Завдання з конституційних основ розвитку законодавства

Шановні студенти, роботи необхідно здати за 2 тижні до початку сесі ї одним повідомленням де обов’ язково зазначити свої вихідні дані (прізвище, групу, курс, форму навчання) Бажаю всім успіхів!!! Орієнтовний перелік тем для написання рефератів 1. Поняття і основні властивості Конституції як Основ ного закону держави. 2. Сутність, предмет і с труктура Конституції України. 3. Характерист ика національного законодавства як системи юридичних норм і системати ки нормативно-правових актів. 4. Співвіднош ення системи права і системи законодавства. 5. Структура системи за конодавства та її види. 6. Верховенства права т а верховенство закону. 7. Правова політика дер жави. 8. Конституція України ‒ юридична основа розвитку законодавства. 9. Поняття і функції пра вової охорони Конституції України. 10. Конституційний конт роль і нагляд. 11. Види конституційног о контролю. 12. Поняття, джерела та с труктура дії міжнародного права. 13. Національне і міжнар одне право як взаємопов'язані системи права. 14. Закони та підзаконні нормативно-правові акти в системі законо давства України. Конституція України ‒ Основний закон держави . 15. Верховенство права, верховенство Конституції та верховенство закону . 16. Правова політика як головна складова механізму розвитку законодавства . 17. Конституція України ‒ юридична основа розвитку законодавства . 18. Удосконалення законодавства як необхідний спосіб його розвитку . 19. Конституційно-правові основи розвитку України як демократичної, соціа льної, правової держави . 20. Конституційні засади розвитку законодавства у сфері забезпечення особ истих, соціально-економічних і культурних (гуманітарних) прав і свобод л юдини в Україні . 21. Міжнародно-правова система та національна правова система України: пит ання співвідношення . 22. Адаптація законодавства України до міжнародного права . 23. Проблема гармонізації національного законодавства з міжнародним прав ом, гармонізація законодавства України в рамках ЄС та СНД . 24. Міжнародні стандарти прав людини як орієнтири у розвитку законодавств а України . 25. Актуальні питання політичної реформи в Україні. 26. Значення законодавч ої політики в розвитку законодавства . 27. Управління законодавчим процесом як необхідна умова вдосконалення зак онодавства . 28. Законодавча техніка як фактор оптимізації та підвищення якості націон ального законодавства . 29. Концептуальні засади вдосконалення вітчизняного законодавства . Реко мендації щодо написання реферат ів Реферат та доповідь є однією з основних форм с амостійної роботи студентів і засобом контролю за засвоєнням навчальн ого і нормативного матеріалу в обсязі, встановленому програмою. Реферат та доповідь являє собою стис лий виклад змісту монографії (однієї або декількох книг), тематичної гру пи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з певної проблеми, пи тання, дискусії або концепції. Реферат чи до повідь не припускає самостійного наукового дослідж ення і не вимагає визначення позиції студента. Головне завдання при його написанні, – навчитися здійснювати добір джерел з теми, стисло виклада ти наявні в літературі судження з певної проблеми, порівнювати різні поз иції науковців. Перед написанням реферату або доповіді необхідно скласти список літератури, яка підлягає вивченню, уважно з нею ознайомитись. На підставі отриманих знань складається план реферату або доповіді . При підготовці до написання реферату чи доповіді необхідно вр аховувати положення нових законодавчих та підзаконних актів з урахува нням їх стану на час написання роботи. До реферативних робіт та доповідей ставляться такі вимоги: актуальність тематики, відповідніст ь її сучасному стану адміністративно-правової науки та перспективи її р озвитку, практичним завданням сучасної школи; вивчення та практичний ан аліз монографічної і періодичної літератури по темі; аналіз історії дос лідження проблеми і її практичного стану, а також емпіричних даних; чітк а характеристика предмету, мети і методів дослідження, опис та аналіз пр оведених автором експериментів; узагальнення результатів, обґрунтуван ня їх, висновки та практичні рекомендації. Процес написання реферат ів та готування доповідей склад ається з наступ их етапі в: І етап – вибір теми дослідження, визначення об’ єкту, предмету та м ети дослідження; збір теоретичного та практичного матеріалу, літератур и по темі, переклад іншомовних джерел, підготування бібліографії. ІІ етап – дозволяє визначити завдання дослідження на основі провед еного літературного стану проблеми, яка вивчається під кутом зору його м ети. Для проведення літературного огляду по темі дослідження доцільно скла сти план, який повинен відображати основний зміст огляду, а структура – форму його втілення . ІІІ етап – включає відпрацюван ня основного питання, яке поставлено на розгляд в роботі, викладення змі сту роботи згідно складеного плану. Всі структурні елементи плану повин ні бути взаємопов’ язані і логічно продовжувати один одного. IV етап – включає літературне офо рмлення роботи та підготовку її до захисту. Оформлення реферат ів Текст роботи пов инен бути розбірливим. Якщо робота написана на окремих листах, вони пови нні бути підшиті і пронумеровані. На першому (титульному) листі вказують найменування роботи, прізвище, ім ’ я та по батькові виконавця, номер навчальної групи. Перша сторінка ро боти – титульний аркуш – повинна бути виконана за загальним зразком. План роботи із зазначенням сторінок повинен розміщуватися на другій ст орінці. З третьої сторінки починається викладення вступу, основного змісту роб оти та висновків. З нових сторінок починається перелік використаної літератури в алфаві тному порядку і додатки. Всі сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Поля повинні бути: зверху, знизу – 2 см, справа – 1 см, зліва – 2,5 см. Використану по тексту літературу дають в підряднику, вказуючи автора (ав торів), повне найменування джерела, видавництво, рік його видання, сторін ки, з яких приводяться цитати або інший матеріал. Оптимальний обсяг робо ти 10-15 сторінок. Роботу рекомендується друкувати з використанням комп’ ю тера українською мовою (шрифт – Times New Roman, розмір – 14 кегель, інтервал – 1,5). В кінці роботи дається список використаних джерел. При цьому джерела в с писку приводяться в такій послідовності: 1) закони та інші нормативні акти; 2) монографічна, навчальна та інша література; 3) власні публікації автора. На останній сторінці роботи ставиться дата і підпис автора. Орієнтовний перелік тем для написання рефератів 30. Поняття і основні властивості Конституції як О сновного закону держави. 31. Сутність, предмет і с труктура Конституції України. 32. Характерист ика національного законодавства як системи юридичних норм і системати ки нормативно-правових актів. 33. Співвіднош ення системи права і системи законодавства. 34. Структура системи за конодавства та її види. 35. Верховенства права т а верховенство закону. 36. Правова політика дер жави . 37. Конституція України ‒ юридична основа розвитку законодавства . 38. Поняття і функції пр авової охорони Конституції України. 39. Конституційний конт роль і нагляд. 40. Види конституційног о контролю. 41. Поняття, джерела та с труктура дії міжнародного права . 42. Національне і міжнар одне право як взаємопов'язані системи права . 43. Закони та підзаконні нормативно-правові акти в системі законо давства України. Конституція України ‒ Основний закон держави . 44. Верховенство права, верховенство Конституції та верховенство закону . 45. Правова політика як головна складова механізму розвитку законодавства . 46. Конституція України ‒ юридична основа розвитку законодавства . 47. Удосконалення законодавства як необхідний спосіб його розвитку . 48. Конституційно-правові основи розвитку України як демократичної, соціа льної, правової держави . 49. Конституційні засади розвитку законодавства у сфері забезпечення особ истих, соціально-економічних і культурних (гуманітарних) прав і свобод л юдини в Україні . 50. Міжнародно-правова система та національна правова система України: пит ання співвідношення . 51. Адаптація законодавства України до міжнародного права . 52. Проблема гармонізації національного законодавства з міжнародним прав ом, гармонізація законодавства України в рамках ЄС та СНД . 53. Міжнародні стандарти прав людини як орієнтири у розвитку законодавств а України . 54. Актуальні питання політичної реформи в Україні. 55. Значення законодавч ої політики в розвитку законодавства . 56. Управління законодавчим процесом як необхідна умова вдосконалення зак онодавства . 57. Законодавча техніка як фактор оптимізації та підвищення якості націон ального законодавства . 58. Концептуальні засади вдосконалення вітчизняного законодавства .

Приложенные файлы

  • rtf 14832415
    Размер файла: 97 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий