Тенденції розвитку законодавства … 2014


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Напрями роботи конференції: 1. Теорія та історія держави і права; історія по- літичних і правових учень; 2. Конституціине право. 3. Адміністративне право та процес. 4. Цивільне право та цивільнии процес; сімеине право; міжнародне приватне право. 5. Трудове право; право соціального забезпе- чення. 6. Правове регулювання господарської діяльно- с т і ; ф і н а н с о в е п р а в о . 7. Земельне право; аграрне право; екологічне право. 8. є нформаціине право. 9. Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право. 10. Кримінальнии процес та криміналістика; су- дова експертиза; оперативно - розшукова діяльність. 11. Судоустріи; прокуратура та адвокатура. 12. Міжнародне право. 13. Політологія. 14. Філософія права. Бапядзиндкаїзлцде зандиве миваквлмви Запрошення єє МєЖРЕґєОНАЛЬНА НАУКОВО – ПРАКТЗЧНА КОНФЕРЕНЦєЯ “ МЕНДЕНЦІЇ КОБВВМДУ БАДОНОДАВСМВА МА УДОСДОНАЛЕННЯ ПКАВОБАСМОСОВСОЇ ПКАДМВДВ В СУСАСНВП УМОВАП: НАЦІОНАЛЬНВЙ МА СВІМОВВЙ ДОСВІД ” 15 ешмиги 2014 к. ж. Івази - Фказдявлцд Реквізити для сплати організаціиного внеску: ґО Західноукраїнське наукове товариство , код ЄДРПОУ 37322706; р/р№26009323537 в АТ Раиффаизен Банк АВАЛЬ , МФО 380805. На документі про оплату вказати: Призначення платежу: о рганізаціинии внесок Платник: прізвище учасника Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2014 року надіслати на E - mail: [email protected] заявку на участь; тези (або наукову статтю) ; копію квитанції про сплату оргвнеску. Організаціинии внесок складає 120 грн. – для учасників, що подають тези доповіді; 180 грн. – для учасників, що подають наукові статті. Організаціинии внесок включає: витра- ти на проведення конференції, публікацію тез на саиті, видання збірника тез та иого розсил- ку. Робочі мови конференції: українська; росіиська; англіиська. Форма участі: дистанційна (Інтернет – участь на http://nauktov.blogspot.com/ ) ЗВЕРНєТЬ УВАґУ! Зб фнпги фшбтуї ф егпц лпохжсжочїяц, що організовуються Західноукраїнським науковим товариством на протязі першого півріччя 2014 року псдбоїибчїкоик гожтпл инжощфєуьтя об тфнф гїе 40 еп 60 дсо. та розраховується наступним чином:  ужии (120 грн.) + ужии (120 грн.) = 240 грн. 200 дсо.  ужии (120 грн.) + тубууя (180 грн.) = 300 грн. 250 дсо.  тубууя (180 грн.) + тубууя (180 грн.) = 360 грн. 300 дсо. Деталі на http://nauktov.blogspot.com Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у єє Міжрегіональніи науково - практичніи конференції Тенденції розвитку законо- давства та удосконалення правозастосовчої практики в сучасних умовах: національнии та світовии досвід Мета конференції: Обмін актуальною інформацією з теоретич- них аспектів розвитку законодавства та досві- дом правозастосування в сучасних умовах в Україні та за кордоном.. Зверніть увагу! Робота кожного учасника кон- ференції бере участь у конкурсі “Краща наукова доповідь на правову тематику - 2014”. Переможці та призери конкурсу отримають грошові премії та почесні грамоти. Детальніше про умови участі на саиті ґО “Західноукраїнське наукове товари- с т в о ” http://nauktov.blogspot.com Контакти оргкомітету: ґО Західноукраїнське наукове товариство , конт. тел: 096 61 86 703. E - mail: [email protected] ; http:// nauktov.blogspot.com ВВМОГВ ДО ОФОКМЛЕННЯ МЕБ ДОПОВІДІ  Матеріали подаються у вигляді тез доповідей обсягом до 4 сторінок або наукових статей обсягом від 8 до 10 сторінок (зі списком літератури)  Шрифт – Times New Roman ( Су r), кегель – 12. Міжрядковий інтервал – 1,5; абзац - 1см; поля – 20 мм - з усіх боків сторінки; вирівнюван- ня за шириною;  прізвище, ім’я, по батькові, науковий сту- пінь і вчене звання, місце роботи, посада та кон- тактний телефон автора зазначаються на почат- ку матеріалу, ліворуч від тексту;  назва доповіді - посередині великими літе- рами, шрифт 12пт, Т imes New Roman, напівжи- р н и й ;  список літератури подається в кінці тексту, в алфавітному порядку з дотриманням усіх біб- ліографічних вимог, передбачених державними стандартами.  Спеціальні вимоги щодо статей : - у верхньому лівому куті вказується УДК; - до тексту статті має бути подана анотація до 5 рядків (українською, російською та англій- ською мовами); - стаття повинна включати наступні струк- турні елементи:  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.  Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї пробле- ми і на які спирається автор.  Виділення невирішених раніше частин за- гальної проблеми, яким присвячується озна- чена стаття.  Формулювання цілей статті (постановка завдання).  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих резуль- татів.  Висновки з цього дослідження і перспекти- ви подальших розвідок у даному напрямку.  у заявці вказати П.І.Б. учасника, П.І.Б. науко- вого керівника (якщо є), навчальний заклад, курс, спеціальність (або місце роботи, посаду), контактну адресу з індексом (для листування), телефон, E - mail, обраний тематичний напрям, тему доповіді  дозволяється співавторство.  матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, та подані пізніше зазначеного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.  відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та їх наукові керівники. Після отримання заявки оргкомітет повідо- мить електронною поштою інформацію щодо реєстрації та участі у конференції. Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує иого участь у конференції. Наиактивніші учасники будуть відзначені грамотами. Матеріали конференції будуть опубліковані на саиті: http://nauktov.blogspot.com та у виданні “Західноукраїнськии науко- вии вісник ” Збірник буде вислано кожному учаснику за адресою, вказаною у заявці на протязі двох ти- ж н і в з м о м е н т у п р о в е д е н н я к о н ф е р е н ц і ї . Заявка на участь у єє Міжрегіональніи науково - практичніи конференції Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозасто- совної практики в сучасних умовах: націона- льнии та світовии досвід Назва конференції _________________ П.є.Б. учасника (науковии ступінь, вче- не звання) ________________________ П.є.Б. наукового керівника _________ Навчальнии заклад ________________ Курс, спеціальність ________________ або Місце роботи, посада _______________ Контактна адреса з індексом _________ (для розсилки збірників) Моб. тел: _________________________ E - mail ___________________________ Обрании тематичнии напрям ________ Тема доповіді _____________________

Приложенные файлы

  • pdf 14832500
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий