Тенденції розвитку законодавства … 2014


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Напрями роботи конференції:

1.

Теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень;

2.

Конституціине право.

3.

Адміністративне право та процес.

4.

Цивільне право та цивільнии процес; сімеине
право; міжнародне приватне право.

5.

Трудове право; право соціального забезпе-
чення.

6.

Правове регулювання господарської діяльно-
с
т
і
;

ф
і
н
а
н
с
о
в
е

п
р
а
в
о
.

7.

Земельне право; аграрне право; екологічне
право.

8.

є
нформаціине право.

9.

Кримінальне право та кримінологія;
кримінально
-
виконавче право.

10.
Кримінальнии процес та криміналістика; су-
дова експертиза; оперативно
-
розшукова
діяльність.

11.
Судоустріи; прокуратура та адвокатура.

12.
Міжнародне право.

13.
Політологія.

14.
Філософія права.

Бапядзиндкаїзлцде
зандиве
миваквлмви

Запрошення

єє МєЖРЕґєОНАЛЬНА

НАУКОВО


ПРАКТЗЧНА

КОНФЕРЕНЦєЯ
МЕНДЕНЦІЇ КОБВВМДУ

БАДОНОДАВСМВА МА

УДОСДОНАЛЕННЯ

ПКАВОБАСМОСОВСОЇ
ПКАДМВДВ В СУСАСНВП
УМОВАП:

НАЦІОНАЛЬНВЙ

МА СВІМОВВЙ ДОСВІД


15 ешмиги 2014 к.

ж. Івази
-
Фказдявлцд

Реквізити для сплати організаціиного
внеску:

ґО

Західноукраїнське наукове
товариство
,
код ЄДРПОУ 37322706;
р/р№26009323537 в АТ

Раиффаизен Банк
АВАЛЬ
,
МФО 380805.

На документі про оплату вказати:

Призначення платежу: о
рганізаціинии
внесок

Платник:

прізвище учасника

Для участі у конференції необхідно

до 10 лютого 2014 року

надіслати

на
E
-
mail:
[email protected]


заявку на участь; тези (або наукову статтю)
;

копію квитанції про сплату оргвнеску.


Організаціинии внесок складає

120 грн.


для учасників, що подають
тези доповіді;

180 грн.


для учасників, що подають
наукові статті.

Організаціинии внесок включає:

витра-
ти на проведення конференції, публікацію тез
на саиті, видання збірника тез та иого розсил-
ку.

Робочі мови конференції:

українська; росіиська; англіиська.

Форма участі: дистанційна

(Інтернет


участь на

http://nauktov.blogspot.com/ )

ЗВЕРНєТЬ УВАґУ!

Зб фнпги фшбтуї ф егпц лпохжсжочїяц,

що організовуються Західноукраїнським науковим
товариством на протязі першого півріччя 2014 року

псдбоїибчїкоик гожтпл инжощфєуьтя

об тфнф гїе 40 еп 60 дсо.

та розраховується наступним чином:ужии
(120 грн.)
+ ужии
(120 грн.) = 240 грн.
200 дсо.ужии
(120 грн.)
+ тубууя
(180 грн.) = 300 грн.
250 дсо.тубууя
(180 грн.)
+ тубууя
(180 грн.) = 360 грн.
300 дсо.

Деталі на
http://nauktov.blogspot.com


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до
участі

у
єє Міжрегіональніи науково
-
практичніи
конференції

Тенденції розвитку законо-
давства та удосконалення правозастосовчої
практики в сучасних умовах: національнии
та світовии досвід


Мета конференції:

Обмін актуальною інформацією з теоретич-
них аспектів розвитку законодавства та досві-
дом правозастосування в сучасних умовах в
Україні та за кордоном..

Зверніть увагу!

Робота кожного учасника кон-
ференції бере участь у конкурсі

“Краща наукова доповідь

на правову тематику
-

2014”.

Переможці та призери конкурсу

отримають грошові премії

та почесні грамоти.

Детальніше про умови участі на саиті
ґО “Західноукраїнське наукове товари-
с
т
в
о


http://nauktov.blogspot.com


Контакти оргкомітету:

ґО

Західноукраїнське наукове товариство
,

конт. тел: 096 61 86

703.

E
-
mail:
[email protected]

;

http:// nauktov.blogspot.com

ВВМОГВ ДО ОФОКМЛЕННЯ МЕБ ДОПОВІДІ


Матеріали подаються у вигляді тез
доповідей
обсягом до 4

сторінок
або наукових
статей
обсягом від 8 до 10 сторінок (зі списком
літератури)


Шрифт


Times New Roman (
Су
r),
кегель


12. Міжрядковий інтервал


1,5; абзац
-

1см;
поля


20

мм
-

з усіх боків сторінки; вирівнюван-
ня за шириною;


прізвище, ім’я, по батькові, науковий сту-
пінь і вчене звання, місце роботи, посада та кон-
тактний телефон автора зазначаються на почат-
ку матеріалу, ліворуч від тексту;


назва доповіді
-

посередині великими літе-
рами, шрифт 12пт, Т
imes New Roman,
напівжи-
р
н
и
й
;список літератури подається в кінці тексту,
в алфавітному порядку з дотриманням усіх біб-
ліографічних вимог, передбачених державними
стандартами.


Спеціальні вимоги щодо статей
:

-

у верхньому лівому куті вказується УДК;

-

до тексту статті має бути подана анотація
до 5 рядків (українською, російською та англій-
ською мовами);

-

стаття повинна включати наступні струк-
турні елементи:


Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями.


Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми і на які спирається автор.


Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується озна-
чена стаття.


Формулювання цілей статті (постановка
завдання).


Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих резуль-
татів.


Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку.


у заявці
вказати П.І.Б. учасника, П.І.Б. науко-
вого керівника (якщо є), навчальний заклад, курс,
спеціальність (або місце роботи, посаду), контактну
адресу з індексом (для листування), телефон,
E
-
mail,
обраний тематичний напрям, тему доповіді


дозволяється співавторство.


матеріали, які не відповідають зазначеним
вимогам, та подані пізніше зазначеного терміну,
розглядатись оргкомітетом не будуть.


відповідальність за зміст матеріалів несуть
автори та їх наукові керівники.


Після отримання заявки оргкомітет повідо-
мить електронною поштою інформацію щодо
реєстрації та участі у конференції.


Кожен учасник отримає

сертифікат, що підтверджує иого участь
у конференції.

Наиактивніші учасники

будуть відзначені грамотами.


Матеріали конференції

будуть опубліковані на саиті:

http://nauktov.blogspot.com


та у виданні “Західноукраїнськии науко-
вии вісникЗбірник буде вислано кожному учаснику за
адресою, вказаною у заявці на протязі двох ти-
ж
н
і
в

з

м
о
м
е
н
т
у

п
р
о
в
е
д
е
н
н
я

к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
і
ї
.

Заявка

на участь у єє
Міжрегіональніи науково
-
практичніи конференції

Тенденції розвитку
законодавства та удосконалення правозасто-
совної
практики в сучасних умовах: націона-
льнии та світовии досвідНазва конференції _________________

П.є.Б. учасника (науковии ступінь, вче-
не звання) ________________________

П.є.Б. наукового керівника _________

Навчальнии заклад ________________

Курс, спеціальність ________________

або

Місце роботи, посада _______________

Контактна адреса з індексом _________

(для розсилки збірників)

Моб. тел: _________________________

E
-
mail ___________________________

Обрании тематичнии напрям ________

Тема доповіді _____________________


Приложенные файлы

  • pdf 14832500
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий