Розвиток законодавства на ринку цінних паперів…

УДК 336.76
Шойко Я.О. – директор адміністративного департаменту професійної асоціації реєстрів та депозитаріїв, м. Київ

Сучасний розвиток законодавства про ринок цінних паперів
Розглянуто процес державного регулювання чинного законодавства щодо функціонування РЦП.
Перетворення, які відбуваються в Україні, трансформація відносин власності, нестача фінансових ресурсів, необхідність інтеграції країни до світової спільності, відсутність дієвих механізмів державного регулювання у багатьох сферах зумовлюють об’єктивну потребу подальшого дослідження теоретичних та методично-прикладних засад розвитку держрегулюванння на фондовому ринку, встановлення визначених часом концептуальних засад формування прозорого конкурентноспроможного ринку цінних паперів (РЦП).
На сьогодні сформовано достатньо законодавчу базу, яка регулює питання становлення і розвитку РЦП України. Але для покращення ситуації потрібні негайні зміни законодавства, зокрема прийняття законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, узгодження положень Цивільного і Господарського кодексів.
Сьогодні для того, щоб простому акціонеру ознайомитися зі всім обсягом своїх прав, та коли потрібно захистити ці права у суді необхідно водночас вивчити цілу купу законів та окремих законодавчих актів, які часто суперечать один одному. Тому виникає потреба концентрації інформації, необхідної пересічному акціонеру у доступному джерелі.
Постановка проблеми: Сьогодні необхідно удосконалення чинного законодавства щодо функціонування РЦП та наближення його до законодавства країни ЄС. Перш за все необхідно невідкладно прийняти в новій редакції чи внести зміни до базових законодавчих актів: про ЦП і фондову біржу, про іпотечні ЦП, про похідні ЦП, про національний депозитарій, про державне регулювання РЦП в Україні, про акціонерні товариства, систему захисту прав мінорітарних акціонерів та прав інвесторів шляхом встановлення законодавчих вимог щодо порядку розкриття інформації на РЦП, забезпечення постійного контролю за діяльністю інформаційних і рейтингових агентств, посилення ролі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у питаннях оприлюднення річних звітів акціонерних товариств у ЗМІ та на електронних сайтах Комісії.
Аналіз останніх досліджень показує, що професійні учасники національного фондового ринку найближчим часом мають здійснити заходи щодо подолання негативних наслідків прийнятих законодавчих змін та наближення нового законодавства до стандартів ЄС.
Мета статті: Проаналізувати сучасний стан чинного законодавства щодо функціонування РЦП, та максимально адаптувати (наблизити) його до законодавства країн ЄС.
Основні матеріали дослідження: 23 лютого 2006 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про цінні папери та фондовий ринок». У новому законі міститься чітка класифікація цінних паперів, регулюється питання емісії цінних паперів при відкритому (публічному) та закритому (приватному) розміщеннях, встановлюються нові вимоги до регулярної інформації емітента, терміну її складання та опублікування, вводиться нове поняття „інсайдерська” інформація. Більш чітко визначені повноваження професійних учасників ринку цінних паперів, види діяльності, які вони можуть суміщувати. Встановлюються нові вимоги до розміру статутного фонду професійних учасників ринку цінних паперів та порядку розкриття інформації про облік прав власності на іменні цінні папери учасниками національної депозитарної системи.
6 вересня 2005 року Президент України підписав ряд законів, якими вносяться зміни до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996р., „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000р., „Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991р. та „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997р.
Суттєвим нововведенням є зміни до ст. 2 та виключення п. 57 ст. 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000р. (надалі – Закон про ліцензування).
Внаслідок цих змін дія Закону про ліцензування не поширюватиметься на професійну діяльність на ринку цінних паперів. Внаслідок чого ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснюватиметься згідно з Законом України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 01.06.2000р.
Звертаємо увагу на те, що цей Закон надає право органу ліцензування призупиняти та анулювати дію ліцензії за порушення законодавства про цінні папери (ч. 5 ст. 8 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”).
Таким чином, якщо до внесення змін вище зазначеними Законами Комісія могла анулювати ліцензію професійного учасника лише за порушення ліцензійних умов (ст. 21 Закону про ліцензування), то з моменту набрання чинності цих Законів – Комісія може не тільки анулювати, але й призупиняти дію ліцензії за порушення законів, постанов, рішень ДКЦПФР та будь-яких інших нормативних актів, що регулюють ринок цінних паперів.
Разом з цим до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" також вносяться зміни. Стаття 4 доповнюється новими частинами в наступній редакції:
"Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею встановлюється.
Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки".
Таким чином, статті 13 та 19 Закону про ліцензування, що визначають відомості, які повинна містити ліцензія та порядок формування і ведення органами ліцензування ліцензійних справ та ліцензійного реєстру, зберігають свою чинність.
Аналізуючи зміни до ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на думку спадає те, що найближчим часом можна очікувати появи нових нормативно-правових актів Комісії , що будуть регулювати питання ліцензування ринку цінних паперів.
Викладені вище зміни, визначені Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів” № 2800-IV, набирають чинності через 6 місяців з дня їх опублікування.
Досить вагомими, є й інші зміни до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Нововведення покладають на ДКЦПФР кілька нових завдань, надають кілька нових повноважень, чітко встановлюють, що Комісія здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи, та посада „голови територіального відділення” замінюється на посаду „начальника територіального органу Комісії”.
Так, ст. 7 Закону про державне регулювання ринку цінних паперів, що встановлює завдання ДКЦПФР, доповнюється новими нормами. Тепер Комісія окрім основних завдань ще:
- визначатиме порядок ведення та вестиме реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних;
- визначатиме порядок ведення та вестиме реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;
- встановлюватиме відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);
- встановлюватиме критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;
- визначатиме професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій;
- здійснюватиме методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;
- у межах, визначених [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], встановлюватиме вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування.
Щодо повноважень, що доповнюють ст. 8 Закону про державне регулювання, то Комісія матиме додатково право:
- порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;
- приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;
- проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;
- з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;
- з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України.
Зауважимо, що зміни, які вносяться Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо ринку цінних паперів” № 2802-IV та Законом України „Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 2804- IV, набувають чинності з дня їх опублікування.
І на завершення, варто зазначити, що внаслідок майбутніх змін до Закону України „Про цінні папери і фондову біржу”, до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” та Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, терміни „дозвіл”, „відповідний дозвіл”, „спеціальний дозвіл (ліцензія)” замінюються словом „ліцензія”.
Таким чином, в результаті прийнятих Законів повноваження Комісії значно розширені.


Література:
1. І.В. Кривов’язюк. Об’єктивна потреба формування прозорого конкурентоспроможного фондового ринку України. Збірник матеріалів IV Пленуму Спілки економістів України та міжнародної економічної українсько-німецької конференції. – К., 2005.
2. С. Румянцев. Можливості залучення інвестицій в економіку України. Цінні папери України № 23 (212), 2002 р. с. 6.
3. Р. Сіржук Законодавча база приватизації. Цінні папери України. – 2003 р. - № 38 (276) с. 8.
4. С. Румянцев Ринок капіталів та пріоритети національної економіки. Цінні папери України. – 2002. - № 38 (227) с. 8-9.
13PAGE 15


13PAGE 14415
15

Приложенные файлы

  • doc 14832544
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий