ВНЗ законодавство

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2005 N 557 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. за N 1130/11410 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі Н А К А З У Ю: 1. Затвердити:
розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ), згідно з додатком 1 до наказу; { Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 296 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року }
схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 2-20 до наказу.
2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 вересня 2005 року встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.
3. Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ установлювати на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.
4. Установити:
1) що працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних, може зберігатись при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;
2) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової установи;
г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
3) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки): ( Абзац перший підпункту "а" підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 614 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.10.2005 )
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;
ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
4) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;
5) керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 614 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.10.2005 )
5. У разі, якщо працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.
6. У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ), порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), які діяли до 1 вересня 2005 року, збільшуються менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, або якщо відбувається зниження посадових окладів, цим категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.
7. З 1 вересня 2005 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 N 90 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ), зареєстрована у Міністерстві юстиції України 3 грудня 1993 року за N 181 (із змінами), та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) (із змінами), зареєстрованим у Міністерством юстиції України 27 травня 1993 року за N 56, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним цим наказом. 8. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) "Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрований Міністерством юстиції України 3 квітня 2001 року за N 303/5494 (із змінами та доповненнями).
Додаток 2 до Наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 (у редакції Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 N 614 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] )
СХЕМА тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ректор | 23-24 |
|Директор філіалу | 19-20 |
|Декан | 20-22 |
|Керівник навчально-наукового або | 15-21 |
|науково-виробничого інституту (центру) | |
|Завідувач кафедри (професор) | 20-21 |
|Професор | 20 |
|Доцент | 19 |
|Старший викладач | 17 |
|Викладач, асистент | 16 |
|Викладач-стажист | 15 |
------------------------------------------------------------------
Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди:
професор - 20;
доцент - 19.

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557
СХЕМА тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
|------------------------------------------+---------------------|
|Керівник відділу: навчального, | |
|навчально-методичного, головний інженер | 11-12 |
| | |
|Начальник планово-фінансового(планового) | |
|відділу | 11-13 |
| | |
|Начальник обчислювального | |
|(інформаційно-обчислювального) центру | 11-12 |
| | |
|Начальник відділу: кадрів, юридичного, | |
|міжнародних зв'язків, технічних засобів | |
|навчання, експлуатаційно-технічного, | |
|редакційно-видавничого | 11-12 |
| | |
|Учений секретар | 16 |
| | |
|Головний: механік, енергетик | 10-11 |
| | |
|Завідувач: докторантури, аспірантури, | |
|ординатури, інтернатури, підготовчого | |
|відділення; начальник: режимно-секретного | |
|відділу, військово-мобілізаційного | |
|підрозділу, відділу охорони праці* | 10-12 |
| | |
|Директор: обсерваторії, ботанічного саду, | |
|студентського містечка; завідувач | |
|навчально-дослідної, навчально-наукової | |
|станцій (бази, бюро, служби тощо), віварію| 10-11 |
| | |
|Начальник штабу цивільної оборони*; | |
|керівник: студентського, | |
|проектно-конструкторського, дослідного та | |
|інших бюро, інших відділів і служб | 8-10 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Тарифні розряди начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи навчальних закладів.
Директор департаменту П.М.Куліков

Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557
СХЕМА тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Завідувач психолого-медико-педагогічної | |
|консультації | 13 |
| | |
|Консультант психолого-медико-педагогічної | |
|консультації | 12 |
| | |
|Завідувач навчально-виробничої (навчальної) | |
|майстерні, навчальної лабораторії вищого | |
|навчального закладу III-IV рівнів акредитації | 11 |
| | |
|Завідувач (керівник) практики (виробничої, | |
|навчальної) | 10 |
| | |
|Завідувач: фільмотеки, інтернату | |
|при школі, заочного відділення школи | 8 |
| | |
|Завідувач навчально-консультаційного пункту | 7 |
| | |
|Майстер виробничого навчання | 9-12 |
| | |
|Методист навчального | |
|(навчально-методичного) відділу вищого | |
|навчального закладу III-IV рівнів акредитації | |
| - вищої категорії | 10 |
| - I категорії | 9 |
| - II категорії | 8 |
| - без категорії | 7 |
| | |
|Методист: заочного відділення | |
|вищого навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації, зі складання кінопрограм | 7 |
| | |
|Помічник директора з режиму | 10 |
| | |
|Старший черговий з режиму | 9 |
| | |
|Черговий з режиму | 7 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5 до Наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 N 557 (у редакції Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 N 614 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] )
СХЕМА тарифних розрядів посад керівних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації*, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури ***
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Кількість | Тарифні розряди|
| | студентів, | |
| | учнів | |
|--------------------------------+--------------+----------------|
|Директор |до 300 | 13-14 |
| |від 301 до 800| 14-15 |
| |понад 800 | 15-16 |
|Завідувач відділення | | 11 |
|Завідувач виробничої практики | | 10 |
|Завідувач: навчально-виробничої | | 11 |
|майстерні, навчально-методичного| | |
|кабінету, лабораторії | | |
|Керівник фізичного | | 11 |
|виховання **** | | |
------------------------------------------------------------------
______________ * Начальнику організаційно-стройового відділу та командиру роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються відповідно 9-й та 8-й тарифні розряди.
** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідувачам філіалів професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5-15 відсотків нижче від посадового окладу керівника.
*** Крім тарифного розряду директора училища фізичної культури.
**** Керівникам фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) - середньої спеціальної освіти), установлюється 8-й тарифний розряд.
( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 614 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.10.2005 )
Директор департаменту П.М.Куліков

СТАВКИ погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять
------------------------------------------------------------------
| Контингент |Ставки погодинної оплати у відсотках |
| | до окладу (ставки) працівника |
| | I тарифного розряду |
| |--------------------------------------|
| |професор | доктор | доцент | особи, |
| | | наук | або | які не |
| | | |кандидат | мають |
| | | | наук |науково-|
| | | | | го |
| | | | |ступеня |
|-------------------------+---------+---------+---------+--------|
|Учні шкіл, | 5,04 | 3,99 | 3,40 | 2,85 |
|професійно-технічних | | | | |
|навчальних закладів, | | | | |
|гімназій, ліцеїв, | | | | |
|студенти вищих навчальних| | | | |
|закладів I та II рівнів | | | | |
|акредитації та інші | | | | |
|аналогічні категорії | | | | |
|учнів, робітники, | | | | |
|працівники, слухачі | | | | |
|курсів, які займають | | | | |
|посади, що вимагають | | | | |
|освітньо-кваліфікаційного| | | | |
|рівня молодшого | | | | |
|спеціаліста, бакалавра. | | | | |
|Перепідготовка кадрів з | | | | |
|видачею диплома молодшого| | | | |
|спеціаліста, бакалавра | | | | |
| | | | | |
|Студенти вищих навчальних| 9,35 | 7,39 | 5,70 | 4,55 |
|закладів III та IV рівнів| | | | |
|акредитації | | | | |
| | | | | |
|Аспіранти, слухачі | 10,78 | 8,53 | 6,82 | 5,70 |
|курсів, які займають | | | | |
|посади, що вимагають | | | | |
|освітньо-кваліфікаційного| | | | |
|рівня спеціаліста, | | | | |
|магістра. Перепідготовка | | | | |
|кадрів з видачею диплома | | | | |
|спеціаліста, магістра | | | | |
------------------------------------------------------------------СХЕМА тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Тарифні розряди |
|------------------------------------+---------------------------|
|Учителі всіх спеціальностей, | |
|викладачі, вихователі*, логопеди, | |
|завідувачі логопедичних пунктів, | |
|методисти, педагоги-організатори, | |
|концертмейстери, соціальні педагоги,| |
|практичні психологи: | |
| вищої категорії | 12 |
| першої категорії | 11 |
| другої категорії | 10 |
| без категорії ** | 8-9 |
------------------------------------------------------------------
Ставки заробітної плати старших викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації встановлюються на 5 відсотків вище ставок викладачів вищої категорії.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Н А К А З
N 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 27 травня 1993 р. за N 56
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти


36. Вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво*:
- у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх (змінних) професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і професійно-технічних навчальних закладів при виправно-трудових установах Міністерства внутрішніх справ, - в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

Викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації в період перебування учнів на виробничій (технологічній, переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за класне керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів. Викладач може здійснювати класне керівництво лише в одній групі.

Вчителям V-XI (XII) класів, шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, в тому числі і тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії), училищ фізичної культури, старшим викладачам та викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, у тому числі заочних відділень, і професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20 відсотків, математики - 15 відсотків, іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10 відсотків ставки заробітної плати. При цьому за перевірку робіт з креслення вчителям загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться.

40. Учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться додаткова оплата в розмірі 10-15 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. ( Абзац перший пункту 40 підрозділу В розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 118 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 24.02.2005 )
Перелік предметних і циклових комісій на навчальний рік у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах та курсах встановлюється директором відповідно до положення про предметну (циклову) комісію.

У школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата в розмірі 5-10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати.

Старшим викладачам, викладачам, майстрам виробничого навчання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 10-15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за погодженням з профспілковим комітетом. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу.

Викладачам, старшим викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за спеціальністю (однією або декількома спорідненими) провадиться додаткова оплата у розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати.
Доплата за завідування відділеннями провадиться при відсутності штатної посади завідуючого відділенням.

61. Директорам і заступникам директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учні яких проживають у гуртожитках, здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу.

Середня місячна заробітна плата викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців.
Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години).

Приложенные файлы

  • doc 14832477
    Размер файла: 143 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий