Госп. законодавство Титул

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського

Кафедра правових дисциплін

В.О. Кондратьєв
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
(конспект лекцій)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів щодо вивчення тем з курсу для студентів денної та заочної форм навчанняДонецьк - 2006
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського

Кафедра правових дисциплін


В.О. Кондратьєв
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
(конспект лекцій)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів щодо вивчення тем з курсу для студентів денної та заочної форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри правових дисциплін Протокол № від 25.05.06р.Схвалено навчально-методичною радою ДонДУЕТ
Протокол № від 2006р.
Донецьк - 2006
ББК 67.404 я 73
К 64
УДК 346 (076.5)

Рецензенти:
к.ю.н. Романюк О.І.
к.е.н. Семенов А.А.

В.О. Кондратьєв
К Господарське законодавство (конспект лекцій): Методичні вказівки для самостійної роботи студентів щодо вивчення тем з курсу для студентів денної та заочної форм навчання / В.О. Кондратьєв - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- с.
Методичні вказівки та завдання розроблені для студентів денного і заочного відділень. Вивчення дисципліни закінчується складанням іспиту.
Навчальна дисципліна орієнтує на засвоєння основних положень Господарського законодавства в умовах формування демократичної правової держави і переходу економіки до ринкових відносин, формує повагу до законів, високу правову культуру і правосвідомість, уміння захистити законні права й інтереси громадян, а також підприємств різних форм власності.
Виходячи з цих вимог, методичні вказівки та завдання передбачають вивчення основних понять і категорій Комерційного права України.
У структурі цих методичних вказівок враховані міежпредметні зв’язки досліджуваної дисципліни.

ББК 67.404 я 73

© Кондратьє В.О., 2006


©Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2006


ЗМІСТ

ВСТУП. 4

1. Господарське право як галузь права та його роль у
системі права України. 6
1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 6
1.2. Господарське право та державне управління економікою.. 9
1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права 15
1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права... 19
2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської
діяльності. 21
2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва 21
2.2. Види господарської діяльності. 22
2.3. Поняття та ознаки підприємництва..23
2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності..24
3. Правове становище підприємств..28
3.1. Поняття і види підприємства як організаційної
форми господарювання..28
3.2. Класифікація підприємств..29
3.3. Організаційна структура та управління підприємством..30
3.4. Припинення діяльності підприємства32
4. Правовий статус господарських товариств 34
4.1. Поняття господарського товариства.. 34
4.2. Види господарських товариств.. 36
4.3. Управління господарським товариством41
5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. .45
5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської
Діяльності..45
5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської діяльності.47
5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності..49
6. Правове регулювання відносин власності в Україні..51
6.1. Поняття права власності та його значення у господарській
діяльності.. 51
6.2. Форми права власності.. 55
6.3. Види права власності.. 55
6.4. Способи набуття і припинення права власності... 56
6.5. Момент виникнення права власності.. 59
7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова
відповідальність. 63
7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань.
Підстави виникнення та припинення господарського зобов’язання... 63


7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності.
Види господарських договорів........ 71
7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 82
7.4. Функції відповідальності84
7.5. Види господарсько-правової відповідальності.. 85
8. Правове регулювання банкрутства 92
8.1. Поняття та ознаки банкрутства 92
8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства.... 93
8.3. Провадження у справах про банкрутство... 96
8.4. Мирова угода у справах про банкрутство.103
9. Правовий захист прав і законних інтересів
суб’єктів господарювання.. 105
9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та
органи їх забезпечення... 105
9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.. 108
9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.... 110
9.4. Досудове врегулювання господарських спорів.... 113
9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими
судами.. 115
9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами.. 119
10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України...122
10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції.
Види порушень законодавства про економічну конкуренцію 122
10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 129
10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання... 131
10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист
економічної конкуренції 134
10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції. 139
11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності143
11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної
діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність... 143
11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 146
11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності 149
11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.. 151
11.5. Компетенція органів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.. 152
11.6. Правове становище торгово-промислових палат 156
11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в
сфері зовнішньоекономічної діяльності 158
12. Правові основи банківської діяльності та
кредитно-розрахункових відносин. 160
12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 160
12.2. Порядок створення банків.. 164
12.3. Порядок відкриття рахунків у банках... 168
12.4. Правове регулювання розрахункових відносин 175
12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.. 183
12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір187
13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 193
13.1. Поняття, ознаки та види бірж...193
13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 196
13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 197
13.4. Правила біржової торгівлі.. 200
13.5. Правовий статус фондової біржі. 202
14. Правові основи безпеки господарської діяльності203
14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання
та захисту комерційної таємниці203
14.2. Державні гарантії права на інформацію... 207
14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони.. 208
14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та
використання комерційної таємниці. 209
14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної
таємниці (інформації). 210
15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту
прав споживачів 211
15.1. Законодавство про захист прав споживачів 212
15.2. Права споживачів та їх захист.. 214
15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 215
15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист
прав споживачів.. 215

Використана література.. 218
Методичні вказівки


Кондратьєв Валерій Олексійович старший викладач
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
(конспект лекцій)
(українською мовою)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів щодо вивчення тем з курсу для студентів денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки
для самостійної роботи студентів щодо вивчення тем з курсу для студентів денної та заочної форм навчання

Технічний редактор О.І.Шелудько

Зведений план – 2005 р., поз. №
Підписано до друку 2006 р. Формат 60 х 84/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум.друк.арк.
Обл.-вид.арк Тираж прим. Зам. №
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського
Редакційно-видавничий відділ
83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10. Тел.: (062) 97-60-45, 90-60-50
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.
філос.Дрожжина С.В.2 22. 23...24..2530..30..31управління підприємством..32346кого товариства.. 36.. 38384850525 5589... 0628... 68 76 868 907L
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 14832645
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий