Трудове законодавство

Трудове законодавство

План
Поняття, джерела трудового права.
Трудовий договір: поняття, види, порядок укладання.
Переведення.
Підстави припинення трудового договору.
Робочий час: поняття, види.
Час відпочинку: поняття, види.
Трудова дисципліна.
Матеріальна відповідальність: поняття, види.
Трудові спори: поняття, види, порядок вирішення.
Оплата праці.


Трудове право - це галузь права, що регулює працю робітників та службовців на
підприємствах, установах, організаціях (nyo).
Джерела:
Конституція України.
Кодекс законів про працю України, прийняті 10 грудня 1971 р., набув чинності 1972р.
Закони України.
Трудовий договір – це угода між працівником і власником (nyo), чи
уповноваженим ним органом, за якою працівник бере на себе обов'язки виконувати
роботу, що визначається цією угодою, а власник зобов'язується виплачувати
працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи.
Види трудового договору:
на невизначений строк – постійна робота
на визначений строк – контракт
тимчасова робота до 2 місяців, а за тимчасово-відсутнього працівника – до 4 міс
сезонна робота – не повний рік, але не менше 6 міс
робота за сумісництвом
робота по суміщенню посад
Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

При укладенні трудового договору необхідні такі документи:
паспорт (свідоцтво про народження)
документ про освіту чи кваліфікацію
медична довідка про стан здоров'я
трудова книжка
військовий квиток для військовозобов'язаних
індифікаційний код
Найчастіше трудовий договір укладається між сторонами усно, а потім
оформляється наказом чи розпорядженням про прийняття на роботу.
Трудова дієздатність наступає з 16 років.
У виняткових випадках, за попередньою згодою одного з батьків, трудовий договір
може бути укладений з неповнолітнім 14, 15 років, якщо це не завдає шкоди їх
здоров'ю та навчанню.
При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін
випробування з метою перевірки відповідності працівника виконуваній роботі,
займаній посаді.

Сторони випробування:
для робітників до 1 міс,
для службовців до 3 міс.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
осіб, які не досягли 18 р,
молодих спеціалістів
осіб, звільнених у запас з військової, чи альтернативної (не військової служби)
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Переведення на іншу роботу бувають:
Постійними

Тимчасовими

потрібна
згода працівника
не потрібнаВиди:- в разі виробничої потреби- в разі простою- за станом здоров'я на більш легшу роботу


Підстави припинення трудового договору:
угода сторін
закінчення строку
призов або вступ працівника на військову службу
розірвання трудового договору з ініціативи працівника (який повинен попередити власника за 2 тижні)
розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
переведення працівника за його згодою на інше (n, y, o)
перехід на виборну посаду
відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з (n, y, o), а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці
набрання законної сили вироку суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі
підстави, передбачені контрактом
на вимогу профспілкових органів

Підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:
зміни в організації виробництва і праці (ліквідація, реорганізація, перепрофілювання (n, y, o) скорочення штату працівників)
невідповідальність працівника займаній посаді, виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію
систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, якщо до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання
прогул (відсутність працівника на робочому місці більше 3 годин протягом робочого дня без поважних причин)
невихід на роботу впродовж 4 міс підряд через хворобу, якщо не встановлено інший строк.
поновлення на роботі того, хто раніше виконував цю роботу
поява на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння.
Крадіжка за місцем роботи державного чи громадського майна

Робочий час – це час, встановлений законом або угодою сторін, впродовж якого
працівник зобов’язаний виконувати обумовлену трудовим договором роботу.
Види трудового часу:
Нормальний – не більше 40 годин/тиждень
Скорочений:
а) 24 год/тижд
для працівників
б) 36 год/тижд

від 14 – 16 років

- від 16 – 18 р- зайнятих на роботах з шкідливими умовами- окремих категорій прац. (лікарів, учителів)- для жінок, які мають дітей віком до 14 р або дитину – інваліда.


Неповний – встановлюється за погодженням сторін тривалістю не менше половин звичайного робочого часу з оплатою праці у відповідності до кількості відпрацьованого часу.
Ненормований роб. час - той, де не можливо чітко визначити момент завершення роботи.
Понадурочний – допускається лише у випадках при виробничій потребі для окремих працівників за наказом адміністрації, погодженими з профспілками. Загальна кількість робіт не може перевищувати 120годин на рік, а протягом двох днів підряд – 4 годин.
Нічний час ( з 22 години до 6 годин).
Закон забороняє долучати до роботи в нічні часи, до надурочних робіт
неповнолітніх.

Час відпочинку – це встановлений законом час, на протязі якого працівник вільний
від виконання своїх трудових обов’язків і який він може використовувати на свій
розсуд.
перерви для відпочинку: харчування:
а) велика перерва:
- мінімальна не менше 30 хв, а максимальна не більше 2 год,
- перерва не включається в робочий час, і не оплачується
б) малі перерви – 10 – 15 хв
в) перерви матерям для годування немовлят через кожні 3 год роботи – 30хв перерви.
2) щоденний відпочинок – перерва у роботі між її закінченням і початком, наступний день, зміна
3) щотижневий відпочинок – вихідні дні при 5-ти денному робочому тижні надається два вихідні обов’язків – неділя, другий вихідний – день законом не визначений, визначається графіком роботи (n, y, o); при 6-ти денному – один вихідний. Робота у вихідні дні забороняється.
4) святкові і неробочі дні в Україні:
1 січня – Новий Рік
7 січня – Різдво Христове
8 березня – Міжнародний жіночий день
1, 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих
9 травня – День Перемоги
28 червня – День Конституції України
24 серпня – День Незалежності України
Дні релігійних свят:
7 січня – Різдво Христове
Один день (неділя) – Пасха (Великдень)
Один день (неділя) – Трійця


Відпустки
Види:
а) щорічні відпустки надаються всім працівникам з збереженням місця роботи (посади) і
середнього заробітку
Основні
Додаткові (надаються)

(тривалістю не менше 24 календарних днів)
- працівникам зайнятих зі шкідливими умовами праці (до 35 календ. днів)


- окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з нервово-емоційним навантаженнями


- працівникам з ненормованим робочим днем


- у зв’язку з навчанням
у середніх закладах освіти
профтехзакладах
у вищих закладах освіти


б) творчі відпустки (для написання дисертацій, написання підручників)
в) соціальні відпустки (у зв’язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною)
г) відпустки без збереження заробітної плати (за сімейними обставинами)

Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника. Забороняється
ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд та заміняти відпустку
грошовою компенсацією, крім випадків звільнення з роботи.

Трудова дисципліна – це необхідне додержання учасниками трудового процесу
порядку і правил, закріплених у нормах права.
Трудова дисципліна включає:
чесне і сумлінне виконання своїх обов’язків працівниками
своєчасне і точне виконання розпоряджень власника чи уповноваженого ним органу
підвищення продуктивності праці
поліпшення якості продукції
неухильне дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії
неухильне виконання технологічної дисципліни.

Трудовий розпорядок на (nyo) визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника та
профспілкового комітету на основі типових правил.
Заохочення встановлюються в кожній організації відповідно до трудового
законодавства і містяться в правилах внутрішнього розпорядку. Заохочення
заносяться працівникові в трудову книжку.
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано:
догана
звільнення з роботи

Найсерйознішими порушеннями трудової дисципліни є:
а) прогул (невихід на роботу без поважних причин, протягом одного дня, або
відсутність працівника на роботі більше 3 годин без попередження)
б) поява на робочому місці в нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння. Такого працівника треба усунути від виконання ним трудових обов’язків, а потім звільнити.

Терміни дисциплінарних стягнень:
Дисциплінарне стягнення може бути накладене не пізніше одного місяця від дня виявлення провини і не пізніше 6 міс від дня скоєння.
До застосування стягнення від порушника необхідно отримати пояснення його не правомірних дій. Наказ про оголошення стягнення необхідно повідомити працівникові під розписку.
Покарання може бути оскаржене в законному порядку (ст. 150 Кзп.У)

Матеріальна відповідальність – обов’язок працівника відшкодувати збиток, заподіяний ним (nyo) при порушенні трудової дисципліни.
Види:
повна
обмежена
Кратна

(в повному обсязі)
(в межах середньомісячного заробітку)
(в розмірі що перевищує його номінальну вартість)


Підстави повної матеріальної відповідальності:
коли був укладений договір про повну матеріальну відповідальність
коли шкода заподіяна діями, що мають ознаки кримінального злочину – крадіжка
якщо матеріальні цінності були видані під звіт за разовою довіреністю (витрати не відрядження )
шкода заподіяна майну, виданого у користування працівникові
збитки, завдані не під час виконання трудових обов’язків (після роботи вивів агрегат зі строю)
збитки, завдані працівником, який був у нетверезому стані
службова особа винна у незаконному звільненні працівника.
Трудові спори
Трудовий спір – це розбіжність між адміністрацією nyo і працівником (трудовим колективом) з питань застосування не діючих нормативно-правових актів про працю (про оплату праці, надання відпусток, переведення на іншу роботу).
Види трудових спорів
Індивідуальні (ітс)

Колективні

Працівник
+
профспілка
Власник чи уповноважений ним орган
Трудовий колектив
+
профспілка

Розгляд
Порядок розгляду ітс:
комісія з трудових спорів (ктс)
районні (міські) суди

Розгляд
- примирювальна комісія
- трудовий арбітраж


Для розв’язання трудових спорів на кожному підприємстві де є не менше як 15 працюючих, обираються спеціальні комісії по розгляду трудових спорів (ктс). Вони обираються на загальних зборах трудового колективу, причому самі збори визначають чисельність, склад і строк повноважень ктс.
Порядок розгляду трудового спору.
Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у 3 міс термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. За інтересований у вирішенні трудового спору працівник подає до ктс заяву.
Ктс зобов’язана розглянути трудовий спір у 10денний строк з дня подачі заяви.
Рішення ктс підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у 3денний строк після закінчення 10днів, передбачених на їх оскарження.
Якщо ктс задовольняє вимогу працівника то керівник підприємства зобов’язаний виконати рішення ктс. У разі не виконання рішення ктс, комісія видає працівникові спеціальне посвідчення що має силу виконавчого листа. Цей лист пред’являється до районного (міського) суду, і тоді рішення ктс виконується примусово.
У разі не згоди рішення ктс працівник або власник чи уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в 10денний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії.
Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору без посередньо до району (міського) суду в 3міс термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Безпосередньо в районних (міських) судах розглядаються трудові спори:
в тих працівників де не обирається ктс
про поновлення на роботі
керівних працівників з питань звільнення, формулювання причин звільнення, переведення на іншу роботу, накладання дисциплінарних стягнень
власників (уповноважених ним органів) про відшкодування матеріальної шкоди
про відмову в укладанні трудового договору:
працівників запрошених на роботу в порядку переведення з іншого пуо;
молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на дане пуо
вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інвалідів, а одиноких матерів – при наявності дитини віком до 14 років
виборних працівників після закінчення строку повноважень
працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу
інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір.
15

Приложенные файлы

  • doc 14832737
    Размер файла: 100 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий