3. КПК ч.1 денна семінари, 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


Кафедра кримінального права і процесу
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЧАСТИНА 1


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 081 «Право»Львів - 2015

Кримінальний процес (ч.1): методичні рекомендації щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»  спеціальності 7.(8).03040101  «Правознавство».  / Укл.: д.ю.н., проф. Канцір В.С. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. - 64 с.


Обговорено та затверджено на засіданні кафедри кримінального права і процесу.
Протокол № 1 від «28» серпня 2015 р.

Завідувач кафедри
кримінального права і процесу д.ю.н., проф. Гумін О.М. ______________________________________________________________
/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали/

Обговорено та схвалено на засіданні науково-методичної ради Інституту права та психології. Протокол № 1 від «31» серпня 2015 р.

Відповідальний за випуск: Канцір В.С., д.ю.н., професор кафедри кримінального права та процесу ІНПП. 

Рецензент: Сибірна Р.І. - професор кафедри психології діяльності в особливих умовах Львівського державного університету внутрішніх справ, академік АНВО України, д.ю.н., проф.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Кримінальне процесуальне право України – навчальна дисципліна, яка вивчає регламентовану кримінальним процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, спрямовану на розкриття кримінальних правопорушень, їх розслідування, розгляд і вирішення кримінальних справ. Така діяльність є одним з найефективніших засобів контролю над злочинністю. Її безпосереднім завданням є: охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; швидке і повне розкриття злочинів; викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і жодний невинний не був покараний. Вирішення цих завдань має здійснюватись на основі неухильного дотримання конституційного принципу законності.
Курс кримінального процесу України належить до числа дисциплін, вивчення яких є обов’язковим для фахової підготовки юриста. Глибокі знання цієї галузі права – необхідна передумова успішної роботи в судах, органах прокуратури, досудового розслідування та адвокатури.
1.1. Мета вивчення дисципліни - засвоєння студентами теорії кримінального провадження, норм кримінального процесуального права, які регулюють діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду у сфері розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень, спрямовану на охорону прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, шляхом повного і швидкого розкриття злочинів та викриття винних у їх вчиненні а також правовідносини, що виникають у ході цієї діяльності між учасниками процесу.
1.2. Завдання вивчення дисципліни.
Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомості та високої правової культури. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні засвоїти теорію кримінального процесу, знати кримінальне процесуальне законодавство; поняття та види суб’єктів кримінального провадження їх процесуальне становище; розуміння доказів та процес доказування у справі; стадії кримінального процесу, їх процесуально – правовий зміст.
Навчальна дисципліна має своїм завданням:
сформувати у студентів теоретичні та практичні вміння для використання їх у своїй професійній діяльності;
сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до процесуального закону як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави;
- збагачення студентів теоретичними та практичними знаннями щодо засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань кримінального провадження;
- розвиток у студентів правового мислення, вміння критично обмірковувати проблемні питання, висловлювати власну аргументовану думку;
- засвоєння основних проблем науки процесуального права.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
історію розвитку процесуального права та його витоків;
чинне кримінальне процесуальне законодавство;
наукові концепції та тенденції щодо процесуального права в Україні;
- структуру і повноваження органів, які реалізують кримінальне процесуальне законодавство, форми і методи реалізації;
- практику застосування процесуального законодавства, практичну діяльність органів слідства, прокурора, суду, адвоката-захисника в кримінальному судочинстві;
- процесуальні засоби профілактики злочинів;
- основні проблеми кримінальної процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінального процесу.
гарантії, функції й форми кримінального провадження;
процесуально – правовий зміст стадії кримінального процесу;
основні процесуальні строки та витрати;
поняття та види суб’єктів (учасників) кримінального провадження їх процесуальне становище;
закордонний довід щодо провадження досудового розслідування та судового розгляду та їх удосконалення.
Після вивчення курсу студенти повинні вміти:
правильно розуміти, тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального закону;
формулювати різнопланові рекомендації, що стосуються усього провадження у справі;
- всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи;
розробляти способи і методи доказування й встановлення істини у кримінальних справах на практиці;
складати процесуальні документи, знати їх зміст та структуру;
- володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно проводити слідчі дії;
застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у сфері кримінального судочинства;
аналізувати теоретичні розробки у сфері процесуального права та робити самостійні висновки.
Практичні (семінарські) заняття проводяться з основних найважливіших тем і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок для практичної діяльності, розв’язання конкретних юридичних справ, застосування чинного законодавства України.
Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями.
Засоби діагностики успішності навчання, форми виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни:
- усне опитування на практичних (семінарських) заняттях;
- виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);
- тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу;
- письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо);
- виконання письмового завдання;
- захист індивідуального письмового завдання,
- форма підсумкового контролю: залік.

2. Методичні рекомендації щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів.

Кримінальний процес як навчальна дисципліна будується на базі науки кримінального процесу, кримінального процесуального права і практики його застосування судами, органами досудового розслідування, прокурорами й захисниками.
Внаслідок вивчення цієї дисципліни студенти повинні засвоїти теорію кримінального процесу, знати кримінальне процесуальне законодавство і практику його застосування судами, органами досудового розслідування, прокурорами й адвокатами, познайомитися з основами кримінального процесу окремих іноземних держав, уміти правильно тлумачити і застосовувати норми КПК, самостійно поповнювати і поглиблювати свої процесуальні знання, визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, інтереси суспільства і держави, тобто зробити крок до того, щоб стати освіченими і компетентними юристами.
На заняттях студенти повинні навчитися правильно застосовувати чинне процесуальне законодавство до конкретних ситуаційних завдань, що сприятиме глибокому засвоєнню і закріпленню ними теоретичного курсу та підготовці до самостійної практичної роботи.
Розв'язання завдань з кожної теми варто розпочинати після вивчення відповідних норм кримінального процесуального законодавства та інших нормативних матеріалів, які стосуються певної теми, відповідного розділу підручника, рекомендованої монографічної, спеціальної літератури, лекцій. Питання для контролю та самостійного опрацювання є необхідною умовою вивчення курсу, оскільки зобов'язують студента особисто дослідити спеціальну літературу, законодавство і практику його застосування. Готуючись до практичних занять, студенти повинні самостійно опрацювати задані їм питання, задачі. Ситуаційні схеми, закладені у задачах, запозичені із: судової та слідчої практики, навчально-наукової літератури, а також змодельовані автором самостійно.
Підготовка до практичних занять та їх проведення. Викладач визначає план занять і дає завдання. До завдань може входити вивчення фабул кримінальних справ, опублікованих прикладів з практики суду та правоохоронних органів. Студент вивчає рекомендовану до кожного практичного заняття літературу, нормативний матеріал. На практичних заняттях студент усно викладає умови завдання і пропонує своє вирішення. Обговорення теоретичних, проблемних питань повинно випливати з вирішення практичних завдань.
Складання процесуальних актів. Вивчаючи відповідні теми курсу, студент повинен оволодіти навиками складання процесуальних актів. Для цього використовуються збірники зразків процесуальних документів. Зміст і якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде практичні заняття. Протягом вивчення курсу, студент повинен скласти такі основні процесуальні акти, зокрема: оголошення про підозру, постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застосування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний акт; постанову про призначення справи до судового розгляду; вирок, апеляційну скаргу, тощо. Інші процесуальні акти студент складає самостійно як під час навчання, так і під час проходження навчальної та виробничої практики.
Ділові ігри. З основних тем курсу на практичних заняттях та в інший час у кожній академічній групі можуть проводитися ділові ігри у виді виконання окремих слідчих дій, прийняття рішень у кримінальній справі, проведення навчального судового процесу в суді першої інстанції та (або) вищестоящих інстанціях, підготовка і проголошення судових промов за матеріалами конкретних кримінальних справ тощо.
Вивчення практики кримінального судочинства. Під час вивчення курсу, студенти знайомляться з практичною діяльністю судів і правоохоронних органів. З цією метою: використовується робота студентів на громадських засадах у правоохоронних органах; відвідуються судові процеси. Враховується участь у вивченні та узагальненні практики при написанні курсових, наукових робіт та виконанні індивідуальних завдань кафедри.
Самостійна (індивідуальна) робота студентів.
Підготовка до практичних (семінарських) занять допомагає глибше вивчити основні теми, оволодіти вмінням самостійно працювати із законами, іншими нормативно-правовими актами та спеціальною літературою.
Лекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого самостійного вивчення студентами курсу.
Самостійна робота студента над лекцією умовно поділяється на три основні етапи:
- підготовка до лекції, що відбувається заздалегідь і передбачає ознайомлення з рекомендованою нормативною та навчальною літературою за конкретною темою, що її викладатимуть на лекції;
- сприйняття і конспектування лекції, що полягає в засвоєнні усного матеріалу і його коротких записів (конспектуванні). При конспектуванні необхідно в результаті «переробки» інформації виділити основну думку лектора і стисло її викласти. Лекція не підлягає дослівному запису, за винятком формулювань, визначень, імен, найменувань нормативних актів та літератури, хронологічних і статистичних даних, підсумкових висновків за темою;
- подальша робота над лекцією передбачає додаткове доопрацювання конспекту на основі самостійного вивчення рекомендованої нормативної, навчальної, наукової літератури.
Практичні (семінарські) заняття є логічним продовженням лекційного курсу. На них поглиблюють, закріплюють та деталізуються знання, отримані під час лекції і в результаті самостійної роботи.
Практичні (семінарські) заняття спрямовані на підвищення теоретичного рівня знань у галузі процесуального права України, більш поглиблене вивчення складних або дискусійних питань відповідної теми, на поточний контроль засвоєння знань, умінь, навичок студентів.
Метою практичних (семінарських) занять є:
- обговорення і більш глибоке засвоєння студентами питань теорії кримінального процесуального права України;
- вивчення Кримінального процесуального кодексу України, законів та інших нормативних актів, що є джерелами права;
- аналіз специфіки кримінального процесуального правового регулювання в сучасних умовах політичного і правового реформування у державі;
- узагальнення особливостей розвитку окремих процесуально - правових інститутів, а також інших приписів, традицій, звичаїв, що не одержали інституціональних характеристик.
Практичному (семінарському) заняттю має передувати підготовка студента за завчасно визначеним планом. Для цього необхідно:
- вивчити і доповнити конспект лекції з даної теми;
- вивчити рекомендовані нормативно-правові акти, навчальну та наукову літературу;
- скласти конспект або тези відповіді за найбільш складними питаннями заняття;
- виконати письмові завдання;
- вміло використовувати вивчений матеріал при відповідях.
Студент на практичному (семінарському) занятті має продемонструвати знання теоретичного матеріалу, здатність використовувати його при вирішенні практичних завдань, уміння ясно та аргументовано висловлювати свої думки в усній та письмовій формі, оперуючи правовою термінологією.
Під час проведення практичних (семінарських) занять викладач використовує такі форми: вільне обговорення питань плану заняття в академічній групі; індивідуальна співбесіда з кожним студентом; виконання письмових, в тому числі тестових завдань, контрольних робіт; заслуховування доповідей, повідомлень, рефератів з найбільш складних питань і їх подальше колективне обговорення в групі; опитування студентів з питань попередніх тем з метою кращого освоєння навчального матеріалу.
На кожному занятті викладач оцінює ступінь підготовки студента з відповідної теми. Підсумкові бали вносяться до журналу обліку успішності та враховуються як поточний контроль.
З усіх тем практичних (семінарських) занять необхідно використовувати підручники та навчальні посібники зазначені у методичній рекомендацій.
У кінці кожної теми практичних (семінарських) занять названі нормативно-правові акти та спеціальна література, які слід використовувати при підготовці до відповідної теми. Вихідні дані нормативних актів вказані відповідно до їх первинної редакції. У зв'язку з тим, що до кожного із зазначених актів неодноразово вносилися зміни та доповнення, слід використовувати тексти нормативно-правових актів, розміщені в офіційній інформаційно-пошуковій системі Верховної Ради України «Законодавство»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Підготовка до практичних (семінарських) занять передбачає вирішення практичних задач до відповідної теми. Перед виконанням завдань необхідно ретельно вивчити всі питання теми практичного заняття та ознайомитися і опрацювати рекомендовану літературу і нормативні джерела. Усі завдання мають виконуватися письмово у спеціальному зошиті для практичних занять. Рекомендовано залишати вільне місце поруч із відповіддю на завдання для того, щоб після обговорення на практичних заняттях внести певні корективи до відповіді на те чи інше питання.
Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини казусу і чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити розширений та обґрунтований характер, обов'язково із посиланням на норми того чи іншого нормативного акта, а також на монографічне або навчальне джерело, яке використовувалося.
Вирішення завдань на практичних заняттях передбачає не тільки доповідь студента, якого опитують, з того чи іншого казусу, а й дискусію всіх присутніх студентів з приводу питань до відповідного завдання. Після обговорення практичного завдання викладач підводить підсумки і пояснює правильне рішення, яке має бути зафіксоване в робочому зошиті студента.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформлюється у виді реферату.
Реферат - короткий виклад у письмовому виді з публічним захистом змісту задекларованих питання, використаних наукових праць, літератури. Теми рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) занять, конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір обрати тему реферату. Якщо студент був відсутній на першому занятті, тему реферату йому затверджує викладач. За семестр кожний студент повинен підготувати визначену викладачем кількість індивідуальних завдань (як правило - двох).
Структура реферату:
- тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення;
- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;
- методи дослідження - вказуються і коротко характеризуються;
- основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз;
- висновки;
-список використаних джерел (нормативно-правових актів та літератури).
Загальні вимоги до оформлення реферату:
- обсяг реферату в середньому не має перевищувати двадцяти сторінок тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки виді на папері формату А4 (в друкованому виді реферат не оцінюється);
- титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог;
- на другій сторінці викладають план реферату;
- в тексті роботи варто виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану;
- сторінки роботи нумерують;
- при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно робити бібліографічні посилання;
- в разі необхідності можуть бути додатки до реферату;
- наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список використаних джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових джерел та всі нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття відповідного питання).
Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи спеціальну літературу робляться в порядку згадування, використання в тексті або внизу сторінки.
Відповідно до обраного способу посилання і формується список використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог щодо оформлення літератури.
Якщо зноски зроблені в порядку використання - список використаних джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові акти та літературні джерела разом).
Якщо зноски зроблені в кінці сторінки - список використаних джерел формується двома списками:
1. нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та міжнародні документи (за наявністю);
2. підручники, посібники, спеціальна література (подається в алфавітному порядку).
Основні вимоги до змісту реферату:
- в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і теоретичних даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану;
- особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і категорій з теми;
- у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми.
Студенти, які не написали або написали реферат на незадовільну оцінку, публічно не захистили – не отримують відповідну кількість балів за поточну за семестр роботу.
Критерії оцінювання знань та вмінь студента – див. «Робочу навчальну програму дисципліни».

3. Завдання для семінарських (практичних) занять

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ І ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Питання для опрацювання.
Поняття, завдання, значення кримінального процесу та кримінального процесуального права. Чинність процесуального закону.
Поняття, структура, види кримінальних процесуальних норм.
Поняття процесуальної форми та гарантій, функцій.
Зміст та завдання стадій кримінального процесу.

Актуальні питання для з’ясування.
1. Чи не видається передчасною ліквідація такого суб’єкта кримінального процесу як орган дізнання?
2. Чи слушним у КПК є покладення обов’язку здійснювати деякі процесуальні акти на “інші уповноважені особи” тоді, як КПК України не зазначає кого розуміти під такими особами?
3. Чи виправдовує себе на практиці відмова від стадії порушення кримінального провадження?
4. Чому у КПК України не передбачений обов’язок службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення попередити особу-заявника про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 383 КК України, за свідоме неправдиве повідомлення про злочин? Чи не суперечить керування відповідними службовими особами у таких випадках п. 1.3 розділу II Положення про ЄРДР ст. 1 КПК у тому контексті, що ЄРДР не є законом?
5. Відсутність у КПК України вказівки щодо процесуальної форми рішення прокурора чи слідчого про відмову внесення відомостей до ЄРДР – це надання особі змоги на реалізацію свого права на захист, оскільки кожна заява або повідомлення будуть розглянуті чи прогалина законодавця, яка призводить до перезавантаженості у роботі правоохоронних органів внаслідок недобросовісних заявників?
6. До чого призводить відсутність у КПК України регламентації випадку зупинення досудового розслідування у разі, коли особа, що вчинила злочин, не встановлена?
7. Чи не призводить до повернення скасованого інституту досудового розслідування право сторони обвинувачення на висування додаткового обвинувачення у ході судового провадження?

Тести
1. Кримінальне процесуальне право – це:
1) врегульована нормами кримінального процесуального законодавства діяльність органів дізнання, досудового слідства, слідчого судді, прокурора і суду у сфері розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень;
2) система правових норм, що регулюють діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокурора і суду;
3) система правових поглядів щодо провадження у кримінальних справах;
4) порядок і послідовність порушення кримінальних справ, їх досудове розслідування та вирішення судом;
5) форма реалізації норм кримінального та кримінально-виконавчого права.

2. Яка стадія кримінального провадження не передбачена чинним КПК України?
1) досудове розслідування;
2) судове провадження;
3) порушення державного обвинувачення;
4) провадження в суді апеляційної інстанції;
5) виконання судових рішень.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнятий:
1) 12 квітня 2012 року;
2) 13 квітня 2012 року;
3) 12 квітня 2013 року;
4) 13 квітня 2013 року;
5) 12 квітня 2014 року.

4. Оберіть, що є кримінальною процесуальною формою:
1) передбачений законом порядок провадження у кримінальній справі;
2) передбачені кримінальним процесуальним правом умови, послідовність та порядок діяльності учасників процесу;
3) права та кореспондовані їм обов’язки учасників кримінального судочинства;
4) передбачені законом процесуальні засоби і способи викриття винних у вчиненні злочину осіб;
5) зміст процесуальних дій і прийнятих рішень та їх форма.

5. У якій відповіді правильно вказано завдання кримінального процесу, як вони закріплені у ст. 2 КПК?
1) охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб;
2) застосування норм підзаконних нормативних актів;
3) застосування покарання до осіб, залучених у сферу кримінального судочинства;
4) застосування до обвинувачених у вчиненні злочину засобів процесуального примусу;
5) відправлення правосуддя у кримінальних справах.

6. У якій відповіді правильно вказано кримінальну процесуальну функцію?
1) забезпечення правильного виконання закону;
2) виховання громадян у дусі поваги до закону і правил соціального співжиття;
3) захист обвинуваченого;
4) доказування у кримінальній справі;
5) з’ясування як тих обставин, що обтяжують вину, так і тих, що її пом’якшують.

7. У якій відповіді неправильно вказано стадію кримінального провадження?
1) порушення кримінальної справи;
2) судове слідство у кримінальній справі;
3) попередній розгляд справи суддею;
4) перегляд вироків, ухвал, постанов судів у касаційному порядку;
5) виконання вироку, ухвали чи постанови.

8. Кримінальна процесуальна функція – це:
1) основна мета кримінального процесу;
2) одно із завдань кримінального процесу;
3) основний напрямок кримінального-процесуальної діяльності;
4) швидке і повне розкриття злочинів;
5) викриття винної у вчиненні злочину особи.

9. У якій відповіді правильно вказано, що вважається кримінальною процесуальною формою?
1) передбачена законом система стадії кримінального процесу;
2) передбачені законом засоби контролю за законністю та обґрунтованістю усіх процесуальних дій і рішень;
3) зміст процесуальних дій і прийнятих рішень та їх форма;
4) передбачений законом порядок провадження у кримінальній справі загалом, порядок і послідовність виконання необхідних процесуальних дій та прийняття відповідних рішень;
5) передбачені законом процесуальні засоби і способи викриття винних у вчиненні злочину осіб.

10. Джерелом кримінального процесуального права є:
1) постанова Генерального прокурора України;
2) рішення Європейського Суду з прав людини;
3) меморандум Верховної Ради України;
4) розпорядження Прем’єр-міністра України;
5) ухвала Верховного Суду України.

11. Який закон не виступає джерелом кримінального процесуального закону?
1) про національну поліцію;
2) про адвокатуру та адвокатську діяльність;
3) про оперативно-розшукову діяльність;
4) про статус народного депутата;
5) про попереднє ув’язнення.

12. До якого виду належить така правова норма: “В ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зазначається точна адреса житла, яке підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати”?
1) зобов’язуюча;
2) забороняюча;
3) припиняюча;
4) уповноважуюча;
5) правореалізуюча.

13. Який напрям дії в часі КПК характеризує така правова норма: “Кримінальні справи, які на день набрання чинності цим Кодексом не направлені до суду з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України, в порядку, який діяв до набрання чинності КПК 2012 року”?
1) пряма;
2) зворотна;
3) переважаюча;
4) комбінована (пряма і переважаюча);
5) змішана (зворотно-переважаюча).

14. Які з перелічених об’єктів належать до території України, на яку поширюється дія Кримінального процесуального кодексу:
1) невійськові повітряні судна України, які приписані до аеропортів на території України, перебувають у відкритому повітряному просторі під розпізнавальним знаком України;
2) військові повітряні судна України під розпізнавальним знаком України, які приписані до аеропортів на території України, незалежно від місцезнаходження;
3) територія військових частин Збройних сил України за кордоном;
4) внутрішні територіальні води;
5) усі наведені варіанти.

15. До яких з наведених категорій осіб чинність Кримінального процесуального кодексу поширюється частково (з певними обмеженнями)?
1) члени офіційних делегацій іноземної держави, що приїздять в Україну для участі у міжнародних переговорах;
2) екіпажі іноземних морських суден, що перебувають у портах України;
3) посадові особи консульських установ іноземної держави;
4) дипломатичні агенти;
5) працівники іноземних засобів масової інформації, акредитовані в Україні.

Казуїстичні завдання

1. Під час провадження досудового слідства у кримінальній справі про обвинувачення гр. Петренка за ч. 2 ст. 190 КК України виникла необхідність вчинення окремих слідчих дій на території Білорусії та Республіки Польща. У зв’язку з цим, слідчий склав окреме доручення щодо проведення цих дій і вислав його до відповідних слідчих органів названих держав. При цьому він просив в окремих вимогах, щоб слідчі дії проводились за процесуальним законом (КПК) України.
Яким законом мають керуватися слідчі органи під час виконання окремого доручення? Чи зміниться ситуація у випадку, коли слідчий, який проводить слідство у справі гр. Петренка, сам виїде у названі держави для проведення слідчих дій? За яких умов можливе надіслання окремих доручень в інші держави та виконання на їх територіях слідчих дій слідчими інших держав?

2. Під час проведення досудового слідства щодо кримінального правопорушення про обвинувачення гр. Пилипенка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, виникла необхідність провести обшук у його квартирі відповідно до вимог ст. ст. 223,234-236 КПК України.
Слідчий, винісши постанову про проведення обшуку, запросив понятого та спеціаліста-криміналіста і прибув на квартиру гр. Пилипенка. У той час у ній перебував лише 9-річний син обвинуваченого. В його присутності слідчий разом із запрошеними особами провів обшук, вилучивши багато цінних речей. Про їх вилучення був складений акт, один екземпляр якого був залишений на квартирі гр. Пилипенка.
У чому полягає суть і значення кримінальної процесуальної форми? Чи не допустив слідчий порушень кримінальної процесуальної форми? Якщо так, то які саме? Чи були порушені процесуальні гарантії прав обвинуваченого, і якщо так, то які?

3. Під час повідомлення гр. Іскандерова про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, і роз’яснено йому права підозрюваного. Він відмовився від захисника, мотивуючи тим, що він є студентом юридичного факультету п’ятого курсу заочної форми навчання і сам може успішно здійснювати свій захист. Проте після закінчення досудового розслідування і оголошення йому про це та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваний заявив клопотання про участь в справі як захисника адвоката Щасливого. Це клопотання слідчий відхилив, мотивуючи тим, що обвинувачений раніше відмовився від участі в справі захисника.
Чи було забезпечено право підозрюваного на захист? Якою нормою воно врегульовано? Розкрийте структуру цієї норми?

4. Теплохід “Козацьке щастя”, маючи прописку в Одеському порту, здійснював круїз до Талліна (Естонія). Коли теплохід знаходився у Балтійському морі, на ньому була вчинена крадіжка цінних особистих речей у туристки Кравченко. Викрадені речі були виявлені у каюті боцмана Немитого. Капітан теплоходу особисто провів необхідні процесуальні дії, і після прибуття судна в Одесу, передав матеріали справи слідчому.
Яким матеріальним і кримінальним процесуальним законом мав керуватись капітан під час проведення процесуальних дій у цьому випадку? Яким кримінальним процесуальним законом потрібно керуватись слідчому, прокурору і судові під час проведення досудового розслідування і судового розгляду справи про кримінальне правопорушення?

5. Торговий аташе Швейцарії разом з акредитованим журналістом своєї держави здійснювали туристичну поїздку Україною. Під час прогулянки у м. Яремче Івано-Франківської області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вони зустріли громадянина однієї з африканських держав, який теж подорожував, посварилися з ним і в бійці, яка виникла після цього, нанесли ножові поранення останньому, внаслідок яких він помер у лікарні. Після затримання і доставки до відділу національної поліції, торговий аташе і журналіст вимагали негайного їх звільнення, покликаючись на своє іноземне підданство.
Який порядок притягнення до кримінальної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Хто з іноземних громадян користується недоторканністю (імунітетом від кримінальної відповідальності на території України)? Як повинен діяти керівник відділу національної поліції, слідчий, прокурор чи слідчий суддя?

Список рекомендованих джерел до теми

Нормативно-правові акти

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 18 квіт. 1961 р., ратифікована Президією Верховної Ради УРСР 21 березня 1964 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 лист. 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квіт. 1961 р. // Кримінально-процесуальний кодекс з постатейними матеріалами / за ред. В. П. Шибіко. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 155–166.
Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квіт. 1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 16.06.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про громадянство України: Закон України від 18 січ. 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини [Електронний ресурс]. – Закон України від 23 лютого 2006 р. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про міжнародні договори України: Закон України від 29 черв. 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08 квітня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Спеціальна література

Гетьман А. (ред.) Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар. – Харків: Право, Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Національна академія правових наук України, 2012. – 681 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін., за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
Коваленко В. В. Кримінальний процес / В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 544 с.
Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підруч. / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
Молдован В. В. Кримінальний процес України : тези лекцій. Ігри / Процесуальні документи: навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і перероб. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – К. : Алерта, 2012. – 358 с.
Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року : зб. ст. – К. : Істина, 2012. – 128 с.
Поняття юрисдикції і новий КПК України / О. В. Баулін // Юридичний часопис академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (6). – С. 913.
Сіродан Т. О. Актуальні питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства у світлі нового КПК України: бібліографічний покажчик літератури НАВС / Т. О. Сіродан, Л. Д. Удалова. – К., 2012. – 140 с.
Трофименко В. Співвідношення понять “кримінальне провадження”, “кримінальне судочинство”, “процедура” та “стадія кримінального процесу” в юридичні доктрині та за КПК України / В. Трофименко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 71.

ТЕМА 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

Питання для опрацювання.

1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження.
2. Конституційні засади кримінального провадження.
3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.

Актуальні питання для з’ясування:
1. Визначення якої засади кримінального провадження розкривається через оціночні поняття, наслідком чого є неоднозначність її тлумачення та неправильне застосування кримінального процесуального закону?
2. Зміст яких конституційних засад кримінального провадження, передбачених у КПК України суперечить відповідним принципам, закріпленим у Конституції України?
3. Чи розкривається дійсна сутність принципу верховенства права через вказівку на те, що людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями у державі?
4. Чи доцільно у ході тлумачення принципу законності у ст. 9 КПК України використовувати юридичну конструкцію “інших актів законодавства”, тоді як цей принцип зводиться до того, що усі учасники кримінального провадження повинні діяти у межах закону?
5. Які з засад кримінального провадження не треба виділяти окремо, оскільки вони співвідносяться як частина і ціле?
6. Чи слушним у ст. 25 КПК України є невизнання суду як суб’єкта, в діях якого реалізується засада публічності?
7. Чи правильно у ст. 29 КПК України фіксувати єдине правило, за яким кримінальне провадження здійснюється лише державною мовою, в той час, як це суперечить Європейській хартії регіональних мов та мов меншин, Закон України “Про судоустрій і статус суддів”, Закон України “Про засади мовної державної політики” тощо?

Тести

1. Яка із зазначених засад кримінального провадження не належить до конституційних?
законності;
поваги до людської гідності;
публічності;
таємниці спілкування;
забезпечення права на власність.

2. Яка із зазначених засад кримінального провадження належить до конституційних?
1) мова, якою здійснюється судочинство;
2) безпосередність дослідження доказів;
3) публічність;
4) розумність строків;
5) диспозитивність.

3. Вкажіть галузеву засаду кримінального провадження.
1) забезпечення права на захист;
2) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;
3) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
4) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;
5) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї.

4. Зміст якої засади кримінального провадження викладено у наведеному законодавчому положенні: “Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення”:
1) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
2) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;
3) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
4) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;
5) забезпечення права на захист.

5. Зміст якої засади кримінального провадження викладено у наведеному законодавчому положенні: “Учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду, та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їхніх копій”:
1) публічність;
2) рівність перед законом і судом;
3) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;
4) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;
5) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

6. Яка засада кримінального судочинства розкриває таке положення: “Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом”?
1) змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
2) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
3) рівність перед законом і судом;
4) безпосередність дослідження показань, речей і документів;
5) диспозитивність.

7. Яке з тверджень є правильним?
1) ніхто не має права втручатись у приватне життя особи;
2) можна втручатись у приватне життя особи, якщо вона є підозрюваною;
3) слідчий сам вирішує, чи втручатись у приватне життя особи;
4) негласні слідчі дії проводяться без рішення на це суду;
5) кожен, хто має доступ до приватної інформації особи, може її розголошувати.

8. У якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст засади законності?
1) під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно дотримуватися вимог [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], КПК, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства;
2) під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше, як на підставах та в порядку, передбачених Кодексом;
3) кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону;
4) прокурор, слідчий зобов’язані у межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за винятком випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити усіх, передбачених законом, заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила;
5) учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій.

9. У якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст засади розумності строків?
1) кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи у розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону;
2) під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у розумні строки;
3) кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому Кодексом;
4) підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені Кодексом;
5) кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи у розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

10. Під якими номерами у відповідях правильно вказано засади, що закріплені винятково у Кримінальному процесуальному кодексі:
1) змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
2) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
3) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;
4) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;
5) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

11. Зміст якої засади кримінального провадження характеризує таке положення: “Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватись на доказах, отриманих незаконним шляхом”?
1) публічність;
2) забезпечення права на захист;
3) вільна оцінка доказів;
4) змагальність;
5) презумпція невинуватості.

12. Зміст якої засади кримінального провадження характеризує таке положення: “Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно”?
1) доступу до правосуддя;
2) публічність;
3) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
4) гласність і відкритість судового провадження;
5) повага до людської гідності.

13. Зміст якої засади кримінального провадження характеризує таке положення: “Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди”
1) таємниці спілкування;
2) недоторканності житла чи іншого володіння особи;
3) невтручання у приватне життя;
4) забезпечення права на захист;
5) поваги до людської гідності.

14. У якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст засади публічності?
1) розгляд проваджень в усіх судах здійснюється відкрито, з широким доступом громадськості до залу судового засідання;
2) у кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення прокурор, слідчий зобов’язані у межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування;
3) вироки суддів в усіх випадках проголошуються публічно;
4) виявлення ознак правопорушення, досудове розслідування належить до повноважень слідчого, прокурора, а у випадках, визначених законом, також потерпілого чи його представника;
5) у кожному випадку виявлення ознак кримінального правопорушення досудове розслідування здійснюється лише за заявою особи, якій злочином була заподіяна матеріальна чи моральна шкода.

15. У якій відповіді правильно розкрито зміст засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час кримінального провадження?
1) розгляд провадження у суді першої інстанції здійснюється публічно, з безпосередньою участю обвинуваченого;
2) розгляд провадження у суді першої інстанції здійснюється за безпосередньої участі потерпілого, обвинуваченого та інших заінтересованих осіб;
3) під час розгляду провадження суд першої інстанції повинен безпосередньо оголосити в судовому засіданні показання обвинуваченого, потерпілого, свідків, які вони давали під час досудового розслідування справи, і допитати цих осіб в суді, якщо вони заявлять про це клопотання;
4) суд першої інстанції в судовому розгляді не може визнавати доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження судом;
5) судовий розгляд у суді першої інстанції здійснюється безпосередньо судом, який діє від імені держави і розглядає справу одноособово, якщо інше не передбачено законом.
Казуїстичні завдання

1. У районному суді м. Львова розглядалась справа про обвинувачення учня 8-го класу Капронова В. у вчиненні крадіжки з магазину. На судове засідання прийшли класний керівник обвинуваченого і три учні його класу, щоб бути присутніми на засіданні, а пізніше обговорити процес з усіма учнями класу. Головуючий в справі суддя запропонував учням залишити зал судового засідання, вказавши, що закон не дозволяє неповнолітнім бути присутніми на судовому засіданні. Класний керівник заперечила головуючому, заявивши, що, згідно з законом, будь-який судовий процес є відкритим і кожний громадянин незалежно від віку може бути присутнім при розгляді кримінальної справи.
Який принцип кримінального провадження покладений в основу дискусії класного керівника і судді? І як вирішити такий спір?

2. З’ясувавши думку учасників процесу, суд виніс ухвалу такого змісту: “Беручи до уваги, що усі свідки, які не з’явилися у суд, допитані під час досудового розслідування, покази є в справі і їх можна зачитати в судовому засіданні, а також те, що причина неявки свідків є поважною, суд вважає можливим продовжувати розгляд справи?”
Суд розглянув справу і постановив обвинувальний вирок.
Чи допустив суд порушення основних начал кримінального процесу? Відповідь обґрунтуйте.

3. Громадянин Круць А. С., затриманий за участь у злочинній організації, вимагав закритого судового засідання, мотивуючи це тим, що відкрите засідання може поставити під загрозу його життя та здоров’я. Та суддя відмовив йому, мотивуючи це тим, що відкрите судове засідання стане прикладом для інших.
Які засади кримінального провадження порушив суддя?

4. У зв’язку з розглядом кримінального провадження щодо крадіжки підозрюваним Макаровим, до суду як свідки прийшли його батьки. Під час їхнього допиту вони відмовились давати покази, не бажаючи свідчити проти сина. Обвинувач подав клопотання про те, щоб суд змусив батьків підсудного давати показання.
Яке рішення повинен прийняти суд і чому? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Оперативними заходами УБЕЗ була виявлена причетність деяких службових осіб до отримання неправомірної вигоди під час проведення тендерних закупівель. У зв’язку з цим було здійснено прослуховування телефонних розмов підозрюваних осіб. Однак одному з них про це стало відомо і він звернувся до суду у зв’язку із порушенням правоохоронними органами його конституційного права на таємницю телефонних розмов. Суд відмовив цьому громадянинові у задоволенні його вимог. 
Оцініть законність рішення суду. Відповідь обґрунтуйте. Чи порушено у цій фабулі засади кримінального провадження і чому?

Список рекомендованих джерел.

Нормативно-правові акти.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Європейська Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини (Рим, 1950) : Закон України від 17 липня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 лист. 1950 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. - № 3855-XII. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // www.zakon4.rada.gov.ua
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 03.07.2012 - № 5029-VI. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. - [Електронний ресурс]: Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду». Затверджено наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.96 р. - № 6/5/3/41. [Електронний ресурс]: Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28 березня 2008 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Спеціальна література:

Баулін О. В. Верховенство права і законність в кримінальному процесі України / О. В. Баулін // Обеспечение законности в деятельности органов досудебного следствия и дознания: Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Луганськ : ЛУВС, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категорій кримінальних справ за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан, О. В. Коваленко. – Х., 2013. – 376 с.
Кримінальний процес : підруч. / Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого” ; за ред. : В. Я. Тація [та ін.]. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: комент., роз’яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. : академ. вид. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 

ТЕМА 3. СУД, СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

Питання для опрацювання.

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc324717506" 141. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.15
13 LINK \l "_Toc324717507" 142. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності.15
13 LINK \l "_Toc324717508" 143. Сторона обвинувачення.15
13 LINK \l "_Toc324717509" 144. Сторона захисту.15
13 LINK \l "_Toc324717510" 145. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус.15
13 LINK \l "_Toc324717511" 146. Інші учасники кримінального провадження.15
7. 13 LINK \l "_Toc324717512" 14Відводи суб’єктів кримінального провадження.1515
8. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві.

Актуальні питання для з’ясування.

1. Чи виправдовує себе суд присяжних як учасник кримінального провадження?
2. Чи врегульовано Кримінальним процесуальним кодексом України або Кодексом законів про працю України порядок зобов’язання роботодавця звільнити свого працівника від виконання ним своїх службових повноважень на період здійснення останнім обов’язку зі здійснення правосуддя?
3. У чому проявляється суперечний характер дій прокурора на стадії досудового розслідування?
4. Чому у ст. 20 КПК України потерпілому не забезпечено право на захист та безоплатну правову допомогу?
5. Чи піддається логіці відсутність у ст. 45 КПК України вказівки на те, хто може бути захисником потерпілого?
6. Чи правильними є положення ст. 45 КПК України у тій частині, що захисником може бути лише адвокат? Чи не суперечать вони ч. 3 ст. 22 Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
7. У яких випадках КПК України створює умови для особи, що веде процес, зволікати із залученням захисника?

Тести
1. Як здійснюється провадження справ у суді першої інстанції?
1) суддею одноособово;
2) у складі двох суддів;
3) у складі голови суду і судді апеляційного суду;
4) у складі не менше трьох суддів;
5) немає правильного варіанта.

2. Адвокатом у кримінальному провадженні може бути:
1) законний представник підсудного;
2) особа, яка має юридичну освіту;
3) особа, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру адвокатів України;
4) будь-які особи кримінального провадження;
5) громадянин України, який має вищу юридичну освіту, п’ять років практичної роботи в судових та правоохоронних органах, склав кваліфікаційний іспит.

3. Одночасно можуть брати участь у судовому розгляді не більше .. захисників одного обвинуваченого:
1) чотирьох;
2) п’яти;
3) шести;
4) семи;
5) обмежень немає.

4. Як називається документ, згідно з яким підозрюваний набуває статусу обвинуваченого?
1) обвинувальний акт;
2) обвинувальний висновок;
3) обвинувальний вирок;
4) обвинувальний лист;
5) протокол слідчих дій.

5. Потерпілий – це:
1) фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
2) фізична та юридична особа, якій суспільно небезпечним діянням заподіяно моральну, фізичну чи майнову шкоду;
3) фізична особа, якій протиправним діянням заподіяно моральну шкоду або її репутації;
4) юридична особа, якій злочином заподіяно фізичну чи моральну шкоду;
5) юридична чи фізична особа, якій кримінальним правопорушенням заподіяно шкоду у розмірі від 500 грн.

6. Хто вирішує питання про відвід прокурора на досудовому слідстві?
1) вищестоящий прокурор;
2) суд;
3) голова апеляційного суду;
4) слідчий;
5) прокурор одноособово.

7. Який з варіантів відповідей не належить до прав потерпілого?
1) брати участь у судових дебатах;
2) збирати і подавати докази до справи;
3) мати захисника;
4) заявляти клопотання та відводи;
5) змінювати державне обвинувачення у суді.

8. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, що стверджує повноваження захисника-адвоката на участь у справі?
1) угода;
2) ордер відповідного адвокатського об’єднання;
3) постанова особи, яка проводить дізнання, слідчого та судді, чи ухвалою суду;
4) доручення юридичної особи;
5) заява підозрюваного, обвинуваченого, підсудного про його допуск до участі у справі.

9. У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого прокурор повинен розглянути заяву та вирішити справу про самовідвід слідчого?
1) 24 години;
2) 3 доби;
3) 10 днів;
4) 7 днів;
5) 5 днів.

10. У разі вчинення правопорушення на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, під прапором чи розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписане до порту, розташованого в Україні, процесуальні дії має право вчиняти:
1) керівник дипломатичного представництва чи консульства;
2) професійний суддя;
3) капітан судна;
4) командир екіпажу;
5) капітан лайнера.

11. Стосовно осіб, які займають особливо відповідальне становище, досудове розслідування кримінальних правопорушень здійснює:
1) Служба безпеки України;
2) Державне бюро розслідування України;
3) Міністерство внутрішніх справ України;
4) Генеральна прокуратура України;
5) Міністерство юстиції України.

12. Хто із перерахованих нижче осіб забезпечує безоплатного адвоката у випадках, передбачених КПК?
а) прокурор;
б) керівник органу досудового розслідування;
в) обвинувачений;
г) слідчий суддя;
д) немає правильної відповіді.

13. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка:
1) має спеціальні знання та навички застосування технічних та інших засобів;
2) може надавати консультації під час провадження з питань, що потребують відповідних спеціальних знань чи навичок;
3) має право бути присутньою під час процесуальних дій та ставити запитання їх учасникам;
4) отримала доручення на проведення дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;
5) дає висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

14. До процесуальних прав цивільного позивача належать:
1) подавати докази;
2) вимагати негайного повідомлення членів сім’ї, близьких родичів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
3) ознайомлюватись із матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення;
4) визнати позов повністю чи частково;
5) вимагати застосування заходів забезпечення безпеки осіб у цьому кримінальному провадженні.

15. До процесуальних прав захисника у кримінальному провадженні належить:
1) брати участь у проведенні допиту та в інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, збирати і подавати слідчому докази, виступати у судових дебатах;
2) збирати і подавати слідчому докази, заявляти відводи і клопотання, одержувати копії процесуальних документів;
3) брати участь у проведенні допиту та в інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, не говорити нічого з приводу підозри, збирати і подавати слідчому докази, одержувати копії процесуальних документів;
4) брати участь у проведенні допиту та в інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, заявляти відводи і клопотання, одержувати копії процесуальних документів, виступати у судових дебатах;
5) збирати і подавати слідчому докази, одержувати копії процесуальних документів, виступати у судових дебатах, бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, заявляти відводи і клопотання, вимагати відкриття матеріалів.

Казуїстичні завдання

1. Досудове слідство у справі гр. Шпортка проводив слідчий прокуратури Мазур. Він же виступав у судовому засіданні під час розгляду цієї справи як державний обвинувач, де був наділений повноваженнями прокурора. Засуджений Мазур подав апеляцію на обвинувальний вирок.
Дайте правову оцінку цій ситуації. Хто має право виступати в суді державним обвинувачем? Що таке самовідвід?

2. У справі про грабежі слідчий притягнув як підозрюваного безпритульного Кропивника. З’ясувавши кількість вчинених ним грабежів і розмір награбованого, слідчий виніс постанову, якою визнав Кропивника ще й цивільним відповідачем, оскільки він своїми діями заподіяв п’ятьом особам матеріальних збитків на загальну суму 43 234 грн.
Дайте правову оцінку діям слідчого. З’ясуйте процесуальне становище цивільного відповідача.
Варіант: у цій справі, як підозрюваний, був притягнений до відповідальності неповнолітній Воронін.

3. Колективному сільськогосподарському підприємству “Авангард” злочинними діями бухгалтера підприємства була заподіяна матеріальна шкода на суму 25 000 грн. У процесі розслідування слідчий виніс постанову, якою визнав підприємство потерпілим. Викликавши голову підприємства, слідчий оголосив йому постанову і роз’яснив процесуальні права й обов’язки потерпілого. У ході їхньої розмови слідчий заявив, що він міг би підприємство визнати ще й цивільним позивачем, але не хотів цього робити, оскільки права й обов’язки потерпілого нічим не відрізняються від прав і обов’язків цивільного відповідача.
Дайте правову оцінку дій слідчого. Зробіть порівняльну характеристику процесуальних прав потерпілого і цивільного позивача.

4. Під час судового розгляду справи про торгівлю людьми до справи були залучені особи, яким була відома інформація стосовно вчинюваного злочину. Вони повинні були з’явитись у суд як свідки. Але не з’явились у судове засідання, обґрунтувавши це тим, що не бажають брати участі у розгляді цієї справи, оскільки відчувають загрозу і тиск з боку підозрюваного. В судовому засіданні вони були представлені як його учасники і їхні покази є істотними доказами у цій справі.
Чи суд може змусити свідчити цих учасників і чи є їх відмова правомірною? Хто визнається свідком у кримінальному провадженні. Яке процесуальне становище свідка?

5. Суддя Печерського районного суду м. Києва Карпенко призначив розгляд кримінальної справи про обвинувачення Стефаника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, на 10 квітня. Після відкриття судового засідання, оголошення головуючим складу суду і роз’яснення права відводу Карпенко заявив судді відвід, мотивуючи це тим, що дружина судді працює головним бухгалтером на фірмі, зі складу якої було вчинено крадіжку.
Суддя на місці виніс постанову, якою залишив заяву про відвід без задоволення і продовжив розгляд справи, постановивши у ній обвинувальний вирок.
Які обставини унеможливлюють участь судді у розгляді справи? Яким є порядок вирішення заявленого судді (суддям) відводу? Які особливості в порядку відводу і його вирішенні, коли справа розглядається суддею одноособово? Дайте правову оцінку діям судді на підставі нового кримінального процесуального закону.

Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові акти:

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про національну поліцію (на час публікації підручника - проект Закону від 12.01.2015 року). [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua
Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон України від 20.10.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про органи внутрішніх справ України: Закон України від 02.07.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Проект.
Положення про спеціальний підрозділ судової поліції "Грифон": наказ Міністерства внутрішніх справ від 19.11.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon1.rada.gov.ua

Спеціальна література:

Аленін Ю. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання / Ю. Аленін, І. Головко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 112.
Адвокатський іспит: підготовчий курс: посіб. / О. В. Баулін, В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, М. А. Пожидаєва. – К. : Алерта, 2013. – 736 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
Дячук С. І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України / С. І. Дячук // Юридична наука. – 2012. – № 9. – С. 99–110.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників. – К. : Юрінком Інтер, 2013.
Марітчак Т. М. Порядок реалізації суддею права на самовідвід у кримінальному процесі: сучасний стан і перспективи удосконалення / Т. М. Марітчак // Кримінальне судочинство. – 2012. – № 2. – С. 7–17.
Пастернак Ю. Б. Інститут клопотань учасників досудового провадження у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / Ю. Б. Пастернак, В. Л. Токовило // Наше право. – 2012. – № 5. – С. 138–143.
Попелюшко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції / В. Попелюшко // Право України – 2013. – № 11. – С. 145.
Прилуцький П. Оскарження рішень слідчого судді: проблеми застосування чинного КПК України / П. Прилуцький // Право України. – 2013 р. – № 11. – С. 154.
Процесуальна самостійність і незалежність слідчого за новим КПК України / А. О. Ляш, О. В. Баулін // Часопис Академії адвокатури України. – К., 2013. – № 18 (1’2013). – С. 16.
Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України / М. Самбор // Право України. – 2013. – № 5. – С. 337.
Юрчишин В. Поняття суб’єктів кримінальної юстиції, що діють за КПК України / В. Юрчишин // Право України. – 2013. – № 11. – С. 159.

Тема 4. Докази і доказування
у кримінальному проВаДЖЕННІ.

Питання для опрацювання.
1. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального доказування.
2. Предмет і суб’єкти кримінального процесуального доказування.
3. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація.
4. Процесуальні джерела доказів та їх види.
5. Процес доказування у кримінальному судочинстві.

Актуальні питання для з’ясування:
1. Чому, окрім загального дозволу (права) на подання учасниками кримінального провадження доказів, жодних інших конкретних вказівок щодо процедури його реалізації КПК України не містить?
2. Чи дійсно є встановлений у ст. 87 КПК України перелік підстав, за якими докази повинні визнаватися недопустимими, вичерпним?
3. Із аналізу ст. 89 КПК України випливає, що суд не може бути ініціатором визнання доказів недопустимими. Чи правильною є така законодавча позиція?
4. Чи слушним у ч. 1 ст. 94 КПК України для оцінки доказів слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом використовувати юридичну конструкцію “за своїм внутрішнім переконанням” без конкретизації, що воно стосується кримінального провадження, адже, як відомо, переконання може бути елементом правосвідомості, обсяг якого знаходиться за межами конкретного кримінального провадження?!
5. Чому у ч. 1 ст. 91 КПК України при вказівці на перелік обставин, що підлягають доказуванню, нічого не говориться про суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між ними та обстановку вчинення злочину, адже саме вони, повинні підлягати доказуванню?
6. Чи доцільно у ч. 1 ст. 91 КПК України використовувати термін “подія” як обставину, що підлягає доказуванню, в той час, як з точки зору науки кримінального права, вона не є злочином, а відтак і не підлягає доказуванню у кримінальному провадженні? Як відомо, під подією розуміють такі обставини, що об’єктивно не залежать від волі і свідомості людей (наприклад, повінь, пожар чи інше стихійне лихо).
7. Клопотання захисника про проведення слідчої (розшукової) дії – це сприяння встановленню об’єктивної істини у кримінальному провадженні, чи штучна перешкода для подальшого просування кримінального провадження?

Тести
1. Належними є докази:
1) які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів;
2) якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК;
3) якщо вони правильно, адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди вчинені у минулому;
4) є ті докази, які у своїй сукупності дають змогу встановити усі обставини справи для прийняття правосудного рішення;
5) фактичні дані, які отримані у порядку, передбаченому КПК.

За способом формування докази поділяються на:
1) обвинувальні і виправдувальні;
2) первинні і вторинні;
3) первинні і похідні;
4) особові і речові;
5) законні і незаконні.

Стосовно предмета обвинувачення докази поділяються на:
1) обвинувальні і виправдувальні;
2) первинні і вторинні;
3) первинні і похідні;
4) особові і речові;
5) законні і незаконні.

За джерелами одержання відомостей про факти докази поділяються на:
1) обвинувальні і виправдувальні;
2) первинні і вторинні;
3) первинні і похідні;
4) особові і речові;
5) законні і незаконні.

Матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема предмети, що були об’єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальним шляхом, – це:
1) первинні докази;
2) похідні докази;
3) речові докази;
4) особові докази;
5) майнові докази.

Вкажіть відповідь, де правильно вказано на елементи процесу доказування:
1) збирання, перевірка та оцінка доказів;
2) пошук, закріплення та оцінка доказів;
3) витребування, фіксація та використання доказів;
4) виявлення, вилучення та дослідження доказів;
5) належність, допустимість і достовірність доказів.

Вкажіть відповідь, де правильно наведено джерела доказів у кримінальній справі:
1) речові докази;
2) показання потерпілого;
3) показання обвинуваченого;
4) протокол допиту потерпілого;
5) матеріал кінозйомки, відеозйомки.

Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право давати показання під час:
1) подачі заяви про злочин;
2) досудового розслідування;
3) судового розгляду;
4) досудового розслідування та судового розгляду;
5) застосування запобіжних засобів.

Суд має право визнати неможливим допит особи, якщо вона:
1) відсутня під час судового засідання внаслідок смерті або через тяжку фізичну чи психічну хворобу;
2) відмовляється давати покази у судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати показання;
3) перебуває за кордоном та відмовляється давати показання;
4) усі відповіді правильні;
5) жодної правильної відповіді немає.

Документ, який є доказом, повинен зберігатися протягом:
1) 1 року;
2) 3 років;
3) 5 років;
4) усього часу кримінального провадження;
5) строку давності кримінальної справи.

Спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку:
1) цивільного судочинства;
2) кримінального судочинства;
3) господарського судочинства;
4) адміністративного судочинства;
5) речі поверненню не підлягають.

12. Докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого, є:
1) недопустимими;
2) допустимими;
3) недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення;
4) належними;
5) неналежними.

13. За способом формування докази поділяються на:
1) особові;
2) речові;
3) обвинувальні;
4) виправдувальні;
5) матеріальні.

14. Обвинувачена сторона здійснює збирання доказів:
1) проведенням слідчих (розшукових) дій;
2) проведенням негласних слідчих (розшукових) дій;
3) витребуванням від органів державної влади;
4) проведенням інших процесуальних дій;
5) усі відповіді правильні.

15. До документів, за умови наявності у них відомостей, не можуть належати:
1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (зокрема електронні);
2) висновки експертів
3) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України;
4) складені в порядку, передбаченому КПК, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;
5) висновки ревізій та акти перевірок.

Казуїстичні завдання

1. Під час судового засідання у справі Алієва, який є підозрюваним у справі про пограбування магазину, адвокат підозрюваного наполягав на звільненні Алієва у зв’язку з тим, що усі докази прокурора ґрунтувалися на показах Алієва, який на досудовому розслідуванні визнав вину. Однак адвокат стверджував що докази є недопустимими, тому що отримані в результаті катування. Про це свідчили численні синці на тілі підозрюваного і висновок медичної експертизи, в якому було зазначено, що синці були отримані під час перебування Алієва під вартою.
Дайте правову оцінку цій ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд? Які види доказів передбачені кримінальним процесуальним доказом?

2. Слідчий Заболоцький, підозрюючи у вбивстві гр. Михайлюка, проник у його житло, коли той поїхав у гості до свого брата в інше місто. Зоболоцький виявив ніж зі слідами крові, який пізніше був переданий до суду як доказ вчинення саме гр. Михайлюком кримінального правопорушення.
Дайте правову оцінку діям слідчого. Чи буде виявлений ніж виступати доказом у суді? Що таке допустимість доказів?

3. Громадянин Гриненко був викликаний до райвідділу поліції як свідок для надання показань стосовно бійки, у якій брав участь його рідний брат. Гриненко не був повідомлений про право не давати показання проти свого брата.
Чи зобов’язаний суд визнати істотне порушення прав людини і основоположних свобод? Хто має право відмовитись від дачі показань? У яких випадках доказ вважається недопустимим?

4. У суді громадянку Шевчик запитали, чи вона може підтвердити іншим способом інформацію, яка їй відома, на що вона відповіла: “так”. На запитання судді, хто ще може підтвердити цю інформацію? Шевчик зазначила, що розповідала це священику на сповіді.
Чи може священик виступати як свідок у цій справі? Які особи не підлягають допиту і у яких випадках? Дайте визначення доказів. Які докази визнаються неналежними?

5. Під час досудового розслідування крадіжки з гуртожитку речей потерпілого Рєзника слідчий дійшов висновку, що зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення крадіжки одним із п’яти мешканців кімнати, в якій проживав Рєзник. На цій підставі слідчий вручив повідомлення про підозру усім мешканцям кімнати.
Чи відповідають вимогам кримінального процесуального закону дії слідчого? Які види доказів зазначені у даній фабулі? Які особливості збирання доказів?

Список рекомендованих джерел до теми

Нормативно-правові акти:

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 16.06.2011 року - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову експертизу [Електронний ресурс] : Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Спеціальна література:

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
Багрій М.В. Використання непрямих доказів у кримінальному процесі України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Львівський національний університет імені Івана Франка. - К., 2010. - 18 с.
Берназ В. Доказування обставин вчинення кримінального правопорушення за чинним КПК / В. Берназ // Право України. – 2012. – № 11. – С. 173–175.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – 2012. – С. 34 – 44.
Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. Х. : Право, 2010.
Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : [монографія] / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. К. : Бізнес Медіа Консалтінг, 2011.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2012. – С. 100–104. 
Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні / Н. Сиза // Право України. – 2013. – № 11. – С. 189.
Сизоненко А. С. Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2004. - 18 с.
Сичевський В. Актуальні питання належності доказів у кримінальному провадженні // Європейські перспективи - № 4, 2015. - С. 54 - 59.
Шумило М. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення / М. Шумило // Право України. – 2013. – № 11. – С. 203–206.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 


ТЕМА 5. Процесуальні строки і витрати.
Питання для опрацювання.

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.
2. Класифікація строків у кримінальному процесі.
3. Порядок обчислення процесуальних строків.
4. Поняття і види процесуальних витрат.

Тема виноситься на самостійне вивчення.
Опрацювання даної теми передбачає, що студент повинен спробувати самостійно визначити актуальні питання інституту строків та витрат у кримінальному провадженні, змоделювати або запозичити із опублікованої слідчої (судової) практики ситуативні задачі (казуси), скласти тестові завдання тощо.


ТЕМА 6. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ І ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Питання для опрацювання.

1.  Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Вимоги до проведення заходів забезпечення кримінального провадження
3.Процесуальне оформлення заходів забезпечення кримінального провадження.
4.  Процесуальний аналіз змісту, порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження.
Актуальні питання для з’ясування.

1. Чи правильною є відсутність вказівки у ч. 1 ст. 139 КПК України про накладення грошового стягнення на цивільного позивача у разі його неприбуття за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді та суду?
2. Чи не призводить відсутність у ч. 1 ст. 148 КПК України визначення критеріїв і достатності підстав для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом до того, як вони визначаються із суб’єктивних думок і оціночних суджень слідчих, прокурорів та інших уповноважених службових осіб, які не завжди мають неупереджене ставлення до підозрюваних у протиправній поведінці?
3. Чи не буде доцільним спростити процедуру тимчасового доступу до речей і документів у випадку, якщо особа-володілець не заперечує проти їх тимчасового вилучення та дає письмовий дозвіл на це? Можливо у такому випадку здійснювати тимчасовий доступ потрібно без ухвали слідчого судді?
4. Чи не призводить до затягування кримінального провадження відсутність законодавчої вказівки про право слідчому судді, суду розглядати клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів у разі відсутності особи-володільця речей і документів за умови надання цією особою письмового дозволу на такий розгляд без її участі?
5. Чому, відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає лише майно підозрюваного, коли майно, що відповідає критеріям, визначеним ч. 2 цієї статті, повинно вилучатися незалежно від того, хто є його власником?
6. Чому у ч. 3 ст. 168 КПК України не передбачено обов’язку складання відповідного протоколу під час огляду, про який йдеться у ч. 1 та 2 зазначеної статті?
7. Чи не видається процедура отримання інформації, передбачена у главі 15 КПК України, щодо тимчасового доступу до речей та документів, яка знаходиться в оператора, провайдера телекомунікацій, про зв’язок абонента, надання телекомунікаційних послуг тощо занадто громіздкою, такою, що стоїть на заваді виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема в інтересах підозрюваного?

Тести

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі:
а) постанови прокурора;
б) вироку суду;
в) ухвали слідчого судді або суду;
г) висновку експерта;
д) заяви слідчого.

2. До заходів забезпечення кримінального провадження не належить:
1) відсторонення від посади;
2) арешт майна;
3) повідомлення про підозру;
4) затримання особи;
5) накладення грошового стягнення.

3. Привід може бути застосований до:
1) підозрюваного, свідка;
2) підозрюваного або обвинуваченого;
3) підозрюваного, понятого або обвинуваченого;
4) підозрюваного, обвинуваченого, свідка;
5) усі відповіді правильні.

4. Привід свідка не може бути застосований до:
1) неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів;
2) неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із Кодексом не можуть бути допитані як свідки;
3) неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років;
4) неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп;
5) немає правильної відповіді.

5. До поважних причин неприбуття особи на виклик не належить:
небажання особи з’явитися;
затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
обставини непереборної сили (епідемії, військові події);
тяжка хвороба або перебування у закладі охорони здоров’я;
немає таких причин.

6. Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом:
1) право керування транспортним засобом або судном, право полювання;
2) право на здійснення підприємницької діяльності;
3) право на здійснення лікарської діяльності;
4) право керування транспортним засобом або судном, право полювання, право на здійснення підприємницької діяльності;
5) усі відповіді правильні.

7. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше:
1) трьох місяців;
2) двох місяців;
3) чотирьох місяців;
4) шести місяців;
5) немає правильної відповіді.

8. Арешт як захід забезпечення кримінального провадження може бути накладено на:
1) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову;
2) рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння;
3) нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння;
4) майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння;
5) немає правильної відповіді.

9. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано:
1) не пізніше, ніж через три дні після вилучення майна, інакше воно має бути негайно повернене особі, у якої його було вилучено;
2) не пізніше, ніж через два дні після вилучення майна, інакше воно має бути негайно повернене особі, у якої його було вилучено;
3) не пізніше, ніж через шість днів після вилучення майна, інакше воно має бути негайно повернене особі, у якої його було вилучено;
4) не пізніше, ніж через сім днів після вилучення майна, інакше воно має бути негайно повернене особі, у якої його було вилучено;
5) не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше воно має бути негайно повернене особі, у якої його було вилучено.

10. Речами і документами, до яких заборонений доступ, є:
1) особисті записи обвинуваченого;
2) листування між захисником та його клієнтом;
3) листування між обвинуваченим і родичами;
4) листування між потерпілим і обвинуваченим;
5) доступ не заборонений до жодних речей і документів.

11. Ухвала слідчого судді про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскаржується. (доповніть пропущене):
1) у суді першої інстанції;
2) за загальним правилом;
3) протягом п’яти днів;
4) оскарженню не підлягає;
5) усі відповіді правильні.

12. У якій відповіді правильно вказано, на підставі якого процесуального документа здійснюється відсторонення від посади підозрюваного, обвинуваченого:
1) погоджена з прокурором вмотивована постанова слідчого;
2) постанова прокурора;
3) ухвала слідчого судді;
4) рішення зборів трудового колективу;
5) клопотання слідчого, погоджене з прокурором.

13. У якій відповіді неправильно вказаний захід забезпечення кримінального провадження?
1) направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної експертизи;
2) тимчасове вилучення документів, що посвідчують користування спеціальним правом;
3) грошове стягнення;
4) попередження;
5) відсторонення від посади.

14. У якій відповіді неправильно вказаний спосіб підтвердження вручення особі виклику як заходу забезпечення кримінального провадження?
1) розпис особи, яка викликається;
2) відеозапис вручення;
3) фотофіксація вручення;
4) лист-підтвердження електронної пошти;
5) лист-підтвердження адміністрації медичного закладу, де перебуває на лікуванні особа.

15. Тимчасове вилученням майна – це:
фактичне позбавлення підозрюваного або осіб можливості мати, користуватися та розпоряджатися певним майном;
тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну підозрюваним, обвинуваченим або неосудною особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння;
наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх;
примусовому супроводженні особи, до якої застосовується захід забезпечення кримінального провадження, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику у зазначений в ухвалі час;
усі відповіді правильні.

Казуїстичні завдання

1. Гр. Зубчук не з’явився на судовий розгляд, хоча був в належний спосіб повідомлений. У зв’язку з цим на нього було накладене грошове стягнення. Проте коли він з’явився, то заявив клопотання про скасування такої ухвали. Своє неприбуття він мотивував тим, що не міг з’явитися за станом здоров’я, а документ, який це підтверджує, мала б передати медсестра з лікарні.
Дайте правову оцінку цій ситуації. Як повинен діяти суд у такому випадку?

2. У громадянина Василькова І. В. прокурор вилучив посвідчення на право полювання. Прокурор мотивував свої дії тим, що гр. Васильков займався полюванням у забороненому місці, яке належить до заповідного фонду. При цьому він не звертав уваги на показання Василькова, що ця територія місяць назад стала відкритою для полювання. Через чотири дні після вилучення документа гр. Васильков прийшов до прокурора з метою отримати свої документи, оскільки прокурор пропустив строк звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Прокурор відмовив гр. Василькову у поверненні документа. Гр. Васильков звернувся з позовом до суду.
Як вирішити спір? Чи правомірні дії прокурора? Який порядок та підстави тимчасового вилучення спеціального документа?

3. Гр. Ковалю надійшла повістка про виклик до суду як свідка. Судове засідання було призначене на 17 травня. У цей день гр. Коваль запланував відвідати свою матір, яка проживає за містом. Він попросив свою дружину повідомити про це суд, але вона забула це зробити. На нього було накладено грошове стягнення у розмірі 0,5 від розміру заробітної плати у зв’язку з неприбуттям на виклик слідчого.
Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно накладено грошове стягнення?

4. 10 квітня гр. Сокол виїхав на полювання, після чого привіз чимало здобичі. Через кілька днів його було затримано за підозрою у відстрілі птахів, занесених до Червоної книги України. З метою запобігання подальшому відстрілу, за клопотанням слідчого гр. Сокола тимчасово позбавили права полювати на строк три місяці. У ході розслідування не було виявлено доказів, які підтверджують провину гр. Сокола.
Дайте правову оцінку ситуації. На який строк можна позбавити спеціального права? У чому полягає помилка слідчого?

5. Гр. Тарасюку В. В. вручили повістку про виклик до суду. Він цю повістку викинув і до суду не з’явився. Через кілька днів йому прийшов лист про адміністративне стягнення за неприбуття до суду. Гр. Васьків Л. Л. пояснила і підтвердила суду це тим, що гр. Тарасюк В. В є обмежено дієздатним і повістка про виклик має безпосередньо вручатися їй, як піклувальнику.
Чи правильний порядок вручення повістки про виклик? Які дії суду у цьому випадку?

Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові акти:

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку: Закон України від 16.07 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів № 1169 від 26 вересня 2007 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Вищий спеціалізований суд, лист від 5 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Вищий спеціалізований суд. Лист від 15 жовтня 2013 р. № 1-1640/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Вищий спеціалізований суд. Лист від 7 квітня 2014 р. № 5-467/0/4-14 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Спеціальна література:

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Гумін О. М. Система заходів забезпечення кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом / О. М. Гумін // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 226–231.
Дунаєва А. В. Заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовуються під час встановлення місцезнаходження підозрюваного, який ухиляється від органів досудового розслідування / А. В. Дунаєва // Митна справа. – 2013. – № 1, Ч. 2. – Кн. 1.
Ільченко С. Проблеми забезпечення належної правової процедури під час відсторонення від посади / С. Ільченко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 225.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сліпченко В. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми застосування / В. Сліпченко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 210–233.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – С. 144–145.

ТЕМА 7. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Питання для опрацювання.
Запобіжні заходи в системі заходів кримінального процесуального примусу. Підстави і порядок їх застосування.
Види і характеристика запобіжних заходів, не пов’язаних з ізоляцією.
Поняття і підстави застосування запобіжного заходу – взяття під варту.

Актуальні питання для з’ясування:

1. Чому у ст. 182 КПК України, яка регламентує відповідальність за заставу, не конкретизовано, в яких саме випадках слідчий суддя, суд може приймати рішення щодо призначення застави у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста мінімумів заробітної плати?
2. Відповідно до ст. 219 КПК України, досудове розслідування у кримінальних провадженнях, в яких особа підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, може бути продовжено до 12 місяців. До того ж тримання особи під домашнім арештом, згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України, не може перевищувати 6 місяців. Виникає питання: “Як треба діяти у випадках, коли до підозрюваного обраний саме такий запобіжний захід, а розслідування ще не закінчене і перебування особи на свободі може призвести до порушення нею процесуальних обов’язків”?
3. Чому у п. 5 ст. 181 КПК йдеться про те, що працівники органу Національної поліції з, з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з’являтися в будинок цієї особи, вимагати надавати усні чи письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням покладених на неї зобов’язань тощо та водночас механізм здійснення відповідного контролю у КПК є неврегульованим?
4. Чому у КПК України невирішеними є питання, які саме підрозділи органів Національної поліції повинні здійснювати контроль за дотриманням домашнього арешту.
5. Чи не буде доречним у ч. 1 ст. 181 КПК України, що встановлює відповідальність за арешт, термін “житло” замінити на юридичну конструкцію “житло за місцем постійного або тимчасового проживання”?
6. Чи слушним є надання слідчому судді під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою можливості одночасно застосовувати до підозрюваного, обвинуваченого іншої міри запобіжного заходу, що не є рівнозначною за суворістю (наприклад, застава, особисте зобов’язання)?
7. Чи правильним є твердження у ч. 1 ст. 208 КПК України, що затриманню підлягає особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі? Хіба такому тимчасовому запобіжному заходу не може піддаватися особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке призначена інша міра покарання?

Тести

1. У якій відповіді правильно вказана умова застосування запобіжного заходу тримання під вартою?
1) до раніше несудимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років;
2) попереднє затримання особи;
3) вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину;
4) вчинення злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення на строк понад 1 рік;
5) вчинення злочину повторно або організованою групою.

2. До запобіжних заходів належать:
1) особисте зобов’язання, особиста порука, застава;
2) застава, домашній арешт, особиста порука;
3) застава, тримання під вартою;
4) особисте зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою;
5) немає правильної відповіді.

3. Контроль за виконанням особистого зобов’язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, то:
1) прокурор;
2) судовий розпорядник;
3) секретар судового засідання;
4) експерт;
5) немає правильної відповіді.

4. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати:
1) 1 місяця;
2) 2 місяців;
3) 3 місяців;
4) 4 місяців;
5) 5 місяців.

5. Розмір застави щодо особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, визначається у таких межах:
1) від одного до тридцяти розмірів мінімальної заробітної плати;
2) від одного до десяти розмірів мінімальної заробітної плати;
3) від одного до сімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати;
4) від одного до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати;
5) від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.
6. Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше:
1) вісімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання;
2) шістдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання;
3) сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання;
4) сімдесяти чотирьох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання;
5) немає правильної відповіді.

7. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом:
1) негайно після одержання цього клопотання;
2) на наступний день після одержання цього клопотання;
3) через два робочі дні після одержання цього клопотання;
4) через три робочі дні після одержання цього клопотання;
5) немає правильної відповіді.

8. До підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосований запобіжний захід тільки у вигляді:
1) застави;
2) тримання під вартою;
3) особистої поруки;
4) застави або тримання під вартою;
5) тимчасовий арешт.

9. Застава полягає у:
1) внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих зобов’язань;
2) внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок органів досудового слідства, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов’язків;
3) забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби;
4) покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов’язання не виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов’язки;
5) немає правильної відповіді

10. Домашній арешт полягає:
1) у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов’язання не виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов’язки;
2) у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби;
3) у цілодобовому слідкуванні за особою;
4) у переказі відповідних коштів на рахунок правоохоронних органів для звільнення особи;
5) немає правильної відповіді.

11. Особисте зобов’язання – це
1) полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов’язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов’язки;
2) обов’язок прибути на судовий розгляд;
3) виконання умов, які були покладені на обвинуваченого судом;
4) заборона залишати підозрюваному своє місце проживання;
5) особиста порука.

12. Який розмір застави застосовується до особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину?
1) від 25 до 85 розмірів мінімальної заробітної плати;
2) від 2 до 35 розмірів мінімальної заробітної плати;
3) від 0,5 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати;
4) від 80 до 300 розмірів мінімальної заробітної плати;
5) від 80 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати.

13. Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше:
1) 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання;
2) 65 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання;
3) 24 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання;
4) 36 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання;
5) залежно від справи.

14. Особа вважається затриманою з моменту:
1) коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою;
2) її затримання будь-якою іншою особою;
3) доставлення її у районний відділ поліції;
4) роз’яснення їй прав і обов’язків затриманого;
5) усі відповіді правильні.
15. Якими є наслідки особистого зобов’язання як запобіжного заходу для підозрюваного, чи обвинуваченого:
не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
носити електронний засіб контролю.
усі варіанти відповіді правильні.

Казуїстичні завдання

1. Громадянин Куліш був затриманий за підозрою у вчиненні злісного хуліганства. Під час допиту його як підозрюваного брав участь захисник – адвокат Кінах, брат Куліша, допущений до участі у справі на прохання підозрюваного.
Після допиту захисник заявив клопотання про те, щоб слідчий не ставив питання про застосовування до Куліша запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а обмежився застосуванням особистої поруки. Поручителями він пропонував себе і двоюрідного брата Шевеля. Удвох вони забезпечать і належну поведінку підозрюваного, і своєчасну явку за викликом слідчого.
Яке рішення має прийняти слідчий за цим клопотанням захисника?

2. Гр. Василенко звернувся з позовом до суду про неправомірні дії прокурора. Він зазначає, що прокурор призначив Василенку запобіжний захід тримання під вартою неправомірно, оскільки Василенко не підпадає під категорію осіб, до яких застосовується такий запобіжний захід, оскільки за кримінальне правопорушення, вчинене Василенком, передбачено покарання у вигляді штрафу близько однієї тисячі неоподаткованих доходів громадян.
Чи правомірні дії прокурора? Який порядок обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою?
3. Директор ТОВ “Альтек” Іванов був затриманий та доставлений до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Напередодні слідчим органів Національної поліції було розпочате досудове розслідування за фактом привласнення Івановим майна ТОВ “Альтек”, яке було йому ввірене, у розмірі понад п’ятсот мінімальних заробітних плат (ч. 5 ст. 191 КК України). Під час судового засідання захисник заявив клопотання про застосування застави як альтернативи триманню під вартою. Як гарантію внесення застави представив на огляд гарантійний лист, підписаний головою регіональної філії Ощадбанку України. Слідчий суддя відмовив у застосуванні застави щодо Іванова, пославшись на те, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, наніс шкоду ТОВ “Альтек”, що підпадає під категорію “особливо великий розмір”, а санкція статті КК України передбачає конфіскацію майна.
Дайте правову оцінку дій слідчого та слідчого судді. Охарактеризуйте процесуальний порядок застосування застави як запобіжного заходу.

4. За клопотанням слідчого слідчим суддею був обраний до гр. Петренка, який підозрюється у вчиненні крадіжки, запобіжний захід – домашній арешт.
Чи правильно застосований і вибраний запобіжний захід? Що таке домашній арешт? Які особливості застосування домашнього арешту?

5. Гр. Самойлов, який підозрюється у нанесенні легких тілесних ушкоджень, був звільнений під заставу в розмірі 30 мінімальних заробітних плат.
Чи правильно був визначений розмір застави? Хто визначає розмір застави на досудовому розслідувані? Дайте процесуальну характеристику застави?

Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові акти:

Загальна декларація прав людини: ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25. 04. 2003 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час кримінального провадження: спільний наказ МВС України, Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09.08.2012 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок в разі застосування застави як запобіжного заходу : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу : Лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Спеціальна література:

Банчук О. А. Реалізація нового КПК України у 2013 році (моніторинговий звіт) / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, З. М. Саідова та ін. – К. : ФОП Москаленко. – 2013. – 40 с.
Вільгушинський М. Й. До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України / М. Й. Вільгушинський, Ю. А. Ліхолєтова // Адвокат. 2012. – № 11. – С. 9–13.
Глєбов Р. І. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі та спосіб обмеження прав людини / Р. І. Глєбов. Юридична клініка Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Голуб І. Г. Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року / І. Г. Голуб // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2013. – № 1(7) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua.
Горбачевський В. Я. Запобіжні заходи у сучасному правосудді / В. Я. Горбачевський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Грошевой Ю. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні / Ю. Грошевой, О. Шило // Право України. – 2013. – № 11. – C. 216–224.
Демченко К. П. Запобіжні заходи згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом / К. П. Демченко // Правовий тиждень. – 2012. – № 18–20, 22.
Канцир В. С. Особенности применения мер пресечения за уголовным процессуальным законодательством Украины / В. С. Канцир, М. Н. Олашин // Legea si Viata. – 2014. – № 8/2. – C. 74.
Корчева Т. В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Т. В. Корчева // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 367–371 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
Козаков О. Домашній арешт як вид запобіжного заходу в кримінальному процесі / О. Козаков // Правовий тиждень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalweekly.com.ua.
Курасевич В. Застава як запобіжний захід в кримінальному процесі / В. Курасевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лотоцький М. В. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду уповноваженою службовою особою / М. В. Лотоцький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://adwokat-lmw.at.ua.
Луцюк М. Новий КПК: щодо повноважень адвоката під час кримінального провадження / М. Луцюк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rivnepravo.com.ua.
Пономаренко А. В. Особливості застосування запобіжних заходів за новим КПК України / А. Пономаренко // Наука і правоохорона. – 2013 – № 2 (20). – С.160–165.
Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування. / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9 (144). – С. 4–6.
Руснак Ю. І. Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : практ. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 344 с.
Смоков С. Кримінально-процесуальні гарантії при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки / С. Смоков // Право України. – 2013. – № 11. – С. 242.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – С. 144–145.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
Хахуцяк О.Ю. Історичний аспект застосування запобіжних заходів стосовно неповнолітніх / О.Ю.Хахуцяк, К.В.Плєва // Науковий вісник НАВС. – К., 2011. – Вип. 6 (79). – С.192-197.

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Нормативно-правові акти (не вичерпний перелік).


Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Загальна декларація прав людини : прийнята та проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.
Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. 1998. № 13. Ст. 270.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини [Електронний ресурс] : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 р. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про національну поліцію: Закон України від 2.07.2015 року. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р., в редакції від 05.01.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 черв. 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судовий збір: Закон України від 8 лип. 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
Про судову експертизу: Закон України від 25 лют. 1994 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
Про громадянство України: Закон України від 18 січ. 2001 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лют. 2006 р. Режим доступу : http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про статус народного депутата: Закон України від 21 лист. 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про міжнародні договори України [Електронний ресурс]: Закон України від 29 черв. 2004 р. Режим доступу : http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 8 квітня 2014 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро України: Закон України від 16 липня 2015 р. // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про внесення зміни до статті 247 Кримінального процесуального кодексу України: Закон України від 15 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування: Закон України від 10 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році: Закон України від 15 березня 2016 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: zakon5.rada.gov.ua
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі: прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 р. // Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : [монографія]. Дніпропетровськ, 2002.
Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) від 27 серпня 2010 року - № 51/401. [Електронний ресурс]: Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів [Електронний ресурс]: затв. постан. Кабінету Міністрів України - № 710 від 01 липня 1996 р. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
Про затвердження Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання [Електронний ресурс]: постан. Кабінету Міністрів України від 16 лип. 1993 р. № 545. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу [Електронний ресурс]: постан. Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. - № 465. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: затверджена Міністерством юстиції України № 3505/5 від 12 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: затверджена наказом Міністра юстиції України від 8 жовтня 1998 р. №53/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу - тримання під вартою під час кримінального провадження: наказ МВС України, Міністерства юстиції України від 26.03.2013  - № 289/540/5 Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС України: наказ МВС України від 09.08.2012 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді: наказ МВС України від 14.08.2012 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 15 черв. 2011 р. - № 336. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26 вересня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Вищий спеціалізований суд. Лист від 09 листопада 2012 - № 1640/0/4-12 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

4.2. Судова практика (невичерпний перелік).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р // Офіційний вісник України вiд 08.12. 2000 р. - № 47.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року N 3-рп/2003 // Вісник Конституційного суду України - 2003 р., № 1.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) від 8 липня 2003 року № 14-рп/2003 // Голос України вiд 18.07.2003 - № 132.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 11 грудня 2007 року № 11-рп / 2007 // Вісник Конституційного суду України - 2008 р. - № 1.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин сьомої, дев'ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 236-8 Кримінально-процесуального кодексу України від 30 червня 2009 року N 16-рп/2009 // Вісник Конституційного суду України - 2009 р., № 5, стор. 6
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. №9. «Про застосування судами Конституції України при здійсненні правосуддя» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 р. - № 8 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ» від 1 квіт. 1994 р.: [Електронний ресурс] . – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди [Електронний ресурс]: постан. Пленуму Верховного Суду України від 27 берез. 1992 р. № 6. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. - № 8 "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про виконання судами України законодавства і постанов Пленумів Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку: постан. Пленуму Верховного Суду від 29 червня 1990 р. - № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" від 30 травня 1997 р. № 8 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи постан. Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. - № 2 [Електронний ресурс] Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу : постан. Пленуму Верховного Суду України від 26 берез. 1999 р. № 6, зі змінами, внес. згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 06 черв. 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. 2003. № 3. С. 1013.
Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих у кримінальному судочинстві” від 2 липня 2004 р. // Вісник Верховного Суду України, 2004, № 8 (48).
Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ (узагальнення Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України) // Вісник Верховного Суду України, 2004. - № 2.
Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з екстрадицією : постан. Пленуму Верховного Суду України від 08 жовтня 2004 р. - № 16 // Вісник Верховного Суду України. 2003. № 3 (37). С. 610.
Постанова Пленуму Верховного суду України „Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування” від 11 лютого 2005 р. № 2. // Вісник Верховного Суду України – 2005. - №3 (55).
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Електронний ресурс]: постан. Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. - № 4. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства" від 25 квітня 2003 р. - № 4 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 1 "Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи" (пункт 5). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат : постан. Пленуму Верховного Суду України від 7 лип. 1995 р. - № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. С. 155158.
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру" від 31.05.2002 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх” від 16.04.2004 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність” від 27.02.2004 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироку”. від 21 грудня 1990 р. - № 11 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів» від 27 червня 1986 р. - № 6 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ» від 27 грудня 1985 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про виконання судами України законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку від 29 червня 1990 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Вищий спеціалізований суд. Лист від 09 листопада 2012 - № 1640/0/4-12 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, від 15.11.2012  - № 223-1679/0/4-12 [Електронний ресурс] Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, від 25 вересня 2015 року - №9 [Електронний ресурс] Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Див. також.: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014.

4.3. СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Підручники, навчальні посібники та методична література
(до всіх тем, не вичерпний перелік).

Гетьман А. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Харків: Право, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України, 2012. - 681 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – К.: Юстініан, 2012 р. – 1224 с.
Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року: Збірник статей. – К.: Істина, 2012 р. – 128 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
Молдован В. В. Кримінальний процес України. Тези лекцій. Ігри. Процесуальні документи: Навч. посібник – 2-ге видання, доповн. і перероб. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – К.: Алерта, 2012. – 358 с.
Сіродан Т.О. Актуальні питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства у світлі нового КПК України: бібліографічний покажчик літератури НАВС. / Т.О. Сіродан, Л.Д. Удалова. К., 2012. 140 с.
Молдован А. В. Кримінальний процес України. Навчальний посібник. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013 р. – 368 с.
Поняття юрисдикції і новий КПК України / О. В. Баулін // Юридичний часопис академії внутрішніх справ. – № 2 (6)’2013. – К., 2013. – С. 9 13.
Коваленко В.В. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова. – Центр навчальної літератури, 2013 р.
Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
Слідчі (розшукові) дії: навч. посібник / О.В. Авраменко, Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Р.І. Благути, Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 416 с.
Кримінальний процес України: навч. посібник / за заг. ред. проф. В. С. Канціра. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 371 с.


5. Додаткова спеціальна література до окремих тем курсу.

До теми 1.

Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій / Д. Адаховський // Право України. 2010. № 6. С. 220225.
Андрусяк В. Мета та завдання досудового слідства / В. Андрусяк // Вісник прокуратури. 2010. № 1. С. 7780.
Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін // Право України. 2003. № 4. С. 3032.
Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения / Божьев В. П. М. : Юрид. лит., 1975. 176 с.
Гевко В. Кримінально-процесуальна форма : структура та елементи / В. Гевко // Право України.  2002. № 6. С. 138139.
Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України / В. Гевко // Право України. 2010. № 2. С. 150157.
Горбачов О. Завдання кримінального судочинства : витоки, зміст, реалізація / О. Горбачов, В. Кривобок // Право України. 1999. № 8. С. 3437.
Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право України. 2003. № 1. С. 7378.
Дубинский А. Я. Понятие, структура и содержание уголовно-процессуальной деятельности / А. Я. Дубинский // Проблемы социалистической законности. Х., 1989. Вып. 24. С. 4652
Зінченко І. Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І. Л. Зінченко // Проблеми законності. Х., 2006. Вип. 77. С. 151156.
Карабут Л. Форма і формалізм у кримінально-процесуальній діяльності / Людмила Карабут // Вісник прокуратури. 2011. № 10. С. 6976.
Кучинська О. П. Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні відносини / О. П. Кучинська // Адвокат. 2012. № 1. С. 711.
Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 176 с.
Маляренко В. Т. Про завдання кримінального судочинства / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. 2000. № 6. С. 38 - 48.
Мовчан Г. Правозахисна функція: це – один із основних напрямів діяльності прокурора в кримінальному судочинстві / Г. Мовчан // Вісник прокуратури. 2009. № 4. С. 3437.
Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій / М. Я. Никоненко // Науковий вісник НАВСУ. К., 2001. Вип. 1. С. 5969.
Орлов М. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання і функція кримінального процесу / М. Орлов // Підприємництво, господарство і право. 2004. № 6. С. 133136.
Павлишин А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини у кримінальних справах / А. Павлишин // Вісник прокуратури. 2011. № 4. С. 7582.
Пилипенко Д. Функція обвинувачення як основний напрям процесуальної діяльності слідчого / Д. Пилипенко // Вісник прокуратури. 2010. № 10. С. 6976.
Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / Погорецький М. А. Х.: Арсіс, 2002. 160 с.
Погорецький М. А. Взаємозв’язок мети і завдань ОРД і кримінального процесу: теоретико-правові проблеми : [монографія] / М. А. Погорецький // Кримський юридичний вісник. Сімферополь, 2008. Вип. 3 (4). С. 512.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі у пореформений період та упродовж десятиріччя незалежності України (1960-2001 р.р.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. 2008. № 7. С. 1320.
Предмесніков О. Г. Обвинувальна функція у кримінальному процесі / О. Г. Предмесніков // Право і суспільство. 2009. № 4. С. 115118.
Рахунов Р.Д. Проблема единства и дифференциации уголовно-процессуальной формы / Р. Д. Рахунов // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. Вып. 29. С. 8391.
Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу / І. Рогатюк // Право України. 2002. № 2. С. 7982.
Рожнова В.В. Про передумови визначення завдань кримінального судочинства / В. В. Рожнова // Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової діяльності. К., 2011. С. 3436.
Рожнова В.В. Кримінально-процесуальна форма та її значення / В. В. Рожнова // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі. К., 2011. С. 8183.
Рустамов Х. У. Уголовный процесс. Формы: [учеб. пособ.] / Рустамов Х. У. М.: Закон и право, 1998. 304 с.
Савченко В. А. Охорона прав і свобод громадян як одне із основних завдань кримінального судочинства України та ФРН (порівняльно-правове дослідження) / В. А. Савченко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Запоріжжя, 2007. № 1 (39). С. 224231.
Стратонов В. М. Поняття та завдання пізнавальної діяльності слідчого / В. М. Стратонов // Держава та регіони. Серія: Право. 2011. № 1. С. 181184.
Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі : [монографія] / Тертишник В. М. Дніпропетровськ, 2002. 432 с.
Шпак В. Значение процессуальной формы уголовного производства и её дифференциация / В. Шпак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Львів, 2004. С. 429433.
Шульга А. Моральність кримінально-процесуальних відносин / А. Шульга, Е. Коваленко // Вісник Акад. управління МВС. К., 2010. № 3. С. 171176.
Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій / В. Юсубов // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 1. С. 159163.
Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / Якуб М. Л. М. : Юрид. лит., 1981. 144 с.
Якимович Ю. К. Дифференциация уголовного процесса / Якимович Ю. К., Ленский А. В., Трубников Т. В. Томск : Том. ун-т, 2001. 300 с.
До питань кримінального процесуального закону.
Белоносов В. Критерии допустимости аналогии в уголовном процессе / В. Белоносов // Государство и право. 2001. № 7. С. 6569.
Бринцев В. Д. Роль і значення правотворчості у формуванні єдиного правового поля Європи / В. Д. Бринцев // Вісник Конституцыйного Суду України. 2009. № 2. С. 8091.
Великий Д. Аналогия и расширенное толкование в уголовно-процессуальном праве / Д. Великий // Уголовное право. 2005. № 3. С. 7376.
Ветрова Г. Н. Уголовно-процессуальная ответственность / Ветрова Г. Н. ; отв. ред. А. М. Ларин. М. : Наука, 1987. 211 с.
Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі України : [монографія] / Волкотруб С. Г. Х. : Консул, 2005. 144 с.
Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения / Божьев В. П. М. : Юрид. лит., 1975. 176 с.
Громов Н. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России / Н. А.Громов, С. А. Полунин. М. : Городец, 1998. 152 с.
Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України / Дроздов О. М. Х. : Вапнярчук Н. М., 2008. 208 с.
Демченко В., Стратонов В. Кримінально-процесуальний закон : стилістичні проблеми / В. Демченко, В. Стратонов // Право України. 2002. № 11. С. 124127.
Капліна О. Поширювальне тлумачення і аналогія кримінально-процесуального закону : проблеми розмежування / О. КаплІна // Вісник Академії правових наук України. Х., 2004. Вип. 4. С. 152162.
Капліна О. Буквальне тлумачення норм кримінально-процесуального права / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. Харків, 2005. Вип. 1. С. 150161.
Капліна О. В. Право застосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : [монографія] / Капліна О. В. Х. : Право, 2008. 296 с.
Клямко Э. Обратная сила уголовно-процессуальных норм / Э. Клямко // Законность. 1997.  № 8. С. 4649.
Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. Х. : Право, 2010. 608 с.
Кримінально-процесуальне право України: [підруч.] / за ред. Ю. П. Аленіна. Х. : Одіссей, 2009. 816 с.
Ларин А. М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / Ларин А. М.; отв. ред. В. М. Савицкий.  М. : Наука, 1985. 240 с.
Лобойко Л. М. Методи кримінально-процесуального права : [монографія] / Лобойко Л. М. Дніпропертровськ : Дніпропетр. державний університет внутрішніх справ, 2006. 352 с.
Маляренко В. Кримінально-процесуальне законодавство України : питання становлення і розвитку / В. Маляренко // Право України. 2003. № 9. С. 314.
Маляренко В.Т., Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / В. Т. Маляренко, Є. Г. Коваленко. [2-е вид., перероб. і допов.]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 712 с.
Мельников Ю. И. О гипотезе, диспозиции и санкции процессуальной нормы / Ю. И. Мельников // Проблемы социалистической законности. Х., 1986. Вип. 17. С. 711.
Милицин С. Д. Предмет регулирования советского уголовно-процессуального права / Милицин С. Д. Свердловск : Урал. ун-т, 1991. 112 с.
Нор Н. Правова природа Постанов Пленуму Верховного Суду України та їх роль у механізмі кримінально-процесуального регулювання / В. Т. Нор // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Львів, 2007. Вип. 44. С. 329336.
Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / Погорецький М. А. Х. : Арсіс, 2002. 160 с.
Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Пархоменко Н. М. К. : Юрид. думка, 2008. 336 с.
Практика Європейського суду з прав людини : загальнотеоретичні дослідження / редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) [та ін.] ; Пр. Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Акад. прав. наук України. Львів : Край, 2009. Вип. 21. 152 с. (Серія І : Дослідження та реферати).
Рожнова В. В. Застосування аналогії у кримінальному процесі / В. В. Рожнова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Х., 2005. Вип. 30. С. 5560.
Савонюк Р. Щодо термінів і понять Кримінально-процесуального кодексу України / Р. Савонюк // Право України. 2004. № 2. С. 99101.
Соловьёва Т. А. Социальная ценность уголовно-процессуальных норм / Т. А. Словьёва // Уголовно-процессуальные формы борьбы с правонарушениями. Свердловск, 1983.
Соловьёва Т. А. Оценочные понятия и суждения в уголовно-процессуальном праве / Т. А. Словьёва // Изв. вузов. Правоведение. 1986. № 3. С. 6873.
Столмаков А. И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права / А. Н. Столмаков // Изв. вузов. Правоведение. 1977. № 3. С. 4046.
Тертишник В. Концептуальна модель КПК України і проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя / В. Тертишник // Право України. 2003. № 11. С. 8994.
Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах / Р. Трагнюк // Право України. 2002. № 8. С. 2632.
Уголовный процесс : [учеб.] / под ред. В. П. Божьева. [4-е изд., перераб. и доп.]. М. : Спарк, 2004. 671 с.
Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. 349 с.
Філатов В. М. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві / В. М. Філатов, С. А. Солодкий // Вісник Верховного Суду України. 2004. № 7. С. 3238.
Францифоров Ю. В. Действие механизма уголовно-процессуального регулирования в уголовном процессе / Ю. В. Францифоров // Российский следователь. 2004. № 2. С. 810.
Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права / Элькинд. П. С.  Л. : ЛГУ, 1963. 172 с.
Элькинд П. С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права / Элькинд П. С.  М. : Юрид. лит., 1967. 192 с.
До теми 2.

Бараннік Р. В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : [монографія] / Р. В. Бараннік, В. П. Шибіко. К. : КНТ, 2008. 212 с.
Бартащук Л. П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і гідності у кримінальному судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Л. П. Бартащук. К., 2011. 24 с.
Галаган О. І. Захист прав і свобод суб’єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб.] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. 200 с.
Гриненко А. В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе : [монографія]. / Гриненко А. В., Кожевников Г. К., Шумилин С. Ф. Х. : Консум, 1997. 96 с.
Гриненко С. О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України : [монографія] / Гриненко С. О. Х. : Оберіг, 2008. 224 с.
Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В.О. Гринюк. К., 2004. 20 с.
Зінченко І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І.Л.Зінченко. Х., 2010. 20 с.
Колодій А. М. Принципи права України / Колодій А. М.; НАВСУ. К. : Юрінком Інтер, 1998. 208 с.
Король В. В. Засади гласності кримінального судочинства України : поняття, зміст, підстава обмеження : [монографія] / Король В. В. Івано-Франківськ : Плай, 2003. 250 с.
Крижанівській В. В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження): [монографія] / Крижанівський В. В. К. : Обрії, 2009. 164 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. [6-те вид., переробл. та допов.]. К. : Юрисконсульт ; ЮСТІНІАН, 2010. 896 с.
Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. Х. : Право, 2010. 608 с.
Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: [монографія] / Лобойко Л. М. ; Юрид. акад. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2004. 215 с.
Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства / Маляренко В. Т. К. : Юрінком Інтер, 1999. 320 с.
Маляренко В. Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. 2004. № 7. С. 313.
Маркуш М. А. Принцип змагальності у кримінальному процесі України : [монорафія] / Маркуш М. А. Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. 208 с.
Мірошніченко Т. М. Принципи кримінального процесу / Т. М. Мірошніченко // Правова держава Україна : проблеми, перспективи розвитку : короткі тези доп. та наук. повідомлень республіканської наук.-практ. конф. Х., 1995. С. 1619.
Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. Х., 1997. № 2 (9). С. 100112.
Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : [монографія] / Навроцька В. В. Львів : ЛДУВС, 2010. 440 с.
Попелюшко В. О. До питання про зміст та правовий механізм забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист / В. О. Попелюшко // Адвокат. 2002. № 1. С. 1821.
Рогальська В.В. Змагальність у досудовому провадженні (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів ОВС): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / В. В. Рогальська. Дніпропетровськ, 2012. 20 с.
Тертишник В. М. Концептуальна модель системи принципів кримінального процесу / В. М. Тертишник // Юрид. вісник України. 2001. 17 лютого (№ 5).
Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства у міжнародних документах / Р. Трагнюк // Право України. 2002. № 8. С. 2632.
Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] /Удалова Л.Д. К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. 352 с.
Чурікова І. В. Всебічність, повнота й об’єктивність процесуальної діяльності слідчого : [навч. посіб.] / Чурікова І. В.; за заг. ред. П. П. Підюкова. К. : Калинівська друкарня, 2011. 144 с.
Чурікова І. В. Порушення прав та законних інтересів громадян на досудовому слідстві як наслідок недотримання порядку та умов проведення слідчих дій / І. В. Чурікова // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 24 лист. 2006 р.) / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. справ. Донецьк, 2006. С. 248250.
Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві / В. Шишкін // Право України. 1999. № 12. С. 2124.
Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства / В. Шишкін // Право України. 1999. № 6. С. 1016.
Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : [монографія] / Яновська О. Г. К. : Прецедент, 2011. 303 с. Бібліогр. : с. 258303.

До теми 3.

Альперт С. А. Субъекты уголовного процесса / Альперт С. А. Х. : НЮАУ, 1997. 60 с.
Бегма А. П. Прокурор як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / А. П. Бегма. К., 2011. 20 с.
Булейко О. Л. Участь понятих у кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / О. Л. Булейко. К., 2009. 16 с.
Давиденко С. В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування : [монографія] / Давиденко С. В. Х. : Фінн, 2008. 296 с.
Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі : наук.-практ. комент. / Зейкан Я. П. К. : КНТ, 2007. 600 с.
Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді: конституційна функція прокуратури : [навч.-метод. посіб.] / Каркач П. М. Х. : Право, 2007. 208 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка [6-те вид., перероб. та допов.]. К. : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. 896 с.
Кримінальний процес : підруч. / [Ю. М. Грошевий, Т. М. Мирошниченко, Д. В. Філін, С. В. Давиденко, В. І. Маринів, В. М. Іщенко, С. Б. Фомін, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило] ; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. Х. : Право, 2010. 606 с.
Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Корчева Т. В. Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. 200 с.
Кучевський П. В. Діяльність адвоката у кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / П. В. Кучевський. К., 2011. 16 с.
Михайлів С. В. Адвокат – представник потерпілого у крим. поцесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / С. В. Михайлів. К., 2011.
Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. [2-ге вид., перероб. і доп.]. К. : Либідь, 1999. 536 с.
Мовчан Г. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому провадженні та в суді першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Г. В. Мовчан. Х., 2010. 20 с.
Письменний Д. П. Слідчий органу досудового розслідування : проблеми правової регламентації в проекті Кримінального процесуального кодексу України / Д. П. Письменний // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.). Х., 2011. С. 182186.
Уваров В. Забезпечення обов’язкового (абсолютного) імунітету свідка за новим КПК України // Європейські перспективи. 2015. № 4. С. 49 - 54.
Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [навч. посіб.] / Удалова Л. Д. К. : ПАЛИВОДА А. В., 2007. 352 с.
Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. К. : КНТ, 2012. 160 с.

До теми 4.

Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / Белкин А. Р. М. : Норма, 2007. 528 с.
Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : [підруч.] / Коваленко Є. Г. К. : Юрінком Інтер, 2006. 632 с.
Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : [монографія] / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. К. : Бізнес Медіа Консалтінг, 2011. 220 с.
Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві : [навч. посіб.] / Савонюк Р. Ю. ; за ред. доктора юрид. наук, академіка АПрН України О. М. Бандурки. Сімферополь : ДОЛЯ, 2004. 184 с.
Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування / Стахівський С. М. К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2006. 272 с.
Стахівський С. М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : Вибрані твори (Світлій пам'яті С. М. Стахівського присвячується) / Стахівський С. М. К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. 276 с.
Строгович М. С. Избранные труды : в 3 т. / Строгович М. С. М. : Наука, 1990 . Т. 3 : Теория судебных доказательств. 1991. 300 с.
Тертышник В. М. Теория доказательств / В. М. Тертышник, С. В. Слинько. Х. : Арсис, 1998. 256 с.
Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : [навч. посіб.] / Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Шпотаківська О. В. К. : КНТ, 2010. 360 с.
Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / Шейфер С. А. М. : Норма, 2010. 240 с.
Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном поцессе / Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Воронеж : Воронеж. ун-та, 1978. 303 с.
Гмирко В. Легальне визначення загального поняття доказів / В. Гмирко // Право України. 2003. № 11. С. 101106.
Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : [наук.-практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. К. : КНТ, 2006. 272 с.
Зеленецкий, В. С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе : [монография] / Зеленецкий В. С. Х. : Вост.-регион. центр гуманитар.-образоват. инициатив, 2004. 108 с.
Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / Михеенко М. М. К. : Вища шк., 1984. 134 с.
Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / Нор В. Т. Львів : Вища шк., 1978. 111 с.
Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі / Погорецький М. А. Х. : Арсіс, 2007. 576 с.
Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : [навч.-практ. посіб.] / Стахівський С. М. К. : Атіка, 2009. 64 с.
Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. [2-е изд., доп.]. М. : Юрид. лит, 1973. 736 с.
Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / Шейфер С. А. М. : Норма, 2009. 240 с.
Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. Х. : Право, 2010. 112 с.
Варфоломеева, Т. В. Производные вещественные доказательства / Варфоломеева Т. В. М. : Юрид. лит., 1980. 48 с.
Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі України / Волкотруб С. Г. Х. : Консум, 2005. 144 с.
Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності : [монографія] / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. 128 с.
Іщенко В. Поняття протоколів слідчих і судових дій як самостійного виду доказів у кримінальному судочинстві / В. Іщенко // Право України. 1998. № 5. С. 7881.
Оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / за ред. О. М. Джужи. К. : Правова єдність, 2009. 310 с.
Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. 2003. № 2. С. 5965.
Погорецький М. А. Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Вісник Верховного Суду України. 2003. № 2. С. 3639.
Стахівський, С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : [навч. посіб.] / Стахівський С. М. К. : Олан, 2001. 95 с.
Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. К. : Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право. Курс лекцій : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. К. : Істина,2005. 456 с.
Михєєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михєєнко М.М., Нор В. Т., Шибіко В. П. К. : Либідь, 1999. 536 с.
Рыжаков А. П. Уголовний процес : [учеб. для вузов] / Рыжаков А. П. М. : ПРИОР, 1999. 592 с.
Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.] / Тертишник. К. : А.С.К., 2003. 1120 с.
Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина : [підруч.]. К. : Кондор, 2005. 152 с.
Костін М. І. Доказування і сучасна модель кримінального судочинства / М. І. Костін // Економіка, фінанси, право. 2003. № 4. С. 3639.
Астапенко О. Допустимість доказів при їх оцінці у ході кримінально-процесуального доказування / О. Астапенко // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 10. С. 144146.
Бугаков О. Співвідношення оперативно-розшукових матеріалів і доказів у кримінальному процесі / О. Булгаков // Підприємництво, господарство і право. 2003. №7. С. 120124.
Куценко О. Правила перевірки допустимості доказів у кримінальному судочинстві / О. Куценко // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 5. С. 8184.
Степанов О. Належність як один із критеріїв оцінки доказів / О. Степанов // Підприємництво, господарство і право. 2003. № 5. С. 110112.
Сичевський В. Актуальні питання належності доказів у кримінальному провадженні // Європейські перспективи. 2015. № 4. С. 54 - 60.
Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / С. Сівочек // Право України. 2001. № 9. С. 7779.
Стахівський С. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел у кримінальному процесі / С. Стахівський // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 6. С. 135138.
Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі / Ю. Чорноус // Підприємництво, господарство і право. 2004. № 4. С. 117121.

До теми 5.

Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процес се (Досудебные стадии) : [учеб. пособ.] / Александров С. А. Горький : Горьк. ВШ МВД СССР, 1976. 124 с.
Альперт С. А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления [текст лекцій] / Альперт С. А. Х. : Харьк. Юрид. ин-т, 1984. 36 с.
Белякова A. M. Возмещение причиненного вреда (отдельные вопросы) / Белякова А. М. М. : МГУ, 1972. 100 с.
Білоконєв В. Застосування законодавства про порядок відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів : процесуальні проблеми / В. Білоконєв // Право України. 1996. № 6. С. 2731.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. К. ; Ірпінь : Перун, 2009. 1736 с.
Власов А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации / Власов А. А. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 217 с.
Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность / В. А. Владимиров, Ю. И. Ляпунов. М. : Юрид. лит., 1986. 221 с.
Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба / Газетдинов Н. И. : под. ред. З. З. Зинатуллина. Казань : Казан. ун-т, 1990. 96 с.
Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошовський, О.П. Кучинська. К. : Юрінком Інтер, 1998. 189 с.
Гуреев П. П. Гражданский иск в уголовном процессе / Гуреев П. П. М.: Госюриздат, 1961. 95 с.
Даев В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе / Даев В. Г. Л. : ЛГУ, 1972. 71 с.
Донцов С. Е. Возмещение вреда по советскому законодательству / С. Е. Донцов, В. В. Глянцев. М. : Юрид. лит., 1990. 272 с.
Дубець Р. І. Цивільний позов у кримінальному процесі як спосіб утвердження і забезпечення конституційних прав людини / Р. І. Дубець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2002. Вип. 16. С. 336342.
Зорин А. И. Гражданский иск в уголовном процес се : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза» / А. И. Зорин. Екатеринбург, 2005.  19 с
Зинатуллин 3. 3. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе / Зинатуллин З. З. Казань : Казан. ун-т, 1974. 99 с.
Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе / Мазалов А. Г. М. : Юрид. лит., 1977. 176 с.
Малеин H. C. О моральном вреде / Н. С. Малеин // Государство и право. 1993. № 3. С. 3239.
Муравин A. B. Уголовный процесс : [учеб. пособ.] / Муравин А. В. Х. : Бурун Книга, 2008. 240 с.
Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы : [учеб. пособ.] / Нагаев В. В. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. 333 с.
Новицький І. В. Цивільний позов в кримінальній справі / І. В. Новицький // Право України. 2003. № 1. С. 127130.
Hop B. T. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / Нор В. Т. К. : Выща школа, 1989. 276 с.
Понарин В. Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе России / Понарин В. Я. Воронеж : Воронеж. ун-т, 1994. 189 с.
Потеружа И. И. Потерпевший в уголовном процессе : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / И. И. Потеружа. Минск, 1960.
Прасковьин Д. А. Обеспечение гражданского иска : правовая природа и система средств : [учеб. пособ.] / Прасковьин Д. А. М. : Приор-издат, 2006. 112 с.
Рыженков А. Я. О возмещении ущерба на предварительном следствии : [лекция] / А. Я. Рыженков, П. М. Филиппов. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1983. 28 с.
Скрипченко Б. В. Вред как основание признания потерпевшим / Б. В. Скрипченко // Потерпевший от преступления. Владивосток, 1974. С. 175182.
Кузнецова Н. В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе / Кузнецова Н. В. Ижевск, 1999. 158 с.
Чельцов М. А. Гражданский иск в уголовном процессе / Чельцов М. А. М. : НКЮ СССР, 1945. 22 с.
Эрделевский A. M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом : [практич. пособ.] / Эрделевский А. М. М. : БЕК, 1997. 432 с.
Эрделевский A. M. Критерии и метод оценки размера компенсации морального вреда / А. М. Эрделевский // Государство и право. 1997. № 4. С. 512.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ

Гуляев А. П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / Гуляев А. П. М. : Юрид. лит., 1976. 114 с.
Заїка С. О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі / С. О. Заїка // Вісник Верховного Суду України. 2004. № 1. С. 4144.
Заїка С. Щодо класифікації кримінально-процесуальних строків / С. Заїка // Підприємництво, госп-во і право. 2007. № 10. С. 154156.
Карпов Н. С. Види судових витрат у кримінальному процесі та порядок їх відшкодування / Н. С. Карпов, Ю. В. Терещенко // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС : зб. наук. праць. Кіровоград, 2010. № 2. С. 4958.
Мацьків Г. Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / Г. Я. Мацьків. К., 2008. 16 с.
Кругликов Л. Судебные издержки в уголовном деле / Л. Кругликов // Сов. юстиция. 1975. № 4. С. 8.
Маляренко В. Т. Щодо строків кримінального процесу / В. Т. Маляренко // Право України. 2000. № 1. С. 1623.
Мацьків Г. Кримінально-процесуальні строки як гарантії прав і законних інтересів учасників процесу / Г. Мацьків // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 10. С. 147150.
Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України : [навч. посіб.] / Михайленко О. Р. К. : Юрінком Інтер, 2000. 40 с.
Михайленко О. Сутність та проблемність часових параметрів у кримінальному процесі / О. Михайленко // Вісник Національної академії прокуратури України. К., 2008. № 2. С. 5864.
Нор В. Т. Судові витрати у кримінальному процесі України : [монографія] / В. Т. Нор, А. А. Павлишин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. К. : Атіка, 2003. 176 с. Бібліогр.: с. 160171.
Перепадя О. Про відшкодування судових витрат у кримінальному процесі (порівняльний аналіз законодавства України і ФРН) / О. Перепадя // Право України. 2001. № 1. С. 100104.
Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Павлишин Андрій Андрійович. Львів, 2002. 209 с.
Томин В. Г. Процессуальные документы, сроки и судебные ограничения в уголовно-процессуальном судопроизводстве : [лекция] / Томин В. Т., Якупов Р. Х., Лунин В. А.; МВД СССР. Омск. ВШ. Омск : Омск. ВШ МВД СССР, 1973. 50 с.
Фомін С. Б. Кримінально-процесуальні строки – важлива передумова досягнення справедливого правосуддя / С. Б. Фомін // Проблеми законності : [респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій]. Х., 2002. Вип. 55. С. 167173.
Фомін С. Б. Строки у кримінальному судочинстві : поняття, класифікація та функціональне призначення : дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Фомін Сергій Борисович. Х., 2003. 207 с.

До теми 6.
1. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
2. Гумін О. М. Система заходів забезпечення кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом / О. М. Гумін // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 226–231.
3. Дунаєва А. В. Заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовуються під час встановлення місцезнаходження підозрюваного, який ухиляється від органів досудового розслідування / А. В. Дунаєва // Митна справа. – 2013. – № 1, Ч. 2. – Кн. 1.
4. Ільченко С. Проблеми забезпечення належної правової процедури під час відсторонення від посади / С. Ільченко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 225.
5.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6.Сліпченко В. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми застосування / В. Сліпченко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 210–233.
7.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
8.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – С. 144–145.

До теми 7.
Баулін О. В. Затримання та взяття під варту в Україні : стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування : посіб. / [О. В. Баулін, О. В. Беца, М. І. Сірий та ін.]. К. : Атіка, 2002. 96 с.
Білоусов О. І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі : [монографія] / О. І. Білоусов, С. М. Смоков. Одеса : [б. в.], 2009. 112 с.
Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність»/ А. А. Благодир. К., 2009. 17 с.
Борисов В. І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі : [монографія] / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О. Г. Шило. Х.: Сх.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2005. С. 352.
Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканність в українському кримінальному процесі / З. Бортновська // Право України. 2003. № 10. С. 104107.
Буланова Н. В. Заключение под стражу при предварительном расследовании преступлений : [науч.-метод. пособ.] / Буланова Н. В. М. : Юрлитинформ, 2005. 256 с.
Ветрова Г. Н. Уголовно
·процессуальная ответственность / Ветрова Г. Н.; отв. ред. А. М. Ларин. М.: Наука, 1987. 112 с.
Галаган В. І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додержання конституційних прав і свобод людини / В. І. Галаган // Вісник Верховного Суду України. 2002. № 1. С. 5963.
Грошевой Ю. М. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. М. Грошевой, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. Х. : Фінн, 2009. С. 130187.
Данченко Т. Застава : історія розвитку та проблеми застосування / Т. Данченко // Підприємництво, господарство і право. 2004. № 1. С. 106108.
Дубинский А. Я. Меры пресечения в советском уголовном процессе / А. Я. Дубинский, В. А. Сербулов. К. : КВШ МВД СССР, 1980. 52 с.
Дуванський О. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту : у чинному КПК України та у його проекті / О. Дуванський // Право України. 2005. № 6. С. 6163.
Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України : [посіб. викладача] / Н. М. Ахтирська, О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк, В. Д. Новіков. К. : Конус-Ю, 2009. 236 с.
Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / [Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г.]. Х.: Східно
·регіональний центр гуманітарно
·освітніх ініціатив, 2004. 160 с.
Ільченко С. Роль суду на досудових стадіях провадження кримінальних справ в аспекті обмеження конституційного права особи на недоторканність житла й іншого володіння / С. Ільченко // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 1. С. 115119.
Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность / Коврига З. Ф. Воронеж: Воронеж. ун-т, 1984. 191 с.
Маляренко В. Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному процесі / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. 2000. № 4. С. 4144.
Маляренко В. Т. Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства / В. Т. Маляренко // Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку : [навч. посіб.] : Вибрані наукові праці. К. : Ін Юре, 2004. С. 21.
Омельченко Г. Е. Применение следователями органов внутренних дел мер пресечения к несовершеннолетним / Омельченко Г. Е. К. : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1988. 92 с.
Петрухин И. Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений / Петрухин И. Л. М.: ТК Велби: Проспект, 2008. 288 с.
Петрухин И. Л. Уголовно-процессуальное принуждение и свобода личности / И. Л. Петрухин // Советское государство и право. 1984. № 4. С. 7784.
Пилипчук П. П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи / П. П. Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. 2001. № 6. С. 4449.
Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / В. В. Рожнова. К., 2003. 18 с.
Рожнова В. В. Поміщення особи у медичний заклад : пропозиції до нового КПК України / В. В. Рожнова // Право і безпека. Х., 2003. № 4.
Рожнова В. В. Щодо поняття “затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину” // Право України. 2001. № 8. С. 8689.
Смоков С. М. Гарантії застосування заходів кримінально-процесуального примусу у кримінальному судочинстві України : [монографія] / С. М. Смоков, К. Г. Горелкіна. Одеса: Астропринт, 2012. 152 с.
Тищенко О. І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі : [монографія] / Тищенко О. І. Х. : Фінн, 2008. 176 с.

6. Самостійна робота.
Примірний перелік індивідуальних завдань.

1. Історичні форми кримінального процесу.
2. Особливості кримінального судочинства в іноземних державах.
3. Поняття процесуальної форми.
4. Поняття та види процесуальних гарантій.
5.Поняття, зміст та види кримінальних процесуальних функцій.
6.Кримінальний процесуальний закон: напрями удосконалення.
7.Критичний аналіз засади презумпції невинуватості (винуватості).
8.Новостворенні учасники кримінального провадження: загальна характеристика повноважень.
9.Національне антикорупційного бюро України: процесуально-правовий статус.
10.Державне бюро розслідувань: процесуально-правовий статус.
11.Докази і доказування у кримінальному процесі: запровадження нових джерел доказів.
12.Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.
13.Процесуальні строки і витрати.
14.Заходи забезпечення кримінального провадження.
15.Аналіз ефективності окремих запобіжних заходів.

7. Орієнтовний перелік питань для контролю засвоєння знань з навчальної дисципліни

Поняття кримінального процесу.
Кримінальне процесуальне право: поняття, структура, джерела.
Чинність кримінального процесуального закону в просторі, в часі та щодо осіб.
Норми кримінального процесуального права: поняття, види.
Процесуальна форма та процесуальні гарантії.
Стадії кримінального провадження.
Наука і навчальна дисципліна кримінального процесуального права.
Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права.
Поняття, значення і система засад кримінальнго процесу.
Зміст засад кримінального процесуального права.
Поняття учасників кримінального процесу.
Особи, які ведуть кримінальне процесуальне провадження.
Слідчий, як суб'єкт кримінального процесу.
Органи дізнання, як суб'єкти кримінального процесу.
Прокурор, як суб'єкт кримінального процесу.
Які функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?
Суддя (суд), як суб'єкт кримінального процесу.
Які повноваження Національного антикорупційного бюро України?
Повноваження підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
Яка сфера компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції?
Коло повноважень Державного бюро розслідувань України.
Особи, які відстоюють у кримінальному процесі свої інтереси.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
Представник юридичної особи
Потерпілий, як суб'єкт кримінального процесу.
Цивільний позивач та цивільний відповідач, як суб'єкти кримінального процесу.
Обвинувачений, як суб'єкт кримінального процесу.
Учасники процесу, які відстоюють інтереси інших осіб.
Захисник, як сторона (учасник) кримінального провадження: поняття, права, обов'язки, випадки обов’язкової участі захисника.
Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя.
Свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання, як суб'єкти кримінального процесу.
Поняття, мета, предмет і межі доказування.
Суб'єкти доказування.
Поняття і класифікація доказів. Належність, допустимість та достовірність
доказів.
Види доказів та їх особливості.
Процес доказування.
Поняття, види і загальні підстави застосування запобіжних заходів.
Затримання та взяття під варту в кримінальному процесі.
Застава.
Особисте зобовязання та інші запобіжні заходи.
Заходи забезпечення провадження.
Порядок внесення інформації про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Фіксування кримінального провадження.
Процесуальні рішення.
Повідомлення.
Процесуальні строки.
Обчислення процесуальних строків.
Процесуальні витрати.
Відшкодування (компенсація) шкоди у провадженні.
Цивільний позов у провадженні.
Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію.
Висновок експерта, його процесуальне значення.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Судовий виклик у кримінальному провадженні.
Привід у кримінальному провадженні.
Загальні положення накладення грошового стягнення.
Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.
Загальні положення відсторонення від посади.
Вирішення питання про відсторонення від посади.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів.
Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Підстави тимчасового вилучення майна.
Підстави для арешту майна.
Клопотання про арешт майна.
Вирішення питання про арешт майна
Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
Особиста порука.
Домашній арешт, його процесуальне значення
Поняття і процесуальна природа застави.
Розміри застави як запобіжного заходу.
Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу.
Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання.
Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Застосування електронних засобів контролю.
Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини.
Затримання особи без ухвали слідчого судді, судуНАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЧАСТИНА 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей 7.(8).03040101  «Правознавство»
Укладач: проф. Канцір В.С.                               
 
Редактор: проф. Канцір В.С.                                                            

Комп’ютерне верстання: проф. Канцір В.С.                                          
 


Здано у видавництво __________2016. Підписано до друку _________ 2016.
Формат 60 * 84 (1/16).  Папір офсетний. Друк на різографі.
Умовн. друк. арк. 2,25. Обл.- вид. арк. 1,50.
Наклад 50 прим. Зам. 130541.

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. О. Колесси, 2. Львів, 79000
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136
vlp.com.ua, ел. пошта: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
.

13PAGE 15


13PAGE 143715
Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 55, Знак Знак4 Знак Знак Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 11259064
    Размер файла: 919 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий