Розвиток законодавства_план_2

Тема 2 «Угода про асоціацію України та ЄС як основа нового формату відносин»

Поняття та призначення угод про асоціацію у праві зовнішніх зносин ЄС.
Угода про асоціацію України та ЄС: передумови укладення та значення для розвитку законодавства України
Зміст та структура Угоди про асоціацію України та ЄС.

Творчі та теоретико-практичні завдання:

Охарактеризуйте місце угод про асоціацію у праві зовнішніх зносин ЄС.
Охарактеризуйте роль та значення Угоди про асоціацію України та ЄС для розвитку національного законодавства.
У чому полягає інноваційність Угоди Угоди про асоціацію України та ЄС.
Розкрийте правові засади та цілі Угоди Угоди про асоціацію України та ЄС.
Охарактеризуйте особливості угод про асоціацію між країнами центрально-східної Європи (Польща, Угорщина, Чехословаччина) та ЄС.

Джерела для підготовки

А. Джерела права та інші акти:
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Режим доступу: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
Консолідована версія договору про Європейський союз [Електронний ресурс] Режим доступу: www.minjust.gov.ua/file/23491.PDF (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB/st06978%20UA_15-1%20final.pdf (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.

Б. Спеціальна література:
Березовська І.С. Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 – “Міжнародне право” / І. С. Березовська. Київ, 2005. 20 с.
Ван Елсувеге П. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент. 2015. № 8. С. 9-16.
Європейське право: право Європейського Союзу : підручник : у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. К. : Ін Юре, 2015 Кн. Третя : Право зовнішніх зносин Європейського союзу / В. І. Муравйов, М. М. Микієвич, І. Г. Білас. К. : Ін Юре, 2015. 408 с.
Муравйов В. І. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / В. І. Муравйов // [Електронний ресурс] / В. І. Муравйов. Режим доступу: http://www.viche.info/journal/4682/ (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
Ghazaryan Narinй (2014): The European Neighbourhood Policy and the Democratic Values of the EU. Hart Publishing, Oxford.
Karen E. (2014): European Union Foreign Policy in a Changing World, 3rd Edition. Polity. Smith.
Tatham, Allan F. (2009): Enlargement of the European Union. Kluwer Law International, Alphen aan den R
·n.

Приложенные файлы

  • doc 14832629
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий