Зміни до законодавства 16.01

2 Проект вноситься народним и депутат а м и України Колесніченком В.В. (посвідчення № ) Олійником В. М . (посвідчення № ) ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесенн я змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальни х законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Код ексі України про адміністративні правопорушення (Від омості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 1) статтю 122 доповнити частиною п’ ятою такого змісту: " Здійснення особою, яка керує транс портним засобом, руху у колонах в складі більше п’ яти транспортних засобів без узгодження умов та порядку руху з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безп еку дорожнього руху, що спричинило створення перешкод для дорожнього ру ху, - тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатков уваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування тра нспортними засобами на строк від одного до двох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власн ика чи без такого ." ; 2) у статті 126: абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу від п’ ятдесяти до ста неоподаткову ваних мінімумів доходів громадян з оплатним в илученням транспортного засобу у його власника чи без такого ." ; абзац другий частини третьої викласти в такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу від п’ ятдесяти до ста п'ятдесяти неоп одатковуваних мінімумів доходів громадян з оп латним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого ." ; 3) у статті 164: у частин і перш ій: після слів "(крім випадків застосування принципу мовч азної згоди) , " доповнити словами "а та кож здійснення діяльності інформац ійного агентства без його д ержавної реєстрації, після припинення його діяльності або з ухиленням в ід перереєстрації за наявності передбачених для цього законом підстав , "; у абзаці другому слова "від двадцяти до ста" замінити сл овами "від шестисот до тисячі"; у абзаці другому частини другої слова " від ста до п'ятис от" замінити словами "від тисячі до двох тисяч"; 4) у статті 185 1 : частину першу викласти в такій редакції: "Порушення встановленого порядку організації або пров едення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій їх учасником, в тому числі біля органів державної влади, місцевого самоврядування, уста нов, підприємств, організацій, житла чи іншого володіння осіб, - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних м інімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до десят и діб."; у абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від двохсот п’ ятдесяти до п’ ятисот"; доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту: " Участь в зборах, мітингу, вуличному пох оді, демонстрації, іншому масовому заході у масці, шоломі або з використа нням інших засобів чи способів маскування з метою уникнення ідентифіка ції особи, або наявність у особи, яка бере участь у такому заході, відкрито го вогню, піротехнічних засобів (освітлювальних, сигнальних, імітаційних), зброї, спеціальних засобі в самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, ви бухових чи легкозаймистих речовин, предметів, спеціально пристосовани х чи заздалегідь заготовлених для вчинення протиправних дій, а також уча сть у такому заході без дозволу органів внутрішніх справ у форменому одя зі, що повторює або схожий на формений одяг працівників правоохоронних о рганів чи військовослужбовців, - тягнуть за собою накладе ння штрафу від ста п’ ятдесяти до двохсот п’ ятдесяти неоподатковуван их мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'я тнадцяти діб. Встановлення без дозволу органів внутрішніх справ д ля проведення зборів, мітингів, вуличних походів чи де монстрацій або під час їх проведення конструкцій, пал аток чи інших малих архітектурних форм, предметів чи конструкцій, що вик ористовуються як сцена, звукопідсилюючої апаратури, - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ ятд есяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ад міністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб."; 5) у статті 185 2 : слова "посадовими особами" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шести сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративни й арешт на строк до десяти діб."; 6) абзац другий частини першої статті 185 3 викласти в такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до трьохсот неоподатко вуваних мінімумів доходів громадян, або адміністративний арешт на стро к до п'ятнадцяти діб."; 7) у абзаці другому частини першої статті 185 6 слова "від двадцяти до п’ ятдесяти" замінит и словами "від вісімдесяти до ста"; 8) у статті 185 8 : у абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до сорока" замінити с ловами "від сімдесяти до ста"; доповнити частиною третьою такого змісту: " Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинен і повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення , - тягнуть за собою накладення штрафу від ста двадцяти до ста п’ ятдесяти неоподатковувани х мінімумів доходів громадян."; 9 ) у статті 188 7 : після слів "поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс Укра їни," доповнити словами "або рішень щодо обмеження чи поновлення доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет," ; в абзаці другому слова "від ста до трьохсот" замінити словами "від двохсот до чотирьохсот"; 10 ) у статті 188 31 слова "та технічний" виключити; 11 ) доповнити статтею 188 43 наступного змісту: " Статт я 188 43 . Невиконання законних вимог пос адових осіб Служби безпеки України Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України, а так ож створення перешкод для виконання покладених на них обов’ язків, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до с та неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністра тивного стягнення за порушення, передбачене частиною пе ршою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятд есяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."; 1 2 ) у статті 221: слова та цифри "частиною четвертою статті 122" замінити сл овами та цифрами "частиною четвертою та п’ ятою статті 122"; після слова та цифри "статтею 124" доповнити словами та ци фрами "частинами другою та третьою статті 126"; після цифр "188 41 " доповнити цифрами "188 43 "; 1 3 ) у статті 222: у частині першій слово та цифри "статті 124 1 – 126" замінити словами та цифрами "статті 124 1 , 125, частина перша статті 126"; у пункті 2 частини другої слова та циф ри "частинами другою і третьою статті 126" виключити; 1 4 ) частину другу статті 254 викласти в т акій редакції: "Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, ск ладається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягає ться до адміністративної відповідальності. Вручення особі протоколу п ро адміністративне правопорушення підтверджується її розпискою, а у ра зі відмови від її підписання – поясненнями свідків такої відмови та вру чення протоколу або відеозаписом цих фактів."; 1 5 ) у статті 255: у пункті 1: у абзаці "органів внутрішніх справ": слова та цифри "частини третя і четверта статті 122" замін ити словами та цифрами "частини четверта та п’ ята статті 122"; після слова та цифр "стаття 124" доповнити словами та цифрами "частина друга та третя статті 126"; у абзаці "органів Служби безпеки України": після слова та цифр "статті 172 4 – 172 9 " доповнити цифрами "188 43 "; слова та цифру "крім пункту 9 частини першої" замінити словами та цифрами " крім правопорушень щодо невиконання норм і вимог кри птографічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає ре альна загроза порушення її конфіденційності, цілісності і доступності "; у абзаці "органів Державної служби спеціального зв’ язку та захисту інф ормації України" слова та цифри "пункт 9 частини першої статті 212 2 " замінити словами та цифрами "пункт 9 част ини першої статті 212 2 (крім правопо рушень щодо невиконання норм і вимог технічного захисту секретної інфо рмації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденці йності, цілісності і доступності)"; у пункті 2 цифри "185 1 , 186 5 " замінити словами та цифрами "частини перша та друга статті 185 1 , стаття 186 5 "; пункт 7 1 виключити; 1 6 ) перше речення частини третьої статті 256 викласти в такій ред акції: "У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідаль ності, від підписання протоколу, цей факт фіксується поясненнями свідкі в такої відмови або відеозаписом, а також відповідним записом в протокол і."; 1 7 ) у частині четвертій статті 258 слова " Цей протокол" замінити словами "У разі складення протоколу він"; 1 8 ) частину першу статті 265 2 після цифр "121 1 " доповнити словами та цифрами "частиною п’ ятою статті 122"; 1 9 ) статтю 277 2 доповнити частиною третьою такого змісту: "Належним підтвердженням сповіщення особи про місце і час розгляду справи (отримання особою повістки або ознайомлення з її змі стом іншим шляхом) є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на п оштовому повідомленні, або відеозапис вручення особі повістки, або будь- які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом." . 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131): 1) у статті 109: абзац другий частини другої викласти в такій редакції: " караються обмеженням волі на ст рок до п’ яти років або позбавленням волі на той самий строк. " ; абзац другий частини третьої викласти в такій редакції: "караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років."; 2) доповнити статт ями 110 1 , 151 1 та кого змісту: "Стаття 110 1 . Екстремістська діяльність 1. Виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут ч и розповсюдження екстремістських матеріалів, в тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, соціальні інтернет-мережі, викорис тання чи демонстрування екстремістських матеріалів перед масовим зібр анням людей, в тому числі на зборах, мітингах, вуличних походах, демонстра ціях, публічні висловлювання чи заклики екстремістського характеру, а т акож фінансування зазначених дій або інше сприяння ї х організації чи здійсненню, в тому чис лі шляхом надання інформаційних послуг, грошових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної чи матеріально-технічної бази, телефонного, факсимільного чи інших видів з в'язку, за відсутності ознак більш тяжкого злочину, - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсо т до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіска цію екстремістських матеріалів. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, - караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімум ів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позб авленням волі на той самий строк з конфіскацію екстремістських матеріа лів Примітка: під екстремістськими матеріалами слід розу міти призначені для оприлюднення документи на паперових, електронних ч и будь-яких інших носіях, що містять інформацію екстремістського характ еру, тобто закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхідність зді йснення діяльності щодо планування, організації, підбурювання, підгото вки або вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституц ійного ладу, посягання на територіальну цілісність, недоторканість, сув еренітет держави, насильницького захоплення або утримання влади чи вла дних повноважень, незаконного втручання в діяльність або перешкоджанн я законній діяльності органів державної влади, органів місцевого самов рядування, інших суб’ єктів владних повноважень, виборчих комісій, гром адських об’ єднань, їх посадових чи службових осіб, закликають, обґрунто вують чи виправдовують необхідність розпалювання соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, зді йснення масових заворушень, порушення гро мадського порядку, хуліганських дій та актів вандалізму з мотивів соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, порушення прав, свобод і законних інт ересів осіб, в тому числі пряме чи непряме обмеження прав або встановлен ня прямих чи непрямих привілеїв людини і громадянина за ознаками раси, к ольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічно го та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовн ими або іншими ознаками, пропаганду виключності, переваги чи неповноцін ності людини (соціальної групи) за ознакою її соціальної, расової, націон альної, етнічної, мовної, релігійної приналежності або ставлення до релі гії." Стаття 151 1 . Наклеп 1. Наклеп, тобто умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять чест ь і гідність іншої особи, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів г ромадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправн ими роботами на строк до одного року. 2. Наклеп у творі, що публічно демонструється, в засобах масової інформаці ї або в мережі Інтернет, а так само вчинений особою, раніше судимою за накл еп, - карається штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мініму мів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдеся ти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного ро ку. 3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжког о чи особливо тяжкого злочину, - карається випр авними роботами на строк від одного до двох років або обмеженням волі на строк до двох років. ; 3) у статті 162: у частині першій після слів "огляду чи обшуку" доповнити словами "блокува ння до них доступу"; у частині другій: після слів "вчинені службовою особою" доповнити словами "групою осіб"; у абзаці другому слово "п’ яти" замінити словом "шести"; 4) у статті 194: абзац другий частини першої викласти в такій редакції: " карається штрафом від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадсь кими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправни ми роботами на строк від одного року до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. " у абзаці другому частини другої слово "трьох" замінити словом "п’ яти"; 5) абзац другий статті 279 викласти в такій редакції: " карається штрафом від ста п'ятде сяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян аб о арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до дво х років. " ; 6) абзац другий статті 293 викласти в так ій редакції: "караються штрафом від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдеся ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк д о шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років."; 7) у абзаці другому частини першої статті 294 слово "восьми" замінити словом " десяти"; 8) у статті 295: після слів "захоплення будівель чи споруд," доповнити с ловами "блокування доступу до житла, будівель, споруд чи іншого володінн я осіб, підприємств, установ чи організацій,"; абзац другий викласти в такій редакції: "караються обмеженням волі на строк до п’ яти років або позбавленням вол і на строк від двох до шести років."; 9) у статті 296: у абзаці другому частини другої слов а " позбавленням волі на строк до чоти рьох років " замінити слов ами " позбавленням волі на строк до п’ яти рок ів "; у абзаці другому частини третьої слово "п’ яти" замінити словом "шести"; 10) у статті 341: абзац другий частини першої викласти в такій редакції: "караються обмеженням волі на строк від трьох до п’ яти років або позбав ленням волі на строк від трьох до шести років."; доповнити частиною другою такого змісту: "2. Блокування будівель чи споруд, що забезпечують діял ьність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єд нань громадян, з метою перешкоджання нормальній роботі підприємств, уст анов, організацій - караються обмеженням волі на строк до п’ яти років або позбавленням вол і на той самий строк."; у зв’ язку з доповненням частиною другою пронумерувати номером "1" части ну першу; 11) у статті 342: абзац другий частини другої викласти в такій редакції: " карається штрафом від двохсот до п ’ ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’ яти р оків, або позбавленням волі на строк від двох до шести років."; абзац другий частини тре тьої викласти в такій редакції: "караються позбавленням волі на строк від тр ьох до семи років."; 12) у статті 343: частину першу викласти в такій редакції: " 1. Н езаконне збирання, зберіган ня, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про працівника правоохоронного органу, працівника де ржавної виконавчої служби, їх близьких родичів чи членів сім’ ї , розповсюдження матеріалі в або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зух валу зневагу до працівника правоохоронного органу чи працівника держа вної виконавчої служби, тиск, залякування чи вплив у будь-якій іншій форм і на працівника правоохоронного органу чи працівника державної викона вчої служби, вчинені з метою помсти, перешкоджання виконанню ним службов их обов'язків чи з метою добитися прийняття незаконного рішення, або пуб лічні заклики чи розповсюдження матеріал ів із закликами до вчинення таких дій, - карається шт рафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців."; абзац другий частини другої після слів "на строк до чот ирьох років" доповнити словами "або позбавленням волі на строк до трьох р оків" ; 13) у статті 345: у частині першій: після слів "близьких родичів" доповнити словами "чи членів сім’ ї"; абзац друг ий викласти в такій редакції: "карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. ; у частині другій: слова "органу чи його близьким родичам" замінити словами "органу, його бли зьким родичам чи членам сім’ ї"; абзац другий викласти в такій редакції: " карається обмеженням волі на ст рок від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до шест и років. " ; у частині третій слова "органу або його близьким родич ам" замінити словами "органу, його близьким родичам чи членам сім’ ї"; 14) у частині першій статті 347: слова "органу чи його близьким родичам" замінити слова ми "органу, його близьким родичам чи членам сім’ ї"; абзац другий викласти в такій редакції: "караються арештом на строк до шести місяців або позбав ленням волі на строк до п'яти років."; 15) у статті 348 : слова "органу чи його близьких родичів" замінити слова ми "органу, його близьких родичів чи членів сім’ ї "; у абзаці другому слово "дев’ яти" замінити словом "восьми"; 16) у статті 349 слова "органу чи їх близьких родичів" замінити словами "органу, їх близьких родичів чи членів сім’ ї "; 17) доповнити статтями 361 3 , 361 4 та 362 1 такого змісту: "Стаття 361 3 . Несанкціо новане втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсі в або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікацій них систем, критичних об'єктів національної інформаційної інфраструкт ури 1. Несанкціоноване втручання в робот у державних електронних інформаційних ресурсів або інформаційних, тел екомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем критичних об' єктів національної інформаційної інфраструктури, що призвело до виток у, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’ яти років з позбавле нням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на стро к до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за до помогою яких було вчинено несанкціоноване втручання , які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змов ою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавле нням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на стро к до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за до помогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю ви нної особи. Примітка. у статтях 361 3 та 362 1 цього Кодексу під критичним об’ єктом нац іональної інформаційної інфраструктури слід розуміти об’ єкт, на яком у наявна принаймні одна інформаційна (автоматизована), телекомунікацій на або інформаційно-телекомунікаційна система, порушення функціонуван ня якої може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характер у або негативного впливу на стан екологічної безпеки держави; негативно го впливу на стан енергетичної безпеки держави; негативного впливу на ст ан економічної безпеки держави, порушення сталого функціонування банк івської або фінансової системи держави; порушення сталого функціонува ння транспортної інфраструктури держави; блокування роботи або руйнув ання стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємст в, систем життєзабезпечення та об’ єктів підвищеної небезпеки; блокува ння роботи органів державної влади чи органів місцевого самоврядуванн я; порушення сталого функціонування інформаційної або телекомунікацій ної інфраструктури держави, у тому числі її взаємодії з відповідними ін фраструктурами інших держав; блокування діяльності військових формува нь інших суб’ єктів сектору національної безпеки та оборони, органів ві йськового управління, Збройних Сил України в цілому, систем керування зб роєю; масових заворушень; розголошення державної таємниці. Стаття 361 4 . Несанкціон овані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка обро блюється в державних електронних інформаційних ресурсах 1. Несанкціоновані збут або розповсю дження інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в державних ел ектронних інформаційних ресурсах, - караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з конфіс кацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійсне но несанкціоновані збут або розповсюдження зазначеної інформації, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіска цією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження зазначеної інформації, які є в ласністю винної особи. Стаття 362 1 . Несанкціон овані дії з інформацією, яка оброблюється в державних електронних інфор маційних ресурсах або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно -телекомунікаційних системах критичних об'єктів національної інформац ійної інфраструктури, вчинені особою, яка має право доступу до неї 1. Несанкціоновані зміна, знищення аб о блокування інформації, яка оброблюється в державних електронних інфо рмаційних ресурсах або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційн о-телекомунікаційних системах критичних об'єктів національної інформа ційної інфраструктури, вчинені особою, яка має право доступу до неї, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’ яти років з позбавле нням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на стро к до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за до помогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю ви нної особи. 2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в державних електронних інфор маційних ресурсах або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно -телекомунікаційних системах критичних об'єктів національної інформац ійної інфраструктури, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка м ає право доступу до такої інформації, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавл енням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на стр ок до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за д опомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю в инної особи. 3. Дії, передбачені частиною першою аб о другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від п’ яти до семи років з позбавле нням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на стро к до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за до помогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю ви нної особи."; 1 8 ) у статті 376: частину першу викласти в такій редакції: " 1. Н езаконне збирання, зберігання, використання, знищенн я, поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім’ ї, розповсюдження матеріал ів або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зу хвалу зневагу до судді або правосуддя, тиск, залякування чи втручання в б удь-якій іншій формі в діяльність судді, вчинені з метою помсти, перешкод жання виконанню суддею службових обов'язків чи з метою добитися винесен ня неправосудного рішення, або публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинен ня таких дій, - карається шт рафом від трьохсот до п’ ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів г ромадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на ст рок до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років. " у абзаці другому частини другої слово "трьох" замінити словом "чотирьох"; 1 9 ) у статті 377: у частині першій: після слів "близьких родичів" доповнити словами "чи членів сім’ ї" ; абзац другий викласти в такій редакції: " карається арештом на строк до ше сти місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення м волі на строк до чотирьох років. " ; у частині другій та третій слова "присяжному або їх бли зьким родичам" замінити словами "присяжному, їх близьким родичам чи член ам сім’ ї"; абзац другий частини другої викласти в такій редакції : "карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років."; 20 ) у частині першій статті 378 слова "присяжному або їх близьким родичам" замінити словами "при сяжному, їх близьким родичам чи членам сім’ ї"; 2 1 ) у статті 379 слова "п рисяжного або їх близьких родичів" замінити словами "присяжного, їх близ ьких родичів чи членів сім’ ї"; 2 2 ) у статті 380 слова "ч ленів їхніх сімей та їхніх близьких родичів" замінити словами "їх близьк их родичів чи членів сім’ ї"; 2 3 ) у статті 382: у частині першій: після слів "набрали законної сили" доповнити словами "ч и підлягають негайному виконанню"; в абзаці другому слова "до трьох" замінити словами "від двох до чотирьох"; у абзац і другому частини другої сло ва "до п'яти" замінити словами "від двох до п'яти" . 3. У ч астин і четверт ій статті 74 Госп одарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради У країни, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами) : третє речення після слів "неповаги до суду вирішується" доповнити словом "цим"; доповнити реченнями такого змісту: " Постанова про притягнення до відпов ідальності за неповагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачен і статтею 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є остат очною і оскарженню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про нак ладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу контроль за вико нанням такої постанови здійснюється відповідними ор ганами доходів і зборів . ". 4. У Цивільно му процесуально му кодекс і України (Відомості Верховної Рад и України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) : 1) у частині третій статті 162 : третє речення після слів "неповаги до суду вирішуєтьс я" доповнити словом "цим"; доповнити реченнями такого змісту: " Постанова про притягнення до відпов ідальності за неповагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачен і статтею 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є остат очною і оскарженню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про нак ладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу контроль за вико нанням такої постанови здійснюється відповідними ор ганами доходів і зборів ." ; 2) частину першу статті 292 доповнити реченням такого зміс ту: "Рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значенн я, може бути оскаржено особою, яка вважає, що вказане рішення зачіпає її пр ава та інтереси."; 3) статтю 294 доповнити частиною третьою такого змісту: " 3. Особа, що не приймала участі у справі, може подати апеляційну скаргу на рішення суду про встановлення факту, що має юридичн е значення, протягом місяця з дня, коли ця особа дізналась про існування в казаного рішення. "; 4) статтю 324 доповнити частиною третьою такого змісту: " 3. У справах про встановлення факту, що має юридичне значення, рішення суду першої інстанції після його перегляду в апеляцій ному порядку, рішення і ухвала апеляційного суду, ухвалені за результата ми апеляційного розгляду можуть бути оскаржені особою, яка вважає, що вк азане рішення (ухвала) зачіпає її права та інтереси. "; 5) статтю 325 доповнити частиною третьою такого зміст у: "3. У справах про встановлення факту, що має юридичне значення, особа, що не приймала участі у справі, може подати касаційну ска ргу протягом місяця з дня, коли ця особа дізналась про існування у справі судового рішення, яке вона має намір оскаржити.". 5. У Кодексі адміністратив ного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст . 446): 1) у частин і друг ій статті 134 : третє речення після слів "неповаги до суду вирішується " доповнити словом "цим"; доповнити реченнями такого змісту: "Постанова про притягнення до відповідальності за неп овагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачені статтею 283 Кодек су України про адміністративні правопорушення, є остаточною і оскаржен ню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про накладення адмініст ративного стягнення у вигляді штрафу контроль за виконанням такої пост анови здійснюється відповідними органами доходів і з борів ."; 2) частину третю статті 169 доповнити реченням такого змісту: "Ухвала суду про внесення виправлень у судове рішення, що підлягає негай ному виконанню, набирає законної сили з моменту проголошення, однак її м оже бути оскаржено у загальному порядку."; 3) у статті 182: частину другу викласти в такі редакції: "2. Позовна заява, яка надійшла після дня, у який закінчено проведення захо дів, визначених частиною першою цієї статті, залишається без розгляду."; у частині четверті слова "трьох днів після відкриття провадження, а в раз і відкриття провадження" замінити словами " двадцяти чо тирьох годин після надходженя позовної заяви, а в разі надходження позовної заяви"; частину сьому доповнити абзацом такого змісту: "У випадку складності справи суд може відкласти складення постанови у по вному обсязі відповідно до частини третьої статті 160 цього Кодексу. У тако му разі особам, які брали участь у справі невідкладно видаються копії по станови суду, яка містить вступну і резолютивну частини та є підставою д ля негайного виконання.". 6. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ра ди України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112): 1) у пункті 1.1 . статті 1 слово "зокрема" замінити словами "а також в інших сферах, в тому числі"; 2) пункт 14.1 . статті 14 до повнити підпунктом такого змісту 14.1.37 1 : "14.1.37 1 . громадське об’ єднання, яке вик онує функції іноземного агента це громадське об’ єднання, що для забезп ечення своєї діяльності отримує грошові кошти або майно від іноземних д ержав, їх державних органів, неурядових організації інших держав, міжнар одних неурядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянств а або уповноважених ними осіб, що отримують грошові кошти чи інше майно в ід вказаних джерел, а також бере участь, в тому числі в інтересах іноземни х джерел, в політичній діяльності на території України."; 3) у статті 157: підпункт "г" пункту 157.1. після слів "згідно з нормами відповідних законів" до повнити словами "крім громадських об’ єднань, які виконують функції іно земного агента"; у підпункті 157.11. після слів "пунктами 157.2-157.9 цієї статті" доповнити словами "аб о якщо неприбуткова організація є громадським об’ єднанням, яке викону є функції іноземного агента". 7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відо мості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-10, ст. 88): 1) у частині шостій статті 36 після слів "їх перші заступни ки і заступники" доповнити словами ", начальники головних управлінь, упра влінь, та їх заступники"; 2 ) частину другу статті 216 доповнити згідно з хронологіє ю цифрами "110 1 ", "361 3 , 361 4 , 362 1 "; 3 ) у частин і четверт ій статті 330 : друге речення після слів "неповаги до суду вирішується " доповнити словом "цим"; доповнити реченнями такого змісту: "Постанова про притягнення до відповідальності за неп овагу до суду ухвалюється без складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинна містити відомості, передбачені статтею 283 Кодек су України про адміністративні правопорушення, є остаточною і оскаржен ню не підлягає. У разі ухвалення судом постанови про накладення адмініст ративного стягнення у вигляді штрафу контроль за виконанням такої пост анови здійснюється відповідними органами доходів і з борів ."; 4 ) пункт 1 частини першої статті 477 після слів та цифр "статтею 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці)," доп овнити словами та цифрами "статтею 151 1 (наклеп) , " ; 8. Пункт 13 частини першої статті 10 Закону України "Про мілі цію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами) допо внити словами такого змісту: " видавати в порядку, передбаченому Каб інетом Міністрів України, дозволи на використання під час масових заход ів форменому одягу, що повторює або схожий на формений одяг працівників правоохоронних органів чи військовослужбовців, а також на встановлення для проведення зборів, мі тингів, вуличних походів чи демонстрацій констру кцій, палаток чи інших малих архітектурних форм, предметів чи конструкці й, що використовуватимуться як сцена, звукопідсилюючої апаратури;". 9. Частину десяту статті 5 Закону України "Про свободу сов істі та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283) доповнити реченням такого змісту: "Здійснення релігійною організацією екстремістсько ї діяльності заборонено". 10. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховно ї Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами) статтю 36 1 доповнити частиною восьмою тако го змісту: " Прокурор, обґрунтувавши необхідність захисту інтересів держави, також має право зд ійснювати представництво інтересів держави в суді у формі звернення до суду з позовами (заявами, поданнями) з метою усунення перешкод у здійсненні права користування де ржавним, комунальним майном чи майном громадських об’ єднань.". 11. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомос ті Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами): 1) статтю 24 доповнити пунк тами 7 1 – 7 18 такого змісту: " 7 1 ) розробляти порядок та вимоги щодо технічного захисту інфор мації, що становить державну таємницю, та службової інформації в інформа ційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ах; 7 2 ) видавати та реєструвати відповідно до вимог законодавства ліцензії на провадження господарськ ої діяльності у сфері технічного захисту інформації, встановлювати пор ядок видачі та видавати органам державної влади дозвіл на проведення ро біт з технічного захисту інформації для власних потреб, а також встановл ювати порядок та здійснювати контроль за додержанням ліцензійних умов та умов проведення робіт для власних потреб; 7 3 ) організовувати та коорд инувати разом з центральним органом виконавчої влади у сфері стандарти зації, метрології та сертифікації роботи з проведення сертифікації зас обів технічного захисту інформації, організовувати та проводити держа вну експертизу у сфері технічного захисту інформації; 7 4 ) здійснювати технічне ре гулювання у сфері технічного захисту інформації організовувати та про водити оцінку відповідності, розроблювати в установленому порядку ста ндарти, технічні регламенти, технічні умови; 7 5 ) брати участь у межах свої х повноважень у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав; 7 6 ) встановлювати порядок т а здійснювати державний контроль за станом технічного захисту інформа ції, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, Верхов ній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республ іки Крим, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на п ідприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, а також в міс цях постійного та тимчасового перебування Президента України, Голови В ерховної Ради України та Прем’ єр-міністра України, а також під час діял ьності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’ язковість яких надана Ве рховною Радою України; 7 7 ) видавати атестат відпов ідності комплексних систем захисту інформації інформаційних, телекому нікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, із застосування м яких обробляється інформація, що становить державну таємницю, та служб ова інформація, вимогам нормативних документів з питань технічного зах исту інформації; 7 8 ) визначати порядок та зді йснювати державний контроль за дотриманням умов експлуатації комплекс них систем захисту інформації, які пройшли державну експертизу та на які видано атестат відповідності; 7 9 ) розробляти та супроводж увати моделі технічних розвідок шляхом збору та аналізу інформації про існуючі системи і засоби технічних розвідок, тактик та методів їх застос ування, а також перспектив розвитку; надавати рекомендації органам держ авної влади, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям щодо забезпечення протидії те хнічним розвідкам, проводити оцінку загроз та вживати відповідні заход и для технічного захисту інформації; 7 10 ) методичне керівництво т а координація діяльності органів державної влади, органів місцевого са моврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сфері технічного захисту інформації; 7 11 ) погоджувати в частині те хнічного захисту інформації проекти створення інформаційних, телекому нікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблят иметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, проводити їх екс пертну оцінку і визначати можливості введення в експлуатацію; 7 12 ) погоджувати та здійснюв ати контроль за виконанням технічних завдань на проектування, будівниц тво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, розробку зразків військ ової та спеціальної техніки, у процесі експлуатації або застосування як их збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається і нформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом; 7 13 ) погоджувати проекти нор мативно-правових актів з питань технічного захисту інформації, яка є вла сністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також з питань щодо умов здійснення міжнаро дних передач засобів технічного захисту інформації, зокрема тих, що наяв ні у складі озброєння, військової та спеціальної техніки; 7 14 ) встановлювати порядок і вимоги з питань технічного захисту інформації щодо використання інфор маційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних сист ем, у тому числі загального користування, органами державної влади, орга нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організац іями незалежно від форм власності, які збирають, обробляють, зберігають та передають інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеж еним доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом; 7 15 ) розроблювати та організ овувати виконання наукових і науково-технічних програм у сфері технічн ого захисту інформації; 7 16 ) організовувати та здійс нювати разом з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і на уки науково-методичне управління підготовкою кадрів у сфері технічног о захисту інформації; 7 17 ) погоджувати міжнародні передачі засобів технічного захисту інформації, зокрема у складі озбро єння, військової та спеціальної техніки; 7 18 ) встановлювати порядок здійснення державного контролю з а додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також станом технічного захисту інформації, яка є в ласністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захис ту якої встановлена законом, а також під час провадження діяльності на т ериторії України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародни х договорів України."; 2) частину першу статті 25 доповнити пунктами 2 1 – 2 9 такого змісту: " 2 1 ) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцен зії на провадження господарської діяльності у сфері технічного захист у інформації, а також дозволів на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади; 2 2 ) проводити відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфе рі господарської діяльності" планові та позапланові перевірки додержа ння ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері тех нічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організація х, а також умов проведення робіт з технічного захисту інформації для вла сних потреб в органах державної влади; 2 3 ) зупиняти дію або скасову вати в установленому порядку атестати відповідності на комплексні сис теми захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформ аційно-телекомунікаційних системах; 2 4 ) залучати фахівців орган ів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових форму вань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до її повно важень, а також проведення спільних інспекційних перевірок; 2 5 ) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об’ єкти інформаційної д іяльності та до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-тел екомунікаційних систем органів державної влади, органів місцевого сам оврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій н езалежно від форм власності, щодо яких здійснюється державний контроль за станом технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або ін формації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена зак оном; 2 6 ) надавати на договірних з асадах допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності у розробленні та здійсненні заходів із захисту інформац ійних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-те лекомунікаційних системах, технічного захисту інформації; 2 7 ) здійснювати планові та п озапланові інспекційні перевірки стану технічного захисту інформації , яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щод о захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах м ісцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в ус тановах і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в зако рдонних дипломатичних установах України; 2 8 ) порушувати в установлен ому порядку питання про припинення інформаційної діяльності на об’ єк тах інформаційної діяльності або з використанням інформаційних, телек омунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем в органах дер жавної влади, органах місцевого самоврядування, військових формування х, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власн ості у разі порушення ними вимог законодавства у сфері технічного захис ту інформації; 2 9 ) здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, розробляти проп озиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів України, взає модіяти відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними ор ганізаціями з питань запобігання порушенню інформаційної безпеки та т ехнічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та і нформаційно-телекомунікаційних системах. " . 12 . У Законі України "Про державний захист працівників суду і пр авоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 22, ст. 314; 2005 р., № 25, ст. 335; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36— 37, ст. 511; 2012 р ., № 7, ст. 53, із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI і ві д 16 жовтня 2012 року № 5463-VI): 1) назву Закону викласти в такій редакції: "Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів"; 2) статтю 1 викласти в такій редакції: " Стаття 1. Завдання Закону Цей Закон встановлює систему особливих заходів державного захисту суд дів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів від перешкоджання здійсненню правосуддя, виконанню покладених на них зако ном обов’ язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань у зв’ язку з їх службовою діяльністю на життя, здоров’ я, житло і майно зазначе них осіб, їх близьких родичів та членів сім’ ї. " ; 3) частину 2 статті 2 в икласти в такій редакції: " 2. Близькі родичі, члени сім’ ї, які відповідно до цього Закону підлягають захисту, це – чол овік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рі дний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, пр авнучка, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, як і спільно проживають, пов’ язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’ язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебува ють у шлюбі. " ; 4) у пункті " г " частини першої статті 3 слово “працівник а” замінити словами “судді, працівника апарату суду чи працівника право охоронного органу”; 5) у другому реченні частини першої статті 6 слова “місце вого бюджету” замінити словами “відповідних бюджетів”; 6) у статті 12 слово “іншого” виключити; 7) пункт “а” частини другої статті 13 викласти в такій ред акції: “а) заява судді, працівника апарату суду чи працівника правоохоронного органу або їх близьких родичів чи членів сім’ ї;”; 8) пункт “г” статті 14 викласти в такій редакції: " г) голова суду – щодо захисту суддів, працівників апарату в ідповідного суду та інших органів, зазн ачених у с татті 2 цього Закону, а також їх близьких родичів, членів сім’ ї; " ; 9) пункт “г” частини першої статті 15 після слова “щодо” д оповнити словами “суддів та”; 10) перше речення частини першої статті 16 після слів “в ст рок не більше трьох діб” доповнити словами “з дня одержання такої заяви ( повідомлення)”; 11) у статті 24: назву статті викласти у такій редакції: “Стаття 24. Контроль і нагляд за виконанням законодавст ва про захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоро нних органів”; у частині першій слова “Голова Верховного Суду Україн и” замінити словами “Рада суддів України”; 12) у тексті Закону: слова “працівники суду і правоохоронних органів”, “пр ацівники суду, правоохоронних органів” в усіх відмінках замінити слова ми “судді, працівники апарату суду і працівники правоохоронних органів ” у відповідному відмінку; слова “працівник суду або правоохоронного органу” в у сіх відмінках замінити словами “суддя, працівник апарату суду або праці вник правоохоронного органу” у відповідному відмінку; слова “близький родич” в усіх відмінках і числах замін ити словами “близький родич, член сім’ ї” у відповідному відмінку і числ і. 13. Частину першу статті 3 Закон України "Про захист інфор мації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (Відомості Верховно ї Ради України, 1994 р., № 31, ст. 286) доповнити абзацом наступного змісту: "центральне управління Служби безпеки України та підп орядковані йому регіональні органи.". 14. У Зак оні України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради Украї ни, 1995 р., № 13, ст. 83 із наступними змінами): 1) статтю п’ яту доповнити частиною третьою такого змісту: " Не є діяльністю інфо рмаційного агентства розповсюдження (поширення) інформаційної продукц ії через ресурси мережі Інтернет, яка: 1) дублює зареєстрований в установленому порядку друкований засіб масов ої інформації; 2) здійснюється суб’ єктами владних повноважень на своїх офіційних веб-с айтах; 3) здійснюється підприємствами, установами чи організаціями стосовно ли ше своєї власної діяльності; 4) здійснюється суб’ єктами підприємницької діяльності, що поширюють ін формацію про свою продукцію чи послуги з метою їх реалізації; 5) здійснюється особами н а несистематичній, непрофесійній основі та без мети надання інформацій них послуг. "; 2) частину першу статті 29 після слів "комп'ютерні мережі," доповнити словами "ресурси мережі Інтернет". 15. Частину першу статті 8 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст. 296) доповнити пунктом 9 такого змісту: "9) за рішенням органу, що його призначив.". 16. У Законі України "Про виконавче пров адження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142): 1) у частині першій статті 18: у пункті 3 слова "для фізичних осіб - платників податків" замінити словами " для фізичних осіб - платників податків, крім випадку ухвалення постанови про накладення на особу адміністративного стягнення за неповагу до суд у"; доповнити реченнями такого змісту: "У виконавчому документі, виданому за результатами розгляду адміністра тивної справи в порядку статті 182 Кодексу адміністративного судочинств а України в якості боржника зазначаються лише ті особи, які можуть бути і дентифіковані. Під час виконання такого виконавчого документу державн ий виконавець вживає заходи щодо доведення змісту судового рішення та й ого виконання боржником, а також іншими особами, що мають намір реалізув ати право на мирні зібрання."; 2) абзац другий частини другої статті 25 після першого речення доповнити ре ченням такого змісту: "У разі виконання судового рішення щодо усунення перешкод у здійсненні п рава користування державним, комунальним майном чи майном громадських об’ єднань в рамках виконавчого провадження, відкритого за заявою прок урора, строк для самостійного виконання рішення в постанові не зазначає ться, а примусове виконання судового рішення розпочинається невідклад но.". 17. Ч асти ну третю статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) доповнити пунктом 46 такого змісту: " 46) ввезення на територію України, вивезення з території України, виробництво, торгі вля та використання безпілотних повітряних суден, які підлягають реєст рації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.". 18. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Ве рховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155): 1) частину першу статті 1 відповідно до алфавітної послідовності доповни ти абзацом такого змісту: "ідентифікаційна телекомунікаційна картка – засіб, який використовує ться для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в тел екомунікаційній мережі (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо);"; 2) частину першу статті 18 доповнити пунктом 23 1 такого змісту: "23 1 ) приймає рішення щодо обмеження доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет, через які здійснюється ро зповсюдження інформації, поширення якої суперечить закону, чи через які здійснюється діяльність інформаційного агентства без передбаченого з аконом свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства, та щодо поновлення такого доступу у разі видалення зазначеної інформації, отримання свідоцтва або скасування рішення, на підставі якого доступ бу ло обмежено. Рішення щодо обмеження доступу або нентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет, через я кі здійснюється розповсюдження інформації, поширення якої суперечить закону, приймається на підставі висновку експерта щодо належності інфо рмації до такої, поширення якої суперечить закону. Рішення щодо обмеження доступу або нентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет може бу ти оскаржено в суді в порядку адміністративного судочинства. Ініціювання розгляду питання щодо обмеження доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів ме режі Інтернет, залучення експертів, ухвалення, надсилання та виконання п рийнятого рішення, усунення порушень особою, що їх допустила, поновленн я доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інт ернет здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Украї ни."; 3) у статті 39: частину першу доповнити пунктом 18 2 такого змісту: " 18 2 ) на підставі рішення національної комісії, що здійснює державн е регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів мережі Інтернет, через які здійснюється розповсю дження інформації, поширення якої суперечить закону, чи через які здійсн юється діяльність інформаційного агентства без передбаченого законом свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства, та поновл ювати такий доступ на підставі відповідного рішення у разі видалення за значеної інформації чи отримання свідоцтва або на підставі судового рі шення, яким скасовано рішення щодо обмеження доступ у абонентів до ресурсів мережі Інтернет; "; у першому абзаці частини другої слово та цифри "пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17" замінити словом та цифрами "пунктів 2, 10, 11, 12, 15, 17"; у частині четвертій слова "Оператори телекомунікацій зобов'язані за вла сні кошти встановлювати" замінити словами "Оператори телекомунікацій (п ровайдери, у користуванні яких знаходяться телекомунікаційні мережі), з обов’ язані за власні кошти закуповувати та встановлювати"; 4) частину сьому статті 42 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) надання послуг доступу до мережі Інтернет."; 5) частину другу статті 63 доповнити пунктом 1 1 такого змісту: "1 1 ) надання телекомунікаційних посл уг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток здійс нюється на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і спожи вачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, передбаченому зак онодавством ; ". 19. У Зак оні України "Про Державну службу спеціального зв’ язку та захисту інфор мації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258): 1) абзац п’ ятий частини першої статті 1 виключити; 2) пункти 8, 14, 21, 32, 33 частини першої статті 16, пункт 20 частини першої статті 17 виклю чити; 3 ) у частині першій статті 16: у пункті 16 після слів "порядку і вимог" доповнити словами "(крім порядку і ви мог технічного захисту інформації)"; пункт 17 викласти в такій редакції: "17) видача та реєстрація відповідно до вимог законодавства ліцензії на пр овадження господарської діяльності у сфері криптографічного захисту і нформації;" ; у пункті 20 слова "та вжиття відповідних заходів для захи сту інформації" замінити словами "та вжиття відповідних заходів для крип тографічного захисту інформації"; 4 ) у частині першій статті 17: у пункті 3 слова "яка є власністю держави, або інформаці ї з обмеженим доступом," виключити; пункти 6 та 19 викласти в такій редакції: "6) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на пров адження господарської діяльності у сфері криптографічного захисту інф ормації; 19) проводити планову та позапланову перевірку додержання ліцензійних ум ов провадження господарської діяльності у сфері криптографічного захи сту інформації на підприємствах, в установах і організаціях;"; у пункті 7 слова "та/або технічного" виключити; 5 ) у тексті Закону с лова "та технічного", "технічного та" виключити. 20. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відо мості Верховної Ради України, 2010 р., № 41– 45, ст. 529; із змінами, внесеними законам и України від 4 липня 2012 року № 5041-VI і від 18 вересня 2012 року № 5288-VI): 1) статтю 127 доповнити частиною сьомою такого змісту: "7. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові осо би, керівники підприємств, установ та організацій, об’ єднань громадян, яким надіслано звернення Ради суддів України з питань забезпечення без пеки суддів, розглядають і надають письмову відповідь протягом 10 днів з д ня надходження такого звернення. У разі неможливості розгляду зверненн я у визначений строк зазначені органи повідомляють про це листом з викла денням причин продовження строку розгляду, який не може перевищувати 30 д нів з дня його отримання. Відповідь у межах повноважень надається безпосередньо тим органом дер жавної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було надісла но звернення. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядува ння, керівники підприємств, установ та організацій, до яких надійшло зве рнення Ради суддів України, зобов’ язані негайно вжити заходів до усуне ння загроз безпеці суддів, а за необхідності – притягти винних до відпо відальності. У засіданні Ради суддів України, на якому розглядається питання безпеки суддів, можуть брати участь запрошені Радою суддів України представник и органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємс тв, установ та організацій за згодою їх керівників.” У зв’ язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами вос ьмою і дев’ ятою; 2) статтю 134 викласти в такій редакції: "Стаття 134. Державний захист судді, його близьких родичів, членів сім’ ї 1. Суддя, його близькі родичі та члени сім’ ї (чоловік, дружина, батько, мати , вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, ді д, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, особа, яка перебув ає під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов ’ язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’ язки, у тому чис лі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), їх майно пер ебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов ’ язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, йог о близьких родичів, членів сім’ ї, збереження їх майна, якщо від судді над ійде відповідна заява. 2. Вчинені у зв’ язку із службовою діяльністю судді посягання на його жит тя і здоров’ я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, на сильством чи пошкодженням майна судді, неповага до його честі та гідност і, а також посягання на життя і здоров’ я близьких родичів, членів сім’ ї судді, погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відпові дальність, встановлену законом. 3. Забороняється розголошення відомостей про місце проживання судді та і нших персональних даних про нього органами державної влади, органами мі сцевого самоврядування, довідковими службами АТС, операторами та прова йдерами телекомунікацій, інформаційно-довідковими службами, а також бу дь-якими підприємствами, установами, організаціями та особами, яким ці в ідомості стали відомі у зв’ язку з їх службовою діяльністю, крім випадкі в, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки та прав людини або за згодою судді. Розголо шення таких відомостей тягне за собою відповідальність згідно із закон ом. 4. Суддя має право на забезпечення засобами захисту та мобільними пристр оями сповіщення про небезпеку, які йому надаються органами внутрішніх с прав, а також на обладнання житла охоронною та протипожежною сигналізац ією за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабін етом Міністрів України. " ; 3) пункт 10 частини першої статті 146 після слів “в режимі ві деоконференції” доповнити словами “, забезпечує функціонування систем и відеоспостереження в приміщеннях судів та на прилеглих до них територ іях”; 4) у статті 153: друге речення частини першої після слів “в судовому за сіданні” доповнити словами “, а також у взаємодії з органами внутрішніх справ підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів непо ваги до суду та охорону приміщень суду”; доповнити статтю частиною шостою такого змісту: “6. Судовим розпорядникам для виконання покладених на них обов’ язків надається право застосовувати спеціальні засоби, що ви користовуються під час охорони громадського порядку, перелік та порядо к застосування яких визначається Кабінетом Міністрів України.”; 5) частину першу статті 154 після слів “а також” доповнити словом “цілодобову”. 2 1 . У Законі України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верх овної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1): 1) статтю першу доповнити частиною шостою такого зміст у: "6. Громадське об’ єднання вважається таким, що виконує функції іноземного агента, якщо для забезпечення своєї діяльності отри мує грошові кошти або майно від іноземних держав, їх державних органів, н еурядових організації інших держав, міжнародних неурядових організаці й, іноземних громадян, осіб без громадянства або уповноважених ними осіб , що отримують грошові кошти чи інше майно від вказаних джерел (далі вЂ“ ін оземні джерела), а також бере участь, в тому числі в інтересах іноземних д жерел, в політичній діяльності на території України. Громадське об’ єднання, за виключенням політичної партії, визнається т аким що бере участь в політичній діяльності, яка здійснюється на територ ії України, якщо незалежно від цілей і завдань, зазначених в його засновн ицьких документах, воно приймає участь (в тому числі шляхом фінансування ) в організації та проведенні політичних акцій, які мають на меті вплив на прийняття рішень державними органами, зміну визначеної ними державної політики, а також для формування думки суспільства у вказаних цілях."; 2) частину першу статті четвертої після слів "незаконне захоплення держа вної влади" доповнити словами ", здійснення екстремістської діяльності"; 3) у статті 10: частину другу доповнити третім реченням такого змісту: "У загальній назві громадського об’ єднання, яке виконує функції іноз емного агента, має міститися словосполучення " громадське об’ єднання, яке виконує функції інозем ного агента "; частину десяту після слі в "Громадське об’ єднання" доповнити словами ", крім громадського об’ єд нання, яке виконує функції іноземного агента,"; 4 ) у стат ті 12: у частині першій після слів "зі статусом юридичної особи" доповнити слов ами "а також громадське об’ єднання, яке викону є функції іноземного агента , "; частину третю доповнити пунктом 4 такого змісту: "5) заява про включення до Реєстру громадських об'єднань інформації щодо здійснення громадським об'єднанням своєї діяльності я к громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента – для громадських об'єднань, які відповідають вимогам частини шостої статті 1 цього Закону."; у частині четверті й слова та цифри "в пунктах 3 і 4" замінити сло вами та цифрами "в пунктах 3, 4 і 5"; 5 ) у статті 14: доповнити назву після сл ів "зміну місцезнаходження громадського об'єднання" словами ", набуття ст атусу громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента"; частину другу доповнити абзацом такого змісту: "Громадське об'єднання, я ке здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, та має намір отримув ати кошти чи інше майно з іноземних джерел і брати участь у політичній ді яльності, яка здійснюється на території України, зобов’ язана до початк у такої діяльності подати (надіслати) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому знаходиться її реєстраційна справа, заяву про включе ння до Реєстру громадських об'єднань інформації щодо здійснення громад ським об'єднанням своєї діяльності як громадського об'єднання, яке викон ує функції іноземного агента. Інформація щодо здійснення громадським о б'єднанням своєї діяльності у статусі громадського об'єднання, яке викон ує функції іноземного агента підлягає включенню до Реєстру громадськи х об'єднань не пізніше п’ яти днів з дня отримання уповноваженим органом з питань реєстрації відповідної заяви."; 6 ) у статті 20: частину другу доповнити пунктом 8 такого змісту: "8) заява про включення до Р еєстру громадських об'єднань інформації щодо здійснення відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації своєї діяльності у стат усі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента – у разі, якщо він має намір брати участь у політичній діяльності, яка здійсн юється на території України."; у частині третій слова та цифри "у пунктах 2 – 6" замінити словами та цифрам и " у пунктах 2 – 6, 8"; частину дев’ яту доповнити абзацом такого змісту: "Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, який має на мір брати участь у політичній діяльності, яка здійснюється на території України, зобов’ язаний до початку такої діяльності подати (надіслати) до уповноваженого органу з питань реєстрації, який здійснив його акредита цію, заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань інформації щод о здійснення відокремленим підрозділом іноземної неурядової організа ції своєї діяльності у статусі громадського об'єднання, яке виконує функ ції іноземного агента. Інформація щодо здійснення відокремленим підро зділом іноземної неурядової організації своєї діяльності у статусі гр омадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента підлягає в ключенню до Реєстру громадських об'єднань не пізніше п’ яти днів з дня о тримання уповноваженим органом з питань реєстрації відповідної заяви." ; 7 ) пункт 1 частини першої статті 21 викла сти в такій редакції: " 1) вільно поширювати інформацію про свою діяль ність, пропагувати свою мету (цілі), при цьому матеріали , що розповсюджуються громадським об'єднанням, яке виконує функції інозе много агента (в тому числі через засоби масової інформації та мережу Інт ернет) мають супроводжуватися вказівкою на те, що вони видані та (або) роз повсюджуються громадським об'єднанням, яке виконує функції іноземного агента;"; 8 ) статтю 23 доповнити частинам и 4- 6 такого змісту: "4. Громадські об’ єднанн я, що виконують функції іноземного агента ведуть окремий бухгалтерськи й облік доходів (видатків), які отримані з іноземних джерел, та доходів (ви датків), отриманих з інших джерел. 5. Громадські об’ єднання, що виконують функції іноземного агента, відок ремлений підрозділ іноземн ої неурядової організації , який діє у статусі громадського об'єднання, яке викону є функції іноземного агента, повинні надавати до уповноваженого органу з питань реєстрації документи про персональний склад керівних органів, а також інформацію про обсяг коштів чи іншого майна, отриманих з іноземн их джерел, про заплановані цілі їх використання та фактичне використанн я, про заплановані програми діяльності та про фактичну діяльність – щом ісячно. 6. Громадські об’ єднання, що виконують функції іноземного агента, відок ремлений підрозділ іноземн ої неурядової організації , який діє у статусі громадського об'єднання, яке викону є функції іноземного агента, повинні раз на три місяці розміщувати в мер ежі Інтернет та публікувати в газетах "Голос України" чи "Урядовий кур'єр" звіт про свою діяльність в обсязі відомостей, які надаються до уповноваж еного органу з питань реєстрації."; 9 ) перше речен ня частини першої статті 28 викласти в такій редакції: "Громадське об'єднання мо же бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєс трації в разі встановлення порушення громадським об'єднанням вимог ста тей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, а також невиконання обо в'язку, передбаченого абзацом 2 частини другої статті 14, частинами четвер тою-шостою статті 23 цього Закону."; 10 ) частину четверту статті 30 викласти в такій редакції: "4. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організа ції за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації може бути забо ронена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозд ілом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положе нь інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяль ності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громад ського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інш их людей, а також у разі невиконання обов'язку, передбаченого абзацом 2 час тини дев'ятої статті 20, частинами четвертою-шостою статті 23 цього Закону.". ІІ. Перехідні та прикінцеві п оложення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за д нем його опублікування , крім підпункту 5 пункту 18 розділу І цього Закону, як ий набира є чинності з 01 травня 2014 року . 2. Особи, що зді йснюють діяльність інформаційного агентства з розповсюдженням продук ції інформаційного агентства через ресурси мережі Інтернет та не мають свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’ єк та інформаційної діяльності, протягом трьох місяців з дня набрання чинн ості цим Законом зобов’ язані отримати таке свідоцтво або припинити ві дповідну діяльність. Вказа ні особи не можуть бути притягнуті до відповідаль ності за здійснення протягом зазначеного трьохмісячного строку випуску та розповсюдження продукції інформа ційного агентства без його державної реєстрації. 3. Громадські о б’ єднання, а також відокремлені підрозділи іноземних неурядових орга нізацій, які на день набрання чинності цим Законом отримують кошти чи ін ше майно з іноземних джерел та беруть участь у політичній діяльності, як а здійснюється на території України, зобов’ язані протягом трьох місяц ів з дня набрання чинності цим Законом здійснити дії, необхідні для набу ття ними статусу громадського об’ єднання, яке виконує функції іноземн ого агента , а також дії, необхідні для приведення на йменування у відповідність до вимог закону . Невик онання цього обов’ язку є підставою для заборони громадського об'єднан ня чи припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неуря дової організації у встановленому законом порядку. 4. Оператори та провайдери, які здійснюють діяльність у сфері телекомуні кацій у виді надання послуг доступу до мережі Інтернет, зобов’ язані про тягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом отримати відпов ідну ліцензію або припинити відповідну діяльність. О соби не можуть бути притягнуті до відповідальнос ті за здійснення протягом зазначеного трьохмісячного строку такого ви ду діяльності без ліцензії. 5. Особи, які зд ійснюють ввезення на територію України, вивезення з території України, в иробництво, торгівлю чи використання безпілотних повітряних суден, які підлягають реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, зобов’ язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності ци м Законом отримати відповідну ліцензію або припинити відповідну діяль ність. Особи не можуть бути при тягнуті до відповідальності за здійснення протягом зазначеного трьохм ісячного строку такого виду діяльності без ліцензії. 6 . Кабінету Міністрів Україн и у місячний строк: затвердити п ерелік критичних об’ єктів національної інформаційної інфраструктури , їх к атегорії, порядок створення та ведення Реєстру т аких об’ єктів; затвердити порядок ініціювання розгляду питання щодо обмеження доступу абонентів опер аторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет, залучення експерт ів, ухвалення, надсилання та виконання прийнятого рішення, усунення допу щених порушень особою, що їх допустила, поновлення доступу абонентів опе раторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет; затвердити поря док видання дозволів на використання під час масових заходів форменому одягу, що повторює або схожий на формений одяг працівників правоохоронн их органів чи військовослужбовців, а також на вст ановлення для проведення зборів, мітингів, вуличн их походів чи демонстрацій конструкцій, палаток ч и інших малих архітектурних форм, предметів чи конструкцій, що використо вуватимуться як сцена, звукопідсилюючої апаратури; привести свої нормативно-правові акти у відповідн ість із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування норматив но-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органам и виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із ц им Законом. Голова Верхов ної Ради України В. Рибак

Приложенные файлы

  • rtf 14832861
    Размер файла: 428 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий