12 проблеми вдосконалення законодавства


12. Проблеми вдосконалення норм трудового законодавства в нових соціальних умовахРеформа трудового законодавства в Україні має сприяти утвердженню суспільства в якому би визнавалися дотримувалися й захищалися права людини у сфері праці. Саме тому актуалізуються дослідження щодо реформування чинного трудового законодавства й приведення його у відповідність до положень міжнародних стандартів Використання міжнародного досвіду надасть можливості наблизити національне законодавствов першу чергу новий Трудовий кодекс до рівня міжнародних трудових стандартів, але впровадження цього досвіду має відбуватися з обов’язковим урахуванням особливостей, що характеризують правові системи різних країн у тому числі й нашої держави. Отже гармонізуючи положення національного трудового законодавства з міжнародними трудовими стандартами важливо не допустити звуження обсягу трудових прав та соціальних гарантій які вже існують в нашій державі на протязі тривалого часу.Реформування національного трудового законодавства повинно проводитися системно та ґрунтуватися на певних принципах науковості законності демократизму систем ності зв’язку з правозастосовчою практикою прогнозування наслідків прийняття нормати вних актів тощо. Саме тому з метою уникнення прогалин у регулюванні трудових відносин повинна існувати чітка загальна концепція реформування вітчизняного трудового законодавства.
Потреба у створенні нового трудового законодавства відповідно до принципів, які стосуються основних правщо визначені в фундаментальних конвенціях МОП, обумовлена тим, що до цього часу в національній право вій системі вони втілені не в повному обсязі, а існуюче трудове законодавство України є дещо суперечливим і такимĖщо не повною мірою відповідає сучасним реаліям, які склаėлися в нашій країні Саме тому чітке визнаėчення принципів, що стосуються основних прав, які будуть спрямовані на регулювання трудових відносин у державі та відображатимуть загальну спрямованість правової системи України в цілому, розглядається нами як один із пріоритетних напрямів удосконалення національного трудового законодавства.
Наступним напрямом роботи з удосконалення національного трудового законодавства є приведення у відповідність до міжнародних трудових стандартів окремих інститутів труė дового права оскільки робота у цьому напрямів найбільшому ступені сприятиме зближенню основ правового регулювання відносин у трудовій сфері різних країн. Серед основних інститутів трудового права України слід виділити наступні: заробітна плата, робочий час, час відпочинку, професійна підготовка і перепідготовка кадрів тощо.
Третім напрямом є закріплення в національному трудовому законодавстві особливостей регулювання праці окремих категорій працівників відповідно до міжнародних трудових стандартів. Зазначимо, що міжнародні норми про працю стосуються так чи інакше практично усіх сфер діяльності людини свою чергу велика кількість міжнародних трудових стандартів присвячені регулюванню праці окремих категорій працівників. З метою вдосконалення національного законодавства щодо праці окремих категорій працівників та з’ясування його особливостей є можливим проведення поділу системи актів МОП, які діють у цій сфері,наприклад,залежно від галузі суспільної діяльності, в якій здійснюється праця: праця моряків , праця рибалок, праця у промисловості, праця в сільському господарстві тощо.
Окремо слід виділити працю осіб,які потребують підвищеного захисту: праця жінок, працівники-мігранти, праця на підземних роботах тощо.

Приложенные файлы

  • docx 14832905
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий