удосконалення екологічного законодавства з мето..

Геополітичні фактори.
З географічної точки зору Україна займає вигідне становище, оскільки знаходиться у самому центрі Європи і є транзитною державою. Разом з тим природні ресурси України не можна назвати багатими. С.іід зазначити, що Україна мас багатий потенціал у виробництві будівельних матеріалів, а також у розвитку аграрного сектора та рекреаційного бізнесу тощо.
Що стосується промислового потенціалу, то тут можна спостерігати негативні тенденції, а саме: більше 57% промислового виробництва припадає на такі енергоємні галузі, як металургія, хімічна та нафтохімічна. паливна промисловість і електроенергетика.
Мікроекономічні фактори.
При прийнятті рішення про інвестування підприємства потенційний інвестор аналізує його фінансовий стан, його виробничі можливості, місце розташування, маркетингові можливості та інші фактори, які впливають на його діяльність. Найважливішим завданням держави при формуванні інвестиційної політики є розробка ряду заходів по залученню інвестицій, зокрема шляхом створення вільних економічних зон, надання інвестиційних податкових кредитів для підприємств, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки, надання державних гарантій по інвестиціям, сприяння розробці конкурентоспроможних бізнес-планів.
Питання 3 Параметри оцінки сприятливості інвестиційного клімату за
зарубіжними рейтингами
Проведення експертно-аналітичного оцінювання інвестиційного клімату країни пов'язане з виведенням інтегрального показника ризику та відповідним ранжуванням країн, визначенням їх інвестиційного рейтингу через аналіз факторів їх політичного, економічного, соціально-культурного, інституціонального середовища, ресурсів та інфраструктури. Деталізація факторів. їх компонування, методи їх кількісної та якісної оцінки залежать від цілей та конкретних завдань інформаційно- аналітичної системи.
Серед найвідоміших систем оцінок інвестиційного клімату є рейтинги Institutional Investor, Euromoney та BERl.
Рейтинг Institutional Investor - це перш за все рейтинг (оцінка) кредитоспроможності країн. Він складається за участю експертів ста провідних міжнародних банків. Такі оцінки здійснюються раз за півроку за комплексним показником, що враховує різні аспекти і параметри платіжної спроможності га інвестиційної привабливості 135 країн.
Потенційні приватні кредитори у своїх рішеннях керуються, перш за все. параметрами розвитку фінансово-кредитної системи країни реципієнта, лондонський часопис "Euromoney" пропонує такий перелік показників, які дають уявлення про політичну та економічну надійність практично будь-якої країни світу.
Ефективність економіки. Визначається з прогнозованого стану економіки країни в нинішньому та наступному роках на основі динаміки ВНП.
Рівень політичного ризику. Цей показник визначається шляхом опитування певної категорії бізнесменів певної країни.
Показник заборгованості.
Доступність банківського кредитування.
Доступність короткострокового фінансування.
Доступність довгострокового позичкового капіталу.
Ймовірність виникнення форс-мажорних обставин.
Кредитоспроможність.
Схильність до невиконання зобов'язань щодо виплати боргу або його відстрочки.
Рейтинг Euromoney базується на дослідженні трьох груп індикаторів: 1) ринкових - 40%; 2) кредитних - 20%; 3) політично-економічних, які включають політичний ризик, економічне становище та прогноз економічного розвитку - 40%..
За даними Торгової палати С1ІІА американські транснаціональні корпорації оцінюють інвестиційний клімат країни майбутнього інвестування за дванадцятьма головними критеріями:
Характеристика місцевого ринку (місткість внутрішнього ринку, відносний рівень добробуту та купівельна спроможність населення і потенціал зростання цих показників, а також економіки в цілому ).
Доступ до ринку (закони і нормативні акти країни, що надають або не обмежують доступ іноземних компаній на місцевий ринок, можливість збільшити їх прибутковість).
Робоча сила (якість і рівень заробітної плати; інвестори також звертають увагу на якість освіти країни одержувача, тому, що досвідчених працівників легше підготувати/перепідготувати і вони швидше вийдуть на максимальний рівень продуктивності).
Валютний ризик (курс місцевої валюти відносно головних валют).
Репатріація капіталу (нормативні акти, які впливають на можливість повернення капіталу та прибутків у країну походження інвестора: складається з рівня податків, обмежень на вивезення з країни твердої валюти або ускладнених процедур, пов'язаних з цими діями).
Захист інтелектуальної власності (законодавство патентування, авторських прав, торгових марок, захист торгових секретів).
Торгова політика (ставки митного тарифу, експортно-імпортні квоти, складності процесу ліцензування та одержування дозволу, процедура інвестування).
Урядове регулювання (нормотворчий клімат, стабільність та прозорість законодавства).
Ставки податків та пільги.
Політична стабільність.
Межі макроекономічної політики (економічна стабільність, найважливішим аспектом якої вважається низький передбачуваний рівень інфляції).
Інфраструктурна підтримка (забезпечення об'єктами функціонально-транспортної, соціальної інфраструктури, рівень якості обслуговування бізнесу).
Вищенаведені критерії дають уявлення про своєрідну систему цінностей іноземного інвестора. В результаті комплексного аналізу цих несхожих параметрів, інвестор одержує синтетичний показник інвестиційної привабливості країни, який служить критерієм зрілості ринкових реформ, довіри світової спільноти до економічної ситуації в даній країні в цілому. У дослідницьких цілях використовуються інші (більш вузькі чи розширені) експертно-аналітичні чи прогностичні системи.
Аналіз вищенаведених параметрів оцінки інвестиційного клімату нерезидентами дозволяє структуру вати їх на два блоки:
Характеристика місцевого ринку.
Чинники, що дозволяють оцінити позицію розвитку першого блоку на перспективу.
При формуванні рейтингу в інформаційній системі BER1 (Business Environment Risk Index) оцінюється інвестиційний клімат на основі п'ятнадцяти критеріїв. Кожний критерій оцінюється від нуля до чотирьох балів і з певною питомою вагою входить до кінцевого підсумкового показника індексу BERI (табл. І).
Рейтинги інвестиційного клімату визначають і регулярно публікують американська група Business Press International, лондонський часопис "Euromoney". німецька газета "Hendels Plattonitseh". економічні журнали "Fortune". "The Economist", експертні агентства Moody's. Standard and Poor. IBC'A.
Чим гірший інвестиційний клімат, тим вище іноземний інвестор оцінює свій підприємницький ризик, а тому, ймовірність надходження іноземних капіталів буде меншою. Отже, стан інвестиційного клімату не є абстракцією, він має свій кількісний вимір, який для інвестора розраховується в очікуваній прибутковості вкладень, а для приймаючої країни в реально одержаних зарубіжних інвестиційних ресурсах.
Основні напрямки поліпшення інвестиційного клімату України:
стабільність законодавчої бази;
стабілізації цін та валютного курсу гривні;
переходу до вільної амортизації основних фондів;
зниження рівнів податків і мит;
розширення і дерегуляція фондових ринків;
доступності кредитних ресурсів ;
стимулювання банківських заощаджень населення:
активної приватизації державних підприємств;
зменшення обмеження на приватну власність для іноземців;
Таблиця 1 - Параметри оцінки інвестиційного клімату службою ВЕRІ
Номер критерію
Назва критерію
Питома вага

1
Політична стабільність. Оцінюється можливість непередбачених урядових переворотів та їх вплив на ділову активність.
12%

2
Ставлення до іноземних інвестицій та прибутку. Витрати на соціальні потреби, які стосуються приватних підприємців.
6%

3
Націоналізація (від можливості експропріації до надання пільг іноземним підприємцям).
6%

4
Девальвація. Вплив девальвації, а також методів, шо пом'якшують її вплив на діяльність підприємців.
6%

5
Платіжний баланс до балансу розрахунків та загального балансу, а також чинників впливу на доходи іноземних інвесторів.
6%

6
Бюрократичні питання. Рівень державного регулювання здійснення реєстраційних та митних формальностей, валютних переказів та інше.
4%

7
Темни економічного зростання. Річні фактичні темпи зростання національного доходу в межах до 3%. 3-6%, 6-10%. більше 10%.
10%

8
Конвертованість валюти. Можливості вільного та необмеженого обміну валют, а також місце національної валюти на ринку валют (у межах відношення до потреб підприємства з іноземними інвестиціями).
10%

9
Можливість реалізації договору, традиції дотримання угод, а також виникнення перешкод, пов'язаних з різницею умов, звичаїв тощо.
6%

10
Виграти на заробітну плату та продуктивність праці.
8%

11
Наявність та можливості використання експертів та послуг, допомога, яку підприємство може очікувати з боку юридичних консультацій, бухгалтерія, технологія та інше.
2%

12
Інфраструктура зв'язку і транспортного сполучення.
4%

ІЗ
Місцеві партнери. Кількість і можливості потенційних партнерів у наданні власного капіталу та управлінні підприємством.
4%

14
Короткострокове кредитування.
8%

15
Довгострокове кредитування.
8%


зведення до мінімуму бюрократизму та злочинності .
досягнення позитивного балансу імпорту і експорту капіталів і балансу зовнішньої торгівлі.








13 PAGE \* MERGEFORMAT 14615




15

Приложенные файлы

  • doc 14832446
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий