СРС по Основам Интел.собств.


Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності»
Швець Г.О.
ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ВВЕДЕННЯ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
з навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності»
(«Введення до інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність»)
для бакалаврів, спеціалістів та магістрів
всіх форм навчання
Маріуполь
2014
ББК У
Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни: «Основи інтелектуальної власності» для студентів бакалаврів, спеціалістів та магістрів всіх форм навчання / уклад. Г.О. Швець. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – с. – Режим доступу:
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів по основам інтелектуальної власності для бакалаврів, спеціалістів та магістрів всіх форм навчання з метою надання допомоги у самостійному оволодінні теоретичних і практичних навичок за курсом «Основи інтелектуальної власності»
УкладачГ.О.Швець, канд. філол. наук, доцент
РецензентО.М. Анісімова, доктор екон. наук, професор
Затверджено
на засіданні кафедри економічної теорії
та інтелектуальної власності
протокол № __ від ____ ______ 2014 р.
Затверджено
методичною комісією
НН «Інститут економіки і менеджменту» ДВНЗ «ПДТУ»
протокол № ____ від _____ _________ 2014 р.
ДВНЗ «ПДТУ», 2014
Г.О. Швець, 2014
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………4
1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ……………………………………………………………………6
2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»…………………………………………………………………….9
3 САМОСТІЙНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ…………………………………..13
3.1 Вимоги до самостійного домашнього завдання…………………….13
3.2 Завдання для СДЗ……………………………………………………..14
3.3 Варіанти СДЗ.........................................................................................14
3.4 Тестові питання……………………………………………………….19
4 ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ……………………………………………………..22
5 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………26
Додаток А Приклади оформлення діаграм, схем, таблиць.....................28
ВСТУП
Методичні вказівки до самостійної роботи студента по курсу «Основи інтелектуальної власності» призначені для студентів бакалаврів, спеціалістів та магістрів всіх форм навчання з метою надання допомоги у самостійному вивченні курсу «Основи інтелектуальної власності», «Введення до інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність». Метою занять по дисципліні «Основи інтелектуальної власності» є формування системи спеціальних знань та практичних навичок у сфері управління інтелектуальною власністю, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
Завдання для самостійної роботи призначені для підготовки і виконання самостійного домашнього завдання (контрольної роботи) для підвищення ефективності самостійного вивчення і кращого засвоєння основних понять курсу «Основи інтелектуальної власності».
Завдання для самостійної роботи по основам інтелектуальної власності орієнтують студентів на вивчення, вироблення навиків самостійного аналізу з питань інтелектуальної власності та авторських прав.
Формою контролю є залік. Оцінюючи знання студентів, викладач виходить, перш за все, з розуміння вивченого матеріалу, засвоєння основних тенденцій розвитку економічних процесів, уміння застосувати їх на практиці.
Завдання для самостійної роботи по основам інтелектуальної власності складаються з трьох частин: теоретичної, аналітичної та тестової
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» є формування системи спеціальних знань та практичних навичок у сфері управління інтелектуальною власністю, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
Основним завданням вивчення дисципліни «Основи інтелектуальної власності» є чітке уявлення основних аспектів інтелектуальної власності та вміння застосовувати юридичні засоби для усунення порушень прав інтелектуальної власності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; складові системи інтелектуальної власності в Україні; чинне українське законодавство в галузі охорони прав на об’єкти промислової власності, авторського права та суміжних прав; особливості одержання охорони на окремі об’єкти промислової власності в Україні; особливості здійснення прав на об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються патентним правом.
вміти: визначати основні поняття системи охорони інтелектуальної власності; складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; складові системи інтелектуальної власності в Україні; інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; об’єкти права інтелектуальної власності; суб’єкти права інтелектуальної власності; алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків);
алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (торгівельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань); алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць); алгоритм правової охорони об’єктів промислової власності в іноземних державах; алгоритм правової охорони об’єктів авторського права (творів літератури та мистецтва); права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності; вартість права на об’єкти інтелектуальної власності; факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності; процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин (3 кредити ЄКТС).
1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИМетою самостійного вивчення дисципліни «Основи інтелектуальної власності» є поглиблене самостійне вивчення діяльності у сфері інтелектуальної власності . Завдання для самостійної роботи призначені для підготовки і виконання індивідуального (самостійного домашнього завдання) для підвищення ефективності, поглиблення знань і кращого засвоєння основних понять курсу. Завдання для самостійної роботи по курсу «Основи інтелектуальної власності» орієнтують студентів на вивчення, вироблення навиків самостійного аналізу з питань пов’язаних з інтелектуальною власністю.
Перевірка знань студента здійснюється за допомогою здачі ними заліку. Оцінюючи знання студентів, викладач виходить, перш за все, з розуміння вивченого матеріалу, засвоєння основних понять курсу, уміння застосувати їх на практиці.
На самостійну роботу студента денної форми навчання відводиться 82 годин, яка враховує підготовку до практичних (семінарських) занять та виконання самостійного домашнього завдання (далі – СДЗ). Щодо заочної та прискореної форми навчання на самостійну роботу припадає 100 годин, які включають в себе самостійну підготовку теоретичної частини курсу базуючись на вивчені опорного конспекту лекцій. Для закріплення вивченого необхідно виконати самостійне домашнє завдання.
Уміння студентів самостійно працювати над вивченням конкретного предмета – важливий чинник підвищення якості підготовки спеціалістів та магістрів.
Самостійна робота студента (денна та заочна форма навчання) включає підготовку до практичних (семінарських) занять; самостійне опрацювання додаткової літератури та питань для самоконтролю засвоєння змісту навчального матеріалу, а також підготовку рефератів які наведено у методичних вказівках до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для студентів всіх напрямків підготовки / уклад. Г.О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 30 с. – Режим доступу : http://mo.pstu.edu/.
Враховуючи це, рекомендуються наступні форми організації самостійної роботи студентів з основ інтелектуальної власності:
підготовка до практичних (семінарських) занять;
самостійне опрацювання додаткової літератури до тем лекційного курсу і практичних (семінарських) занять, а також літератури для підготовки самостійного домашнього завдання;
підготовка рефератів за тематикою лекцій і семінарів;
самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного матеріалу з курсу.
На підготовку до кожної теми відводиться наступна кількість годин:

з/п Підготовка до практичних занять та виконання самостійного домашнього завдання за темами: Кількість годин (денна форма) Кількість годин (заочна форма)
1 Поняття інтелектуальної власності 10 12
2 Система захисту прав інтелектуальної власності 10 12
3 Права на об’єкти інтелектуальної власності та їх комерціалізація 10 12
4 Авторське право. Об’єкти та суб’єкти авторського права 10 12
5 Поняття та джерела права промислової власності (частина 1) 11 14
6 Поняття та джерела права промислової власності (частина 2) 11 14
7 Поняття комерційної таємниці та її захист 10 12
8 Поняття, предмет і принципи патентного права. Суб'єкти патентного права 10 12
Разом 82 100
Розрахунок часу для самостійної роботи студента за видами
№ з/п Вид роботи Кількість
годин (денна форма) Кількість
годин (заочна форма)
1 Опрацювання програмного матеріалу, що викладається на лекціях 21 60
2 Підготовка до лабораторних робіт - -
3 Підготовка до практичних (семінарських) занять 20 -
4 Виконання індивідуальних завдань (рефератів, творчих, розрахунково-графічних робіт, презентацій тощо) -
5 Підготовка до контрольних заходів (модульна контрольна робота) 21 -
6 Курсове проектування - -
7 Підготовка самостійного домашнього завдання 20 40
Разом 82 100
Завдання для самостійної роботи по курсу «Основи інтелектуальної власності» складаються з освоєння теоретичних питань, одного реферативного завдання і тестових питань.
Для виконання самостійного домашнього завдання необхідно спочатку ознайомитись з коротким викладенням курсу «Основи інтелектуальної власності» та звернутись до опорного конспекту лекцій.
На сторінках 13-22 викладено варіанти самостійного домашнього завдання. При виконані СДЗ необхідно спочатку виконати реферат користуючись підручниками та навчальними посібниками з курсу та скористатись офіційними інформаційними ресурсами які наведено в пункті «Рекомендовані інформаційні джерела». Далі потрібно відповісти на тестові питання, вибравши правильну відповідь з наведених і надати розширену відповідь, яка доводить правильність обраної відповіді.
Краще зрозуміти теоретичні набуття в галузі інтелектуальної власності допомагають досить поширені підручники з права інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю, економіки інтелектуальної власності і монографії відомих учених.
Для студента при вивченні даного курсу труднощі виникають при використанні літератури. Зверніть увагу на список рекомендованої літератури що наведений в кінці методичних вказівок, підбір якої здійснювався виходячи з її наявності в бібліотеці ПДТУ та наявності в Інтернет - ресурсах. Радимо не обмежуватися тільки однією навчальною літературою. Глибоке знання даної дисципліни передбачає вивчення першоджерел, монографій і періодичних видань.
Пошук матеріалів у періодичних виданнях з проблем інтелектуальної власності можна суттєво полегшити. Для цього потрібно звернутися до 12-го номера журналів, які присвячені інтелектуальній власності за даний рік, який містить список опублікованих за рік статей. Для більш чіткого усвідомлення змісту інтелектуальної власності радимо скористатися збірниками наукових праць які розміщено на сайті Інституційного репозитарію ПДТУ (Electronic Institutional Repository Pryazovskyi State Technical University) http://eir.pstu.edu .
Для самостійної підготовки студенту потрібно вивчити теоретичний матеріал, що викладено у опорному конспекті лекцій який надається викладачем. Або керуючись робочою програмою та методичними вказівками до практичних занять і рекомендованою літературою самостійно оволодіти знаннями.
Для студентів денної форми навчання самостійне домашнє завдання оцінюється у 12 балів. Самостійне домашнє завдання враховується в підсумку балів що отримує студент на при кінці семестру, і є обов’язковим до виконання.
Для студентів заочної або прискореної форми навчання виконання самостійного домашнього завдання є допуском до здачі заліку.
2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»Самостійне вивчення теоретичного матеріалу курсу «Основи інтелектуальної власності» передбачає самостійне ознайомлення з основними ключовими аспектами, що наведені нижче, використовуючи при цьому опорний конспект лекцій який розміщено на сайті методичного забезпечення. До кожної теми наведено рекомендовану літературу, яка найбільш повно розкриває внутрішній зміст кожної теми.
Тема 1. Поняття інтелектуальної власності
Розпочинаючи вивчення цієї теми, студенти спочатку повинні з’ясувати, що розуміють під інтелектуальною власністю, що таке еволюція інтелектуальної власності. Еволюція промислової власності. Еволюція авторського права і суміжних прав. Еволюція інтелектуальної власності в Україні
Звернути увагу на місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства. Роль промислової власності у економічному розвитку. Авторське право і розвиток культури. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави.
Після цього доцільно перейти до вивчення об'єктів права інтелектуальної власності, Суб'єктів права інтелектуальної власності, класифікації об'єктів права інтелектуальної власності. Об'єкти промислової власності. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Об'єкти авторського права і суміжних прав. Суб'єкти права інтелектуальної власності.
Потрібно звернути увагу на систему законодавства України про інтелектуальну власність. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної власності.
Рекомендована література: [1, с.8 - 24]; [2, с.7-15].
Тема 2. Система захисту прав інтелектуальної власності
При вивченні даної теми студент засвоює систему захисту прав інтелектуальної власності та її призначення, нормативно-правові акти з питань, що пов’язані з інтелектуальною власністю.
В темі розглядається основні дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності а також категорії спорів які виникають, форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності.
Після цього доцільно перейти до способів захисту права інтелектуальної власності та захисту прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRIРS.
Рекомендована література: [1, с.8 - 24]; [2, с. 7-15].
Тема 3. Права на об’єкти інтелектуальної власності та їх комерціалізація
Вивчаючи дану тему, студент повинен усвідомити, що являє собою інтелектуальна власність як нематеріальний актив та що таке комерціалізація права на суб’єкти інтелектуальної власності.
Студенти детально повинні розібратися в основних способах комерціалізації та з’ясувати як використовуються об'єкти права інтелектуальної власності у власному виробництві.
Ознайомитись з оцінкою вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності, підходами та методами оцінки. Послідовність оцінки.
Після цього доцільно перейти до життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності.
Рекомендована література: [1, с. 27-39]; [2, с. 18-25].
Тема 4. Авторське право. Об’єкти та суб’єкти авторського права
При вивченні даної теми студент повинен засвоїти зміст та умови дії авторського права. Вміти відрізняти похідні, залежні та складені твори. З’ясувати, які твори не є об'єктами авторського права.
Ознайомитись з майновим та немайновим правом автора на твір, з порядком державної реєстрації авторських прав на твір.
Ознайомитись з інформацією які основні документи потрібні для реєстрації авторського права. Відомості, що можуть бути занесені до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів. Підстави для занесення до державних реєстрів змін.
Після цього доцільно перейти до поняття авторських договорів, умови виникнення та оформлення. Ознайомитися зі ставками авторської винагороди та випадками, коли допускається використання творів або окремих їх частин без згоди автора.
На наступному етапі вивчення цієї теми студентам треба ретельно розглянути строк охорони авторського права.
Рекомендована література: [1, с. 8-70]; [2, с. 7-78].

Тема 5. Поняття та джерела права промислової власності (частина 1)
Необхідно вивчити поняття промислової власності та з’ясувати перелік об'єктів промислової власності. Студенти повинні провести аналіз щодо співвідношення понять «науково-технічна діяльність» та «промислова власність».
Студенти повинні ознайомитись з поняттям винаходу та вимогами до нього, об'єктами винаходу, видами об'єкта винаходу (пристрій, речовина, штами мікроорганізмів, культури клітин чи тварин, способи, застосування раніше відомих продуктів чи способів за новим призначенням).
Ознайомитися з поняттям корисної моделі та вимогами до неї. Визнання корисної моделі промислово придатною.
Ознайомитися з поняттям промислового зразка.
Після цього доцільно перейти до розбору відмінностей промислового зразка від корисної моделі. Потрібно звернути увагу на властивості та вимоги до промислового зразка. Визнання промислового зразка таким, що має промислове застосування.
Студентам необхідно обов’язково засвоїти об'єкти, що не можуть одержати правової охорони як промислові зразки.
Рекомендована література: [2, c. 22-58] (Т.1)

Тема 6. Поняття та джерела права промислової власності (частина 2)
Розпочинаючи вивчення цієї теми, студенти спочатку повинні з’ясувати, що розуміють під комерційним (фірмовим) найменуванням як одним із засобів ідентифікації суб'єктів господарювання; хто є власником прав на комерційні найменування.
Потрібно звернути увагу на поняття товарного знака, торговельна марка; функції товарного знака та елементи знака для товарів і послуг. Студенти повинні розрізняти звичайні та добре відомі товарні знаки. На наступному етапі потрібно вивчити порядок визнання знака добре відомим. та основні вимоги до знаків для товарів і послуг.
Ознайомитись з таким поняттям як географічне зазначення походження товару. Знати хто є суб'єктом права на географічне зазначення.
Ознайомитись з поняттям доменного імені. Основні риси доменного імені. Поняття «домен».
Рекомендована література: [2, c. 151-162] (Т.2); [23].
Тема 7. Поняття комерційної таємниці та її захист
Необхідно засвоїти поняття комерційної та державної таємниці, «ноу-хау».
Потрібно звернути увагу на відомості, що складають державну таємницю та перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці.
Ознайомитися хто може бути суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
Студенти повинні з’ясувати, що є об'єктом інтелектуальної власності на комерційну таємницю та об'єктом «ноу-хау».
Рекомендована література: [2, c. 465-480].
Тема 8. Поняття, предмет і принципи патентного права. Суб'єкти патентного права
Розпочинаючи вивчення цієї теми студент в першу чергу повинен засвоїти поняття патенту та їх види, поняття патентування.
Необхідно приділити увагу щодо патентного права в об'єктивному та суб'єктивному розумінні; предмету патентного права; об'єктам, принципам та джерелам патентного права.
Завершальним етапом вивчення теми має бути вивчення необхідних критерії патентоспроможності об'єктів промислової власності (новизна, промислова привабливість, винахідницький рівень).
Необхідно вивчити і запам’ятати перелік суб'єктів патентного права. Поняття автора (винахідника), патентовласника, правонаступників.
Слід зрозуміти і визначити роль діяльності патентних повірених.
Рекомендована література: [5, 140 c.].
3 САМОСТІЙНЕ ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ3.1 Вимоги до оформлення самостійного домашнього завданняПриступаючи до написання роботи, особливу увагу необхідно приділити з'ясуванню змісту понять і категорій, звернувшись до довідкової літератури по темі. Робота з довідковою літературою представляється найбільш раціональним способом ознайомлення з проблемами, що підлягають вивченню.
Перш, ніж приступити до виконання самостійного домашнього завдання (контрольної роботи), слід проконсультуватися з викладачем, який допоможе з'ясувати зміст контрольної роботи і структуру понятійного апарату, що розкриває проблематику. Засвоївши основні поняття, необхідно приступити до вивчення літератури, що рекомендується. Хочеться застерегти від спроб некритичного викладу або простого переписування того або іншого джерела, оскільки журнальна стаття, розділ монографічного дослідження або навчального посібника мають різну логіку викладу матеріалу. Бажано приводити різні точки зору на аналізовані проблеми, що свідчитиме про самостійність роботи з літературою
Виконання і захист контрольної роботи передбачає вирішення наступних завдань:
формування і закріплення знань основних категорій, принципів, законів з інтелектуальної власності ;
розвиток навиків самостійної роботи з літературою і іншими джерелами наукової інформації;
формування наукового, творчого, індивідуального поглядів на актуальні проблеми інтелектуальної власності.
При виконанні контрольної роботи необхідно враховувати наступні особливості:
Контрольна робота оформляється відповідно до вимог стандартів ПДТУ, інституту економіки і менеджменту. Об'єм контрольної роботи складає 20-25 сторінок (шрифт Times New Roman, 14 кегель). На першому (титульному) листі вказується: «Міністерство освіти і науки України», назва університету (інституту), кафедри; предмет, що вивчається; курс і група студента; номер варіанту. У контрольній роботі повинні бути розглянуті теоретичні питання по темі реферату (СДЗ) і тестові питання. В кінці роботи додається список використаних джерел.
Структура контрольної роботи:
ЗМІСТ (ПЛАН)
ВСТУП
Відповіді на питання ( кожне починається з нового аркуша).
Відповіді на тестові запитання
ЗАКЛЮЧЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
При підготовці самостійного домашнього завдання (контрольної роботи) спочатку переписується умова завдання, а потім дається відповідь і його обґрунтування обов’язково з посиланнями на першоджерела.
Не допускаються однозначні бездоказові відповіді на питання. Всі відповіді на завдання і тести повинні бути аргументовані і доведені (наприклад з використанням законів і прикладів).
Деякі питання тестів можуть мати декілька варіантів відповіді. Будьте уважні при відповідях, не допустите можливі неповні і неточні відповіді.
Для ефективної підготовки контрольної роботи в методичних вказівках присутній список літератури, що рекомендується.
В роботі не допускається використання сканованих рисунків, таблиць, діаграм. Приклади оформлення рисунків, таблиць, діаграм подаються у додатках 1, 2.
3.2 Варіанти СДЗ
Варіант контрольної роботи студент бере за порядковим номером у журналі групи. Якщо він за списком в журналі під номером 3, тема СДЗ №3. Всього 21 тема СДЗ. Якщо студент 22 за списком, тоді тема СДЗ № 1 і.т.д.

3.3. Завдання для СДЗ
3.3.1 Питання теоретичної частини
Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Дати поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Перерахувати і дати характеристику об'єктам інтелектуальної власності: авторського і патентного права, зазначити загальні і відмітні риси авторського і патентного права. Визначити основні відмінності об'єктів права інтелектуальної власності від об'єктів речового права власності. Показати роль інтелектуальної власності в створенні сучасної ринкової економіки, а також у забезпеченні добробуту країни. Дати стислу характеристику джерел права інтелектуальної власності.
Рекомендована література: [1, 112 c.].

Тема 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Дати визначення авторського права. Предмет авторського права. Джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Незахищені об'єкти. Виникнення і здійснення авторського права, суб'єкти авторського права. Автори і співавтори. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Вільне використання об'єктів авторського права.
Рекомендована література: [2, 460 c.]; [4, 260 c.];], [17].
Тема 3. СУМІЖНІ ПРАВА
Дати поняття суміжних прав. Суб'єкти й об'єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Критерії для надання правової охорони суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права організацій мовлення. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Термін охорони суміжних прав.
Рекомендована література: [4, 260 c.]; [17].
Тема 4. АВТОРСЬКИ ДОГОВОРИ
Дати характеристику договірних відношень в авторському праві. Поняття і типи авторських договорів. Поняття і види авторських договорів про передачу твору для використання: видавничий договір, постановочний договір, сценарний договір і ін. Види авторського договору, його істотні умови. Обов’язки сторін договору. Відповідальність сторін за порушення авторського договору.
Рекомендована література: [4, 260 c.]; [17].
Тема 5. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Дати характеристику порушень авторського права і суміжних прав. Поняття контрафактних примірників творів і фонограм. Характеристика піратства у сфері інтелектуальної власності. Порядок захисту особистих і майнових прав володарів авторського права і суміжних прав. Засоби цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав. Стягнення прибутків порушника. Виплата компенсації. Стягнення штрафу.
Рекомендована література:[2, 460 c.]; [4, 260 c.]; [11]; [17].
Тема 6. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МИТНОМУ КОРДОНІ
Особливості застосування норм митного права для захисту прав інтелектуальної власності. Митне законодавство України у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Основні вимоги Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності. Порядок здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності. Порушення прав інтелектуальної власності як порушення митних правил.
Рекомендована література: Посібник с грифом МОНУ «Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні» Швець Г.О. 2012 р. на сайті ДВНЗ «ПДТУ; [21].
Тема 7. ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДУ І КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Дати поняття винаходу і його об'єктів. Умови надання правової охорони винаходу. Умови патентоспроможності винаходу і їх характеристики. Права та обов'язки патентовласників. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Поняття корисної моделі, її об'єкт, умови патентоспроможності.
Рекомендована література: [2, 500 c.]; [5, 140 с.]; [6, 176 c.]; [15]
Тема 8. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА
Дати поняття промислового зразка і його об'єктів. Умови надання правової охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка і їхньої характеристики. Характеристика патенту і патентовласників. Права та обов'язки власника патенту. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Порушення прав власника патенту і їх захист.
Рекомендована література: [2, 500 c.]; [15].

Тема 9. ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
Дати поняття торговельної марки (ТМ). Умови надання правової охорони ТМ. Види позначень, що не можуть бути визнані ТМ. Характеристика свідоцтва на ТМ. Права та обов’язки власника свідоцтва. Припинення дії свідоцтва і визнання його недійсним. Порушення прав власника свідоцтва ТМ. Захист прав на ТМ.
Рекомендована література: [2]; [15].

Тема 10. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
Дати визначення автора і співавтора. Загальна характеристика прав автора. Особисті немайнові і майнові права автора. Право авторства і його ознаки. Винятковий і абсолютний характер права авторства. Право на подачу заявки. Право на авторське ім'я. Право на винагороду.
Рекомендована література: [2, 500 c.], [4, 260 c.], [17]
Тема 11. ПАТЕНТОВЛАСНИКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Дати поняття патенту як охоронного документа. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Права та обов'язки патентовласника. Права по розпорядженню патентом. Форми використання винаходів.
Рекомендована література: [2, 500 c.], [5, 140 с.].
Тема 12. ЛЕЦЕНЗІЙНІ ДОГОВОРИ
Дати поняття ліцензійних договорів, показати їх роль у створенні ринку промислової власності і сучасної ринкової економіки. Види ліцензійних договорів. Характеристика предмета договору. Права й обов'язки сторін. Ліцензійні платежі. Відповідальність сторін за дотримання зобов'язань за договором.
Рекомендована література: [2, 500 c.]; [15], [19].
Тема 13. ЗАХИСТ ПРАВ ОБ’ЄКТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Права власників патенту і їх ознаки. Цивільно-правовий засіб захисту прав патентовласників. Суперечки, що вирішуються в судовому порядку. Кримінально-правовий спосіб захисту прав авторів.
Рекомендована література: [5, 140 c.]; [11, 64 c.]; [15].
Тема 14. ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКІВ ПАТЕНТУ
Права власників патенту, дати поняття їх порушення. Дати характеристику основних видів порушень виключного права патентовласника на використання об'єкта науково-технічної творчості. Дати поняття контрафактної продукції. Цивільно-правовий засіб захисту прав патентовласників. Суперечки, що дозволяються в судовому порядку. Міри цивільно-правового захисту і міри цивільно-правової відповідальності.
Рекомендована література: [5, 140 c.]; [11, 64 c.]; [15].
Тема 15. ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Дати поняття несумлінної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації підприємця і його види. Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці. Відповідальність за несумлінну конкуренцію. Рішення антимонопольного комітету України і його територіальних відділень по справах про несумлінну конкуренцію.
Рекомендована література: [21] - Конспект лекції по курсу «Захист від недобросовісної конкуренції» Швець Г.О. 2012 р.
Тема 16. ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Дослідити еволюцію промислової власності, у тому числі окремих об'єктів промислової власності. Пояснити причини, що спонукають до необхідність охорони об'єктів промислової власності. Дослідити еволюцію авторського права і суміжних прав. Зазначити, що з'явилося причиною до формування системи захисту авторських прав і суміжних прав. Охарактеризувати розвиток інтелектуальної власності в Україні до і після проголошення нею суверенітету.
Рекомендована література: [2, 500 с.] [4, 260 c.]; [15]; [19];

Тема 17. МІСЦЕ І РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Дослідити зв'язок між промисловою власністю і розвитком, вплив промислової власності на науково-технічний і економічний розвиток держави. Виявити роль авторського права і суміжних прав у розвитку культури суспільства. Звернути увагу на зростаючу роль об'єктів інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі, у забезпеченні конкурентноздатності товарів.
Рекомендована література: [4, 260 c.]; [7, 188 с.]; [8, 512 с.]; [10]; [16];
Тема 18. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Дати поняття інтелектуальному капіталу, його структури. Три теореми економіки права. Інтелектуальна власність як товар. Властивості ринкового товару. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив, Випадки, коли необхідно визначати вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності. Три підходи до визначення прав інтелектуальної власності: дохідний, витратний, ринковий.
Рекомендована література: [1, 112 с];[ [7, 296 с]; [9, 188 с.].

Тема 19. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори і їх класифікація. Особливості ліцензійних договорів. Класифікація ліцензійних договорів. Термін дії ліцензійних договорів. Порядок підготовки ліцензійних договорів.
Рекомендована література: [1, 112 с.].
Тема 20. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Категорії споров. Адміністративний порядок захисту прав. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності: цивільно-правові засоби захисту прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав.
Рекомендована література: [11, 64 с.].
Тема 21. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та участь України в її роботі. Співробітництво в рамках міжнародних регіональних організацій з питань охорони інтелектуальної власності: Європейська патентна організація (ЕПО), Євразійська патентна організація (ЕАПО), Африканські організації інтелектуальної власності. Євразійська патентна конвенція, Євразійська патентна організація. Участь України в міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності.
Рекомендована література: [1, с.112]; [21].
3.3.2. Тестові питання
Інтелектуальна власність це:
а) поліпшення якості життя суспільства та забезпечення більш комфортних умов існування й розвитку кожної людини;
б) власність на будь-які результати творчої діяльності людей, які відповідають установленим чинним законодавством вимогам.
2. Інтелектуальний капітал це:
а) сукупність знань, яка має економічну цінність і використовується у різних сферах діяльності з метою одержання доходів;
б) результати творчої, інтелектуальної діяльності, що відповідають вимогам чинного законодавства.
3. До об’єктів інтелектуальної власності відносяться:
а) винаходи;
б) нерухоме майно;
в) комп’ютерні програми;
г) торгові марки
4. Четверту групу об’єктів прав інтелектуальної власності складають наступні об’єкти:
а) промислові зразки;
б) бази даних;
в) торгові марки;
г) географічні зазначення;
д) комерційні (фірмові) найменування
е) фонограми
5. Які з об’єктів прав інтелектуальної власності не відносять до суміжних прав:
а) корисні моделі;
б) художні твори;
в) відеограми;
г) винаходи;
д) фонограми
6. Ліцензія це:
а) дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, що надається на підставі ліцензійного договору або рішення суду;
б) вид платежу, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього строку дії ліцензійного договору
7. Доменне ім’я це:
а) це ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в мережі Інтернет;
б) позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб
8. Охорона майнових прав на об’єкти авторського права за Законом України «Про авторське право і суміжні права» діє:
а) протягом життя автора;
б) протягом життя автора і 50 років після його смерті;
в) протягом життя автора і 70 років після його смерті
9. Об’єктами авторського права є:
а) літературні твори;
б) державні символи і знаки;
в) комп’ютерні програми;
г) фонограми, відеограми
10. Права на твори літератури, мистецтва і науки охороняються:
а) свідоцтвом;
б) патентом
11. Ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначені твори, що не є об’єктами авторського права і це:
а) символи та знаки підприємств, установ та організацій;
б) закони, укази, постанови, судові рішення та їх офіційні переклади;
в) фотографічні твори;
г) ювелірні вироби;
д) твори народної творчості;
е) грошові знаки
12. Знак охорони суміжних прав це:
а) латинська літера «Р» обведена колом;
б) латинська літера «R» обведена колом;
в) латинська літера «С» обведена колом»
13. Охорона майнових прав на об’єкти суміжних прав за Законом України «Про авторське право і суміжні права» діє:
а) протягом життя автора;
б) протягом життя автора і 50 років після його смерті;
в) протягом життя автора і 70 років після його смерті
14. Об’єкти промислової власності це:
а) винаходи;
б) корисні моделі;
в) промислові зразки;
г) комп’ютерні програми
15. Знак охорони авторських прав це:
а) латинська літера «Р» обведена колом;
б) латинська літера «R» обведена колом;
в) латинська літера «С» обведена колом»
16. Права на винахід охороняються:
а) свідоцтвом;
б) патентом
17. Корисна модель це:
а) нове, промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Винахід у сфері
механіки;
б)результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання
18. Строк охорони винаходу:
а) 10;
б) 5;
в)20
19. Результат творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології – це:
а) торговельна марка;
б) винахід ( корисна модель);
в) промисловий зразок;
г) географічне зазначення
20. Результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання – це:
а) торговельна марка;
б) винахід ( корисна модель);
в) промисловий зразок;
г) географічне зазначення
21. Позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб – це:
а) торговельна марка;
б) винахід ( корисна модель);
в) промисловий зразок;
г) географічне зазначення
22. Охоронним документом торговельної марки є:
а) патент;
б) свідоцтво
23. Паризька конвенція 1883 року містить норми з правової охорони:
а) авторських прав;
б) суміжних прав;
в) об’єктів промислової власності
24. Бернська конвенція 1886 року містить норми з правової охорони:
а) авторських прав;
б) суміжних прав;
в) об’єктів промислової власності
25. Римська конвенція 1961 року містить норми з правової охорони:
а) авторських прав;
б) суміжних прав;
в) об’єктів промислової власності
26. Яке право на результат творчої праці може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в обмежене чи необмежене користування):
а) немайнове (моральне);
б) майнове (економічне право)
27. Статут про монополії прийнятий у:
а) 1615 р.;
б) 1628 р.;
в) 1709 р.;
г) 1791 р.
28. Статут королеви Анни прийнято у:
а) 1615 р.;
б) 1628 р.;
в) 1709 р.;
г) 1791 р.
29. Юридичні особи, а також фізичні особи, якщо здійснюють підприємницьку діяльність – це:
а) суб’єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
б) суб’єкти права на торговельні марки, зазначення походження товарів;
в) суб’єкти права на комерційну таємницю;
г) суб’єкти авторського права
30. Назва географічного місця, яке вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора – це:
а) торговельна марка;
б) винахід (корисна модель);
в) промисловий зразок;
г) географічне зазначення

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Що таке інтелектуальна власність? Які умови користування нею?
В чому полягає подвійна природа інтелектуальної власності?
Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технологічної творчості? Яку назву носить ця група об'єктів і чому?
Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості?
В якій країні і коли вперше почали надавати виключені права на використання ОПВ?
Що таке «копірайт» і що він охороняє? Що стало причиною появи Статуту королеви Анни?
У чому полягає економічна причина необхідності охорони прав на об'єкти промислової власності?
Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності? Назвіть ці закони.
Що дає підприємству використання інтелектуальної власності?
Яка доля інтелектуальної власності у вартості підприємства за кордоном і в Україні? Чому?
Які фінансові вигоди використання ОПВ?
Які вигоди для держави і суспільства від використання інтелектуальної власності?
Яка роль торгівельних марок у розвитку економіки?
Яка роль об'єктів авторського права і суміжних прав у розвитку культури?
Які існують об'єкти промислової власності.
Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які до об'єктів суміжних прав?
Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності?
Хто відноситься до суб'єктів авторського права?
Основні складові системи інтелектуальної власності в Україні.
Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності?
Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової власності"?
Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?
Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав"?
Які основні функції виконує інститут інтелектуальної власності і права?
Які ви знаєте громадські організації і сфері інтелектуальної власності ?
Що представляє собою міжнародна система інтелектуальної власності ?
Скільки діє міжнародних договорів, що адмініструються ВОІВ, і до скількох із них приєдналася Україна?
Назвіть по три основних міжнародних договори, що відносяться до об'єктів промислової власності та до об'єктів авторського права і суміжних прав.
Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності?
Які функції виконує організація інтелектуальної власності ?
Яка мета правової охорони?
У чому полягає сутність правової охорони об'єктів інтелектуальної власності?
Які переваги дає правова охорона ОІВ правовласнику?
В чому полягає різниця між правовою охороною і правовим захистом ОІВ?
Які принципи правової охорони?
У чому полягає принцип охороноспроможності ОІВ?
У чому полягає принцип виключності прав на ОІВ?
У чому полягає принцип балансу інтересів правовласника на ОІВ і суспільства?
Що таке патент?
У чому полягає процедура надбання прав на винахід?
Що є об'єктом винаходу?
Що є об'єктом корисної моделі?
Що є об'єктом промислового зразка?
Які критерії охороноздатності для винаходу?
Які критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків?
У чому полягають критерії новизни для винаходу?
У чому полягає процедура правової охорони об'єктів промислової власності?
Які терміни правової охорони об'єктів промислової власності?
На основі яких підстав дія охоронного документа на об'єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частково?
На які об'єкти промислової власності передбачено продовження дії охоронного документу після вичерпання первісно встановленого терміну?
Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємницю?
Який урядовий орган здійснює правову охорону сортів рослин?
В чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?
Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які - суміжними правами?
Чи є обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти авторського права?
Який термін охорони немайнових прав на об'єкти авторського права?
Який термін охорони майнових прав на об'єкти авторського права?
Який взаємозв'язок між правами автора, виконавця, виробника фонограм, організації мовлення?
Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав?
Чи має силу патент України на території інших держав?
В чому полягає процедура набуття громадянами України прав на об'єкти промислової власності за кордоном?
У відповідності до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у світі?
Які об'єкти права інтелектуальної власності є оборотоздатними, а які ні?
Які відмінні ознаки нематеріальних активів?
Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?
Які Ви знаєте основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?
У чому перевага використання прав на об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві над передачею прав за ліцензійними договором?
Які переваги дає правоволодільцю внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?
У чому різниця між уступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і передачею права за ліцензійним договором?
Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?
Які Ви знаєте види ліцензійних платежів?
У чому полягає торгівля ліцензіями?
Які права надає невиключна (проста) ліцензія?
Які права надає виключна ліцензія?
Які права надає повна ліцензія?
Який порядок укладання ліцензійних договорів?
Основні права ліцензіара і ліцензіата.
Основні обов'язки ліцензіара.
Основні обов'язки ліцензіата.
Який порядок передачі прав за авторськими договорами?
Який зміст має ліцензійний договір?
Назвіть основні цілі оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?
Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.
Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.
Дайте характеристику дохідного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.
Які Ви знаєте методи оцінки вартості прав на ОІВ?
У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі створення ОІВ?
У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі набуття прав?
У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі використання прав?
У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі захисту прав?
У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі утилізації?
Яке значення має система захисту прав інтелектуальної власності?
Які існують категорії суперечок щодо порушення прав інтелектуальної власності, їх характеристика.
У чому полягає адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності?
У чому полягає цивільно-правовий засіб захисту прав інтелектуальної власності?
У яких випадках передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності?
Яка передбачена відповідальність за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності?
Захист прав інтелектуальної власності у межах угоди TRIPS.
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Базові
Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний, посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. - Наук.-практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред. О.Д Святоцького. - Т.1. Право інтелектуальної власності. - К.: Видавничий дім; "ІнЮре", 1999. -500с. Т.2. Авторське право і суміжні права. - К.: Видавничий дім; "ІнЮре", 1999. -460 с. Т.З. Промислова власність. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999.-656 с. Т.4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. - 384 с.
Допоміжна
3. Охорона інтелектуальної власності б Україні / С.О.Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчукта ін. - К.: Форум. 2002. - 319 с.
4. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. - К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. - 260 с.
5. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2003. - 140 с.
6. Тофило А.В. Зкспертиза объектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 176 с.
7. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 296 с.
8. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтеп. власн. і права, 2003. - 184 с.
9. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 188 с.
10. Зинов В Г Управление интеллектуальной собственностью. - М.: Дело, 2003. -512 с.
11. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 64 с.
Методичне забезпечення
12. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/
13. Методичні вказівки щодо самостійної роботи магістрів за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» з курсу «Введення до інтелектуальної власності». – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – С. 4-16.
Інформаційні ресурси
14. Державна служба інтелектуальної власності України [Електроний ресурс]. - – Режим доступу : www.sdip.gov.ua.
15. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrpatent.org16. Український центр інноватики та патентно – інформаційних послуг [Електроний ресурс].– Режим доступу : http://www.ip-centr.kiev.ua17. Державне підприємство "Українське агентство з авторських та суміжних прав" [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uacrr.kiev.ua18. Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iipl.ukrpatent.org19. Науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність" [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intelvlas.com.ua20. Науково – дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ndiiv.org.ua/21. Каталог навчально – методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mo.pstu.edu/
Додаток АПриклади оформлення діаграм, схем, таблиць\s
Рис. 2.1 – Основні країни-партнери в експорті товарів [посилання на джерело інформації]
Рисунок А.1 – Приклад оформлення рисунків
Таблиця А.1 – Приклад оформлення таблиці
Таблиця 1 – Виробництво руди, концентрату, агломерату і окатишів у листопаді 2006 року, тис. тонн
Листопад Жовтень Зміни % Січень-листопад 2006 Зміни %
Залізняк і залізорудний концентрат
Всього 6 256,0 6 238,9 100,3 66 228,3 105,7
В т.ч. залізняк
Всього 1 374,1 1411,0 97,4 14 796,4 104,1
“Кривбасзалізрудком” 602,0 614,0 98,0 6 491,0 111,0
Запорізький ЖРК 367,5 379,0 97,0 3 961,1 102,7
“Суха балка” 265,6 258,0 102,9 2 778,6 93,2
“Міттал Стіл Кривий Ріг” 139,0 160,0 86,9 1 565,7 102,7
В т.ч. концентрат залізорудний
Всього 4 881,9 4 827,9 101,1 51 431,9 106,2
Інгулецький ГОК 1 129,9 1 058,2 106,8 11 916,1 96,0
Північний ГОК 1 020,1 1 030,7 99,0 10 900,3 112,6
Полтавський ГОК 868,9 862,4 100,8 8 765,9 112,5
Південний ГОК 735,0 750,0 98,0 7 968,0 107,4
“Міттал Стіл Кривий Ріг” 678,0 677,6 100,1 6 838,6 106,4
Центральний ГОК 450,0 449,0 100,2 5 043,0 105,0
Агломерат
Всього 3 950,10 3 908,2 101,1 42 985,5 99,3
Меткомбінат ім. Ілліча 939,9 932,8 100,8 10 302,1 83,8
“Міттал Стіл Кривий Ріг” 929,0 924,7 100,5 10 104,0 110,8
“Запорожсталь” 478,7 498,6 96,0 5 153,5 99,8
Дніпровський меткомбинат ім. Дзержинського 465,1 380,7 122,2 4 924,3 110,0
Південний ГОК 408,0 425,0 96,0 4 287,0 116,6
Алчевський меткомбинат 371,8 425,4 87,4 4 654,4 104,6
Єнакіївський метзавод 198,8 159,5 124,6 1 957,4 88,8
“Азовсталь” 158,8 161,5 98,3 1 602,8 83,4
Окатиші
Всього 1 840,10 1 911,6 96,3 19 049,0 117,5
Північний ГОК 893,8 1 005,0 88,9 9 273,9 134,0
Полтавський ГОК 743,3 778,1 95,5 7 767,8 105,7
Центральний ГОК 203,0 128,5 158,0 2 007,3 103,3
[посилання на джерело інформації]

Приложенные файлы

  • docx 11619309
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий