тесты Маш жасу Өнд Тех Проц 300 Машк-41 дайын — копия

«ТПМП-машинажасау ™ндірісініS технологиялыK процесстері» п‰нінен емтиханCа арналCан тестер сaраKтары (300) каз

Металл жене метал емес материалдардыS химиялыK Kaрамына, Kaрылысына, ™Sдеу ‰дістеріне ж‰не пайдалану жаCдайына байланысты KасиеттерініS ™згеру заSдылыKтарын зерттейтін Cылым Kалай аталады.
материалтаSу
металтану
машинатану
конструкторлыK материалдар технологиясы
химия

9 атомды кристалдыK тор Kалай аталады.
центрирленгеS куб
Kырыцентрленген куб
гексагоналды
тетраэдр
нано тор

Екі немесе оданда к™п металдардыS, метал мен метал емес материалдардыS балKымысын Kалай атайды
кортпа
Kaрылым
композит
Kaйма
технология

Jатты дененіS деформацияCа Kарсы тaру, немсе статикалыK, не динамикалыK к_штер ‰серінен Kирау Kабілі - ол
беріктіліK
серпімділік
KаттылыK
т™зімділік
Ж. Ержанов


Металдар мен KортпалардыS беріктілігін к™рсететін Kасиет:
механикалык
физикалыK
химиялыK
экплуатациялыK
технологиялыK

JортпалардыS штампталу Kасиеті
технологиялык
механикалыK
физикалыK
химиялыK
экплуатациялыK

Бринелл ‰дісі бойынша, материалдыS KаттылыCын аныKтау _шін, белгілі бір к_шпен нені батырады?
шыSдалCан болат шариK
алмаз пирамидкасын
алмаз конусын
болат конус
алмаз шаригін

Роквелл ‰дісі бойынша, материалдыS KаттылыCын аныKтау _шін, белгілі бір к_шпен нені батырады?
алмаз конусыS
шыSдалCан болат шарик
болат конус
алмаз пирамидасын
алмаз шаригін

Виккерс ‰дісі бойынша, материалдыS KаттылыCын аныKтау _шін, белгілі бір к_шпен нені батырады?
алмаз пирамидкасыS
шыSдалCан болат шарик
болат конусын
алмаз пирамидасын
алмаз шаригін

ЭвтектикалыK шойындаCы к™міртегініS м™лшері::
4,3
3,14
4,44
6,68
4,56

Болат маркісінде кай легірлеуші элемент «К» ‰рпімен
белгіленеді?
Kобальт
кремний
калий
кальций
кадмий

БолаттыS маркісінде «А» ‰рпі ортасында тaрса, ол нені к™рсетеді?
азотпен легірленгеніS
жоCары сапалы екенін
алюминиймен легірленгенін
автоматтыK болат екенін
сапалы болат екенін

Р18 болаттыS маркісіндегі сандар нені к™рсетеді?
18% вольфрам бар
1,7 %фосфорбар
1,5% вольфрам бар
1,7% к™міртегі бар
1,3% фосфор бар

Jола деп нені айтады?
KалайыныS мыстан басKа металдармеS Kорытпаларын
мыстыS мырыштан баска металдармен Kорытпаларын
алюминийдіS мырыштан басKа металдармен Kорытпаларын
алюминийдіS Kалайыдан басKа металдармен
магнийдіS Kалайыдан басKа металдармен
Жез деп нені атайды?
мыстыS мырышпеS Kорытпасын
мыстыS алюминиймен Kорытпасын
мыстыS калайымен Kорытпасын
мыстыS KорCасынмен Kорытпасын
мыстыS магниймен Kорытпасын

Силумин деген не?
алюминийдіS кремниймеS Kорытпасы
мыстыS кремниймен Kорытпасы
алюминийдіS фосформен корытпасы
мыстыS фосформен Kорытпасы
мыстыS мырышпен Kорытпасы

Jола калай белгіленді?
БРАЖ 9-4
В)АЛ7
Л67
Д) ЛС 59-1
Е)Д15

Мыс пен мырыштыц корытпасы калай аталады?
жез
ферроKорытпа
Kола
силумин
алюмель

Jaйма Kaюда Kолданылатын т_бі ж‰не каKпаCы жок ж‰шік калай аталады?
опоKа
_лгі
™зек
к_ю ж_йесі
™зек ж‰шігі

Jалыпта к_йманын сыртKы пішінін алуCа арналCан жабдыK Kалай аталады?
_лгі
™зек
опока
литниктік ж_йе
™зек ж‰шігі

Теміркорам (кокиль) деген не?
к™п рет KолданылатыS Kалып
бір рет Kолданылатын Kалып
K_м-балшыKтан жасалатын Kалып
с_йыK металл K_юCа арналCан KондырCы
Kоспаларды сілкуге арналCан жабдыK

Jaю ж_йесі Kандай Kызмет атKарады?
сaйыK металды шашыратпай, баяу K_ю _шіS
Kолданылады
с_йыK металдыS химиялыK K_рамын реттеу _шін
Kолданылады
балKыCан металдаCы еріген газдарды сіSіру _шін
Kолданылады
металды тез суыту _шін
с_йыK металдыS микроK_рылымын ™згерту _шін
Kолданылады

Jaйма Kaюдыц Kай ‰дісінде парафин немесе стеарин Kолданылады?
сыCумеS K_юда
Kысыммен K_юда
центрден тепкіш K_юда
ЭД кокильге K_юда
ерігіш _лгілер бойынша K_ю

JaйманыS ішкі тесіктерін алуCа арналCан жабдыK Kалай ата- лады?
™зеK
_лгі
опока
литниктік ж_йе
™зек ж‰шігі

Jарама-Kарсы баCытта айналатын екі біліктіS арасына метал- ды енгізіп, Kысыммен оSдеуді калай атайды?
проKаттау
престеу
штамптау
тарта созу
еркін созу

Металды матрица тесігінен кысыммен итеріп шыгару ‰дісі Kалай аталады?
пресстеу
тарта созу
тесу
штамптау
прокаттау

Электрод бетіндегі калыS сылаK кандай Kызмет атKарады?
электр доCасыS т_раKты ету, металды легірлеу ж‰не
KорCау _шін
металды шашыраудан саKтау _шін
электр доCасын т_раKты етіп, металл шашырамауы _шін
металды легірлеп, шашыраудан саKтау _шін
металды тотыCудан KорCап, шашыраудан саKтау _шін

К™мірді электродпен пісіру ‰дісі Kалай аталады?
БеSардос ‰дісі
электр-KождыK пісіру
флюс астында пісіру
Славянов ‰дісі
вибродоCалыK пісіру

Металды электродпен пісіру ‰дісі Kалай аталады?
СлавяSов ‰дісі
электр-KождыK пісіру
флюс астында пісіру
Бенардос ‰дісі
вибродоCалыK пісіру

ТaраKты токпен пісіруде Kандай ток к™зі Kолданылады?
генератор, т_зетKіш
трансформатор, генератор
трансформатор, т_зеткіш
трансформатор
дроссель

Электрод бетіндегі ж_ка сылаK Kандай Kызмет атKарады?
электр доCасыныS жануыS т_раKты ету _шін
балKыCан металды легірлеу _шін
балKыCан металды корCау _шін
балкыCан металды шашыратудан KорCау _шін
Kож т_зу _шін

Jай газ жанCанда еS жогаргы температураны Kамтамасыз етеді?
ацетилеS
пропан
бутан
табиCи газ
метан

Газбен пісіруде Kандай жабдыK оттегініS Kысымын реттейді?
редуKтор
су жапKыш
оттыK
генератор
реторта

ПСО-300-2У2 т_рлендіргіш неден KосылCан?
тaраKы ток генератор, элеKтр козCалтKыш
трансформатор, генератор
трансформатор, т_зеткіш
трансформатор
дроссель

ТД-500 – Kай пісіру агрегаттарCа жатады?
траSсформатор
трансформатор, генератор
трансформатор, т_зеткіш
генератор, т_зеткіш
дроссель

Jандай агрегат айнымалы тоKты тaраKты токKа айналдырады?
т_зетKіш
трансформатор, генератор
трансформатор, т_зеткіш
трансформатор
дроссель

ЗаттыS Kандай агрегаттыK жаCдайы болмайды?
суык
плазмалыK
суыK
газ т‰різді
сaйыK

Гомоген ж_йесі неше фазадан тaрады?
біреу
екеу
_шеу
т™ртеу
бірнешеу

Кристалл тор Kандай шамалармен сипатталады?
период
такт
аралыK
амплитуда
жиілік

КристалдыS сыртKы пішінініS т_рі дaрыс болмаса Kалай аталады?
ден
Kaйма
тор

призма

КристалдардыS жасанды ортасын Kaру _шін сaйыK металCа Kосады
модифиKатор
сілті
KышKыл
тaз
газ

JоршаCан ортаныS ‰серінен металдардыS ™з бетімен бaзылуы аталады
коррозия
дисперсия
абсорбация
диссоциация
диффузия

Бірнеше элементтерден тaратын макроскопиялыK бірбеткі ж_йе Kалай аталады?
фаза
Kaйма
компонент
кристалл
кристаллит

Металл Kорытпасында Kандай фаза болмайды?
компоненттік ерітіSді
кіріспе Kатты ерітінді
ауыстыру Kатты ерітінді
химиялыK Kоспа
сaйыK ерітінді

Металдармен KорытпалардыS фазаларыныS ауысу температурасын Kалай атайды?
кризистіK н_ктесі
балKыту
кристалдандыру
тaраKты
Kайта кристалдандыру

ТaраKты температурада бір уаKытта кристалданатын механикалыK Kоспа Kалай аталады?
эвтектиKа
солидус
ликвидус
Kоспа
ертінді

Алмаз пирамиданыS т™бесін батыруда зерттеу материалдардыS KаттылыCын аныKтауда Kалай аталады?
ВикKерс ‰дісі
Шор ‰дісі
Бринелл ‰дісі
Чадвик ‰дісі
Роквелл ‰дісі

Jысыммен ™Sдегенде металл мен KaйманыS ™зініS пішінін ™згеріссіз Kалдыратын Kабілеттігі аталады
иілгіштігі
сaйыKаCызCыштыK
соCылCыштыK
пісіргіштік
шыныCу Kабілеті

`шKын сынамасын металдыS т™мендегідей Kандай к™рсеткіштерін аныKтауCа болады?
химиялык Kaрамы ж‰не маркасы
KаттылыCы
беріктілігі
тaтKырлыCы
тозушылыCы

Jандай температураCа дейін темір магнитті атайды
Кюри н_Kтесі
гистерезис
Гиббис н_ктесі
Ферромагнитті

К™міртегініS проценттік Kaрамына Kарай болат нешг топKа б™лінеді
_ш топ
бес топ
т™рт топ
жауабы жоK
к™п топтар

Т™менде аталCан элемент топтары, темірк™міртекті Kоспаларда еS зиянды деп аталады?
к_кірт фосфор
сутегі, азот
кремний, марганец
оттегі, азот
к™міртегі, оттегі

ТермикалыK ™Sдеу т_рлерінде негізгі факторларCа не жатады
температура, уакыт, жылдамдыK
KaйманыS Kасиеті
жабдыKтардыS болуы
процестіS ™німділігі
жауабы жоK

“Ескіру” Kандай термикалыK ™Sдеуге жатады?
босату
шыныKтыру
босаSдату 1-тегі
Kалыптандыру
босаSдату 2-тегі

Т™мендегі аталCан т_рлері босаSдатудыS 2 тегіне жатпайды?
KалыптаSдыру
толыK емес босаSдату
диффузиялыK босаSдату
изотермикалыK босаSдату
толыK босаSдату

ШыныKтырCан болатты мартенситті айналудыS соSCы температурасына дейін суыту
екі ортада шыSыKтыру
изотермиялыK шыныKтыру
™з босатуымен шыныKтыру
суыKпен ™Sдеу
сатылы шыныKтыру

Болат Kандай химия-терминалыK ™Sдеуден кейін, келесі термияалыK ™Sдеуді керек етпейді?
азотау
циандау
цементациялау
силицилеу
хромдау

ДененіS бетін кремныймен KаныKтыру Kалай аталады?
силицилеуі
амитирлеу
хромдау
борлау
азоттау

ТермикалыK ™Sдеуде Kандай кемістікті т_зеуге болмайды?
к_идіру
аса Kыздыру
шала Kыздыру
коррозия
KаттылыCы т™мен

Флюс домна процесінде Kандай роль атKарады?
темірді калыптастыру
темірді KалыпKа келтіру
темірді к™міртегімен байыту
жылу к™здері
ауаны _рлеу

Т™мендегі аталCандардыS Kайсысы домна процесініS ™німдеріне жатпайды?
шихта
Kож
газ
шаS
шойын

Домна пешініS Kай жерінде сaйыK шойын жиналады?
горS
распар
шахта
иыKша
_рлеуіш

ШойынныS болатKа айналуыныS негізгі процесі?
тотыктандыру
электролиттік
KалыпKа келтіру
байыту
гидролитикалыK

Болатта Kандай элементтіS к™п болуынан оны “KызылсынCыш” етеді?
к_Kірт
кремний
марганец
фосфор
к™міртегі

Болатты балKыту ‰дісініS Kандай процесі химиялыK реакцияныS жылуынан ж_ргізіледі?
коSверторлыK
томастыK
бессемирлік
мартендік
электрдоCалыK

Jaйынды тоKпен металдарды KыздырCанда шыCатын жылу Kандай пештен шыCады
индукциялык пеші
электр Kож пеші
муфельді пеші
доCалы электр пеші
тигельді пеші


Мысты пирометаллургиялыK ™ндіру ‰дісінде келесі операциялар болмайды?
Kайта балкыту
мысты штейнге балKыту
Kара мыс алу
концентратты босаSдату
тазарту

Алюминиді ™ндіретін кен Kалай аталады?
боKсит
сидерит
магнезит
гематит
лимонит

ТабиCатта алюминий Kандай Kосылыс т_рінде кездеседі?
оттегімеS
сутегімен
мыспен
KорCасынмен
магнимен

Титанды Kайта ™Sдеу неніS к™мегімен реакторда ™Sделеді?
магSимен
сутегімен
оттегімен
к_кіртпен
фосформен

`нтаK металлургия ‰дісініS Kалыпты металлургиядан айырмашылыCы Kандай?
aнтактарды пісіру ж‰не Kалыптастыру
механикалыK ™Sдеу
химико-термикалыK ™Sдеу
термикалыK ™Sдеу
Kыздыру ж‰не суыту процесімен

Металдан жасалCан Kалыпта Kaю т_рі Kалай аталады?
коKиль
Kорытпа моделі
KабыKты т_рі
KaмдыK т_рі
пресс т_рі

Илекті бaйымдар ассортиментіне т™мендегі дайындыK кірмейді?
Kaималар
профилі
Kaбырлар
сорт
жайма

Т™мендеCі Kaралдар сыCу процесініS тізімініS ішіне кірмейді
иSе
пресс
пуансон
матрица
контейнер

Jандай штамповканыS т_рінде аKаулар пайда болады ?
ыстыK K™лемді
суыK к™лемді
жайма
жaKа жайма
KалыS жайма

Бос соCу жасау операция процесіне кірмейтін келесі процесс.
с_йретуі
тарту
тігу
Kудалау
шолу

Мойынтректік Kaйма ретінде Kолданады.
антифрикциялыK шойын
соCылCыш шойын
сaр шойын
тозуCаберіктік шойын
аK шойын

Болат жалпы классификациясы бойынша б™лінеді
бес белгісімеS
_ш белгісімен
т™рт белгісімен
алты белгісімен
жауабы жоK

АвтоматтыK болаттарCа келесі белгілеулер жатады
А12, А20
болат 07кп
болат 45
127К, 15К
Ст 5 Г пс 3

Тезкескіш болатKа келесі белгілеулері бар болаттар жатады
Р18, Р6Ф4
7ХВ, ХВ
У7, У5
ХГ, 11Х1
ВК11, Т15 К9

Т™мендегі аталCан аллюминий Kaймалары дюраллюминиге жатады?
Д16
В93
АЛ7
АСМ
АК1

Пісірілген аллюминий KорытпаларыныS топтарыныS ™кілдері
САС-1
АЛ-8
АЛС-6-4
Д18
САП-4

Жез бен никельдіS Kорытпасына келесі Kорытпалар жатпайды
латуSь
мельхиор
куниаль
нейзельбер
копель

Jалайы ж‰не жез негізіндегі Kорытпалар аталады
кола
латунь
нихром
манганин
инвар

Авток™ліктіS тістітегергіш Kандай полимерлі материалдан дайындайды?
тоKсолит
органикалыK шыны
карболит
пентапласт
гетинакс

ТабиCи абразивтік материалдарCа жатпайды
моSокорунд
т_рпі
корунд
алмаз
гранат

ЖaмсаK абразивтік бaйым Kандай т_сті болады (пасты ГОИ)?
жасыл,
аK
красный
к_міс т_сті
сары

Болатты балKытудыS соSында оттекті азайтKыштарды Kандай маKсатпен Kосады?
О2 бейтараптау _шіS
Р азайту _шін
S азайту _шін
Н бейтараптау _шін
N бейтараптау _шін

Аллюминийден жасалCан бaйымдар мен оныS Kорытпаларын пісіру _шін Kандай ‰дістер Kолданады?
аргондык пісіру
электрдоCалыK пісіру
газбен пісіру
терминалыK пісіру
ультрадыбыстыK пісіру

Т™менк™міртекті болатты пісіру _шін Kандай тоK к_ші Kажет, егер бaйымныS KалыSдыCы 5 мм, электродтыS диаметрі 4мм болса?
Iсв =(20+6dэл )dэл
176А
257А
195А
163А
1867

Оттегі баллонына 15МПа Kысымымен Kанша газ сияды м3?
7м3
4м3
8м3
2м3
10м3

АцитилендыK баллонына 1,5 МПа Kысымымен Kанша газ сияды м3?
5м3
2м3
6м3
8м3
4м3

ЭлектрдоCалыK пісіру балKиттын электродтармен деп аталады
Н.Г.СлавяSов ‰дісі
флюстыS Kабатымен
Н.И.Бенардоса ‰дісі
газбен пісіру
KорCаныс газ ортасында пісіру

Шойынды Kортып шыCарады
домSа пешінде
конвертерде
вагранкада
мартен пешінде
электр пешінде

ЖеSіл балKыту _шін бос жыныс пен отын к_лін KалыптастыруCа Kандай материал керек?
флюс,
кокс
кож
агломерат
шынытас Kaмы

Jандай Kорытпалар АЛ ‰рпімен белгіленеді?
силумиSдер
техникалыK алюминлер
дюралюминлер
автомат болаттар
жауабы жоK

МеталдардыS Kасиеті ‰рт_рлі баCытта ж‰не жазыKтыKта біркелкі еместігі Kалай аталады?
аSизотропия
бос орын
аKау
аллотропия
™згерту

ЭлектротехникалыK бaйымдарды Kандай пласмассадан жасайды?
карболиті
текстолит
органикалыK шыны
эбонит
жауабы жоK

ТехникалыK алюминиді келесі ‰діспен алады.
гимSозем ерітілген криолитте
AL2О3 – тен электролиз
боксидтен электролиз
аллюминиді электр тазарту
электр пештерінде балKыту

Максималдык ерітінділігі С
· – темірде % Kaрайды?
0,02
0,7
2,15
6,67
0,3

JоспаныS к_й диаграммасында абсцисса осіне салынады..
уаKыт, концеSтрация
Kыздыру жылдамдыCы
температура
суу жылдамдыCы
кристалл пайда болудыS жылдамдыCы

Н_ктелі аKауCа негізгі кристалдыK торCа не жатады?
бос орыSды
дислокация
анизотропия
аллотропия
релаксация

БолаттыS Kасиетіне к_кірттіS ‰сері Kандай?
KызылсыSCыштыCын арттырады
суыKсынCыштыCын арттырады
иілгіштігін арттырады
KаттылыCын арттырады
жауабы жоK

€рт_рлі температураларда металдардыS кристалды тордыS т_рініS ™згеруі аталады
аллотропия
аос орын
анизотропия
дислокация
аморфтык

Камералы пештерде Kысыммен ™Sдеу алдында Kыздыру температурасын немен баKылайды?
термопаранын к™рсетуімен
к™збен т_стен
сынап термометрімен
Kыздыру уаKытымен
жауабы жоK

Тез кебетін Kалыпты алу _шін KоспаCа кіргізеді
сaйык шыны
канифоль
™сімдік майы
к™мір к_лі
цемент

`нтаK металлургия ‰дісімен алынады келесі материалдар:
барлыK аталCаSдар
Р6М5К5
эльбор – Р
ВОК-63
ВК8

Роквелл ‰дісі бойынша болат шар Kандай материалдардыS KаттылыCын аныKтайды?
жaмсак материалдар
болат шар Kолданбайды
Роквелла ‰дісі болмайды
Kатты материалдар
кез келген материалдар

ШойынныS ВЧ45-5 маркасында “5” саны нені білдіреді?
созCаSда aзарудыS %-і
к™міртегі м™лшері %-і
созылудаCы беріктік шегі
иілгендегі беріктік шегі
темірдіS м™лшері %-і

КристалдыK торда атом еріткішініS орнына басKа атомныS компоненттерін Kандай Kоспа деп атайды?
Kатты ерітіSді енгізу
механикалыK Kоспа
эвтектика
химиялыK Kоспа
Kатты ерітінді ауыстыру

МатериалдардыS беріктігі Kандай бірліктермен к™рсетеді?
МПа
процент
дж /м2
килоньютон
жауабы жоK

Jол электрдоCа д‰некерлеуге электродоCаныS к™ріктері Kолданады.
вольамперметрлі сипаттамасы бар тік Kaлаушы кез гелген к™здері
д‰некерлеу т_зеткіштер
д‰некерлеу генераторлар
д‰некерлеу трансформатор
Kатты вольтампермет сипаттамасы бар кез келген к™здері

Jатты асырак™бейтілген ерітінді С,
· темірде аталады
мартеSсит
цементит
троостит
перлит
сорбит

Ацетилин генераторларында кері соCудан Kандай Kaрал KорCайды?
сулы, KaрCак бекім
кері соCу болмайды
редуктор
ондай Kaрал болмайды
жуCыш кептіргіш

Электрлік ж‰не механикалыK энергияны Kолданатын ‰дісті Kалай атайды.
т_иісу
газды
электродоCалыK
ультрадыбысты
Kопарылысты

ФосфордыS м™лшері болаттыS Kандай Kасиетіне ‰сер етеді?
суыK сыSCыштыCын арттырады
Kызыл сынCыштыCын арттырады
беріктігін арттырады
KаттылыCын арттырады
иілгіштігін арттырады

Т_р ™эгертулер немес статикалыK ж_кті тиеу шарттарында KиратуCа Kарсы тaру материал Kабілеттілігін Kалай атайды?
беріKтілік
‰семдік
тозуCа т™теп беру
екпінді жабысKаKтыK.
KаттылыK.

ПластикалыK ™зCерту деген не?
™згерген дененіS алCашKы Kалпына келмеуі.
т_р ™згерісі, ж_ктіS ‰серінен кейін жоCалады
тиелген дене м™лшерініS ™згеуі
жaмыс жaмсалCан материал _лгісі Kирайды
жауабы жоK

Jандайй ‰дісте KаттылыKты аныKтаCанда шарик ізініS диаметірін ™лшейді?
БриSель.
Виккерс
Роквелл
Шор
Роквелл конуспен

JаттылыKты аныKтаулыS Kандай ‰дісінде KондырCыныS екі шкаласын Kолданады?
РоKвелл.
Виккерс
Бринель
Шор
Чадвик

Екпінді тaтKырлыKтыS ™лшем бірлігі Kандай?
Дж/м.
%
МПа
™лшемсіз м™лшер
Н/м

КристалдыK тордыS болмауы нені сипаттайды?
аморфты деSеніS пайда болуы.
енгізу Kатты ерітінділері
таза металдар
химиялыK Kосылыс
орнын басу Kатты ерітінділері

Абцисса осьінде KортпалардыS к_й диаграммасында не салынады?
корытпа Kaрамы, %.
Kысым
уаKыт
температура
салKындау жылдамдыCы

Ордината осьінде KортпалардыS к_й диаграммасында не салынады?
темперетура
уаKыт
Kысым
салKындау жылдамдыCы
Kорытпа Kaрамы, %

температураны ™лшеуде термопараныS Kандай физикалыK Kасиеті Kолданылыды?
KыздырCанда элктр козCаушы к_штіS пайда болуын.
KыздырCанда aзындыKтыS ™згеру
KыздырCанда химиялыK KaрамныS ™згеруі
KыздырCанда электрлік кедергініS ™згеруі
дaрыс жауабы жоK

Jандай KaралCа термопараны Kосады?
милливольтметрCа
амперметрге
омметрге
миллиамперметрге
вольтметрге

Jандай фаза цементит деп аталады?
химиялык Kосылыс
феррит ж‰не перлит Kоспасы
перлит цементит пен Kоспасы
Kатты ерітінді
механикалыK Kоспа

Болат Kасиеттеріне к_кірт Kалай ‰сер етеді?
KызылсынCыштыCыS _лкейтеді
сынCыштыK _лкейеді
суыK сынCыштыK _лкейеді
KаттылыKты жоCарлатады
‰семдікті жоCарлатады

Таза темірдіS балKу температурасы Kандай?
1539 градус С
910 градус С
140 градус С
1000 градус С
760 градус С

Перлитте Kанша С болады?
0,8 %
0,05 %
2,13 %
4,5 %
6,67

Ледибуритте Kанша С болады?
4,3 %
0,8 %
2,14 %
6,66 %
0,2 %

СЧ 20 таSбасында бірінші сан сaр шойында нені к™рсетеді?
МПа созылудагы беріктік шегі
МПа б_гілудегі беріктілік шегі
салыстырмалы aзару
салыстырмалы тарылу
aстау С, %

Эвтектодты болаттыS Kaрылымы Kандай?
перлиті
ферит ж‰не перлит
перлит ж‰не цементит
феррит ж‰не _щінші цементит
графит

ТехникалыK таза темірдіS Kaрылымы Kандай?
феррит ж‰не _шіSші цементит
перлит ж‰не цементит
перлит
графит
феррит ж‰не перлит

МыстыS Kандай металмен Kоспасы жез деп аталады?
мырышпеS
KорCасынмен
Kалайымен
сынаппен
темірмен

ЭвтектикалыK KортпадаCы С –ніS м™лшері Kанша?
4,3 %
08%
2,14%
6,6%
2,0%

ТермиялыK ™Sдеуде салKындаудыS еS кіші жылдамдыCын Kалай алады?
пешпен бірге салKындатKан
суда
ауада
майда
тaзда

Алюминий мен кремний негізіндегі Kортпа Kалай аталады?
силумиS
жез
Kола
дуралюмин
ондай Kортпа жоK


А999 маркасы Kандай тазалыK тобына жатады?
ерекше тазалык
жоCарCы тазалыK
техникалыK тазалыK
химиялыK тазалыK
жауабы жоK

Цементтеу _шін болаттыS Kандай маркасы Kолданылады?
болат 21
болат 40Х10
болат 60
болат 40
болат У10

АCаш aны Kандай пластмассада толтырCыш ретінде Kолданылады?
Kарболитте
ДСП-да
поролонда
текстолитте
двп-да

Таза мономердіS полимерлеу ™німін аныKтаSыздар.
полістирл
стеклотекстолит
эбонит
орг‰йнек
резеSке

РезеSкеніS негізгі толтырCышын атаSыздар.
к_ие
к_кірт
кварц aны
шыны талшыCы
маKта

Келтірілген пластмассалардыS шыны сияKты м™лдірі Kасысы?
полістирол
волокнит
шыны пластик
гетинакс
фторпласт

Jандай полимер Kайта ™Sделмейді?
теKстолит
полипропилен
полистирол
барлыK аталCандар

Jандай полимер еS _лкен химиялыK беріктіке ие?
фторпласст
капрон
волокнит
органикалыK шыны
жауабы жоK

МеталдардыS Kaрылымы Kандай болады?
кристалдык
полимерлік
аморфты
талшыKты
тесік-тесік

МеталдыS Kату процессі немен бірге болады?
кристалдык Kaрылым Kaрылуымен.
аKаулардыS жоCалуымен
аморфты KaрылымCа ™тумен
кристталдардыS Kирауымен
химиялыK KaрамыныS ™згеруімен

МеталдардыS жоCары жылу ж‰не элетр™ткізгіштігі неге байланысты болады?
металдарда бос электроSдардыS болуына
балKу температурасына
жоCары тыCыздылыCына
Kaрылымында аKаулардыS болуына
кристалдыK Kaрылымына

Jандай маталдыS бірнеше аллотропиялыK модификациялары бар?
темірь
никель
мыс
вольфрам
молибден

Таза металдардыS кристалдану KисыCындаCы т_зу горизонталь сызыCы нені корсетеді?
кристалдаSу температурасын.
салKындау жылдамдыCыныS баяулауы
салKындау жылдамдыCыныS артуы
салKындау KисыCымен кристалдану температурасын аныKтауCа болмайды
салKындау KисыCыныS майысуы

МеталдардыS Kатты жаCдайдан сaйыK к_йге айналуы Kалай орындалады?
кристалдык тодыS Kирауымен.
кристалдыK тодыS Kaрылуымен
аKаулардыS болуымен
б™лшектердіS м™лшерініS бaзылуымен
аKаулардыS жоCалуымен

КристалдыK тордаCы атомдардыS ара KашыKтыCы Kандай ™лшем бірлігімен ™лшенеді?
ангстреем
сантиметр
метр
микрор
миллиметр

МеталдардыS кристалдану Kасиеті дегеніміз не?
сaйыK к_йден Kатты к_иге ауысуы.
кристалдыK тордыS ™згеру
Kатты к_йден газCа ауысуы
Kатты к_йден сaйыK к_йге ауысуы
KатысушылардыS KaрылыстарыныS aсаKталуы


Домна поцесінде шихтаныS Kaрамына Kандай заттар кіреді?
руда, коKс, флюс.
руда, кокс, динас
руда, флюс, шамот
руда, кокс, Kож
руда, кокс, шойын

Домна ™ндірісініS ™німдеріне не жатады?
шойын, Kож, домSа газы.
темір, Kож
темір, Kож, колошник газы
болат, Kож, колошник газы
шойын, Kож, болат

Металлургия процесстерініS Kай т_рінде отын Kолданбайды?
конверторлыK процессіSде.
мартен процессінде
домна процессінде
скрап процессінде
скрап-рудалыK процессінде


Егер KоспаныS екі компоненті де кристалдыK торларын саKтап Kалып Kатса, KортпаныS Kандай т_рі т_зіледі?
механиKалыK Kоспа
Kатты ерітінді
химиялыK Kосылыс
химиялыK Kоспа
химиялыK ерітінді

Егер KоспаныS екі компоненті де кристалдыK торларын саKтай алмай Kалып Kатса, KортпаныS Kандай т_рі т_зіледі?
химиялык Kосылыс
механикалыK Kоспа
Kатты ерітінді
химиялыK ерітінді
химиялыK Kоспа

Егер KоспаныS бір компоненті ™з кристалдыK торларын саKтап Kалып, екінші компонент Kэ кристалдыK торын саKтай алмай, бос атомдар т_рінде бірінші компоненттіS торында орналасса, KортпаныS Kандай т_рі т_зіледі?
Kатты ерітіSді.
химиялыK ерітінді
химиялыK Kоспа
механикалыK Kоспа
химиялыK Kосылыс

Альфа-темірдіS кристалдык торы Kандай?
к™лемдік ценрленген куб
б_йірі ценрленген куб
гексогоналды
к™лемдік ценрленген тетрагоналды
б_йірі ценрленген тетрагоналды

Гамма-темірдіS кристалдыK торы Kандай?
б_йірі ценрленCен куб
к™лемдік ценрленген куб
к™лемдік ценрленген тетрагоналды
б_йірі ценрленген тетрагоналды
гексогоналды

Аустенит дегеніміз не?
к™міртегінін гамма-темірдегі Kатты ену ерітіндісі
к™міртегініS альфа-темірдегі Kатты ену ерітіндісі
к™міртегініS альфа-темірдегі Kатты Kортпасы
к™міртегініS гамма-темірдегі Kатты Kортпасы
темір мен к™міртегініS химиялыK Kосылысы

Феррит дегеніміз не?
к™міртегінін альфа-темірдегі Kатты ену ерітіндіс.
к™міртегініS гамма-темірдегі Kатты ену ерітіндісі
к™міртегініS альфа-темірдегі алмастыру ерітіндісі
к™міртегініS гамма-темірдегі Kатты ерітіндісі
к™міртегініS альфа-темірдегі алмастыру Kатты ерітіндісі

Перлит дегеніміз не?
феррит пен цементиттін механикалыK Kоспасы.
аустенит пен цементиттіS механикалыK Kоспасы
к™міртегініS альфа-темірдегі Kатты ену ерітіндісі
темір карбиді
феррит пен аустениттіS механикалыK Kоспасы

Ледибурит дегеніміз не?
аустенит пен цементиттін механикалыK Kоспасы.
феррит пен цементиттіS механикалыK Kоспасы
темір карбиді
феррит пен аустениттіS механикалыK Kоспасы
аустенит пен цементиттіS механикалыK Kоспасы

Цементит дегеніміз не?
темір мен к™міртегінін химиялыK Kосылысы.
к™міртегініS альфа-темірдегі Kатты ерітіндісі
к™міртегініS бета-темірдегі Kатты ерітіндісі
к™міртегініS ферриттегі Kатты ерітіндісі
к™міртегініS аустениттегі Kатты ерітіндісі

Jaрамында к™міртегініS шамасы 0,02% аз болатын темір мен к™міртегініS Kортпасы Kалай аталады?
техSикалыK темір
аз к™міртекті болат
магнитті болат
орташа к™міртекті болат
жоCары к™міртекті болат

Jaрамында к™міртегініS шамасы 0,023% ...2,14% болатын темір мен к™міртегініS Kортпасы Kалай аталады?
болаат
техникалыK темір
шойын
ферроKортпа
таза темір

Jaрамында к™міртегініS шамасы 0,8% кем болатын болат Kалай аталады?
эвтектойдка дейінгі
эвтектойдтыK
эвтектикалыK
эвтектикаCа дейінгі
эвтектикаCа кейінгі

Jaрамында к™міртегініS шамасы 0,8% болатын болат Kалай аталады?
эвтеKтойдтыK
эвтектойдKа дейінгі
эвтектикалыK
эвтектикаCа дейінгі
эвтектикаCа кейінгі

Jандай шойын эфтектикадан кейінгі шойын деп аталады?
Kaрамында 4,3% жоCары K™міртегі бар
Kaрамында 2,14....4,3% к™міртегі бар
Kaрамында 4,3% к™міртегі бар
Kaрамында 2,14% к™міртегі бар
Kaрамында 2,14% кем к™міртегі бар

Аустенит к_йіне дейін KыздырылCанэвтектоидтыK болатты баяу суытKанда Kандай Kaрылым т_зіледі?
перллит
цементит
ледебурит
феррит
сорбит

ЭвтектодтыK болаттыS Kaрамында к™міртегі Kанша?
0,8%
6,67%
0,1%
2,13%
0,01%

Болат дегеніміз не?
Kaрамында0,023%-дан 2,14%-Cа деиін к™міртегі бар темір
Kaрамында 4,3%-Cа дейін к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы
Kaрамында 2,14%-дан астам к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы
Kaрамында 6,67 %-Cа дейін к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы
Kaрамында 4,3%-дан астам к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы

Jандай болаттар эвтектоидKа дейінгі болаттар деп аталады?
Kaрамында 0,8 %-Cа деиін к™міртегі бар
Kaрамында 0,8%-дан астам к™міртегі бар
Kaрамында 2,14% к™міртегі бар
Kaрамында 0,02% к™міртегі бар
Kaрамында 2,14%-дан жоCары к™міртегі бар

Jандай болаттар эвтектоидтан кейінгі болаттар деп аталады?
Kaрамында 0,8 %- дан астан к™міртегі бар
Kaрамында 0,8%-Cа дейін к™міртегі бар
Kaрамында 2,14% к™міртегі бар
Kaрамында 0,02% к™міртегі бар
Kaрамында 2,14%-дан жоCары к™міртегі бар

Шойын деген не?
Kaрамында 2,14 %-дан астам к™міртегі бар темір мен к™міртегінін Kортпасы
Kaрамында 0,8%-Cа дейін к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы
Kaрамында 2,14% к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы
Kaрамында 4,3%-дан астам к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы
Kaрамында 6,67%-дан астам к™міртегі бар темір мен к™міртегініS Kортпасы

Jандай шойын эвтектикалыK шойын деп аталады?
Kaрамында 4,3 % к™міртегі бар
Kaрамында 0,8%-дан астам к™міртегі бар
Kaрамында 2,14% к™міртегі бар
Kaрамында 0,02% к™міртегі бар
Kaрамында 2,14%-дан жоCары к™міртегі бар

Ликвидус сызыCы нені к™рсетеді?
KортпалардыS кристалдаSа бастау н_ктелерін
KортпалардыS кристалданып біту н_ктелерін
KортпалардыS эвтектоидтыK т_рлену н_ктелерін
KортпалардыS эвтектикалыK т_рлену н_ктелерін
KортпалардыS перитектикалыK т_рлену н_ктелерін


Солидус сызыCы неSі к™рсетеді?
KортпалардыS кристалданып біту н_ктелерін.
KортпалардыS эвтектоидтыK т_рлену н_ктелерін
KортпалардыS эвтектикалыK т_рлену н_ктелерін
KортпалардыS перитектикалыK т_рлену н_ктелерін
KортпалардыS кристалдана бастау н_ктелерін

Jандай болат сaйыK к_йден баяу суытKанда феррит пен перлит Kaрамын т_зеді?
эвтектиKалыK
эвтектойдтыK
эвтектойдKа дейінгі
эвтектикаCа дейінгі
эвтектикаCа кейінгі

Jандай болат сaйыK к_йден баяу суытKанда перлит Kaрамын т_зеді?
эвтеKтойдтыK
эвтектойдKа дейінгі
эвтектикаCа дейінгі
эвтектикаCа кейінгі
эвтектикалыK

Jандай болат сaйыK к_йден баяу суытKанда перлит Kaрамын т_зеді?
эвтектоидтан кейінгі
эвтектойдтыK
эвтектойдKа дейінгі
эвтектикаCа дейінгі
эвтектикаCа кейінгі

Jaрамында 4,3%-дан кем к™міртегі бар шойын Kалай аталады?
эвтектикага дейінгі
эвтектойдKа дейінгі
эвтектойдтыK
эвтектикалыK
эвтектикаCа кейінгі

Jaрамында 4,3%-дан жоCары к™міртегі бар шойын Kалай аталады?
эвтектиKадан кейінгі
эвтектойдKа дейінгі
эвтектойдтыK
эвтектикалыK
эвтектикаCа кейінгі

Jaрамында 4,3% к™міртегі бар шойын Kалай аталады?
эвтектикалык
эвтектикадан кейінгі
эвтектойдKа дейінгі
эвтектойдтыK
эвтектикаCа кейінгі

Темір-цементит ж_йесінде эвтектика Kалай аталады?
variant>ледебуриті
перлит
цементит
аустенит
феррит

ЭвтектикаCа дейінгі болатты Ас1 н_ктесімен Ас3 ніктесіне дейін KыздырCанда, оныSKaрылымы Kалай ™згереді?
перлит аустенитке аиналады,ал феррит ™згермейді.
феррит аустенитке айналады,ал перлит ™згермейді
феррит перлитке айналады, ал аустенит ™згермейді
аустенит перлитке айналады, ал феррит ™згермейді
аустенит ™згермейді, ал феррит аустенитке айналады феррит аустенитке айналады

Эвтектоидтан кейінгі болатты Ас1 н_ктесін жоCары KыздырCанда, оныS Kaрылымы Kалай ™згереді?
перлит аустеSитпен цементитке айналады.
феррит аустенитке айналады,ал перлит ™згермейді
феррит перлитке айналады, ал аустенит ™згермейді
аустенит перлитке айналады, ал феррит ™згермейді
аустенит ™згермейді, ал феррит аустенитке айналады

ЭвтектоидKа дейінгі болатыS микроKaрылымы Kандай?
феррит-перлиттіK
перлит-цементиттік
ледебурит-аустениттік
феррит-ледебуриттік
феррит-цементиттік

Болатты Kандай да бір температураCа дейін Kаздырып, сол температурада біраз aстап тaрып, пешпен бірге суыту термиялыK ™SдеудіS Kай т_рі болып табылады?
жасытуі
шыныKтыру
босандату
нормалдау
шала шыныKтыру

орташа температуралыK босаSдатуда шыныKтырылCан болатты Kандай температураCа дейін Kыздырады?
455
· С-ке дейін
150
· ...250
·
260
· ...350
·
50
· ...140
·
650
· С-ке дейін

ЖоCары температуралыK босаSдатуда шыныKтырылCан болатты Kандай температураCа дейін Kаздырады?
655
· С-ке дейін
150
· ...250
·
260
· ...350
·
450
· С-ке дейін
50
· ...140
·

Т™менгі температуралыK босаSдатуда шыныKтырылCан болатты Kандай температураCа дейін Kыздырады?
155
· ...255
·
250
· ...350
·
450
· С-ке дейін
650
· С-ке дейін
50
· ...150
·

БосаSдатудыS маKсаты Kандай?
ШыныKкан болаттыS KаттылыCын т™мендетіп, ішкі
кернеулерін азайту
шыныKKан болаттыS Kaрылымын aсату
шыныKKан болаттыS ішкі кернеулерін азайтып
Kaрылымын aKсату


БосаSдату деген не?
шыныKтырылган болатты Ас| температурасынан т™мен
Kыздырып, осы температурада aстап тaрып, ауада суыту
шыныKтырылCан болатты Ас| температурасынан жоCары
Kыздырып, осы температурада aстап тaрып, ауада суыту
шыныKтырылCан болатты Ас| температурасынан жоCары

ШыныKтырудын негізгі параметрлеріне не жатады?
Kыздыру температуаасы, суыту жылдамдыCы
Kыздыру жылдамдыCы, суыту жылдамдыCы
Kыздыру температурасы, aстап тaру уаKыты
aстап тaру уаKыты, суыту жылдамдыCы
Kыздыру жылдамдыCы, aстап тaру уаKыты

Шала шыныKтыру деген не?
эвтектоидтан кеиінгі Ас| н_ктесінен жоCары Kыздырып
шыныKтыру
эвтектоидтан дейінгі Ас| н_ктесінен жоCары Kыздырып
шыныKтыру
эвтектоидтан дейінгі Ас| н_ктесінен жоCары Kыздырып


ШыныKтыруда эвтектоидKа деиінгі болатты Kандай температураCа дейін Kыздырады?
Ас1 н_ктесінен 30
· ...50
· жоCары.
Аст н_ктесінен 10
· ...50
·
Ас3 н_ктесінен 30
· ...50
· жоCары 0,05
727
· С-тен 30
·...50
·
1147
· С-тен 30
·...50
·

К™міртегініS - темірдегі аса KаныкKан Kатты ену ерітіндісі Kалай аталады?
мартенсит
ледебурит
перлит
аустенит
феррит

ЭвтетикалыK Kорытпада С м™лшері Kанша?
4,3 %
2,14%
0,8%
6,68%
2,0%

Температурасы 1147
· С эвтектикалыK дейінгі шойындары Kанша фаза бар?
_шеуі дурыс
екі
бір
бірде емес
жауабы жоK

Jатыру н‰тижесінде Kандай Kaрылымды эвтектикаCа дейінгі шойындарды алады?
аустеSит + ледебурит
цементит + ледебурит
аустенит + ледебурит + цементит
аустенит
жауабы жоK

Суды салKындатушы орта ретінде к™міртекті болатты шыныKтыруда Kандай Kaрылымды Kолданады?
мартеSситті
трооститті
цементитті
суды Kолданбайды
сорбитті

К™міртекті болатты орташа босату _шін Kандай температураны Kолданады?
455
· С
780
· С
600
· С
910
· С
300
· С

ШыныKтыруда б™лшектердіS бырысу себебі неде?
салкындатушы ортаCа б™лшектіS дaрыс тиелмеуі
Kыздыр температурасыныS жеткіліксіздігі
босату температурасыныS жеткіліксіздігі
шыныKтыруда салKындату жылдамдыCыныS жеткіліксіздігі
сондай себептер к™п

ШыныKтыру ж‰не босатуда кейін жоCары KатылыKтыS болу себебі неде?
босату температурасыSыS жеткіліксіздігі
шыныKтыруда салKындатуныS жылдамдыCы жеткіліксіздігі
босатудыS жоCары Kызуы
шыныKтыруда салKындаудыS жоCары жылдамдыCы
сондай себептер к™п

Мыс ™ткізгіш _шін Kандай Kоспа еS зиянды?
мышььяк
KорCасын
к_міс
темір
жауабы жоK

Алюминий 0,3 % Kоспа aстаумен Kалай таSбаланады?
А7
А 8
А 6
А 4
АС2

М2 таSбалауында мыстыS Kaрамы Kандай?
99,6 %
99,9%
99,99%
99,5%
105%

Jалай 0,4%? JоспалардыS aстауымен алюминий таSбаланады?
А6
А7
А5
А9
АС3

М1 таSбалануында мыстыS Kaрамы Kандай?
99,6%
99,99%
99,7%
99,5%
105%
Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 11747833
    Размер файла: 298 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий