KP


"Мемлекеттік егемендік туралы" Декларация қай жылы қабылданды?+ 25 қазан 1990 жыл+ 1990 жылғы 25 қазан+ 1990 жылы+ 9 шілде 1991 жыл
(облыстык маңызы бар каланың) әкімі басқаратын атқарушы орган+ тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын алқалы аткарушы орган+өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын атқарушы орган
12–шi шақырылқан ҚР Жоғарғы Кеңесінің өзі–өзі таратуы қашан болды:+ 1993 жылы 10 желтоқсанда.+ 1993жылы+ 10 желтоқсан 1993 жыл
1993 жылы ҚРның Конституциясына сәйкес Президент:+ Мемлекеттің басшысы.+ Атқарушы биліктің басшысы+ Халықпен сайланады
1995 жылғы Конституциясына сәйкес ҚР басқару нысаны:+ Президентік республика.+ президентпен басқарылатын республика+ Президенттік
1995 жылғы ҚР Конституциясы қандай жолмен қабылданды?+ Республикалық референдумда.+ Жалпыхалықтық референдумда+ Референдумда
1998 жылы 7 қазандағы ҚРның Конституциясына еңгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша Мәжіліс депуттарының мерзімі: + 4 жылдан 5 жылға ұзарды.+ 5 жылға ұзартылды+ 1 жыл мерзімге ұзартылды
2007 жылгы жүргізілген конституциялык реформага сәйкес:+ Партиялардың сайлауга катысу мүмкіндіктері бойынша жана нормалар енгізілді
2007 жылгы ҚРнын Конституциясына енгізген өзгерістерге сәйкес Президент:+ Заң шыгармашылык бастама кұкыгына ие болды+ ҚРнын ТұнгышПрезидентіне президенттікке сайлану құкыгына койылатын шектеу алынып тасталынды
21 мамыр 2007 жылғы конституциялық реформа бойынша Парламенттің қызметін жетілдіруге қатысты Конституцияға енгізілген өзгертулер:+ Мәжіліс депутаттарынын жалпы саны жүз жеті депутат болып белгіленді.+ Мәжілістің 9 депутатьгн ҚР халқы Ассамблеясы сайлайтын болды.+ Республика Президенті Сенаттың он бес депутатын тағайындайтын болды.
АААААААА
Адам және азамаггардың құкықтары мен бостандықтарының кепілдіктерінің келесі түрлері конституциялық құқық теориясында бөліп көрсетеді:+ зандық+ саяси+ әлеуметтік-экономикалық
Адам және азаматтардың жеке конституциялық күқықтарының ерекшеліктері:+ әркімнің жеке басының бостандығына кұкығы бар+ табиғи кұкықтары мемлекетпен танылады
Адам және азаматтардың жеке кұкыктар тобы Қазакстан Конституциясында бекітілді:+ Әркімнің өмір сүруге құкығы бар+ Әркімнің өзінің жеке басының бостандығына кұкығы бар
Адам және азаматтардың конституциялык міндеттер ерекшеліктері: олардың жүзеге асырылуы мемлекетке элеуметтік сипат береді + жеке тұлганың накты күқыктык мәртебесімен байланысты емес тек кана Қазакстан азаматтарымен гана жүзеге асырылады + жоғаргы конституциялык деңгейде бекітіледі
Адам және азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары келесі топтарға топтастырылады:+ әлеуметтік-экономикалық, рухани құқықтар мен бостандықтар+ саяси құқықтар мен бостандыктар + жеке құқықтар мен бостандықтар
Адам және азаматтардың конституциялық міндеттеріннің түсінігін келесі ұғымдар қалыптастырады:+ Конституцияда бекітілген жеке тұлғалардың міндеттері+Конституцияда бекітілген, орындалуы міндетті жеке тұлғалардың міндеттері
Адам және азаматтардың ҚРның Конституциясында бекітілген міндеттері:+ ҚР азаматтары табиғатты сақтауға және табигат байлыктарына ұқыпты карауга міндетті+ Әркім Қазакстан Конституциясын жэне зандарын сақтауға әрі кұрметтеуге міндетті
Адам және азаматтардың ҚРнын Конституциясында бекітілген міндеттері: + Әркім Республиканың мемлекеттік рәміздерін кұрметтеуге міндетті
Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі келесідей элементтерді қамтиды:+азаматтық+конституциялық (негізгі) құқықтар, бостандықтар және міндеттер+ конституциялық құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асырылу кепілдіктері
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерінің конституциялық құқық теориясында бөліп көрсететін түрлер:+ әлеуметтік- экономикалық+ саяси+ заңдық
Адам және азаматтардың саяси конституциялык құқықтары мен бостандыктарының ерекшеліктері:+ құкыққабілеттілікке тумысынан иеленеді
Адам жэне азаматтардын жеке конституциялык кұкықтарының ерекшеліктері:+ әркімнің жеке басының бостандыгына кұкыгы бар+ адамнын мемлекеттің азаматы болуымен байланысты емес+ табиги кұкыктары мемлекетпен танылады
Адам жэне азаматтардың экономикалық кұкықтары ҚРнын Конституциясында келесі мазмұнда бекітілген:+ҚР азаматтары заңды түрде алган қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады+ Өз мүлкін кез келген занды кэсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға кұқыгы бар+Әркімнің кэсіпкерлік кызмет еркіндігіне кұкыгы бар
Адам жэне азаматтардың элеуметтік-экономикалык кұкықтары мен бостандыктарының ерекшеліктері:+ адам және азаматтар әлеуметтік, рухани, материалдык игіліктерімен камтамасыз етіледі+ адамнын кадір-касиетіне сай өмір сүру жагдайын қамтамасыз етіп, еркін дамуына мүмкіндіктер қалыптастырады+ олардын жүзеге асырылуы мемлекетке әлеуметтік сипат береді
Адам қай сәттен бастап конституциялық құқық субъектісіне айналады?+ Туғаннан.+ Дүниеге келгеннен бастап+ Конституция бойынша туылған сәттен бастап.
Адам мен азаматтардың құқықтық мәртебесінің басты қағидасы болып не есептеледі?+ Құқықтардың тендігі.+Заң алдында барлығының теңдігі+ Теңдік қағидасы
Азаматтардың саяси кұқықтары ҚРның Конституциясында келесі мазмұнда бекітілген: +Республика азаматтары мемлекеттік органдарға сайлауга және оларға сайлануга құкығы бар+ Қазакстан азаматтары тікелей және өз өкілдері аркылы мемлекет ісін басқаруға қатысуга кұқыгы бар+ Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруге тең кұқығы бар
Азаматтардың төменде көрсетілген құқықтарының кайсысы саяси құқықтарға жатады?+ Сайлау құқығы.+Сайлану құқығы.+ Сайлауға қатысу құқығы
Азаматтардың шерулерге қатысу құқығын құқықтардың қай тобына жатқызуға болады?+Саяси.+Конституцияға сай саяси құқықтар + азаматтардың саяси құқықтары
Азаматтык коғамның функциялары:+ белгілі бір максаттарга кол жеткізу негізінде адамдарды бірлестіктерге ерікті түрде жұмылдыру үшін жағдайлар жасау жөніндегі жұмыска қатысу+ азаматтык бастамаларды колдау, дамыту жэне көтермелеу+ азаматтардың жалпы мемлекеттік жэне жергілікті проблемаларды шешуге катысуын камтамасыз ету
Азаматтык қоғам:+ болып жаткан урдістер мен катынастардың басты әрекет етуші тұлғасы болып табылатын қоғам+ мемлекет пен онын органдарына тәуелсіз өмір суретін қогамдык: саяси, экономикалык, мәдени, ұлттык, діни, отбасылык және баска катынастардың барлык жиынтыгын білдіреді.+ адам және азаматтық игілікті жағдайға жетуі мен құқыктарының жүзеге асырылуы, мемлекеттің қызметіне шектеулер мен бақылауды жүргізу тетіктерін калыптастыратын ерікті демократиялық қоғам
Азаматтыктын нормативтік мазмұны келесі конституциялык нормалардабекітілген:+ ҚРнын азаматтығы заңға сәйкес алынады жэне токтатылады, ол кандай негізде алынғанына қарамастан бірынғай және тең болып табылады.+ Республика азаматының басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды
Азаматтық алу туралы өтінішті қараудың жалпы мерзімі:+ 6 айдан артық емес.+ Жарты жылдан артық емес мерзімде+ Алты ай ішінде
Азаматтық аңықталады:+ Тұлғаның мемлекетпен тұрақты саяси байланысымен.+ Тұлғаның мемлекетпен тұрақты құқықтық байланысымен.+ Мемлекеттің аумағында тұрақты тұруы.
Азаматтық когам қүрылымының негізін калайтын элементтері:+ саяси партиялар, жергілікті коғамдастықтар, кәсіптік одақтар, діни бірлестіктер, шығармашылык, қоғамдық ұйымдар мен ғылыми одақтар жэне бірлестіктер+ бұкаралық ақпарат кұралдары
Азаматтыққа қабылдау шешімін қандай орган қабылдайды?+ ҚР Президенті.+ Президент+ Конституцияға сәйкес ҚР Пезиденті
Аталған әдістердің қайсысы конституциялық құқық ғылымында қолданылмайды:+ Формалды–догмалық.+ Альтернативтік+ Догмалық
Аталғандардың қайсысы ҚР конституциялық құқығының пәні болып табылады:+ ҚР Конституциясына сәйкес пайда болатын және коғамның, мемлекеттің құрылымының негіздерін, ондағы адам мен азаматтың жағдайын реттейтін қоғамдық қатынастар.+ Констиуциялық құқықтың қалыптасуы+ Констиуциялық құқықтың дамуы мен әрекеті
Аткару билігіне кіретін мемлекеттік органдар:+ Әкімдіктер
Атқару билігіне кіретін мемлекеттік органдар:+ Министрліктер мен агенттіктер+ Үкімет
Барлық азаматтар, лауазымды тұлға, мемлекеттік органдар құқық нормаларын сақтайтындығы туралы қағида:+ Заңдылылық.+ Заң алдында барлығы тең+ Заңды сақтау қағидасы
Бас прокурор кімге есеп береді:+ Республика Президентіне.+ Елбасына+ Мемлекет басшысына
Басқару нысаны бойынша ҚР:+ Президенттік республика.+ Конституцияға сай президенттік+ Басқару нысаны бойынша ҚР Президенттік болып табылады.
БББ
Бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындау үшін Республика Қарулы күштерін пайдалану туралы шешімдіқ қай орган немесе лауазымды тұлға қабылдайды?+ Президенттің ұсынысымен палаталардың бірлескен отырысында Парламент шешім қабылдайды.+ Елбасы ұсынысымен палаталардың бірлескен отырысында Парламент шешім қабылдайды.+ Мемлекет басшысының ұсынысымен палаталардың бірлескен отырысында Парламент шешім қабылдайды.
Биліктің бөлінуі қағидасына карай мемлекеттік органдардың түрлері:+ заң шығару органы+ атқарушы органдар+ сот органдары
Бір адам неше рет президенттіке сайлана алады?+ 2 рет.+ Конституцияға сәйкес,2 рет+ 2 мәрте
Бүкіл сот жүйесін басқаратын орган:+ Жоғарғы сот.+ ҚР сот әділдігін орындаушы ҚР Жоғарғы соты+ Конституцияға сәйкес ҚР Жоғарғы соты
Бүкіл халықтың игілігін кездейтін экономикалық даму принципінің сабақтастығы ҚР Конституциясында бекітілген: + ҚРнда мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады және бірдей қоргалады+ ҚР азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жске меншігінде ұстай алады+ Жер, сондай-ақ заңда белгіленген негіздерде, жеке меншікте де болуы мүмкін
Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалык даму принципінің сабактастыгы ҚР Конституциясында бекітілген:+КР азаматтары занды түрде алған кандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай апады
Ведомстволык багыныстылықтың түрлері+ калалык соттарға ведомстволық бағыныстылық
Дауыс берудің қорытындысы бойынша Президентікке сайланған болып саналатын кандидат:+ Барлық сайлаушылардың 50 %–дан астам дауысын алған.+ Сайлаушылардың жартыдан астам дауысын алған+ 50 %–дан астам дауысын алған.
ДДДД
Депутат құзыреті тоқтатылады:+ Депутат әрекетке қабілетсіз деп таныса.+ Аса ауыр қылмыс жасаған жағдайда.+ Мемлекетке опасыздық келтіргенде.
Депутаттардың өкілеттілігі қандай жағдайларда тоқтатылмайды?+ Депутаттық этика ережесін бұзған жағдайда.+ Этика нормаларын сақтамаған жағдайда.+ Этикалық бұзушылықтар жасағанда.
Депутаттық әдеп ережелерін бұзғаны үшін Парламент депутаттарына қолданылатын жазалау шаралары:+ бір отырыс
Депутаттың Парламент сессияларына, оның Палаталарының отырыстарына қатысуы+ мiндеттi+ дәлелдi себептерсiз үш реттен артық қатыспауы жазалау шараларын қолдануға әкеп соғады+ мәжiлiске келуге мүмкiндiгi болмаған жағдайда бұл туралы Палатаның Төрағасына басшысына күнi бұрын хабарлайды
уақытына отырыс залынан шығарып жіберу+ көпшілік алдында кешірім сұрауға мәжбүр ету+ парламенттік мінеу
Діни институттардын мемлекеттік институттардан бөлінуі кандай мемлекеттерге тән: + Зайырлы мемлекеттерге+ Діни уйымдардын теңдігің бекіткен мемлекеттер
ӘӘӘӘӘ
Әкімдер қандай актілер шығарады?+ Шешімдер, өкімдер.+ Өкімдер+ Шешімдер
Әкімдер құрылмайды:+ көшелерде+ саяси партиялармен
Әкімдердін кызметіне орналасу тәртібі:+ өзге әкімшілік-аумақтық боліністердін әкімдері қызметке Президент белгілейтін тәртіппен тағайындалады иемесе сайланады+ облыстардың әкімдерін кызметке тиісіише облысгардың мәслихаттарының Шешімімен Президент тагайындайды+ республикалык-манызы бар қала жәие астаиа әкімдерін тиісінше аумақтың мәслихатарының келісімімен Президент тагайындайды
Әкімдердің қызметіне орналасу тәртібі:+ Облыстардың әкімдерін қызметке тиісінше облыстардың мәслихаттарының келісімімен Президент тағайындайды
Әкімдіктің мәртебесі бойынша мынадай орган болып табылады:+ тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басңаруды жүзеге асыратын алқалы аткарушы орган+ облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі басқаратын атқарушы орган+ өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын аткарушы орган
Әкімдіктің мәртебесі бойынша орган:+ облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның
Әлеуметтік мемлекет дегеніміз:+ Өзінің кез–келген азаматына құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруші мемлекет.+ Азаматтарын қорғаушы мемлекет+ Заңдары азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беретін мемлекет
Әрекет ететін аумақтық шегі бойынша конституциялық құқықтың қайнар қөздері қалай жіктеледі?+ Жалпы ұлттық және аймақтық заңдар.+ Жалпы ұлттық+ Аймақтық заңдар
Әркімнің жеке өміріне, құпиясына қол сұқпау құқығы қай актіде бекітілген?+ Конституцияда.+ ҚР Ата Заңында+ 1995 жылы 30 тамызда қабылданған ҚР Конституциясында
ЖЖЖЖ
Жалпы белсенді сайлау құқығы дегеніміз – бұл:+ Республика азаматтарынаң шығу тегіне, әлеуметтік және дінге көзқарасына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, тұрғылықты жеріне қарамастан 18 жасқа толған азаматтардың сайлауға қатысуға құқығы.+ Азаматтардың дауыс беру құқығы+ Сайлауға қатысуға құқық
Жалпыға бірдей сайлау кұқығы шектеледі:+ сотталғандығы белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адам+ сайлауға сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған+ сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық кұқық бұзушылық жасаудағы --кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам ҚР Президенттігіне, Парламентінің, оның ішінде партиялық тізімдер бойынша, мәслихаттардың депутаттығына үміткер бола алмайды+ Сот үкімімен, заңды күшіне енген, жазалау орындарында жазасын өтеп жатса+ Азамат кэмелет жасха толмаса
Жалпыға брдей сайлау кұқығы шектеледі:+ Азамат кәмелет жаска толмаса+ Сот ic-әрекетке кабілетсіз деп таныса+ Сот укімімен, занды кушіне енген, жазалау орындарында жазасын өтеп жатса
Жеке түлғанын кұкыктык мэртебесінің элементі ретінде азаматтыктын түсінігі:+азаматтык жеке түлғага белгілі кұкыктар мен бостандыктарға ие болуға мүмкіндік беретін кұкыктык жағдай+азаматтык-мемлекет пен жеке тұлға арасындағы саяси-күкыктык байланыс
Жеке түлғаның құкыктык мәртебесін келесі элементтер калыптастырады:+кұкыксубъектілік+азаматтык, кұкыктык принциптер
Жеке тұлганың кұкықтык мэртебесіне байланысты конституциялық принциптері:+ нормативтік кұкыктык актілердің адам жэне азаматтардың кұкыктары мен бостандыктарына кайшы келмеу принципі+ тендік принципі+ адам және азаматтардың кұкықтары мен бостандыктарының тікелей әрекет ету принципі
Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін келесі элементтер қалыптастырады:+ негізгі құқықтар мен бостандыктар, занды мүдделер мен міндеттер және кепілдіктер+ азаматтық, құқықтық принциптер + құқық субьектілік
Жергілік өкілді органдар кімнің мүдесін қорғайды?+ Тиісті әкімшілік аумақтық тұрғындардың мүддесін.+ Азаматтардың мүддесін.+ Тұрғындардың мүддесін.
Жергілікті соттар:+ қалалык және ауданаралык соттар + аудандық соттар + облыстык және оларға тенестірілген соттар
Жергілікті мемлекеттік баскару органдары:+әкімдіктер+ әкімдер+ мэслихаттар
Жергілікті мемлекеттік басқару:+ мәслихат пен әкімшіліктердің тиісті аумактағы істін жай-күйіне жауапты болып табылатын қызметі+ тиісті аумакта мемлекеттік саясагш жүргізу максатында жүзеге асырылатын кызмет+ жергілікті екілді және атқарушы органдар жүзеге асыратын кызмет
Жергілікті өзін–өзі басқару органдарын ұйымдастыру мен олардың қызмет тәртібін реттейді:+ Заңмен белгіленген шекте азаматтардың өздері.+ ҚР заңдарымен.+ Заңи негізде азаматтардың өкілеттігі шегңнде.
Жергілікті өкілді органдарға қайсысы жатады?+ Қалалық мәслихаттар+ Аудандық мәслихаттар+ Облыстық мәслихаттар
Жергілікті соттар:+ облыстық және оларға теңестірілген соттар + қалалық және ауданаралық соттар+ аудандык соттар
Жоғарғы және жергілікті атқарушы органдардың қарым-катынасы:+ жоғарғы атқарушы орган жергілікті аткарушы органдардың актілерінің күшін жоя алады+ жогаргы аткарушы орган жергілікті атқарушы органның қызметіне басшылық жасайды+ жергілікті аткарушы органдардың заңдарды, Президент пен Үкіметтің актілерін орындауын жогарғы атқарушы орган бақылайды
Жоғаргы Сот Кенесінін кұрамы:+Жоғарғы Сот Кенесінін баска да мүшелері+Жоғаргы Сот Кенесі КР Президентімен тағайындалатын Төрагасы+Жогарғы Сот Кенесінін хатшысы
Жоғарғы Сот Кеңесінің Төрағасына, хатшысына және мүшесіне тыйым салынады:+саяси партиялардың басшылық қызметінде болуға+коммерцялық ұйымның басшы органының құрамына кіруге+коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің құрамына кіруге
Жоғаргы Соттың органдары:+ азаматтық жэне экімшілік істер жөніндегі қадагалаушы сот алқасы + кылмыстық істер жөніндегі кадагалаушы сот алкасы+ жалпы отырыс
Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасын қызметіне кім тағайындайды:+ ҚРның Президенті.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
ЗЗЗЗЗ
Занды қолданган кезде судья басшылыкқа алуға тиіс принциптер:+ заңсыз тәсілмен алынған айгактардың заңды күші болмайтындыгы+ бір кұқық бұзушылық үшін ешкімді де кайтадан қылмыстық ңемесе әкімшілік жауапка тартуга болмайтындыгы+ айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті еместігі
Занды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті телемдерді төлеу міндетінің орындалуы Республиканың келесі нормативтік құқықтық актілерімен қамтамасыз етіледі: +ҚРның Конституциясымен+ ҚРнын Салык және бюджетке төленетін өзге де төлемдер туралы Кодексімен
Заң жобасы Парламент Сенатында қабылданады:+ 3аң жобасы Сенатқа түскен мезгілден бастап 60 күн ішінде + Жалпы санының көпшілік даусымен мақүлдағаннан кейін + Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен
Заң мамандығы бойынша жұмыс стажына байланысты судьялыққа кандидаттарға қойылатын талаптар:+ Жоғарғы Соттың судьясы болу үшін - заң мамандыгы бойынша кемінде он бес жыл жұмыс стажы немесе судьялық жұмыс бойынша кемінде - бес жыл стаж+ Облыстық соттың судьясы болу үшін - кемінде он бес жыл+ Аудандық соттың судьясы болу үшін - кемінде екі жыл жүмыс стажы
Заң шығару бастамасы кұкығы тиесілі:+ Республика Үкіметіне+ Парламент депутаттарына
Заң шығару бастамасы құқығы қай органда жүзеге асырылады:+ Мәжілісте.+ Парламенттің төменгі палатасында+ ҚР Парламентінің мәжіліс палатасында.
Заң шығару бастамашылығы ретінде ұғынылады:+ Үкіметтің Парламент карауга міндетті заң жобасының және Парламенттің өзге заң актісінің мэтінін ресми енгізуі+ Парламент депутаттарының Парламент карауға міндетті заң жобасының және Парламенттің өзге заң актісінің мәтінін ресми енгізуі+ Президенттің Парламент қарауга міндетті заң жобасының жэне Парламенттің өзге заң актісінің мэтінін ресми енгізуі
Заңдар легитимациясы – бұл:+ Заңдарды кабылдау процедурасы.+ Заңды бекіту процесі.+ Заңды күшіне енгізу.
Заңдардың дұрыс орындалуың қадағалайтын орган:+ Прокуратура.+ Жергілікті Прокуратуралар+ Адандық Прокуратура.
зейнетақы тағайындалады+ ол ел ішінде және сырт жерде резиденциялармен камтамасыз етіледі+ оған ел ішінде тегін жүріп-тұру, тегін медициналық, санаторий-курорттық емдеу қызметі көрсетіледі
келесі конституциялык принциптерге сүйене отырып жүзеге асырылады:+ ҚР өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары арқылы Республика азаматтары алдында жауапты+ Азамат ҚР алдында жауапты+ Азамат ҚРның мүдделерін, оның территориялық тұтастығын қорғауға міндетті
келесі конституциялык принциптерге сүйене отырып жүзеге асырылады:+ ҚР өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары арқылы Республика азаматтары алдында жауапты+ Азамат ҚР алдында жауапты+ Азамат ҚРның мүдделерін, оның территориялық тұтастығын қорғауға міндетті
КККК
Кеңеске жүгінуге құқығы бар:+ Соттар.+ Жергілікті соттар+ Қалалық соттар
Кім маслихаттардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады?+ Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Коғамдык татулык пен саяси тұрактылык принципінін сабактастыгы ҚР Конституциясында бекітілген:+ Зан мен сот алдында жұртгын бәрі тен+ҚР-да идеологиялык жэне саяси әр апуандылык танылады+ҚР мемлекеттер арасында ынтымақтастық пен тату кершілік қатынас жасау саясатын жүргізеді
Конституция құқық жүйесінін, негізін қалаушы құжат ретінде келесі қасиеттерге ие:+ Мемлекеттік бйліктің норма шығармашылық қызметіне құқықтық негіз қызметін атқаруы+ Құқық салалары мензаңнаманың негізін қалаушы қайнар көзін қалыптастырады+ Құқықтық жүйёнің әрекет етуінің бастауларың бекітеді
Конституция құқық жүйесінің негізін қалаушы құжат ретінде келесі қасиеттерге ие:+ Мемлекеттік биліктің норма шығармашылык қызметіне кұкықтық негіз қызметін атқаруы+ Құқық салалары мен заңнаманың негізін қалаушы қайнар көзін қалыптастырады
Конституция мазмұны бойынша өзге актілерден ерекшеленеді + Жоғарғы деңгейделі әлеуметтік-саяси қатынастарды бекітуімен+ Коғамдық қатынастарды камту пәнінің кеңдігімен+ Қабылдау мен өзгерістер енгізуде ерекше тәртібінің болуы
Конституция түсінігі:+ Ең жогарғы заңды күшіне ие саяси-қүқықтық кұжатты айтамыз
Конституцияга сәйкес тек ҚР азаматтарынын гана кукыктары мен бостандыктары танылады+ Республиканын азаматын ешкандай жагдайда азаматтыгынан, өзінін азаматтыгын өзгерту кұкығынан айыруға, сондай-ак оны ҚРнан тыс жерлерге аластауга болмайды
Конституция келесі қасиеттеріге ие: + Жоғары құқықтық күшке ие болуы+ Қазақстан Республикасының барлық территориясында тікелей қолданылады+ Бүкіл құқықтық жүйенің негізі болып табылатындығы
Конституция келесі түрлерге топтастырылады:+ демократиялық және тоталитарлық+ қатан және икемді+ жазылған, ауызша
Конституциядан кейін заңдық күші бойынша тұратын нормативтік – құқықтық актіні көрсетініз:+Конституцияға өзгерту мен толықтырулар енгізетін заңдар.+ ҚР Конституциясына өзгерістер енгізетін заңдар+Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізетін заңдар
Конституциялық Кеңес:+Төрағасын мен екі мүшесін ҚР Президентi қызметке тағайындайды+мүшелерінің жартысы әрбір үш жыл сайын жаңартылып отырады+екі-екі мүшесін Парламент Сенаты мен Мәжілісі тағайындайды
Конституциялык Кенестің Төрагасы мен мушесінің кызметі сыйыспайды:+коммерциялык ұйымнын басшы органының немесе байкаушы кеңесінің кұрамына кірумен+депутаттық мандатпен
Конституциялық Кеңес мүшелiгiне кандидаттарға қойылатын талаптар:+отыз жасқа толған Республика азаматы тағайындала алады+ҚР аумағында тұратын, жоғары заң бiлiмi бар ҚР азаматы тағайындала алады+заң мамандығы бойынша кемiнде бес жыл жұмыс стажы бар ҚР азаматы тағайындала алады
Конституциялық Кеңестін мемлекеттiк орган ретiнде мәртебесі келесі жағдайлармен айқындалады:+Өз өкiлеттiгiн жүзеге асыру кезiнде дербес және мемлекеттiк органдарға, ұйымдарға, лауазымды адамдар мен азаматтарға тәуелсiз+Қызметінде ҚР Конституциясына басшылыққа алады+ ҚР Конституциясының жоғары тұруын қамтамасыз етедi
Конституциялык Кенестің шешімдерінің кабылдану нысандары:+ жолдау+ қаулы+ корытынды
Конституциялык Кеңес алғашкы шешімін кайта карайды:+Өз бастамасы бойынша+Қабылданған шешімге негіз болган Конституция нормасы өзгерсе+Шешім кабылданган сәтте Конституциялык Кенеске белгісіз болган, өтініштін мәні үшін жана елеулі нэрселер ашылса
Конституциялык Кеңес мүшесінің өкілеттігі токтатыла тұрады:+ Денсаулық жагдайына байланысты ұзак уакыт бойы өз міндеттерін орындай алмаса+ Оны қамауга алуга немесе кылмыстык жауапка тартуга келісім берілсе+ Егер ол антты бұзса
Конституциялык Кеңес Төрағасының, мүшесінің өкілеттігі тоқтатылады:+ Қызметте болуының Конституцияда белгіленген мерзімі аякталса+ Жоғаргы соттың ол жөнінде занды күшіне енген айыптау үкімі болса + Орнынан түсуі туралы өтініші қанағаттандырылса
Конституциялык Кеңес шешімдерінін кабылдану тәртібі:+Шешім кабылдау кезінде дауыс тен бөлінген жағдайда Конституциялык Кеңес Төрагасының даусы шешуші дауыс болып табылады+Конституциялык Кенес шешімдерді алкалы түрде кабылдайды+Конституциялык Кенес шешімді өз мүшелерінің жалпы санынын көпшілік даусымен ашык дауыс беру аркылы кабылдайды
Конституциялык Кеңес шешіміне Республика Президентшің қарсылық енгізуі:+ Президенттің карсылыгы Конституциялык Кеңес мүшелері жалпы санының үштен екісінің даусымен еңсерілуі мүмкін+Конституциялык Кеңес шешіміне тек қана Президент қарсылық келтіруігеқұқылы+ Қарсылық Конституциялык Кеңестің қорытынды шешіміне тұтастай немесе белгілі бір бөлігінде енгізілуі мүмкін
Конституциялык Кеңестің конституциялык бакылау кызметінін мәні:+Республиканын бүкіл аумағында Конституцияның үстемдігін камтамасыз ету+Конституцияның бұлжымастыгын, яғни нормативтік актілерді кабылдау кезінде оның нормаларының мүлтіксіз орындалуын камтамасыз ету+Сайлаулар откізу кезінде конституциялык нормалардын мүлтіксіз органдалуын камтамасыз ету
Конституциялык Кеңестің Төрағасы мен мүшелеріне катысты колдануга болмайды:+оларга сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шараларын колдануга +кылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр кылмыстар жасаган реттерді қоспаганда, Парламенттін келісімінсіз кылмыстык жауапка тартуға болмайды оларды өкілеттігі мерзімі ішінде тұткынга алуга, күштеп әкелуге болмайды
Конституциялык Кеңестің шешімдері:+Түпкілікті болып табылады және шағымдануға жатпайды +Республиканың бүкіл аумағында жалпыга бірдей міндетті+ Қабылданган күннен бастап күшіне енеді
Конституциялык кукык институтына кіреді.+ біртекті конституциялык катынастарды реттейтш нормалар жыйынтыгы
Конституциялык кукык угымы келесі аспектілерде карастырылады:+ Ғылым , оку пәні және кукык саласы ретінде+ Қоғам мен мемлекет арасындагы непз калаушы катынастарды реттейтін кукык саласы ретшде
Конституциялык кұкык ғылымы ретінде танылады: + конституциялык кукыктык нормалар туралы конституциялык бөлімдер жүйесі
Конституциялык кұкык дербес кұкык саласы ретінде:+ Мемлекеттік кұрылыс нысанын бекітеді
Конституциялык кұкык институтына кіреді:+нормалар жүйесі
Конституциялык кұкык нормалары бекітілген:+Конституциялык заңдарда
Конституциялык кұкык пәнінің ұғымдары:+сайлауга байланысты катынастар+адам және азаматтың конституциялык-кұкыктык мәртебесі+мемлекеттік билік органдарынын өкілеттіліктері жэне жүйесі
Конституциялык кұкыктағы ерекше зандылык сипатка ие қайнар көздер:+ ҚРнын Конституциясы+Ратификацияланған халықаралық шарттар
Конституциялык кұкыктык норма өзінің занды күші бойынша:+негізгі кайнар көзі болып Конституция саналады
Конституциялык кұкық бойынша ерекше сипаттағы құжаттар: + Парламент Сенатының Регламенті
Конституциялык кұкықтың пәні ретінде танылатын қоғамдык катынастар:+ ҚР азаматтарының сайлауга және сайлануына байланысты туындайтын қатынастар
Конституциялык кұқықтык норма өзінің заңды күші бойынша:+ ең жоғарғы заңды күшке ие + баска кұқык салаларына кұрылтайшылык сипатта болады + Конституциянын баптарында көрініс табады
Конституциялык кұрылыс: + Мемлекеттің конституциясымен бекітілген және қорғалатын әлеуметтік, экономикалық жэне саяси-кұкықтық қатынастар жүйесі+Қазакстан Конституциясында бекітілген норма-принциптер мен оның саяси, әлеуметтік, экономикалык, рухани негізін қалыптастыратын конституциялық ережелер
Конституциялык құкық реттейтін коғамдык қатынастар:+ Адам және азаматтардың кұкықтык мәртебесін анықтауға байланысты туындайтын катынастар+ Конституциялык қүрылыстың негізін қалыптастыратын катынастар + ҚР әкімшілік-аумақтық құрылысына байланысты қатынастар
Конституциялык құкық реттейтін қатынастар:+ҚР Конституциясының нормаларына сәйкес, дам және азамат-қоғам мемлекет арасындағы туындайтын қатынастарды реттейді+нормалардың ерекше, жоғары заңды күші бар, құқықтық табиғатын ашады+қоғамдық қатынастарды реттегенде міндеттеу, тыйым салу, руқсат етуші, құқықтық реттеу әдістерін қолданады
Конституциялык құқық нормалары бекітілген:+ Президент актілерінде+ Конституцияда+ Конституциялық заңдарда
Конституциялык құқықтың жүйесін кұрайды:+ конституциялық-кұкыктық нормалар+ конституциялык кұкыктык кағидалар+ конституциялык-күкыктык институттар+ ҚР конституциялық құрылысының негіздері +адам және азаматтардың құқықтық мәртебесінің негіздері+ҚРның Парламентінің құқықтық мәртебесі
Конституциялык құрылыс келесі катынастар жуйесін қамтиды: + ҚР конституциямен бекітілген және нарықты экономиканың қалыптасуы ушін қолданылатын экономикалық қатынастарды+Мемлекет егемендігі мен біртұтастығын.
Конституциялык құрылыс:+ Мемлекеттің баскару нысанын жэне аумактык кұрылым нысанын айқындайды+ Қазакстан Конституциясында бекітілген норма-принциптер мен оның саяси, әлеуметтік, экономикалык, рухани негізін қалыптастыратын конституциялык ережелер
Конституциялык реформалар негізінде: + Мәжілістің кұрамына байланысты өзгерістер енгізіп, депутаттар санын жүз жеті депутат ретінде бекітті
Конституциялық бақылауды жүзеге асырудың үлгілері:+жалпы юрисдикциялық соттардың жүзеге асыруы+арнайы құрылған сот органдарының жүзеге асыруы+сот жүйесіне жатпайтын арнайы құрылған органдардың жүзеге асыруы
Конституциялық жауапкершіліктің нысаны (санкциясы):+ Жоғары мемлекеттік лауазымды атқару құқығынан айыру.+ Жоғары мемлекеттік қызметтен босату+ Лауазымды иелену құқығынан айыру
Конституциялық заңдарда тыйым салатын нормалар бар ма?+ Бар.+ Конституциялық заңдарда тыйым салатын нормалар бар+ Иә.
Конституциялық іс жүргізуге қатысушылар: +Парламент палаталарының төрағалары
Конституциялық іс жүргізуді тоқтату жагдайлары:+ Субъектінің өзі мәлімдеген өтініштен бас тартуы+ Өтініштің Конституциялык Кеңестің карауына жатпауы + Конституциялылығы талас тудыратын актілердің күшін жоюы
Конституциялық Кеңес келіп түскен өтінішті карауға кабылдаудан бас тартады:+ Конституциялығы талас тудырып отырған акт тоқтатылған немесе күшін жойған болса+ Өтініш тиісті субъектіден туындамаса
Конституциялық Кеңес мүшелігіне кандидаттарға койылатын талаптар:+ 3аң мамандығы бойынша кемінде бес жыл жұмыс стажынын болуы + Жоғары зан білімінің болуы
Конституциялық Кеңес өтініштер келіп түскеннен бастап мына мерзім ішінде өз шешімін шығарады:+ Бір ай ішінде.+ 1 айдан артық емес+ Конституцияға сәйкес 1 ай ішінде
Конституциялық Кеңес Төрағасы мен мүшелері кімнің келісімімен қылмыстық жауапкершілікке тартылады:+ Парламент.+ Жоғарғы заң шығарушы орган+ ҚР Парламенті
Конституциялық Кеңес Төрағасын кім тағайындайды?+ Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Конституциялық Кеңесінің шешімдері мынадай нысанда қабылданады:+ Нормативтік қаулылар ретінде.+ Нормативтік актілер ретінде.+ Қаулы ретінде.
Конституциялық Кеңеске өтініш білдіруші субъектілер:+ Сенат және Мәжіліс, Терағалары+ Премьер-Министр+ ҚР Президенті
Конституциялық Кеңесті Төрағасын лауазымына тағайындалады және лауазымынан босатылады:+ Президентпен.+ Елбасымен+ Мемлекет басшысымен.
Конституциялық Кеңестің актілері:+ Қаулылар.+ Конституциялық кеңестің қаулылары+ Қаулы
Конституциялық Кеңестің кұрамы және кұрылу тәртібі:+ Екі мүшесін Сенат тагайындайды+ Жеті мүшеден тұрады - төраганы жэне екі мүшесін Президент тагайындайды
Конституциялық Кеңестің қосымша шешім қабылдау жағдайлары:+Шешімінде орын алған редакциялық сипаттағы қателерді түзету қажет болса+шешімінде жіберілген редакциялық сипаттағы дәлсіздіктерді түзету қажет болса+шешімдеріне түсіндірмелер беру туралы мәселе қойылса
Конституциялық Кеңестің құрамы және құрылу тәртібі:+ Екі мүшесін Сенат тағайындайды+ Жеті мүшеден тұрады - төраганы және екі мүшесін Президент тағайындайды
Конституциялық Кеңестің өкілеттіктері:+ Дау туған жағдайда Президенттің, Парламент депутаттарының сайлауын өткізудің дұрыстығы туралы мәселені шешеді+ Парламент қабылдаған заңдардыңКонституцияға сәйкестігін Президент қол қойғанға дейін қарайды+ Конституцияның нормаларына ресми түсіндірме береді
Конституциялық Кеңестің Төрағасы құқықты:+ Ғылыми қызметпен айналысуға.+ Шығармашылық қызметпен айналысуға+ Оқытушылық қызметпен айналысуға
Конституциялық Кеңестің шешімдері Республиканың қай аумағында міндетті және түпкілікті?+ Республиканың барлық аумағында.+ Мемлекеттің барлық аумағына+ ҚР аумағының барлық нүктелеріне
Конституциялық кұкыктың пәнін құрайтын коғамдық қатынастар:+ адам және азаматтардың кұқыктары мен бостандыктарын реттеуге байланысты қатынастар+ жергілікті өзін-өзін баскаруға байланысты катынастар+ мемлекеттік билікті ұйымдастыру мен мемлекеттің аумақтық құрылысын реттеудегі қатынастар
Конституциялық кұкық бойынша ерекше сипаттағы кұжаттар: + Парламент Сенатының Регламенті+ Орталық сайлау комиссиясының актілері
Конституциялық кұкықтың әдістері өз алдына:+ биліктік-императивтік бастауларға негізделеді+ қоғамдық катынастарға ықпал-ету тәсілдерін білдіреді
Конституциялық кұкықтың жүйесін күрайды:+ конституциялық-күкыктык институттар+ конституциялык-кұқыктык нормалар
Конституциялық кұқык дербес кұкық саласы ретінде:+ Ұлттык кұкык жүйесіндегі негізгі кұкык саласының рөлін аткарады+ Мемлекеттік кұрылыс нысанын бекітеді+ Адам және азаматтардың негізгі құкыктары мен бостандыктарына байланысты қатынастарды реттейді
Конституциялық кұқықтың жүйесіне кіреді:+ Адам және азаматтардың құқықтық мәртебесінің негіздері+ ҚР конституциялық кұрылысының негіздері
Конституциялық кұқықтың қайнар көздеріне жатады:+ ҚР заңдары+ ҚР Конституциясы+ Конституциялық заңдар
Конституциялық кұрылыс:+ Мемлекеттің басқару нысанын және аумактык құрылым нысанын айкындайды+ ҚР Конституциясында бекітілген норма-принциптер мен онын саяси, әлеуметтік,экономикалық, рухани негізін қалыптастыратын конституциялык ережелер
Конституциялық құқықтың реттеу әдістері:+ рұқсат ету+ тыим салу+ міндеттеу
Конституциялық құкық реттейтін катынастарда:+Нормалардың ерекше, жогары заңды күші бар, құкыктық табигатын ашады + ҚР Конституциясының нормаларына сәйкес, адам және азамат - когам - мемлекет арасындагы туындайтын катынастарды реттейді + Қогамдык катынастарды реттегенде міндеттеу, тыйым салу, рұксат етуші кұкыктык реттеу әдістерін колданады Конституциялық құқықтың реттеу пәні болып келесі қоғамдық қатынастар жиынтығы табылады:+ҚР конституциялық құрылысының негіздері, мемлекеттік биліктің ұйымдастырылуы мен қызметінің қағидаларына байланысты+ жеке адамның құқықтық жағдайының негіздері+ сайлау құқығы мен сайлау жүйесі
Конституциялық құкықтың пәнін құрайтын қоғамдық катынастар:+ жергілікті өзін-өзін баскаруды кұруға байланысты катынастар
Конституциялық құқық ғылымы ретінде танылады:+ ғалымдар көзкарастарынынң жүйесі+ конституциялык принциптер жүйесі+конституциялык құкыктык нормалар туралы конституциялык білімдер жуйесі
Конституциялық құқық ғылымының зерттеу әдістері:+ салыстырмалы+ формальды-логикалық+ тарихи
Конституциялық құқық ғылымының зерттеу әдістері:+тарихи+ формальды-логикалық
Конституциялық құқық пәніне жатқызуға болатын ұғымдар:+ адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі+ конституциялык кұкықтың реттеу әдістері+ конституциялык-кұқыктық нормалар
Конституциялық құқық субъектілеріне белгілі әрекеттерді жасауға міндеттейтін нормаларды көрсет:+ Тыйым салу нормалары.+ Тыйым салушы.+ Тыйым салатын нормалар
Конституциялық құқықпәніне жатқызуға болатын ұғымдар:+ адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі+ конституциялык кұкықтың реттеу әдістері+конституциялык-кұқыктық нормалар
Конституциялық құқық ғылымы:+конституциялық заңдылыққа сүйенетін негізгі ұғымдар мен категорияларды қалыптастырады+конституциялық құкықтың құқықтық ғылым жүйесіндегі орны мен рөлін анықтайды+конституциялық құқықтық қатынастардын тарихи даму өзгешеліктерін зерттейді.
Конституциялық құқық ғылымының зерттеу әдістеріне жатады:+тарихи+салыстырмалы(компаративті)+статистикалық
Конституциялық құқықтың қайнар көздері:+Заңдар: конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізетін заңдар, конституциялық заңдар және жай заңдар+ҚР Конституциясы+Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларация
Конституциялық құқықтык реттеу әдісіне жатқызуғa болады:+ міндеттеу+ рұқсат беру+ тыйым салу
Конституциялық құқықтық ғылымының пәнін не құрайды?+ Констиуциялық құқықтың қалыптасуы+ Конституциялық құқықтың дамуы+ Констиуциялық құқықтың әрекеті.
Конституциялық құқықтық қайнар қөздеріне төменде көрсетілгендердің қайсысы жатпайды?+ Жергілікті өзін–өзі басқару органдарының актілері.+ Заңды тұлғалардың жарғысы+ Азаматтардың өтініштері.
Конституциялық құқықтық нормаларға құқықтық нормалардың барлық белгілері тән ба?+ Тән.+ Иә.+ Құқықтық нормалардың барлық белгілері тән
Конституциялық құқықтық нормалары мынадай құқықтық қатынастар тобын реттемейді:+ Мемлекеттік қызметке кipy, өсу және тоқтату тәртібі.+ Қылмыскерді жауапқа тарту және жаза тағайындау.+Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру.
Конституциялық құқықтық нормалары мынадай құқықтық қатынастар тобын реттемейді:+ Мемлекеттік қызметке кipy, өсу және тоқтату тәртібі.+ Қылмыскерді жауапқа тарту және жаза тағайындау.+Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру.
Конституциялық–құқықтық қатынастарының пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негізіне мыналар жатыр:+ Нормалар, заңды фактілер.+ Нормалар+ Заңды фактілер
Конституциялық–құқықтық норма құрылуы мүмкін:+ Әрқашанда, тек қана үш элементтен.+ Гипотеза, санкция, диспозиция+ Үш элементтен
Конституциялық–құқықтық нормалар қарастырады:+ Конституциялық – құқықтық қатынастарды реттеу максатымен бекітілген әрекеттің жалпы міңдеттеуші ережесі.+ Конституциялық – құқықтық қатынастарды реттеу максатында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етеді..+ Мемлекеттің басқару нысанын анықтау.
Конституциялық–құқықтық нормалардың өзінің құрылымы бойынша ерекешілігі қандай?+ Көбінесе норманың санкциясы көрсетілмейді.+Санкциясы кездеспейді.+Конституциялық–құқықтық нормалардың өзінің құрылымы бойынша ерекешілігі санкциясы көрсетілмейді.
Конституциялық құқық нормаларының ерекшеліктері:+ қамту пәнінің кеңдігі бойынша+заңдық күшінің жоғары болуымен+ нормалардын ішкі құрылымына байланысты, яғни санкциясы болмайды
Конституциялық–құқықтық нормалардың өзінің құрылымы бойынша ерекешілігі қандай?+ Көбінесе норманың санкциясы көрсетілмейді.+Санкциясы кездеспейді.+Конституциялық–құқықтық нормалардың өзінің құрылымы бойынша ерекешілігі санкциясы көрсетілмейді.
Конституциялық–құқықтық принциптер дегеніміз бұл:+Құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтары мен міндеттерінің айқындалуы.+ Конституциялық нормаларға негізделетін негізгі ережелер.+ Конституциялық нормалардың басты қағидаттары.
Конституцияның баска зандардан ерекшелендіретін негізгі касиеттері болып саналады:+ Түрақты болуы+ Жогаргы занды күшке ие болуы
Конституцияның басқа заңдардан ерекшелендіретін негізгі қасиеттері болып саналады:+ арнайы тәртіппен мемлекеттік орган немесе референдум аркылы халыкпен кабылдануы
Конституцияның ең жоғарғы занды күшке ие болуы келесі жағдайлармен қамтамасыз етіледі:+ Конституциялық заңдылықтың қорғалуын қамтамасыз ететін ерекше органның кұрылуы
Констициялық құқық ғылымы нені зерттейді?+ ҚР мемлекетінің мемлекеттік құрылыс нысандарын, мемлекеттік органдардың нысандарын, олардың өзара қарым қатынастарының әдістері мен тәсілдерін.+ ҚРның мемлекеттік механизмін+ ҚР мемлекетінің мемлекеттік басқару нысанын
көпшілік даусымен қабылданады
КР Конституцияға өзгертулер мен толыктырулар енгізу бастама кұкығына келесі субъектілер ие:+ҚР Президенті
КР республикалык референдум өткізудің жариялылык жэне ашыктык принципі келесі тэртіппен камтамасыз етіледі:+референдум жөніндегі комиссия өз жұмысы туралы тұргындарды жұмысы туралы хабардар етіп отырды+референдум өткізу барысында коғамдык бірлестіктер өкілдері катыса алады+ референдумға шығарылатын мәселелер бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады
Күшіне енген заңның конституцияға сәйкес еместігін тану туралы Конституциялық Кеңеске жүгінуге құқығы бар:+ Соттар.+ Жергілікті соттар+ Қалалық соттар
ҚҚҚҚҚ
ҚР егемендікке ресми түрде қашан ие болды?+ 1991 жылы 16 желтоқсанда.+ 1991 жылы+ 16 желтоқсан
ҚР Конституциясына сәйкес Республика Президенті:+ Республиканың Қарулы күштерін қолданады + Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас Қолбасшысы+ Күзет кызметін және Республикалық ұланды жасақтайды
ҚР Парламенті Сенатының ерекше карауына жататындар:+ Президенттің ұсынуымен Жоғаргы Сот Төрагасын жэне судьяларын сайлау
ҚР азаматтарының кұкыктык жағдайы келесі принциптермен камтамасыз етіледі:+ ҚР азаматтары саяси, экономикалык және элеуметтік кұкыктар мен бостандыктарды барынша толык иеленеді+ ҚРнын азаматтығы, оның кандай негізде алынғанына қарамастан, бірыңгай және тең болып табылады
ҚР азаматтығының тоқтатылу негіздері:+ Егер адам басқа мемлекеттің азаматтығын алған болса+ Егер ҚР азаматы өзге мемлекеттін мемлекеттік органдарына кызметке тұрса+ ҚРның азаматтығынан шығу
ҚР зайырлы мемлекет болғандықтан:+ Жоғарғы моральдық-этикалық кағиданы ұстайтын мемлекет+ Мемлекет діни-наным бостандығына байланысты араласпау саясатын қолданатын мемлекет+ Нақты діни ағымдар ресми түрде танылмаған мемлекет+ Адамдар, азаматтар діни, сенімнаным бостандығына иеленедіҚРның сот жүйесіне төмендегілердің қайсысы кірмейді?+ Прокуратура.+ Қаржы полициясы органдары+ Ұлттық қауіпсіздік органдары
ҚР Конституциялык Кеңесінің мәртебесі:Республика зандары мен Президенттің жарлыктарына багынады+ Конституцияға ғана багынады, саяси жэне езге себептерді негізге ала алмайды+ Республика аумагында Конституцияның жоғары тұруын қамтамасыз етеді
ҚР кызметінің түбегейлі принциптері:+ ҚРдық патриотизм+ Қоғамдык татулық пен саяси түрақтылық
ҚР қандай мемлекет болып саналады?+ Президенттік Республика.+ Унитарлы+ Құқықтық
ҚР құқық жүйесінің негізін қандай құқық саласын құрайды?+ Конституциялық құқық.+ Ата Заңдағы құқықтарды.+ Конституциямен бекітілген құқық.
ҚР қызметінің түбегейлі принциптері:+ ҚРдық патриотизм+ Қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық+ Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалык даму
ҚР Парламенті Сенатының депуттарының өкілеттілік мерзімі:+ 6 жылға.+ 6 жылдық мерзімге.+ ҚР Конституциясына сай 6 жылға өкілетті етеді.
ҚР Парламентінің депутаттары кұкылы:+ Ғылыми кызметпен айналысуга+ Шығармашылық кызметпен айналысуга
ҚР Президенті тагайындайды:+ ҚРның Мемлекеттік хатшысын + ҚРның Ұлттык Банкінің Төрагасын + Үкімет мүшелерін
ҚР Президенті:+ Өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді + Мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жүмыс істеуін қамтамасыз етеді
ҚР Президентіне қандай жағдайда импичмент жариялануы мүмкін?+ Мемлекетке қарсы опасыздық жасаған жағдайда.+ Сатқындық+ Опасыздыққа жол берген жағдайда
ҚР Президентінің мәртебесі: + Мемлекеттік биліктің барлык тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуін камтамасыз ететін тұлға болып табылады + Мемлекет басшысы болып табылады
ҚР Президентінің өкілеттігінің ауысуы жағдайлары: + Президентгің қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы+ Президенттің қызметінен кетірілуі+ Президенттің қайтыс болуы
ҚР Премьер-Министрінің өкілеттігі: + Үкімет кызметінін негізгі бағыттары жөнінде Президентке баяндап отырады+ Үкімет кызметін ұйымдастырып, оған басшылық жасайды+Үкімет қаулыларына кол кояды
ҚР сот жүйесінің бірлігі қамтамасыз етіледі:+ зандарда судьялардың. бірыңгай мәртебесін баянды етумен+ барлык соттар мен судьялар үшін ортак жэне бірыңгай сот төрелігі принциптерімен
ҚР Үкіметінің кұрылымын кұрайтын органдар:+ Сыртқы істер министрлігі + Ішкі істер министрлігі+ Агенттіктер, комитеттер
ҚР Үкіметінің мемлекеттік билік жүйесіндегі орны: + Ол атқарушы органдардың жүйесін баскарады және олардың кызметіне басшылык жасайды+ Президентінің алдында,Конституцияда көзделген жағдайларда Мэжілістің жэне Парламенттің алдында жауапты болады+ ҚРның атқарушы билігін жүзеге асырады
ҚР Үкіметінің мемлекеттік билік жүйесіндегі орны:+ Президентінің алдында, Конституцияда көзделген жагдайларда Мәжілістің және Парламенттің алдында жауапты болады +ҚРның аткарушы билігін жүзеге асырады + Ол атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды
ҚРнда жергілікті өкілді орган қайсысы?+ Мәслихат.+ Аудандық мәслихат+ Облыстық мәслихат
ҚРнда қоғамдық және мемлекеттік институттардың бipiryiнe:+ Жол берілмейді.+ Рұқсат етілмейді.+ Ешқандай жағдайда қоғамдық және мемлекеттік институттар бipiкпейді
ҚРнда мемлекеттік билік органдары бір-бірімен байланысады:+ тежемелік жүйесін пайдалану арқылы+ тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы+ бағыныштылық қағидасының негізінде
ҚРнда меншіктін қандай нысандары таңылады және бірдей қорғалады?+ Мемлекеттік және жеке.+ Мемлекеттік.+ жеке
ҚРнда судьялардың мәртебесі:+ судьялар сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және тек Конституция мен заңға ғана бағынады
ҚРнда шетел азаматтары ретінде танылады:+ ҚРның азаматтары емес шет ел азаматтары+ ҚР аумағында жүрген баска мемлекеттің азаматтылығы туралы дәлелі бар түлғалар+ Құкыктык мәртебесі «Шетелдіктердін құкықтық жағдайы туралы» ҚРның заңымен анықталатын тұлғалар
ҚРнын Орталык сайлау комиссиясы белгілейтін мәслихат депутаттарының шекті саны:+ аудандық мәслихатта - жиырма беске дейін+ қалалық мәслихатта - отызға дейін+ облыстық мәслихатта, Астана және Алматы қалалық мәслихаттарында - елуге дейін
ҚРнын республикалык референдум өткізудің жариялылық және ашықтык принципі келесі тәртіппен қамтамасыз етіледі:+ референдумға шығарылатын мәселелер бұқаралық акпарат кұралдарында жарияланады
ҚРнын сот жүйесін хұрайды:+ Мамандандырылган (эскери, каржылык, экономикалык, экімшілік, кәмелетке толмагандардың істері жөніндегі т.с.с.) соттар
ҚРның азаматтылыгына байланысты қатынастардың нормативтік негізі болып келесі актілер жатады:+ Азаматтылық мәселесін реттейтін ратификациаланган халыкаралық қүқықтық актілер мен шарттар+ ҚРның 1995 жылгы Конституциясы+ «ҚРның азаматтыгы туралы» 1991 жылы 20 желтоксандағы ҚРm Республикасының Заңы
ҚРның аумағы құралады:+ Облыстардан.+ Аудандардан+ Қалалардан
ҚРның аумағы құралады:+ Облыстардан.+ Аудандардан+ Қалалардан
ҚРның аумағында тікелей қолданылады?+ ҚР Конституциясы.+ Мемлекетіміздің Ата Заңы+ Халықаралық келісім-шарттар, ратификацияланған нормативтік құқықтық актілер.
ҚРның аумағында шетелдік мемлекеттердің кәсіподақтарының қызметіне:+ Жол берілмейді.+ Рұқсат етілмейді.+ ҚРның аумағында шетелдік мемлекеттердің кәсіподақтарының қызметі жүзеге асырылмайды.
ҚРның жергілікті өзін–өзі басқару органдары мынадай мақсаттарда құрылады:+ Жергілікті маңызы бар мәселелерді тұрғын халықтың өзi шешуін қамтамасыз ету үшін.+Аумақтық мәселелерді өз бетімен шешу мақсатында.+ Басқару тиімділігін арттыру үшін.
ҚРның конституциялық кұрылысының
ҚРның конституциялық құқығы мынаны зерттейді:+ ҚР Конституциясының нормаларына сәйкес пайда болатын және қоғамның, мемлекеттің құрылымының негізін, ондағы адамның және азаматтың жағдайның нeгізі құратын қоғамдық қатынастар.+ ҚР Конституциясына негізделген барлы қзаңи актілерді.+ ҚР Конституциясына сай азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын.
ҚРның Конституциясы қабылданды:+ 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен.+ 1995 жылы 30 тамызда + Жалпы халықтық референдуммен
ҚРның Конституциясы нормативтитік–құқық актілер жүйесінде қандай орын алады?+ Демократиялық, өркениетті даму жолына түскен мемлекет пен қоғамның негізгі, басты нормативтік актісі ретінде.+ Жоғарғы заңи күші бар нормативтитік–құқық акт.+ ҚР Ата Заңы.
ҚРның Конституциясына 2007 ж. енгізілген өзгерістер мен толыктырулар: + Парламент Палаталарының калыптасу тәртібін өзгертті + Саяси партиялар арқылы Мәжілістің калыптасуын бекітті + Мәжілістің калыптасуына Қазакстан халықтары Ассамблеясының катысумүмкіндігін бекітті
ҚРның Конституциясына өзгерістер мен толыктырулар:+ ҚР Парламентімен 1998 ж. 7 казанында енгізілді + Казақстан Республикасының Парламентімен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді
ҚРның Конституциясына сәйкес адам және азаматтардың жеке басының бостандығына берілген кепілдіктер:+ Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құкықы + Сөз бен шығармашылык еркіндігіне кепілдік беріледі + Тұрғын үйге кол сұғылмайды
ҚРның конституциясына толықтырулар ... еңгізілуі мүмкін:+ Президенттің шешімі бойынша.+ Референдум нәтижелері бойынша + Президенттің өкілеттігі бойынша
ҚРның мемлекеттік егеменділігінің күқыктык негізі:+ 1991 жылдың 16 желтоқсанында қабылданған «ҚРның мемлекеттік тэуелсіздігі туралы»Конституциялық заң + Қазак КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация (25.10.1990ж.)
ҚРның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заңы қабылданды:+ 16 желтоқсанда 1991 жылы.+ 1991 жылы+ 1991 жылдың 16 желтоқсанында
ҚРның нормативтік құқықтық актілері бастама алады:+ ҚР Конституциясынан.+ Ата заңнан
ҚРның өкілді органдар жүйесіне қандай органдар кіреді?+ Парламент және Мәслихат.+ Жергіікті мәслихаттар+ ҚР Парламенті
ҚРның Президенті кұқылы:+ Парламент қабылдаған заңды қайталап талқылау мен дауысқа салу үшін кері қайтаруға+ Премьер - Министрді тағайындауға және қызметтен босатуға+Заң жобаларын қараудың басымдығын белгілеуге
ҚРның Президентінің кызметінен кетіруге негіз болады:+ Соғыс не қарулы қақтығыс кезінде жау жағына шығып кетуі+ Шет мемлекеттің Республикаға қарсы дұшпандык әрекетін жузеге асыруына кемектесуі+ Мемлекетке опасыздык жасауы
ҚРның республикалық референдумда қатысу құқығына ие азаматтар:+он сегізге толған ҚР азаматтары+шет елдерде жүрген ҚРның азаматтары+мүмкіндіктері шектелген әрекет қабілетті мүгедектер
ҚРның сот жүйесін не құрайды?+ ҚР Жоғарғы соты+ Облыстық соттар.+ Аудандық соттар
ҚРның сот жүйесіне төмендегілердің қайсысы кірмейді?+ Прокуратура.+ Қаржы полициясы органдары+ Ұлттық қауіпсіздк органдары
ҚРның Тұңғыш Президентіне ешкімнің тиіспеушілігі білдіреді:+ Тиіспеушілік оның үй-жайларына, қызметтік көлігіне, жазылатын хат-хабарларына қолданылады+ТұңгышПрезидент мемлекетке опасыздық жасау жағдайларын қоспағанда, өз мәртебесін жүзеге асыруга байланысты іс-әрекеті үшін жауапты болмайды Ғ)Оны Парламенттің келісімінсіз жауапқа тартуға болмайды
ҚРның Тұңғыш президентіне өмір бойына тиесілі болатын қүқыктар:+ Парламент пен оның палаталарының алдында, Үкіметтің отырыстарында ел үшін маңызды мәселелерді талкылау кезінде сөз сөйлеу+ ҚР халкы Ассамблеясын басқару, Конституциялық Кеңесінің, Кауіпсіздік Кеңесінің күрамына кіру+ Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттік құрылыстың аса маңызды мәселелері бойынша бастамалар жасауға
ҚРның Үкіметі жауапты болады:+ Республика Парламенті алдында+ Парламент Мәжілісінің алдында+ Республика Президент алдында
ҚРның Үкіметі жауапты болады:+ Республика Парламенті алдында+ Республика Президенті алдында+ Парламент Мәжілісінің алдында
ҚРның Үкіметі:+ Мәжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді.+ ҚР Орталық атқарушы органы+ Жергілікті атқарушы органдарға басшылық етеді.
ҚРның Үкіметі:+ Мәжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді.+ ҚР Орталық атқарушы органы+ Жергілікті атқарушы органдарға басшылық етеді.
ҚР таныған халықаралық құқық нормалары, конституциялық құқық қайнар қөздерінің қандай орын алады?+ Ішкі заңнамаға қатысты басымдығы болады.+ Ұлттық заңнамаға қарағанда басым+ ҚР заңнамасынан күші жоғары болады
ҚРда жоғарғы қолбасшы болып саналады:+ Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
ҚРда президенттік институт қашан енгізілді?+ 1990 жылғы 24 сәуірде.+ 1990 жылы сәуірде+ 1990 жылдың 24 сәуірінде
ҚРда судьяларды тағайындау тәртібі:+ Жоғарғы Сот судьяларын Республикалық Жоғары Сот Кеңесінің кепілдемесіне негізделген Республика Президентінің үсынуы мен Сенат сайлайды+ Мамандандырылган соттардың судьяларын Жоғарғы Сот алкасы сайлайды
ҚРда судьялыкка кандидаттарға койылатын талаптар:+ Жогары заң білімі, заң мамандыгы бойынша кемінде екі жыл жұмыс стажының болуы+ Біліктілік емтиханын тапсырган болуы
Қазақстан Республикасы демократиялтық мемлекет ретінде келесі сипаттарға ие: + Идеологиялық және саяси әр-алуандылық танылуы+ Халық билігінің болуы және қорғалуы+ Қоғамдық бірлестіктер және саяси партиялар құру құқығының болуы
Қазақстан Республикасында адам және азаматтардын экономикалық құқықтарына жатады: + Әркімнің қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы+ ҚР азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде болуға құқығы+ Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы
Қазақстан Республикасында азаматтық мәселесімен айналысатын мемлекеттік органдар:+ ҚР Президенті+ ҚР Iшкi iстер органдары+ ҚР Сыртқы істер министрлігі
Қазақстан Республикасында мамандандырылған соттар қатарына кіреді:+қаржылық соттар+экономикалық соттар+ кәмелетке толмағандардың iстерi соттар
Қазақстан Республикасында тілдердін мәртебесі келесідей бекітілген+Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл - қазақ тілі+ Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады+ Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды
Қазақстан Республикасында: + Мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады+ Меншік міндет жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс+ Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады
Қазақстан Республикасының азаматтығы беріледі: +Қазақстан Республикасынан территориясында туылған жағдайда+Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау нәтижесінде+Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген негiздер мен тәртiп бойынша
Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау шарттары:+ ҚР аумағында заңды негізде кемінде 5 жыл тұрақты тұратын+ ҚР азаматымен кемінде 3 жыл некеде тұратын+ ҚР азаматтарының iшiнде жақын туыстарының бiрi, ҚР тұрақты тұру мақсатымен келген, ҚР тұру мерзiмiне қарамастан, қабылданатын болады
Қазақстан Республикасы сот жүйесiнiң бiрлiгi қамтамасыз етіледі:+барлық соттар мен судьялар үшiн ортақ және бiрыңғай сот төрелiгi принциптерiмен+ ҚР барлық соттарының қолданыстағы құқықты қолдануымен+ заңдарда судьялардың бiрыңғай мәртебесiн баянды етум
Қазіргі Республика Парламентінің мәні:+F)Парламент тұракты жұмыс істеу нәтижесінде заң шығару кызметінін үздіксіз жүзеге асырылуын камтамасыз етеді+G)Қазакстан халыктарынын мүддесін көздейді, онын атынан өкілдік етеді+ Мемлекеттік билік жүйесіндегі қызмет максаты заң шығаруды жүзеге асыру болып табылады
Қай кезден бастап ҚР заңы күшіне енеді?+ Президент қол қойғаннан.+ Жарияланғаннан бастап+ Ресми БАҚ жарияланғаннан бастап
Қай орган азаматты әрекет қабілеттігі жоқ деп тани алады:+ Сот.+ Жергілікті соттар+ Аудандық сот
Қандай мемлекеттік орган ҚР Президентінің мерзімінен бұрың қызметінен босату мәселені шешу кезінде конституциялык процедураларды сақтау туралы қорытынды береді:+ Конституциялык Кеңес.+ ҚР Конституциялық кеңесі+ Конституция нормаларына түсінік беруші орган
Қандай сұрақтар референдум пәні бола алады:+ Конституцияға түзетулер енгізу.+ Конституциялык заңдарды қабылдау.+ Қоғам өміріне маңызды мәселелер.
Қандай тұлғалар «ҚР азаматтығы» туралы заңға сәйкес ҚР азаматы болып табылады?+ КСРО азаматтары, кейін осы заңға сәйкес азаматтық алғандар.+ «ҚР Азаматтығы туралы» ҚР заңына сәйкес азамттық алғандар.+ КСРО азаматтары.
Қоғамдық бiрлестiктер деп танылады: + саяси партиялар+ кәсiптiк одақтар+азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшiн ерiктi негiзде құрылған, заңдарға қайшы келмейтiн бiрлестiктерi
Қоғамдык бірлестіктер кұрудын және олардын кызметінің принциптері:+Когамдык бірлестіктер өз мүшелерінің (катысушыларының) еріктілігі, тең кұкыктылығы, өзін-өзі баскару, кызметінін заңдылығы, есептілігі мен жариялылыгы негізінде кұрылып, жұмыс істейді+Азаматтың когамдык бірлестік кызметіне катысуы немесе катыспауы онын кұкыктары мен бостандыктарын шектеу үшін негіз бола апмайды+Қоғамдык бірлесгіктер зан алдында тен
Қонституциялық Кеңеске жүгіну құқығына ие:+ ҚР Президенті.+ Мемлекет басшысы+ Елбасы
Қонституциялық құқық мемлекеттік және қоғамдық қатынастарды келесі әдістер арқылы реттейді:+ Міндеттеу, тыйым салу, рұқсат беру, тану.+ Міндеттеуші, тыйым салушы.+ Рұқсат беру, тану.
ҚР азаматтары мен мемлекет арасындағы катынас келесі конституциялык принциптерге сүйене отырып жүзеге асырылады:+ҚР мүдделерін, онын территориялык тұтастығын корғауға міндетті
ҚР азаматтығын алу үшін қажетті тұрғылықтық цензінің (оның аумағында тұру мерзімі) мөлшері:+ Бес жыл.+ Конституцияға сәйкес 5 жыл+ 5 күнтізбелік жыл мерзімі
ҚР азаматтығын тоқтату негіздері:+ ҚР азаматтығынан айырылу салдарынан.+ Азматтықтан шығу+ Өз еркімен басқа мемлекетке көшу себебімен азаматтықтан шығу.
ҚР азаматтыгына кабылдаудан бас тарту негіздері:+Адамзатка карсы халыкаралык күкыкта көзделген кылмыс жасаса+Террористік әрекеті үшін сотталған болса+ Егер шыгу туралы етініш жасаушы адамный Қазакстан алдындагы міндеттемелерінің орындалмагандары болса
ҚР азаматтығына қабылдаудан бас тарту негіздері:+ Басқа мемлекеттің азаматы болып табылуы.+ Басқа мемлекетте тұрақты тұруы.+ Басқа мемлекеттің азаматтығын алу.+ Қазакстан территориясының бірлігі мен түтастыгын бүзуга шакырса
ҚР азаматтығына мыналар қабылданады:+ ҚР аумағында заңды негіздерде тұрақты түрде 5 жылдан кем емес уақыт тұрып жатқан тұлғалар.+ ҚР аумағында дүниеге келген азаматтар.+ ҚР өмір бойы тұрақты түрде тұрып жатқан тұлғалар
ҚР азаматтығынан айыруға жол беріле ме, берілсе қандай жағдайда?+ Ешқандай жағдайда жол берілмейді.+ Жол берілмейді+ Азаматтығынан айырмайды
ҚР аумағында өзге мемлекеттердің саяси партияларына қызмет жасауға жол беріле ме?+ Жол берілмейді.+ жоқ+ Конституцияда айқындалғандай жол берілмейді
ҚР аумағында тұрақты тұрғылықты жері бар азаматтығы жоқ адамдардың ҚР аумағында туған баласы танылады:+ ҚР азаматы болып+ Автоматты түрде ҚР азаматтығын алады.+ Топырақ қағидасына сәйкес ҚР азаматтығы.
ҚР басқару нысаны:+ Президенттік республика.+ Республика+ Конституцияға сәйкес Президенттік республика
ҚР бекіткен халықаралык шарттар: + Республика заңдарынан басымдыгы болады+ ҚРның аумагында колдану үшін арнайы заң кабылдау талап етілмеген жағдайда тікелей колданылады
ҚР бірінші конституциясы қашан қабылданды?+ 28 қантар 1993жыл+ 1993 жылы+ 1993 жылғы 28 қаңтар
ҚР екінші конституциясы қалай қабылданды?+ Референдумда.+ Жалпы халықтық қатысу сайлауымен+ Жалып халықтық қатысумен рефендумда.
ҚР елордасының орналасқан жері мен мәртебесі қандай нормативтік құқықтық актімен айқындалады?+ Президент жарлығымен.+ Елбасы жарлығымен+ Мемлекет басшысының жарлығымен
ҚР Жергілікті атқарушы органның басшысы:+ Әкім.+ Аудан әкімі+ Облыс әкімі.
ҚР Жоғарғы Соты қалай кұрылады?+ Жоғарғы Сот төрағасын және Жоғарғы сот судьяларын Республиканың Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесіне негізделген ҚР Президентінің ұсынуымен Сенат сайлайды.+ Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесіне негізделген ҚР Президентінің ұсынуымен Сенат сайлайды.+ Сенат сайлайды.
ҚР Жоғарғы Соты қалай кұрылады?+ Жоғарғы Сот төрағасын және Жоғарғы сот судьяларын Республиканың Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесіне негізделген ҚР Президентінің ұсынуымен Сенат сайлайды.+ Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесіне негізделген ҚР Президентінің ұсынуымен Сенат сайлайды.+ Сенат сайлайды.
ҚР заннамасына сай саяси партия ұғымы:+Азаматтардын, әр түрлі әлеуметтік топтардын мүдделерін мемлекеттік биліктін өкілді және аткарушы органдарында білдіру максатында олардын саяси еркін білдіретін ҚР азаматтарынын ерікті бірлестігі+ҚР азаматтарынын бірлесу бостандыгына кұкығын іске асыруда күрылатын бірлестіктер
ҚР заң билігін атқаратын орган:+ Парламент.+ ҚР Орталық заңшығарушы органы+ ҚР Конституциясына сай ҚР Парламенті (Сенат және Мәжіліс палаталарымен)
ҚР заңнамасына сай саяси партия ұғымы:+ Азаматтардың, әр түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін мемлекеттік биліктің өкілді және атқарущы органдарында білдіру мақсатында олардың саяси еркін білдіретін ҚР азаматгарының ерікті бірлестігі+ Мақсаты саяси билікке жетуді көздейтін қоғамдык бірлестіктер+ ҚР азаматтарының бірлесу бостандығына құкығын іске асыруда құрылатын бірлестіктер
ҚР заңнамасына сәйкес қоғамдық бірлестіктер қызметінің негіздері:+ қоршаған табиғи ортаны қорғау мақсаттарында құрылып, жұмыс істейді+қоғамдық бірлестіктер азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары мен бостандықтарын іске асыру мен қорғау мақсаттарында құрылып, жұмыс істейді+қайырымдылық қызметке қатысу мақсаттарында құрылып, жұмыс істейді
ҚР заңнамасына сәйкес қоғамдық бірлестіктер:+ Коммерциялык емес ұйымдар+ Қазақсган Республикасы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығын іске асыруда құрылатын бірлестіктер+ ҚР азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшін ерікті негізде кұрылған, зандарға қайшы келмейтін басқа да бірлестіктері қоғамдық бірлестіктер деп танылады
ҚР Конституцисында экономикалық саясат принциптері қандай?+ Мемлекеттік, қоғамдық және жеке меншіктің үйлесімдігі.+ Қоғамдық.+ Мемлекеттік.
ҚР Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу бастама кұкығына келесі субъектілер ие:+ ҚР Үкіметі+ ҚР Парламенті+ ҚР Президенті+ Әр Палата депутаттары жалпы саныиыи кемінде терттен үшінің көпшілікдаусымен бастама құқығы жүзеге асырылады
ҚР Конституциялык Кеңесінің мәртебесі:+ Республика аумагында Конституцияның жогары тұруын қамтамасыз етеді+ Өз өкілеттігін жузеге асыру кезінде дербес жэне тэуелсіз болады+ Конституцияга гана багынады, саяси және өзге себептерді негізге ала aлмайды
ҚР Конституциялық Кеңес мүшелерін кім тағайындайды?+ ҚР Президенті.+ Мемлекет басшысы+ Елбасы
ҚР Конституциялық Кеңесінің құрамына қанша адам кіреді?+ 7 адам.+ Конституцияға сай 7 адамнан тұрады.+7 тұлғадан артық емес.
ҚР конституциялық құқығының жүйесі:+ Мемлекеттік органдардын конституциялық жүйесі+ ҚР Президентінің құқықтық мәртебесі
ҚР конституциялық құрылысы негіздерінің 6ip принципі болып табылады:+ Бүкіл халықтын игілігін көздейтін экономикалық даму.+ Қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық.+ ҚРдық патриотизм .
ҚР Конституцияның нормаларына ресми түрінде беретін орган:+ Конституциялық Кеңес.+ ҚР Конституциялық кеңесі+ Конституцияға сәйкес ҚР Конституциялық кеңесі
ҚР конституциясы бойынша адам және азамат құқытары мен бостандықтары қандай жағдайда шектеледі?+ Құқықтар мен бостандықтар шектелмейді.+ Ешқандай жағдайда+ Шектелмейді
ҚР Конституциясы бойынша білім алудың қай түpi ақысыз?+ Орта білім.+ Мемлекеттік мекемелерде оқытылатын кәсіби және жоғары білім+ Мемлекеттік грант бөлінген оқулардың барлығы.
ҚР Конституциясы бойынша ҚР ең қымбат қазынасы:+ Адам, оның өмірі, құқықтары.+ Азаматтың бостандықтары+ Азаматтың өмірі, құқықтары мен бостандықтары
ҚР Конституциясы бойынша Мәжіліс депутаттарын сайлау қалай жүзеге асырылады:+ Жалпыға бірдей, тең және төте құқығы негізінде, тепетендік сайлау жүйесі арқылы.+ Әрбір азаматтың сайлау құқығы арқылы.+ Жабық сайлау бойынша.
ҚР конституциясы бойынша сайлауға кімдер қатыса алмайды?+ Әрекет қабілеттігі жоқтар,.+ Бас бостандығынан айыру орындарында отырғандар+ Кәмелет жасқа толмағандар
ҚР Конституциясы бойынша халық пен мемлекет атынан өкілдік ету құқығы кімге берілген?+ Президентке.+ Елбасына+ Мемлекет басшысына
ҚР Конституциясы– бұл:+ Негізгі заң.+ Жоғарғы заңи күшке ие нормативтік акт.+ Ата Заң
ҚР Конституциясы:+1995 жылы 30 тамызда жалпы кабылданды
ҚРконституциялар қабылданды: + 1993 ж.+ 1995 ж+ 1993, 1995 ж.ж.
ҚР Конституциясына және заңдарына сәйкес келмейтің мәслихаттың шешімдерінің күші жойылады:+ Жоғарғы сотпен.+ Аудандық сотпен+ Облыстық сотпен.
ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:+ Республикалык референдумда+ ҚР Президентініи өз бастамасымен, қабылданғаншешімі бойынша өткізілетін республикалык референдум аркылы+ Егер олар үшін облыстардың, республикалық маңызы бар калалардың және астананың кемінде үштен екісінде дауыс беруге қатысқан азаматтардың жартысынан астамы жақтап дауыс берсе
ҚР Конституциясына өзгерулер мен толыктырулар енгізіледі+ Республикалык референдумда+ Бұхаралық дауыс беруменен+ Парламент депутаттарынын кем дегенде төрттен үшінің кепілдік даусыменен
ҚР Конституциясына сәйкес тепе - теңдік, тежемелік жүйеге:+ Үкіметке сенімсіздік білдіру кіреді+ ҚР Президентінің «Вето» кұкығы кіреді+ Парламенттік импичмент кіреді
ҚР Конституциясына сәйкес халық пен мемлекеттің атынан сөйлеу құқығы жатады:+ Президентке, сонымен 6ipre конституциялық құзретi бойынша Парламентке.+ Елбасы мен заңшығарушы органға+ Мемлекет басшысы мен Парламентке
ҚР Конституциясына сэйкес аткарушы билік органы ретінде Үkіметтің сипаты келесі түрде бехітілген:+ Республика Үкіметі мемлекет атынан оган берілген өкілеттіктері шегінде ғана билік жүргізеді
ҚР Конституциясында зад шығарушы биліктің сипаты келесі нормалармен бектілген:+ ҚР Республикасында билікті ешкім де иемденіп кете алмайды+ Парламентің ұйымдастырылуы мен кызметі, онын депутаттарының кукыктык жагдайы конституциялык занмен белгіленеді
ҚР Конституциясында зан шыгарушы биліктің сипаты келесі нормалармен бекітілген:+ Парламенттің ұйымдастырылуы мен кызметі, оның депутаттарының кұкыктык жағдайы конституциялық заңмен белгіленеді.+ Парламент заң шығару кызметін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді орган
ҚР Конституциясында қандай режим бектілген:+ Демократиялық.+ Құқықтық+ Зайырлы
ҚР Конституциясының нормаларына ресми түсіндірме беретің орган:+ Конституциялық кеңес.+ ҚР Конституциялық кеңесі+ Конституцияға сәйкес ҚР Конституциялық кеңесі
ҚР қолданылатын сайлау жүйелерi:+ дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 50% астамының дауысын алған+ дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 51% астамының дауысын алған+ қайта дауыс беру кезiнде басқа кандидатқа қарағанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың дауыс санының көпшiлiгiн алған+саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары біртұтас жалпыұлттық сайлау округі бойынша партиялық тізімдермен сайланады
ҚР Парламенті Мәжілісінің ерекше қарауына жататын өкілеттікті табыңыз:+ Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау.+ Президентке Премьер-Министрді тағайындауға келісім беру+Енгізілген заң жобаларын қарауға қабылдау
ҚР Парламенті төмендегідей мерзімге ҚР Президентіне заң шығару өкілеттігін беруге құқылы: + Бip жылдан аспайтын мерзімге.+ Бір жыл ішінде+ Бір жылдық мерзімге
ҚР Парламентіне кезекті және кезектен тыс сайлауларды кім тағайындайды?+ ҚР Президенті.+Елбасы+ Мемлекет басшысы
ҚР Парламентінің депуттары құқылы:+ Ғылыми және оқытушылық қызметпен айналысуға.+ Шығармашылық қызмтпен айналысуға+ ЖОО-да оқытушы болуға
ҚР Парламентінің депуттары құқылы:+ Ғылыми және оқытушылық қызметпен айналысуға.+ Шығармашылық қызмтпен айналысуға+ ЖОО-да оқытушы болуға
ҚР Парламентінің жұмыс органдары болып есептеледі:+C)Мәжілістін тұракгы комитеттері+D)Палаталардын бірлескен комиссиялары+E)Сенаттын тұракты комитеттері
ҚР Парламентi қызметiнiң құқықтық негiздерi:+ ҚР Конституциясы+ ҚР Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы конституциялық Заң+ ҚР Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы Заң
ҚР Парламентінің төменгі палатасы қалай аталады:+ Мәжіліс.+ ҚР Парламентінің Мәжілісі+ Заңшығарушы бастамашылық өкілеттігі бойынша Мәжіліс палатасы.
ҚР Президенті кім болып табылады?+ Мемлекет басшысы.+ Елбасы+ Жоғарғы бас қолбасшы
ҚР Президенті Конституциялык Кеңестің шешіміне толығымен немесе бір бөлігіне қарсылық білдірген жағдайда:+ Президенттің қарсылығы Конституциялық Кеңес мүшелері жалпы санының 2/3–нің дауысымен еңсеріледі.+ Президенттің қарсылығы Конституциялық Кеңес мүшелері жалпы санының 66% дауысымен еңсеріледі.+ Конституциялық Кеңес мүшелері жалпы санының 66% дауысымен еңсеріледі.
ҚР Президенті кызметінен босатылуы мүмкін:+ Әр Палата депутатарыньң жалпы санынан кемінде 4/3 көпшілігімен Парламент палаталарының бірлескен отырысында.+ Мемлекетке опасыздық келтірсе.+Өкілеттік мерзімі өткен жағдайда.
ҚР Президенті кызметінен босатылуы мүмкін:+ Әр Палата депутатарыньң жалпы санынан кемінде 4/3 көпшілігімен Парламент палаталарының бірлескен отырысында.+ Мемлекетке опасыздық келтірсе.+Өкілеттік мерзімі өткен жағдайда.
ҚР Президенті қашан қызметіне кіріседі?+ Халыкқа ант берген сәттен бастап.+ Елбасының ҚР халқының алдында ант қабылдауынан бастап+ Президенттік инагурациясынан кейін
ҚР Президенті неше жылға сайланады:+ 5 жылға.+ Конституцияға сай 5 жыл мерзімге+ 5 жылдық мерзімге
ҚР Президенті неше жылға сайланады?+ 5 жылға.+ ҚР заңдарына сәйкес 5 жылға сайланады.+ 5 жылдық мерзімге сайланады.
ҚР Президенті тагайындайды:+ ҚРның Мемлекеттік хатшысын + ҚРның ¥лттык Банкінің Төрагасын + Үкімет мушелерін
ҚР Президенті:+ Парламенттің бірінші сессиясын шақырады.+ Бас Прокурорды тағайындайды.+ Заңи актілерге қол қояды.
ҚР Президентін сайлау нәтижесі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында қашан жариялануы керек?+ Сайлау күнінен кейінгі күні.+ Сайлау күнінің ертеңіне+ Сайлау аяқталған кездегі келесі күні.
ҚР Президентін сайлау нәтіжесі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек?+ Сайлау күннен кейінгі күні.+ Сайлаудың ертеңіне+сайлаудан өткеннен кейінгі күні
ҚР Президентіне заң шыгару өкілеттігі беріледі:+Бір жылдан аспайтын мерзімге+Парламенттің эр палата депутаттарынын жалпы санынын үштен екісінің даусымен
ҚР Президентіне тағылған айыпты тексеруді ұйымдастырады:+ Сенат.+ Парламент Жоғарғы палатасы+ ҚР Конституциясына сай ҚР Парламентінің Сенаты.
ҚР Президентіне тиесілі өкілеттіктер:+ Республикалык референдум өткізу жөнінде шешім қабылдау+ Азаматтарга кешірім жасауды жүзеге асыру+ ҚР халқы Ассамблеясын қүру
ҚР Президентінің ант беруі кімнің қатысуымен өтеді:+ Парламент депуттарының.+ Конституциялык Кеңес мүшелерінің.+ Жоғары сот судьяларының қатысуымен өтеді.
ҚР Президентінің заң күші бар жарлықтары қандай жағдайда күшін жойады?+ Парламент сол заңға қатысты заң қабылдаса.+ ҚР Парламенті сол саяны реттейтін заң қабылдаса+ Парламент сол заңға қатысты нормативті құжат қабылдаса
ҚР Президентінің қандай өкілеттіктері мемлекеттің қауіпсіздігін және қорғаныс кабілетін қамтамасыз етуіне жатады:+ ҚР әскери доктринасын бекітеді.+ Әскери режимді регламенттейді.+ Жоғарғы әскери нормативтік актілерді енгізеді.
ҚР Президентінің ҚР Үкіметіне қатысты негізгі өкілеттігі:+ Премьер – Министрді тағайындады.+ Үкімет қызметін регламенттейді.+ Министрлер кабинетн бекітеді.
ҚР Президентінің ҚР Үкіметіне қатысты негізгі өкілеттігі:+ Премьер – Министрді тағайындады.+ Үкімет қызметін регламенттейді.+ Министрлер кабинетн бекітеді.
ҚР Президентінің мәртебесі:+ Мемлекет басшысы болып табылады + конституцияның мызгымастыгынын кепілі әрі нышаны болып табылады
ҚР Президентінің Үкіметке қатысты негізгі өкілеттігі:+ Премьер–Министрді тағайындайды.+ Үкімет құрамын айқындайды.+ Министрлерін кабинетін анықтайды.
ҚР президенттігіне кандидаттарды тіркейтін орган:+ Орталық сайлау комиссиясы.+ ҚР Конституциясына сәйкес Орталық сайлау комиссиясы+ ҚР ОСК
ҚР Республикасы Конституциялык Кеңесінің мәртебесі:+ Конституцияға ғана бағынады, саяси және өзге себептерді негізге ала алмайды+ Өз шешімін жүзеге асыру кезінде дербес және тәуелсіз болады+ Республика аумағында Конституцияның жоғары туруын қамтамасыз етеді
ҚР Республикасы Президентінің Кузет кызметі аткарады:+ Республика Президентін кузету+ Президентті арнайы байланыс куралдарымен камтамасыз ету + Республика Президентіне және онын отбасы мушелеріне турғын уй және колік кызметін көрсету
ҚР сайлау жүйелері колданылады:+Қайта дауыс беру дауыс беруге катыскан сайлаушылардың (тандаушылардың) дауыс санынын көпшілігін алған үміткер сайланды деп саналады+Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары біртұтас жалпыұлттык сайлау округі бойынша партиялык тізімдермен сайланады
ҚР сайлау құқығының принципі болып табылмайды:+ Адал ниеттілік.+ Адамгершілік.+ Әрекет қабілетсіздік
ҚР сот жүйесінін бірлігі камтамасыз етіледі: + занды күшіне енген сот актілерін ҚРның бүкіл аумагында орындаудың міндеттілігімен + барлык соттар мен судьялар үшін ортақ жэне бірыңгай сот төрелігі принциптерімен+ заңдарда судьялардың бірыңгай мәртебесін баянды етумен
ҚР сот жүйесінің бірлігі қамтамасыз етіледі: мемлекет мүддесінің жоғарылығымен+ заңдарда судьялардың бірынгай мәртебесін баянды етумен + заңды күшіне енген сот актілерін ҚРның бүхіл аумагында орындаудың міндеттілігімен+ барлык соттар мен сүдьялар үшін ортак жэне бірыңғай сот төрелігі принциптерімен
Қазақстан Республикасы Үкiметi:алқалы орган болып табылады+ҚР атқарушы билiгiн жүзеге асырады+ атқарушы органдардың жүйесiн басқарады және олардың қызметiне басшылық жасайды
ҚР Үкіметі қандай билікті жүзеге асырады:+ Атқарушы.+ Жергілікті атқарушы органдарға басшылық етеді.+ Министрліктердің қызметіне басшылық етеді
ҚР Үкіметінің құрылымын құрайтын органдар: + Агенттіктер, комитеттер + Ішкі істер министрлігі
ҚР Үкіметінің кұрылу тәртібі:+ Премьер-Министрдің үсынуымен Республика Президенті Үкіметінің кұрылымын айқьшдайды+ Президент Мәжілістің келісімімен Премьер-Министрді тағайындайды+ Премьер-Министр тагайындалганнан кейін он күн мерзім ішінде Үкіметтің кұрылымы мен қүрамы туралы Президентке үсыныс енгізеді
ҚР Үкіметінің құрамына кіреді:+ Министрлер және Республиканың өзге де лауазымды адамдары+ Республиканың Премьер-Министрі+ Премьер-Министрдің орынбасарлары
ҚР Үкіметінің мемлекеттік билік жүйесіндегі орны:+ Президентінің алдында, Конституцияда көзделген жагдайларда Мэжілістің жэне Парламенттің алдында жауапты болады+ Ол аткарушы органдардың жүйесін басқарады жэне олардың қызметіне басшылық жасайды+ ҚРнын аткарушы билігін жүзеге асырады
ҚР Үкіметінің республикалык бюджет жөніндегі кұзыреті:+C)Бюджеттің аткарылуын камтамасыз етеді+D)Парламентке республикалык бюджетті және оның аткарылуы туралы есепті ұсынады+E)Республикалык бюджетті әзірлейді
ҚР Үкіметтің жұмысы үшін жауапты:+ Тек қана, Премьер–Министр.+ ҚР Премьер Министрі+ Үкімет басшысы.
ҚР шетелдіктердің күкықтық жағдайының принциптері:+ Шетелдіктердің өздерінін құқықтары мен бостандықтарын пайдалануы ҚРның мүдделеріне, оның азаматтары мен басқа адамдардың құқьіктары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтірмеуге тиіс+ ҚРнда шетелдіктер барлық құкыктар мен бостандықтарға ие+ Казақстан Республикасындағы шетелдіктер тегіне, әлеуметтік және мүліктік жағдайына, кай нәсілге және ұлтка жататындығына, жынысына, біліміне, тіліне, дінге көзқарасына, шұғылданатын қызметі мен оның сипатыиа қарамастан заңның алдында бірдей болады
ҚР–ғы Қарулы күштердің Жоғары қол басшысы кім?+ ҚР Президентті.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
ҚР–да жергілікті өкілді органдарга не жатады?+ Мәслихаттар.+ Аудандық мәслихаттар+ Облыстық мәслихаттар
ҚР-да заң шығару бастамашылығы тек қана жүзеге асырылады:+ Парламенттің Мәжіліс палатасында.+ ҚР Мәжілісінде+ Мәжіліс палатасында
ҚРнда аткарушы билікті жүзеге асыратын органдар:+ Әкімдіктер+ Министрліктер, агенттіктер+ Республика Үкіметі
ҚРнда аткарушы билікті жүзеге асыратын органдар:+ Республика Үкіметі + министрліктер, агенттіктер
ҚРнда билік тармактарының кызметі болып: + биліктің бөліну принципіне негізделіп заң шыгару қызметін жүзеге асыру + мемлекеттік билікті жүзеге асырганда заңдардың орындалуын камтамасыз ету
ҚРнда судьялардың мәртебесі:+ судьялар сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз жэне тек Конституциямен заңға ғана багынады
ҚРнда шет ел азаматтары қандай кұкыктардан шектелген:+ Қазакстанда тұракты тұратын шетелдіктердің саяси мақсаттарды көздейтін саяси партиялар мен когамдык бірлестіктерге бірігу кұкыгы
ҚРнын 1993 жылғы Конституциясын кабылдауга негіз болды:+ Қазак КСР-ң 1990 жылы 25 казандағы мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы++1936 жылгы ССРО-ң Конституциясы+ 1991 жылы 16 желтоксанда қабылданған «ҚР тәуелсіздігі туралы» конституциялық заны
ҚРнын азаматтары мен мемлекет арасындагы катынас келесі конституциялык принциптерге сүйене отырып жүзеге асырылады:+ Азамат ҚР алдында жауапты+ ҚР өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары аркылы Республика азаматтары алдында жауапты
ҚРнын Жоғарғы Сотынын мәртебесі:+Сот практикасынын мәселелері бойынша түсіндірмелер береді+Жергілікті жэне баска соттардын карауына жаткызылған азаматтык, кылмыстык жэне өзге істер бойынша жоғары сот органы болып табылады+Занда көзделген іс жүргізу нысандарында жергілікті жэне баска соттардын кызметін кадагалауды жүзеге асырады
ҚРнын заңнамасына сай саяси партия ұғымы:+ Азаматтардың, әр турлі әлеуметтік топтардың мудделерін мемлекеттік биліктің өкілді және аткарушы органдарында 6ілдіру мақсатында олардың саяси еркін білдіретін Республика азаматтарынын epiктi бірлестп+ ҚР азаматтарынын б1рлесу бостандыгына кукыгын icKe асыруда курылатын бірлестіктер+Максаты саяси билікке жетуді көздейтін коғамдык бірлестіктер
ҚРнын Конституциясы:+ 1995 жылы КР Президентінің бастамасымен конституциялык кайта кұру кажеттігіне негізделген жалпы халыктык дауыс беру аркылы кабылданды.+ 1995 ж. жалпы халыктык референдуммен кабылданды+1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен
ҚРнын Конституциясына сәйкес адам жәнеазаматтардың құкыктары мен бостандыктарынын сакталуына келесідей кепілдіктер берілген:+ Әркімнін білікті заң көмегін алуға кұкығы бар.
ҚРнын республикалык референдумына катысу кукыгына ие азаматтар:+ шет елдерде журген ҚРнын азаматтары+ мумкіндіктері шектелген әрекет қабілетті мугедектер+ он сегізге толған ҚР азаматтары
ҚРнын республикалық референдум заннамасы келесі актілерге жинакталған:+ «ҚРнын сайлауы туралы» Конституциялык занында+ ҚРнын Конституциясында
ҚРнын сот жуйесі курайды:+ Мамандандырылған (әскери, қаржылык, экономикалык, әкімшілік, кәмелетке толмағандардыністері жөніндегі т.с.с.) соттар+ ҚРнын Жоғарғы Соты
ҚРнын Үкіметі жауапты болады:+ Республика Парламенті алдында+ Парламент Мэжілісінің алдында+ Республика Президенті алдында
ҚРның азаматтары мен мемлекет арасындағы қатынас
ҚРның азаматтары мен мемлекет арасындағы қатынас
ҚРның азаматтығын алу негіздері: + ҚРның халықаралық шарттарында кезделген негіздер мен тәртіп бойынша+ ҚРның азаматтыгына қабылдау нәтижесінде+ Тууы бойынша
ҚРның азаматтылығына байланысты қатынастардың нормативтік негізі болып келесі актілер жатады:+ Азаматтылық мәселесін реттейтін ратификациаланған халықаралық құқыктық актілер мен шарттар
ҚРның демократиялық мемлекет ретіндегі белгілері:+ Халык мемлекеттік биліктің кайнар көзі ретінде бекітілуі + Мемлекеттік биліктің үш тармаққа бөлінуі +ҚРРеспубликасының саяси жэне идеологиялык саналуандылық бекітілуі
ҚР–ның жер қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі т.б. табиғи байлықтары кімнің меншігіне жатады?+ Мемлекеттік меншікке.+ ҚР меншігіне+ ҚР Конституциясына сай мемлекеттің меншігіне жатады.
ҚРның Жогарғы Сот Кенесінін өкілеттіктері:+Жоғарғы Сот Төрағасының бос орнына кандидатураны карайды+Судьялардың тәуелсіздігі мен оларға ешкімнін тиіспеу кепілдіктерін камтамасыз етеді+Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бойынша Жогаргы Сот судьясынын бос орнына кандидатураны карайды +Судьяларды кызметке тагайындайды
ҚРның заңнамасына сай саяси партия ұғымы: + Мақсаты саяси билжке жетуді көздейтін қоғамдық бірлестіктер+ Азаматтардын, әр турлі әлеуметтік топтардын мудделерін мемлекеттік биліктің еркін және аткарушы органдарында білдіру мақсатында олардын саяси еркін білдіретін Республика азаматтарынын ерікті бірлестігі+ ҚР азаматтарының бірлесу бостандығына құқығын іске асыруда құрылатын бірлестіктер
ҚРның конституциялык бақылауды жүзеге асыру принциптерін өзгертті+ Жергілікті өзін-өзі баскару органдары ретінде мэслихаттар айкындалды
ҚРның конституциялык құрылысының принцитеріне: + казақстандык патриотизм жатады
ҚРның Конституциясына сәйкес адам және азаматтардың қүкықтары мен бостандықтарының сақталуына келесідейкепілдіктер берілген:+ Әркімнің білікті заң көмегін алуға құкығы бар+ Әркім өзінің құқықтары мен бостандықтарын, кажетті қорганысты қосаалганда, заңга кайшы келмейтін барлықтэсілдермен коргауга хақылы+ Әркім өз күкыктары мен бостандыктарын сот арқылы қоргауга кұкығы бар
ҚР–ның Конституциясына сәйкес Президент:+ Қарулы Күштердің Жоғары Бас Қолбасшысы қызметкері болып табылады.+ Мемлекеттің басшысы болып табылады+ Бас Қолбасшы болып табылады
ҚР–ның Констиуциялық Кеңесінің құрамына неше адам кіреді?+ 7+ ҚР Конституциясына сәйкес 7 адам+ 7 тұлғадан тұрады.
ҚР–ның мемлекеттік бағдарламаларын кім бекітеді:+ Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
ҚР–ның мемлекеттік өмірінің аса маңызды сұрақтары бойынша жалпы халықтық дауыс беру қандай түсінікпен анықталады:+ Референдум.+ Жалпы халықтық референдум+ Республикалық референдум
ҚРның республикалык референдумның пәніне кірмейді+ Ұлттык кауіпсіздік сұрактары+ Коғамдык тәртіпті камтамасыз ету+ Сот төрелік мәселелері
ҚРның үлттық егеменділігі келесі бағыттарда жүзеге асырылады:+ Ұлттың өзінің даму бағыттарын таңдау мүмкіндігі+ Тарихи дамып, қалыптасқан жерінде мемлекеттің кұрылуы
Құкықтык мемлекет ретінде танылатын мемлекет:+ Жеке тұлғаның мүдделерін жүзеге асыруды камтамасыз ететін мемлекет+ Құкықтың үстемдігі қамтамасыз етілген мемлекет+ Мемлекеттің конституциясында бекітілген, нысаны мен ұйымдастырылуы конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын катан белгілерге ие мемлекет
Құқықтық мемлекет ретінде қандай мемлекет танылады:+ Адамдардың, азаматтардың құқықтарының, бостандықтарының үстемдігі + Жеке тұлғаның мүдделерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін мемлекет + Құқыктың үстемдігі қамтамасыз етілген мемлекет
Құқықтық мемлекеттің қағидасы:+ Заң үстемдігі.+ Заң алдында барлық азаматтардың теңдігі.+ Құқық пен бостандық кепілі.
ММММММ
Мажоритарлык сайлау жүйесі:+ Дауыс беруге қатыскан сайлаушылардын елу процентінен астамының дауысы бойынша есептеу жүргізетін жүйе + Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары біртүтас жалпыүлттык сайлау округі бойынша партиялык тізімдермен сайланады және сайлаушылардың 50% астамының дауысын алу кажет+ Қайта дауыс беру кезінде баска үміткерге карағанда дауыс беруге катысқан сайлаушылардың дауыс саны бойынша есептеу жүргізетін жүйе
Мамандандырылған соттарға жатады:+ әкімшілік соттар+ әскери соттар+ кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соттар
Мемелекеттік құрылым нысаны – дегеніміз?+ Мемлекет аумағының оның жекелеген бөлшектерінің құқықтық мәртебесінің тұтасымен алғандағы арақатынастарының сипатын айқындайтын мемлекеттің аумақтық ұйымдастырылуы.+ Мемлекеттің жекелеген бөлшектерінің ұйымдастырылуы+ Мемлекеттің құқықтық мәртебесінің тұтасымен алғандағы арақатынастарының ұйымдастырылуы
Мемлекет емірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен шешу принципінің жүзеге асырылу тәртібі:+ Аса маңызды мәселелер бойынша референдум өткізу аркылы+ ҚР өкілетті органдардың қызметі арқылы+ Сайлау және сайлану кұкығы арқылы
Мемлекет емірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен шешу конституциялык принципінің жүзеге асырылуы мен реттелуі келесі заңнамалық актілермен реттеледі:+«Республикалык референдум туралы» Конституциялык заңымен
Мемлекетік меншікті басқару өкілеттігі тиесілі:+ Үкіметке.+ Орталық атқарушы органға.+ ҚР Үкіметіне
Мемлекеттегі биліктің бөлінуі нені білдіреді:+ Биліктің тармақтары бір–бірінен тәуелсіз.+ Биліктің тармақтары бір–біріне бағынбайды+ Биліктің тармақтары өздеріне қатысты қызметтерін ғана атқарады
Мемлекеттік биліктің үш тармакка бөлінуі:+B)мемлекеттік биліктің зан шығарушы, аткарушы және сот билігіне бөлінуін айтамыз+ мемлекеттік баскару аппаратында тепе-теңдік, тежемелік жуйенін болуы саналады+ мемлекеттік билік органдарының бір-бірімен карым-катынаска түсуі мен бір-бірінің қызметтеріне шектеулер кою болып саналады
Мемлекеттік егеменділік:+ Мемлекеттік биліктің біртұтастығы+ Мемлекеттердің басқа мемлекеттердің билігімен тәуелсіз түрде өз аумағында, халықаралық қатынастарда қызметін жүзеге асыру қасиеті+ Мемлекеттік биліктің үстемдігі, тәуелсіздігі, толықтығымен сипатталатын мемлекетгік қызметтің ұйымдастырылуы
Мемлекеттік егеменділіктің белгілері және оның жузеге асырылу нысаны: + Территориясының біртұтастығы конституциялык нормалармен камтамасыз етілуі+ Мемлекет территориясында бекітілген кұқык жүйесінің үстемдігі + Мемлекеттік биліктің үстемдігі мен тэуелсіздігі мемлекеттің барлык аумағында бекітілген
Мемлекеттік жергілік билікті кім жүзеге асырады?+ Жергілікті өкілді және атқару органдары.+ Әкімдер+ Мәслихаттар
Мемлекеттік құрылым нысаны – дегеніміз?+ Мемлекет аумағының оның жекелеген бөлшектерінің құқықтық мәртебесінің тұтасымен алғандағы арақатынастарының сипатын айқындайтын мемлекеттің аумақтық ұйымдастырылуы.+ Мемлекеттің жекелеген бөлшектерінің ұйымдастырылуы+ Мемлекеттің құқықтық мәртебесінің тұтасымен алғандағы арақатынастарының ұйымдастырылуы.
Мемлекеттік құрылым нысаны бойынша мемлекеттік органдардың түрлері:+ біртұтас мемлекеттерде - мемлекеттік биліктің жергілікті органдары+ біртұтас мемлекеттерде - мемлекеттік биліктің жогары органдары
Мемлекеттік құрылым нысаны бойынша мемлекеттік органдардың түрлері:+ біртұтас мемлекеттерде - мемлекеттік биліктің жергілікті органдары + федералдық органдар
Мемлекеттік органдардың белгілері:+ мемлекеттік-билік етуші өкілеттіктерді иеленеді+мемлекетгің функциялары мен міндеттерін жүзеге асырады+ мемлекет белгіленген тәртіпте құрылады
Мемлекеттің айрықша меншігіне болып танылады:+ Жер қойнауы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар.+ Пайдалы жер қазбалары+ Флора мен фауна
Мемлекеттің егемендігі дегеніміз:+ Әнұран, елтаңба, тудың болуы.+ Ішкі және сыртқы мәселерін шешудегі мемлекеттік биліктің тәуелсілдігі мен дербестігі.+ Қоғамда биліктік өкілекттігі бар айрықша жариялы–саяси билік ұйыммының болуы.
Мемлекеттің егемендік белгілеріне жатпайтын тармақшаны алып тастаңыз:+ Аумақтарды автономияға бөлу.+ Басқа мемлкетке бағынышты болу.+ Саяси тәуелді болу.
Мәжіліс Бюросының кұрамына кіреді:+ Мәжілістің тұрақты комитеттерінің төрағалары+ Мәжіліс төрағасының орынбасарлары+ Мәжілісте өкілдік ететін саяси партиялар фракцияларының жетекшілері
Мәжіліс депутатты болып сайлану үшін койылатын талаптар:+ ҚРның азаматы болу+ Жасы жиырма бестен кем болмау+ Республика аумагында соңғы он жыл тұракты тұру
Мәжіліс депутатты болып сайлану үшін қойылатын талаптар:+ ҚРның азаматы болу+ Республика аумағында соңгы он жыл түрақты түру
Мәжіліс депутаттыгына үміткерге койылатын талаптар:+ Жасы 25 толған ҚР азаматы Мәжіліс депутаты бола алады+ Мәжіліс депутатв болвп саулану үшін азаматтың жасы 25-ке толу керек+ҚРның азаматы болуы керек
Мәжіліс депутаты болып Қазахстан Республикасының азаматы қанша жаста бастап сайлана алады?+ 25 жасқа толғанда сайлана алады.+ Конституциямен анықталған жағдайда 25 жасқа толған ҚР азаматы+ әрекетқабілетті, есі дұрыс, 25 жасқа толған тұлға
Мәжіліс депутаты болып сайлану үшін койылатын талаптар:+ Жасы жиырма бестен кем болмау+ Республика аумағында соңғы он жыл тұрақты тұру + ҚРның азаматы болу
Мәжіліс Терагасының өкілеттігі:+ Парламент сессияларын ашады+ Палаталардың бірлескен кезекті отырыстарын шақырады + Палаталардың кезекті және кезектен тыс бірлескен отырыстарына терагалык етеді
Мәжілістің құзіретіне мыналар жатады:+ ҚР Президентінің кезекті сайлауын хабарлайды.+ Заң шығаруға бастамашылық етеді.+ Заң шығару бастамасы құқығына ие.
Мәні бойынша жергілікті өзін-өзі баскару:+Халык тікелей жүзеге асыратын кызмет+Мәслихаттар жэне баска да жергілікті өзін-өзі баскару органдары аркылы жүзеге асырылатын кызмет+Жергілікті жерлерде мемлекетгін саясатын жүргізу жөніндегі кызмет
Мәслихат депутаттығына кандидатқа келесі талаптар қойылады:+ ҚР азаматтығының болуы.+ 20 жас шамасына толуы.+ Белсенді сайлау құқығын иеленуі
Мәслихат депутаттығына кандидаттан сұрау етіледі:+ 20 жастан кем емес ҚР азаматы болуға тиісті.+ ҚР Конституциясына сәйкес 20 жасқа толуы+ Жиырма жасқа толуы тиіс
Мәслихат тек мемлекеттік өкілді орган болып саналады, заңды тұлға болып табыла ма?+ Заңды тұлға болып табылмайды.+ Жоқ.+ Заңды тұлға болуы мүмкін емес.
Мәслихаттар мен әкіматтар өз қызметтерінде міндетті:+ Ұлттық қaуыпciздiкті қамтамасыз етуде ҚР–ның мүдделерін сақтауға.+ Қоғамға маңызды мәселелерді шешуге.+ ҚР мүдделерін қорғауға.
Мәслихаттардын құзыретіне жататын мәселелер:+ Тиісті аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік багдарламаларын бекіту+ Жергілікті бюджетті және олардын атқарылуы туралы есептерді бекіту+ Мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын құру
Мәслихаттардың кұзыретіне жататын мэселелер:+ Тиісті аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық жэне әлеуметтік багдарламаларын бекіту+ Мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын кұру
Мәслихаттардың құрылу тәртібі:+ жиырма жасқа толған ҚРның азаматы мэслихат депутаты болып сайлана алады+ мәслихаттар жалпыға бірдей, тең, төте сайлау кұкыгы негізінде құрылады+ мәслихаттарды тиісті аумақ халқы бес жыл мерзімге сайлайды
Мәслихаттардың құрылу тәртібі+ жиырма жаска толган ҚРнын азаматы мәслихат депутаты болып сайлана алады+ мәслихаттар жалпыга бірдей, тең, төте сайлау кукыгы негізінде курылады+ мәслихаттарды тиісті аумак халкы бес жыл мерзімге сайлайды
Мәслихаттардың мәртебесі:+ Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын өкілді орган+ Тиісті аумактын халкының еркін білдіретін жергіліті өклді орган
Мәслихаттардың мәртебесі:+ 'Тиісті аумақтың халқының еркін білдіретін жергілікті өкілді орган + ОблысДреспубликалық маңызы бар қала жэне астан[a], аудан (облыстық маңызы бар қал[a]халқы сайлайтын жергілікті екілді орган [+] Жергілікті өзін-өзі баскаруды жүзеге асыратын өкілді орган
Мәслихаттардың өкілеттік мерзімі:+ Бес жыл.+ Бес жылдық мерзім+ Бес жылдан кем емес
Мәслихатты халық жалпыға бірдей, тең, төте сайлау арқылы:+ 5 жылға сайлайды.+ 5 жыл мерзімге сайлайды+ Конституцияда белгіленген тәртіппен 5 жылға сайлайды
Мәслихаттың кезектен тыс сессиясы шакырылады:+Кезектен тыс сессияны мәслихат сессиясынын төрағасы шакырады+Сайланған депутаттар санынын кемінде үштен бірінін ұсынысы бойынша+Әкімнін ұсынысы бойынша
Мәслихаттың тексеру комиссиясынын мәртебесі:+төрағасы өз кызметін баска жұмыстан босатылған негізде жүзеге асырады+жергілікті бюджеттің аткарылуын бакылау үшін кұрылады+тексеру комиссиясынын мүшелерінін санын мәслихат белгілейді
Министрінің алдында жеке-дара жауап береді+ Тиісті мемлекеттік органдарға басшылықты жүзеге асырады+ Өз кұзыреті шегінде шешімдер қабылдауда дербестікке ие болады
Митингілер, жиналыстар және демонстрациялар жасауға келісімді кім береді:+ Қала әкімі+ Аудандық әкімі.+ Жергілікті атқарушы орган басшылары.
Міндеттеуші нормалар өз кезегінде:+ азаматтардын міндеттерін бекітеді+субъектілерге конституциялык-кукыктык нормалар талаптарынын шегіндеәрекеттерді жасауға міндеттейді.
Мыналарға сайлау алдындағы үгіт жүргізуге тыйым салынады:+ Діни бірлестіктерге.+ Діни ұйымдарға+ Тіркелеген діни заңды тұлғаларды.
Мэжілістің токсан сегіз депутатын сайлау жүзеге асырылады:+ жасырын дауыс беру аркылы+ тең жэне төте сайлау құқыгы негізінде+ жалпыга бірдей сайлау кұқыгы негізінде
Мэслихат сессиясын шакыру тэртібі:+ мәслихаттың кезекті сессиясы кемінде жылына төрт рет шакырылады+ мәслихаттың кезекті сессиясын мэслихат сессиясының төрагасы жүргізеді
ООООО
Облыстар, республикалық маңызы бар қалалардың және ел астанасының әкімдерін кім тағайындайды?+ Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Облыстарды қалыптастыру және тарату туралы қорытынды шешімді кім қабылдайды:+ Президент.+Елбасы+ Мемлекет басшыс
Облыстардың әкімін тағайындайды:+ Облыс мәслихаттының келсімімен Республика Президенті тағайындайды.+ Облыс мәслихаттының келсімімен Елбасы тағайындайды+ Облыс мәслихаттының келсімімен Мемлекет басшысы тағайындайды
Облыстык соттың органдары:+жалпы отырыс+тексеру комиссиясы+апелляциялык сот алкасы
Облыстық мәслихатқа сайланатын депутаттардың саны мынадай болуы мүмкін:+ 50–ге дейін.+ 50 мүшеге дейін+ 50-ден кем емес.
Облыстық, аудандық, қалалық соттар қалай құрылады?+ Облыстық, аудандық, қалалық соттар судьяларын Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесі бойынша Президент тағайындайды.+ Президент тағайындайды.+ Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесі бойынша Президент тағайындайды.
Округтік сайлау комиссиясының өкілеттігі:+ Мәслихаттардың депутаттығына үсьшылған үміткерлерді, олардың сенім білдірген адамдарын тіркейді + часкелік сайлау комиссияларының шешімдері мен іс-әрекеттеріне(әрекетсіздігін[a]түскен арыздар мен шағымдарды карайды + тиісті сайлау округінің аумағында сайлау туралы заңдардың атқарылуын бақылауды жүзеге асырады
Орталық Сайлау комиссиясының екі мүшесін:+ Президент тағайындайды.+ Елбасы тағайындайды+ Мемлекет басшысы тағайындайды
ӨӨӨӨӨ
Өз өкілеттігі шегінде мемлекет атынан билік жүргізуге уәкілетті мемлекетгік органдар:+Парламент+Үкімет+ Өзге де мемлекеттік органдар
Өз өкілеттігі шегінде мемлекет атынан билік жүргізуге уәкілетті мемлекетгік органдар:+ Парламент+ Үкімет+ Өзге де мемлекеттік органдар
Өкілеттік мерзімі ішінде Парламент депутатына қатысты қолдануга болмайтын шаралар:+ тұтқынға алу, күштеп әкелу+ қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған реттерді қоспағанда, тиісті Палатаның келісімінсіз қылмыстық жауапқа тарту+ сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шараларын қолдану
ПППППП
Палата төрагалары сайланғанға дейін Парламенттің бірінші сессиясында төрағалық етеді:+ Сенат отырыстарында Республика Президенті+ Мәжіліс отырыстарында Орталык сайлау комиссиясының Төрагасы+ Бірлескен отырыста Республика Президенті
Палаталардың бірлескен отырысында Парламент мына өкілеттіктерді icкe асырады:+ Республикалык бюджетті бекітеді.+ Салықты анықтайды.+ Заңи талқылау жүргізеді.
Парламент депутаты бірден:+ Басқа да өкілді органның депутаты бола алмайды.+ Қаржылық ұйымдарға басшылық ете алмайды.+ Діни бірлестіктер құра алмайды.
Парламент депутаты депутаттық сауал салуға құқығы:+ Премьер–министр мен Үкімет мүшелеріне.+ Премьер Министрге+ Үкімет мүшелеріне
Парламент депутаты мандатынан айырылады:+ ҚРның азаматтыгын жогалтқан кезде + Ол ҚРнан тысқары жерге тұрақты түруға кеткен кезде + оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген кезде
Парламент депутатының өкілеттігі токтатылады:+Сотпен кайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда+Сотпен іс-әрекетке кабілетсіз деп танылған жагдайда+Ол орнынан түскен немесе кайтыс болған жағдайда
Парламент депутатының өкілеттігі:+Заңда белгіленген тәртіппен депутаттык сүрау салу+Палатанын үйлестіруші органына сайлау және оган сайлану+Сессияның күн тәртібі жөнінде ұсыныстар мен ескертпелер енгізу+ Палата отырысына 3 рет катыспаган жагдайда
Парламент жұмысының нысаны қалай аталады?+ Сессия.+ Отырыс+ сессия және отырыс
Парламент кабылдайтын заңдардың түрлері:+ Конституциялық заң + Конституцияга өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң
Парламент қабылдайтын заңдардың түрлері: + Жай заң
Парламент Мәжілісінің депутаты мандатынан айырылады;+Егер ол өзін сайлаған саяси партиядан шығарылған болса+ Егер ол өзін сайлаған саяси партиядан шыққан болса+ депуттаты сайлаған саяси партия қызметін тоқтатқан жағдайда
Парламент Мәжілісінің кұрамы:+ Жалпы саны жүз жеті депутаттан тұрады+ Тоқсан сегіз депутаты партиялык тізім негізінде сайланады + Тоғыз депутатын Қазакстан халқы Ассамблеясы сайлайды
Парламент Палаталары арнаулы уақытша комиссиялар құрады:+ Үкімет мүшелерінің есептерін тыңдауда+ Республика Президенті науқастануына байланысты қызметінен мерзімінен бұрын босату кезінде+ Өз қүзыретіндегі мәселелер бойынша парламенттік тыңцаулар өткізуде
Парламент палаталарының лауазымды адамдарды қызметке тағайындау тәртібі:+ отырыста кандидатка сұрақтар қойылуы мүмкін+ тағайындау туралы шешім Палата депутаттарының жалпы санының
Парламент Палаталарының төрағаларының өкілеттіктері:+ Палаталардың үйлестіру органдарының кызметіне басшылык жасайды+ Палаталардың отырыстарын шакырып, оларга төрагалык етеді+Палаталар шыгаратын актілерге қол қояды
Парламент Сенаты қүрылады:+ Әр облыстан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан+ Республика Президенті тагайындайтьш он бес депутаттан
Парламент Сенаты құрылады:+ Республикалық мацызы бар қаладан және Республика астанасынан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан
Парламент Сенаты мен Мәжілісінің тиісті тұрақты комитеттері кұрылады: + Палаталардың кұзырына катысты мәселелерді алдын-ала карау үшін + Палаталардың кұзырына катысты мәселелерді алдын-ала қарап, дайындау үшін+ Заң жобаларының жұмысын жүргізу үшін
Парламент шешімін келіспеген депутат:+ Парламент сессиясында өзінің ойын айтуға құқылы немесе төрағаға жазбаша түрде хабарлау.+ Парламент сессиясында өзінің ойын айтуға құқылы.+ Төраға жазбаша түрде хабарлау.
Парламентке заңды ескертулермен қайтаруға құқықты:+ Республика Президенті.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Парламенттен кол кою үшін келіп түскен занды Президент бір ай ішінде карап:+ занды кайтадан талкылап, дауыска салу үшін Парламентке кайтарады + заңга қол қойып, оны жариялайды+ заңга қол қояды
Парламенттен кол кою үшін келіп түскен занды Президент бір ай ішінде карап:+заңға кол койып, оны жариялайды+занды өзі өзгертіп, жариялайды
Парламентті және Парламент Мәжілісін таратуга болмайды:+ Төтенше немесе согыс жагдайы кезеңінде
Парламенттін әр Палатасы дербес, баска Палатанын катысуынсыз шешеді:+Папаталар депутаттарынын өкілеттігін токтатады+Палатапардын бірлескен комиссиялары мүшелерінін тен жартысын сайлайды
Парламенттің өкілеттігі басталады:+ Кезекті сайланған Парламенттің бipiншi сессиясы ашылған сәттен.+ Жаңа Парламенттің алғашқы сессиясы басталған сәттен.+ Сайланған Парламенттің бipiншi сессиясы ашылған сәттен
Президент кол коятын Парламент aктілеpi, Үкімет бастамасыменшығарылатын Президент актілері алдын-ала тиянақталады:+Премьер-Министрдың қолымен+ Парламент Мәжілісінің Төрағасының қолымен+ Парламент Сенатынын Төрагасының колыменПрезидентті қызметінен кетіру бойынша түпкілікті шешім қабылданады:+ Айып тағудың негізділігі туралы Жоғарғы Сот қорытындысы болған жағдайда+ Конституциялық Кеңестің корытындысы болған жағдайда
Президент Конституциялық Кеңестің өтініштерді қарау мерзімін қысқартуға құқықты: + Он күнге дейін.+ 10 күннен кем емес+ 10 күнге дейін
Президент қабылдайтын нормативтік актілер:+ Өкім.+ Жарлық.+ Заңи күші бар жарлық.
Президентіне өмір бойына тиесілі болатын кұқықтар:+ Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттік кұрылыстың аса маңызды мәселелері бойынша бастамалар жасау+ Парламент пен оның палаталарының алдында, Үкіметтің отырыстарында ел үшін маңызды мәселелерді талқылау кезінде сөз сөйлеу.+ ҚР халқы Ассамблеясын басқару, ҚР Конституциялық Кеңесінің, Қауіпсіздік Кеңесінің құрамына кіру
Президентке қатысты республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылатын шаралар:+ Республика Президенті мен оның отбасы мүшелерін камтамасыз ету + Республика Президенті мен оның отбасы мүшелерін күзету+ Республика Президенті мен оның отбасы мүшелеріне қызмет көрсету
Президентті кызметтен кетіруге непз болатын мемлекетке опасыздьқ жасау ретінде ұғынылады:+ Согыс кезінде жау жағына шыгып кету+ Карулы кактыгыс кезінде жау жағына шыгып кету
Президентті кызметінен кетіруге негіз болатын мемлекетке опасыздыкжасау ретінде ұгынылады:+ Шет мемлекеттің Республикага қарсы дүшпандык әрекетін жүзеге асыруына көмектесу+ Қарулы қақтыгыс кезінде жау жагына шыгып кету
Президенттің нормативтік сипаттағы актілері қандай аралықта күшіне енеді?+ Арнайы жарияланғаннан кейін 10 күн өтісімен.+ 10 күннен кейін+ 10 күндік мерзімнен кейін
Президенттің Республика аумагында Қазакстан Қарулы Күштерін колдануына негіз болады:+ Мемлекеттің демократиялык институттарына тікелей катер төнгенде + Мемлекеттің тәуелсіздігіне, аумактық тұтастығына тікелей катер төнгенде
Премьер–министр тағайындалады:+ Президентпен.+ Елбасымен+ Мемлекет басшысымен.
Премьер-Министрдің өкімдері шыгарылады:+ Жеке-дара сипаттагы мәселелер бойынша + Жедел сипаттағы мәселелер бойынша + Әкімшілік-өкімдік сипаттагы мәселелер бойынша
принцитеріне:+ мемлекеттің өміріндеігі маңызды мәселелерді референдум аркылы шешу жатады+ мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен шешу жатады
Прокуратура органдарының біртүтас жүйесіне кіреді: + Республикалық манызы бар қалалар мен астананың прокуратуралары+ Бас прокуратура, облыстардың прокуратуралары
Пропорционалды сайлау жүйесі: + Партиялық тізімдермен сайлау ұйымдастырылатын жүйе+ Саяси партиялардаи Мәжіліс депутаттары біртұтас жалпыұлттық сайлау округі бойыиша өткізілетін жүйе+Сайлау дауысын есептеуде мандаттар жиналған дауысгар көлеміне байланыеты үлестірілетін сайлау жүйесі
Пропорционалды сайлау жүйесі:+Саяси партиялардан Мәжіліс депутаттығына біртұтас жалпыүлтгык сайлау округі бойынша өткізілетін жүйе+Партиялык тізімдермен сайлау ұйымдастырылатын жүйе+сайлау дауысын есептеуге мандаттармен қызметі ұйымдастыру жүйесі
РРРРРР
Республика әкімдерінің мәртебесі:+ Тиісті аумакта мемлекеттік саясаттың жүргізілуін камтамасыз ететін талга+ Жергілікті аткарушы органды (ол кұрылган жагдайд[a] баскаратын түлга+ Жергілікті бюджеттің аткарылуына бакылау жасайтын Үкімет өкілі
Республика зандарының іске асырылуын, орындалуын қамтамасыз ететш мемлекеттік органдар:+ Министрліктер, Әкімдіктер
Республика заңнамасына сәйкес судьяга қойылатын талаптар:+ Сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне қарсы тұруға міндетті
Республика Конституциясы бойынша өкілді мемлекеттік органдар: + Аудандык, калалык (облыстык маңызы бар кал[a] мәслихаттар
Республика Конституциясы бойынша өкілді мемлекеттік органдар: + Парламент+ Облыстық (республикалық маңызы бар кала мен астанa мәслихаттар+ аудандык, қалалық (облыстық маңызы бар қал[a]мәслихаттар
Республика Конституциясы бойынша өкілді мемлекеттік органдар:+ Аудандық, қалалық (облыстық маңызы бар қал[a]мәслихаттар
Республика министрлігінің мәртебесі:+ Республиканын орталык аткарушы органы болып табылады+ Тиісті мемлекеттік баскару саласына басшылыкты жүзеге асырады+ Зандармен көзделген шекте - салааралық үйлестіруді жүзеге асырады
Республика Парламенті мәртебесі бойынша мынадай орган:+ Республиканың ең жоғары өкілді органы + Заң шығару қызметін жүзеге асыратын орган
Республика Парламенті Палаталарының Төрағалары болып:+ мемлекеттiк тiлдi еркiн меңгерген кандидат депутаттармен сайланады+ Палаталар депутаттары жалпы санының көпшiлiк дауысымен жасырын дауыс беру арқылы сайлайды+ Сенат Төрағасының қызметiне кандидатураны ҚР Президентi ұсынады
Республика Парламентi:+ заң шығару функциясын жүзеге асыратын ҚР ең жоғары өкiлдi органы+ тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн екi Палатадан тұрады+ тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн екi Палатадан: Сенаттан және Мәжiлiстен тұрады
Республика Парламентiнiң үйлестiрушi органдары:+ Палаталар төрағаларының жанынан құрылатын Сенаттың Бюросы және Мәжiлiстiң Бюросы+ Сенаттың Бюросы+ Мәжiлiстiң Бюросы
Республика Парламенттің кезектен тыс сессиясын шақырады:+ Палаталар терағаларының ұсынысымен+ Парламент депутатгары жалпы санының кемінде үштен бірінің ұсынысымен+ Өз бастамасымен
Республика Президенті актілерін Республика Президентi: + Мемлекеттiң басшысы+ Халықаралық қатынастарда ҚР атынан өкiлдiк ететiн ең жоғары лауазымды тұлға+ Республика Конституциялық Кеңесiнiң мүшесі
Республика Президентiнiң айырым белгiлерi: + ҚР Президентiнiң омырауға тағатын белгiсi+ ҚР Президентiнiң байрағы+ ҚР Президентi қызметi бойынша "Алтын Қыран" орденiнiң иесі болып табылады
ің нысандары:+ жарлық+ заң, заң күші бар жарлық
Республика Президенті актілерінің нысандары:+ өкім+ жарлык+ заң, заң күші бар жарлык
Республика Президенті жанындагы консультативтік-кеңесші органдар, мекемелер мен ұйымдар:+ Қауіпсіздік Кенесі+ Жогары Сот Кеңесі+ Қазакстан халхы Ассамблеясы
Республика Президенті кызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін:+Наукастануына байланысты өзінін міндеттерін жүзеге асыруга кабілетсіздігі дендеген жагдайда+Медицннанын тністі салаларынын мамандарынан тұратын комнсснянын жэне Конституциялык Кенестін корытындысы негізінде+ Парламент Палаталарының бірлескен отырысында эр Палата депутаттары жалпы санының кемінде төрттен үшінің кепшілігімен
Республика Президенті Парламента немесе Парламент Мәжілісін таратады:+ Мәжіліс төрағасымен консультация алысканнан кейін+ Сенат терагасымен консультация алысканнан кейін+ Республика Премьер-Министрімен консультация алысканнан кейін
Республика Президенті Парламентті немесе Парламент Мәжілісін таратады:+ Сенат төрагасымен консультация алысканнан кейш + Республика Премьер-Министрімен консультация алысканнан кейін+ Мәжіліс төрагасымен консультация алысканнан кейін
Республика Президенті Республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерін кімдердің келісімімен тағайындайды?+ Мәслихаттардың.+ Жергілікті мәслихаттың+ Жергілікті өкілді органның
Республика Президентіне тұрғын уй және көлік қызметін көрсетуді қамтамасыз етеді:+ Президентінін Іс Басқармасы+ Өзінің қүзыретіне сәйкес Үлттық кауіпсіздік комитеті+ Өзінің құзыретіне сэйкес Республика Президентінің Күзет қызметі
Республика Президентінін өкімдерімен жүзеге асырылады:+Конституциялык мәртебесі жок лауазымды тұлгаларды кызметке тагайындау және босату+Жедел жэне жеке сипаттағы мәселелерді шешу+ Әкімшілік - өкімдік сипаттағы мәселелерді шешу
Республика Президентінің айырым белгілері:+ Омырауға тагатын белгісі+ Байрагы
Республика Президентінің айырым белгілері:+ Омырауға тағатын белгісі+ Байрағы+ «Алтын қыран» ордені
Республика Президентінің екілеттігі тоқтатылады:+ Жаңадан сайланган Республика Президенті кызметіне кіріскен кезден бастап+ Ол саяси партияга мүше болып кірсе
Республика Президентінің Әкімшілігіне жүктеледі:+ Республика Президентінің шешімдерін сөзсіз жэне тыңғылықты орындау жэне олардың орындалуын бақылау+ Республика Президентінің кызметін камтамасыз ету+ Республика Президентін елдегі істің жайы туралы уақтылы әрі толық хабардар етіп отыру
Республика Президентінің жарлықтары шығарылады:+ Республика Конституциясының негізінде+ Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін+ Республика заңдарының негізінде
Республика Президентінің кызметі мерзімінен бұрын токтатылган жагдайда оның өкілеттігі калган мерзімге ауысады:+ Республиканың Премьер-Министріне Республика Президентiнiң өкiлеттiк мерзiмi:+ төрт жыл мерзімге сайланады+бес жыл мерзімге сайланады+ Президент қызметiнен мерзiмiнен бұрын босатылған, кетiрiлген, не ол қайтыс болған жағдайда тоқтатылады
Республика Президентінің өкілеттігі тоқтатылады:+ Жаңадан сайланған Республика Президенті кызметіне кіріскен кезден бастап+ Ол кайтыс болған жағдайда
Республика Президентінің өкімдері шығарылады:+Конституцияның негізінде жэне оны орындау үшін+ Заңдардын негізінде жэне оларды орындау үшін
Республика Президенттігіне үміткерге койылатын талаптар:+ Тумысынан ҚРның азаматы болуы керек
Республика Үкіметі каулылар шығарылады:+Республика Конституциясынын негізінде жэне оны орындау үшін+Президент актілерінін негізінде жэне оларды орындау үшін+Республика зандарынын негізінде жэне оларды орындау үшін
Республика Үкіметінін күрамында болуга байланысты шектеулер:+Үкімет мүшелерінін өкілді органнын депутаттары болуга хакы жок+Үкімет мүшелерінін кәсіпкерлікпен шұгылдануга хакы жок+Үкімет мүшелері окытушылык, гылыми немесе өзге шыгармашылык кызметгерден баска акы Республика Үкiметi: + Республика заңдарының орындалуын қамтамасыз етедi+ Парламентке республикалық бюджеттi және оның атқарылуы туралы есептi ұсынады+ Парламент депутаттарының сұрауларына жауап бередi
Республика Үкiметiнiң актiлерi:+Қаулылар+ Үкімет қаулылар рет Премьер-Министр өкімдері+ Премьер-Министр өкiмдері
Республика Үкiметiнiң құзыретi:+ құрылымдық және инвестициялық саясатты жүзеге асырады+ мемлекеттік баға белгілеу саясатын тұжырымдайды+ мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады
Республика Үкiметiнiң құрамында болуға байланысты шектеулер:+ өкiлдi органның депутаттары болуға+ кәсiпкерлiкпен шұғылдануға+ ақы төленетiн қызметтер атқаруға
төленетін қызметтер аткаруга хакы жок
Республика Үкіметінің құзіреті:+ мемлекеттік бағдарламаларды әзірлейді+ республикалық бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді
Республика Үкіметтінің өкілеттік мерзімі+ Үкіметтің жаңа құрамы бекітілгенге дейін ол өз міндеттерін атқара береді+Үкімет Президенттің өкілеттік мерзімі біткенше іс-қимыл жасайды+Үкімет жаңадан сайлаған Президент алдында өзінің өкілеттігін доғарады
Республикада заңдар шығаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар:+ Парламент+ Мәжіліс болмаған кезеңде Сенат+ Өкілеттік беру негізінде - Президент
Республикалык бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасын кім тағайындайды:+ ҚР Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Республикалык референдум - бойынша жалпыхалыктық дауыс беружүргізіледі:+ ҚРюің заадарына өзгерістер мен толықтыруларенгізу бойынш+ Конституция кабылдауда + Зандар мен мемлекет өмірінің маңызды мәселелері бойынша
Республикалық референдумға қатысу құқығы:+ тегiне қарамастан Республиканың он сегiз жасқа жеткен азаматтарына берiледi+ әлеуметтiк жағдайына қарамастан Республиканың он сегiз жасқа жеткен азаматтарына берiледi+ тiлiне, дiнге көзқарасына, қарамастан Республиканың он сегiз жасқа жеткен азаматтарына берiледi
Республикалық референдумға қойылатын мәселелер:+ ҚР Конституциясын, конституциялық заңдарын, заңдарын өзгерту+ ҚР мемлекеттiк өмiрiнiң өзге де неғұрлым маңызды мәселелерiн шешу+ ҚР Конституциясын қабылдау
Республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткiзу кезiндегi жариялылық қамтамасыз етіледі:+ Референдумды өткiзу туралы шешiм бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткiзiледi+ Референдум өткiзу кезiнде қоғамдық бiрлестiктерiнiң байқаушылары қатыса алады+ Бұқаралық ақпарат құралдары референдумға әзiрлiк пен оны өткiзу барысын жария етiп отырады
Республикалық референдумның талқысы бола алмайтын мәселелер:+ рақымшылық пен кешiрiм жасау+ ҚР демократиялық, зайырлы және унитарлы мемлекет ретiндегi мәртебесiн өзгерту+ республикалық басқару нысанын қайта қарау
еспубликалык референдумда карастырылмайтын мәселелер:+ КР әкімшілік-аумактык күрылысынын мэселелері+ Бюджет саясатнын мәселесі+ Қазакстанның біртұтастыгына байланысты мэселелер
Республикалық референдумды өткізудің принциптері:+ тең+ жалпыға бірдей
Республикалық бюджетті бекітеді:+ Парламент.+ Тікелей заңшығаруы орган+ ҚР Парламентінің палаталарының отырысында.
Республикалық референдумда қандай мәселер қарыстырылады?+ Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.+ Жаңа Конституция қабылдау+ қоғам өміріне аса маңызды мәселелер
Республикалық референдумда қарастырылмайтын мәселелер:+ ҚР біртұтастығына байланысты мәселелер+ ҚР әкімшілік-аумақтық құрылысының мәселелері+ Бюджет саясатының мәселесі
Республикалық референдумды өткізудің дұрыстығы туралы мәселені қандай мелекеттік орган қарайды?+ Конституциялық Кеңес.+ ҚР Конституциялық кеңесі+ Конституция нормаларына ресми түсінік беретін Конституциялық кеңес
Республикалық референдумды тағайындау жөніндегі бастамашылықты қандай субъект білдіре алмайды?+ ҚР–сының Бас Прокуроры.+ Облыс әкімі+ Министр
Республиканын Орталык сайлау комиссиясы:+Республика сайпау комиссияларынын біртұтас жүйесіне басшылык етеді жэне түракты жұмыс істейтін орган болып табылады+Республика Президенттігіне үміткерлерді тіркейд
іРеспубликаның орталық сайлау комиссиясының өкiлеттiктерi:+ Президент пен Парламент Мәжiлiсi депутаттарының сайлауын әзiрлеу мен өткiзудi ұйымдастырады+ саяси партияларды Парламент Мәжiлiсi депутаттарының партиялық тiзiм бойынша сайланатын бөлiгiне қатыстыру мәселесiн қарайды+ Республика Президенттiгiне кандидаттарды тiркейдi
Республиканың Бас Прокурорын қылмыстық жауапқа тарту үшін келісімі талап етіледі:+ Сенаттың.+ ҚР Парламентінің жоғарғы палатасымен+ ҚР Парламентінің Сенатымен
Республиканың бұрынгы Президенттерінің мэртебесі:+ Қызметінен кетірілгендерден баскасына экс - Президент деген атак беріледі+ Өмір бойы КонституциялыкКеңестің мүшесі болып табылады+ Кезекті түрде жаңадан сайланган Президенттің ант беру рэсіміне катысуга хақылы болады
Республиканың дипломатиялық өкілдерінің басшыларын кім тағайындайды және кері шақырып алады?+ ҚР Президенті.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Республиканың орталық сайлау комиссиясының сайлау заңнамасына сай құзіреті болып:+ Президент пен Парламент Мәжілісі депутатының сайлауын әзірлеу мен өткізуді ұйымдастырады.+Республиканың аумағында сайлау туралы заңдардың атқарылуын бақылау
Республиканың экс-Президенттерін камтамасыз ету шаралары:+ оған Президенттің лауазымдық жалақысының 80%-ы мөлшерінде
Республикасының азаматы болуы тиіс+ Ресми тілде еркін ойын білдіріп, мемлекетік тілді менгеру талабы койылмайды
Референдум дегеніміз – .....+ Мемлекеттегі аса маңызды мәселелер бойынша шешімдер қабылдау және заң жобалары бойынша бүкіл халықтық дауыс беру.+ Жалпы халықтық сайлау.+ Бүкіл халықтың қатысуымен дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.
Референдум өткізу бастама құкығы:+ ҚР Парламенті депутаттары+ ҚР Үкіметі+ ҚР Президенті
Референдум өткізу бастама құқығы:+ ҚР Президенті+ ҚР Үкіметі+ ҚР Парламенті депутаттары
Референдумды мемлекеттік билік органдарының қайсысы тағайындай алады:+ Президент.+ Елбасы+ Мемлекет басшысы
Рұксат етуші нормалар кұкыктык табиғаты бойынша:+ субъектілерге бекітілген шектерде және өздерінің карауына байланысты эрекеттер жасауға рұксат береді+ диспозитивті
ССССС
Сайлау алдындағы үгiт мынадай жолмен жүзеге асырылмауға тиіс:+ Тегін қызмет көрсету арқылы.+ Қысым келтіру арқылы.+ Қорқытушылық арқылы.
Сайлау алдындағы үгіт мына мерзімде басталады:+ Кандидаттар тіркеуден өткен күні.+ Орталық сайлау комиссиясында тіркелу күнінен бастап.+ Ресми тіркелуінен кейін.
Сайлау және сайлану құқығы жоқ ҚР азаматтары:+ Сот әрекет қабілетсіз деп таныған.+ 18 жасқа толмаған.+ Созылмалы психикалық ауруға ұшыраған.
Сайлау жолымен құрылады:+ Мемлекетт
ің өкілді органдары.+ Президент тағайындалады.+ Жергілікті мәслихат депутаттары тағайындалады.
Сайлау комиссияларының біртұтас жуйесін кұрайды: + Республиканың Орталық сайлау комиссиясы + Округтік сайлау комиссиялары мен учаскелік сайлау комиссиялары + Аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау комиссияларының қызметі:+ Алқалылық негізінде жүзеге асырылады+ Жариялылық негізінде жүзеге асырылады + Ашықтық негізінде жүзеге асырылады
Сайлау комиссияларының кызметін ұйымдастыру тәртібі:+ Егер сайлау комиссияларының отырыстарына комиссия мүшелері жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, олар заңды болады
Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі:+ 5 жыл+ 5 жыл мерзімге+ Конституцияға сай 5 жыл
Сайлау комиссиясы мүшесінің мәртебесі:+ Сайлау комиссиясы сайлау өткізу кезеңінде өздерінің келісімінсіз жұмыс берушінің ұйғарымы бойынша жүмыстан шыгарылмайды + Сайлау комиссияларының мүшелері мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылады және мемлекеттің қорғауында болады+ комиссиясының төрағасы, мүшелері және оның аппаратының қызметкерлері өз өкілеттіктерін кәсіби тұрақты негізде жүзеге асырады.
Сайлау кұқығы:+ Азаматтардың мемлекетпен кепілденген сайлауға катысу құқығы+ Конституциялық кұқықтың сайлауға байланысты қатынастарды реттейтін нормалар жүйесінен қалыптасатын институты+ Азаматтардын мемлекетпен кепілденген сайлану кұқығы
Сайлау округтерін кұру тәртібі:+ ҚРнын мэслихаттардың депутаттарын, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерін сайлау кезінде аумақтық сайлау округтерінің жүйесі қүрылып, пайдаланылады
Сайлау туралы зандағы бекітілген сайлау кукықының принциптері: + Республика Президентін, Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарынын депутаттарын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жагдайында өткізіледі
Сайлау туралы зандағы бекітілген сайлау құкығының принциптері:+Республика Президентін, Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттарын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жағдайында өткізіледі+ Республика азаматтарының сайлауға қатысуы ерікті болып табылады
Сайлау туралы заңдагы бекітілген сайлау құкығының принциптері:+ Республика азаматтарының сайлауга катысуы ерікті болып табылады+ Азаматты сайлауга катысуға немесе қатыспауға мәжбүрлеуге, сондай-ақ оның еркін білдіруді шектеуге ешкімнің де құкығы жоқ
Сайлау үрдісінің негізгі кезендері:+ сайлаушылардын тізімін қалыптастыру+ сайлау учаскілерін қалыптастыру+ сайлау округтерін қалыптастыру
Саяси құқықтар мен бостандықтарға мыналар жатады:+ Мемлекеттің iciн басқаруға қатысу құқығы.+ Саяси партиялар тіркеуге құқығы.+ Сайлау және сайлану құқығы.
Саяси партияларға бірігу кұқығы жүзеге асырылатын тәртіп:+ ҚРның азаматы тек бір саяси партияға мүше бола алады+ Саяси партияға мүше болу ҚР азаматының құқықтары мен бостаңдықтарын шектеуге негіз бола алмайды+ Парламент депутаттарыньщ, мемлекеттік қызметшілердің саяси партиялардағы ақы төленетін қызметтерде болуына құқығы жоқ
Саяси партияларга бірігу қүқыгы кандай тэртіппен жүзеге асырылады:+ Саяси партияга мүше болу Қазакстан азаматының кұкыктары мен бостандыктарын шектеуге негіз бола алмайды+ Қазакстан азаматы тек бір саяси партияга мүше бола алады+ Парламент депутаттарының, мемлекеттік кызметшілердің саяси партиялардагы ақы төленетін кызметтерде болуына құқыгы жоқ
Саяси партияларды мемлекеттік тіркеуді кім жүзеге асырады?+ ҚР–сының Әділет министрлігі.+ Әділет органдары+ Орталық Әділет органы.
Саяси партияны мемлекеттік тіркеу өткізу үшін қанша мүшесі болуы керек?+ Елу мың адамнан кем емес.+ 50 мың мүшесі болуы тиіс+ Конституцияға сәйкес 50 мың мүше
Сенат депутаттарын кұру өзгешелігі:+ Сенат депутаттары жанама сайлау кұкыгы негізінде сайланады+ Сенаттың он бес депутатын Президент тагайындайды
Сенат депутаттарын кұру өзгешелігі:+ Сенат депутаттары жанама сайлау кұкыгы негізінде сайланады
Сенат депутаттығына кандидатқа койылатын талаптар:+ Жоғары білімі және кемінде бес жыл жұмыс стажы болуы қажет + Тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың не Республика астанасының аумағында кемінде үш жыл тұрақты тұруы кажет + Жасы отызға толуы керек
Сенаттың ерекше өкілеттігіне жатады:+ Республиканың Бас Прокурорың, Жоғары Соттың Төрағасы мен судьяларының оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру.+ Республика Президентінің Ұлттық банк Төрағасын, Бас Прокурорын тағайындауына келісім беру+ ҚР Президентінің ұсынуымен Жоғарғы сот төрағасын және судьяларын сайлау мен қызметінен босату
Соңғы конституциялық реформалар негізінде:+ Мәжілістің кұрамына байланысты өзгерістер енгізіп, депутаттар санын жүз жеті депутат ретінде бекітті+ Мәжілістің тоқсан сегіз депутатын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау кұкығы негізінде жасырын дауыс беру аркылы жүзеге асыратын жаңа норма енгізілді+ Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі - алты жыл, Мәжіліс депутаттарының өкілегтік мерзімі - бес жыл деген нормамен алмастырды
Сот билігінің мәні:+ Конституцияның, заңдардың, өзге де актілердің, халыкаралык шарттардың орындалуын камтамасыз етуге қызмет етеді+ Азаматтар мен ұйымдардың кұкықтарын, бостандықтары мен занды мүдделерін қоргауга кызмет етеді
Соттардың өкілеттік мерзімі:+ Өмip бойы.+ Мәңгілік+ Өмірден озғанша
Соттардың шешімдері міндетті:+ ҚР бүкіл аумағында.+ республика территориясында+ Елдің аумағында
Соттардың шешімдеріне міндетті:+ ҚР бүкіл аумағында.+ Мемлекеттің барлық территориясында+ Республика аумағында
Соттың ерекше өкiлеттiгiне байланысты жүзеге асыратын өкілеттіліктерді: + басқа органдарға берудi көздейтiн заң шығаруға тыйым салынады+ ешқандай өзге органдар мен тұлғалардың судья өкiлеттiгiн немесе сот билiгi функцияларын иеленуге құқығы жоқ+ сот iсiн қарау тәртiбiмен қаралуға тиiс шағымдарды басқа ешқандай органның қарауына алуына болмайды
Субъективтік құқықтарды бекітетін нормаларды қөрсетіңіздер:+ Құқық беруші нормалар.+ Құқықтық әрекеттерді жүзеге асыратын нормалар.+ Құқықтарды орындауға тиісті нормалар.
Судьяга катысты колдануга болмайтын шаралар:+ кылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр кылмыс жасаған реттерді қоспағанда ҚР Президентінің (Сенаттың) келісімінсіз кылмыстық жауапқа тарту
Судьяның өкілеттігі тоқтатылады:+ іс-әрекетке қабілетсіз не іс-әрекетке қабілеті шектеулі деп таньшса+ кайтыс болса не соттың шешімі бойынша қайтыс болды деп жарияланса
Судьяның өкілеттігі тоқтатылады:+ оган қатысты айыптау үкімі заңцы күшіне енгенде + қайтыс болса не соттың шешімі бойынша қайтыс болды деп жарияланса-+ іс-әрекетке кабілетсіз не іс-әрекетке қабілеті шектеулі деп танылса
Судьяның өкілеттігін тоқтата тұру негіздері: + ҚР Президенттігіне, Парламент не мэслихат депутаттыгына кандидат болып тіркелсе+ Судьяны қылмыстық жауапка тартуга келісім берілсе+ Судья занды кушіне енген сот шешімімен хабарсыз кеткен деп танылса+ ҚРнын азаматтыгынан айырылса
Тарихи миссиясына байланысты ҚРның Тұңғыш Президентіне өмір бойына тиесілі болатын кұқықтар:+ Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттік кұрылыстың аса маңызды мәселелері бойынша бастамалар жасау+ Парламент пен оның палаталарының алдында, Үкіметтің отырыстарында ел үшін маңызды мәселелерді талқылау кезінде сөз сөйлеу.+ҚР халқы Ассамблеясын басқару, ҚР Конституциялық Кеңесінің, Қауіпсіздік Кеңесінің құрамына кіру
ТТТТТТ
Тең сайлау құқығы келесі тәртіпте қамтамасыз етіледі:+ Сайлаушылар Республиканьщ өзге де жергілікті өзін-езі басқару органдарының мүшелерін сайлауға тең негіздерде катысады әрі олардың әрқайсысының тең дауыс саны болады+ Үміткерлердің сайлауға тең құқықтармен және шарттармен қатысуына кепілдік беріледі+ Сайлаушылар Республика Президенті, партиялық тізімдер бойынша сайланатын Парламенті Мәжілісінің депутаттары және мәслихатгарының депутаттары сайлауына тең негіздерде қатысады әрі олардың әрқайсысының бір сайлау бюллетеніне тиісінше бір дауысы болады
Төменде аталған құқықтардың қайсысы ҚР азаматтарына олар тек 18 жасқа толғаннан кейін беріледі?+ Мемлекеттік қызметке кіру тең құқықығы.+ Сайлау құқығы+ Толық әрекетқабілеттілік
Төменде аталған міндеттердің қайсысы депутаттар үшін қарастырылмаған:+ Өз сайлаушыларының аманаттары бойынша дауыс беру міндеті.+ Қаржылық тексеру ұйымдастыру.+ Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға.
Төменде аталған принциптердің қайсысы сайлау құқығының принципі болып табылмайды?+ Ашық дауыс беру.+ Сайлауға міндетті түрде келу+ Әйелдердің сайлауға қатыспау құқығы.
Төменде аталғандардың қайсысы ҚР конституциясының қайнар қөзі болып табылмайды:+ 1993 жылғы ҚР Конституицясы.+ Ұйымның жарғысы+ Құрылтай құжаттар
Төменде аталғандардың қайсысын ҚР Президенті қызметіне тағайындамайды:+ ҚР Парламенті Мәжілісінің Төрағасын.+ Ішкі істер департамент бастықтарын.+ Кәсіпкерді.
Төменде көрсетілген органдардың қайсысы салықтарды орнатады:+ Парламент.+ Заңшығарушы орган+ ҚР Парламенті
Төмендегі анықтаулардың қайсысы дұрыс емес?+ ҚР–социалистік мемлекет.+ ҚР-монархиялы мемлекет+ ҚР-диспотиялық мемлекет
Төмендегі көрсетілген актілердің қайсысы жоғары заңдық күшіне ие:+ Бекітілген халықаралық шарт.+ Халықаралық Пакт+ Халықаралық Конвенция
Төмендегі органдардьң қайсысына мобилизацияны жариялау құқығы берілген:+ Президентке.+ Елбасына+ Мемлекет басшысына
Төмендегілердің қайсысы конституциялық құқықтық субъектісі болып табылмайды?+ Дебаттық және өзге клубтар.+ Футбол клубтары.+ Қоғамдық бірлестіктер.
УУУУ
Учаскелік сайлау комиссиялары:+ тиісті сайлау учаскесінде сайлаушылардың тізімін нақтылайды+ сайлау өтетін жері туралы сайлаушыларды хабарландырады+ сайлау учаскесінде депутаттардың және езге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарынын мүшелерін сайлау жөніндегі сайлау шараларын жүргізеді
Учаскелік сайлау комиссиялары:+тиісті сайлау учаскесінде сайпаушылардыңтізімін нақтылайды+сайлау учаскесінде депутаттардың және өзге де жергілікті өзін-өзі баскару органдарынын мүшелерін сайлау жөніндегі сайлау шараларын жүргізеді
ҮҮҮҮ
Үкімет қызметінің басты нысаны:+ Үкімет отырыстары.+ Үкімет жиналысы+ Үкіметтік отырыстар.
Үкімет мүшелері кімге ант береді?+ Халыққа және Президентке.+ ҚР Президенті+ ҚР халқына
Үкімет мүшелерінің мәртебесі:+ Өздеріне бағынысты мемлекеттік органдардың жұмысы үшін Премьер-
Үкімет отырыстарының өткізілу уақыты:+ Айына бір реттен кем емес.+ Әрбір айда бір реттен аз емес+ Ай сайын
Үкімет отырысы қандай жағдайда өткізілген болып саналады?+ Егер оған Үкіметтің 2/3 ден астам мүшелері қатысса.+ Үкімет мүшелерінің 2/3 ден көп қатысқан жағдайда+ 2/3 ден астам мүшелері қатысса.
Үкімет отырысы құқықты болып есептеледі, егер оған:+ Үкімет мушелерінің кемінде 2/3–і қатысса.+ Үкімет мүшелерінің 66% қатысса+ Үкімет мүшелерінің 2/3 қатысқан жағдайда
Үкімет отырысында Премьер–министрден басқа кім төрағалық ете алады?+ ҚР Президенті.+ Мемлекет басшысы+ Елбасы
Үкімет төрағасына бағынатын лауазымды тұлғалар:+ Министерлер.+ Министрлік басшылары.+ Барлық министрлер
Үкіметтін Республиканын кауіпсіздігіне катысты кұзыреті:+Республиканын аумактык тұтастығын камтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асырады+Республиканын кауіпсіздігі мен корғаныс кабілетін камтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асырады+Республиканын мемлекеттік шекарасын күзетуді камтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асырадыҮкіметтің жұмысы үшін жаупты:+ Тек Премьер – Министр.+ Үкімет басшысы+ Атқарушы органның тікелей басшысы.
Үкіметтің құрамына кіретін атқарушы органдарды атаңыз?+ Министрліктер.+ Әкімияттар.+ Министрліктерге тиісті ведомтсволар.
Үкіметтің отставқаға кетуіне негіз болады:+ Парламенттің Үкіметке сенімсіздік білдіруі.+ Президент сайлауы+ Президент шешімі бойынша
ФФФФ
Фракция – дегеніміз бұл:+ Қоғамдық бірлестік немесе саяси партия мүддесін білдіретін ұйымдасқан депутаттар бірлестігі.+ Бірлескен депуттатық топ+ Депутаттардың қоғамдық бірлестігі.
ХХХХ
Халық егеменділігінің бекітілуі келесі конституция нормаларында табады:+ Халық өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді + Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы - халық + Халық билікті тікелей республикалық референдум және еркін сайлау арқылы жүзеге асырады
ШШШШ
Шетелдік азаматтарға қатысты емес конституциялық міндеттерді көрсетіңіз:+ ҚР–сын қорғау.+ ҚР Қарулы күштеріне қызмет ету.+ ҚР сайлауға қатысуға.

Приложенные файлы

  • docx 11313059
    Размер файла: 109 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий