антикорупційне законодавство


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ №1
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник кафедри
економічної безпеки
підполковник міліції

Л.В. Герасименко
« » _____________ 2016 р.
Лекційний матеріал
з дисципліни:
«Антикорупційна політика»
на тему:
«Антикорупційне законодавство в Україні»
для слухачів магістратури за спеціальністю «Правознавство»
Київ – 2016
Укладачі:
- Доцент кафедри економічної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Томма Р.П.
Рецензенти:
- Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Паливода В.В.
- Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, професор Ніколаюк С.І.
Викладання лекції передбачає завдання:
вивчити спеціальне антикорупційне законодавство, яке регламентує протидію корупції та її проявам;
сформувати у слухачів вміння реалізувати у професійній діяльності навички щодо тактики документування корупційних діянь;
вивчення передового досвіду оперативних підрозділів ОВС України та відповідних правоохоронних структур інших країн в боротьбі з корупцією та її проявами;
напрацювати практичні навички щодо організації та тактики дій оперативних підрозділів ОВС за різними оперативно-розшуковими ситуаціями при документуванні корупційних діянь;
Цілі:
Фундаментальні цілі: уміння, які реалізуються у сфері протидії корупції;
Предметні цілі: набуття практичних вмінь та навичок застосування всіх сил та засобів протидії корупції, вміння аналізувати та використовувати отриману інформацію, правильно використовувати за даних умов знання в сфері протидії корупції; вивчати, аналізувати і оцінювати оперативну обстановку.
Виховні цілі: вивчення дисципліни спрямовано не лише на отримання знань та практичних навичок, а є процесом формування у слухачів професійних якостей.
ПЛАН
ВСТУП
ЛІТЕРАТУРА
1. Основні терміни навчальної дисципліни
2. Антикорупційне законодавство України, проблеми та перспективи
3. Спеціально уповноваженні суб’єкти протидії корупції, повноваження та нормативно-правове забезпечення їх діяльності
ВИСНОВОК
Вступ
Проблема протидії корупції не є новою, проте на сучасному етапі розвитку держави вона набула особливої гостроти і вимагає негайного вирішення. Це зумовлено тим, що виникла необхідність покласти край дезорганізації системи державного управління, адже наслідки корупції вже зараз знаходять свій прояв у всіх сферах діяльності держави, що зводить нанівець зусилля щодо наведення порядку у країні, створення конкурентноздатної економіки, сприятливого інвестиційного клімату, а також підвищення престижу держави на міжнародній арені. Корупція руйнує моральні засади суспільства нашої країни, посилює в ньому настрої розчарування та нігілізму, що призводить до соціальної деградації. Протидіють корупційним правопорушенням СП БОЗ МВС України і правове регулювання їх діяльності ми повинні розглядати в цьому розділі, але вони діють не у правовому вакуумі, вся їх діяльність нерозривно пов’язана з загальнодержавною протидією корупційним проявам. Тому, аналізуючи загальнодержавне правове регулювання протидії корупції, доцільно здійснювати аналіз нормативних актів «зверху-вниз», визначаючи недоліки, їх вплив на ефективність оперативно-службової діяльності СП БОЗ щодо протидії корупційним правопорушенням, та на підставі вивчення правозастосовної діяльності пропонувати шляхи їх усунення.
Література
1. Міжнародні акти:
·- Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
·- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
-·Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)·- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
·- Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)- ·Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)2. Кодекси України:
-·Кримінальний Кодекс України-·Кодекс України про адміністративні правопорушення·- Кодекс законів про працю України3. Закони України:
-·Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII-·Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII-·Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII·- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII-·Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевихвигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII-·Про державну службу від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ
-·Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ
-·Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ-·Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII·- Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII·- Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII4. Укази Президента України:
·- Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217·- Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808·- Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001·- Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/20155. Постанови КМУ:
·- Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706·- Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301·- Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265·- Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950·- Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949·- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295
·- Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171·- Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563·- Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170·- Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140·- Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 8776. Розпорядження КМУ:
·- Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р·- Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647·- Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025.
 1. Основні терміни навчальної дисципліни
Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України "Про запобігання корупції" вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.
Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.
Уповноважені підрозділи - уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції утворюється (визначається) у апараті міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органах, апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади.
Суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
Члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону України "Про запобігання корупції" (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.
Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупції.
2. Антикорупційне законодавство України, проблеми та перспективи
1. Міжнародні акти:
·- Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
·- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
-·Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)·- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
·- Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)- ·Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)2. Кодекси України:
-·Кримінальний Кодекс України-·Кодекс України про адміністративні правопорушення·- Кодекс законів про працю України3. Закони України:
-·Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII-·Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII-·Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII·- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII-·Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевихвигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII-·Про державну службу від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ
-·Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ
-·Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ-·Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII·- Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII·- Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII4. Укази Президента України:
·- Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217·- Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808·- Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001·- Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/20155. Постанови КМУ:
·- Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706·- Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301·- Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265·- Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950·- Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949·- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295
·- Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171·- Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563·- Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170·- Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140·- Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 8776. Розпорядження КМУ:
·- Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р·- Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647·- Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 10253. Спеціально уповноваженні суб’єкти протидії корупції, повноваження та нормативно-правове забезпечення їх діяльності
СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Суб’єкти Повноваження
Національне антикорупційне бюро України 
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»  від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII
Указ Президента України «Про утворення національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 р. № 217
  Державний правоохоронний орган, основним завданням якого – попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень,віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Національна поліція УкраїниЗакон України «Про Національну поліцію»  від 2 липня 2015 р. № 580-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України  «Прозатвердження Положення про Національну поліцію» від 28 жовтня 2015 р. № 877 Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.
Прокуратура УкраїниЗакон України «Про прокуратуру»
від 14.10.2014 № 1697- VIII
 
Закон України «Про прокуратуру»
від 05.11.1991 № 1789-ХІІ
Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом “Про прокуратуру”, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політикиПостанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого  з антикорупційної політики» від 4 грудня 2013 р. № 949 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України№ 295 від 17 липня 2014 р, № 666 від 2 вересня 2015 р.)
  Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади.
Національне агентство з питань запобігання корупції
 
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII
 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» від 29 квітня 2015 р. № 265
  Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики.
 
 
 
Висновок
Корупція порушує конституційні права та свободи громадян, формує в суспільстві атмосферу страху, невпевненості, політичного і правового нігілізму. Вона стає одним з основних факторів політичної, соціально-економічної нестабільності в Україні.
Саме тому, детальне вивчення та належне закріплення отриманих знань даної дисципліни надасть змогу працівникам підрозділів системи МВС України більш активно та системно вести наступальну боротьбу з корупцією та її проявами.

Приложенные файлы

  • docx 14832916
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий