законодавство

(контролю), тягне за собою...(ВІРНА) застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій у порядку,
Автентичне юридичне тлумачення (ВІРНА) виходить від органу, що видав витлумачену норму;
Аквакультура (рибництво)(ВІРНА) сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації
аквакультури, за якої вирощування об'єктів аквакультури здійснюється з ущільнених посадок з інтенсивною штучною годівлею комбікормами
Акліматизація об'єктів аквакультури (ВІРНА) діяльність із вселення гідробіонтів у водні об'єкти (їх частини), розташовані за межами їх природного ареалу, з метою збагачення та оптимізації видового складу водних біоресурсів
Акти компетентних державних та інших органів, які встановлюють або санкціонують норми права, які регулюють суспільні відносини в сфері ветеринарної медицини з метою задоволення інтересів суспільства. (ВІРНА) Джерело ветеринарного права
Атестація - (ВІРНА) процедура оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно-
Атестація молока та молочної продукції(ВІРНА) процедура оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно- епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів
Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються (ВІРНА) центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Біологічна безпека -(ВІРНА) стан середовища життєдіяльності людини, при якому відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому і майбутніх поколіннях,
В Україні правотворчий процес складається з таких стадій:(ВІРНА) всі відповіді вірні
В яких формах відбувається діяльність організацій і закладів державної ветеринарної
Вантажі з харчовими продуктами, які експортуються та повинні супроводжуватися (ВІРНА) оригіналами міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів
ветеринарного права (ВІРНА) це пасивна поведінка суб'єктів права, котра припускає, що суб'єкти утримуються
ветеринарного права (ВІРНА) це активна поведінка субєктів права, яка передбачає, що суб'єкти виконують
Ветеринарно-санітарні установи й організації державної ветеринарної медицини в Україні:(ВІРНА) регіональні служби державного ветеринарного контролю на державному кордоні і транспорті з підпорядкованими їм прикордонними пунктами державного ветеринарного контролю; обласні госп-розрахункові ветсанзагони з відділеннями в районах, відділи відомчої міліції
Виданий в установленому порядку документ, що підтверджує відповідність конкретної партії продуктів лову вимогам ветеринарно-санітарної безпеки. ----- п
Види офіційного тлумачення (ВІРНА) всі відповіді вірні
Види юридичної відповідальності: (ВІРНА) кримінальна, адміністративна, дисциплінарна
Виконання норм ветеринарного права(ВІРНА) це активна поведінка субєктів права, яка передбачає, що суб'єкти виконують покладені на них юридичні обов'язки
Використання норм ветеринарного права (ВІРНА) це активна поведінка субєктів права, яка передбачає здійснення дозволених правом дій.
використанням рибницьких ставків, штучно створених водойм (руслових, балочних або одамбованих ставків), відокремлених від материнських водних об'єктів (їх частин), лиманів, обводнених торфових кар'єрів тощо
Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються (ВІРНА) загальними зборами (конференцією) найманих працівників
Вимоги найманих працівників у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє
Вимоги найманих працівників у випадках, коли інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) на галузевому, територіальному чи національному рівнях формуються і затверджуються:(ВІРНА) конференцією представників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту).
Випасна аквакультура (ВІРНА) діяльність з екстенсивного вирощування об'єктів аквакультури шляхом вселення
від здійснення дій, заборонених правом.
Відбір зразків продукції здійснюється в кількості (ВІРНА) не менш як два екземпляри
встановленому законом.
Генетична безпека - (ВІРНА) стан середовища життєдіяльності людини, при якому відсутній будь-який неприродній вплив на людський геном, відсутній будь-який неприродній вплив на геном об'єктів біосфери,
Генофондні колекції (ВІРНА) генетично репрезентативні сукупності живих риб або інших гідробіонтів, кріоконсервованих або консервованих іншими засобами генетичних матеріалів;
Делеговане юридичне тлумачення (ВІРНА) здійснюється компетентним органом щодо норми права, виданої іншим органом (наприклад, тлумачення Конституції України Конституційним Судом України).
Державна реєстрація ГМО (ВІРНА) - занесення ГМО до реєстру з урахуванням оцінки їх ризику щодо впливу на
Державний нагляд (контроль) (ВІРНА) діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;
Державний нагляд (контроль) (ВІРНА) діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема
Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами: (ВІРНА) всі відповіді вірні
Державний реєстр ГМО (ВІРНА) - спеціалізований перелік ГМО, які пройшли реєстрацію, з визначенням їх подальшого господарського призначення;
Державний реєстр ГМО джерел харчових продуктів та кормів (ВІРНА) спеціалізований перелік ГМО, відносно яких на підставі міжнародних правил і критеріїв оцінки безпечності для здоров'я людини і тварин зроблено висновок про можливість їх використання в якості харчових продуктів та/або кормів, та/або їх джерел;
Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю (ВІРНА) 30 календарних днів
Державні інспектори ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль, мають право: (ВІРНА) всі відповіді вірні
Державні інспектори ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, мають право:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Держветфітослужба України (ВІРНА) всі відповіді вірні
Діагностичні установи державної ветеринарної медицини в Україні: (ВІРНА) центральна лабораторія ветеринарної медицини, районні державні лабораторії, міські державні лабораторії, зональні спеціалізовані державні лабораторії з хвороб тварин, державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
Для здійснення випасної аквакультури використовуються (ВІРНА) використовуються рибогосподарські водні об'єкти (їх частини)
Для здійснення індустріальної аквакультури, у тому числі марикультури, використовуються (ВІРНА) рибницькі басейни, рибницькі садки, акваріуми, а також частини водних об'єктів із застосуванням спеціальних технологічних пристроїв плавучих садків, колекторів для молюсків, установок замкненого водопостачання тощо.
Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва суб'єкт господарювання подає:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Для здійснення ставкової аквакультури використовуються (ВІРНА) рибогосподарські технологічні водойми, руслові, балочні та одамбовані рибницькі ставки, штучно відокремлені від материнських водних об'єктів (їх частин), обводнені торфові кар'єри в умовах рибницьких господарств (риборозплідники, нерестово-вирощувальні, товарні, повносистемні господарства)
До компетенції Національної служби посередництва і примирення належить: (ВІРНА) всі відповіді вірні
До складу трудового арбітражу можуть входити (ВІРНА) всі відповіді вірні
До службовців можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Доктринальне юридичне тлумачення(ВІРНА) виходить від учених-юристів та ветеринарних фахівців у статтях, монографіях, коментарях закону;
Дотримання норм ветеринарного права (ВІРНА) це пасивна поведінка суб'єктів права, котра припускає, що суб'єкти утримуються від здійснення дій, заборонених правом
Екологічна безпека - (ВІРНА) це такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей, що гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу заходів.
Екологічне забруднення - (ВІРНА) - істотне погіршення екологічного стану, що становлять небезпеку для людини, довкілля, матеріальних цінностей тощо
Експропріація (ВІРНА) примусове відчуження (безоплатне або оплатне) власності державою. До видів експропріації відносять конфіскацію і реквізицію.
Екстенсивна форма аквакультури(ВІРНА) організаційно-технологічна форма рибогосподарської діяльності у сфері аквакультури, за якої вирощування об'єктів аквакультури здійснюється з використанням природних кормових ресурсів рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) без застосування засобів інтенсифікації;
епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів
За загальним правилом закон набирає чинності через (ВІРНА) 10 днів після оприлюднення
За напрямами діяльності аквакультура може здійснюватися з метою:(ВІРНА) всі відповіді вірні
За організаційно-технологічними показниками аквакультура може здійснюватися за (ВІРНА) всі відповіді вірні
За структурою державної влади розрізняють правотворчість(ВІРНА) всі відповіді вірні
Забороняється реалізація молока та молочних продуктів з фальсифікацією для молока (ВІРНА) зняття жиру, додавання води, крохмалю, соди, цукру та інших домішок
Забороняється реалізація молока та молочних продуктів з фальсифікацією для сметани і вершків (ВІРНА) домішки сиру, крохмалю, борошна тощо
Забороняється реалізація молока та молочних продуктів з фальсифікацією для масла вершкового коров'я (ВІРНА) домішки рослинних жирів тощо
Забороняється реалізація молока та молочних продуктів з фальсифікацією для кисломолочних
Забороняється реєстрація (перереєстрація) кормових добавок, преміксів та готових кормів, які: (Вирна) завдають шкоди ветеринарно-санітарному та епізоотичному стану в Україні;
Законодавча ініціатива (ВІРНА) внесення офіційної пропозиції про прийняття, зміну чи скасування закону до парламенту. Таке право мають народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України
Заходи державного нагляду (контролю) (ВІРНА) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;
Заходи державного нагляду (контролю) (ВІРНА) планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;
Здійснюється суб'єктами, які не мають на те формальних повноважень (вчені-юристи, вчені- ветеринарні фахівці, адвокати, юрисконсульти тощо) і є юридично необов'язковим.(ВІРНА) Неофіційне тлумачення
здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища з метою подальшого отримання дозволу на практичне використання ГМО в Україні відповідно до їх господарського призначення;
Індустріальна аквакультура (ВІРНА) діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури з використанням рибницьких і плавучих садків, рибницьких басейнів, інших технологічних пристроїв, у тому числі із застосуванням установок замкнутого водопостачання
Інтенсивна форма аквакультури (ВІРНА) організаційно-технологічна форма рибогосподарської діяльності у сфері
їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди
Казуальне (індивідуальне) юридичне тлумачення(ВІРНА) це офіційне роз'яснення змісту норм права під час розкриття конкретної юридичсної справи, котре є обовязковим лише щодо даної справи
Кодекс законів про працю України регулює трудові правовідносини(ВІРНА) всі відповіді вірні
Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання (ВІРНА) всі відповіді вірні
Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-
Колективний трудовий спір (конфлікт) (ВІРНА) це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин
Конфіскація (ВІРНА) обов'язкове платне чи безоплатне вилучення знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Корупційне правопорушення -(ВІРНА) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Корупція - (ВІРНА) використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, наданих
Критичні точки виробництва (ВІРНА) етапи чи операції в процесі виготовлення харчової продукції, проведення контролю під час яких запобігає можливості виробництва неякісної чи небезпечної продукції;
Лікувально-профілактичні установи державної ветеринарної медицини в Україні: (ВІРНА) районні державні лікарні ветеринарної медицини, дільничні лікарні, дільниці, пункти ветмедицини, міські лікарні ветеринарної медицини;
Марикультура (морська аквакультура) (ВІРНА) діяльність з розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України із застосуванням плавучих садків, інших технологічних пристроїв з використанням морської води
Маркування -(ВІРНА) - інформація про молоко, молочну сировину та молочні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;
Маркування молока та молочної продукції(ВІРНА) інформація про молоко, молочну сировину та молочні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів
мають(ВІРНА) всі відповіді вірні
медицини? (ВІРНА) всі відповіді вірні
Міжнародно-правові акти (ВІРНА) всі відповіді вірні
Найманий працівник - (ВІРНА) фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.
Найм'якше адміністративне стягнення й у більшості випадків встановлюється в санкціях статей КУАП альтернативно зі штрафом (ВІРНА) Попередження
належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;
Напівінтенсивна форма аквакультури (ВІРНА) організаційно-технологічна форма рибогосподарської діяльності у сфері аквакультури, що здійснюється із застосуванням окремих засобів інтенсифікації, у тому числі з обмеженою штучною підгодівлею кормами різної поживності;
Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус рекомендує, а Головний державний санітарний лікар України затверджує: (ВІРНА) всі відповіді вірні
Національна служба посередництва і примирення. утворюється(ВІРНА) Президентом України
Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
Незаконними визнаються страйки:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Неофіційне тлумачення норм права здійснюється (ВІРНА) суб'єктами, які не мають на те формальних повноважень (вчені-юристи, вчені-ветеринарні фахівці, адвокати, юрисконсульти тощо) і є юридично необов'язковим.
Неправомірна вигода -(ВІРНА) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову
Новий харчовий продукт не повинен(ВІРНА) всі відповіді вірні
Нормативна підстава юридичної відповідальності (ВІРНА) наявність норми права, котра передбачає можливість покладання відповідальності (наприклад, є кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції).
Нормативна підстава юридичної відповідальності(ВІРНА) наявність норми права, котра передбачає можливість покладання відповідальності (наприклад, є кримінально-правова норма, що передбачає відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції).
Нормативне (загальне) юридичне тлумачення(ВІРНА) офіційне роз'яснення норм права, котре є юридично обов'язковим для застосування на практиці у всіх випадках, коли ці норми застосовуються. Суб'єктами є правотворчі та правозастосовчі органи.
Нормативний договір (ВІРНА) це угода між двома і більше суб'єктами права, яка містить обов'язкові для них
Нормативно-правовий акт (ВІРНА) - письмовий документ, який містить правові норми загального характеру,
Обговорення законопроекту.(ВІРНА) Прийнятий до розгляду законопроект поетапно обговорюється парламентаріями в структурних підрозділах і на пленарних засіданнях парламенту. До проекту можуть вноситися доповнення та поправки
Оберіть Підзаконні ветеринарні нормативно-правові акти (ВІРНА) "Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 p. № 833). "Правила перевезення транспортними засобами швидкопсувних вантажів;" Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження (затвердженого Наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини України 01.09.2000 р., № 45);
Об'єкт злочину (ВІРНА) екологічна безпека довкілля
Об'єкти аквакультури можуть перебувати у власності(ВІРНА) всі відповіді вірні
Об'єктивна сторона злочину характеризується: (ВІРНА) сукупністю трьох ознак: 1) діяння 2) наслідки у вигляді загибелі людей, екологічного забруднення значних територій або інших тяжких наслідків; 3) причинний зв'язок між діянням та наслідками.
Ознакими юридичної відповідальності є:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Оприлюднення підзаконного нормативно-правового акта:(ВІРНА) офіційне опублікування, набрання чинності.
Орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін.(ВІРНА) Примирна комісія
Орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає
Основними завданнями держави в галузі ветеринарної медицини є: (ВІРНА) всі відповіді вірні
Основними завданнями Держветфітослужби України є:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Основними завданнями Національної комісія із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус є (ВІРНА) всі відповіді вірні
Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), несуть(ВІРНА) всі відповіді вірні
Охарактеризуйте адміністративну відповідальність(ВІРНА) настає за вчинений адміністративний проступок, передбачений законодавством про адміністративні правопоорушеня. Стягнення накладається уповноваженою
Охарактеризуйте відновлювальну (компенсаційну) функцію юридичної відповідальності(ВІРНА) юридична відповідальність (майнова) забезпечує відновлення порушеного майнового права шляхом відшкодування збитків, заподіяних правопорушенням.
Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність(ВІРНА) настає як наслідок дисциплінарного проступку (порушника трудової, службової, навчальної дисципліни), відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, дисциплінарних статутів і положень тощо
Охарактеризуйте забезпечувальну функцію юридичної відповідальності (ВІРНА) - юридична відповідальність гарантує законність, належну реалізацію норм права, є юридичним засобом боротьби з правопорушеннями, впливу на регульовані суспільні відносини.
Охарактеризуйте каральну функцію юридичної відповідальності (ВІРНА) - юридична відповідальність припускає, що правопорушник зазнає певних (ВІРНА) обмежень, втрат, позбавлення певних благ (матеріальних, нематеріальних), що йому належать.
Охарактеризуйте кримінальну відповідальність (ВІРНА) настає за здійснення злочинів, вичерпний перелік яких міститься в Кримінальному кодексі України. Настає з моменту офіційного обвинувачення. Реалізується лише судом.
Охарактеризуйте охоронну функцію юридичної відповідальності (ВІРНА) - засіб охорони, захисту встановленого в державі правопорядку.
Охарактеризуйте таку форму реалізації ветеринарного права, як виконання норм
Охарактеризуйте таку форму реалізації ветеринарного права, як дотримання норм
Охарактеризуйте цивільно-правову відповідальність(ВІРНА) настає за здійснення цивільного правопорушення (невиконання договірного зобов'язання майнового характеру у встановлений строк або виконання неналежним чином, за заподіяння позадоговірної шкоди). Тягне за собою наслідки майнового й компенсаційного характеру в т.ч. компенсація моральної шкоди.
Пакування -(ВІРНА) вміщення молочної сировини та молочних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;
Пакування молока та молочної продукції(ВІРНА) вміщення молочної сировини та молочних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;
Партія вирощених живої риби або інших водних живих ресурсів (ВІРНА) кількість риби або інших водних живих ресурсів, вирощених в окремому ставку, ) іншому водному об'єкті (його ділянці), незалежно від об'єму води в них та їх площі;
Партія продуктів лову (ВІРНА) кількість продуктів лову одного найменування, ґатунку, одного суб'єкта господарювання, вилучених у період не більше п'яти найближчих дат і оформлених дним документом про якість;
Партія рибної харчової продукції(ВІРНА) кількість продукції одного найменування, ґатунку, одного суб'єкта господарювання, виробленої в період не більше п'яти найближчих дат. Партія не повинна перевищувати вантажопідйомності спеціально обладнаних: одного залізничного вагона, одного трюму рибальського судна, танкера або цистерни тощо;
Партія харчової продукції (ВІРНА) кількість продукції одного найменування, ґатунку, одного суб'єкта господарювання, виробленої в період не більше п'яти найближчих дат. Партія не повинна перевищувати вантажопідйомності спеціально обладнаних: одного залізничного вагона, одного трюму рибальського судна, танкера або цистерни тощо
Передбачене компетенцією державних органів та посадових осіб роз'яснення ними змісту норм права, котре є юридично обов'язковим для зясування на практиці(ВІРНА) Офіційне тлумачення
Підготовка проекту підзаконного нормативно-правового акта:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Підзаконні ветеринарні нормативно-правові акти поділяють на (ВІРНА) всі відповіді вірні
Підписання закону Президентом протягом (ВІРНА) 15 днів
Підставами для відставки є:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Підстави юридичної відповідальності (ВІРНА) Фактична, нормативна, процесуальна підстави
Планові та позапланові заходи здійснюються(ВІРНА) в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку
покладені на них юридичні обов'язки.
порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду
Посадові особи органів рибоохорони здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та мають такі повноваження:(ВІРНА) всі відповіді вірні
посадовою особою, органами державного управління за вчинення адміністративного правопорушення.
Правила відбору зразків продукції затверджуються (ВІРНА) Кабінетом Міністрів України
Право внесення офіційної пропозиції про прийняття, зміну чи скасування закону до парламенту
Правотворчий процес - це (ВІРНА) процес створення, зміни і скасування норм права.
Предмет злочину (ВІРНА) підприємства, споруди, пересувні засоби та інші об'єкти, у зв'язку з проектуванням, експлуатацією яких існує небезпека негативного впливу на людину і довкілля.
представниками сторін не пізніш як через ... після завершення колективних переговорів(ВІРНА) 10 днів
При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до (ВІРНА) 6 місяців
Прийняття закону (ВІРНА) здійснюється голосуванням.
Прийняття підзаконного нормативно-правового акта:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Принципами правотворчості є (ВІРНА) всі відповіді вірні
Принципи юридичної відповідальності: (ВІРНА) всі відповіді вірні
Припис це (ВІРНА) обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.
приписи.
продуктів (ВІРНА) домішки соди тощо.
Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка зберігалася поза ринковими холодильниками, на наступний день піддається (ВІРНА) огляду та органолептичній оцінці спеціалістами лабораторії, а за необхідності - додатковим лабораторним дослідженням.
Протиепізоотичні установи й організації державної ветеринарної медицини в Україні (ВІРНА) станції по боротьбі зі сказом; протиепізоотичні експедиції, їх загони; експедиції по заходах боротьби з окремими хворобами тварин.
Протягом перших 48 годин запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин
Протягом скільких годин з моменту прийняття рішення про запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія повинна вжити всіх необхідних заходів для інформування(ВІРНА) 24 годин
Професійне юридичне тлумачення(ВІРНА) виходить від юристів-практиків та ветеринарних фахівців;
профспілка, об'єднання профспілок на галузевому, територіальному чи національному рівнях формуються і затверджуються (ВІРНА) рішенням виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок;
Процесуальна підстава юридичної відповідальності (ВІРНА) наявність правозастосовного акта, котрий визначає вид і міру відповідальності, конкретизує загальні вимоги норми, що передбачає застосування санкцій до суб'єкта правопорушення (наприклад, є обвинувальний вирок суду).
Процесуальна підстава юридичної відповідальності(ВІРНА) наявність правозастосовного акта, котрий визначає вид і міру відповідальності, конкретизує загальні вимоги норми, що передбачає застосування санкцій до суб'єкта правопорушення (наприклад, є обвинувальний вирок суду).
Реалізація права - (ВІРНА) це добровільне здійснення суб'єктами приписів права.
Результат нормотворчої діяльності компетентних органів держави чи їх посадових осіб, уповноважених на те державою з установлення, впровадження в дію, зміни і скасування нормативних письмових документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів(ВІРНА) Підзаконні ветеринарні нормативно-правові акти
Реквізиція(ВІРНА) примусове оплатне вилучення майна у його власників в інтересах держави й суспільства за обставин надзвичайного характеру (напрклад, стихійне лихо, епідемія, епізоотія).
Ризик (ВІРНА) кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;
ринку, підлягають (ВІРНА) обов'язковому профілактичному карантину протягом визначеного періоду
різновікових груп гідробіонтів, одержаних в умовах аквакультури, в рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) для підвищення ефективності використання їх біопродукційного потенціалу;
Роботодавець - (ВІРНА) юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.
Розпорядження - це (ВІРНА) обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки
Розпорядження відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини про запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин діє до прийняття рішення про запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин місцевою державною надзвичайною протиепізоотичною комісією, але не довше ніж...(ВІРНА) 72 год
розпочинає свою діяльність ...(ВІРНА) місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при місцевому органі виконавчої влади.
Розробка законопроекту(ВІРНА) може бути доручена парламентським комітетам, тимчасовій спеціальній комісії, міністерствам, колективам вчених-фахівців. Якщо перша і друга стадії законодавчого процесу збігаються, і тоді на розгляд парламенту вноситься готовий законопроект
Сертифікат, форма та зміст якого відповідає рекомендаціям відповідних міжнародних організацій та видається державним лікарем ветеринарної медицини в країні експорту згідно з інструкціями відповідних міжнародних організацій і засвідчує стан здоров'я тварин та/або вимоги щодо охорони здоров'я людини, яким повинен відповідати харчовий продукт, що експортується.(ВІРНА) Міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат
Система державної ветеринарної медицини включає: всі відповіді вірні
Служба ветеринарної медицини здійснює державний контроль та державний нагляд за такими харчовими продуктами:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Список хвороб, що підлягають повідомленню, затверджується Державною ветеринарною та фітосанітарною службою та включає:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Спосіб здійснення державного нагляду (контролю) (ВІРНА) процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом;
Ставкова аквакультура (ВІРНА) діяльність з розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури з
Стадії підзаконної нормотворчості:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні є (ВІРНА) наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація тароботодавець
Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на галузевому, територіальному рівнях (ВІРНА) наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи
Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на національному рівні є:(ВІРНА) наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України
Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить (ВІРНА) 5 років
Строк повноважень Узгоджувальної Комісії (ВІРНА) 2 роки
Строк проведення експертизи (випробування) може бути продовжено (ВІРНА) лише в разі, якщо методикою проведення такої експертизи (випробування) передбачається більш тривалий час.
Строк проведення експертизи (випробування) становить (ВІРНА) чотирнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про призначення експертизи (випробування)
Строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати(ВІРНА) 3 днів
Структура апарату Держветфітослужби України затверджується(ВІРНА) Головою Держветфітослужби України за погодженням із Міністром.
Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Суб'єкти аквакультури мають право:(ВІРНА) всі відповіді вірні
Суб'єктивна сторона злочину характеризується (ВІРНА) складною (подвійною) формою вини
схвалений у встановленому порядку компетентним органом держави
Тварини, що надходять до стада з інших потужностей (об'єктів) або придбані на внутрішньому
Тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту)(ВІРНА) страйк
Тлумачення норм права складається із (ВІРНА) з'ясування права і роз'яснення права
трудових відносин, щодо:(ВІРНА) всі відповіді вірні
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання (ВІРНА) всі відповіді вірні
У разі підозри або підтвердження спалаху особливо небезпечних хвороб, занесених до списку (ВІРНА) Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
У скількох примірниках складається акт відбору зразків продукції ?(ВІРНА) У трьох
У який строк Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення з дня його створення(ВІРНА) 10 днів
Угода (генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна) підписується уповноваженими
Угода, що укладається на галузевому рівні на двосторонній або тристоронній основі:(ВІРНА) галузеві (міжгалузеві) угоди;
Угода, що укладається на територіальному рівні на двосторонній або тристоронній основі:(ВІРНА) територіальні угоди
Угода, що укладається на національному рівні на двосторонній або тристоронній основі:(ВІРНА) генеральна угода
Угоди на територіальному рівні регулюють (ВІРНА) норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги
Угодою на галузевому рівні регулюються (ВІРНА) галузеві норми
Угодою на національному рівні регулюються (ВІРНА) основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин
Фактична підстава юридичної відповідальності (ВІРНА) наявність факту правопорушення (наприклад, є факт скоєного злочину).
Фактична підстава юридичної відповідальнсті(ВІРНА) наявність факту правопорушення (наприклад, є факт скоєного злочину).
Харчова продукція (ВІРНА) перероблені продукти лову, призначені окремо чи з іншою харчовою продукцією для подальшої переробки та (або) споживання
Шляхи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (ВІРНА) всі відповіді вірні
Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через ... днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу,(ВІРНА) 15 днів
Юридичний прецедент - (ВІРНА) рішення державного органу у конкретній справі, якому надана нормативна сила і
Юридичний прецедент, нормативно-правовий акт, нормативний договір, юридична доктрина це - (ВІРНА) форми права
Юриидична доктрина (ВІРНА) це науково оформлені концептуальні ідеї, спрямовані на вдосконалення ветеринарного права, що містяться в працях учених-юристів та ветеринарних фахівців (монографії, дисертації, наукові статті, доповіді, матеріали практики діяльності органів ветеринарної медицини, архівні матеріали тощо).
яке постає зразком для вирішення аналогічних справ
Який із цих ветеринарно-санітарних заходів застосовується під час карантину тварин. (ВІРНА) ізоляція хворих тварин та закриття потужностей (об'єктів), де виявлено присутність хвороби, що підлягає повідомленню;
Які документі можуть видаватися державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини фізичним, юридичним особам та фізичним особам - підприємцям? (ВІРНА) всі відповіді вірні

15

Приложенные файлы

  • doc 14832690
    Размер файла: 122 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий