Роз’яснення виборчого законодавства

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
Позачергові вибори Президента України
25 травня 2014 року:
роз’яснення законодавства для виборців
(у запитаннях та відповідях)
Хмельницький
2014
Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року: роз’яснення законодавства для виборців (у запитаннях та відповідях) / За заг. ред. А.М. Савчук, С.П. Білий. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 43 с. Авторський колектив: Студенти 4 курсу юридичного факультету Хмельницького університету управління та права: В.М. Бачук, А.І. Гарват, А.О. Горбань, О.Р. Гоцанюк, О.В. Зюськіна, С.М. Горностай, О.С. Сінгх, А.М. Калита, О.Р. Лубкович, Н.В. Василишина, О.В. Рисюк, К.А. Довгопола.В брошурі викладено відповіді на основні питання, які виникають у виборців в ході обрання Президента України; у додатках подано зразки заяв, необхідність складання яких може виникнути у виборця в ході виборчого процесу, а також окремо зазначаються адреси та засоби зв’язку Відділів ведення Державного реєстру виборців в Хмельницькій області та судів загальної юрисдикції Хмельницької області та ін.
Брошура розроблена з метою проведення правопросвітницької роботи серед виборців Хмельницької області і не містить агітаційних матеріалів.© Хмельницький університет управління та права
ВСТУПНЕ СЛОВО

Невід’ємним правом громадянина демократичної держави є право вільно обирати владу. Задля забезпечення належної реалізації цього права в країні приймається і діє виборче законодавство. Разом з тим, доводиться констатувати, що досить часто громадяни України не ознайомлені з усіма правилами, що діють у цій сфері. Відсутність необхідних знань призводить не лише до збільшення кількості правопорушень на всіх стадіях виборчого процесу, але й негативно вливає на підсумкові результати волевиявлення народу країни.
З огляду на те, що 25 травня 2014 року відбудуться позачергові вибори Президента України, виникає об’єктивна необхідність роз’яснення окремих положень виборчого законодавства з метою підвищення правосвідомості громадян та мінімізації порушення їх прав і свобод. Саме для досягнення окресленої цілі колектив юридичної клініки Хмельницького університету управління та права розробив цю брошуру. У ній висвітлюються відповіді на найбільш актуальні питання, що виникають в процесі виборів, подаються бланки різноманітних заяв, зазначаються адреси судів та контактні дані інших органів, які наділенні компетенцією вирішувати питання, пов’язані з виборчим процесом.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, в тому числі з інших галузей права, Ви можете звернутись до юридичної клініки Хмельницького університету управління та права для отримання безоплатної правової допомоги. Юридична клініка обслуговує лише вразливі верстви населення, зокрема: пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених, ветеранів, безробітних, реабілітованих, чорнобильців та ін.
Звертайтесь за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 77. Графік прийому громадян: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця – з 8.30 до 12.00 год.
1. Загальні положення про вибори Президента України.
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
Право голосу на виборах мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років.
Кожен громадянин України на виборах має один голос. Виборець може використати свій голос у день голосування тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців.
Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.


2. Кожен виборець має право:
1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр);
2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру;
5) звертатися в порядку, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення / дії чи бездіяльність органів Реєстру;
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.
Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та інших заходах у порядку, визначеному законами України.
Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.


3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців.
Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про:
1) включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці;
2) адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи,
3) час і місце голосування;
4) виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.
Письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування.
Виборець може ознайомитись з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Якщо виявлено неточності у попередньому списку виборців, виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою щодо:
- уточнення попереднього списку виборців (Додаток 1);
- включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб (Додаток 2);
- наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (Додаток 1).
До заяви необхідно додати документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
Вказані заяви виборець подає особисто. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.
Заяву необхідно подати не пізніше як за п’ять днів до дня голосування, в іншому випадку подана заява розглядатись виборчою комісією не буде.
Виборець також може скористатись своїм правом подати адміністративний позов про уточнення списку виборців до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.


4. Порядок звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо включення до реєстру, у разі, якщо вони проживають за межами України
Відповідно до статті 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців», особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру (Додаток 4), із зазначенням відомостей про себе, зокрема: прізвища; власного імені (усіх власних імен); по батькові; дати і місця народження; виборчої адреси виборця; номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець; номера виборчої дільниці, до якої віднесений виборець; відомостей про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).
Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.


5. Як діяти виборцю у разі зміни його персональних даних?
Відповідно до статті 20 Закону України «Про державний реєстр виборців» кожен виборець у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі (Додаток 3). До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру.
Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву (Додаток 4), до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.


6. Порядок звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни персональних даних за межами України
Відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців», кожен виборець у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі (Додаток 3). Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.
Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
Дільнична виборча комісія не пізніш як за 7 днів до дня виборів надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.
На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.


7. Тимчасова зміна місця голосування
Кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Так, за мотивованим зверненням виборця (Додаток 5), який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру (адреси відповідних органів подані в Додатку 6) може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на виборах.
При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу: прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів, чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).
Орган ведення Реєстру сприяє громадянам у визначенні виборчої дільниці (дільниці для голосування) та при поданні ними заяви надає необхідну правову допомогу.
Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу та не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.
Якщо за результатами розгляду заяви встановлено її обґрунтованість та наявність підтверджуючих документів, заявник включений до Реєстру і має право голосу на відповідних виборах або референдумі, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця.
Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення за встановленою формою. Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу.
Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:
якщо заяву подано раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) або пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах чи референдумі;
якщо заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;
якщо до заяви виборцем не додано документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.


8. Передвиборча агітація. Форми. Джерела фінансування. Обмеження щодо проведення передвиборчої агітації.
Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України – суб’єкта виборчого процесу.
Кандидат на пост Президента України може розпочинати проведення передвиборної агітації наступного дня після його реєстрації Центральною виборчою комісією.
Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза встановленими строками забороняється.
Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України (проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями, проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів, встановлення інформаційних наметів та ін.)
Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, політичні, ділові та особисті якості кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів.
Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов надання кандидатам на пост Президента України однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні.
Обмеження щодо ведення передвиборної агітації.
Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) особам, які не є громадянами України;
2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;
3) членам виборчих комісій під час виконання обов’язків членів виборчих комісій
Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.
Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України.
Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців!
Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам’ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.
Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України) та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
У разі порушення порядку проведення передвиборчої агітації необхідно звернутися зі скаргою до відповідної виборчої комісії або до суду.
9. З якої по яку годину проходить голосування?
Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8.00 до 20.00 години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.


10. Скільки часу виборець може знаходитися на виборчій дільниці?
Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування. Тобто особа, що зайшла в приміщення виборчої дільниці до 20.00 год. в день голосування може знаходитись там протягом певного проміжку часу, який є достатнім для його волевиявлення (в тому числі: отримання бюлетеня для голосування, поставлення на ньому позначки і опущення бюлетеня у відповідну скриньку).


11. Для того, щоб проголосувати виборцю необхідно мати документ, що посвідчує громадянство особи. Документом, який підтверджує громадянство України, може бути:
1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) дипломатичний паспорт;
4) службовий паспорт;
5) посвідчення особи моряка;
6) посвідчення члена екіпажу;
7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;
8) тимчасове посвідчення громадянина України;
9) картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, – для осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.


12. Документи, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня за кордоном:
1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
2) дипломатичний паспорт;
3) службовий паспорт.
Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів (бюлетень для повторного голосування - дату повторного голосування), позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначене місце для печатки дільничної виборчої комісії.


13. Чи можна передавати свої виборчі бюлетені іншим особам?
Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. За порушення цього припису може наступати юридична відповідальність.


14. Де ставити позначки? Скільки позначок має бути?
У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у Президенти України, за якого він голосує. Тобто у бюлетені має бути лише одна позначка, оскільки виборець може голосувати тільки за одного кандидата.
При заповненні виборчого бюлетеня забороняється закреслювати прізвища, робити будь-які інші позначки за межами квадрата напроти прізвища кандидата, тому що такий бюлетень буде визнано зіпсованим і недійсним.
Якщо Вами випадково було зроблено будь-яку позначку, що не відповідає вищевказаним правилам, потрібно звернутись до члена виборчої комісії для отримання іншого виборчого бюлетеня.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Виборчий бюлетень містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.


15. Що робити виборцю у випадку, коли він під час голосування зіпсував бюлетень?
Якщо при заповненні бюлетеня Ви допустилися помилки, необхідно невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав Вам виборчий бюлетень, з проханням видати інший виборчий бюлетень для голосування.
Інший бюлетень видається тільки в обмін на невірно заповнений бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу виборчого бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців.
Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.


16. Хто і як може опускати виборчі бюлетені у скриньку?
Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.


17. Як відбувається голосування «на дому»? Хто має право голосувати за межами приміщення для голосування? Як відбувається голосування в лікарнях?
Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.
Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання (місце перебування) виборця.
На підставі заяв дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі «підпис виборця» секретар дільничної виборчої комісії робить запис «голосує за місцем перебування».
Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.
Голова дільничної виборчої комісії зобов’язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку при цьому опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії.
При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.
При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців за умови пред’явлення виборцем одного з документів, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу зі списку виборців, заповнює виборчий бюлетень та опускає його у виборчу скриньку.
Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає свої прізвище та ініціали і розписується.
Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.


18. Куди і в який строк звертатися при порушенні виборчих прав?
Скарга, може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності до Центральної виборчої комісії або до суду.
Бездіяльність, що може бути оскаржена вважається вчиненою в останній день строку, у який мала бути, але не була вчинена відповідна дія.
Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, може бути подана не пізніше часу закінчення дня, що передує дню початку голосування.
Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду – не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем голосування.
Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає. Зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду скарги у виборчій комісії або в суді, викликані виявленням обставин, невідомих раніше суб’єкту звернення із скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.


19. Як оскаржити рішення виборчої комісії?
Оскаржити рішення виборчої комісії можна шляхом подання скарги до Центральної виборчої комісії або до суду. Така скарга може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності.
Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі.
Скарга, що подається до виборчої комісії або до суду, повинна містити:
1) назву виборчої комісії або суду, до якої (якого) вона подається;
2) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження (офіційну поштову адресу) виборчої комісії чи партії (блоку) – заявника скарги;
3) назву суб’єкта оскарження та його поштову адресу;
4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;
9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи – заявника) із зазначенням дати підписання.
Скарга підписується особою, яка її подає. Якщо скарга від імені кандидата на пост Президента України подається його довіреною особою, то в заяві зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата, в інтересах якого вона подається, та засвідчений відповідно до вимог законодавства документ, що посвідчує повноваження особи, яка її подає. Скарга, що подається від імені виборчої комісії або партії (блоку), підписується її головою (керівником) або іншою уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою виборчої комісії або партії (партій, що входять до блоку).
До скарги додаються її копії у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазначених у скарзі.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Найменування та адреси судів Хмельницької області, куди можна звертатися для оскарження рішень, дій виборчих комісій, тощо містяться в Додатку 7.


20. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної відповідальності.
Зокрема, кримінальна відповідальність настає у разі:
- перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої чи діяльності офіційного спостерігача (карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років) ;
- голосування виборцем на виборах більше ніж один раз (карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років);
- порушення таємниці голосування (карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років);
Адміністративна відповідальність застосовується у випадку:
- ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу (тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск (тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях (тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів (тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

ПЕРЕЛІК *
кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року

Богомолець Ольга Вадимівна, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, головний лікар, лікар-дерматовенеролог ПП "Інститут дерматокосметології доктора Богомолець", безпартійна, cамовисування.
Бойко Юрій Анатолійович, 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області, тимчасово не працює, член Партії регіонів, самовисування.
Гриненко Андрій Валерійович, 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, фізична особа – підприємець, безпартійний, cамовисування.
Гриценко Анатолій Степанович, 1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член Політичної партії "Громадянська позиція", суб’єкт висування – Політична партія "Громадянська позиція".
Добкін Михайло Маркович, 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, тимчасово не працює, член Партії регіонів, cамовисування.
Клименко Олександр Іванович, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Донецьку, Голова Української Народної Партії, член Української Народної Партії, суб’єкт висування – Українська Народна Партія.
Коновалюк Валерій Ілліч, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, генеральний директор ТОВ "Центр антикризових програм", безпартійний, cамовисування.
Кузьмін Ренат Равелійович, 1967 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, адвокат, безпартійний, cамовисування.
Куйбіда Василь Степанович, 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член політичної партії Народний Рух України, суб’єкт висування – політична партія Народний Рух України.
Ляшко Олег Валерійович, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член Радикальної Партії Олега Ляшка, суб’єкт висування – Радикальна Партія Олега Ляшка.
Маломуж Микола Григорович, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, радник голови Служби зовнішньої розвідки України, безпартійний, cамовисування.
Порошенко Петро Олексійович, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, безпартійний, cамовисування.
Рабінович Вадим Зіновійович, 1953 року народження, освіта загальна середня, проживає в місті Києві, Голова Наглядової ради ТОВ "Ньюс Нетворк", безпартійний, cамовисування.
Саранов Володимир Георгійович, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, генеральний директор ТОВ "Інтерагроекспорт", безпартійний, cамовисування.
Симоненко Петро Миколайович, 1952 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член Комуністичної партії України, суб’єкт висування – Комуністична партія України.
Тимошенко Юлія Володимирівна, 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Дніпропетровську, Голова політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", член політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", суб’єкт висування – політична партія "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
Тігіпко Сергій Леонідович, 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член Партії регіонів, cамовисування.
Тягнибок Олег Ярославович, 1968 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
Цушко Василь Петрович, 1963 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
Шкіряк Зорян Несторович, 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійний, cамовисування.
Ярош Дмитро Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, тимчасово не працює, член політичної партії "Правий сектор", cамовисування.

*Дані взято з офіційного веб-серверу Центральної виборчої комісії. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/ vp_2014/
Додаток 1
ЗРАЗОК
заяви про внесення змін до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
______________________________________
(найменування органу ведення
______________________________________
Державного реєстру виборців)
_____________________________________________
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена),
_____________________________________________
по батькові (за наявності) виборця)
_____________________________________________
(місце проживання виборця (адреса житла),
_____________________________________________
номер телефону (за наявності)


З А Я В А

Прошу внести до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці № ___________, складеного для підготовки та проведення голосування з виборів Президента України 25 травня 2014 року, такі уточнення:
_______________________________________________________
(зміст уточнень стосовно виборця або інших осіб
__________________________________________________________________
щодо включення або виключення зі списку;
__________________________________________________________________
виправлення неправильностей у внесених до списку відомостях;
__________________________________________________________________
внесення або виключення відмітки про постійну нездатність самостійно пересуватися)

До заяви додаю такі документи (копії документів), які підтверджують зазначені відомості:
__________________________________________________________________

«_____»_____________ 20___ року _____________
        (дата подання заяви)      (підпис)
Додаток 2
________________________________________________
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)
________________________________________________

ЗАЯВА
особи, яка проживає на території України, щодо включення до Державного реєстру виборців

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" прошу включити мене до Державного реєстру виборців. Зазначаю про себе такі відомості:
Прізвище


Власне ім’я
(усі власні імена)


По батькові


Дата народження
(число, місяць, рік)


Місце народження
у межах сучасної території України
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)(власна назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)(категорія (село, селище, місто) та власна назва населеного пункту)


за межами сучасної території України
(сучасна назва країни)(назва суб’єкта федерації (для федеративних держав)(категорія та власна назва населеного пункту)

Виборча адреса
(визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців")

(поштовий індек            (АРК, область, міста Київ, Севастополь)


(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)


(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)


(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо)(номер будинку)

(номер квартири (кімнати)


(інші відомості, які визначають виборчу адресу)_____________________________________________
(мотивування визначення вказаної виборцем, який не має зареєстрованого місця проживання, виборчої адреси)

Відомості про постійну нездатність пересуватись самостійно
(за наявності підстав)

________________________________________________
(документ, який підтверджує факт постійної нездатності особи пересуватись самостійно, із зазначенням його реквізитів)

___________________________________________ серія ______ номер
(документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця)
____________________________________________________________________
                    (ким видано)                       (дата видачі)

Дата набуття громадянства України (для осіб, які набули права голосу у зв’язку з набуттям громадянства України) ________________


До заяви додаю такі документи (копії документів):
_________________________________________________________

_________________________                                                                     ____________
(дата подання заяви)                                                                                              (підпис)
Примітка. При поданні заяви особою пред’являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Заява, в якій зазначаються відомості про постійну нездатність особи пересуватися самостійно, подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт.
Зворотний бік
Заповнюється працівником органу ведення Державного реєстру виборців

Відмітки (у разі необхідності):______________________________________________________
____________________         ___________     ____________________________
(дата прийняття заяви) (підпис)  (ініціали, прізвище працівника)

Відмітки про перевірку відомостей відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________Відмітки про включення виборця до Державного реєстру виборців

Дата та номер наказу керівника органу ведення Реєстру про внесення запису до Реєстру


Дата надсилання виборцю повідомлення про включення до Реєстру


_____________               ___________              ____________________________
         (дата)              (підпис) (ініціали, прізвище працівника)

Відмітки про відмову в задоволенні заяви

Підстави відмови
Особа не має права голосуПеревіркою виявлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установоюДата надсилання виборцю повідомлення про відмову в задоволенні заяви


___________             _________                         ___________________________
       (дата) (підпис)      (ініціали, прізвище працівника)
Додаток 3
________________________________(найменування органу ведення Державного реєстру виборців
або закордонної дипломатичної установи України)
____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника)
____________________________________
(поштова адреса заявника)

З А Я В А
До Державного реєстру виборців стосовно мене занесені такі персональні дані:
__________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові)
__________________________________________________________________
(дата (число, місяць, рік) та місце народження)
__________________________________________________________________
(виборча адреса)

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців» прошу внести до моїх ідентифікаційних персональних даних такі зміни:
Прізвище


Власне ім’я
(усі власні імена)


По батькові


Дата народження
(число, місяць, рік)


Місце народження
в межах сучасної території України
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)(назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)


за межами сучасної території України
(сучасна назва країни)(для федеративних держав – назва суб’єкта федерації)(категорія та назва населеного пункту)


До заяви додаю такі документи (копії документів):

_____________________________________________________________________

_____________________                                                            _______________
     (дата подання заяви)                                                               (підпис заявника)

Примітка. У відповідних рядках зазначаються лише ті відомості, які зазнали змін, а в інших – ставиться прочерк.
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують відповідні зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються працівнику органу ведення Реєстру (закордонної дипломатичної установи України).
Зворотний бік

Заповнюється працівником органу ведення Державного реєстру виборців
або закордонної дипломатичної установи України

Відмітки (заповнюються у разі необхідності):______________________________________________________
______________________      _______         ______________________________
    (дата прийняття заяви)      (підпис)   (прізвище та ініціали працівника)

Заповнюється працівником органу ведення Державного реєстру виборців
Відмітки про перевірку відомостей щодо виборця відповідно до
частини третьої або восьмої статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
__________________________________________________________________
Відмітки про внесення змін до персональних даних виборця
в Державному реєстрі виборців
Дата та номер наказу керівника органу ведення Реєстру про внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі


Дата надсилання виборцю повідомлення про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі


__________                           __________                          ____________________
     (дата) (підпис)    (прізвище та ініціали)
Відмітки про відмову у задоволенні заяви
Підстави відмови у задоволенні заяви
Особа не включена до РеєструПеревіркою виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установоюДо персональних даних виборця в Реєстрі вже внесено відповідні зміни


Дата надсилання виборцю повідомлення про відмову в задоволенні заяви


__________                       _________               _________________
     (дата) (підпис)    (прізвище та ініціали)

Відмітки про включення виборця до Реєстру
Дата звернення до виборця (у разі необхідності) щодо перевірки чи уточнення відомостей


Дата та номер наказу керівника органу ведення Реєстру про внесення запису до бази даних Реєстру


Дата надсилання виборцю повідомлення про його включення до Реєстру


__________                       _________               _________________
     (дата) (підпис)    (прізвище та ініціали)
Додаток 4
________________________________
(назва відділу ведення Державного реєстру виборців)
________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові заявника)
________________________________________________
(поштова адреса заявника)
З А Я В А
щодо зміни виборчої адреси виборця, який проживає на території України
До Державного реєстру виборців занесені такі персональні дані:
__________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові)
__________________________________________________________________
(дата народження (число, місяць, рік) та місце народження)
__________________________________________________________________
(виборча адреса)
Відповідно до статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" прошу внести до виборчої адреси такі зміни:
(поштовий індекс) (країна проживання)

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)

(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, район у місті, до складу якого входить населений пункт)

(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)

(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо)

(номер будинку)

(номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо)

(номер квартири (кімнати)

(інші відомості, які визначають виборчу адресу (номер військової частини тощо)(обґрунтування (мотивування) визначення іншої виборчої адреси, ніж зареєстроване

місце проживання (перебування) та адреса житла)


До заяви додаю такі документи:_______________________________________
_________________                                                                      ______________
(дата подання заяви)                                                                   (підпис заявника)

Примітка. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують відповідні зміни, та довідка про включення виборця до Державного реєстру виборців.
У разі звернення особи, уповноваженої виборцем, у персональних даних якого в Державному реєстрі виборців зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, до заяви обов’язково додається документ, яким особу уповноважено на таке звернення.
Заповнюється працівником відділу ведення Державного реєстру виборців
Відмітки (заповнюються у разі необхідності):______________________________________________________
_____________________           _______        _____________________________
  (дата прийняття заяви) (підпис) (прізвище та ініціали працівника)

Відмітки про перевірку відомостей про виборця відповідно до
частини третьої або восьмої статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
__________________________________________________________________Відмітки про внесення змін до персональних даних виборця
у Державному реєстрі виборців (далі – Реєстр)
Дата та номер розпорядження керівника відділу ведення Реєстру про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі


Номер територіального виборчого округу


Номер виборчої дільниці


Дата надсилання повідомлення виборцю


Дата та номер нової довідки про включення до Реєстру


_________            _______                 ____________________________________
      (дата)            (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)
Відмітки про звернення до розпорядника Реєстру
Дата надсилання звернення до розпорядника Реєстру


_________            _______                 ____________________________________
      (дата)            (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)
Відмітки про відмову в задоволенні заяви
Підстави відмови в задоволенні заяви
Особа не включена до РеєструПеревіркою виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацієюЗаяву про  зміну виборчої адреси визнано необґрунтованоюДо персональних даних виборця у Реєстрі вже внесено відповідні зміни


Дата надсилання виборцю повідомлення про відмову в задоволенні заяви


_________            _______                 ____________________________________
      (дата)            (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)
Відмітки щодо включення виборця до Реєстру
Дата надсилання виборцю повідомлення про проведення перевірки відомостей, зазначених у заяві


Дата звернення до виборця (у разі необхідності) щодо перевірки чи уточнення відомостей


Дата та номер розпорядження керівника відділу ведення Реєстру про внесення запису до бази даних Реєстру


Дата та номер довідки про включення до Реєстру


__________            _______                 ___________________________________
      (дата)            (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)
Додаток 5
____________________________________
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)
______________________________________
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові заявника)
______________________________________
(виборча адреса заявника)
З А Я В А

Прошу тимчасово змінити місце мого голосування на __________________________________________________________________
(вид, назва виборів (повторне голосування) або назва референдуму та дата їх (його) проведення)

на виборчу дільницю (дільницю для голосування), в межах якої знаходиться адреса:____________________________________________________________,
(адреса, де громадянин перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму)
або на виборчу дільницю (дільницю для голосування) __________________________________________________________________
(номер виборчої дільниці із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності) чи
__________________________________________________________________
номер дільниці для голосування із зазначенням назви населеного пункту)
у зв’язку з__________________________________________________________
             (мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування)
Мої ідентифікаційні персональні дані:
Дата народження
(число, місяць, рік)


Місце
народження


До заяви додаю такі документи (копії документів):
__________________________________________________________________.

"____" _________________ 20___ року                                               __________
                    (дата)                                                                                                          (підпис)
Додаток 6

Відділи ведення Державного реєстру виборців в Хмельницькій області *

Назва відділу ведення ДРВ
Поштова адреса
Контактний телефон

Відділ ведення ДРВ Білогірської РДА
30200, вул. Шевченка, 46, смт. Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл.,
(03841) 2-09-76

Відділ ведення ДРВ Віньковецької РДА
вул. Соборної України, 15, смт. Віньківці, Хмельницька обл., 32500
(03846) 21-3-61

Відділ ведення ДРВ Волочиської РДА
пл.Центральна, 1, м.Волочиськ, Волочиський р-н, Хмельницька обл., 31200
(03845) 4-20-19

Відділ ведення ДРВ Городоцької РДА
вул.Шевченка, 20, м.Городок, Хмельницька обл., 32000
(03851) 5-01-46

Відділ ведення ДРВ Деражнянської РДА
вул.Миру, 13, м.Деражня, Хмельницька обл., 32200
(03856) 2-13-48

Відділ ведення ДРВ Дунаєвецької РДА
вул.Шевченка, 71, м.Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл., 32400
(03858) 2-03-76, 2-05-23

Відділ ведення ДРВ Ізяславської РДА
вул.Незалежності, 2, м.Ізяслав, Ізяславський р-н, Хмельницька обл., 30300
(03852) 4-25-76, 4-11-15

Відділ ведення ДРВ Кам'янець-Подільської РДА
вул.Троїцька, 4, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301
(03849) 5-00-15

Відділ ведення ДРВ Красилівської РДА
пл.Незалежності, 2, м.Красилів, Хмельницька обл., 31000
(03855) 4-37-15, 4-08-67,
4-31-25

Відділ ведення ДРВ Летичівської РДА
вул.Горького, 2/1, смт Летичів, Хмельницька обл., 31500
(03857) 2-00-88, 2-05-36, 2-05-37

Відділ ведення ДРВ Новоушицької РДА
вул.Подільська, 17, смт Нова Ушиця, Новоушицький р-н, Хмельницька обл., 32600
(03847) 3-01-22

Відділ ведення ДРВ Полонської РДА
вул.Л. Українки, 114, м.Полонне, Полонський р-н, Хмельницька обл., 30500
(03843) 2-03-98, 2-03-97

Відділ ведення ДРВ Славутської РДА
вул.Козацька, 40, м.Славута, Хмельницька обл., 30000
(03842) 7-33-57, 7-33-58

Відділ ведення ДРВ Старокостянтинівської РДА
вул.К. Острозького, 70, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100
(03854) 3-40-59, 3-27-68, 3-20-16

Відділ ведення ДРВ Старосинявської РДА
вул.Івана Франка, 8, смт Стара Синява, Старосинявський р-н, Хмельницька обл., 31400
(03850) 2-11-80

Відділ ведення ДРВ Теофіпольської РДА
вул.Леніна, 19, смт Теофіполь, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл., 30600
(03844) 3-10-39

Відділ ведення ДРВ Хмельницької РДА
вул.Кам’янецька, 122/2, м.Хмельницький, 29000
(0382) 67-09-21, 66-49-82

Відділ ведення ДРВ Чемеровецької РДА
вул.Центральна, 28, смт Чемерівці, Чемеровецький р-н, Хмельницька обл., 31600
(03859) 2-00-37, 9-25-74, 9-17-83

Відділ ведення ДРВ Шепетівської РДА
вул.К. Маркса, 47, м.Шепетівка, Хмельницька обл., 30400
(03840) 5-87-53

Відділ ведення ДРВ Ярмолинецької РДА
пл.600-річчя Ярмолинець, 1, смт Ярмолинці, Хмельницька обл., 32100
(03853) 2-15-90

Відділ ведення ДРВ Кам'янець-Подільської міської ради
майдан Відродження, 1, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300
(03849) 3-54-25, 3-53-34

Відділ ведення ДРВ Нетішинської міської ради
вул.Шевченка, 1, м.Нетішин, Хмельницька обл., 30100
(03842) 9-02-69

Відділ ведення ДРВ Славутської міської ради
вул.Церковна, 41, м.Славута, Хмельницька обл., 30000
(03842) 7-34-01

Відділ ведення ДРВ Старокостянтинівської міської ради
вул.Острозького, 41, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100
(03854) 3-22-51

Відділ ведення ДРВ Хмельницької міської ради
вул.Гагаріна, 3, м.Хмельницький, 29000
(0382) 65-64-50, 70-37-86

Відділ ведення ДРВ Шепетівської міської ради
вул.Островського, 4, м.Шепетівка, Хмельницька обл., 30400
(03840) 4-11-60* Дані взято з офіційного веб-сайту «Державний реєстр виборців». – Режим доступу: https://www.drv.gov.ua/portal/! cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&pid100=68&prejim=3
Додаток 7

Контакти судів загальної юрисдикції Хмельницької області *

Назва суду
Поштова адреса
Контактний телефон

Білогірський районний суд
30200, Хмельницька обл., смт Білогір'я, вул. Шевченка, 42,
(03841) 9-14-44, 9-14-32

Віньковецький районний суд
32500 смт Віньківці, вул. Лесі Українки, 2
(03846) 2-13-09, 2-13-91

Волочиський районний суд
31200 м. Волочиськ, вул. Слави, 6
(03845) 3-67-71, 3-58-07

Городоцький районний суд
32000 м. Городок, вул. Леніна, 48
(03851) 3-14-46, 3-06-52, 3-16-93

Деражнянський районний суд
32200 м. Деражня, вул. Миру, 43
(03856) 2-24-32, 2-16-07

Дунаєвецький районний суд
32400 м. Дунаївці, вул. Леніна, 11
(03858) 3-12-38, 3-17-53

Ізяславський районний суд
30300 м. Ізяслав, вул. Леніна, 2
(03852) 4-13-47, 4-13-48

Кам’янець-Подільський міський суд
32300 м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 29
(03849) 2-32-74

Кам’янець-Подільський районний суд
32300 м. Кам’янець-Подільський, вул. Драйхмари, 7
(03849) 9-10-49, 3-35-29

Красилівський районний суд
31000 м. Красилів, вул. Булаєнка, 4
(03855) 2-13-41, 2-15-49

Летичівський районний суд
31500 смт Летичів, вул.50-річчя Жовтня, 14/1
(03857) 9-16-31, 9-92-92

Нетішинський міський суд
30100 м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12
(03848) 3-49-32, 3-73-21

Новоушицький районний суд
32600 смт Нова Ушиця, вул. Українська, 27
(03847) 2-12-02

Полонський районний суд
30500 м. Полонне, вул. Щорса, 5
(03843) 3-18-07, 3-21-45

Славутський міський суд
30000 м. Славута, вул. Леніна, 16
(03842) 2-23-12, 2-16-24

Славутський районний суд
30000 м. Славута, вул. Леніна, 16
(03842) 2-29-67, 2-32-60

Старокостянтинівський
районний суд
31100 м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9
(03854) 2-23-85, 2-23-40

Старосинявський районний суд
31400 смт Стара Синява, вул. Грушевського, 60
(03859) 2-00-37, 9-25-74, 9-17-83

Теофіпольський районний суд
30600 смт Теофіполь, вул. Леніна, 44
(03844) 3-07-94, 3-07-95

Хмельницький міськрайонний суд
29000 м. Хмельницький, вул. Театральна, 54
(0382) 79-53-36, (03822) 6-61-28

Чемеровецький районний суд
31600 смт Чемерівці, вул. Центральна, 44
(03859) 9-12-65, 9-17-91

Шепетівський міський суд
30400 м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 30
(03840) 5-15-49

Шепетівський районний суд
30400 м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 30
(03840) 5-21-04, 5-51-79

Ярмолинецький районний суд
32100 смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71
(03853) 2-14-30, 2-18-79


*Дані взято з офіційного веб-порталу «Судова влада України». – Режим доступу: http://court.gov.ua/sudy/

Позачергові вибори Президента України
25 травня 2014 року:
роз’яснення законодавства для виборців
(у запитаннях та відповідях)

Авторський колектив: Студенти 4 курсу юридичного факультету Хмельницького університету управління та права: В.М. Бачук, А.І. Гарват, А.О. Горбань, О.Р. Гоцанюк, О.В. Зюськіна, С.М. Горностай, О.С. Сінгх, А.М. Калита, О.Р. Лубкович, Н.В. Василишина, О.В. Рисюк, К.А. Довгопола.
Редагування:
А.М. Савчук, завідувач юридичної клініки Хмельницького університету управління та права;
С.П. Білий, юрисконсульт юридичної клініки Хмельницького університету управління та права


Підписано до друку __.05.2014 р. Формат 60х90 1/32 Папір офсетний. Друк різографічний. Умовн. друк. арк. 0,7.
Наклад 50 прим. Зам. № ____.

Комп’ютерне складання – Савчук А. М., Білий С.П.
Відповідальний за випуск – Савчук А. М.
Хмельницький університет управління та права
Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2105 від 21.02.2005 р.
29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8
Тел.: (0382) 71-75-76 Ел. адреса: [email protected] www.univer.km.ua
13PAGE 1421513PAGE 14215


Заголовок 2 Заголовок 64, Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 14832655
    Размер файла: 319 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий