PiNM_Emtikh_s_1201_r2015


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
2.8 Курс бойынша емтихан сұрақтары . 1. Мәшинелер мен конструкциялар элементтерін ің сенімділігі нің негізгі қағидалары және негізгі көрсеткіштері . 2. М ә шин е бөлшектерінің жеке топтарының сенімділігін е қойылатын талаптар. 3. Мәшинелер мен конструкциялар элементтерін ің жалпыланған берікті к, қатаңдық және орнықтылық шарттары . 4. Конструкция элементтерін б еріктікке , қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу түрлері: тексеру есебі және жобалау есебі. 5. Жүйелердің беріктігін тексеру есебінің ерекшеліктері. Белгілі шамалар және табыл уға тиісті шамалар. Мысалдар. 6. Жүйелердің беріктігін жобалау есебінің ерекшеліктері. Белгілі шамалар және табылуға тиісті шамалар. Мысалдар. 7. Конструкциялардың беріктігі, сенімділігі және тиімділігіне ықпал ететін факторлар. 8. Механикалық әсерлер ге беріктік ке есептеу тәсілдері . Беріктік шарты. 9. Иілу кезіндегі сырықтың серпімді өсінің дифференциалдық теңдеуі . 10. Сыртқы күштердің жұмысы және д еформацияның потенциялық энергиясы . Жүйенің толық потенциялық энергиясы. 11. Орын ауыстыруларды анықтау ға арналған Кастилиано теор емасы . 12. Жұмыстардың өзара теңдігі жайындағы теорема (Бетти теоремасы) . 13. Орын ауыстырулардың өзара теңдігі жайындағы теорема (Максвелл теоремасы) . 14. Орын ауыстыруларды анықтаудың Мор тәсілі . 15. Цилиндр тәрізді оралған серіппенің негізгі сипаттамасы. Серіппенің қа таңдығы. 16. Эпюрлерді «көбейту». А.К. Верещагин әдісі . 17. Нүктедегі кернеулі күй . Кернеулі күй тензорының инварианттары. 18. Бас кернеулер, бас өстер және бас жазықтықтар. 19. Жалпыланған Гук заңы. Көлемдік деформация. 20. Кернеулі күй түрлері. Сызықтық, жазық және көлем ді кернеулі күйлер. 21. Күрделі кернеулі жағдайында беріктікке есептеу тәсілдері . Беріктік (пластикалық) теориялары ның негіздері. 22. Эквивалентті кернеулі күй . Эквивалент кернеу. Жалпыланған қауіпсіздік еселігі. 23. Қауіпсіздік еселігін шамасын анықтау жолдары. Нор маланған қауіпсіздік еселігі. 24. Үшінші ( Треск - Сен - Вена н ) беріктік теориясы негізінде эквивалент кернеу . 25. Төртінші ( Хубер - Мизес ) беріктік теориясы негізінде эквивалент кернеу . 26. Күрделі қарсыласу түрлері . Қиғаш иілу кезіндегі сырықтың көлденең қимасындағы керн еулер. Беріктік шарты . 27. Орталықтан тыс созылу мен сығылу кезіндегі сырықтың көлденең қимасындағы кернеулер. Беріктік шарты . 28. Иіліп бұралу . Дөңгелек көлденең қималы сырықтар жүйесі үшін үшінші ( Треск - Сен - Вена н) беріктік теориясы негізінде беріктік шарты. 29. Иі ліп бұралу . Дөңгелек көлденең қималы сырықтар жүйесі үшін төртінші (Хубер - Мизес) беріктік теориясы негізінде беріктік шарты. 30. Қауіпсіз кернеулер және олардың шамасын анықтау жолдары. 31. Статикалық түрде анықталмайтын сырықтар жүйелер дің сипаттамалары, оларды топтау және талдау . 32. Күштер тәсілі. Негізгі жүйе. Эквивалентті жүйе. Күштер тәсілінің негізгі теңдеулер жүйесі. 33. Жүйелердің, ішкі және сыртқы күштердің симметриялық, қиғаш симметриялық қасиеттерін с татикалық түрде анықталмайтын жүйелер д і есептеуде пай далану. 34. С татикалық, динамикалық ( дүркінді және импульстік ) әсерлер дің конструкциялардың беріктігіне ықпалы . 35. Созылу , сығылу диаграмма ларын ықшамдау және сол тұрғыдан материалдарды топтау. Пластикалық және морт материалдар. 36. Дүркінді кернеулер әсерінен матер иалдардың қажу құбылысы . Қажуға сынау тәртібі 37. Қажу диаграммасы және қажу шегі. Негізгі дүркіндер саны (Сынау базасы) . 38. Шектеулі дүркіндер жағдайындағы қажу шегі. 39. Дүркінді кернеулер әсерінен і шкі және сыртқы ақаулардың шорлануы және оның қажу шегіне ықпалы. 40. Материалдың қ ажу ы барысында конструкцияның істен шығу кезеңдері. 41. Дүркінді кернеулердің сипаттамалары. Дүркінді кернеулердің ең үлкен, ең кіші және орта шама лары және о лард ың беріктікке ықпалы. 42. Дүркінді кернеулердің амплитудасы мен жиілігінің қажуға бері ктікке ықпалы . 43. Дүркінді кернеулердің асимметрия еселігі нің қажуға беріктікке ықпалы . 44. Симметриялы дүркіндер жағдайындағы беріктікке есептеу. 45. Асимметриялы дүркіндер, межелік қажу диаграммалары. 46. Межелік қ ажу диаграммасын ықшамдау дың Павлов әдісі. Келтірілген амплитуда. Беріктік шарты. 47. Межелік қ ажу диаграммасын ықшамдау дың В.И. Феодосьев әдісі . Келтірілген амплитуда. Беріктік шарты. 48. Межелік қ ажу диаграммасын ықшамдау дың Серенсен - Кин а сошвили әдісі. Келтірілген амплитуда. Беріктік шарты. 49. Бейсимметриялы дүркіндер жағдайындағы беріктікке есептеу. Келтірілген амплитуда ұғымы. 50. Қажу шегіне ықпал ететін факторлар. Кернеу шоғырлануы, деталь бетінің тегістігі, детальдің өлшемдері, технологиялық өңдеу әдістері. 51. Кернеу шоғырлануының теориялық еселігі және оны анықтау жолдар ы . 52. Кернеу шоғырландырғыштардың түрлері және оларға сәйкес кернеу шоғырлануының еселігін анықтау. 53. Материалдардың кернеу шоғырлануына сезімталдығы. 54. Кернеу шоғырлануының әсерлік еселігі және оны есептеу жолы. 55. Деталь өлшемдерінің қажу шегіне ықпалы және оны ес ептеу жолы. 56. Деталь бетінің тегістік дәрежесінің қажу шегіне ықпалы және оны есептеу жолы. 57. Коррозияның қажу шегіне ықпалы және оны есептеу жолы. Детальдарды коррозиядан қорғау жолдары. 58. Конструкциялық материалдар ды жылумен және басқа технологиялық өңдеудің қажу шегіне ықпалы . 59. Қажу шегіне ықпал ететін факторлардың қорытынды әсері еселігін анықтау. 60. Синфазды күрделі дүркіндер дүркіндер жағдайында қажуға беріктікке қауіпсіздік еселігін анықтау. Гаф және Поллард болжамы.

Приложенные файлы

  • pdf 14832339
    Размер файла: 126 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий