Lars-Lyudvig_Ryod_Papina_knizhka_-_Samara_Bakhr..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
        ! "  #$ %" %$ " $ % $%$ ##)#' %$ ##)*  % $% ' & ' &+    !!" & '&( )*+ QM )) R%S FL/ X)Z[MYIZH \VK]WR)XL) ]E' (R ) ! WYXK  & KML) )M '! M J'G TMI)` ) ^)MJ"& ) )K&! ( )&F T V )Z) M)ZG' T) N )) PGH =IL;7Q;RS5 Q K )V Q)KH& aKV K S MY HH QI^V) XLK^ Z$' b ) I)$G Q ) I N _IXIKYPFE [ ) )Y) ZFG   ZE!& MM X ) ZEE! Q) Z%%%EE' %%% LY)Y )EEG KK  EEH dL)) )IQM XV X)E )YPE ' QYI MIY  IV) )ZN)IR ) )J) ))I) )I)J)ZPE H ) )J)J)JS R)K K)I)_E'' %%% X)YVV J ^V ) E'F QRIVXI))K]E"' # X)E"$ I ZE&E aJMMIJ)J E&" W J  J I^E&$ W )Y MY )JL EG V L ]EG" TJ K XJ)J)^Z  `LEGH #X XJ _EH! 1 I_ MVRI %eI YI f K](Y I XLR)M^ Z(K JVY)RR)% d MI^)VfR M M %Wg MVKJ  ) V) VJ Y KR Z (IK J ZXI) J  MKVV)M VQYI ))Y))Mg ef LLJVM))X J^ Vg J))) ) ))V I))MRJg %hI )RII)I) XI) KR  MX JM KMIJ)IRI  K ) )K I%e^ R ))K KXR) Jg V f`S)X Kf)XKX^Mg ) %aR ))K XI )KVX^M_) e )VIM   I J Mg J)fV))MJ )M )%[  g I%QIY) J)KXJ)) %MIY ^) J) KXVIX))K KXUX g d VK) I R ) )IK g MV ) VY) )) ) )^g ) JVV)X%Q) )Y)IXR)KU fXIJVI JJ V Y%d )g ))VY IY) Vf NM YMg KMI) ) ) )KMXKP%a)g ^) fI MIR )KM Y )K%eK VY JYJKIL ) JVJ V   IIJ V J) M) Xg  V )K)JM)K^V ^J KX^  ) KM M)%K V)XV YY ) ))KX) MIIXRg M ) I ]Q K IXK)KV  )^) MIJVR) K  Z[R )Y]V ) )MJg JM M )R)VI ) J `VIRY ) K R)L )%W ) Y VYg L )) K J)^))K MM V R JX J K IR M Y) Y  )R_I I ) %Q)V IR)X K   )K  IX)Y i)V)) KK J)YXIIL ) R)YLMK M^) g R)L ) VJV )V) )^ )) 3 XIIMIMVYV R)V )IM  ^) )Y) J KK ) JML Mg ) J% VXK)^R)Jf) M_ J M) KV)) M) ))  X)X^ IYIR  K%j ) R)  )) )M JMXKVJ) f )^))K M%e M)YI X VX JS IYJ^I%aRV Ig W)^MR) K M X )V M ) K^%IILJ ) JXJ^ V MM XJ%d IY )) J%#) MY)f IY ) MY)VI) V)XJg ))%(_V) RMM ^ JVY Xg JJ%eIR  )) I V) Yg YZk)XJJ )) Z()RI Y XJVY) f%()R)MM V JK) IYXI I) V JIYV) V)Y  M V R)M ) V)^JJ d R)) Y)K%K V)Y)V Y) V)f) R)V XL _V XKY)^%aY))XK)X))KVI^ ) R) J%W YJ]W M) ) V) V) Y)K V ) V I V`IX)KMV)KMI VfI K) )J L) V IY)XKV MJg RV YIJ V Y )%)_SfM)V)  MJ ISfIRMX%)M MJ) YJKKR) V M )I_M) IL V  Y S V I^ V ) XK g M)KKV)K) %eIVRYVYXKI WX I_XK L MJ)) %T M Y)Kg ) Y Y %eIf Y Y XKL XKg )JMK I))K)K^% K g ^MJ)^M )%[L) I   J) JI YI VYV) )JVM g   IJKV^XKXK )Mg )))I K^ K)IX)Y I) )%dXg IVY R V KR^KJ g )V ^ f  V^ ^V g XUT X IV)Jf)J])) Ig e MR)IZ XKXM   JM f KJZeIR]WIRMg R)V J KY M M R) %()) g ))J KK X )))) %#g V)M JIR )M)  ) X)KV  M _ MJ  ) % X ))KM g Y KVMI))KK %T XV) S f Y)^V)XK)MRMVY _ _V IRXIM)Z )J K)KV YXK)RJVM  XMX)KZQR V   )IYZTY) g VYJ MK R ) VSM K^)V [R]WM)R)%K)Y)KVg K ) MR M)_))IVY IR )% K)VKY JV) ) g JV ) R M)MR R )%aYIMg ) J) %()))XK MJ XIV YXKX VYMIX^ ) M IV YI) MJ JJ %kY)L) ) V Xg  J Sf)) ))Vf%%% TXMIY VY_ )IJ lY % mK IV f))J^IX JY) g %# V ) I ^ %#Ig ) ) V IX)IR )Y) IR M^ X X ) ) JVK  J) ) )^) J )J J%(LIL) XKVY)IXJg X)IR V IXK ^ X ]P\IV)g KVI LMXSI VV %m _ )X^ IR_JI%I X)M^ X))JKUYRV I I VK )MIJIXJM) V e ^VM )JV) Y M%()) K R)I%[IL X)YM Y )JXMg %())JIR ^X^ R ) V )) VY)XI ^ I) V   MR )K _)K) )g XY%RXKV)MXKMY K )Y I VY XK)JIRX)KX )IYg Y )^) Zj) Y R)VYf XKY)MM) JXY%Q Y)Yg RVYMM%e YVX)) Y) ) ) XK^VX)V)fIKL W) )KY ) )JIRM)JVYJ)X %aY I)JMJ )MfM Y )%T )J VfY)V VM ) R)%ef_ )X XLV)X YIR N ) ) I ) V ) )) Vf XLXK RI PVIR)) JX)%#YV)Ig )VYf )XIJVXf R)X V XIg M)%e ) )Y) JV K g ) V KM  ) X)VXK ) Rg )K MKVX))KV)) Y  )K% RI)J ) ^L)Rg JY) %eIR)) J JRV ))R)MJ I_M JS) VIg n^M) fIIRI) %hK))V _ V)KMIY) %(X)))M) VYV ))VJ_%# VJYI)MJ )J K `)IV)JK %n X IV) J))I )V VJ)^IVMg ^`)IV JIXI IK^)K S g JVM ) K VJIRX J%g JVY Y J) R )M )JVMg )J)) ) IV^J V^ ^ VXIg ^ J )IM) V )K))) IR) XKXX)KV)IR) MXJ))^ ^ X Y M J)MIM) R  ) K X V ) I )I^ )IV IRY) STI^VMIVJ%%%S ) MK^J IX V JMMYI JM RI) % #JYMK)X Y IVXI IJg ) YI %WXI) )^ f_ M^g   )XK K MI NVV MI R]Q) e)_ IX )IR ^)) ^)g X))%kXJ XK) R g K VYI)LR)IMM)IMXIg R) M )V M)VRXKV )Ig J IXYIV VM Y )VY) R IL )Y ) J IMJ ) )f %\)VIJ fM V ^I YJVJM)JVI^JIXIVIIIR g SWf]jY)VSf Y f Kg JV XRJ)MX f)I VMIYI IRY )KVKRJIVYXK)IMV g IR ))M )  %J )fMXI )Y M)) ) ^)YK% )JRXI %%%)IVRVXR)KYI %eg ))M )J %\RKX  VJ J %e _))J YVMJ)) IX )V) )  ) K ) J))R VY )))^  Y IMR)) J%K R)L )KV KX)M ) JVIKVI^ )I^ VJ_ K J YVYXKM M )JJ%eJR)L )% VRXKV )ZQY)K MK VYMKM g K^ X JML _ )%#g )Y)V))M J)) J )MX) g J)IM J) KMKVIg ))KM %W X S )) M^ V XK VY) MIYJ)J%[) I)g KM ^M JJ X) _IVYXKL) g  )^) R) fR M KR % VMK R )Y)  MY N(VRI]P MXKKL)IM )M)JLIM )Jg JVI) IY %K)LM g )YVfM ^V ) XIR) MVJI RI) M ) _`)) N )X^IM) )^  ) J)) ) MXKVX g ) JVVYXK V KX JML%QI Y fJ VYIMKg IY V M^) ))M V) M M )K  ) ^) Y Mg R) JZRXKVIKXJJV^ VYg ) M_  ZRXKV YMg I) YMI^ MJI K) R) fR Zn))V YIV XKKVMIVfg R))%eXKI)J ))KV JY) RVMIY)YMIY  )  V g  VY )V R) ^))XM)KV YI) ) )RXKXL X)%kXKY) I) )IK) ) % I MVY YWVR)L )X)%)Xg )V I I ) X )J^%ag  XV ^))X) V IY^IY ) X)V) IM  J K^ %(_I M ^VJ  JV)M g J%efK)Y )^IM)  )J g SefR%%%fR%%% #RJV`))K VM)V)K IRV)fXI %eM)VJIMg ) fI ) )Vg ) M M ) V   Za MKSfIRY IR)I VR)g L )KV )V)Y I) JMM )) Mg X)V) Y))UMR)M )V ) M )VY X %hL)IR)]#g ) %() YX))VYI  ) QM )) R  ) R ) %QfIY_MJJI j) f))XKYI_M J  %QM^I)IJV )) XI^ J L)K  M I %Q[Q[o[]pMg R)M)S)K]#XKVJR)XK MKK )XqJ) K   ) V M )g J  VI^ _ RI) Vg Sf M)) K )KR)  Y^ )g R ) %J VJVf) ) IV J)g X  )M)J)KMYI Vf)VYK K^ KJ IYLJR XM )g )J Y)JL I I M) Vg QR) f )JV ^ IX)) V K I)%WVY  ) )V g ))VXV J)RI M ^))Jg ) ZJ) RMM ^ Jf)MR )Y)g )))I)^) _))JV J))KIg eY) )XKLIL) VY ^ Y Rg )VYJIR ) KVM YY)IL ))% Q VM MJ) )) M V) Mg Y))KMM^MM))) J_) ) JV) YI IXJRW) J_V)V )M g VR I^I R ) %Wf) )IVY)KV  J)  IYS  M )) J_%TY S ]SJM R ) Xg Y X))X %ZeIV )V)Y)V () VYXK f)VJMX J V)XLJ) IMJL  %TM) V M)J)VIY^ M ) V^Y)J_ Kg ^ JS^I)R)JVXILJXR) )^) JV M)VMfII)MR)) VMR YM JL fXK IRL %W JIYV IY^V KY^ )^ XRM V IV )YMXIY) X )V QfI)Y ) JRJKIX VJ)g K Y)R ) VY fI)JMg J )) KR) %eMI^`MXg )) MK V X M `V)MJ )g X  VYXKJ MY )))K )JV) RMM ^ J J UhRVXJg V) KM ))JYIZWMXK) Xg VI ))K)%XIIL MM^) V ) M)J X%QM )VIJV I  M II I VRXKVRMY I% WXL VYK M K KIM^ _V  eI )YV JM^%#) XI ) f )g )%I )JfM f)V K MKK ^J )LIL) ) KIY))KI %aKJ ) ) ) Y^VIXJM)K) V K )) I^ \)Y )L MM^ )) XVJ) V M I)M) Y) Mf)_ )) V ) M IVf YI V g )VJ I I %nXK)I JV XK VYfXK) ))MR ) %(R K  Y NM )IPSf )^I] #^Y)VXL )IL V)I MX) X VL ML ]I IY)M I I )YX)Y))R)V ILVX))g ) VI)M JM) Jf %k IRYVI^))) J)JVM YV R)V)g X) VIR)J Y J)JJ% TM^)J  JV K I)K %e )                K)IK^ ^ M )) XI )X % ) )R MKK M)  X))Kg )Y  JRIY)K  %W]KR XX))R)L )K _ _I ^J   f )_ )K M % TM J KfYZW XIR Rg ))K) X)Z# ))Y ZIR Kg Y)K M URMMJ) Y)KM g )KM Z[)Y M)KMZ[XK ))ZeIR )IR)MXI ZQ)JJ )g ))KMX ))_ J )  VM)V K )KV)) Y )M^V M JIL VJMg RV)) f )_ )KMXVIg MIJ R MVX) IJRI g QM I V K S YI Y VK IR^ VY)f ^))X Y)%K g )IRY  V M )J) ) VK XL ) R)) K) X) _K_ MV) KJ) VY K)I) g YV)L JJXK)XII )Y %# g V JYKK) VYYN )XPV fR)M)J%eJ J Y  f_ )  L VM M MKVfVRM g )^IMKIV J^))J %QIYV XKI ) JV) M)I XIYM)g X JX )K`)V ))Y) KJ   ) )))KK%# V )^ ) Y XK MY RV Y VYg J  )YVY VXMY)%K ^  JMR)) )I I X ) J )MM) JMV^ UMIf)J) )K^) JV XI)^X)%j) Y g KM)J VY) VM)V M g VXY))Y Y Y %d K)M )R ^ )M)IJ)I))K  %))M g K )J) M ^MR ) Rg MM ^IJ%WfRMI)XM V  R)K ) ]() ) ) VX)g YL )K)M VK IIY J  M M VIL IXY))R %e M RVY )R^ IR)   ) V  M L J  V ) )  ) RXK ]eIR)  K)V )^)IV)RMIVf MM)K%M) JIR )Y ^JX)) V)) I) ) J%)M ^M I  Y )V ) g R)) M ) ) )IX^YV ^Y) aR )^ X )KJV X)V )^ JM )J)K X))Kg %T  XK ) V M g J)f VK )) LJVg XK XK) IX)I%e )V) Vf g MX J I^V f MX R )r M MJ J IIY^IVY ) g XKR )f MX r) )Vf) Y)%e ^Y) Y YMX^VJ ) MR g M IMKXI) %d IRXK)_Y)KV PMIIY^ XL)XIX)r'PMIXIX) TM K K )JY K M JV )Y MKK ))I ))%T I J )J) X) I IY)IR ) ) KZeIY^ XIV M ILg R XVYXK) XL)) J _Zj IY I VRXKVRV)XK%(g )) ) Y KJVJYIMg VYfR ))Y IV RX^  )KIRY ) I^)YI IXJ MI ))K #IR)V) RMM ^ J) JY Ig XY))K%e )V)Y  VY f  XK ) )Y)) )KV)^ I K M  ))  ` Y ) V MM J M ) %aY)) XK J  )MJR)  J  %)M)KXK f Y) JJ) rIR)  XJ))XVMY)) ^g RXKVKfI^%[ )I^VVMg sWe( J%K)KJ VYXKM )K R ) J%aY) R MLM R g %aKR^YI X )) M JV) )JS R)  YIV)IKKYIg d Kf L))V)^MU e  IL I j[W((c[eded%()X JX  X %eXIY  VX )Mt )) )) R ^) )T V)M ^ILIf  R) )IY) M ^IX JVYX)VL) ^ VIRMg J )JXL %# JR) Un ^))I )V) MIMJM JJ XMIY )`_ MR) %()`  ) f^%(Y)R^%) Y )X)M))%[I) Y)Y ))g  %IRY )IXK XLMIV)) X))K%() IJXL) J VM g JU )) IRM^ ) VMg ))_ V )_ V I^  MJ RV) ^ S(k MY%m I JY ) K)) V IR) XK)^)Mg ()M)JLI f)VIR V XK)g J%Q)M Y)I I%[fV YY^JVR KM I I^M f Y J%kR)^M J Y)) ] oI ]h) JV )M JV))g X^JM YVK IRI MK)K g V KR)Y )^ YV V ) %aKI ML^ YIVY) I K R)I M RVMIYf)XK K)%IJVfR )MVY KIR R)K g )) JVKM X]WIYV )RVS  XKVS M )Y) V K)Jg VJ)R) V M )Y) VMIY)Y M^)_) V)f) MY)) g %eMM))))MIM)) YV I LSf YMY _ ` I IVIK M ) XV )M K J))VKR JM %Q J^XV ]NW) VY) ^ YJV I )MIY JI g TYK IY)K )VYMM II Ig  ) JIL I Y)K)) JV V R)V JMf)X Y)V) )RVYf [MM^IRIIR) K%WM JY IKJ X))K%() I) YJMMR g )  )) )   M )J V) IY _  XJ)%e )J)M Y)  R) V XRJ XJY MKJL M) VIR ^KVM XRg )IR J J %kVKIR ]aXJVR XKV ) JIR JVIKJJM)I g VYXJ))IMI ) I^IV XJ I  KR )_]WXIY)IKMIg YV)M VX )M K YV ) g JZhK)^MVMIM )V Y)Y fM I)Zd KI I^Y VfVMRIVXI _))MM )M JL)Jg J^I^N ) VXI) )M)) XK M  )X J) VJ) f)S) Mf) Y)K )L  # VIKI ^  )X Sg ^ JV ^ VI ^ J^VIKV M V) _KVX)KVY)KV)MI ))KV Vg KIVYI) XI)J%d XRJVY J )V)))VM ) YV)X VK K ^J)IJX))KVMIR XIY^ IM )K %WX II ) XL  I^ ) VXL MR ) VXL %RXKV K)I) KI%hI VY K  ) M )) YNRJVfXK) Ig R)IV)YM )X) Y)KM L )VK) V ))KV)XIV I) V SeIR K) Y )M) ZSM^ )Xg I^) VM JK JYY %SeIR K) M ) )I)  VYJ g S V IXI^V K R M)_%aX)Ws )#fI ) JR)IRX R) Jg KVY MKK I)) JM XV  XIIL _ MM )JJ K R ) V )VMYV IR^ VYXII^J%Tf KM) RMM ^ J)IMIIYJVYg XKX))R)L )R S K R M)g _%QIY )  VM)V) f ) IK J%QfIKR) ) )M)X X))R) I)VY)S) J RXKVI) K R ) ^)) JV)) J IYKM %)M )R)VYXK)) g I)M^ MX^K%I) )M^ )IR) )I))M J%))SfY KY)MRg RM KY)KMR ) V)Y ^Y)X^I ^ XI%aY XYV)XIRIMg S(Vk V ) VK)M^)Y^IZ[JY M MI^IVYXKMI)IMM )IX)) R)V) f JM)K VR) )%j)) I^ _I X  IX V  MR I g VY) I) YMY VY) Xg aKI^Zc^%WIY) IR X^ )Y) JVYR)k J M) J_) MM)N XKY)V)M X ^) FVE M )) )X )PVYI))R )V I MIM)JKMVY ) !%"&) KM M IV YI)MJ M)KMMg K)) J%WXJ% VM)V I ) KL ) XR MKM) J IIR g V )^IIKXY MIY)K) K %QIY J_ MIXK M IMK^)KVY)  V )Y) XK )VY XI )II M)X J)R)JMLVI MYg )%)^ R)L ) XJ XIg JIRY )VK ^X MYJJVK  YIV MKKVIX L XML IV RIV LIJX%dXIJXKMLg ) VK )M %#Y JVV  QX) I)K) ) KV) ) K  %RJVYKMIKJ)) R)V )IR) M MMYV R)I)Ig Y )K%W ) YXI^IIY J ) V I XI)K Y M_KVK IMJ JJK )MIKX%K )I Xg ))R)L )VJ X^ Y M KV )JMX) KVY)) ) Y M Xr) )V VY ) X _g K%a J M  V) RKR) XK  MJ) J%[ fM V Q) VYKMR ^Y Y fM%R XKV R ) )X^)M JV) XIY R )))MI X))VMJXK Jg VMIYfX)) aW(nR%aIR)Mg `  )KI) U )) VYXKRV  ]PVM ) IJKJ) V YVg   )VM IVR^M I)VI )MI))RVYXKI )J^ )%eV )]aX))IR)V) M) VM VK)g R)WTdV R)XK) VMXIJMg # VY)VYXKd[auVVYg XKsau%aKR)XKJ%f)I)KJXJ))% ) )  XK %(X))VY M J )I %(VYfXKZeIR f%%%eIR f )a(#[daTnZeIR JMYI  a(h(#ZeRVY  J]R)MIV_J)`IX ] eIV L]QR MMVKMX^I  ]aKM J %%%QRV)XX %%%TYXIg # ))))YJVJY))M)VXK f ))K  )) )^ MRN Xg LIM JL fM  )Y )J^)_g ) P%e^M)IVI MKg VYJM I M fVYLI V)R  dLKR^M%QJ X)VM ) )I I IR I MVI^%\Y)K JV YfY)MX I X)VM Y M Yg ))K) MY ) )Y) J%R Kg J) JVYIY)K) ^ X VfYXK VMI Y) KK JVM VR IMJ VK  ))M ^V KM )M J)K )I ) ) VM R ^ R I%TJIR) M)VYJMr R)V) Y Y) )XK M) V)KY))VY )I ) g )I^%()RKV MMV R XK ))_g ` ) IK)iIelIV) M)J  YJIKVM Y XK)MV)g ) Y R M JV ) )I K K J` g )Y) M ) %WKVRJV  )VM) M R ) JfV)Y)V^V))g Y VKVIRY )KV IZhR ) M JXK )K ML) Z V)X)%eVMIVKVIRY )KVY  JV U)MK IVXI) Y X)) )M g ^VMIY) ) Y M ^%Tg  VK fM) ^%aYIY^ Mg YVY )^)XKVYR M )I %a ZR)V)Y)%a  IY ` Yg I R)VMIY)) Y^IK )I J  MI^ %t Y ) Y) JK V) )Jg )^VIR) XVX)) R Kg W) IYJIM JK VK g )IRM U  I I ]QIY ) RIY JVY^)  )) R)XJ YI IV IV X J%[ )I X JV) )RR` Y )ZW ) I) V X))JR)L )#[TW[%) ) VYV RJV) )^)VIRY )V)M   R)L )IM)%#I KR V) K I V R VMM  %TM_ KM ) I MIf) I^IV M)KM))) g R) MVKMY  ^))X)R)) V JJ)K IKX VM IM Xg )) M )VXI)M Y I I eV))VX)IR))) J)VY J)K)KR) V J XJXMg )) ^I f` %QIY)K)^)JJ I_ JY) YJMR)V VYJVK Y)V Y)) K%eIYZ(MJJY)ZaKIR XI^MZeIYKVYK]#)Y)RVJXJXV K M]%k)Y VYM ^ g J))RMI ^  M ) g R) ^ M)J JYI ))%Q)JVY X ) J IM) VYf Y L M ) ) JV X M I V K Y V ^)KMIMY V)R)M R ) MM )VV ]YLVY ))V fKV)Y)RVXg e X)M )VYXKML) )g R)MJ JXIM)ZRXK )%a U K MRI MJ JM) ) S))Y  JM  VYM RI%# VXK)g )) KJ)JJVYX^ ) IRY )fIM M MX)K%m V K) )V XI g X%a J XV)XKadQdWs%[ M VM^ JVM ) )IMI^I%g YRM Y) %e)V)`%aKR)^VI)IR '  # )V) XKXI VM )IJ %R XKV ))fKMYI  )XV ))f J )MKVYJ)) MM ))IM _I%W f KM YJM )Y IL Xg U)) Y )Y)%e) J)   Y  M )S IX) JY  )J Y%#KX V VR VYXKMIR L)I R VR)K M JJM I%eMg YI J %Y)) ) )X KM) _I% X)M XI X) _KZQI^VYII)g ]a ^)KJ)I _VS YXIIL _% (^ X]^J^ X]WVKqRMI _V )M MX) J) R))K%# U YXI 52 X)ZWY)XIRZ# X f eIV^V M) Y)VMV^ RK%  M)^ J) R))K%()S IIR )Y )JM) ) S)IR) )M^ g ^VKR) M JM )^ g )Z K I)X ) ))K^) JZ[ (Y )V))IR)I) V) R)XK X R) Z[ V ))V)J  ^IM IR M ))IZ[ ^ )K  g Q ^IL f _X^ ) g J%()X J V R)Y ^ g V SM %N# V)fY R)IKg ^XL) MXX))I RI) VY) M I^JV I)^P%TKIR)IX) V g ) ) JV) V ) X g JV  JVYfMYV XL) Ig ) JJ%KI^ NJVM VK)g )PV YJ)I _J VIM))K X Jg XR) J%e LK) )  ) VY )KV L)  I IM ) ) J%QfI KXXKM ) )) JIY)K%j Y) ^  VXKXJ)IJVY g ) I) ))J^ K%eJ) Y))KI J )K)R)K R) JV I) XKI)IKKX )_ VY IL) XK ) )IR )%VRIMY V K)  f ) M) %QY )) VIRM) ^VY) K)MR))K LR)) ) M) %Q) M )J) R)) Y)X^ ) %Qg ) f XLM  MJL MY) PV)  )K )KV ^) K )KMRg ) JV J) XqJ ) JV M JMR))K g L ^J) %IM fVYXI IY^JX)V)XLJ ) ) J)) ^ XY  KJK) %Q) VM)J)VMg VXIIL _XIJV M KV)YLg )XI)K R) VY) g ) VM  I)) %Q))g JZ# M KXZ# Jg [L IM)K^) J%V %Y) g Ze)  )XM)KZTg )M)X JZTXK ZTYJR  JS)  VYKMMY g K RKMIM ) R VX Mg R) JY) X)%a J ) JIR) R) ) )YIY) %e IN MY Y) IP^ g )IRMIM %RMIK VYXKg YMIMI)^  J )K g ))PVRV)M)K  V I^g  %%NQYL) MY )V))XI g J ) ) ) ) V fMg MY JV%% IR)MXIJ X%e X  I) V  J)K NfX fIR) % MM^L)MIK g )VYMXK) )I)IN  V M)YIKM) PVIRI^ )MJ JI%aYM )I  ) VMg )RV) K )KVI KXX KS(I eXf R) X %e I)_I)XIg JedQddee( R) ))J)%dIXK XKM M)VYXK )I IMV )V ))^ )X) JVY ) )^g ) ML) J%K M_)M^ )I Mg J ) J)_%e ) N Y)  XKMg SV)V)K ]PVMIY^ V JVY) KR _IV)%#IRXK)VMM^  X ^) ) ) %QfI)^ )  )VIL K  K IY^  ^J MV )VIY L VYg ) J) ^M)R Y)g  ))ML) rMSf)MMV ))g J VM )R)M MJMIJ ^)M JVR)))I)%Q  ) ) VYX))R)L ) J XIM J) RK)M  `VMM ))Mg %Tf R)Y J I)VYX WfMRI ) M M ) LJg ^) VMM IKR)^)MI%e V)M VKVYXKRVR)M g   I%K MI KVMY X )  JRVXKMX RX) _) JY  VY)M V M ))KI g JR)RRI)Y%eY)) g VKR ^) I J M  K VfXKY)%aYIR )X)K KX%eK) JR VI J ))J%m ) VYXKXIf V dLX ) ) ) MVIKX g ^J M_ %#JM) X ))g IY JR)JXJN )IKMX)PZW  J)VYKI)^M^))KM M M ZcYJ XM)M f J ) M)IV JKZh g YXIIL MM^ XIILJ^ZY)Yg )IIRY )V MMJMMIM )IZQI Y ))fXM J]%a )VYg )) R)VY) K )K Y ))KI eX X V M)K ) X %W \R))) X) KK M)Xg R ))^) ) V) )IR MY  M ) V K%e )V)KJY ) I) VYX))R))  JJ_ V) )I ILI _If Ig ) )) `%() ))R))) ))g ef))Y VYX) KY VMX XIKg %QIR IR VK)K J J V) R))%IJM MX g MIM )K ) %Q KM K  IJ X))V )g J_ %() YJ))Y )X)))% #) KR^) M) I ) ^))%e J K )JL K SQ(e[Ta(nvd\  MM))IYLJVf)Y VYIR)% eXK VYK I)Y )JM)IVY Y )M)X  M %T  K )  KIM )IMJRVYL  )Y )J %Q XKI J_R)XK)g )YI J JMM I I%Q X))) RXK )^R ) V I IM g IY K%kM V X )K`)VXK)) RV)R Y))KI KI %R J R)K L) V)IR)XqJ) M I Ig L I_ V IR) XII)XJ MIJIYY%# VK )Yf IR ) S)) RJ_ f )JV)M V Mq)KMI K ) g ) J%d ) RJ XV)XK VfXIg K)MJL IYJ VYXKJM g )X) Y)  M MqeMI %WR) )RXM)X K ) ) V L JX X) _I% eIR)X ))X R)  I ) X) _R )J)IJVR)) J R I)KM )R) VRXK Yqg )J_%eXIR VY )) )JXV^ )VYX MXg I   X)J)K UM) I] J%Q IJVM IJ X) _VMg IJI ) MY))K _ VM  MJV )IJXM) ) %NW )  Ig )I JM))KXXIIL _V Mg L)) IJL J Y M)RVYIRg L )JJ)IX^M %PT )V MJLIXK V M  ) VY aXRV)Y)VXK ^`V M J ) K IRL %a S^J^IM I VY)M  JNmM VMR K))_`))IIXI]P% eIV IR))M  )XJ LJ ) XI)R ))N )K)^) MM^ I) XIM)V)M V R)IMXIPV )) X)) JVX )) J% j ) II )UIJV )) VJVIR g _V X MY )) JXX) M X )ML%YXK) IY V M  ) )) YMMR)IJRSK ML )%( ))K ))MJR))J) g Y ^ )IVYXK )ILIR)I ) ) V II) I  M )IVY) )IJV ) )IJVM)Y )%d MR ))g  M L  X) _I%a IR )IJ Q ))_ X) _IVXV KL) J XNXXI) IRY )MJ)M X) _ IL I) ) ) V R)L )KY V VYRI%RII R)I )^JM ) %e ))VX )IL Sf)) )K )%e^)KM X)YV  ^)))X )IY _%Q Yf)Xg )JR) _KV) JX) Y) M)% (_XLMR) V )   Y) X )V KK JMLM R) _K%WVg X X) _VfVM V)L  Xg )K V) XKI) K^ K%TIYJVY )X VY ) R)I Vf e^) I) MR IMIV Y) J%) Y) M  J X^M^V fXK V Y) XI) M V )^ IYfM_IXKM) %eM) VYK  R) M )^ MK)Y g Y))IY)IIR) J%M VYMMIg Y)Y)M ) JVY)M_)g R)) J  MR ) %e  VI NT ) VM) Y) Sfg K)R)KMXVRXKVJ g X)%eIX  VY) JM_ )V ) JM )VY XM_ SXK)g )V)Y)V)) YL MXV I ) )KM %QfI K )M V) JK Kg Y) V IR ^YrJ KYg ) )MY e M) K%h) )) _K%RXKVf  VY  R) M X )I I YI g ^ II)R)I IZeV)J) fVKR)MR I ))R)K MIXKJg Nx%-%Q)_M) M I U)M Jg X) _IVM)I K M ))Y)I # XKKY K) R ) Z# J /4 TKf Zk)J ) K^ ^g )K)V) IY Y f) Y)VY)M g J) J ))  %aYXJR KVMR ^ )  ) ) V) g Jf IMM%hXKK) M ) V )g X VXK) KK J))   JLIM^ V M^ )^IXRVg KRVKXJMV X)V XKRV)Y)f %e KM ^fIg )IV )IM ) JR )V  ^MX) K %a JR)R )  VX JM  g JX V Y  Y %Wf K YI ) ) ) JR ) %Wf) R ) VJV R)V YMK J) V K K JI^IVR)K  )KVYXJ %#)KY YV_  M) K)VX^  KVY YVg TY )K^V KR V  M ^ XY VI) _%a IKXM) ) JM )J K ))KX UXZaK I^VYI)JX XZT Y)M X )Uc^V^V)XLJ ) ) J)g YJ))K MUnX^) I%n)YIX)%Kg RV)XIJ)M )XJV ))XJVXKRV K  _ )MKVYXKRII  )XK%IKXJ)) M %Q) VY KMR Y KY)MR) VYX I M L I Y %RXKVXIMg  VMYM )JMR) V  Y%aKR) VMYX JN)g f R)]P%aKR)MX V  VY) _V)M )VYXK) )K^VY g ^VY)^%eXIM I)VYM  YIY^  IV(a(m(V)X M) Y X M ) %) ))) IV YJMR )  ) V )VY WMYVIXR)M J J J Xg )V M IMX^%( )I )Y MJ  I V ) ))X )^%W )M) XJM g Y M) V)  I VK) g X  KM) %e V)))K I V M g ))KMM JJVKM^XIY) ) If Y M) J%e RLIR)I) g XKfK %WR)VKMXI^XV XII K J MK V R)VY)XI M J RII%) R)L )K g ) %(Y)RXKVYk ) )f)))I g JVMIY ) k ) IRJVY)MIV )IVRfIR)SXML)) VIYJR)%[K JVYJ)XKYg )M M I JV )LIL )_) IMg VI RIV J X) _I%eg KIJJM _Y %WXIYK) ^g JY _) `I VK I ^J XK % a JXX LVV g ) J)R R)K ))  VMV J ^VM XK)M IV XL ) ) V X)M JJI  ) XI)ML%aKS ) VM) VM)JV ) g eXK) XJ V)Y )fMKI g ^ M IY VYM ^JVII IMR)L )Kf) VI)M ) K M XK)JL%n) L) Vf g LJ) ) MJ VS JM) M XJ%XJVKVMf V)M IM )) J%[R))MI J]Q ) K LJ)JV)K^MY )J X) Y)JR%^ XX ) V ) RMg J)) Y )YI  %j)X^ )Kf) S#IM)KY ]S) _ I %TMIJ)g JK IVYM Y V ) ) %#) VL) YI )YR )I  JV  )V MM^I )Y ^][LSM)V IY)) _ % )Y)Y J X)Y)I))JV)M  K) M) VY)fVM VY fg JJ %d XK) ))IRY ))YM g JMVIJf KMJL IY%W J IYVK) )rM ) )K) J IR )JM % R)I g X ) Y LVYRL ) ) R ) R))K J M Y %NDC%d K MR  KR ^)V%% IYV  ^X)`)` _ )V K  _ MR ) XJ I ) VYXKK g ) MUM ^J K_fIX)I%QI YMRYMI  JVX) _XJ) ) ))X) Y)IM)I  KMg (_MI VJ) )I J_K^r) J V)MY ) J) J )XV YI )  VR  g K%J V IR  J)X) JS) Jg IYV)XqJ) %(_ VY) MJ ))  )Y V JJV ) L J) g J))KMIMYV)IYIVX J))IYKX g V))M )` Jr) L)) K  )KIY)% VY ) _Kg )%(_VI Y)V ) YV  V)M L K)%aJ MJ ) j JI)I VYXKMM)Y %[ IY))KVM`) X V)) X^g ) K XM) J KMIK V)K (_) M X %oM) ) g XI)YJVKM) VYR)KSR)KVMg IY) MIYKf  %eJ QfI X R^ ) X) _  )) ) JJ)_) ))%e R)) V V)XMJK X )) _ M Ig V) XMJ I%()VM J) Vg ^)) ) RR M RK X)K YJ VYXKMJV)RYJMYI  IVYJVYXKMM MLYVMR IIV RXKVYXKMM_ %() KM)  I YI )MYMIY IR))IM I%RXKVI )XK Y) VRXKVVR XKV)X f V) XIY)) R M VYXK))IV I)) Y IYg ^M ))MIRI %TY R)VYXKK XKJYV)MR Kg R^%WfM I XI R )KM Y ) M) I IRL  Y VYX XL )V  KL M Jg %#IRM  I KR  )Ig  VY)MIY ))  J g J JJ R)MX RM) J ) Rg ))K SRXK) Y g ^ J)_]S)))f%hK _V  I V)L))KX VMY S f ^Y)Kg VK L J )M IVI) IY Yg X ^))X))YI  %aKg _V  )MJM K VM J WR)V M )Y%KR)  ) KVM) KR)M KV^g VKI)RJ%WR)VKY ^VY f I ) V R)VX ^J VYXI^V R)V  YJ_J M Y K YI U(Y J)Y)IZ(Y J)I K^I KI )MZeIR ka( Yg XXKM V)MMXKXJMMYIV J)IXKg X  Uk ^))))VM)%\Mg KI%WfR ) )) Y ) ^)) VR _ %d) MI_ %Q) )VYX IY J J KLXJ  I% V)I  YIM)VJMg IRY )IV )R JKIX )MKg )YM )KP%QIM))XS g   ) M)YXJ Vg b)L ))f RR )I%#XKV I) JVYKX MIY) M V XM^ VM)VM rXKV)  VM IJMJ ) ) Y)Y Y Xg L V I  ) J) KIMK% #IM)KV K%T ^))))IR)KVR)g V) KIRf R)L )KN KRY ]P%T)g )KVM Y KV _ ))K%kJ ) ) ^ M)))VYM)J M KK )I XL )V) I)YJY S )J%(_V)Y)VM I VMYI )MYV))Y K MIY ) I )K V K)X^J) XqJ)) r  ) M)J V ))M M %T g )KV ) MI L YI %) KR)) )%) ) XKMJV)MM ) g JRI JR)I`I%IIR_R)M) VY )_))JR )IR  X IKXV Y) )  VYXKRg IJ X  VIY^R X )) Y)VYXK) RM ^ )ML%Wf I)g a)YK) ZeX) _%WX) _) M R)X^ ) %M^M V ^) Y)VY)JM J _]R )) V) XIJ ) V )IR J )XYY %QM^f J fMMY VM MIM ) )g J  M)) J IRL %Q KVII I) I V )) _ % IJV) YRJ JJ X) _IVYXK M %aIJXJ)IM )V M) J J )JY K)^))_ IL RVMg IY  XI MI K )JM M X ))II) %Q) VYIV M Rg ) R) JVM IL ))M MM )R  )_IV fMLIM )R Jg Y X ) %Q ^V XR)V) I%QMI M)g I M  M)M  VM )f JMI)K%JR)M Y )R Mg ))KM)ML) J )^) )R )) XKVM) JVYV)IM M)JJ)) M  VY)L)M ^ XJV KV) )V W )J ))^ _K M ^JM ) R ) K) J Y %K VY_Kg R)  X) _VR V J KIg M  _V  J )IJV V a) ) )^ ) RJ V J  R)L ) IRY )R )%e) RMg M ^ JR)M )JVY )IY)  )M  I_IS_IVK M) MR ) V)M J) V) M)g SeI VMMMXI] Q X )M IYfMR) R)L )K S)ZaKY^V)%%%) M)Z ) %e) Y JV JJVMK)KI )J)Y M) X)ZeIR f)I ) )g XM KMMK R)KV)R)K I KM)J g ^f JMI MK))J) Z#R)g I) JV M IVXY)) X`g Se Y ^) ] X)Y]aYY)^V QMV)Y)VIRM   IMX)KK %#g  XJ)) IRY )K%eJ )Mg SQ ]T)YX^ I%%% MRI)) IV)R )M)) V) Y )IR)XK) J M)KI JVIXJ ))V M KY)X) V V  JVR)KMg ](_M JXVY)YI) XI)g KM )K MK)KM MI  %[VY M KM )I J  Q )VIJVI%eM JVVg J MM%W)S )SJ]Y R )XL )]WM KV LR JV^g   IXK IY L VM MX))K M J V YXKI IX ) M%k)J XI R)MJR) J) VXY L %eKM g ()M)) Y J )R) RIIR)KV JJV) )JJ J%aK M V ))X)I) IV )X J I  XIY) JX V)  Y )M K JMVM LVYI )R)g ]NWMYV MIVM  fIYX )g M ) MJ %eK ^XIJMg ML ))P%aY IV JJ) I ) VK) R^))Rg X J MJ) )VYI )) IL) RIMY VXK VY )) Ig YJ I )M J)K)R )) %eV)M VM g ^MX M Y) X) _K%e^  X)IR IJ)X) JV  I ) X)IR  MKV f)M) g %c MK Y V M ^ MJ%()))g I^ )L  )X) R))KVM f IMJ J)K L %\)K ^X)g IR JRIV)K)IR)MK M  V M JI^ VJV  MJ_V ) g W )) XK ^VY)K VMXK VMI  M )Xf ) UV  ^R ]e g RJ MKS )M)^V )Mg X%aMV R))IR)) M KV g ) LV XR ))  JM X ) %e)J V M JN MIY]PMXKL)  V g K JVYXI)SIIM Ig #IR)V)K)M  M)J)g Y) VM) M^) IR)K ^`IIg )K M VM I^  L I^ )Mg R J) J )VIM)) )JJS ) V M)%I ) g ) ))K V ) XLMMYMR ) )Y )M ) VMX)) J%WXIY M)IM J %#  IX  )XJ)V) L ) R M %kMJRVYMY VM) VJJV )V)M V J)MX ) ))K )SKg _ R M VM )JM) JK) X P%c^XKLM M IYMg VMIY f M K) XK J MY %e &y K L )_YI )MK^%g )_R)R MVIX) )R)%W^ ) R)XKJXM) ^M )IM ML R %hJ)JR) JVXMY L XM) X) ^ )V KX ) ^ X_KV fXg eMRM) IYM )IV g L) Sf Y )VK  %[IR KM  Y_ K)V MKMKVIRY)X^)XIIL ^) Y % WMYVIM JX^  )VYK(g bdeVVYK(bdouVJf )XJg R))KV_ M)^ X VM )K)g VRM R)K X V^)JJYVg MY M Y )KS f)_IMY %e M KMI))IR)R V)M )R I %m )VYYXIJVf R)X^M%() L) J ) g ) VYK) J))MX IIV YXK) MJ%aYMMJMg  %IJV  K  X)g IVMM`VMY IVM) R  K )) JKIRM^ )) VYXg J ^) fI) VM) )^g %W) KM I ))V KIMg YI I^VYf)JIRIJX%RIMg IMJMR MIX)%Q)) R)) JMX  )K  M ) X I)  J ) N )YMg J )I))_  %TMK^) I ))KR %d _L)^))Y M )VY )))XKf Va(m(T[g XL J %()fIVVL) %Tg )Y XK f) Vf)) )g )) ) ^R)L )%d ) )JYV YXK )IJ)V V)SJLJV)Jg J) I KI %e MY))I_IVR XKV M )J)KI^%WXIYII ) J)VYM JR )M  ) I`I% XIJ JV V R)NMY)VY )) J Y VYVRXKVfXIRIY^VY MRV) )VY )IR )M ^) K f)SX)%[ K ))V) K XJ)) V)Y)KX) JV) K R ) VY Y)f  J) MJ ) ` Y )) %WK RIR)VKXKMRVMKf )g m JJ)  )) JVR) V M JY)VYI) Mf )g ) JVM Y ) fMRJL X R)) MIMJVI M)K g IV MJ %Q) fIIKV Kg R  V VY) MVXIY)K%M g IVM IV K )R)% QIYMX) M Y) %)R IY)K  )I)))M ))VY f )^) R)L )K IRY )KI)KM)I%W J IRY )K IMJ )) )M V^ ) )M VR)L )KVM V IXJM)V  ) JM IM %WR)Vf)SM g Y )) ) ^e[Ta(wS))  )N)KSIY ]SXIJJY ) J_ PV   V)IM g JMI%e fM K^ I)M )Rg QYI XK ) M )%QYI VYf M)Y J%a) IY %e) IXKI )% K)  )) )%() JV ) g X^% )JL IRY )%W) JV )XMg TX )) JVf ) ) ) JUWKXg )M IIVY)^VIY^]SXK) VS )_%kVV\b[Te(Mg )J)V J_X)%dXIJ R)  R I J ) MK^%()RR) M IYJX)XJ ))VM R)VM Kg M JJ)R ))K I)J KJg XJXL) JK^%WXL ]) )) MY))JM M IJ%Q Y)V YVMIJM) _VM ^MJ JVg Y) Sf )^I] ))I^V g d )M)I V )IM%n )]a )]T ) )K)_K)MYIV) IVg JJ VM)J) ) L )KM)_ Xg ML) _%XYRM)Y)K_ g ) ) )_VV K M   JZhI^ ))K V)IR IY Lg V IXJ)) Y MR ) )I IZ# M VYK)^) IX _I`IX)K V g WY) ) X)Y)K )IK R ^ XML) %aKX) Y) ^  M Xg ) IMXVMKJI  MIVYXK)g SeIVYVR ) VM)X I Z Q Y ))YZ()RR)XKM) %%%eIRg fXKIR)X SMK^ R IZ JY M I)K)Z#) )Ig R L I I _)_)I Vg JR))V ) )J%TVY KY ) )II%[ LLJM )  MI )IMM )MV Y J) M g J% V JIYV )IK%K)) IRg ) VXIXMXI  X J)Ig SQ ] SQ ZZ]]] e^)`) Y MIYJ ) ILg SQ ]aKM )) ]()R YJ MY XY) J) J]eVKMI^f] XK JMVKI^V)R X )%V JIYVYI  XJ ) VY J I^%()R))VYMIY J]n Kg )VY) K ) %\RJ)VYR)L )KV YJVIJV) MY))KVY) )Y g M) %jMIM  M) I V )I g ))M )JVYMI I)^ Vg MJR XJ ))V V VIL ()MIY )MI%QM^R^ XJ%() ) I^ MI ) ) %aIRI) M )J T))f J](Y)))]Q V J ))_ )I VKYI I^XJV ) )Ig ) ))) V KXK KMI) ^K%  )XIK M KYI I^XJV )M I Ig ) M) VRI)Y ) J )V  IXJMJ)) I)%aKV)Y)Vg Y^V))JJ )V) )V XLV) ) _K%W IL ) J R)K ) )_J) ))K U)IVM)IJV) V M) V)IVM)IJV) VM) V)IVM)Ig Wf_ I) J ) %j ) `)  V ) I I^VfK XJV R)K IRJV J^ I^ V )Y)ROO1 IRXmfMNR X) ]P%[LfIJVIJ )R %TIR _K% #YV )J) ) J%) I%WMg YIY I^VIL I  YJYg )%#fYL XK VY )M )V)f`g R) XUX RV ) )^Vg ^SMR%UM ) L%Wf K) XIMR V)IR)MR fW Y^ hI X) _V))J)Y V K)^ V_ Mg )^I%TY)YM  L) g V M V) VYXKM )  M)KY %TIL ) J%ef ))RV) W Y^hI  Xg ) _MY RVLV))J)Y )  )I V YM  Lg ) ) XI J)IVYXKM )  eIVYIR^] ^I )fIIV X)) J J)I) ^YIVM VM MV )%%%)IVY))  %QIY) R)g )KM )R ))J_ ))g V fIY I) _ ) %aM IR  R)M )RXN VIJV g a V  JM`)I I)) _ a lV KX^J XL Y ) MY)g ) V R)VL IXRM IR))K aVY K]V)VIJV)X_)VMIY) I)XIg IY^V K)Y)^ )JJLM I # VKR) J)XJM )VK IM J)KXV M ) ^) JR)I  R ) _I%() KI )K )K)^)  XJV )) E$$! K%I) R) Y %(X))M I VX))V f XIRY )M) VY fI)%K K )M  ^VK KX)K` )K MJ )g )X) VKM X I NK ) ) R))K I LKMKVMYKV)K Mg )KV ` M  )Y L))X V YY^Y`) XI)J% XL W KIK^ ^M )ILU))]dL ) ) JIX I L) ] fg Y )ZeV)]K  Y) XI I))V Y))f  I]K   aKM)JZTY I J YM Jg ) M JUeRVX)Y Y Vg IVIR)YIMR]  I)) ]aK M) ^VY f ^))JYMIVY) MI Y g M   JM KX)XXK%))Vf ))VYXYJIK^%VV ))fV g dvdVdvd]e Y I) )VMR)J ^ )VR  ) MLJV ) I)K ) aYM ) M KVMM^VMI ))Y )Jf J%aM )JXVYKY) X Y %d Y )RV M R J))VKI)Y )^ K  M %#RVZh)^ X)Zg # ) RMM ^ JVXIIY )K_X)VX R) R)) M X KJMM I  Y VY)VRJV)) MR)\ )g )hY JV) R))Y)VY)X %# R)  VYX)MR) MI ) g Y) )V) JZZY) )Y f KK ) NVRXKV M)Y P)M g aY)RJ L J)XJM g R))KM %eJ) MI Y) J ) Jg ) )KV) I IX )VIX) JK) % (Y )VY fM XJIRM)_ )K)J)g V R)V) IRYM X ML%eg KV X)) XXI^ V K))JIJXJ M )J ML%Q) VY`))M)_ ))J)    )) V _ `)  W )Y VM YMX ZQJ g [R]))J %)V ) %fL K^%K^ )VR VM ) )R V) g J )XV) ^ I )M) ) ^ e) MR IMI^YIZe  JV I )M JZ  )Y V )) Q)^ ) ) )IXK g ^Y)K%[ KIR ))K )Ig R V R)K%W )V)) MY)M SMI^V ] )'))K_) g MI I V ) )^)_KfRM ) )] (^ X ZQI^V)X][ MMXI g YM)^I f M KV^L ) R ) ]( VRf )  )II)^ M )_Z()Xg J)^VI^ )) J)KXKV IY) JIJMY) MI^ V )K )I] WI )Y)JZh fIY)S I IVMR  I   ) ZeI MYI ) IM  )  MK V ^  KV _K]aV ^ VYMYIR  ))R %[LYY YIR KJ MMVKYIJY )V I)  )K JV)R)X J VY  \))%W_ ) %# g R))KMMVKV) I^ V) J) VY Y ) )IY V) ^ R K M V g IL ) K L VY R) M I ) Y I)X)) %R RI) JV )) V KMK%aYXJV  X eV XM)](_ %) )%R)g )V R f Y%eIVYK^a[#IR)g )ZQRIVXKXK)MV XK)))RMg MK %WVRJVK^ XKY)MJZ(R)) M )R)IRI%T X IVMJ%%%IJ M K eVMM)MJ )Y)%#) ))V ) Mg ^XJX )KVX K)R ))JV g  ^)) V V )Y %aI_) M g (VYXKMMVMR)Y%jIg )))MJ))X)) _K)) YJ) I _ JL V ) ) K _ g  VX J RI  )I%I))Y )g JIY )K MUMYIf_KJ)XIZ [Y) JVY) f M K) VIMMJ g ) J) R)) V K VMJ JJV g WI)Y_V J )_V K XJIIIKXI VM) JVMIY I R %\KXJ )_V)M ^  (IU)XK K]aKR^ VM V)K^   MJ%() g )IVY)_K ) ) Ig )IJ )VMfI KM)J)_ M_  %[ #IRXK)V) )YY^ VMIY IXJ M MSY )JV^Y)J ML))K Y VMX)J )g T)YX) JVY R)%aZ )M ]\KM)J I )Jg _ MIVIMMK X)K) VI) ^ )N)g W )%K VY  Y)%\)K RJ )K % VK YMg MMJMR))K )_Y %d )I ^  ) ) JV) IRM ) JM EYg FY I%[MIKXJXIXK F  E VJ) ))X^ MK KVJ YXKL))RMM% J VM eI_VK VM^f MIV )IMJX MYM X I JVM YV)VR ^Y%I) XJ RV ^V R)XK % T ) )_)M ) Ye g )V K JVM JKMI g )V R ))JIKX MX))K ) V) )VIK )VY  ))I)VY XI R ) R)K ) Y )) %eM V)MXMJ J V IIJM)MMIV) I) J% QIY) fIS^IM J)J%WK J '%!!%hIK M%!E%!!Y%hM)I%Qg K %dI I%dLM Y%W!E%''Y%KM% J%(MJ Y %W)_)_ X I%# Y ) %d XI)I )J  MV YMY )  JXKV JV IIM )%# Vg )JJ ) R %d ) I M%()g d XI)I VJ) M)%e I%() ) Y %W) R) %e IV%W) Rg )YJVYIMMK KMIJI %NDC% TM_ MI)IS S J)V)Ig JVMY fM ) V RVY) )  M KYV MJ%d MX))Yg ) K^ M)JVR)X J M) Y) JJM_  VY)) MIY  ))IMLP%)V)YKM X ) &%E! JKV K M)K fVXKV V I J)J IR J_V g MR) ) JSXKfSMRIY)g MJR))K%n V JM V)J)g ) ) )IIVY  ML g  XV)R JM R IR IV JR M KY)KJIRY )XV )X^ JY%a)YI  XJIY^ V JIM R g M XM)K  _V)VY %WXL)RJVYIf M JJ Y)) KV )XI^ ))f M V J K X  %#^VYI) ^) MY ))RVI_V K^ J  MV  MM)%eIVY R^) MY ]e  XK)MIVY ) ^) IK^V )Rg )KV M)) ^V I XIJ] % )^ X)Y)KR) IY ) _I X^ M) f K %j) Y ) J )J ) R) ^ K)IfI)ILI )I X)IZVXK %eV)Y)V) %(_XK X YJ) V) Red(a[#(wTadQde%(_Y) eKX  I)V  IX )) ) I MJ_%IXII%fXK)^M^)g %VV f))JSKMI X^IMg ^)%e f IY V XI I ) I))IY %W KI)) ) Yg Y)M KMR ) V)) XLg   )_%Q ^I%T ^YK J ) V I^ V  )g I V M VY K J)) Y)^  XX))K MM) V ) KKM %# )g K J )^M SXK )VSMg  J )R )) VIIR ) ))%aJ )S)JLJ IM%#  %eM)) ) ^ ))IV YI L   NM YJf IL IX ^ M R)K _ ]PVI I)  IL MVf)K JI)g eXJ)M IK YR)%Y)V)g M VY M IX) ^) V VY R)Vf ) ^M J)V M Y  )g Y V J )XJ  )) Y %% g V)Y M )RVYJ) MXIJ%  JV) XIIMY M )Y )M)% %)) _SfY^ MIIVYXKMJ M )I`I M J JILIJ )IVY XKMXI X %WR)M  aYRS) M^)KMKZ# V V^ V X))K)Y ZW )]d f I VIg JV]IXII) IJL I V #RJV)) Y )XKY) VYXKIRY ) g LJR) IV)K)  M  )M g IK %eIVRXKVMRJ)R ))K VYIRY ) J I)Y ) JYI g ))M %()IRIYVM Y R MI)^  )  _ )KM w) )XI%aY)XK)) M V)L YI )KY  R))KMM%k g ) )K JTK )M )) )J M Q RV^Z Sf ) KM M Y)%XM  V )KM IK XKXM)JMM VYV %Q) ) X )KMV MY )RI) )V _ M^)  ^))I)I_ ZWIM )) )RK MVYX^ )  )M Kg ^ f Y V VY))M)%eM I R) M )Ik )I ) Rf)  M X ) VIK MKK Xg VK I I%[LR)) ) g RIL  U)M)JVMJ))g )JKM )KMI)KR V) ) Y))Jg X )VJ VM )K VIM) X JV)XK) ))JM )MI%ag W ) )f)I_ KS )V KXS R_) V M JX)X J%[fXJg )IYJV KIR fII%W )I ) Y )XK V X  X)) V R)L )KJ)M) V))_KV )IR) )V ) )%I)M ) ^M`)IVYXKXYg )M  I) %(_ )MKJ)  IMLrR)MIY V)))M))Y)J f))KIY %[)) MJ))I _IR) )^Vf ) K^ K%TY J)R)g K LI V)) VKM JJ g IY)I M ML Y %WM )_ M XK MV))M S) %Q)VI)g ^IIXK) VI% ) % (K XKI) X)%W) )X)% X)VY)X fV  ) Y %eg V Xf IR) )JXKX V I )_ MX^%k  _))K MJ )IR)XKMJ JXR V )XK  R ) %jR  M g %[ I )I) MIR) M  ) S)%QIY ^Yg ^^)V R)XK%\) R)XKMI'HzV)' z IR) )"EzV) R)XK Y) RV %WM )IYV KV) )VM)JVXI) ^I%aYI)Y )g J ) M M )LIM%# K)g )MIKVXM R)MR M)^I ) MX M %#)  J `I)_ ))K ) K JV )fg )) JR%) ^ )Y ) f X J )I )V  SfY))  g aY)ffMMJ I ) )I)I) J ) J%e )Y)Y) IR JV)) I )M K^VYXKX))J RV ^IRX) ) R %Q   )RV))V)IR _Ig X) KVYX)RVI)VI) I JIXJ)I )RJR ))M)I R^M JV M )%a )g X^MSRIMJVY g R) IY J %Q)) g f YKR IJ_) M) % )))) RYI VYJYY) M%c^XKXKV XKIL JR ) )J ) JVM IKI )KM)%WMYVM)g )IR^)KV  %(Y)) IRY )K )Y M) X) J VK) g I N I V)Y)PV M) MMKK g ^) XI )) %aXVY ) )_KM)R)M)) VYX MIY))  %TMX)M Y J) R  KXK J)) M)VXK) ))J_ Y^NM R )M )I) )Y ) KMg )JM X ))MJ_)^P%QRY)g YM Y JV) ^IIY )R VXKJ VY R)KK Y M J%QfI IM IY XJR)M R )RL X)VM) M)) )M)% [ I)K) XIJ I %() M M%()f) Y)%() R ))J) RJM ) _  I M^) V)fIYVM)g )VM JX Y) %^ ) R)L ) ) %R) ) )I^IV MV)Y)VM)KV ))  R )%#^) ) g )  J IK)MIV) M%[ Mg JYIRR  L)KMVMM )K Mg Y) VMKX))K IMX)K K %  R )%)]K )RV)f ))IY [ IV )VIK%X) )_g ))V)_) ^) VSfJY %[ _%%%RXKV_Sf ^ ^) Zh K )Z V)I)_V)YZIV V)IR) MI JVYXKM)J _))  VIY )) )X M VJMg M)%e)JR)L )VK K)^  M K   V ) g  ) MY)^IR) ) ) Y )K^ ^) )MM)X !H Y VY M I MY )LI V VYEPK_r PKM I I^ r'PKg Y^ Y R ^J I_ I^ r"PK TMI)M K MJVf M  XKJ)%QI) XIX^ ) ) J%eKIRY )K )J) )Y )M JJIV)M V  _ IY)VMMI) I`)I%eK Kg X Jf ew X )K`)V) ) Y %eR IRJVY R)K )MR )mI f)K ) I JL M )KMV ) g K)))JJ MI  ))  IIY  M ) X)%JX^ ) R )VM YJ ) X^ ) V M U J) V) )J ^)) )% JJ_ MJ))X IV)L)M) IY g )K V ^ %WX ))I g ) JLIVXK)MYK%aKg R^  )N)IM ^ M PVR^KMg IIN M f X) ) ) J  hM ) PVR^M MKN ^ )IVMRIV RV Y^P%R^)JM) SIR)V f )JIR J)JXVKI%QYg M J Y ) ) V VYM TMM V) KMMYXKI) J% d V R)V _) MM) M)K^ ) )MI XX )J JV ^J%T ))KR)L )K^) M  g IR%aYX I ) )K%eV) ))VI )IXIKR^ KM)J JV YJ VYXKXKJ%aKSM)VXg ) ) JKJYYV)K V) R)K g #KI^VI Z()IR K )I )VM IZh)))MR )R % #KY ^Vf))ZmM VR)Mg J]RXKVIY^ XI VKI^ZVIg JVfUQR MK%nIR KRK )] I R)VYXKKXKJ%aKR) YV X )I VXIRV KK )) VM ) g )K J Y ZW SfL)g I^V) K^ M ) )) V IR V X)M J%[IR ) g )VVRM J IV ) )VM) )K%KR M Y)KV )g I K_ ) KV ) )K M ) IR ]#M)JM MR))M Y)KV g Y)KR)L )VMM)))K _ ))K f_ J V J ))K J V K ) I)IM Jg Hy # V) ^)))MX)KXI JI I)I ^Y)K` %aYKIM^J IY KS`)))KI_VY K Y V K S)R)JMV) I K_% V))_VKMR^XK X%e Mg Y))K_VIM J)M)R) Y) )g ) V_VKR  JXVK LI fI))I^IIV)K IX Y  JM) %WKV)Y)RV YI  )Rg )% MKXK I_ V ^))YIRK )g ) V YIR XJ ^ J)XK VI)V ) ))KIL VK IVY K^ X K^f %e ) X  )) V YK ZaI IY II M g LJ J  ) )Y ) )_I LZW)]mI I I V][KV^I) ^K f ZYf) ZTK )IV) VMJ)MM )I ) IIfXc f )ZaV) ) V) ) VJ] YVZWKM)I Z V ]eM KMVM J J  X)VKMIY^Y)I Rg  J) %cJKVSXK ^^g KV )Y KK) IXRV)Y)V )MY ) ^)  )) ^ g Q VIM JM J M) ^Rg %T )JM)^R M I  Ig V M  X )) _)R I ^ IKXJXIXK %Q ) Mg )) IKX KIR MX) J [ ) )Y) S   g M )K)))_%eK)f X)IKg KXI^MX^JVR^M) ) g (YK M  Z #IR)VM ^XK %h ^J J K)R) J MIL ) V) Vg J_K%Q )IM )I K) M L  %e) ) )^)M g )JJ ) IV ) )S ) I)%eXJ)M)^X ) ))V)YM %j )_) JJ)X R)VY MMRg ) d MTV R)VYRM_))K (Y  f )) JMJ JJ )^) J RIIMI  R J %\) XK) ))g )KKJ V L VK) J KJ) M  ) JN VMR)JJP MIL g J%#YMI^ JM I IVVR XKVYM M^TM ) XV)g KMKXIRM) ` KVK) g VM YVM VYN ) g Y P) )%[I) MJYJV M I  %a Uf^ M) )I VM ) )I  J)) STR VYfKX   Vg )I RI )  J  US(YfKZ[V VMJ J[)]QIV K M  MJI%a VRJZ J hMIJV IMIRM V ) RXXV STI^VKM) ^V[) ) M )g eY XR))IKXJVKY Y) )J)%%% )  X)%d Y fIIN M)VI)J VIXPV ) R _ J M)J ^ )%IJV ) K  )I KV K)M)M) V)I`Kg ) JJXK Y)K V J  )KJg # YJ )  VXIRg ) fK XLM LJ I ) %g X RXL )KV RIYM fIM IV JK IX IY f M%# Xq )J ) KMK I  X  L V) VIL )K M) V RI XII) J M) ) NM Y R X) VK KM I XJg ) XK)) ^ P%h fM M M))  M^ M) JVYM  Jfed(c((%W) R J)I JMg X)M J MKVY) )M )M VK JV J ) ) KMI Vf Y )K^)) VI) R) M MI KJXIR) JYM)MIL)VY )MY ) Y ) IR))K %T V I )_KV J MX)K ) K K J  X f )_ )KMX ` `  J V I ) )IMXK%))  J) )I) MI)K ` V) MI) VY) Y)Mg EM J) X)X %WMXg)_ )IR) )IR)XKM)R)K%WgY ) XXL)_ R)MR )U g ^ X) )Y ) KK M ) I V I M )VYIMI VX^ ) M Ig IL  VYXKM)_ Vf)Y VY MMJ YI %e)M V KR g VR) J)IM)KI ) JVR ))K)JKRMJ )IX )%TI )KVRIM L))  )g    _IYJ)KV ) YI   YI IVY f MJ )%( )X) )XJ g ^Y)XK I_ M)  R )VM g Y )M)f Y M)XJ g M%d  KII M ) )) )V) )V IM  ) )VI I I I)  ) LJMXg )  %(K JVYKRM _ )I ^ XJ))K V )g IL JM XL ))K MX V R eV))))V)M) ) KXJ ) )KMMK I YVY)fMMR)I) J I) M)MIYJ%# KV K )KV &, * - $   ./#   VY)MM  JVY)RIY JV YKMJ MM )IV M K^V J) )I I )R)M  M^Y) %K T))K M]#)Y)RVKR)KXKX ) ][ RKL]X I )  KXM)Vg W%e^^V ) XK )IR )%d )^MII I IM JXMJI MMIMXKMJKVRI  _% a VXIM ) )VYXK))MJ)fI % T XVYXKVNI )KVMMP)MJg mI)SY )^I) RI I g % X J X^)M%NTIY^ Y ) JMY) XSf) XIM  g ^ I ))V)^) X) J) )MRJ)I))K )M Y)KP%aYV g X ) V))M ) f )^) J)YX ILJVI) )) ) V )MR g V J%kJ Y)  R MY)g )K %# R MY))K KM)KIYg )K)RV) ))) M)MJI I  U(VfZ(I Jf IY))JXg R)L )XIKY IZWK KIMIMJ I K^VKMJ V J ^IMg d XKfXK R)VKXKMJ Y VYXK XXK )I)g MIMIR )^) J%eVR) V ) )) M ) )IL I%VY K))g IMR)  J ^ )^) JIXg VY)IR)))IJ ) ) I I I%R XKV MK )_ M I^I IMXIJ) JVK) M ^JXK )IYIZ[MMVRXKV M ) IV XIKI^M) ZeX^) ) ) JR g I^ )KIM%R)fVR)MM_ VMg  ) %hV X ) ))IR)I ) YM))%\ fMIY J MXI)JV I )) ^ )%e XIYM JL )J) V ) K)K XV)) T SfR ] L %QfI_ ) I VX VX) _I  (U I I XKX) g Y MY V )JVI I M JV)fVMRV X )%T ) )X) JM ) )) JVK X R )KR )KV) R K J V )I) ) JLJJ %QM^ `)IMYIM JI I It  ) V  IVX)%) ) X )XIV )g MI V ) MM)IRL  %eXK) XKV )f ^VY  M_ K%h X X))Y)MI JVI J ) )IR)%eL R)V) )VI X)) ) g Y IV) K ) ^V JIYV # )VM JJVI J MV J R )))M V)J %TX)g  fIR) %() ) )KM IL V M I K^V VY KMg ) MI) ) J%)_ VKX  XKM^MMV)IL I) V XL) [ ) )MJV JM)M J%W f MI)_ X)IR J R))YI  M  %WR J)  ) ))KXg I Y K)K) XI) %bJMIY^ g M K))V MKMKMJM ) )MY)^XKY) %[ M)IJK)N YPV M JMKMJ _I%#M J)VM J Y IJ XIKY ) )I ! %'!VM)IJ g )VIK^ K K !&%"&][ JVMMYV eKR)L )KN XL JVRY)) V KI)^V M ^ IR) PI RVYI IRY )R) JI^ )IK  X )MX g J %() M VYf KIL V I MRMV)M J )) %a)V XLV %e^ ))XR)M ))K Kg ) JM  M ILI K IUI MM IRY )K))))IYI%e^)I_ J XKV JY )))I JR ) VK K% )M ^) J ) V))IMLM g ` Y )) J ) %T ) )V)g )V JXKf K V))f ) YV b)L )KV)M VMKMJ))VXI L)I KYV X)VMJL IJ V LXJ)Y  M) %() MJYIV YIV I )M) ) )II)XK  g #R) V )K)^) ) )M JI)g Y K )I R ))^) X)) IRg VIMJ)IJI I%a M VV)g M U#RJVf X)RZ  )L X J) M )IZ VRXKVMK)J)g )ZR)IK^ R) R%aY )V YIRK SIYJVY)ML Y)KK MI) _R ) VXK V K^%e I K K M ) UeIV V MMY]V YXK K)))K%[Vf^SXg LJJL J)IK^V J KX))) )MJL%Q M ) Mg Y a R )V XLYKIX)K) J  JMJ YI ) _ I XLg e M YV V  )IR)g YIK JVY) KXXIR )V Vg )V KX% IRIVYIL Y)M)MR V)MV J ^V fMR % j)J MV  )Y ) Q) Y)K) M )J ) ))K)LILg ) JU ) )I))JJI) %aKM ^ ) Y )IV)IR M)YV )^VK ^J ILY %) ))XM   IVY MXKIR%J)Kf ^))) J TI ) KY^VY XY ) U XK ) J%QIY ^) )g  M K )^IL IY )RV XIR)KM Ig STM))Y VM))Y ]S  KVMRJ XV )MMJ) Y)^ XKY) %)IR][ V IL ^)MMg VY) MYI[d#(W[a(X g J%(_KM^ JVYM^IR) MVJ) KXJ )XKMX%#g V I) V I) ) MIY %#RJV )) M V)XJM J UK Q )VIX)f )V M^) ))^ _ IY V)JKM) VM^)g KL))KXY )VMK M) ))  J]M )VY MR f MIY] d ) ))VY KLMX)KJ)IJVf )  M J)M JVRM) I _I IK %[ )K ) V)g J_ MJ VY J V _IJVJVJJ I %TR)g ) R]#)K)K)KS ) ) MJ J )^ )%aIX `) VIg ^KV K KX VM ^X)_ I g VMRY)^V M M JVKM )JM KJ%aYf ^ ) M%QfIMMMMY JVM g K^ VIKR^M   g e) %eIMY)) ]R )VIM )MMJL IV)XL )IL V) g KVIY K L )KV K V XK #) ))V R) J)%e J) MK R ) I J)K )) ) _ Ig J) V S X))_KSM Jg JRIIRXVV  ) VYXK VYK(nj[esfVJXK)M V IR)J) R) JV )KJM)Kg ^%e^MX)XM) JMR))K I J XKSfVXILJ ) ) IYg ) J  Y VIJV M YM)VY TJM)VI)JIY ) V JM V IM MM)Y ) )I%V))Vg I)MMI ^` V )KYIg %a  V ) XI)R ))Xg LJ)IV )VM^K JV^M I`g )Y^ I V )M)M)I ^ VX)IR VY  MMKK  %T )JK ) SXKMM%e )^)) K JMY g ^))))KY % I) X) MJ JMY IR K) VMI^ )) Vg KM^MJiR)KM%)))^  IJV)K  JVXJ)Mg   XK J)IRX$!{ ) %() fIg YY IR ) _V ZN I^ )^ JMIYRX ) V )^ V) )^ ))IIM I^M )L))Kg XY )%%%P#XK) XKVVIY K J) ) g X VMIR V KMII)Y  MY YVK)MJ V)) Y I g ) VY V XXIMI V e g )%e V  KXNMY YPM)KXY )VM Y V X IVI K I R I)KL))R )V )JJ) ) )g Y JJL ) XK `) MV Ig  %[  R LJV  ^J  UV)Y)V  M^ VR )Y Y MXL IY)VM JJ)M)KVJV) I g )V )))MIM X^ ) IY %WRg #XK) XK) ))X  ^) g ) K J J J J )IV))J ) J) Y%  )M)K)NM Y g )^VYKR Pf Y JV K)IM g ^M) JVX)IR ^VY ^)) I M RV JX)V L) )V Sg )  X^S  J) Ig KIMXXI^V V X))M V  %Q X ) M J V ) IY K J)V )MYKY )%eX ) I ]W ) ^ Y XY )J VK R ^J _ IV)RJ X e )JXIRM  J Ig _ V X)X)V X%QYI R )I)VY J M JMg Y X) %Q X)K^KY)g Y MYI I^) f M MR)SX) IRX%Y)KMg RMK^)) V) R)J) V ) R I))KIYR)  ) KM)J XXI^ I^ N R)V I^ J^ VKV XJV^I )K ) VR P%XXI^ Ig ^) J) RJf) %() )J)Y IY V J  )MI V^ I^ Y) JXJ VRM )TXIX% f) ) )^) JM  ))`Z () SMIY _ )ML ZX J IJg JV)I^JX VL L)K I^ ] V KM)KM Y )R IXXI^ I^V (_VM ^IL f V X MIY)M^Yg f MK) V )Y XIV))g  %()RK JI)KMI))KM g I ) MY))KMM^) Y^Y` M R)K KX ) KI) U\ JXKSYg YI)MJR))K%a KL) K VY  EPWe Y R) ) IY)XL IRg Y ) X^M )) R)L ) %^  X _ &""N !!! I) X )' )Ig PW !!! I)XJ KR))J) _RI IRY ) R)L ) Y ) JIY J XM M  )) {IRY ) E"{ R)L )%W ) IMM &""  IL _ g `K J'"{ & {%WfR ) IMM)g XJ IL Y J )^) Y) J 'P ) Y )I Rg R R)L )KM J)EV&YX^ ) V "Pa )J JMIIX VMMY MK IRY )KM ) X )IY V YR)L )K%W )K) )J^) &PWK )^ %J KVM g ) L fIY V) M) E! GPTKMR )K ))Y))  ) R_ VR IL J %#Y )Y) )IR)KNR IL PM%Q) R)g ^ )KY ) ) Y)I )I Y) U|}9;&#x;;&#x-436;&#x~@;&#xB=;&#x;;�~@B=;}~;A&#x;;&#x-436;&#x~@;&#xB=;&#x;;��=~;A@;;9�=@A~;==�}~A% ��EFHE !!!%-9}}-;=A9A@%;=}BB@A9} !! % )^f)X )) %aM fXJ)K MIXKY)K%e  VY_ )YV)M ) IY XM IVYMM J JMIMII) Rg )I)_V YJYKVK)XKY)Mg )IRX%d )^) I MIVM K J K%J)KJKXfg RJIR)VJI f)YR))KM)K g # ) ^L fMVR )Mg IVYKXI^V)K JfM) )%eM VVYYK) NMMR) ) !! %PM JX ) )KV)YR g ) ^XV%% I V)XL) % )XV )X)VKR^M R) T))JKZ(K JV)JIR))JVMI YKXI^)M KVI)M ^  I%e RMM g ^ JRY J ))fMM LV M MIMIIX)XMJ J_ %Q g Y)) )YVYXK  M g ^L  )K KU I IXJ)  X^)XI IYJ]TY ))YXg J R) KXJ I IRX)KXJ))g M )J_  XKML I) \ JXKSYYI)MJR))KIR Kg )IVYR)L))M) %R K Y)X ^ XIV)f J) I)IXR r _) X))YJ XK%Mg V)S I J_KVM ))K IX)V M JXI R )) Y ) JZKV g JVM MVIRX^%m )V YXKXI) XLJK^%TY g ) J) I f)Y ^ Y ))I Y) V YK X IRVYIKM K^) J ` g eI RfS ZhfS) g  YMJVY Y M X XL) JZ ( XI)%) MM) f)M g MK%e XK R ) VI MK  )IK%eV)M V KM IY K%TJJ IRVY) _V) )) N VIY VY)_KJ Y Sf ^) J IR %ag # K))_M VK KY )I _IV ^ XY)IK%\VR) )M II]K )I IJ%K^ JYVMM V g MI _I %eI J)VMg ^JJ MI R IVM Y) J %%% VY IM  I MM^ ZeI _XK M)IRY )V)))IR)KXK )VMK Ig )K%mR VKVIRY )KJ VR IL g RR )ZK) Y ) M R)L )V Vg XV Y  ) V)JMMKJMYIg X)) ))KI MMKJ %() VM )I^XK Y) )%RXKVKMR ) e IXJR J RJX^Y I )KVK) ))X %[  fXKXK^]a R)XKXKIXJ VM  J M) V V )M Ig XK IRM) VYI M)g KV)) I)MX^V J) QfIJMMVXIL MIMIIX)g V UX I VK KR^ YJVM ) JVM `%W ) ) )XK)XI IR) JX)IJ  )K   JVYXKR)K  ) R J MMK XK) ))I MIMII% JI XL) J) J MIV)R JV ) J)fXK %KVMMKVSXL ))KR g # V)XIJM )) %Q )) IXIV IK ))K) KM)J%RXKVf IY )R ))ZT^) M)M KY)K K MMKYJ VY L M )g %WM K R ) K MJIXR^J V K) )^) R IKVIX Jg ) ) JVIVI)IR))JM) V J  V K ) I%K^I JXIJI V )IR)R Y VX JR %d )^ M )X ))MKIXRJVYI YMMKRRM )) J YI JV)RVYXK MM MMYI%Q J) I KI^ K X)Y)K J) J IM )Y V) KM) K J] ) YM JZnI_K)) )^IYI]W) M]dX IVMXK ))I) )I)J)ZP K) ) Y M )R)MX %e KK^ V MY KJL IMM Ig )) IM ) JV Y  UTI g XLWVYJW K) I a)VY )))MXK ) X) Y) Mg ) )J%%% %%V IJV ))IM R % [IR KR ^ )V XMY)) g  KRJ ) )KY ))IKJYI  M V X)IMM g )IM) J^) %e X^IY Y JV IJM X)  )IM) J) VJ)K) ) (MX) XMY)M)V YYI )M J  VYXKM Y R)X^%ef) ))%#M V d KM ) ^   I))IM g )  VVM  VIXI JV )JIRMJY ) MIR MI%#)Yg )V KRLM ) V  XI^)K IXg V)V VMJ J))^IL) % M ` _ )KM` NV)M V YV I)PVX )_K%d X)) J) f %W)KMM M Y) %aI I eM J) )I`I)IV)KM X )KI VYXKX M) )M %Wf RMIRV YJ))KR)M J ) MR) )) V R   )M J) ]XK U)M XMI]\)   ) XK )XLJM )J JVI J)IKRXK%aYMI ^JXIX] IM JX ))KMKS)^JVJI) YX J )) %TJMX ) Y)K X) ))K  IMMN g ^V MIVYVIJMJ ) V)X)) g  XII)I%WJ)VXK ) Y)YV) )U JJJ ) VXI T I ))MJ JXI)Y ZWJ % Q)V) I%e)I^IJVJ g JX VYXKI)  IL IRXKIg K^ VY) X JVJY)YIg  X) % KMMR)Ig ) I))KXR)M IIVMg ^ IY _ J )_ JMM IMR) Jg )) )M ^ ) V XI)KY ) IRL IJXKV ) MIM) KV  ()f)IR^)%  Y  ) P_ K)ILMY) Ug S^I^J%W )S IJXKV)g K XL) XJfIM_ )V  S^J^IV M)Y)KXJ ^V I^ M Y M )_ MK X^ Y JM))K J ) K^) ^%I V K I IK^ ^M)MJ M)) #VRJV )ZeIY^ X)YI Ig IY%aK) )JI ^ )) Y )Y) ) IL V K JK L ) %g )IL )M) VYMMMVI^  ) V MMMK) )N)f  ^)Y V)X)LIL J XKR) X ZeIVfY))K MV L ) VYK g XIU)Y)RV)]TK KM R) g IR VY ))MfM Y )I Y MIM II) R))K%()K ) K^ J)g  XL VY)R )IXX^V YL M) J%W)^IR ) ^J LV aT\aTaWdV ) ^  ) J)J)g XY X) J% M))K)K  U QVK^VMM)XR)XI%IV)J) ML) J%[IRRIVM) MIIV ) ^I X V ^)K M %TMIJ)I IX) aRS    RZWKg X VI VIR)J)Y)K %T )M) )IY)K))KV) R)V )%aY MY f) Y M Y ) RM X X) R J )JVY) MI) V IR)  X  R)%Q)  # )EU#)` _ J iR)e %e) MYg I VY X K I RK)` ) %QJ)_))XK))KY V)K) )IR IX ) VX ) ) _K # ) UVM X)VM)I V Kg M V KM M) UjJX^ ) X)]#RXLJX)Vf IRVY)) JVfM^)  ]aKR (X ) )R )VX JK ) RR ) % VY)f`)J) Y) ))JJ X)K%#)Y)VX) J)Xg J I `R ) V))K)f II ) X)g )  %W KN )^^PMg JX KV)Y K L ) IY) V ) )J)J)J KIM ) ))Y %jY J ) V ^he(Tau%WfIY  X) )VYY f ) )) _% ()N X)XK (ePSfY V)M)Ig )) KY ) XI^ J JM VY M)I)MJ fg )) _R)XKX )KVM KVg KVI)KV KVIX KY VR)g efY VIJV )K%eI) V YI R) )XI R) MJ X^IXY %) )K)J) ) ) JJV J )^f Y ) J%#R) V KMJ JJ ) ` _ %eMJRg ) JK)X )R YJ))KM K Vg L))K)XqJ ) `))KXVKR  K ^ VM Y ^))XI)%( g ` )^ M )_ ) ) ))K`))K QfIXV) )VM JVM J)Y K ^ YMJ)_)XIM I  Y  ) ))J) )V^L )V  R)XKIJ)VMYI )IM ^g %MI )KVM^ %h XqJ g ) J L  V )VM ) ) M I^ J `IRI) %WfYIRMK X_))V )_ JI R ^L )Y) %QIK) ^JXVM ^  # V^) J I )K g %RXKV VK)JJ R MR) VK%d KXq )  I JVfR J)^) JRI )) )J)%K RV YXJ I )JMI XK KXMIMRg ) J^K^ )IY)KY%WJ ) ) LV M K) V K J I) ))J) % TIJM IV)MVMIYM  J MMN PV )MIVY)J)JXKM Y g N)J)J)XKMV))R` Y)M)g IP%eVRJV) _)IY J  V f )K%#RI)) )) X ) R MUJY KRZaVYXK ()Y) _ ))^%eK M %[)Y  R) J) ))J)VK M^ )K K)K M g ) _V))JI)KVJXMM )^g SIY ^JJXR)L )V X))J XI %  %%% X)YV eK)JJY IJKI %( Y )K M )UM M R) Y IY J %g )R ^Y IKJKVK)I ))KX g M^ I VKV R)V)M ^X^ )Yg ) JIVYM)XXL X)%QIg ^VM ^)  MR M ) ) I ] J)VJ MY VMJ ) X))Y ))K )) J XL) JM %JXJ MJR) ) Y) % X g ) JY XI )M IV)) )Ig )K ) _K%)V ) KR^ K J) g JX^ ) K)M ISfV M IYg MXLJV X J) K MY) J V)g )_V J K^))K V)IY X))^ N)g R P_))J%e)JRJRV K)g ^VY)I^%#XK K) MIV) d KM ^)  ` ` NX)) ` `  PVI ^VJ KVMKXI V) M  MRK XK%^ V V) ))]eRJ rK KX ^` ))K MKM))K g VMR J X %QY))J) M VMKK)^ ^ VMJXJg M)J)%aKR^ M J^JM) Y) MM ) ^X)J MXMg R) J R )R I%NQ^M  ILU X)R )MIV R)) MY %d )R K )MIJ )IV KR J )I JYMR) ^ %()XX) I Y MR)) )^VY) ) J J_ P%M ) MV KX)R  RV)Ig J M M X ) R VY MYg )K^V)IVRXKV))))^%TJ MR) )K)MR))K LVX ) ) I ) Y )I ))  X R^IR)  VI IRM %) ) )MKJJ d KM )Y ^M K)VR^ MM ) Y) MK%e MKMJ M ^ J K M) V) RJV )KYIV f)K M))KMY) ^I M II%Q)M)MKK)XM ) ))_MJ R I)If  ) SMM J VJ  JVXILM)) L) VY) J I%\)XK ) V ^JM) X)VI)XKJVI)XKg XMq) M) ))I%eIX))Y ) JNM )KMX I MMI) ) M g MPVM J J )IY VXIVYXK MI  ))Y J%WVM ^ ]e IKX^)M]W fV)Y)V)) Y ^) V)XI ) )M  %K^ XL)M ) ))K_VJ) R)VYM  g e^ )V IVM ) ^ V  Y_%#RK Kg )K f MIX J)R )  %\ IX ^ )^ V) Jg VI LJX M ))) ^VM XIJM Y %jMJR^ X))M ) V  ) I JVYM ) () M  J VM IJ V fJ )  )%WK )M I ) V) R) Kg %TK^MY  ) J%  X RJVY X)M) K MI  Z#]() VJ R) V) g J%M^ UeIYZKX IJZWMVg )Y)V ^) ^) V)IRK  V )f)g J%W_]#K^M^)R ] QIY VX V) KK )))%Mg I Y)) J_ VYXKM)) Ig Y YIYV ) )Y ) M g  UaJ]JJ]VMIY ^ L)) Vg JUIVJ]IVJJ]) X)M J X) ) XIYIR JQM]eK)M ) g a X^ JM IM LJ IY)  IM) YKJ))V KVXg I )VX ^J) K MY) J %j)K) g e )M VYMM)  I%Q g IVXYX)ILM )IY J )KR%WfIYXJR KV )XI)Ig ^) J%eIR X ) MR) ) )%)  IRL R ) MMK] R)V)M V M)^ M MJI% JK^IR))YVYM )IR Mg )%aY  UnIRM) IMg J))Vf R) I%QJ ) )) )JM) )  JV IRK MIY I K I%a MMKVK M) )Yg )IKX)I ) J V) ) JJV X )L MR M g e K^ Ze I) MM JZeg MK I) IX Z(Y ) ) ) Vg M Y JVXZIf )KYY #  I)X)VM Y )JXM  )JI )%#)Y)RVI) V K) Y fV) ))L)RJ ))KM )^I I%WM I IV)Y)RVg^%WVYJX ) V)) ) JR MM%W)VMRIVL%V))_V IR)R g K )X J  ) R M)K% X  ))KVXR)KVM` g ))M))K %eK`VY) V V _ ))K Y   V) ) K^) J) _ V)) ^)J%#)^ )) ) ) R M) _ M K)g )KVYI M )_RXKY) MJ IVV R)V) XL I%K) Y Mg  I^  )KM_ )KKY VK I Q )I )IS) _ %Q )I I S  X^VYM L I^%aIIR MJ g M XL)IM I%e ) Y MMZe g QK^)R XJ )KM_ ) IR) )R XK V  g M J)K) Y ^IY%WKJ) VYMM)g M) I)MK )K IY J)IJM V K)M J X) _IJL) X ) JI M_  rXIJ) VIV %k)IR)J )^ RM JV)M YfI)%#IR \) XL ^)M)%IV)^K^Mg Z#]()M IX ))KSMK g J%hf) JZ#VY)) ) )))R VVYXK VK )Y %cXK #)Y)RV f ) %()M^M)V) ) J%j  )VM YY   )KMVYI J )K  WfM )`)  %e )Mg J JL) K^V qJVMg )V Y) M L ))_) %h RI g ) V  R)M JK ) IV JJMR)))Z ) R Rg XKM`SK  VY VJ K V ^VM V)VMR)%K)) V j ) MJ ^J)V IR _ ^)) ))) %K _ M ) ))g  )^ L M)V)IR) Ig )VY) K  KY K V)IR) ) ) V ) )) J%KV)Y)V QfI U)J X)Y) I ))V) VYXK Y)  )%e I VY J)Y)Y )MV M) J))R   Y) V fg J Y%TM)) IVYX)) )Y     )Y %eMR )^ ) %h Y X))  IJ Y)^ g M)V f) J) KJV) NDC%UIJVK)R)) JJ) X)g MIJI %aKR) ) ))X) VXK V ^VYY)%ef))Y VYM )JLI^ _ JR)R V   I)VM )^) K)R ^ J_ ) KJVM ) )N ) fIYJPV IJX)  %e)M  g IRL VYXKM JV  KMXI^ ^)%VMRIV) IY)I Mg )K KIM) MI  J VYXKMg )  V ) K )))K%e f IY%)IM^K J)IJVg M L) )I %RIY JVY K)  XIMM I) %(X )V)) WJ)VYX))IR) %()R)MIY g MIKV)IR)IYVYI)XIJ)IJ%WM V))IR)f)Y )Ze MX)IRK YIR V )LM M)R Z )R JVM))IY J  ZRXKV)IR))g Y )IK)K)J J IYKJY) Z[ I I IR)Y V X)MIg eIV)Y)RVf ) Y MK]e) K g J Y)%eM V_ Kg ^VK) Y ^) )M)J  VYMK ) V MIM ^)IKR)If M g IJY) RK^VJ^V )IY g ^ J %())XYJ))K I J VK I) L%() V X VYXK X)MI  IMM K)J JVM))Y))KJ X^ VK JVYI) g X)X))KV)MR  V))g JYJ I%XK )X)M) %(Y)M)V )J J` Y  JV IRf ))KMS M) R  M I I%j)J VXq )JL J X)V L I%KS I M)^)g eYXKMR) ) ))K V)) I M) YKJ_N)Y ) ^JM X g )P%Q V ))J )Y)g )IJJK^V RMM) %eIR)XK X MI^V)  K) V )M)%(Y)^ I M R) V) LV )V YI ^  V I )  )K)) KV M I  I%# III)XK)M )MY)^VYg XKIM K)I ))X) g VMJ JJI  K%IYIJ ))Mg )  %eIR ))M) VYfJ K^ ) J%WKR X)Ig XVR )Y]KIKX   M VKI g   MK I%e)) ) Y )Ig ^ %e LK)  X  W)_)_ ) M ^J%XRg )K )I)XqJ) )VYI)_ XK M XK`V ) KMKI ) K JV JKK %e IJ M ) M ) JV_I VYI YVR) XKMJ KXV`X ))Xg QfIKX V XKM IV  RM)J IVY)X))_) %eIVYXK) JfI ))Y))VX  )U M ))IY JM %Q Y)IY JY))V Y)M MJ KX XRMJ % J MX)Y) IM ) JJ Ig f  U)M))MMXI M IM ) JJ I) Y %N IVMIY Ig  ^ X)]Pe^MKMVY_ M J JJ)_M )I Vg )V XL _))Mf ) ` Yg V) I^ )%Q)VK)JVY)M% e J JXKXKIY^V XKK)) g  aY^)MIVMRY K^ ) U Kf^S XJ  X)Zef R)Z^ KfMIV YY ^V)IR)% MIYXV TK )K ) R IK)a )JY VMIRI^V X))MXJg ) _VK MJRXMK [ J%aY)IL I) (nj[aduesc M %Jf M KJ_ R)XKM)^ (())L) M M) ) J%m JVYXKX JIVIY)))Y )K) %KRM X fIIY)) UM g a q I) XI))I) Y ) % [ M%%%M)Y IXK%QIY)J ))IVM ZXJ ^ ) IM IR VYXK) I Y  M)IR )V  VX )YVX ))Y c c))N^VY M) ]P%I Y V M VKYI)XK I Y ] hXKKX) ]L^` %#RX^` ] # V LVK^) V)KMK%[ )M) f )^VM)JMVMYI) Xg JM )XKXK)K IM %QIYMV M JJ IX)VK)X ^^ )I L %T )MV X^ ) V L g ) X)V L X  K ^`R)V _) JIM ) %()VIK IM g ))IM IUmM VXIKXg ) I]Q) Y )VMIY KJ)Jg JVY)V)Y)RVXK J )KM) Xg JV fXKXJ))%[)Y)Mg M Z )XKVY M^KM I) X J))I J XKJZ[ ) R g ) Z[ K ) Z WMYIYJ)K)R )) V )JL )R ) %d )^KVIR K V Yg MY   UeI )M %#) XIXg X MIY J%())M ^ RK g ^ MIY t ))VYXK )IJXK JK^S ^J  g M))) YVI)M K%j) ) Y XK) R)VX)K^IM ^XK V YKM X M) I %[IR g XK R)K L V V^IVX ))VIV )JK^V NM I) Xg MLV R)IM )M RM Y))_ V IR RPVM XLRJ ) g (_Y))Y )M) VYM MMg  M I R)M J %aI)X JV   JX KY L VKIRIR)K% TM L)MIK J IMJY JM Mg J MI^ V _ M)K %jV K JV ^ )JY) V^ Y))^ MKMV KMM K  _ %WI X J J) )V K LJ)V M IR)M J) JY M)) J )Y )Y JSf)^) MV K)Y % )J IX )X R) VI)MIMJ) _IU ) ) KXK J   MJRg M II) %W XKJ V^  IX)V )) ) ) Y Y %ag #Y II) VK ) Y Y  )^ V) JI) K  %eg JKM VY f ) ^VYg J)I_ JV ^))M )LJ)IIVMg X IMJ ) ) X%eVMRVY)g I_ J) M YVYXK) I)  ^g SIV_)K)  M V  ) XII K%aVY M R)J Y) KVY)IR Y)))R)M VMg J Y%W )MI) JMMN PV I) JMJVJI)J ]e ) ) LIL) JX VL L)) V I%e VY ) I) JMV) XL ) g e )VM )) I)I))  ) Y) ) %aKV  I ) ^ K  %WK)R^)Y )V  YMM I%Y K^ Vg ^IV M )YJ))M) %QfIg  VX)RXJV )IR)Mg  ))I %[I) M)R)Y d VK) V K J )YV g  )V) M)YM M )%eR )  ) S K) ) VK MM RVJ I^g RXKVKI^YRM )I )E$! g I M  J %\)Jf)MIY%K)g )Y KMMKV) ) )Y MR) % WR)V )K ) ^R M )) X ))K)M J))K)YV R)V)K )MJ %aYIIRXI ^VKN JIMI PMMY M )Y I_)I KfM %d K) ))Mg J_ VIY^ XSXI )Y %e IIMVM) VY ^L%eM Jg IVYM J KR) VMRY Kg MX %WR)V) JX MM )  VYXKX)IXK)g I^) %RXKVKXI^ J IM KV )KIYJ KIY)Y) N)JMYVI K IP% KV XK) )YV^ )X^X) IYI  ^ ) IVM Y) ) V I)f )MIY %Q )L V )g _)_ X)MVYMR) X )) ^JfIMXIV)IR)IY K L VY K ^ VX ^ X VY)XKKM%e V) KJ J X)K%T I) IM) MY ^YN )V) X)) KV  MJPV) I JMIX)V) ) V L) J%# IJ)) M )I) I) V ) ) ) ) IL VXJ)K^ XJ)g M)IRI) YRMM ) Y )K JVX))I )KMIVYY MJL IL V ) )) KM MMIIg )V)R))R)IKJY MM )I  \)I ^ VJR MR) R  VYIMMK ))Y )M) V YI  XJ Y) ^ I %  VM)IMJ IXYI%jKMJVMMV) )VIg U V L ) XIM IX )g X^JM)J V )IMV M V KX J )V IM XK)g J%I) V JL VYR ) ^J V j)I)YR)MJ)MI^ J%m JU)  ))^ Y]eJ)K)  fIM _IR)`I  )Y%e  #KXJLIL^Z(LIL^ KXJV R MY))K MM^VM VMXL ZT )KIRY )V W JIYV J)MK ))JJ%R XKV MK   MKg V R  JIVMXK JMMV YI)))) %eX)V Mg X ) KY %m )JSfXK I^%aKS g I^V I^  J %cY^K  XIVI) V VY V))Y )VKYL V )XIY))KIM)V) X) EHg %aK)Y)KV ) )R L ) ) IVMM%() V_SfI  Yg ) IL M Y) VJVR) V fM J)MX %aKS KJVKV IM ) )VM L JMI^ ) ) Rg  Y %[XX] IRMM K J d I)MZIJV%eK g XL)R VI Y)J)IJ)V) g ) Y^`%RIX)IR)XIJ V YXKJ R) MRL L  JX)Y)KM ) J)  R%()Yg #)Y)RVKV_KV X)%W)g VK KMMX %eXIK )VY JV K J fI^I%Wf IRM g K JVY)X ^ XR % ) ) ) ) M %) XY))M K g R) KX  I^ VK J I  K^IV MMVY)MVMY M I^VJY  )K^ )%eg X))Y ) ) J I^ MV MY  Y ^IY V MMIR YI Y)) g J )I%WY)^MIYJV  ) JJRK V )SXK WIR) MM ) JMMK I )J g Y Y  )^) I^%nXKM) )Yg ) JV R)^ V I^IY^)YSI  ^ )%m JVXI^L)Y) IRg LJV MIXJ ) ) VY X)ISII ^ )I YV XVXIMXg Wf ^))JYMI%#)Y)RV M K YI^ ) N IR R) P MJ ) ) V ) I) )JXIY))g ) ) KR KM %TIRMKg  MIM V JVY XM)%(Y )V  )K IX ))KIIKVM )Yg %jK ) Y JKR)KI) ) R)KM Y )K%NIJVXK Y VK )g IJ^ ) V Y VK JJI % K)K )KVJ M ILJ))_ J KR) e )VMM)) IY)M I Y  _ ))KIK%QMX^M) JX X VMg J^ ) VY)JRIIVI ))M  M )_ )_MY) _KVYIX X  MIMg V L)K Jf IL ^IY %e)  JMMX)%T ))J I^Y)J MK^)) )X  J IX  V` IVKX J )KV g )K I^%\J) X^)U JX)VKg XK ^) Y  MI%WJ )JYV Y _) XKX^VYIY   )g WMI UI^ K JJ% Y)XK  I XMMI ) II %dL) Y)XK KIY LVg  M JXL))K )M K dL ]W ) f)Y dL _]V X^%\K^ fM K VKM J )YL %eKIR )Y MY IVMg   JJ )I)K MX) ) XIM%Q YKM )RIVY ) ) JX)%e)_M  V M MMIM  MM MXV  U SIR]S  MMV_ M) ^J Q^IR) )JVI) )M   I )J %jf J ) R J)g ) %QMM))_VJYIV MIIVM)VYLVYfXK)^%e)g )V)L ^ )IV KY L)IR) )YV R )V) Y )K  J_ VMg V ``)_ )K V) I VYI )%RV ^))MIMRK KVM LJ XM)IVXL )IR IV )X VY MIVYIRMIYJ%QIg KM)KIM _ VMIIXJI )I ) IRRI^ ) IV Y)R MMI) ) K  I% eIVRMMZQM_V) RIM JV IIJ^ RI)K IYIVR  )I ) )I_ VJ  Q))Y)JV)Y )JMJ ) %Qg M R ) K^IX) )  g )JV )MX)M)JM)XII)X)V )R I%Q ML ^X) L )^ MM )  )  ) JVM ML g M  MJI^ )K MK% T KYL)MK XMIMg WX ^ )) VI M MR) % WR)VYX) J%eK _VYR^ XIMXI%IRY)g RIY JVY JK)V  MMI)J ML%[LY)V MM)Y)XqJ)JIVY^I X )K ))aYMIJVMR^]WY ) M))K g I^  )  ^IJM MS )J I )%VKIRXL ) )  Jg  MM^  ^IV )SXL) U )) Y Y)VXK MM )XL %Q Y V L ] (MJ )]#IM XJLJM g )VIKVM) JV MR) )VMJ g ) JX)ZQIM ) ) XI)IRI Mg ZR) XI ) XI) )V)I  J )) XIIX )MYI  VY M )IXIM JM JIZQ  ) XI JV M)R)XIM MI)V) M JM^ )R^ I M MJ)Mg MJ J) KR _VK)MJR) ) g J_ MI^) )R %kfM)Y % KIL M R)KR _M  g M) I%WMKVK)RJ)IJV IIM)K%)IR)   %() Mg  JL)I IY) VXK J g )IV ) Y)%QKJRVIg aJ) ) M) ))Y YJg ) R MK) J_N J RP% I)V)^) ) )IX %()V Y ))MVfXX VYR) a IR ) ) J%W L VM g )KI) XIM K^%eM%WV X)VML) )M )  K))R V I%)fMI^))M) J) Y ^Xg )%eJ) )YV)MX) fM)  MY%\K^)) R) JYM XV fKL) )M   I%() R g QK^ ))IY M X XN)fMg XIJ JPV) JIXM J K%aIg R_VK^M)JXMJV) Y ) JVM )JJ%eI)_R)M X )I X))J) VM X)  ) J XVK)YI I ) JV) ))_%WI M KR ) KVIX JVM)) I )) R^MM VYML) )g J(Ta[edaTnM X))K%RXKV)Y ) VfY S) ))V ))Y )g e_M^ XJV)IR VIX )IM )I )KV) R)M  MJ IVMRY M ) _ J %)IR ) R))  MJ ))_) R)M X VYXK R) )_ f JIR J )MI) K) ZeIR V IMV XJXJ)R)K g JMMI) K !!^IZ#R) V VMg QfM Y ))^)MJR) ) )g ) )M )VIY q ^ R _K K I R `I )%# VM J ) Vf)I X%jMIY  MX) M  L ) VRR)MX)g K LVJR MI LVJ  YM K) XI%I_ M) )) ) VM V))IY JK g hRXKIRL ZmJLVM)R)M ) UdL))RVL)]Q MX R Jg ) YV ] %d M  g ) Xf))) V ` IR   MK XKLISXX)Vg V X IL )   g  )))J V JLX )K L V) S ML) %TJVMJVJ ^)Mg V)XK)KR ) VIRf ))Mf M Y )K IM Jg LI%V)Y)V)R) )VYX) ) V)J)VY  ) fK %QR IXKV)RIM)X VYXK) g )M ILIX)ISMIXM Y VMg IY ))MIM  JV ) Y S K  V KR]) )IV Jg %(XK) ))L  YSf XIMY)K) VXMY  e fIIXXI ILI)J JJ^K X)%R)V)Y)VI fMMKIMg ) )XL ) )_ ) R ^ XJM g M ) JV)IR ) K ) V YXK )IIY)) J) ) YVJV V  J X^MR)I^IVY ILg ) KVM KJ)JJVR) J) L%Vg IR]\R MIY JXKI]#R) VR) ` VV MYV )R I XXI^Vg KJ) Y) M X)K%aLSf XK)^) JRIXXI^ I^  )IY  #XKVYIX))  ]e )^XLg V XX)KVfV R)V))Yg )UKMY)M   )K IMM g M )M JK I )I  JY%eg ^ ) KR  ))M V )^  )  )K^)) %W)KJ)S ))K  ))JRV^  J ) W _L K ^R)L )VJY)g MJ ) )I %dV)Y)RVYJMR X  MJ))K)KK^ X Y M g JL)J) V XM ) JIY  %Q)J)V Y)XI KK )) MM I M ) Jg VMM I )K_))V f))M %g RXKV ^  JKM) MIZkRMg J)R ))KV) M) R)%QXK ) VIJV V ) J%Wf IY) ) ) VY)^V) VY IR M K %aKS_X)V fKNRVg )Y)V P Y^ M ) X MIY g X)%kIKKR)) )M)J)g VM YR) IRX))%  g MR K  edX)R)V) g )IMJK%WM JLX^ ) I)  NM  )I PVY )YI I^ )X g V M) ) JV )) J %X^ ) g )KM )X^ IIM VYXK fXY%aX )KR)I J f)M ) Vg R JL  V  JI^MJ J  )IMJ  XLIR)XJR%eg R)KJ JJ XJ VYf g X) MR) VYIL  JY Y Sf ))JM V g ^ ^ X %QIJ MIVK MKJV Kg X ) V )XJ) )IV I MIYJ M)K ) %(K )Y V)^ `)))K Y X XJV) )V)Y)K LI)%eM g ^J)LIM _ I% )) g _SM)J MJL%T YY ) J)IR IYVf) Y)KX_V)KXJ))IR) )JJ%())MMI Y MR) YIXIILIV Y KL))%)^)XKI KIRY )V MLI VMJ V )J)V V)g J M )%V R)VY ))KMg Y M )_ M V)K) ) M ) I )  KYY JK M g )K VY)XIIX^)K))IR)K% )^M M K VIR MV ) Y)X )I VXK) ) VMXKM g V   VYX)VMg  J))JL %%))V aYI) XIMBA9=@�&#x}0;9}l%R MMKVM I  VYKR^ KX Ig )I )I QM )I) IV) ))KR^MIg M %aKR^U[) K ])))g I IV) XI )V X^ ) IV II)IJXIIL M XMJ_ )g )K MM ) J N  R)MI) (VY))Y)K)_ %[ JM ':) 1 "   W R )))K I_ JV J))K_ V R JM))K Y )V Y)KMg VYI) R) )KU V ) %#)Y)RVX)M I^ J %eKIY^ YI I^V Y )) I)g %WK) ^J _)XK VK ^ Kg ^ ^VYM %aKIY^ )^ X)V IY^ M) ^R)L )IVR ^N f V YMIM )M )M)^) IX)I% WR)V M ) RJ))M )KVY RMM ^ JVI  ) )M )fI I_I) IVIMMJ  I^ VKg J)Y )LI_I%WR)VK ) MMJV YI^ JfK]\VKK f K)g V JILIUK  M )) J g RY) )J Vf)XVf)VYK ) ^JX)VI^)%TK  M g )) JSfIY V MM J)X)V )g J))X%NeV)V))X X)V KR) X%QIfXI) )) ))Y)K Vg KK)^ f) R]Pa )) J)XRg )KV)IRL V)MIK%X) X g V )Y)KV)I ))K%[ ))X R^)XL ) ) JV X)YI IXJ)g Y)K VYI) R) Vf)ILg )) VM ))V)RVM_ J R) %a V KKJVM) IXRV JMY)%aYV )V)M)^ J%XK V X%(_)M M) ) ) IYJV XK)XKhddTh\XK%n  g I) K )IIMY U)VVYV XR)VIMJ]n  IXIV K X)%X) VYXK  UVV%\ ^ _  t)_c ) ) g    K^q^I%()  Mg _ )II V ))_ f M) ^J )Ud XK fI )II) XI Kg J)I )V)I XKILU_MJ X)I Y)RI^VR)R))XXI K^V _R ) IJ) )I ) fRV) g I) _ )V)_ )KK)VM M)g R )^`IVM I M I^ I I )% (XR)L )K)XVX)V J V X) Y)IRI^ VM I JMg I^%X) J^I)f I g J%#)Y)RVfXK ]IJVKR) fVYXV ))JM V) Y ^ )Ig %e) JI X%#XVJ Y XJ I )VM JMIY JM VXVJ)YVYI  JJ X)VY K  KM I^JVI^ V  W KIRY )V)XIVKMI %( ) J% VY M) J M) IRg K)M ^ MIM VK XLM X^Y I IV)) J)I)IJ V))M ) JL I)KMV M)MJ JJVY K ) V YK J )%j) ) Y IVIK ^ V M ) JI^))) IL X)%Wg R)VX)XI M ) MMI^) IV) X JM ^ M ) JV)V e^  QY ]aXIR fII) I]K ) Y J) )  XI)JJVY))M^X) MI X _ U)J ) VXIJ]Q )V Y) XIIRM V M) XI J VYK ^)  g XV J) IY)KYKV KX )M g K%QMSf  ^ VKR))M)    Q %TX  e%#I ) WQ% ))  _) J! "E! !%!H% !!E % QM ) MYE&%!"% !!" % tG!F!EG QY`)J%I `)J &#x}@;�m) I;}@ QY%%EE%a R&!!!f% jEF"$  ""'! FV %TVJE"!HH &#xU;	&#x;©&#x;&#x;&#x;;;�49}U9A9;;%@ a M  U I%) JV%'r%N!F&P'!"$" & (MY) K M  tm\QQ#\J) MY "' F$!V %\J) VI%m)Y VE" M )J J%() ! !    

Приложенные файлы

 • pdf 14832616
  Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий