
120
158
222
108
195
138
119
184
120
100

H
138
160
216
137
164
142
141
155
138
95

I
118
190
220
130
230
161
126
163
118
80

J
94
184
218
121
207
172
140
179
94
75

K
102
170
224
140
241
153
142
202
102
82

L
106
191
207
138
174
142
164
170
106
64

M
142
200
249
119
192
174
120
210
142
78

N
118
171
240
107
202
190
137
182
118
84

Чугуївка
95
152
210
114
238
184
153
174
95
64

Молочаївка
84
186
204
142
194
142
109
192
84
72

Хазарове
110
173
208
138
182
132
171
203
110
85

Нечуївка
114
153
244
150
207
150
138
190
114
90

Грибове
125
169
232
104
210
157
122
221
125
92

Миронівна
116
170
238
123
228
163
133
171
116
72

Дубівка
110
194
216
142
207
140
102
160
110
54

Лузанівка
97
172
220
128
200
127
130
170
97
62

Кашино
134
164
237
148
180
164
117
184
134
82

Маслово
115
182
219
150
209
158
130
203
115
79

Піщане
132
151
244
128
234
180
141
200
132
100

Микитівка
140
190
260
160
250
185
170
210
145
115

Варіант

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N1
8400
6800
6200
5000
7000
7100
8400
9300
9500
6800

N2
2500
2000
1600
1100
2200
2000
2500
2800
3000
2000

N3
300
200
200
100
300
200
300
200
400
200

N4
400
300
300
200
350
400
400
600
400
300

N5
400
300
200
100
350
300
400
500
400
300

N6
400
300
200
100
350
300
400
500
400
300

N7
400
300
300
200
350
400
400
500
400
300

N8
600
600
400
400
500
400
600
500
1000
600

N9
400
300
400
500
200
300
400
500
300
300

N10
100
100
100
50
50
50
100
100
50
100

N11
200
100
200
400
100
200
200
300
200
100

N12
100
100
100
50
50
50
100
100
50
100

1
35
215
355
50
140
270
40
130
45
280

2
65
205
345
70
140
260
55
135
55
260

3
45
180
355
125
155
170
50
180
50
170

4
55
170
340
140
170
180
60
175
55
180

5
110
190
270
60
80
280
80
110
110
280

6
125
195
260
65
80
260
85
115
125
260

7
50
90
345
200
165
90
60
210
50
90

8
135
200
270
75
75
270
100
120
135
270

9
140
160
275
135
70
150
95
185
140
150

10
130
110
265
205
70
90
90
240
130
90

11
130
105
265
205
75
95
95
235
130
95

12
205
205
180
80
210
290
120
120
205
290

13
200
145
190
150
235
155
140
180
200
155

14
200
150
200
145
240
155
145
175
200
155

15
160
100
205
210
230
100
150
230
160
100

T
3.00
6.00
12.00
13.00
2.45
20.45
17.30
16.50
18.00
4.30

A
112
140
250
114
237
112
85
60
116
70

B
120
158
250
102
240
120
100
64
118
92

C
118
145
237
127
214
118
94
75
120
74

D
144
160
242
115
190
144
118
92
98
80

E
151
164
238
128
165
151
124
60
134
82

F
119
172
229
103
180
119
127
94
140
98

G
138
158
222
108
195
138
119
100
120
102

H
142
160
216
137
164
142
141
95
138
59

I
161
190
220
130
230
161
126
80
118
64

J
172
184
218
121
207
172
140
75
94
100

K
153
170
224
140
241
153
142
82
102
92

L
142
191
207
138
174
142
164
64
106
78

M
174
200
249
119
192
174
120
78
142
65

N
190
171
240
107
202
190
137
84
118
81

Чугуївка
184
152
210
114
238
184
153
64
95
85

Молочаївка
142
186
204
142
194
142
109
72
84
92

Хазарове
132
173
208
138
182
132
171
85
110
98

Нечуївка
150
153
244
150
207
150
138
90
114
59

Грибове
157
169
232
104
210
157
122
92
125
64

Миронівна
163
170
238
123
228
163
133
72
116
72

Дубівка
140
194
216
142
207
140
102
54
110
85

Лузанівка
127
172
220
128
200
127
130
62
97
85

Кашино
164
164
237
148
180
164
117
82
134
60

Маслово
158
182
219
150
209
158
130
79
115
65

Піщане
180
151
244
128
234
180
141
100
132
72

Микитівка
190
210
260
175
245
195
165
120
145
95

Варіант

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N1
7000
9500
6400
5200
8000
7300
8400
9100
5500
6800

N2
2200
3000
1800
1300
2500
2200
2500
2600
1700
2000

N3
300
400
200
100
300
200
300
100
100
200

N4
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N5
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N6
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N7
350
400
300
200
300
400
400
500
250
300

N8
500
1000
400
400
1000
400
600
500
600
600

N9
200
300
400
500
200
300
400
500
200
300

N10
50
50
100
50
50
50
100
100
50
100

N11
100
200
200
400
100
200
200
300
100
100

N12
50
50
100
50
50
50
100
100
50
100

1
40
220
360
50
140
280
45
130
35
50

2
55
210
340
70
140
260
50
135
65
55

3
50
180
355
125
155
170
45
180
45
100

4
60
170
340
140
170
180
60
175
55
95

5
80
190
270
60
80
280
130
110
110
45

6
85
195
260
65
80
260
125
115
125
45

7
60
90
345
200
165
90
70
210
50
160

8
100
200
270
75
75
270
145
120
135
70

9
95
160
275
135
70
150
150
185
140
95

10
90
110
265
205
70
90
130
240
130
165

11
95
105
265
205
75
95
140
235
130
160

12
120
205
180
80
210
290
200
120
205
75

13
140
145
190
150
235
155
210
180
200
105

14
145
150
200
145
240
155
220
175
200
105

15
150
100
205
210
230
100
215
230
160
180

T
7.00
8.00
10.00
11.00
6.45
13.45
16.30
21.50
15.00
14.30

A
58
140
248
112
235
112
85
207
114
68

B
64
158
250
102
240
120
100
198
118
92

C
75
145
237
127
214
118
94
176
120
74

D
92
160
242
115
190
144
118
201
98
80

E
60
164
238
128
165
151
124
216
134
82

F
94
172
229
103
180
119
127
194
140
98

G
100
158
222
108
195
138
119
184
120
102

H
95
160
216
137
164
142
141
155
138
59

I
80
190
220
130
230
161
126
163
118
64

J
75
184
218
121
207
172
140
179
94
100

K
82
170
224
140
241
153
142
202
102
92

L
64
191
207
138
174
142
164
170
106
78

M
78
200
249
119
192
174
120
210
142
65

N
84
171
240
107
202
190
137
182
118
81

Чугуївка
64
152
210
114
238
184
153
174
95
85

Молочаївка
72
186
204
142
194
142
109
192
84
92

Хазарове
85
173
208
138
182
132
171
203
110
98

Нечуївка
90
153
244
150
207
150
138
190
114
59

Грибове
92
169
232
104
210
157
122
221
125
64

Миронівна
72
170
238
123
228
163
133
171
116
72

Дубівка
54
194
216
142
207
140
102
160
110
85

Лузанівка
62
172
220
128
200
127
130
170
97
85

Кашино
82
164
237
148
180
164
117
184
134
60

Маслово
79
182
219
150
209
158
130
203
115
65

Піщане
100
151
244
128
234
180
141
200
132
72

Микитівка
160
200
250
165
240
190
155
230
145
90

Варіант
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

N1
7100
9400
6500
5500
6800
5500
8300
9200
9500
7300

N2
2300
2900
1900
1700
2000
1700
2400
2700
3000
2200

N3
400
300
300
100
200
100
300
200
400
200

N4
350
400
300
250
300
250
400
500
400
400

N5
350
400
300
250
300
250
300
500
400
400

N6
350
400
300
250
300
250
400
500
400
400

N7
350
400
300
250
300
250
400
500
400
400

N8
500
1000
400
600
600
600
600
500
1000
400

N9
200
300
400
200
300
200
400
500
300
300

N10
50
50
100
50
100
50
100
100
50
50

N11
100
200
200
100
100
100
200
300
200
200

N12
50
50
100
50
100
50
100
100
50
50

1
280
50
350
50
135
220
55
125
40
40

2
260
70
340
70
140
210
50
135
65
55

3
170
125
355
125
155
180
45
180
45
50

4
180
140
340
140
170
170
60
175
55
60

5
280
60
270
60
80
190
130
110
110
80

6
260
65
260
65
80
195
125
115
125
85

7
90
200
345
200
165
90
70
210
50
60

8
270
75
270
75
75
200
145
120
135
100

9
150
135
275
135
70
160
150
185
140
95

10
90
205
265
205
70
110
130
240
130
90

11
95
205
265
205
75
105
140
235
130
95

12
290
80
180
80
210
205
200
120
205
120

13
155
150
190
150
235
145
210
180
200
140

14
155
145
200
145
240
150
220
175
200
145

15
100
210
205
210
230
100
215
230
160
150

T
12.00
13.00
8.00
14.00
9.45
17.40
19.20
18.50
4.00
16.30

A
114
140
248
112
235
112
85
207
114
58

B
118
158
250
102
240
120
100
198
118
64

C
120
145
237
127
214
118
94
176
120
75

D
98
160
242
115
190
144
118
201
98
92

E
134
164
238
128
165
151
124
216
134
60

F
140
172
229
103
180
119
127
194
140
94

G
120
158
222
108
195
138
119
184
120
100

H
138
160
216
137
164
142
141
155
138
95

I
118
190
220
130
230
161
126
163
118
80

J
94
184
218
121
207
172
140
179
94
75

K
102
170
224
140
241
153
142
202
102
82

L
106
191
207
138
174
142
164
170
106
64

M
142
200
249
119
192
174
120
210
142
78

N
118
171
240
107
202
190
137
182
118
84

Чугуївка
95
152
210
114
238
184
153
174
95
64

Молочаївка
84
186
204
142
194
142
109
192
84
72

Хазарове
110
173
208
138
182
132
171
203
110
85

Нечуївка
114
153
244
150
207
150
138
190
114
90

Грибове
125
169
232
104
210
157
122
221
125
92

Миронівна
116
170
238
123
228
163
133
171
116
72

Дубівка
110
194
216
142
207
140
102
160
110
54

Лузанівка
97
172
220
128
200
127
130
170
97
62

Кашино
134
164
237
148
180
164
117
184
134
82

Маслово
115
182
219
150
209
158
130
203
115
79

Піщане
132
151
244
128
234
180
141
200
132
100

Микитівка
140
190
260
160
250
185
170
210
145
115

Варіант
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

N1
8400
6800
6200
5000
7000
7100
8400
9300
9500
6800

N2
2500
2000
1600
1100
2200
2000
2500
2800
3000
2000

N3
300
200
200
100
300
200
300
200
400
200

N4
400
300
300
200
350
400
400
600
400
300

N5
400
300
200
100
350
300
400
500
400
300

N6
400
300
200
100
350
300
400
500
400
300

N7
400
300
300
200
350
400
400
500
400
300

N8
600
600
400
400
500
400
600
500
1000
600

N9
400
300
400
500
200
300
400
500
300
300

N10
100
100
100
50
50
50
100
100
50
100

N11
200
100
200
400
100
200
200
300
200
100

N12
100
100
100
50
50
50
100
100
50
100

1
35
215
355
50
140
270
40
130
45
280

2
65
205
345
70
140
260
55
135
55
260

3
45
180
355
125
155
170
50
180
50
170

4
55
170
340
140
170
180
60
175
55
180

5
110
190
270
60
80
280
80
110
110
280

6
125
195
260
65
80
260
85
115
125
260

7
50
90
345
200
165
90
60
210
50
90

8
135
200
270
75
75
270
100
120
135
270

9
140
160
275
135
70
150
95
185
140
150

10
130
110
265
205
70
90
90
240
130
90

11
130
105
265
205
75
95
95
235
130
95

12
205
205
180
80
210
290
120
120
205
290

13
200
145
190
150
235
155
140
180
200
155

14
200
150
200
145
240
155
145
175
200
155

15
160
100
205
210
230
100
150
230
160
100

T
3.00
6.00
12.00
13.00
2.45
20.45
17.30
16.50
18.00
4.30

A
112
140
250
114
237
112
85
60
116
70

B
120
158
250
102
240
120
100
64
118
92

C
118
145
237
127
214
118
94
75
120
74

D
144
160
242
115
190
144
118
92
98
80

E
151
164
238
128
165
151
124
60
134
82

F
119
172
229
103
180
119
127
94
140
98

G
138
158
222
108
195
138
119
100
120
102

H
142
160
216
137
164
142
141
95
138
59

I
161
190
220
130
230
161
126
80
118
64

J
172
184
218
121
207
172
140
75
94
100

K
153
170
224
140
241
153
142
82
102
92

L
142
191
207
138
174
142
164
64
106
78

M
174
200
249
119
192
174
120
78
142
65

N
190
171
240
107
202
190
137
84
118
81

Чугуївка
184
152
210
114
238
184
153
64
95
85

Молочаївка
142
186
204
142
194
142
109
72
84
92

Хазарове
132
173
208
138
182
132
171
85
110
98

Нечуївка
150
153
244
150
207
150
138
90
114
59

Грибове
157
169
232
104
210
157
122
92
125
64

Миронівна
163
170
238
123
228
163
133
72
116
72

Дубівка
140
194
216
142
207
140
102
54
110
85

Лузанівка
127
172
220
128
200
127
130
62
97
85

Кашино
164
164
237
148
180
164
117
82
134
60

Маслово
158
182
219
150
209
158
130
79
115
65

Піщане
180
151
244
128
234
180
141
100
132
72

Микитівка
190
210
260
175
245
195
165
120
145
95Додаток Г
Початкові відомості для практичного завдання №3


Варіанти


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М, т
180
260
220
330
450
530
180
350
320
50

L, м
100
450
200
250
300
280
380
240
310
55

N, тис.
5
3
7
2
3,5
4
2,8
6,5
5,4
3,7

Вид
зберігання
палива
одиночне
групове
одиночне
одиночне
групове
одиночне
групове
одиночне
групове
групове

Об’єкт
1
2
3
4
5
6
7
3
5
2


Варіанти


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

М, т
420
140
400
220
160
80
540
460
350
170

L, м
300
150
500
450
120
70
500
200
190
150

N, тис.
2
5
8
4
3
1
2
4
3
4,5

Вид
зберігання
палива
одиночне
групове
одиночне
одиночне
групове
одиночне
групове
одиночне
групове
групове

Об’єкт
2
3
2
6
4
3
5
4
6
3


Варіанти


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

М, т
95
160
300
100
60
480
230
175
152
110

L, м
110
150
140
150
80
190
220
120
230
270

N, тис.
3
2
4
6
2
3
4,6
5
7
3

Вид
зберігання
палива
одиночне
групове
одиночне
одиночне
групове
одиночне
групове
одиночне
групове
групове

Об’єкт
3
1
4
2
3
4
2
2
4
1

Початкові відомості для практичного завдання №3 (Продовження)


Варіанти


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

М, т
340
560
620
240
90
182
286
250
320
420

L, м
150
350
280
220
140
160
260
290
210
255

N, тис.
5,8
3,6
4,8
6,2
4,6
5,2
4
5,8
5
3,2

Вид
зберігання
палива
одиночне
групове
одиночне
одиночне
групове
одиночне
одиночне
одиночне
групове
одиночне

Об’єкт
4
2
2
4
1
3
1
4
2
3


Варіанти


41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

М, т
160
240
380
300
200
240
400
640
580
480

L, м
170
265
435
375
245
345
365
380
310
270

N, тис.
1,2
1,5
1,8
1,4
1,3
1,6
2,4
4,2
3,6
4,8

Вид
зберігання
палива
одиночне
групове
одиночне
одиночне
групове
одиночне
групове
одиночне
групове
групове

Об’єкт
6
7
3
5
2
1
2
3
4
5


Варіанти


51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

М, т
520
420
120
360
480
180
170
40
30
110

L, м
240
290
440
255
279
320
530
75
140
270

N, тис.
2,3
2,2
2,4
2,6
3,4
4,3
5,6
5,9
7,1
6,2

Вид
зберігання
палива
одиночне
групове
одиночне
одиночне
групове
одиночне
одиночне
одиночне
групове
одиночне

Об’єкт
4
5
6
7
3
4
2
2
4
1


Додаток Д
Початкові відомості для практичного завдання №4


Варіанти1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S1
500
280
420
350
320
480
400
310
375
405

S2
8
10
12
14
9
10
12
8
11
12

S3
15
18
12
8
10
14
16
15
12
8

S4
55
60
65
75
58
45
50
62
70
68

S5
14
12
10
11
13
15
14
16
15
10

h
2.4
2.5
3.0
3.2
2.8
2.7
3.3
2.4
3.4
2.8

N1
900
600
750
650
710
1100
1000
950
650
1200

n1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2

n2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

n3
I
II
III
IV
I
II
III
IV
II
III

N2
5
6
7
8
5
6
7
8
6
7


Варіанти11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S1
400
380
520
450
220
380
500
410
275
305

S2
7
12
14
16
10
12
14
15
16
18

S3
13
16
10
9
14
16
14
12
15
7

S4
60
55
75
65
48
55
60
52
60
58

S5
10
11
13
14
10
16
16
14
18
14

h
2.7
3.3
2.4
3.4
2.7
2.5
2.1
2.6
3.2
2.2

N1
800
900
650
750
610
900
700
650
550
1000

n1
2
1
1
3
3
2
2
1
2
3

n2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

n3

IIІ
I

IV
III
II
I
III
II

N2
6
5
8
7
6
5
8
7
7
6

Початкові відомості для практичного завдання №4 (Продовження)


Варіанти21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S1
700
400
500
550
450
610
360
600
390
620

S2
7
9
13
11
8
14
10
6
12
17

S3
16
14
12
15
7
12
10
15
10
7

S4
55
60
65
75
58
45
50
62
70
68

S5
16
15
10
11
13
12
13
14
10
16

h
2.1
2.3
3.3
3.1
2.4
2.4
3.9
2.0
1.9
2.15

N1
600
700
650
550
630
950
1200
900
730
1100

n1
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3

n2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

n3
III
IV
V
I
II
II
III
V
IV
I

N2
5
5
6
7
8
6
5
8
7
8


Варіанти31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

S1
650
240
320
430
280
375
415
545
235
465

S2
9
14
10
12
7
6
13
8
12
11

S3
13
16
10
7
6
14
12
15
10
8

S4
25
20
65
75
58
45
53
43
48
64

S5
14
12
10
11
13
15
14
16
15
10

h
2.2
2.3
3.1
3.4
2.1
2.2
3.2
2.7
3.1
2.1

N1
1200
900
730
1100
780
610
900
700
650
1300

n1
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2

n2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1

n3
II
III
V
IV
I
III
IV
V
I
II

N2
8
5
6
7
8
6
5
8
7
6

Початкові відомості для практичного завдання №4 (Продовження)


Варіанти41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

S1
365
254
237
269
346
462
537
468
524
420

S2
10
12
8
11
12
8
10
12
14
9

S3
12
8
10
14
16
13
14
17
11
7

S4
75
58
45
50
58
44
52
67
39
45

S5
12
11
13
9
10
14
18
12
7
8

h
2.0
2.1
3.2
3.4
2.8
2.8
3.1
2.6
3.0
2.0

N1
1000
680
850
740
770
1200
1300
850
550
400

n1
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2

n2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2

n3
II
V
ІV

I
IIІ
IV
IV
I
II

N2
5
7
6
6
5
8
7
6
7
8


Варіанти51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

S1
326
652
425
624
364
434
486
424
368
475

S2
6
9
10
12
13
7
5
6
12
14

S3
11
18
10
7
9
10
8
9
12
13

S4
45
56
61
70
50
48
42
52
60
43

S5
10
9
7
12
14
17
10
12
16
11

h
2.3
2.4
2.1
3.4
2.9
3.4
3.5
2.4
3.3
2.7

N1
970
550
700
450
410
500
680
850
750
1400

n1
2
1
3
2
2
3
1
2
3
2

n2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2

n3
I
II
III
IV
I
III
II
IV
I
III

N2
7
6
7
8
7
5
8
6
7
8


13PAGE 15

13PAGE 15


13PAGE \* MERGEFORMAT14915

13PAGE 15


13PAGE \* MERGEFORMAT146915
13PAGE 15

Час вводу
відповідної зміни
формувань на
відповідну
ділянку
території
підприємства
Наприклад:
1 доба
17 год. 12 хв.

Час, через який можливо
введення відповідної
зміни формувань на
відповідну ділянку території
підприємства після вибуху
табл. 9.
Наприклад:
7,7 год. = 7 год. 42 хв.


Час вибуху-Т
Наприклад:
1 доба
9 год. 30хв.

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

54м. Калуж

м. Велич

м. Баргузін

Семенівка

Сороки

Долина

Піщане

Високе

Червоне

Глобино

Суневе

Санаторій

1

2

3

4

5

6

Пн

З

Пд

С

КАРТА №1

5 км

КАРТА №3

10кмRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 14821175
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 6

Добавить комментарий