Метод.рекоменд 2012

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет
Психолого-педагогічний факультет

Кафедра психології

Затверджую
завідувач каф. психології
ПНПУ імені В.Г.Короленка

_____________ « » _____ 2011 року
_________________________________


«Практикум із психології спілкування»
Методичні матеріали для лабораторних занять, самостійної та індивідуально роботи студентів спеціальності «Психологія»
(за кредитно-модульною системою навчання)

для студентів психолого-педагогічного факультету
Галузь підготовки: 0301 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки: 6. 030102 Психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Курс III
Семестр V
Розробник: ст. викладач
кафедри психології
Тищенко Н.М.
ПОЛТАВА, 2012

Пояснювальна записка
Лабораторні заняття по курсу «Практикум із психології спілкування» є однією із форм навчальної роботи студентів, що спрямована на поглиблення наукових уявлень про психологічну сутність феномену міжособистісного спілкування, його змістовних, типологічних та структурно-функціональних особливостей, механізмів та умов цілеспрямованого формування ефективного міжособистісного спілкування в професійній діяльності майбутніх психологів.
Метою лабораторних занять є формування професійних умінь та навичок у студентів по застосуванню методів діагностики психологічних аспектів міжособистісного спілкування, вмінь наукової інтерпретації результатів емпіричного дослідження та побудови науково обґрунтованих висновків, ознайомлення студентів з механізмами та прийомами корекції окремих навичок міжособистісної взаємодії.
Запропоновані завдання для лабораторних занять змістовно структуровані за такими темами:

Тема
Лаб.заняття (год.)

Змістовий модуль 1.Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання

Тема 2. Дослідження потреби у спілкуванні та якостей особистості значущих для міжособистісного спілкування
4

Змістовий модуль 2. Структура міжособистісного спілкування

Тема 3. Міжособистісна комунікація
8

Тема 4. Міжособистісна взаємодія та відносини
8

Тема 5. Сприймання та розуміння в структурі міжособистісного спілкування
6

Разом
26

На лабораторних заняттях практикуму студентам пропонується практична робота з методиками діагностики та технічними прийомами корекції міжособистісного спілкування.
Підготовка до лабораторного заняття передбачає: 1)опанування теоретичного матеріалу за матеріалами лекції, самостійне опрацювання рекомендованої до теми літератури та, при потребі, виконання індивідуально-дослідницьких завдань; 2)методичну підготовку до виконання практичних завдань (наявність необхідного тестового матеріалу, бланків для проведення дослідницької роботи тощо).
На лабораторних заняттях під керівництвом викладача перевіряється теоретична і методична підготовленість студентів по темі, аналізується виконана ними самостійна та індивідуально-дослідницька робота. До уваги береться вміння студентів змістовно і обґрунтовано висвітлювати обговорювану на занятті проблему з посиланням на першоджерела, співвідносити різні точки зору, уміти застосовувати засвоєні знання для виконання практичних вправ і завдань, що пропонуються на лабораторному занятті, вміння проводити діагностичну роботу та інтерпретувати її результати, вміння застосовувати на практиці корекційні процедури та аналізувати їх результати.
Якість роботи студентів на лабораторному занятті оцінюється оцінками «незадовільно» - 0 балів, «задовільно» - 2 бали, «добре» - 3 бали, «відмінно» - 4 бали.
Критерії оцінювання
Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не знає значної частини навчального матеріалу по темі заняття, припускається принципових помилок при інтерпретації психологічних понять, не може пов’язати матеріал з практичними задачами під час виконання дослідницьких та корекційних завдань, не дотримується вимог оформлення і термінів подачі протоколів для перевірки.
Оцінка «задовільно» виставляється, якщо студент опанував основну частину тематичного матеріалу, проте, певні його аспекти засвоєні недостатньо міцно. Студент припускається помилок у розкритті змісту основних понять, не має конспект статей до самостійного опрацювання, демонструє недбалість у виконанні практичних завдань, поверхові вміння у проведенні дослідницької роботи і аналізі психологічних даних Відповідь студента ґрунтується на репродуктивному мисленні. Характерним є описовий аналіз здобутих під час лабораторної роботи даних. Протоколи і звіт по результатах лабораторної роботи виконаний неохайно.
Оцінка «добре» виставляється, якщо студент продемонстрував знання структури теми, здатність аргументовано викладати матеріал, має законспектовані статті до самостійного опрацювання, уміння застосовувати знання теоретичного матеріалу при розв’язуванні практичних дослідницьких завдань. Під час відповіді студент виявляє самостійність мислення, вміння аргументувати свою думку. Припускається несуттєвих погрішностей при аналізі емпіричних даних, які подає і оформляє у відповідності до вимог.
Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент демонструє систематизоване, глибоке засвоєння структури теми: точність у формулюванні понять, логічність викладення матеріалу під час відповіді, наявність правильно заповненого протоколу дослідження, має конспект статей до самостійного опрацювання. Звіт проведеного студентом лабораторного дослідження містить обґрунтовані висновки з глибоким аналізом досліджуваного феномена.
За результатами виконання лабораторних робіт, самостійної, індивідуальної роботи, модульних контрольних робіт передбачених програмою практикуму, на останньому занятті виводиться підсумкова системна оцінка студента за схемою представленою нижче.

Поточний контроль
Індивідуальне завдання (навчальний проект)
Підсумковий контроль
Сума
(С1)

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2

20

40

100

N1= сума балів за аудиторну роботу/на кількість
N2= сума балів за аудиторну роботу/на кількість
(N1+N2/2)*10 = 40

Шкала оцінювання
За шкалою ECTS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу

А

Відмінно
90-100

ВС

Добре
75-89

DE

Задовільно
60-74

FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
35-59

F
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом
1-34

Модуль 1
Міжособистісне спілкування як предмет наукового знання
Лабораторне заняття 1
Тема: Дослідження потреби у спілкуванні
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про зміст поняття потреба у спілкуванні, її вплив на активність суб’єкта спілкування, психологічні умови розвитку, можливості емпіричного вивчення.
Питання для теоретичної підготовки
Основні теоретичні підходи дослідження спілкування у зарубіжній та вітчизняній психології.
Потреби та мотиви особистості в спілкуванні.
Методи дослідження спілкування.
Література
Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування: навчальний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 273 с.//[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Куницина В.Н. Межличностное общение: Ученик для вузов. / В.Н. Куніцина, Н.В.  Казаринова, В.М. Погольша – СПб.:Питер, 2003. – С. 29 - 35.
Лисина М.И. Потребность в общении / М.И. Лисина //Проблемы онтогенеза общения.- М.: Педагогика, 1986. С.31–57 (с сокращ.)// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Семиченко В.А. Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.: Веселка, 1998. – С. 39 - 41.
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – 152 с. Рос.мовою.
Завдання 1. Дослідити особливості сформованості потреби особистості у спілкуванні.
Обладнання: текст опитувальника «Потреба у спілкуванні» та текст опитувальника «Схильність до самотності» [5]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на групи, що складаються з двох чоловік (дослідник – досліджуваний).
Дослідник пропонує досліджуваному відповісти на питання запропонованого опитувальника і фіксує у протоколі його відповіді. Досліджуваний відповідає на питання і заповнює листок відповідей. По закінченню роботи студенти міняються ролями дослідника і досліджуваного.
Інструкція досліджуваному: Якщо Ви згодні з твердженнями, наведеними нижче, поставте знак «+» навпроти відповідного номера. Якщо ж не згодні, поставте знак «-«.
Зміст опитувальника
Я залюбки беру участь у різних урочистостях.
Я не можу перемогти свої бажання, навіть якщо вони суперечать бажанням моїх товаришів.
Мені подобається висловлювати кому-небудь свою прихильність.
Я більше зосереджений на завоюванні впливу, ніж дружби.
Я відчуваю, що стосовно друзів маю більше прав, ніж обов’язків.
Коли я дізнаюся про успіхи свого товариша, у мене чомусь погіршується настрій.
Щоб бути задоволеним собою, я повинен кому-небудь у чомусь допомогти.
Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед товаришів.
Мої друзі мені добряче набридли.
Коли я виконую важку роботу, присутність людей мене дратує.
Загнаний у кут, я кажу лише ту частку правди, яка, на мою думку, не зашкодить моїм друзям та знайомим.
У важкій ситуації я думаю не стільки про себе, скільки про близьку людину.
Неприємності у друзів викликають у мене таке співпереживання, що я можу захворіти.
Мені приємно допомагати іншим, навіть коли це завдає мені труднощів.
З поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть якщо він не правий.
Мені більше подобається пригодницькі оповідання, аніж оповідання про кохання.
Сцени насильства у фільмах викликають у мене відразу.
На самоті я відчуваю більшу тривогу і напруженість, ніж коли перебуваю серед людей.
Я вважаю, що головна радість у житті – спілкування.
Мені шкода бездомних кішок та собак.
Я вважаю, що краще мати менше друзів, але зате близьких.
Я люблю бувати серед людей.
Я довго хвилююся після суперечки з близькими.
Мене, мабуть більше близьких друзів, аніж у багатьох інших.
Я більше прагну досягнень, аніж дружби.
Я більше довіряю власній інтуїції й уяві, думаючи про людей, ніж судженням про них інших.
Для мене важливіше матеріальне забезпечення та добробут, ніж радість спілкування з приємними для мене людьми.
Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.
Люди часто невдячні щодо мене.
Я люблю оповідання про безкорисливу дружбу.
Заради друга я можу пожертвувати своїми інтересами.
У дитинстві я належав до компанії, яка завжди трималась вкупі.
Якби я був журналістом, то із задоволенням писав би про силу дружби.
Обробка та аналіз результатів.
Підрахуйте кількість відповідей «-« на запитання 3,4,5,6,9,10,15,16,25,27,29 і відповідей «+» на всі інші запитання.
Якщо одержана сума менше 23 балів – потреба у спілкуванні дуже низька, 23-26 – низька, 27-28 – середня, 29-30 – висока, 31 і більше – дуже висока.

Схема протоколу
П.І.Б досліджуваного: ____________
Вік досліджуваного:_______________
Дата дослідження:__________________
Предмет дослідження:_______________
П.І.Б. дослідника:_____________
Бланк відповідей досліджуваного:_______
Обробка результатів:________________
Висновки: ______________

Завдання 2. Дослідити особливості схильності особистості до самотності.
Обладнання: текст опитувальника «Схильність до самотності» [4]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на групи, що складаються з двох чоловік (дослідник – досліджуваний).
Дослідник пропонує досліджуваному відповісти на питання запропонованого опитувальника і фіксує у протоколі його відповіді. Досліджуваний відповідає на питання і заповнює листок відповідей. По закінченню роботи студенти міняються ролями дослідника і досліджуваного.
Інструкція досліджуваному: Наскільки Ви схильні до самотності? Це запитання невипадкове, адже існує особлива категорія людей – тих, які не нудьгують наодинці з собою. Вони здатні гуляти самі, до самозабуття захоплюватись яким-небудь заняттям. А ось іншій категорії людей необхідна компанія для того, щоб не відчувати себе нещасним, залишеним усіма. На кожне питання опитувальника дайте відповідь «так» або «ні».

Зміст опитувальника
Чи можете ви після занять або роботи вирушити на прогулянку містом на самоті?
Чи вважаєте ви катастрофою, якщо вам немає з ким поїхати на відпочинок?
Через дві години у вас цікава зустріч. Чи можете ви знайти для себе заняття на цей час?
Чи любите ви дивитися на вогонь?
Ви займаєтесь чимось важливим. У такі хвилини вас дратують телефонні дзвінки?
Чи любите ви ходити пішки?
Чи можете ви відзначити Новий рік на самоті і залишитися при цьому в доброму гуморі?
На день народження ви запрошуєте багато гостей?
Чи відчуваєте ви себе цілком вільно, перебуваючи в компанії чотирьох незнайомців?
Ви опинилися в чужому місті і не можете відшукати потрібну вам вулицю. Як ви чинитимете?
а) спитаєте у перехожих;
б) звернетесь до кіоску міськдовідки?
в)спробуєте знайти самі;
11. Чи любите ви подарунки?
12. Чи мріяли ви бути артистом?

Обробка і аналіз результатів. Нарахуйте собі по 1 балу за відповідь «так» на питанння 1,3,4,5,6,7,10б,12; за відповідь «ні» - на питання 2,8,9,11 та 2 бали – за відповідь « так» на запитання 10в.
Більше 8 балів. Ви безумовно схильні до самотності. Ви любите подумати, проаналізавати різні ситуації, просто помріяти або споглядати. При такому способі життя можна стати відлюдником.
4-8 балів. Ви в міру комунікабельні, але час від часу вам потрібно просто побути хоча б кілька годин на самоті, і ви знову можете із задоволенням спілкувати ся з людьми.
Менше 4 балів. Ви людина товариська. Вам не до душі самотність. Складається враження, що ви не завжди любите обдумувати свої дії. Ви забуваєте про те, що одна-дві години наодинці з самим собою, нерідко зменшують вірогідність багатьох життєвих помилок.
Схема протоколу
П.І.Б досліджуваного: ____________
Вік досліджуваного:_______________
Дата дослідження:__________________
Предмет дослідження:_______________
П.І.Б. дослідника:_____________
Бланк відповідей досліджуваного:_______
Обробка результатів:_____________
Висновки: ______________

Завдання 3. Дослідити особливості схильності до самотності студентів із різним рівнем сформованості потреби у спілкуванні.

Хід виконання:
1) на основі показників сформованості потреби у спілкуванні виділити групи студентів із дуже високим, високим, середнім, низьким і і дуже низьким рівнем схильності до самотності;
2) на основі індивідуальних результатів, обчислити середні оцінки вираженості схильності до самотності студентів у виділених групах і подати їх у таблиці 1.
3) на основі порівняння середніх оцінок, зробити висновки про особливості потреби у спілкуванні та схильності до самотності і їх зв’язок з майбутньою професійною діяльностю студентів.

Таблиця 1. Особливості схильності до самотрності студентів із різною вираженістю потреби у спілкуванні.

Рівні потреби у спілкуванні
Схильність до самотності (х середнє)

Дуже високий


Високий


Середній


Низький


Дуже низькийЗвіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Таблицю середніх даних по виділених групах.
Висновки.

Лабораторне заняття 2
Тема: Дослідження якостей особистості значущих для міжособистісного спілкування
Мета заняття: актуалізувати знання студентів про індивідуальні особливості особистості та їх вплив на міжособистісне спілкування, можливості емпіричного дослідження та корекції.
Обладнання: текст методики «Ваш стиль спілкування» [4], бланки відповідей досліджуваного, протокол дослідження, папір, ручка.
Питання для теоретичного обговорення:
Індивідуально-психологічні особливості особистості та їх вплив на міжособистісне спілкування.
Стиль спілкування та його різновиди.
Методи дослідження особистісного аспекту міжособистісного спілкування.
Література
Бодалёв А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1983. – 271 с.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 414-438.
Мерлин В.С. Индивидуальный стиль общения/ В.С. Мерлин // Психологический журнал – 1982. – Т.3. - № 4. – С.26-36. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Оганесян С.М. Сутність продуктивного стилю професійного спілкування викладача/С.М. Оганесян//http://bibl.kma.mk.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2005/42-29-4.pdf (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Семиченко В.А. Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.: Веселка, 1998. – С. 32 - 38.
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.
Завдання 1. Дослідити особливості стилю спілкування особистості.
Обладнання: текст опитувальника «Ваш стиль спілкування» [4]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на групи, що складаються з двох чоловік (дослідник – досліджуваний).
Дослідник пропонує досліджуваному відповісти на питання запропонованого опитувальника і фіксує у протоколі його відповіді. Досліджуваний відповідає на питання і заповнює листок відповідей. По закінченню роботи студенти міняються ролями дослідника і досліджуваного.
Інструкція досліджуваному: Людині рідко вдається поглянути на себе зі сторони, хоча це було б для кожного знас не лише цікаво, але й корисно. Далеко не всі усвідомлюють власну манеру спілкування. Нижче наведено 20 питань – оберіть з трьох варіантів той, щовас влаштовує.
Зміст опитувальника
Способны ли вы искать пути примирения после очередного конфликта (служебного, семейного): а)всегда; б)иногда; в)никогда.
Как вы ведете себя в критической ситуации: а)внутренне «кипите»; б)сохраняете полное спокойствие; в) теряете самообладание.
Каким считают вас окружающие: а)самоуверенным и завистливым; б)дружелюбным; в)спокойным и независимым.
Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность: а)примете ее с некоторыми опасениями; б)согласитесь без колебаний; в)откажетесь от нее ради собственного спокойствия.
Как вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с вашего стола бумагу, книгу, ручку: а)выдадите ему по «первое число»; б) заставите вернуть; в)спросите не нужно ли ему еще что-нибудь, какая-нибудь помощь.
Представьте себе, что ваш муж (жена) возвращается с работы значительно позже обычного. Какими словами вы бы скорее всего его (ее) встретили: а)что тебя так задержало; б)где ты пропадаешь дотемна; в)я уже начал волноваться?
Если бы вы сидели за рулем автомобиля, то как предпочли бы поступить: а)постараюсь обогнать машину, которая показывает мне «хвост»; б)мне все равно сколько автомодилей меня обогнало; в)помчусь с такой скоростью, чтобы меня никто не догнал.
Какими вы считаете свои взгляды на жизнь: а)сбалансированными; б)легкомысленными; в)крайне жесткимми.
Чтовы предпринимате, если не все удается: а)пытаетесь свалить вину на другого; б)смиряетесь; в)становитесь впредь осторожными;
Как вы реагируете на информацию о случаях распущенности в среде современной молодежи: а) пора бы запретить молодежи такие развлечения; б)надо создать ей возможность орагнизовано и культурно отдыхать; в)и чего мы с ней (молодежью) возимся?
Что бы вы ощутили, если бы должность, которую вы хотели занять, досталась другому: а)и зачем только я на это нервы тратил; б)видно, этотчеловек оказался более подходящим; в)может быть, мне это удастся в другой раз.
Какие чувства вы испытываете, когда смотрите страшный фильм: а)чувство страха; б) скучаете; в) получаете искреннее удовольствие.
Как вы будете сеья вести, если образовалась дорожная пробка, и вы опоздали на важное совещание: а)будете нервничать, злиться; б)попытаетесь вызвать снисхождение партнера; в)огорчитесь.
Если вы учасвствуете в играх (спортивных, азартных), то как относитесь к ним: а обязательно стараетесь выиграть; б) цените удовольствие, получаемое от игры (возможность почувствовать себя молодым, испытываете азартное возбуждение); в)очень сердитесь, если проигрываете?
Как вы поступите, если с вами недостаточно поступили в сфере обслуживания: а)стерпите, избегая скандала; б)позовете старшего и сделаете ему замечание; в)отправитесь с жалобой к вышестоящему руководству.
Как бы вы поступили, если бы вашегоребенка обидели в школе: а) поговорю с учителем; б)устрою скандал родителям обидчика; в)посоветую своему ребенку дать сдачи.
Какой вы человек: а)средний; б)самоуверенный; в)пробивной.
Чтовы скажете млашему (по должности или по возрасту), столкнувшись с ним в дверях: а)пристите, это моя вина; б) ничего, пустяки; в)внимательнее не можете быть?
Ваша реакция на статью, телепередачу о хулиганстве в среде молодежи: а) когда же, наконец, будут приняты конкретные меры; б)надо бы ввести суровое наказание; в)нельзя же все валить на молодежь, виноваты и воспитатетли, и общество в целом.
Какое животное вы любите: а) тигра; б)домашнюю кошку; в)медведя?
Обробка та аналіз результатів: Для обробки скористайтеся «ключем» (таблиця1).
Таблиця 1
Варіанти відповідей
№ питань
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А
1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3

Б
2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2

В
3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1


35-44 бали – ви в міру агресивні, маєте досить здорового самолюбства і тому часто досягаєте успіху. До критики ставитеся доброзичливо, якщо вона ділова та без претензій.
45 та більше балів – ви занадто агресивні та неврівноважені, нерідко буваєте жорстоким по відношенню до інших людей. Сподіваєтеся досягти багато чого, розраховуючи на свої сили. Досягаючи успіху в якійсь галузі, можете пожертвувати інтересами оточуючих. До критики маєте подвійне ставлення: критику «зверху» приймаєте, а критику знизу сприймаєте хворобливо, іноді не прислухаєтесь або переслідуєте критиків «знизу».
Менше 34 балів – ви надмірно миролюбні, що обумовлено недостатньою впевненістю у власних силах та можливостях. Вам не завадило б побільше рішучості. До критики «знизу» ставитесь доброзичливо, але побоюєтеся критики «зверху».
Якщо по 7 та більше питанням ви набрали 3 бали і менше ніж по 7 питаннях – по 1 балу, то ваша агресивність має скоріше руйнівний, ніж конструктивний характер. Ви схильні до необдуманих вчинків та жорстких дискусій, ставитесь до людей зневажливо та своєю поведінкою провокуєте конфліктні ситуації, яких можна уникнути.
Якщо по 7та більше питанням ви отримали по 1 балу і менше ніж по 7 питанням по 3 бали, то ви занадто замкнені. Це не означає, що вам не властиві спалахи агресії, просто ви їх спрямовуєте на себе (аутоагресія).
Схема протоколу
П.І.Б досліджуваного: ____________
Вік досліджуваного:_______________
Дата дослідження:__________________
Предмет дослідження:_______________
П.І.Б. дослідника:_____________
Бланк відповідей досліджуваного:_______
Висновки: ______________
Завдання 2: скласти список якостей важливих для ефективного спілкування в певній професії (лікар, вчитель, психолог, менеджер). Спочатку індивідуально, а потім в міні-групах (3-5 чоловік) обговорити та занести результати обговорення в таблицю.
Таблиця якостей важливих для ефективного спілкування в професії_______
Назва якості
Обгрунтування причини вибору цієї якості

Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Обробка результатів.
Висновки.
Заповнена таблиця «Список якостей важливих для спілкування в певній професії».
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Змістовий модуль 2. Структура міжособистісного спілкування
Лабораторне заняття 3
Тема: Міжособистісна комунікація: комунікативна компетентність особистості в діловому міжособистісному спілкуванні
Мета заняття: розкрити особливості комунікативних умінь особистості та їх вплив на ефективність міжособистісного спілкування; освоїти діагностичні процедури їх вивчення.
Питання для обговорення:
Поняття комунікативної та соціальної компетентності особистості в соціальній психології.
Структура комунікативної компетентності особистості.
Проблема та методи діагностики комунікативної компетентності в діловому спілкуванні.
Література
Бодалёв А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1983. – 271 с.
Горностай П.П. Рольова компетентність в адаптивність особистості / П.П. Горностай // Гімназія на зламі століть: Практико-зорієнтов. посібн. К., 1999.- С.116-123.// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (законспектувати)
Жарких Н.Д. Коммуникативная компетентность студентов в ситуации фрустрации / Н.Д. Жарких // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 43 – 58.
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.
Тюптя О. Комунікативна компетентність особистості./ О.Тюптя //Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник/Ред. кол. Н.Софій (голова), І.Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор),та ін. - К.: Контекст, 2000. - 336 С.// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
КОСКОМ 2 (за описом Куніциної В.М.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Завдання 1. Дослідити особливості сформованості комунікативних умінь особистості у структурі міжособистісної комунікації.
Обладнання: текст опитувальника «КОСКОМ 2» (за В.М. Куніциною) [5]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на групи, що складаються з двох чоловік (дослідник – досліджуваний). Студентам пропонується по черзі дослідити один одного на предмет визначення особливостей комунікативної та соціальної компетентності за допомогою методики (КОСКОМ 2).
Опитувальник розроблено В.М.Куніциною. Він складається з 15 основних шкал, вісім з них відносяться до особистісних факторів комунікативної та соціальної компетентності. В структурі кожної шкали по 6 суджень. Крім того є шкала брехні. Шкали «імідж» та «его-компетентість» - дозволяють визначити знання про себе та схильність працювати над власних іміджем, визначають здатніст до само презентації. Шкала «соціально-психологічної компетентності» в більшій мірі відображає широту та вимоги репертуару рольової поведінки, знання механізмів взаємодії людей, вміння вирішувати міжособистісні проблеми.
Шкала комунікативної та вербальної компетентності вимірюють ступінь мовної умілості та сформованість навичок взаємодії. При цьому шкала комунікативної компетентності має найбільшу кількість кореляційних зв’язків з психологічними показниками інших методик.
Шкала «оперативної соціальної компетентності» (ОСК) досліджує не конкретні професійні та інші знання, а загальну орієнтацію та обізнаність.
Інструкція: «Відповідайте, будь-ласка в бланку відповідей, для цього біля номеру питань поставте знак +, якщо ви згдні з твердженням та знак -, якщо не згодні та знак =, якщо не впевнені у відповіді. При цьому знак = може бути лише один на питання одного стовбця.

Текст опитувальника
1 столбец (вопросы)
1. Мои коллеги говорят, что я умею ладить с подростками.
2. Я не умею быстро ориентироваться в новом классе.
3. У меня есть талант быть в нужное время в нужном месте.
4. Глупо осуждать людей, старающихся ухватить от жизни все, что могут.
5. Если мне что-то надо, я обязательно добьюсь этого "не мытьем, так катаньем".
6. Ожидание всегда нервирует меня.
7. Я замечаю, когда человек одет несообразно возрасту и фигуре.
8. Когда я прихожу в какую-нибудь новую организацию по своему делу, я не сразу ориентируюсь, к кому лучше обратиться.
9. Я знаю много поговорок и пословиц и использую их в повседневном общении.
10. Не представляю, чем сейчас занимаются профсоюзы, и какая польза от их деятельности.
11. Я знаю приемы аутотренинга и пользуюсь некоторыми из них.
12. Я легко включаюсь в беседу в любой компании независимо от пола и возраста присутствующих людей.
13. Мне обычно не удавалось отстаивать свои права в споре с родителями.
14. Я избегаю слишком близких отношений с людьми, чтобы не потерять личную свободу.
15. Я всегда охотно признаю свои ошибки.
16. Люди часто обращаются ко мне за помощью и советом, когда не могут сами разобраться в ситуации и намерениях партнера.
17. В настоящее время я не могу без особых усилий и напряжения осилить большой объем новор информации.
2 столбец
1. Старшие школьники ценят в педагоге его человеческие качества выше, чем его профессиональную компетентность.
2. В разговоре с подростком мне бывает трудно сориентироваться, стоит ли настаивать на своем.
3. Обычно могу мобилизоваться перед любыми экзаменами, ответственными встречами, правильно распредилить свое время.
4. Согласен, что если вор украдет у вора, то ему простится.
5. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все участники примерно равны по силам.
6. Я с трудом восстанавливаю душевное равновесие после поражения.
7. Если мне предложат публичное выступление на телевидении, важной встрече, думаю, что мне понадобится консультация опытного визажиста.
8. Нередко нужное решение в выборе правильного способа действий приходит ко мне, когда уже трудно что-либо исправить.
9. Мне говорят, что я неплохо выступаю.
10. Мне довольно трудно было бы посоветовать сверстнику или человеку, оканчивающему школу, вуз, какую сейчас лучше выбрать профессию.
11. Я достаточно хорошо знаю слабые место своего организма.
12. Могу договориться, если понадобится, практически с каждым.
13. Мне легче защищать чужие права, чем свои.
14. С трудом близко схожусь с людьми.
15. У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, противоположное моему.
16. Мне часто говорят, что я умею хорошо слушать.
17. Мне приходится прилагать усилия, чтобы скрыть свою застенчивость.
3 столбец
1. Нередко я ошибаюсь, определяя причины поведения школьника и его дальнейшие поступки.
2. Когда на уроке внезапно что-то срывается, обычно выясняется, что я прежде неправильно оценил ситуацию.
3. Я привык и мне успешно удается делать несколько мелких дел одновременно.
4. Иногда ловкость какого-нибудь мошенника (например, в кинофильме) метя так забавляла, что мне хотелось, чтобы ему повезло.
5. После неудачи я становлюсь еще более собранным и энергичным.
6. Мне трудно удержаться от неуместных замечаний в адрес тех, кто делает ошибки.
7. Деловая репутация может пошатнуться, если представитель фирмы придет на деловую встречу в нечищенной обуви.
8. Не знаю пути повышения карьеры в своей области деятельности.
9. Когда я слушаю радио или читаю письма, я всегда замечаю оговорки и ошибки.
10. Плохо представляю, чем дилер отличается от брокера.
11. При необходимости (например, на приеме у врача) я могу точными словами охарактеризовать свое состояние и ощущение.
12. Могу легко и незаметно для участников беседы повернуть ее в нужное русло.
13. Мне трудно отказывать другим в их просьбах.
14. Случалось, что друзья предавали меня.
15. Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы оправдаться.
16. В течение жизни у меня выработалась привычка: принимая решение, просчитывать все последствия и взаимные ходы, как в шахматах.
17. Я часто обижаюсь.
4 столбец
1. Далеко не всегда могу отличить, когда подросток говорит искренне, а когда лицемерит.
2. Ученики старших классов нередко просят меня разобраться в запутанных ситуациях.
3. Мне не хватает предприимчивости, нередко я упускаю свой шанс.
4. Когда несколько человек попадает в неприятную историю, то лучшее, что можно сделать, это договориться, что говорить потом, и стоять на своем.
5. Если есть сомнение в успехе какого-либо дела, я не стану в нем участвовать.
6. Другим людям легко испортить мне настроение.
7. Я не придерживаюсь определенного стиля в одежде.
8. Ко мне обращаются за советом, меняя работу или создавая семью.
9. Мне бывает трудно найти нужные слова для выражения своей мысли.
10. Постоянно смотрю по телевидению публицистические и политические программы.
11. Мне кажется, что я недостаточно хорошо знаю себя самого.
12. Мне кажется, что с позиций этикета я часто делаю ошибки в общении с незнакомыми людьми.
13. Оставшись наедине с незнакомым человеком, я обычно начанаю разговор первым.
14. Мои родители были счастливы друг с другом.
15. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами.
16. Я легко нахожу общий язык с людьми.
17. Близкие люди меня нередко упрекают в безалаберности и отсутствии предусмотрительности.
5 столбец
1. Взрослые в большей степени, чем подростки склонны к поиску общих принципов и законов поведения людей.
2. Я замечал, что быстрее других нахожу выход из конфликтных ситуаций.
3. Мне не хватает хитрости, мешает излишняя доверчивость и наивность.
4. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя обманывать.
5. Я больше читаю (читал бы) художественную литературу, а не специальную.
6. Мне не удается сохранить психическое равновесие, когда я становлюсь свидетелем несчастного случая.
7. Не следует придавать особого значения оформлению своей внешности, прически и т.п., в деловых контактах от этого мало что зависит на самом деле.
8. В запутанных делах я могу понять и посоветовать, когда надо обратиться к юристу, когда к депутату, а может просто к другу.
9. Мне легче устно выразить свою мысль, чем письменно.
10. Могу посоветовать друзьям, куда лучше вложить деньги и сбережения.
11. Привычка к самоанализу только мешает свободе действий.
12. Если мне задали вопрос, на который я не хочу отвечать, я не всегда нахожу правильный выход из этого положения.
13. Я не застенчив, это мне не свойственно.
14. У меня сохранились друзья еще с подросткового (13-15 лет) возраста.
15. Я не испытываю колебаний, когда кому-нибудь нужно помочь в беде.
16. Я не боюсь совершить оплошность.
17. Мне редко удается предугадать, как поведет себя в той или иной ситуации малознакомая особа противоположного пола.


6 столбец
1. Чувство неудовлетворенности собой тем в большей степени присуще подростку, чем ниже уровень его интеллектуального развития.
2. Юношескому возрасту присуща категоричность суждений.
3. Я часто опаздываю.
4. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник остается безнаказанным.
5. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один на один.
6. Меня трудно вывести из себя.
7. Я не умею подать себя.
8. Обычно мне удается рассудить и помирить ссорящихся и остро конфликтующих.
9. Мне не совсем понятны эти новые слова и понятия: акция, вексель, лобби.
10. Если на улице, на митинге, в другом месте меня заберет по недоразумению милиция вместе с группой людей, я знаю, с чего начать свой путь к освобождению.
11. Когда я прохожу психологическое тестирование, я узнаю (могу узнать) много нового о себе.
12. Я хотел бы овладеть искусством комплимента, мне его не хватает.
13. Друзья считают, что я уверенный в себе человек.
14. Уверен, что мой брак (есть или будет) - один раз на всю жизнь.
15. Были случаи, когда я завидовал удаче других.
16. Я могу сосредоточиться и работать при сильных отвлекающих обстоятельствах.
17. Многих ошибок в прошлом можно было бы избежать, если бы я лучше знал себя и правильно оценивал свои возможности.
Бланк дослідження
1стовбець
2стовбець
3стовбець
4стовбець
5стовбець
6стовбець

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10

11
11
11
11
11
11

12
12
12
12
12
12

13
13
13
13
13
13

14
14
14
14
14
14

15
15
15
15
15
15

16
16
16
16
16
16

17
17
17
17
17
17

Обробка результатів передбачає підрахування кількості балів (на основі збігу з ключем) по кожній шкалі окремо
Шкали та ключі
ПЛ ++---- понимание подростков
ПС ---+++ понимание педагогических ситуаций
СН +++--- предприимчивость,сноровка, хватка
МУ-----+ моральные установки
МД+++--- мотивация достижения
ЭС -----+ эмоциональная стабильность
ИМ+++--- имидж, самопрезентация
СПК---+++ соц. психолог. компетентность
ВК +++--- вербальная компетентность
ОСК---+++ оперативная социальная компетентность
ЭК +++--- эго-компетентность
КК +++--- коммуникативная компетентность
УВ ---+++ уверенность
ОТ ---+++ стабильность человеческих отношений
МО++--+- мотивация одобрения (шкала лжи)
КЛП++++++ коммуникативно-личностный потенциал
Шкала лжи------
До шкал, що вимірюють конкретні особистісні властивості відносяться:
1.Розуміння підлітків (РП); 2. Розуміння пед.ситуацій (РПС); 3.Підприємливість (ПР); 4. Моральні установки (МУ); 5. Мотивація досягнень (МД); 6. Емоційна стійкість (ЕС); 7.Стабльність людських відносин (ВІД); Впевненість (ВП).
Інші шкали стосуються комунікативної та соціальної компетентності.
На основі підрахунку будується графік значень показників соціальної та комунікативної компетентності з урахуванням шкал. Далі визначаються рівні по кожній шкалі: 1-2 бали – низькій рівень; 2-4 середній; 5-6 високий рівень.
На основі цього здійснюється аналіз комунікативної та соціальної компетентності особистості в діловому спілкуванні.
Схема протоколу
П.І.Б досліджуваного: ____________
Вік досліджуваного:_______________
Дата дослідження:__________________
Предмет дослідження:_______________
П.І.Б. дослідника:_____________
Бланк відповідей досліджуваного:_______
Обробка результатів______________
Висновки: ______________

Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету.
Обладнання.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного..
Обробка результатів
Висновки.
Лабораторне заняття 4
Тема 3. Міжособистісна комунікація: мова в міжособистісному спілкуванні
Мета заняття: розкрити особливості комунікативних умінь особистості та їх вплив на ефективність міжособистісного спілкування; освоїти діагностичні процедури їх вивчення.
Питання для теоретичного обговорення:
1.Мовна комунікація в структурі комунікативної компетентності особистості.
2.Мова та взаєморозуміння
3.Принципи та норми вербальної комунікації в міжособистісному спілкуванні
Література
Арестова О.Н., Пахомова И.А. О соотношении физических и смысловых параметров коммуникативного пространства // Вопросы психологии. – 2002. - № 2. – С.112 - 123. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Бодалёв А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1983. – 271 с.
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 43 – 58, С.53 – 68 (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.
Тест – опросник коммуникативных умений / Под ред. Ю.З.Гильбуха – К.: Научно-практический центр «Психодиагностика и диффернциальное обучение», 1994. – 16 с.
Завдання 1. Дослідити особливості сформованості комунікативних умінь особистості у структурі міжособистісної комунікації.
Обладнання: текст опитувальника «Комунікативні уміння» (за Ю.З. Гільбухом) [5]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на групи, що складаються з двох чоловік (дослідник – досліджуваний).
Дослідник пропонує досліджуваному відповісти на питання запропонованого опитувальника і фіксує у протоколі його відповіді. Досліджуваний відповідає на питання і заповнює листок відповідей. По закінченню роботи студенти міняються ролями дослідника і досліджуваного.
Інструкція: “Вам пропонується відповісти на деякі питання, що стосуються Ваших дій в різних ситуаціях спілкування з іншими людьми. Тут не може бути “вірних” чи “невірних” відповідей. Ви повинні лише вказати, як ви зазвичай реагуєте в даній ситуації. На кожне питання Вам буде запропоновано 5 варіантів відповідей. Із цих варіантів Ви обираєте той, що більше всього відповідає Вашим діям в тій чи іншій ситуації, коли Вашим партнером по спілкуванню є: 1) одноліток; 2) хтось із дорослих (статусних) людей. Підкресліть відповідні букви в Листі відповідей по кожному із 27 питань. Пам’ятайте, що відповіді повинні бути чесними, тобто відображати те, як Ви дійсно дієте в кожній описаній ситуації. Намагайтеся відповідати швидко, не замислюючись. Будь-ласка нічого не пишіть на опитувальнику, відповіді вказуйте лише в Листі відповідей.»
Хтось говорить Вам: “Мені здається, що Ви чудова людина”. Ви в подібних випадках:
А) Говорите: “Ні, що Ви! Я не такий”.
Б) Говорите: “Дякую, я дійсно неординарна особистість”.
В) Говорите: “Дякую!”.
Г) Нічого не відповідаєте і при цьому червонієте.
Д) Говорите: “Так, я вважаю, що відрізняюсь від інших в кращу сторону”.
Хтось, на Вашу думку зробив щось дуже добре. В таких випадках Ви зазвичай:
А) Дієте так, ніби людина не створила нічого незвичайного, та кажете при цьому: “Нормально”.
Б) Говорите: “Це було чудово, але я бачив кращі результати”.
В) Нічого не говорите.
Г) Говорите: “Я можу зробити це значно краще”.
Д) Говорите: “Це дійсно чудово”.
Ви займаєтесь справою, яка Вам подобається, та вважаєте, що вона у Вас добре виходить. Хтось Вам каже: “Мені це не подобається!” У таких випадках Ви:
А) Говорите: “Ви - дурень !”
Б) Говорите: “Я все ж вважаю, що це заслуговує на добру оцінку”.
В) Говорите: “Ви праві”, хоча насправді не згодні з цим.
Г) Говорите: “Я вважаю, що це видатний рівень. Крім того: що Ви в цьому розумієте!”
Д) Відчуваєте себе ображеним та нічого не відповідаєте.
Ви забули взяти з собою якийсь предмет, а думали, що принесли його, и хтось Вам каже: “Ви такий безвідповідальний! Ви забули б і власну голову, якби вона не була прикріплена до плечей”. Зазвичай Ви відповідаєте:
А) Говорите: “В усякому випадку, я розумніший від Вас. Крім того, що Ви в цьому розумієте!”.
Б) Говорите: “Так, Ви праві, іноді я поводжу себе не досить відповідально”.
В) Говорите: “Якщо хто і безвідповідальний, то це Ви!”.
Г) Говорите: “У всіх людей є недоліки. Я не заслуговую на таку оцінку лише за те, що дещо забув”.
Д) Нічого не відповідаєте або ігноруєте цю заяву.
Хтось, з ким Ви домовились про зустріч, запізнився на 30 хвилин, і це Вас обурило. Причому ця людина не дає ніяких пояснень власному запізненню. У відповідь Ви зазвичай:
А) Говорите:” Я обурений тим, що Ви примусили мене стільки чекати”.
Б) Говорите: “Я все думав, коли ж Ви прийдете”.
В) Говорите:” Це був останній раз, коли я чекав на Вас”.
Г) Нічого не говорите цій людині.
Д) Говорите: “ Ви негідник! Як Ви могли так спізнитися!”
Вам потрібно, щоб хтось дещо зробив для Вас. Зазвичай в таких випадках Ви:
А) Нікого ні про що не просите.
Б) Говорите: “Ви повинні це зробити для мене!”
В) Говорите:” Не могли б Ви зробити для мене дещо?”, після цього пояснюєте суть справи.
Г) Трохи натякаєте, що Вам потрібна послуга від цієї людини.
Д) Говорите: “Я хочу, щоб Ви зробили це для мене”.
Ви знаєте, що дехто почуває себе сумним. В таких ситуаціях Ви зазвичай:
А) Говорите: “Ви виглядаєте сумним. Не можу я чимось допомогти Вам?”
Б) Знаходячись поряд з цією людиною, Ви робите вигляд, що нічого не помічаєте.
В) Говорите: “У Вас якісь неприємності?”
Г) Нічого не говорите, залишаючи цю людину сам-на-сам з власними думками.
Д) Сміючись, говорите: “Ви просто як велика дитина!”
Ви відчуваєте сум, а хтось говорить: “ Ви виглядаєте сумним”. Зазвичай Ви в таких ситуаціях:
А) Хитаєте головою на знак незгоди або ніяк не реагуєте.
Б) Говорите: “Це не Ваша справа!”
В) Говорите: “Так, я дещо сумний. Дякую за участь.”
Г) Говорите: “Нічого важливого.”
Д) Говорите: “Я сумую, залиште мене самого.”
Хтось корить Вас за помилку, яку допустив хтось інший. В таких випадках Ви:
А) Говорите: “Ви з’їхали з глузду!”
Б) Говорите: “Це не моя провина. Хтось інший допустив цю помилку.”
В) Говорите: “ Я не думаю, що це моя провина.”
Г) Говорите: “Залиште мене в спокої, Ви не знаєте, що Ви говорите.”
Д) Приймаєте провину на себе або нічого не відповідаєте.
Хтось просить Вас зробити дещо, але Вам не пояснює чому це повинно зробити саме Вам. Ви в таких випадках:
А) Говорите: “Це не має ніякого смислу, я не хочу цього робити.”
Б) Виконуєте прохання і нічого не кажете.
В) Говорите: “Це дурість, я не збираюсь цього робити.”
Г) Перш ніж виконати прохання, говорите: “Я не розумію, чому це повинно бути зроблено.”
Д) Говорите: “Якщо Ви цього хочете...”, після чого виконуєте прохання.
Хтось говорить Вам, що на його думку, те, що Ви робите чудово. В таких випадках Ви зазвичай:
А) Говорите: “Так, зазвичай я роблю це краще, ніж більшість людей.”
Б) Говорите: “Ні, я не вважаю, що це було так чудово.”
В) Говорите: “ Вірно, Я дійсно роблю це краще від усіх.
Г) Говорите: “Дякую”.
Д) Ігноруєте почуте та не відповідаєте.
Хтось був дуже чемним до Вас. Ви зазвичай:
А) Говорите: “Ви дійсно були дуже чемні по відношенню до мене, дякую.”
Б) Дієте так, ніби ця людина не була так чемна до Вас, та говорите: “Так, дякую.”
В) Говорите: “Ви поводили себе досить нормально по відношенню до мене, але я заслуговую на більше.”
Г) Ігноруєте цей факт і нічого не говорите.
Д) Говорите: “Ви поводили себе по відношенню до мене не досить чемно.”
Ви розмовляєте з приятелем досить голосно і хтось говорить Вам: “Пробачте, але Ви поводите себе занадто шумно.” В такому випадку Ви зазвичай:
А) Одразу перестаєте розмовляти.
Б) Говорите: “Якщо Вам це не подобається, провалюйте звідси.”
В) Говорите: “Вибачте, я буду розмовляти тихше, після чого продовжуєте бесіду пошепки.”
Г) Говорите: “Вибачте”, та закінчуєте розмовляти.
Д) Говорите: “Все нормально” та продовжуєте голосно розмовляти.
Ви стоїте в черзі і хтось стає в чергу попереду Вас. Зазвичай в таких випадках Ви:
А) Неголосно коментуєте це, ні до кого конкретно не звертаючись, наприклад: “Деякі люди поводять себе дуже знервовано.”
Б) Говорите: “ Ставайте в хвіст черги!”
В) Нічого не говорите цьому типу.
Г) Говорите голосно: “Іди в хвіст, ти, пролаза!”
Д) Говорите: “Я зайняв чергу раніше Вас. Будь-ласка, встаньте в хвіст черги.”
Хтось робить дещо, що Вам не подобається та викликає у Вас роздратування. Зазвичай в таких випадках Ви:
А) Викрикуєте: “ви болван! Я Вас ненавиджу!”
Б) Говорите: “ Я сердитий на Вас. Мені не подобається те, що Ви робите.”
В) Дієте так, щоб порушити здійснення цієї справи, але нічого цій людині не говорите.”
Г) Говорите: “Я роздратований. Ви мені не подобаєтесь!”
Д) Ігноруєте цю подію і нічого не говорите цій людині.
Хтось має дещо, чим Ви хотіли б скористуватися. Ви зазвичай:
А) Говорите цій людині, щоб вона дала Вам цю річ.
Б) Утримуєтесь від усяких прохань.
В) Віднімаєте цю річ.
Г) Говорите цій людині, що Ви хотіли б скористуватися цією річчю, а потім, просите її у неї.
Д) Розмовляючи про цей предмет не просите при цьому його.
Хтось питає, чи може він отримати у Вас певний предмет для тимчасового користування, але через те, що це новий предмет, Вам не хочеться його давати. В таких випадках Ви:
А) Говорите: “Ні, я нещодавно дістав його і не хочу з ним розлучатися.”
Б) Говорите: “Взагалі то я не хотів його давати, але Ви можете скористуватися ним.”
В) Говорите: “Ні, купуйте самі.”
Г) Даєте цей предмет, не зважаючи не власне небажання.”
Д) Говорите: Ви з’їхали з глузду!”
Деякі люди ведуть бесіду про хобі, що подобається і Вам, і Ви хотіли б приєднатися до розмови. В таких випадках Ви:
А) Не говорите нічого.
Б) Перериваєте бесіду і одразу ж починаєте розповідати про власні досягнення в цьому хобі.
В) Підходите ближче до групи та при належному випадку вступаєте в розмову.
Г) Підходите ближче та чекаєте, коли співбесідники звернуть на Вас увагу.
Д) Перериваєте бесіду і одразу починаєте говорити про те, як сильно подобається Вам це хобі.
Ви займаєтесь власним хобі, а дехто питає: “Що Ви робите?” Зазвичай Ви:
А) Говорите: “ О, це не важливо.” Або: “Та нічого особливого.”
Б) Говорите: “ Не заважайте. Невже Ви не бачите, що я зайнятий?”
В) Продовжуєте мовчки працювати.
Г) Говорите: “Це Вас зовсім не стосується.”
Д) Перериваєте працю та пояснюєте, що саме Ви робите.
Ви бачите падаючу людину, в таких випадках Ви:
А) Розсміявшись, говорите; “Чому Ви не дивитесь під ноги?”
Б) Говорите: “У Вас все нормально? Може, я дещо можу для Вас зробити?”
В) Питаєте: “Що трапилось?”
Г) Говорите: “Це все колдобіни в тротуарі.”
Д) Ніяк не реагуєте на цю подію.
Ви стикнулись головою о полку та набили шишку. Хтось говорить: “З Вами все нормально?”
А) Говорите: “Я чудово себе почуваю. Залиште мене в спокої!”
Б) Нічого не говорите, ігноруючи цю людину.
В) Говорите: “Чому Ви не займаєтесь власними справами?”
Г) Говорите: “Ні, я забив голову, дякую за увагу.”
Д) Говорите: “Нічого важливого, у мене все о’кей.
Ви припустилися помилки, але провина за це перекладена на іншу людину. В такому випадку Ви:
А) Не говорите нічого.
Б) Говорите: “Це їх помилка!”
В) Говорите: “Цю помилку допустив я.”
Г) Говорите: “Я не думаю, що це зробила ця людина.”
Д) Говорите: “Це їх гірка доля.”
Ви почуваєте себе ображеним словами, сказаними кимсь по відношенню до Вас. Ви зазвичай:
А) Ідете від цієї людини, не сказавши їй, що вона засмутила Вас.
Б) Заявляєте цій людині, щоб вона не сміла цього більше робити.
В) Нічого не говорите цій людині, хоча відчуваєте себе ображеним.
Г) В свою чергу ображаєте цю людину.
Д) Заявляєте цій людині, що Вам не подобається те, що вона сказала та що вона не повинна це знову робити.
Хтось часто перебиває, коли Ви говорите. Зазвичай в таких випадках Ви:
А) Говорите: “Вибачте, але я б хотів закінчити те, про що розповідав.
Б) Говорите: “Так не роблять. Можу я продовжити власну розповідь?”
В) Перериваєте цю людину, поновлюючи розповідь.
Г) Нічого не говорите, дозволяючи іншій людині продовжувати власну бесіду.
Д) Говорите: “Замовкніть! Ви мене збили!”
Хтось просить Вас зробити дещо, щоб завадило Вам здійснити власні плани. В цих випадках Ви:
А) Говорите: “Я дійсно мав інші плани, але я зроблю те, що Ви просите.”
Б) Говорите: “Ні в якому випадку! Пошукайте когось іншого!”
В) Говорите: “О’кей, я зроблю те, що Ви хочете.”
Г) Говорите: “Забудьте, забирайтеся геть з Вашими проханнями!”
Д) Говорите: “Я вже почав здійснювати власні плани. Можливо потім.”
Ви бачите когось, з ким хотіли б зустрітися та познайомитися. В цій ситуації Ви:
А) Радісно окликаєте цю людину та ідете їй не зустріч.
Б) Підходите до цієї людини, представляєтесь та починаєте з нею розмову.
В) Підходите до цієї людини та чекаєте, доки вона заговорить з Вами.
Г) Підходите до цієї людини та починаєте розповідати про великі справи, що Ви зробили.
Д) Нічого не говорите цій людині.
27. Хтось, кого Ви раніше не зустрічали, зупиняється та окликає Вас : “Привіт!” В таких випадках Ви зазвичай:
А) Говорите: “Що Вам потрібно?”
Б) Не говорите нічого.
В) Говорите: “Залиште мене в спокої. Забирайтеся геть!”
Г) У відповідь кажете: “Привіт!”, та знайомитесь з цією людиною.
Д) Киваєте головою у відповідь, промовляєте: “Привіт!” та проходите мимо.

Бланк відповідей

а
б
в
г
д


а
б
в
г
д

1.


1.


2.


2.


3.


3.


4.


4.


5.


5.


6.


6.


7.


7.


8.


8.


9.


9.


10.


10.


11.·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ключ для виставлення “сирих” балів.

а
б
в
г
д


а
б
в
г
д

1.
-2
2
0
-1
1

1.
-2
2
0
-1
1

2.
-1
1
-2
2
0

2.
-1
1
-2
2
0

3.
2
0
-2
1
-1

3.
2
0
-2
1
-1

4.
1
-2
2
0
-1

4.
1
-2
2
0
-1

5.
0
-1
1
-2
2

5.
0
-1
1
-2
2

6.
-2
2
0
-1
1

6.
-2
2
0
-1
1


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
0
-1
1

22.
-2
2
0
-1
1

23.
-2
1
-1
2
0

23.
-2
1
-1
2
0

24.
0
-1
1
-2
2

24.
0
-1
1
-2
2

25.
-1
1
-2
2
0

25.
-1
1
-2
2
0

26.
2
0
-1
1
-2

26.
2
0
-1
1
-2

27.
1
-2
2
0
-1

27.
1
-2
2
0
-1

Інструкція по виставленню сирих балів та загальної оцінки по тесту.
Варіанти реакцій, що подані в опитувальнику, можна розподілити на 3 категорії: 1) вірні; 2) невірні пасивні та 3) невірні агресивні реакції.
Вірні реакції (що свідчать про наявність відповідного уміння) позначаються в Ключі 0 балом.
Невірні агресивні реакції позначаються балами “1” та “2”, причому бал 1 вказує на менш виражену агресивність, а бал 2 – на крайню агресивність.
Невірні пасивні реакції позначаються балами “-1” та “-2”, причому перший з цих балів вказує на помірну, а другий – на крайню пасивність.
При цьому підрахування оцінки по тесту полягає перш за все у підрахуванні арифметичної суми балів (безвідносно до їх значень). Чим вище така сума, тим менше вірних дій спостерігається в поведінці піддослідного (згідно його власним свідченням) в комунікативних ситуаціях різних типів. Тому, оцінкою по даному тесту є процент вірних реакцій (ПВР). Тут уже зворотнє співвідношення: чим вище процент таких реакцій, тим вище рівень комунікативної культури даного піддослідного.
Процент вірних реакцій, в обсязі всього опитувальника обчислюється по формулі:

ПВРз = 100 – сума Нз х 100,
54
де:
ПВРз – процент вірних реакцій в обсязі всього опитувальника;
Сума Нз – сума балів, нарахованих за всі неправильні реакції піддослідного в обсязі всього опитувальника.
Через те, що максимально можлива сума балів за невірні реакції обох типів складає 54 бали (2 бали х 27), то поділив суму Нз на цю цифру та помножив отримане на 100, ми визначемо процент неві
·рних реакцій. Після віднімання цього процента від 100% отримуємо значення ПВРз.
Далі, необхідно визначити скільки правильних реакцій (у %) по кожному з п’яти основних типів комунікативних ситуацій, а саме:
а) ситуації, коли необхідна реакція на позитивний відгук партнера по спілкуванню;
б) ситуації, коли необхідно відреагувати на негативний відгук;
в) ситуації, коли звертаються з проханням;
г) ситуації-бесіди;
д) ситуації, коли необхідним є вияв симпатії.
У висновках описати рівні сформованості комунікативних умінь досліджуваного по відношенню до дорослих (статусних) людей та однолітків, описати переважаючий тип комунікативних реакцій досліджуваного (вірні, агресивні або пасивні) по відношенню до статусної особи та однолітка, а також в різних типах комунікативних ситуацій.
Схема протоколу
П.І.Б досліджуваного: ____________
Вік досліджуваного:_______________
Дата дослідження:__________________
Предмет дослідження:_______________
П.І.Б. дослідника:_____________
Бланк відповідей досліджуваного:_______
Обробка результатів:___________
Висновки: ______________

Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного..
Обробка результатів
Висновки.

Лабораторне заняття 5
Тема: Міжособистісна комунікація: невербальні характеристики міжособистісного спілкування
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про змістовно-структурні особливості невербального спілкування, особливості його вияву у міжособистісному спілкуванні; освоїти діагностичні процедури вивчення невербальних характеристик спілкування.
Питання для обговорення.
1.Місце та функції невербальної комунікації в міжособистсному спілкуванні.
2.Основні канали невербальної комунікації.
3.Проблема інтерпретації невербальної поведінки та методи дослідження.
Література
1. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215.
2. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 43 – 58. (С. 80-84 ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
3. Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1986. – 135 с.
4. Лабунская В.А. и.др. Психолгия затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.А.Лабунская, Ю.А. Менеджерицкая, Е.Д.Бреус. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С.148-152. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
5. Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.

Завдання 1. Дослідити невербальні характеристики спілкування, визначити невербальні паттерни рольової поведінки в спілкуванні.
Обладнання: текст опитувальника «Невербальні характеристики спілкування» (В.О. Лабунська)[4]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується відповісти на питання опитувальника та занести відповіді до бланку дослідження.
Інструкція: «Як відомо, кожна людина використовує різноманітні засоби для встановлення контакту з іншими людьми. Самими розповсюджении засобами спілкування є мовні та немовні (міміка, дести, пози тощо). Нижче перераховані немовні характеристики поведінки в спілкуванні. Ваше завдання полягає в тому, щоб обрати з запропонованого списку характеристик поведінки ті, які ви вважаєте такими, що відповідають певним нормам спілкування з викладачами, учнями, родичами».

Завдання виконуйте наступним чином:
У бланку дослідження напишіть у першій колоночці слово «викладач», потім послідовно читайте та обирайте з опитувальника ті характеристики немовної поведінки, які відповідають нормам спілкування з викладачами, та поставте галочку на бланку дослідження під словом «викладач» напроти номерів характеристик, що ви обрали.
У другій колоночці напишіть слово «учень» та виконуйте авдання таким самим чином, як і в першому випадку.
У третій колоночці напишіть слово «родич», можете вказати, кого ви маєте на увазі (мати, батько, брат, сестра тощо); виконуйте завдання так само, як і в першому та другому випадках.
Список характеристик невербальної поведінки
брать за руки;
обнимать;
целовать;
класть руки на плечи, шею и т.д.;
какие-то другие прикосновения (напишите);
смотреть в глаза;
смотеть в лицо;
смотреть на тело;
смотеть пристально;
отводить глаза в сторону при встрече с глазами партнера;
другие характеристики взгляда;
скользить взглядом по другому человеку;
сидеть, скрестив руки на груди, забросив одну ногу на другую;
сидеть, слегка наклонившись вперед;
сиедть, откинувшись на спинку стула;
сидеть прямо, положив руки на колени, ноги вместе;
сидеть, положив руки перд собой;
напряженная поза;
расслабленная поза;
наклонить голову в сторону;
приподнять голову вверх;
опустить голову вниз;
втянуть голову в плечи;
другие харакетристики позы (написать);
сжимать руки перед собой;
сжимать руки позади себя;
держать руки в карманах;
прикрывать рот рукой;
прикасаться к различнім частям тела;
потирать различные части лица, туловища;
скрещивать руки на груди;
интенсиво жестикулировать;
использовать жесты, для того чтобы подчеркнуть, усилить сказанное;
использовать жесты для описания предметов;
использовать жесты для выражения отношения к другому;
держать руки на бежрах;
брать под руки;
другие жесты (написать);
выражать радость;
выражать гнев;
выражение удивления;
выражать страдание;
выражать отвращение;
выражать восхищение;
выражать презрение;
выражать страх;
выражать любовь;
другие выражения лица (напишите);
говорить быстро;
говорить медленно;
громко разговаривать;
смеяться;
плакать.

Після вибору з 53 характеристик немовної поведінки тих, що, з вашої точки зору, повинні бути у спілкуванні з викладачем, учнем, родичем, вкачіть, будь-ласка, на можливе розташування партнерів відносно один одного, коли вони спілкуються. На схемі наведено умовні позначки розташування – від «обличчя до обличчя» до «спина до спини»; під кожним малюнком вказано номер. У бланку відповідей відмітьтє галочкою біля номеру малюнку ті варіанти, що ви вважаєте прийнятними по відношенню до спілкування з викладачем, учнем, родичем. Оберіть 2-3 малюнки до кожного з 3-х ролей.

Оберіть відстань між партнерами, яка повинна бути, у спілкуванні з викладачем, учнем, родичем. Для того, щоб Вам легше було виконувати дане завдання, подивіться на малюнки, на яких зображені різноманітні види відстаней. Малюнки пронумеровані. Оберіть 2-3 малюнки для кожного виду спілкування та відмітьте їх номери у бланку дослідження окремо для викладача, учня, родича.

Бланк
Характеристики невербальної поведінки

ролі

ролі


викладач
учень
родич

викладач
учень
родич

1.28.
2.29.
3.30.
4.31.
5.32.
6.33.
7.34.
8.35.
9.36.
10.37.
11.38.
12.39.
13.40.
14.41.
15.42.
16.43.
17.44.
18.45.
19.46.
20.47.
21.48.
22.49
23.50.
24.51.
25.52.
26.53.
27.

2.Проксеміка (завдання 4 та 5)
Завдання 4
Завдання 5


роль

роль


викладач
учень
родич

викладач
учень
родич

00
11
22
33
44
55
66
77
88
9
Обробка та аналіз результатів:
Аналіз індивідуальних резльтатів передбачає опис та порівняння компонентів (підструктур) невербальної поведінки (КНП) у різних ситуаціях спілкування (з викладачем, з учнем, з родичем).

По 1 завданню:


КНП


КНП

1.
брать за руки;
такесика
28.
прикрывать рот рукой;
жесты

2.
обнимать;

29.
прикасаться к различным частям тела;


3.
целовать;


30.
потирать различные части лица, туловища;


4.
класть руки на плечи, шею и т.д.;

31.
скрещивать руки на груди;5.
какие-то другие прикосновения (напишите);

32.
интенсиво жестикулировать;


6.
смотреть в глаза;

взгляд
33.
использовать жесты, для того чтобы подчеркнуть, усилить сказанное;


7.
смотеть в лицо;


34.
использовать жесты для описания предметов;


8.
смотреть на тело;


35.
использовать жесты для выражения отношения к другому;


9.
смотеть пристально;


36.
держать руки на бедрах;10.
отводить глаза в сторону при встрече с глазами партнера;

37.
брать под руки;11.
другие характеристики взгляда;

38.
другие жесты (написать);12.
скользить взглядом по другому человеку;

39.
выражать радость;

мимика

13.
сидеть, скрестив руки на груди, забросив одну ногу на другую;
поза
40.
выражать гнев;14.
сидеть, слегка наклонившись вперед;

41.
выражение удивления;15.
сидеть, откинувшись на спинку стула;

42.
выражать страдание;16.
сидеть прямо, положив руки на колени, ноги вместе;

43.
выражать отвращение;


17.
сидеть, положив руки перд собой;

44.
выражать восхищение;


18.
напряженная поза;

45.
выражать презрение;


19.
расслабленная поза;

46.
выражать страх;20.
наклонить голову в сторону;

47.
выражать любовь;


21.
приподнять голову вверх;

48.
другие выражения лица (напишите);


22.
опустить голову вниз;

49.
говорить быстро;

Экстра-
лингвистика

23.
втянуть голову в плечи;

50.
говорить медленно;24.
другие харакетристики позы (написать);

51.
громко разговаривать;


25.
сжимать руки перед собой;
жесты
52.
смеяться;


26.
сжимать руки позади себя;

53.
плакать.


27.
держать руки в карманах;

Завдання 4 та 5 передбачє виділення найбільш важливих компонентів проксаеміки в невербальному спілкуванні з викладачами, учнями, родичами.
Аналіз групових патернів невербальної поведінки в ситуаціях спілкування з викладачами, учнями, родичами, передбачає аналаз групових відповідей у % (таблиця 1).
При аналізі паттернів невербальної поведінки по відношенню до викладачів, учнів, родичів, беруться до уваги ті елементи, які відмітили 75 – 100% учасників групи.
Підструктури невербальної поведінки
Елементи невербальної поведінки
Відповіді студентів
%

такесика
брать за руки;


обнимать;


целовать;


класть руки на плечи, шею и т.д.;


какие-то другие прикосновения (напишите);

погляд
смотреть в глаза;


смотеть в лицо;


смотреть на тело;


смотеть пристально;


отводить глаза в сторону при встрече с глазами партнера;


другие характеристики взгляда;


скользить взглядом по другому человеку;

поза
сидеть, скрестив руки на груди, забросив одну ногу на другую;


сидеть, слегка наклонившись вперед;


сиедть, откинувшись на спинку стула;


сидеть прямо, положив руки на колени, ноги вместе;


сидеть, положив руки перд собой;


напряженная поза;


расслабленная поза;


наклонить голову в сторону;


приподнять голову вверх;


опустить голову вниз;


втянуть голову в плечи;


другие харакетристики позы (написать);

жести
сжимать руки перед собой;


сжимать руки позади себя;


держать руки в карманах;


прикрывать рот рукой;


прикасаться к различнім частям тела;


потирать различные части лица, туловища;


скрещивать руки на груди;


интенсиво жестикулировать;


использовать жесты, для того чтобы подчеркнуть, усилить сказанное;


использовать жесты для описания предметов;


использовать жесты для выражения отношения к другому;


держать руки на бедрах;


брать под руки;


другие жесты (написать);

Міміка

міміка
выражать радость;


выражать гнев;


выражение удивления;


выражать страдание;


выражать отвращение;


выражать восхищение;


выражать презрение;


выражать страх;


выражать любовь;


другие выражения лица (напишите);

екстралінгвістика
говорить быстро;


говорить медленно;


громко разговаривать;


смеяться;
плакать.


Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
1. Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Зведена таблиця з обробкою та аналізом реультатів.
Висновки.

Лабораторне заняття 6
Тема: Міжособистісна комунікація: професійні навички слухання партнера
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про значення слухання в міжособистісній комунікації, його особливості, види та стилі; ознайомитися з основними техніками активного слухання.
Обладнання: текст до вправи «Зламаний телефон»[3].

Питання для теоретичної підготовки:
Слухання та говоріння в структурі міжособистісної комунікації.
Види та стилі слухання.
Формування та розвиток навичок активного слухання.
Література
1. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215.
2. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 85 – 92 (законспектувати).
3. Психологический практикум. Межличностные отношения: Методические рекомендации. СПБ.:Издательство «Речь», 2003. – С.7 – 20.
4. Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.
Хід роботи
На вибір студентам пропонується виконання однієї-двох вправ. Після чого відбувається обговорення результатів лабораторної роботи.
Завдання 1. Виконання вправи «Дискусія» [3].
Завдання 2. Вправа «Зламаний телефон» [3].
Завдання 3. Вправа «Фраза» [3].
Завдання 4. На основі виконаних вправ студентам пропонується заповнити таблицю, в якій слід відмітити особистісні та ситуативні фактори, що впливають на процес протікання бесіди. Серед особистісних факторів окремо можуть бути відмічені вербальні, невербальні, паралінгвістичні особливості свої та партнера по спілкуванню. Відповіді заносяться у таблицю.
Таблиця
Фактори, що сприяють слуханню та розумінню партнера
Фактори, що заважають слуханню та розумінню партнераЗвіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Таблицю факторів, що заважають або сприяють слуханню та розумінню партнера.

Лабораторне заняття 7
Тема: Міжособистісна взаємодія та міжособистісні відносини: структура міжособистісної взаємодії
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про значення слухання в міжособистісній комунікації, його особливості, види та стилі; ознайомитися з основними техніками активного слухання.
Обладнання: текст опитувальника «Его-стани» (за Е.Берном)[4]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка; Ситуація для аналізу [4].

Питання для теоретичної підготовки:
Контексти міжособистсіної взаємодії.
Прості міжособистсної взаємодії.
Трезактний підхід до взаємодії за Е.Берном.
Література
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы./ Эрик Берн – СПб: Лениздат, 1992. – 400 с.
Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. – 114 с.
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215 - 252.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 101 - 111. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Мерзлякова Е.Л. Чему и как учить учителей. Тренинг эффективного педагогического общения. – СПб.: Речь, 2007. – С.175 – 183. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.
Завдання 1. Дослідження вираженості та впливу его-станів в процесі міжособистісної взаємодії.
Хід роботи
Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на групи, що складаються з двох чоловік (дослідник – досліджуваний).
Дослідник пропонує досліджуваному відповісти на питання запропонованого опитувальника і фіксує у протоколі його відповіді. Досліджуваний відповідає на питання і заповнює листок відповідей. По закінченню роботи студенти міняються ролями дослідника і досліджуваного.
Інструкція досліджуваному: Оцініть наведені нижче висловлювання в балах від 0 до 10 в залежності від ступеня вашої згоди. 0 – абсолюно не згоден. 10 – абсолютно згоден.Зміст опитувальника

Висловлювання
Оцінка висловлювання

1
Мне порой не хватает выдержки


2
Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять


3
Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих людей


4
Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-то событиях


5
Меня провести нелегко


6
Мне понравилось быть воспитателем


7
Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому


8
Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события


9
Каждый должен выполнять свой долг


10
Нередко я поступаю не как надо, а как хочется


11
Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия


12
Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить


13
Я, как и многие люди, бывают обидчив


14
Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе


15
Дети должны безусловно следовать указаниям родителей


16
Я- увлекающийся человек


17
Мой основной критерий оценки человека – объективность


18
Мои взгляды непоколебимы


19
Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать


20
Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны


21
Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельствКлюч до методики

Его-стан
Номери питань
Сума балів

Дитина
1,4,7,10,13,16,19


Дорослий
2,5,8,11,14,17,20


Батько
3,6,9,12,15,18,21
Завдання 2. Виконання вправи «Аналіз ситуацій» [4].
Ситуація для аналізу «В п’ятницю, закінчивши останній урок, вчитель несподівано згадує, що необхідно прикрасити клас до завтрашнього свята. Він забув попередити про це чергових і зараз може розраховувати тише на те, що вмовить двох учнів, що затрималися в класі. Вчитель говорить їм: «Хлопці, не могли б ви залишитися та допомогти мені в важливій та терміновій справі – треба прикрасити цей клас?» Хлопці відповідають: «А чому ми? Ми сьогодні зайняті, ми на дискотеку ідемо!»

Завдання: Придумати та записати декілька (3-4) варіантів висловлювань зі сторони вчителя, які б допомогли йому вмовити хлопців. Визначити в яких з варіантів вчитель займає позицію дитини, в яких дорослого, а в яких батька (за Е.Берном). Обгрунтувати свою відповідь.
В мікрогрупах обговорити та записати рекомендації ефективному комунікатору.
Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Обробка результатів.
Висновки.
Опис 3-4 відповідей вчителя з аналізом его-станів та їх обгрунтуванням.
Рекомендації ефективному комунікатору.

Лабораторне заняття 8
Тема: Міжособистісна взаємодія в діловому спілкуванні
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про особливості та форми міжособистісноївзаємодії в діловому спілкуванні, його особливості та форми; ознайомитися з діагностичиними процедурами дослідження складових міжособистісної взаємодії.
Обладнання: текст методики діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д.Джонсона та Ф.Джонсона (адаптований Т.Д.Кушнірук)[4]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка; таблиця технік, що знижують або підвищують напруження у спілкуванні [5].

Питання для теоретичної підготовки:
Ділове спілкування як форма міжособистсної взаємодії.
Особливості та види міжособистісноївзаємодії.
Взаємодія в умовах конфлікту.
Література
1. Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. – 114 с.
2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215 - 252.
3. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 135 – 148. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
4. Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д.Джонсона та Ф.Джонсона // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - № 1. – С.24 – 25.
5. Психологический практикум. Межличностные отношения: Методические рекомендации. СПБ.:Издательство «Речь», 2003. – С.22 – 28.
6. Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 62 – 64. Рос.мовою.
7.Шеин С. А. Диалог как основа педагогического общения // Вопросы психологии.- 1991.- № 1.- С.44-52. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Завдання 1. Дослідження стратегій розв’язання конфліктних ситуацій в процесі міжособистісної взаємодії.
Хід роботи
Інструкція: «Уважно прочитайте вислови і прислів’я. Користуючись наведеною нижче шкалою, визначте, наскільки кожне прислів’я відповідає вашим діям під час конфліктів: 5 – відповідає в усіх випадках; 4 – відповідає у більшості випадків; 3 – деколи відповідає; 2 – відповідає, але дуже рідко; 1 – ніколи не відповідає.
1. Від суперечки легше утриматися, аніж потім здихатися її.
2. Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то примусьте її робити так, як ви думаєте.
3. Теплі слова розтоплюють холодні серця.
4. Послуга за послугу.
5. Давай приходь і подумаємо разом.
6. Під суперечки заслуговує похвали той, хто перший замовкне.
7. Чия сила, того й правда.
8. Солодкі слова роблять солодким рух уперед.
9. Краще синиця у жмені, аніж журавель у небі.
10. Істина знаходиться в знаннях.
11. Той, хто б’ється і тікає, доживає до нової битви.
12. Той перемагає блискуче, хто примушує своїх ворогів тікати врозтіч.
13. Убий ворога своєю надмірною добротою.
14. Чесний обмін думками не приведе до суперечки.
15. Ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції, але кожен може зробити свій внесок у неї.
16. Триматися подалі від тих, хто незгодний з тобою.
17. Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.
18. Добре слово мало коштує, та дорого цінується.
19. Зуб за зуб – це чесна гра.
20. Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істинну в останній інстанції, збагатиться від істин, які знають інші.
21. Уникайте сварливих людей – вони зроблять ваше життя нещасним.
22. Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших.
23. М’які слова забезпечують гармонію.
24. Хочеш мати хорошого друга – зроби йому щось приємне.
25. Відкрито говори про свої конфлікти, і йди їм назустріч – тільки це приведе до їх найкращого вирішення.
26. Найкращий спосіб улагодження конфліктів – уникати їх зовсім.
27. Займаю тверду, рішучу позицію (на тім стою і не можу інакше).
28. Лагідність перемагає гнів.
29. Краще щось, аніж нічого з того, що ти хочеш.
30. Щирість, чесність і довіра гори звернуть.
31. Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі треба боротися.
32. У світі завжди були й будуть переможці і переможені.
33. Вони не тебе з каменем, а ти до них з прихильністю.
34. Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення гарантоване.
35. Правди можна добитися, воюючи та воюючи.

Обробка результатів передбачає підрахунок суми балів за кожним стовцем таблиці окремо.
Втеча
Примус
Згладжування
Компроміс
Конфронтація


1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35


Чим більшою є загальна сума балів за певною стратегією розв’язання конфліктів, тим більш виражена схильність до тієї чи іншої стратегії реагування в конфлікті.
Характеристика стратегій розв’язання конфліктів, які визначаються за допомогою методики:
1. Черепаха (втеча) Черепахи втікають і ховаються у свій панцир, щоб обминати конфлікти. Вони відмовляються від власних цілей та стосунків. Вони тримаються далі від спірних питань, через які виникає конфлікт, так і від людей, до яких він причетний. Вони почувають себе безпомічними. Вони вважають, що намагатися вирішувати конфлікт – справа повністю безнадійна. Вони переконані, що легше втекти (фізично та психологічно) від конфлікту, аніж зіткнутися з ним.

2. Акула (примус) Акули намагаються перемагати опонентів тим, що силоміць примушують їх приймати потрібне їм рішення конфлікту. Для них найважливішими є власні цілі, а стосунки з людиною мають дуже мале значення. Вони будь-якою ціною готові добитися своїх цілей. Потреби інших людей їх не турбують. Їх мало хвилює те, чи вони комусь подобаються, чи конфлікти вирішуються тоді, коли один перемагає другого, який програє. Вони хочуть бути переможцями. Перемога, на їхню думку, дає людям почуття гордості та успіху. Поразка викликає почуття безсилля, неадекватності і невдачі. Вони намагаються здобути перемогу, приголомшуючи суперників, нападаючи раптово, а також залякуючи або загрожуючи їм з позиції сили.

3. Плюшевий ведмедик (згладжування). Для ведмедиків – стосунки найважливіші, а власні цілі не мають великого значення. Ведмедики хочуть подобатися, хочуть, щоб усі їх любили і цінували. Вони вважають, що краще уникнути конфлікту заради гармонії, і впевнені, що конфлікти не можна обговорювати без шкоди для стосунків. Вони бояться завдавати болю, образити, псувати стосунки під час конфлікту. Щоб зберегти стосунки, вони готові пожертвувати особистими цілями. Плюшеві ведмедики немовби кажуть: «Я пожертвую власними цілями, роби все, що ти хочеш, аби тільки я тобі подобався».Плюшеві ведмедики намагаються згадати конфлікт, боячись зіпсувати стосунки.

4. Лисиця (компроміс) Лисиці невибагливі як у своїх цілях, так і в стосунках з іншими людьми. Лисиці шукають компромісу. Вони пожертвують частиною своїх домагань під час конфлікту і переконають іншу особу поступитися теж якоюсь часткою своїх цілей. Вони шукають такого рішення конфлікту, коли б обидві сторони мали вигоду – «золоту середину», між двома крайніми позиціями. Вони готові пожертвувати заради досягнення згоди для спільного добра частиною своїх домагань, так і стосунків.

5. Сова (конфронтація) Сови дуже високо цінують власні цілі та стосунки. Вони розглядають конфлікти як проблему, яку потрібно розв’язувати, і шукають таке рішення, яке б задовольнило як їхні власні цілі, так і цілі супротивної сторони в конфлікті. Вони сприймають конфлікти як засіб поліпшення стосунків шляхом послаблення напруження між двома людьми. Вони намагаються розпочати дискусію, яка розцінила б конфлікт як проблему. Шукаючи рішення, які б задовольнили як їх самих так і іншу особу, сови підтримують стосунки. Сови не заспокоюються доти, доки не знайдене рішення, яке б задовольнило і власні і чужі цілі. Вони також не заспокоюються доти, доки напруга не спаде і негативні емоції не будуть повністю зняті.
Завдання 2. Виконання вправи «Стінка на стінку» [5].
Завдання 3. Створення таблиці технік, що підвищують напруження у пратнера та, що знижують напруження у партнера.
Техніки, що знижують напруження
Техніки, що підвищують напруження

Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Висновки.
Заповнену таблицю технік, що підвищують напруження у пратнера та, що знижують напруження у партнера.

Лабораторне заняття 9
Тема: Міжособистісна взаємодія та міжособистісні відносини:
феномен особистого впливу в міжособистісному спілкуванні
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про значення, особливості та механізми особистісного впливу в міжособистісному спілкуванні, йогостратегії та тактики; ознайомитися з мехаізмами психологічного впливу, розвивати навички самопрезентації та аргументації.
Обладнання: Текст задачі «Індіанець Джо»[5].
Питання для теоретичної підготовки:
Поняття та основні підходи до дослідження особистого впливу.
Основні типи особистого впливу.
Стратегії та механізми психологічного впливу.
Література
Знаков В.В. Макеавеллизм, манипулятивное поведение в межличностном общении // Вопросы психологии. – 2002. - № 6. – С. 45 – 54. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215 – 252.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 193 – 264. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Лабунская В.А. и.др. Психолгия затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.А.Лабунская, Ю.А. Менеджерицкая, Е.Д.Бреус. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С.98 – 110.
Психологический практикум. Межличностные отношения: Методические рекомендации. СПБ.:Издательство «Речь», 2003. – С.31 – 37.
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 21- 22. Рос.мовою.
Завдання 1. Виконання вправи на аргументацію «Індіанць Джо» [5].
Завдання 2. Виконання вправи «Самопрезентація» [5].
Завдання 3. Заповнити таблицю «Фактори, що сприяють або заважають переконуючому впливу на партнера по спілкуванню»
Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Таблицю «Фактори, що сприяють або заважають переконуючому впливу на партнера по спілкуванню».
Висновки.


Лабораторне заняття 10
Тема: Міжособистісна взаємодія та міжособистісні відносини: дослідження міжособистісних відносин особистості
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів про значення та особливості міжособистісних відносин в міжособистісному спілкуванні; ознайомитися з діагностичиними процедурами дослідження відносин.
Обладнання: текст опитувальника «Шкала доброзичливого ставлення» (за Кембелом) [4]; текст опитувальника «Шкала маніпулятивного ставлення» (за Бантом) [4]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Питання для теоретичної підготовки:
Поняття та основні підходи до дослідження міжособистісних відносин.
Види міжособистісних відносин.
Методи діагностики відносин особистості.
Література
Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. – 114 с.
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 215 - 252.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 193 - 264. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Лабунская В.А. и.др. Психолгия затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.А.Лабунская, Ю.А. Менеджерицкая, Е.Д.Бреус. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С.98 – 110.
Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр. психол. труд. / Акад. пед. и соц. наук Моск. психол.-соц. ин-т; Под ред. А.А.Бодалёва. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 1995. – 356 с.
Мясищев В.Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека./ В.Н. Мясищев. Психология отношений //http://bookap.info/genpsy/myasihchev/gl2.shtm (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 21- 22. Рос.мовою.

Завдання 1. Дослідити рівень доброзичливості та рівень маніпулятивного ставлення студентів. Результати оформити окремо в протоколи дослідження.
«Шкала доброзичливості» (за Кембелом)
Інструкція: «Уважно прочитайте пари суджень опитувальника. Якщо ви вважаєте, що якесь судження з пари євірним та відповідає вашим уявленням про себе та інших, то в бланку відповідей напроти номеру судження поставте вдмітку біля цифри, що відображає ступінь вашої згоди з твердженням.
Якщо у вас виникли питання, задайте їх перед тим, як виконувати методику.»
Текст опитувальника
1. «А». Человек чаще всего может быть уверен в других людях. «В». Доверять другому небезопасно, так как он может легко
использовать это в своих целях.
2. «А». Люди скорее будут помогать друг другу, чем оскорблять друг друга.
«В». В наше время вряд ли найдется такой человек, которому можно было бы полностью довериться.
3. «А». Ситуация, когда человек работает для других, полна опас- ности.
«В». Друзья и сотрудники выступают лучшим гарантом безопасности.
4. «А». Вера в других является основой выживания в наше время. «В». Доверять другим равнозначно поиску неприятностей.
5. «А». Если знакомый просит взаймы, лучше найти способ от- казать ему.
«В». Способность помочь другому, составляет одну из лучших сторон нашей жизни.
6. «А». «Договор дороже денег» все еще лучшее правило в наше время.
«В». В наше время необходимо стремиться угождать всем независимо от собственных принципов.
«А». Невозможно перепрыгнуть через себя.
«В». Там, где есть воля, есть и результат.
«А». В деловых отношениях не место дружбе.
«В». Основная функция деловых отношений состоит в возможности помочь другому.
Бланк дослідження
ПІБ Стать_________
Вік
Варіанти відповідей: «А» або «В».

«А»
«В»

12345678


Ключ к «Шкале доброжелательности» Кэмпбелла
Вибори, що відображають доброзичливе відношення до людей – позначені зірочками в бланку з ключем (*).
При совпадении ответа испытуемого с ключом он оценивается в 1 балл, при несовпадении в 0 баллов.

Кэмпбелл

Вариант ответа1
«А*»


2
«А*»


3
«В*»


4
«А*»


5
«В*»


6
«А*»


7
«В*»


8
«В*»

Інтерпретація результатів
Бали сумуються.
4 бали та менше низький показник доброзичливого ставлення до інших;
48 баллов середній показник доброзичливого ставлення до інших;
8 баллов и больше високий показник доброзичливого ставлення до інших.
«Шкала маніпулятивного ставлення» (за Бантом)
Інструкція: «Уважно прочитайте пари суджень опитувальника. Варіанти відповідей подано в бланку дослідження. Якщо ви вважаєте, що якесь судження з пари євірним та відповідає вашим уявленням про себе та інших, то в бланку відповідей напроти номеру судження поставте вдмітку біля цифри, що відображає ступінь вашої згоди з твердженням за шкалою:
5 практично завжди,
4 часто,
3 іноді,
2 випадково,
I дуже рідко.
Якщо у вас виникли питання, задайте їх перед тим, як виконувати методику.»
Текст опитувальника
1. Большинство людей ответят грубостью на грубость.
В большинстве своем люди не верят во что-либо новое до тех пор, пока не испытают это на себе.
Тот, кто полностью доверяет другим людям, часто находится в затруднительном положении.
Большинство людей работают в полную силу только в том случае, если их заставляют это делать.
Даже самые отвратительные преступники имеют хоть капельку приличия.
Каждый нормальный человек будет бороться за то, что важно для него, даже если это будет стоить ему рабочего места (не задумываясь о последствиях).
Большинство людей не задумываются о том, что для них плохо, а что хорошо.
Некоторые самые блестящие люди обладают самыми отвратительными пороками.
Большинство людей намного легче забывают смерть своих родителей, чем потерю собственности.
Многие люди любят похвалиться, когда для этого нет достаточных оснований.
Большинству людей нравится преодолевать сложные ситуации.
Большинство людей отличаются храбростью.
Природа так создала человека, что он способен достичь меньше того, чем ему хотелось бы.
Самая большая разница между преступниками и другими людьми заключается в том, что преступники были настолько глупы, что дали себя поймать.
Наилучший способ поладить с людьми говорить им то, что они хотели бы услышать.
Более безопасно помнить о том, что люди имеют пороки, которые проявляются в самых неожиданных ситуациях.
По природе своей люди добры.
Неверно считать, что в мире каждую минуту рождаются подлецы.
Для человеческой природы характерно поступать только с выгодой для себя.
Большинство людей удовлетворяются тем, что похоже на правду, но не является таковой.
Бланк дослідження
ПІБ. Стать
Вік_
Варіанти відповідей:
5 практично завжди,4 часто,3 іноді,2 випадково,I дуже рідко.

1
2
3
4
5

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


Інтерпретація результатів
Бали додаються.
80 балів та більше високий показник маніпулятивного ставлення до інших.
60-80балів середній показник з тенденцією до високого;
40-60 балів - середній показник з тенденцією до низького;
40 та менше балів та більше низький показник.

Завдання 2. Визначити рівень маніпулятивного ставлення у студентів з різним рівнем доброзичливості.
Хід виконання:
1) на основі показників сформованості рівня доброзичливості виділити групи студентів із високим, середнім, низьким рівнем доброзичливості;
2) на основі індивідуальних результатів, обчислити середні оцінки вираженості схильності до маніпулятивного ставлення студентів у виділених групах і подати їх у таблиці 1.
3) на основі порівняння середніх оцінок, зробити висновки про особливості доброзичливості та маніпулятивного ставлення студентів і їх зв’язок з майбутньою професійною діяльностю студентів.
Таблиця 1.
Рівні доброзичливості
Схильність до маніпулювання

Високий


Середній


Низький


Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнені протоколи дослідження (окремо).
Бланк відповідей досліджуваного.
Обробку.
Висновки (окремо до кожного з протоколів)
Таблицю загальних результатів.
Висновки.
Лабораторне заняття 11
Тема: Сприймання та розуміння в структурі міжособистісного спілкування: точність міжособистісної перцепції
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів щодо проблеми соціальної перцепції в міжособистісному спілкуванні; ознайомитися з діагностичиними процедурами дослідження стереотипів сприймання.
Обладнання: текст опитувальника «Національні стереотипи» (за В.М. Куніциною) [4], тест на об’єктивність (за В.М. Куніциною); бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.

Питання для теоретичної підготовки:
Поняття міжособистісної перцепції.
Перше враження та точність інтерпретації.
Роль національних стереотипів в розумінні інших.
Література
1. Бодалев А.А. Феномен понимания другого и определяющие его факторы // Мир психологии. – 2001. - № 3. – С.12 – 16. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
2. Знаков В.В. Понимание как проблема психологии и человеческого бытия: Методологические и теоретические проблемы психологии // Психологический журнал. – 2000. - №2. – С. 7-16. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
3. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 303 - 330.
4. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ.- СПб.: Питер, 1999. – 688 с.
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 266 - 278.
6. Панферов В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей / В.Н. Панферов// Вопросы психологии. – 1974. – №2. – С. 59-64. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
7. Психологические исследования общения / Под ред. Б.Ф. Ломова, О.В. Беляева, В.Н. Носуленко. – М.: Наука, 1985. – 344с.
8. Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 21- 22. Рос.мовою.
9. Устименко Т.А. Основи міжкультурної взаємодії. – Полтава, 1998. – 214 с.
Завдання 1. Проведення вправи «Перше враження» з метою актуалізації проблеми точності міжособистостіної перцепції серед студентів, обговорення питань для теоретичної підготовки.
Завдання 2. Дослідження національних стереотипів або рівня об’єктивності (на вибір студентів).
Методика «Дослідження національних стереотипів» (за В.М. Куніциною)
Інструкція: «Дайте, будь ласка відповіді з метою визначення уявленб про національні особливості різних людей та врахування цих особливостей в практиці повсякденного спілкування.
Вам буде запропоновано список представників різних національностей. Назвіть характерні, на Вашу думку, риси особистості представників різних національностей (5 властивостей для кожного).
1. AM американець ___________________________________________________
2. НЕ німець ______________________________________________________________
3. ФР француз ___________________________
4. ПО поляк _____________________________________________
5. ЯП японець ______________________________________________________
6. РУС росіянин ____________________________________________
7. ЭСТ естонець _________________________________________________________
8. УКР українець ___________________________________________________
9. ГР грузин _________________________________________________
10. ТАТ татарин ________________________________________________
11. Типовий представник Вашої національності__________________
(вкажіть якої саме ____________________)____________________
Повідомте про себе: стать ___________ вік _______________ національність: батька ___________матері ___________________, моя _______________________-
Місце народження ______________________ Місце проживання в 9-13 років ___________________________та зараз ______________________
Місто, область, країна
Методика «Тест на об’єктивність» (за В.М. Куніцтною)
1. Какими характеристиками отличаются, по-вашему, те, кто особенно тщательно придерживаются принятых правил поведения и никогда не отступают от хорошего тона:
а) вежливы и приятны в общении,
б) строго воспитаны,
в) по существу неискренни и за всем этим старательно скрывают свой истинный характер.
2. Вы знаете супружескую пару, которая никогда не ссорится. Как вы думаете, они:
а) счастливы,
б) равнодушны друг к другу,
в) скрывают свои отношения от посторонних людей, не доверяют друг другу.
3. Представьте, что вы впервые видите некоторого человека, и он тут же начинает рассказывать вам анекдоты, острить. Каков он?
а) шутник, остряк,
б) чувствует себя неуверенно в вашей компании и таким образом пытается выйти из неприятного для себя положения,
в) просто хочет произвести приятное впечатление.
4. Вы разговариваете с кем-то на тему, интересующую вас обоих. Ваш собеседник сопровождает разговор жестикуляцией (движением рук). О чем это, по-вашему, свидетельствует?
а) о его внутреннем волнении,
б) о том, что он слишком устал, переутомлен,
в) о том, что он неискренен.
5. Вы решили узнать поближе кого-то из ваших знакомых. Лучше всего это сделать:
а) пригласив его в какую-то компанию,
б) понаблюдав за ним в каком-либо деле,
в) посмотрев, как он ведет себя в конфликтной, эмоционально-напряженной ситуации.
6. Вы оказались в ресторане с человеком, который, на ваш взгляд, дает официанту слишком большие чаевые. Как вы думаете, почему он так поступает:
а) хочет произвести впечатление на окружающих,
б) хочет завоевать доверие официанта,
в) он – просто добрый и щедрый человек по натуре.
7. Вы знаете людей, которые сами никогда не начинают разговор первыми. Каковы они на самом деле, по вашему мнению:
а) скрытны и не разговаривают, чтобы не выдать себя,
б) слишком робкие,
в) мнительны и боятся, что скажут что-то не так, и их обидят.
8. Некоторых людей, не разговаривая с ними, можно оценить по выражению лица. Что, по-вашему, означает низкий нахмуренный лоб у человека:
а) глуповатость,
б) упрямство,
в) не могу сказать ничего конкретного.
9. Что вы думаете о человеке, который при разговоре не смотрит прямо в глаза:
а) у него – комплекс неполноценности,
б) он недостаточно искренен в том, что говорит,
в) он просто слишком рассеян.
10. Вы, наверное, знаете людей, которые, случись что-либо неприятное, сразу заявляют о том, что они все давно знали и предвидели, но ничего не предпринимали заранее, потому что не хотели попадать в неприятную историю. Что это за люди:
а) люди с волевым характером, выдержанные,
б) люди, у которых попросту нет ничего за душой,
в) хвастуны.
11. Представьте себе человека, имеющего хорошее материальное положение, который всегда покупает очень дешевые вещи. Почему, на ваш взгляд, он так делает:
а) он скромен, непритязателен,
б) он бережлив,
в) он скряга.
12. Вам наверняка когда-либо приходилось оценивать людей по внешнему виду. Полные люди, по-вашему:
а) симпатичнее других, так как всегда общительны, добры и веселы,
б) не очень симпатичны, так как обычно ленивы и бесхарактерны,
в) они – такие же, как и все, среди них есть и хорошие, и плохие люди.
Ключ
Номер питання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«нарахування балів»
а
2
2
1
4
1
4
2
1
1
1
2
2


б
4
1
2
2
2
2
4
2
4
4
4
1


в
1
4
4
1
4
1
1
4
2
2
1
4

Обробка результатів
40 та більше балів – людина легко складає чвою думку про інших та дуже легко повідомляє їй про це. Але в судженнях часто багато суб’єктивності та самовпевненості.
31-39 – людина вміє об’єктивно оцінювати інших та не боїться визнавати свої помилки в цій справі;
21-30 – людина не завжди буває впевнена в правильності власної думки та іноді буває необ’єктивною через те, що легко змінює свою думку, піддаючись впливу інших;
20 та менше балів – людина занадто довірлива та здатна судити про людей необ’єктивно, досить поверхово, часто помиляється при цьому.
У висновках проаналізувати результати відносно майбутньої професійної діяльності майбутніх психологів, які є сильні сторони та які труднощі можуть виникати, надати рекомендації щодо можливого самовдосконалення.

Завдання 3. Визначити групові національні стереотипи студентів (підрахувати середнє по групі щодо рівня об’єктивності).
Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Обробку результатів.
Висновки.

Лабораторне заняття 12-13
Тема: Сприймання та розуміння в структурі міжособистісного спілкування: методи діагностики та розвитку емпатії особистості
Мета заняття: актуалізувати теоретичні знання студентів щодо емпатії та її значення в соціальній перцепції; ознайомитися з діагностичиними процедурами дослідження особливостей емпатії.
Обладнання: текст опитувальника «Шкала емоціного відгуку» (за О.Меграбіаном, Н.Епштейном) [3]; бланк відповідей досліджуваного; протокол дослідження; папір; ручка.
Питання для теоретичної підготовки:
Поняття емпатії, як механізму соціальної перцепції.
Особливості та рівні розвитку емпатії суб’єктів спілкування.
Роль емпатії в розумінні інших.
Література
1. Гаврилова Т.П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии (истор.обзор и совр.состояние проблемы) // Вопросы психологии. – 1975. - №2. – С.75 – 82. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
2. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2002. – С. 303 – 330.
3. Лабунская В.А. и.др. Психолгия затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.А.Лабунская, Ю.А. Менеджерицкая, Е.Д.Бреус. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С.179 – 197.
4. Майерс Д. Социальная психология / Пер. С англ.- СПб.: Питер, 1999. – 688 с.
5. Мірошник О.Г. Педагогічна рефлексія у системі громадянського виховання особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. // За ред. Максименка С.Д.- К.:2004, т.VI, випуск 2. – С.189 – 195.
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С.195 – 266 – 278.
7. Писаренко В.М. Методы совершенствования межличностного познания / В.М. Писаренко, Н.А Рождественская // Вестник Моск. ун-та. – серия 14. – «Психология». – 1998. - №2. – С.74 – 80. (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)
8. Психологические исследования общения / Под ред. Б.Ф. Ломова, О.В. Беляева, В.Н. Носуленко. – М.: Наука, 1985. – 344с.
9. Семиченко В.А. Психологія спілкування / В.А. Семиченко – К.: «Магістр-S», 1998. – С. 21- 22. Рос.мовою.
10. Солодухова Л.В.Емпатія в світлі різних теоретичних підходів / Л.В. Солодухова //http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_psykhol/2011_41/23.html (ЗАКОНСПЕКТУВАТИ)

Завдання 1. Дослідити рівні розвитку емпатії студентів.
«Шкала емоційного відгуку» А. Меграбіана та Н. Епштейна використовується для дослідження емоційної складової емпатії: рівня вираженості здатності до емоційного відгука на переживання партнера та ступінь відповідності – невідповідності знаку переживань (+/-) об’єкта та суб’єкта емпатії.
Інструкція: «Уважно прочитайте судження опитувальника. Варіанти відповідей подано на спеціальному бланку. Якщо ви вважаєте, що судження вірне та відповідає вашому уявленню про себе та інших людей, то в бланку відповідей напроти номеру судження відмітьте ступінь вашої згоди з ним за наступною шкалою:
3 повністю згоден;
2 згоден;
1 скоріше згоден, ніж не згоден;
О важко сказати;
1 скоріше незгоден, ніж згоден;
2 не згоден;
3 повністю не згоден.

Текст опитувальника
Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то чувствует себя одиноко в чужой,компании.
Люди преувеличивают восприимчивость животных и их способность чувствовать.
3. Мне неприятно, когда люди открыто проявляют свои чувства.
Меня раздражает в несчастных людях то, что они всегда себя жалеют.
Я обязательно начинаю нервничать, когда кто-то рядом со мной нервничает. Я считаю, что плакать от счастья глупо.
Я принимаю близко к сердцу проблемы своих знакомых.
Иногда песни о любви очень трогают меня.
9. Я очень волнуюсь, если должен сообщить людям неприятные для них новости.
Мое настроение сильно зависит от настроения окружающих меня людей.
Большинство иностранцев, которых я встречал, казались мне холодными и неэмоциональными.
12. Я предпочитаю работу, связанную с людьми.
13. Я не слишком расстраиваюсь, если мой друг действует не- обдуманно.
Я люблю наблюдать, как люди принимают подарки.
Одинокие люди часто недоброжелательны.
Я очень сильно расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.
Слушая некоторые песни, я чувствую себя счастливо.
Когда я читаю хороший роман или смотрю фильм, я так переживаю, как будто это происходит на самом деле.
Я всегда сержусь и выхожу из себя, когда вижу, что с кем-то плохо, несправедливо обращаются.
Я могу сохранять спокойствие, даже если все вокруг меня волнуются.
Если мои знакомые начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему.
Когда я бываю в кино, меня удивляет, как много людей вокруг меня вздыхают и плачут.
Чужой смех не заражает меня.
Когда я принимаю решение, чувства других людей на него, как правило, не влияют.
Я теряю душевное равновесие и не могу сосредоточиться на работе, если окружающие чем-то угнетены.
Мне кажется, что большинство людей переживают и расстраиваются из-за пустяков.
Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных.
На мой взгляд, довольно глупо переживать то, что происходит в книге или кино.
Мне всегда тяжело видеть больных, беспомощных людей.
Чужие слезы, громкий плач вызывают у меня скорее раздражение, чем сочувствие.
Когда я смотрю фильм, я переживаю так, как будто это происходит со мной.
Я замечаю, что могу оставаться равнодушным к любому волнению, оживлению вокруг.
33.Мне кажется, маленькие дети часто плачут без всяких причин.

Бланк відповідей до «Шкали емоційного відгуку» за А. Меграбіаном та Н. Епштейном

Пол Возраст Ф.И.О.
Скорее

Скорее
Пол-

согла-
Не могу сказать
не сог-
Не согласен
Пол-

№ п/п
ностью согласен
Согласен
сен, чем не согласен


ласен, чем
согласен


ностью не согласен

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
' 28
29
30
31
32
33
Ключ до методики
Показники рівня розвитку емпатії виражаються в балах. За результатами завдання виводиться рівень емпатичності особистості N. Він підраховується за формулою:
де

сумма баллов, полученных за ответы на суждения 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31;
сумма баллов, полученных за ответы на суждения 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33.

Варианты ответов:
3 балла полностью согласен;
1 балл скорее всего нет;

2 балла согласен;
2 балла не согласен;

1 балл скорее всего да;
3 балла полностью не согласен.

0 баллов не знаю;


Інтерпретація результатів

Значения по результатам задания
Классификация уровня развития эмпатии

70 баллов и больше
Высокий уровень

5070 баллов
Средний уровень с тенденцией к высокому

3050 баллов
Средний уровень

1030 баллов
Средний уровень с тенденцией к низкому

10 баллов и меньше
Низкий уровень


Завдання 2. Визначити середні показники по групі студентів.
Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи має містити:
Тему лабораторної роботи.
Мету роботи.
Заповнений протокол дослідження.
Бланк відповідей досліджуваного.
Обробку та таблицю загальних середніх значень по групі.
Висновки.

Завдання 3: представлення та обговорення індивідуальних завдань студентів (мультимедійна презентація). Студенти заздалегідь готують презентації змісту курсу спираючись на лекції, опрацьовані джерела, результати лабораторних робіт. Для цього необхідно виділити основні поняття курсу, творчо їх представити, використовуючи картинки, символи, образи, анекдоти, притчі тощо для ілюстрацій. У презентації можна відобразити матеріал за наступними пунктами: теоретичний аналіз проблеми (теорії, функції, структура, типи, види тощо) та методи діагностики (при відповідному змісті питання).
Теми презентацій:
Міжособистісна комунікація.
Моделі міжособистісної комунікації.
Мова в міжособистісному спілкуванні.
Невербальна комунікація.
Ефективне слухання.
Структура міжособистісної взаємодії.
Ритуальна поведінка в міжособистісній взаємодії.
Особливості взаємодії в руслі транзактного аналізу Е.Берна.
Міжособистісна взаємодія в діловому спілкуванні.
Феномен особистого впливу.
Стратегія та тактики впливу та маніпулювання.
Міжособистісна атракція.
Почуття та емоції в спілкуванні.
Відносини в розвитку.
Неформальне спілкування та його особливості.
Міжособистісне сприймання.
Міжособистісне розуміння.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
13PAGE 15


13PAGE 143115


Приложенные файлы

  • doc 11297209
    Размер файла: 770 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий